Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

10 documenten

Verslag Partijraad 22 februari 2020

SP SP Nederland 16-09-2020 12:37

Besluiten

De partijraad stemt in met het benoemen van Jannie Visscher als voorzitter van de partijraad.

De partijraad steunt de benoeming van de commissie die aan de slag is in Breda.

De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.

De partijraad bekrachtigt de besluiten van het congres van 14 december 2019.

De partijraad bekrachtigt de keuze van het partijbestuur voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

De partijraad besluit om niet deze, maar volgende partijraad te stemmen over het streamen-voorstel.

De partijraad stemt tegen de voorstellen van Arnhem c.s. over de opdracht van de kandidatencommissie.

De partijraad stemt in met de programmacommissie.

De partijraad stemt in met de kandidatencommissie.

De partijraad stemt in met de geschillencommissie afdrachtregeling.

De partijraad stemt in met de beroepscommissie.

Partijvoorzitter Jannie Visscher opent de partijraad en kondigt als gast Donald Pols aan, directeur van Milieudefensie.

Donald Pols: ‘Sommige van mijn milieuhelden hebben een verbinding met de SP. Remi Poppe natuurlijk, Sandra Beckerman. Onze toekomst als vrije en gezonde samenleving wordt bepaald door een ding: draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid. Er is groeiende onvrede over een politiek-economisch model dat leidt tot grotere ongelijkheid. Ook klimaatbeleid ontsnapt niet aan het oordeel van de samenleving. Klimaatbeleid heeft verdelingseffecten. Mensen met lagere inkomens betalen drie tot vier keer zoveel energiebelasting, terwijl 80 procent van de subsidies naar grote bedrijven gaat.

Eerlijk klimaatbeleid is niet: weerstand voorkomen. Het begint bij het besef dat we iedereen nodig hebben. Iedere persoon, ieder bedrijf maakt elke dag keuzes en kan elke dag bijdragen om klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Stel je voor dat we de kracht van 17 miljoen mensen en 2 miljoen bedrijven kunnen mobiliseren. Schouder aan schouder. Pas als we stoppen om mensen in dit land te zien als potentiële weerstand en ze zien als partners, komt er wat van. Onze tijd is nu.’

In de discussie met de partijraad geeft Pols onder andere nog aan dat de overheid collectief moet organiseren dat iedereen duurzame keuze kán maken en het niet moet afhangen van of je genoeg geld hebt, en dat energiecoöperaties een goed idee zijn, maar niet dé oplossing.

Mededelingen en stemmingen door algemeen secretaris Arnout Hoekstra

> De partijraad stemt in met het benoemen van Jannie Visscher als voorzitter van de partijraad.

AH: ‘Dirk van Duppen was op de vorige partijraad met Johan Hoebeecke onze gast. Hij is terminaal ziek. Tiny Kox is vorige week bij Dirk op bezoek geweest. Heeft nieuw boek, over zijn leven. Heel inspirerend. Jullie kunnen het boek kopen bij de uitgang straks.’

AH: ‘Pim Siegers al een tijdje ziek – hij heeft hartklachten. Er ligt een grote kaart voor hem klaar. Schrijf er even wat op om hem te steunen.’

AH: ‘In de Afdeling Breda is een hoop ellende. Helaas hebben we als partijbestuur de regie moeten nemen. Een commissie, met Theo Coskun, Merian Marijnissen en Johan Kwisthout, is bezig om daar zo snel mogelijk een gezonde situatie krijgen. Graag steun voor het aanstellen van deze commissie.

> De partijraad steunt de benoeming van de commissie die aan de slag is in Breda.

AH: ‘Lilian heeft binnenkort een avond met politieagenten, op 4 maart in Utrecht. Ken je politieagenten, heb je ideeën om agenten daar te krijgen? Meld je en neem flyers mee.’

> De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.

> De partijraad bekrachtigt de besluiten van het congres van 14 december 2019.

Jannie Visscher over de samenstelling van het dagelijks bestuur (DB)

JV: ‘Van het congres hebben we meegekregen: graag een compact DB. We hebben met alle partijbestuursleden gesproken. We zijn gekomen tot de volgende samenstelling:

Jannie Visscher, voorzitter, coördineert campagnes en hoofd communicatie

Arnout Hoekstra, algemeen secretaris, internationale secretariaat en personeel en organisatie

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter, stippelt politieke lijnen en prioriteiten uit

Thijs Coppus, penningmeester, huisvesting, ict en bedrijfsvoering

Spencer Zeegers, scholing en ondersteuning van afdelingen.

Andere taken wordne over het partijbestuur verdeeld, of gedelegeerd naar teamleiders in de Moed. We willen voorkomen dat het DB een bestuur in een bestuur wordt, dus we zorgen dat discussies gevoerd worden waar ze gevoerd moeten worden.’

> De partijraad bekrachtigt de keuze van het partijbestuur voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

Fractievoorzitter Lilian Marijnissen over ‘Ieder zijn eerlijke deel’

Na een filmpje over de campagne spreekt Lilian met Jimmy Dijk uit Groningen. LM: ‘ De winsten zijn sky high, de lonen van mensen stijgen nauwelijks: die trickle down en kapitalisme werken niet. Dus mensen moeten meer zeggenschap krijgen. Wat hebben we al gedaan?Het loonsymposium, de loonrede, de motie voor 5 procent loonstijging, voorstellen voor de Nieuwe Economie, de uitnodiging van Arnand Giridharadas in de Tweede Kamer. Wat is er nodig? De lonen omhoog, een miljonairsbelasting, herwaardering van de publieke sector, een basisbeurs en een rechtvaardig pensioen. We zijn op zoek naar een titel voor deze campagne die dit kan omvatten. Wat gaan we doen? Er komt een aftrap in mei, er komt een onderzoek door ons Wetenschappelijk Bureau, we doen een steekproef onder werknemers, we gaan de publieke sector organiseren met lokale en landelijke acties, we maken een petitie en komen met een pakket aan initiatieven.’

JD: ‘We hebben in de afdeling Groningen mensen bij elkaar gebracht om mensen in bedrijven te organiseren. Waar hebben veel mensen gewerkt? Bij call centers. We zijn eerst aan de poort gaan staan, hebben kaartjes met elastiekjes aan fietsen vastgemaakt. Zo hebben we een basis gebouwd en konden we een zwartboek opstellen. In het kort: de werkdruk is te hoog en de lonen te laag. Er is geen pensioenopbouw. Mensen werden getimed als ze gingen plassen. Mensen organiseren is anders dan in de buurt; mensen zijn namelijk bang om hun baan te verliezen. We moeten dan ook de goede snaar weten te raken. Afdelingen: als je wilt meedoen, meld je bij mij. Doe in je gemeenteraad lokale voorstellen. En pak gericht bedrijven aan.’

De partijraad bespreekt de campagne. Daar komt uit dat de samenwerking met de FNV gezocht moet worden, ook lokaal.

Arnout Hoekstra over de uitvoering van de congresbesluiten

AH: ‘Ik heb alle opdrachten in een planning gezet. Die is jullie toegestuurd.’

De partijraad spreekt over het congresbesluit om het streamen van de partijraad aan de partijraad over te laten.

> De partijraad besluit om niet deze, maar volgende partijraad te stemmen over het streamen-voorstel.

Op de vraag of de kaderscholing op 21 maart verplaatst kan worden in verband met de antiracisme-demonstratie op die dag, antwoordt AH dat onze mensen zelf kunnen kiezen waar ze naartoe gaan. Op de vraag waarom de openstaande congresbesluiten van het congres uit 2018 niet in de planning staan, antwoordt AH dat die op de volgende partijraad aan de orde zullen komen.

Congresevaluatie door Neeltje Peters en Cynthia Smeets

CS: ‘De commissie bestond uit Nicole van Gemert, Cynthia Smeets, David de Vreede, Neeltje Peters en Arnout Hoekstra. We hebben gesproken met de congrescommissie, de kandidatencommissie, de kiescommissie, de dagvoorzitters en het evenemententeam. Ook is gesproken met kandidaten voor het partijbestuur.

Veel leden zijn onvoldoende op de hoogte hoe onze democratie werkt. Er was een lage opkomst op de ledenvergaderingen. Het vakje om op heel de voordracht te stemmen werd als te sturend ervaren en leidde tot ongeldige stemmen. We pleiten voor een kleinere congrescommissie en voor het zorgen van constante monitoring van de staat van de partij. Handhaaf de voordracht maar zorg voor gelijk speelveld. Kies de penningmeester in functie. Stel stemmen centraal, haal het vakje ‘heel de voordracht’ weg en laat afdelingen de blanco stemformulieren ook terugsturen. Denk verder na over de stemprocedures op congressen, werk aan nieuwe stoere merchandise, wees kritisch op de lengte van filmpjes en speeches, maar draaiboeken en zorg voor één verantwoordelijke voor de organisatie.

De evaluatiecommissie gaat graag aan de slag met een uitvoeringsplan voor de opvolging van de aanbevelingen.’

De partijraad voegt nog toe dat er moet worden nagedacht over het laten stemmen van de ruim 400 leden in het buitenland.

AH: ‘We gaan graag in op jullie aanbod om de aanbevelingen tot voorstellen te maken.’

Arnout Hoekstra over de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen

AH: ‘Bij één kandidaat-lijsttrekker kan de partijraad die benoemen. Als we twee of meer kandidaten-lijsttrekker hebben, komt er een extra congres want dat moet van de statuten.’

JV: ‘Voor de programmacommissie hebben wij gevraagd: Ronald van Raak als voorzitter, Gerrie Elfrink, Renske Leijten, Mariska ten Heuw, Jimmy Dijk, Mahir Alkaya, Marcel Olierook en de nog te kiezen lijsttrekker.’

AH: ‘Voor de kandidatencommissie stellen wij voor: Voorzitter Bastiaan van Apeldoorn, Emile Roemer, Thijs Coppus, Eric van den Broek, Nicole van Gemert, Jannie Visscher, Arda Gerkens, Bram Roovers, Agnes Kant, en de nog te kiezen lijsttrekker.’

Er wordt gestemd over een voorstel van de afdelingen Arnhem, Berkelland, Winterswijk, Apeldoorn, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Beuningen, West Maas en Waal, Zutphen, en Oude IJsselstreek. De voorstellen zijn:

– Dat de kandidatencommissie als opdracht meekrijgt om gericht te zoeken naar kandidaten die actief zijn zowel in de afdelingen als op straat, en dit als voorwaarde opneemt in de profielschets kandidaat Tweede Kamer.

– Dat de kandidatencommissie de opdracht meekrijgt om gericht te zoeken naar kandidaten uit ALLE lagen van de bevolking zodat we ook laten zien dat we een partij zijn voor iedereen en en afspiegeling zijn van de samenleving.

> De partijraad stemt tegen de voorstellen van Arnhem c.s. over de opdracht van de kandidatencommissie.

JV: ‘Ik stel voor een passage in de profielschets toe te voegen over actief zijn en alle lagen van de bevolking, maar zonder dat het te veel beperkt. ’

> De partijraad stemt in met de programmacommissie

> De partijraad stemt in met de kandidatencommissie

Arnout Hoekstra over commissies

AH: ‘We hebben een beroepscommissie waar leden in beroep kunnen gaan tegen besluiten van partijorganen. Daarnaast hebben we een geschillencommissie afdrachtregeling. Beide waren begin 2017 benoemd. In de geschillencommissie nemen we afscheid van Wiel Senden, en Wim van Gammeren. Wij stellen voor om de commissie als volgt te benoemen: Paul Ulenbelt, Bets Beltman en Meta Meijer. In de beroepscommissie bedanken wij Sonja Klaassens, Bert Peterse en Rob van Ravensberg voor hun diensten de afgelopen jaren. En stellen voor: Tamara Koppelaar, Boris Stil, Ronald van Hal, Henk van Gerven en Jan Dresmé

> De partijraad stemt in met de geschillencommissie afdrachtregeling

> De partijraad stemt in met de beroepscommissie

Lilian Marijnissen sluit de partijraad af met een speech

LM: ‘Een week of drie geleden won Sinn Fein de verkiezingen in Ierland. Wat decennia onmogelijk leek, gebeurde. Juist in Ierland, won de roep om betaalbare huisvesting, eerlijk loon en eerlijke verdeling van de welvaart. Ik heb Mary Lou Mcdonald van harte gefeliciteerd en bedankt voor de inspiratie. In de VS inspireert Bernie Sanders’ strijd jonge mensen. De tijdgeest is aan het kantelen. Het WRR dat concludeert dat de arbeidmarkt voor veel mensen níét werkt; de kanteling over ceta, da zoals het ernaar uitziet niet door de Eerste Kamer gaat komen.

Wij hebben veel van onze voorstellen al klaarliggen.

De herwaardering van wat ons allemaal is. Een einde aan marktwerking, managementdenken en georganiseerde wantrouwen. Aantrekkelijk en uitdagend werkvoor zorgwerkers, politieagenten en onderwijzers. Het is tijd voor wederopbouw. Hoe schaamteloos is het dat partijen er nu pas achter komen dat het sluiten van de verzorgingshuizen een historische fout was. We hebben een concreet alternatief: zorgbuurthuizen. We kunnen nu beginnen met bouwen. Steeds meer afdelingen zijn er al actief mee.

De wooncrisis komt niet uit de lucht vallen: die is het gevolg van politiek falen. Het staat zelf in de grondwet dat volkshuisvesting een taak van de overheid is. Maar politici maakten er een markt van. Klimaat. Op 95 procent van de geschikte daken ligt nog geen zonnepaneel, maar de regering wil het onaantrekkelijker maken. Leg nou als overheid zelf die panelen. Riolering hebben we toch niet huishouden voor huishouden geregeld? Dat regelde de overheid! Laten we het samen doen: het is de hoogste tijd voor klimaatrechtvaardigheid.

En we leggen het kapitalisme aan de ketting. Meer loon, zekerheid en zeggenschap voor werknemers. Onze voorstellen op die gebieden krijgen steeds meer aanhang. Het is tijd dat het gaat gebeuren.’

’t Desselke, proef de straat, de wijk en de mensen

SP SP Venray 20-02-2019 16:45

‘t Desselke, een van de wat oudere wijken van Venray. Je ziet het meteen aan de woningen uit de jaren zestig, aan hun bewoners welke sommige al meer dan vijftig jaar in ’t Desselke wonen, aan de deuren die nog nooit lijken te zijn vervangen en aan de scheuren van de woningen die net als rimpels op je voorhoofd de leeftijd verraden. Weer eens, zoals zo vaak deden we onderzoek. Wat vinden de bewoners van 't Desselke en van die school daar, de Toverbal.

Een van de bewoners krijgt pretoogjes als ze over 't Dessselke vertelt. Negentig is ze al en nog hartstikke kwiek. Een halve eeuw woont ze al in haar wijk. Nee van haar dochter mag ze de trap niet meer af, veel te gevaarlijk. Elke dag geniet ze van het uitzicht op de drukke Noordsingel. Nee ze verveelt zich niet. Ze heeft het Desselke zien veranderen: “het is nu weer rustig, maar een tijd geleden was dat nog niet. Toen waren er nog wat raddraaiers in ’t Desselke.” Wat ze van de Toverbal vindt wordt snel duidelijk. “Laten ze er maar een winkel van maken. Dan kan ik tenminste weer naar de winkel toe een praatje maken.” Ze wil tot het eind in ’t Desselke blijven.

We trekken verder de wijk in. Eenmaal in de Pastoor van de Gaetstraat klampt een vrouw ons aan. Ze woont in een van de zijstraten: “ik heb jullie al gemaild”, zegt ze. “Moet je eens komen kijken naar onze woning. We stoken ons blauw aan gas. Wanneer komt Wonen Limburg onze woningen eens opknappen. We hebben boven nog steeds enkel glas. Andere woningen zijn al lang opgeknapt en wij wachten maar. Het is niet eens zeker of wij in onze woning mogen blijven. We hoorden dat ze misschien gesloopt gaan worden maar eigenlijk weten we helemaal niks.” Op zich is ze best tevreden over ’t Desselke. Het is een rustige wijk, weinig gedoe. Dat was niet altijd zo vertelt ze. “Ik woon hier al veertig jaar, eerder hadden we hier wat raddraaiers wonen, die zijn weg, uit het huis gezet of zelf vertrokken.” Ze maant ons te kijken naar een groenstrook aan de overkant. Ze vertelt dat die niet door de gemeente wordt onderhouden: “staat niet op hun kaartje” zegt ze met een zuchtende stem.

Een relatief rustige wijk, bewoners die er al decennia lang wonen, oudere authentieke kleine woningen. Allemaal gebouwd rondom een niet meer in gebruik zijnde school, de Toverbal. Wat willen de bewoners er mee. We horen verschillende geluiden. De oudere bewoners zien de school het liefst plaats maken voor een supermarkt. Maar daar is niet iedereen even blij mee. Vooral ouders met kinderen zien gevaren zoals een vader opmerkt: “Nu kunnen mijn kinderen nog op straat spelen. Als hier straks een supermarkt komt dan trekt dat ook veel meer verkeer aan. Kunnen mijn kinderen dan nog wel veilig op straat spelen? Ik hou mijn hart vast.” Een enkeling wil dat het nu blijft zoals het is: “Laat Joutou blijven en het een verzameling van allerlei leuke instanties worden die iets betekenen voor mensen en voor 't Desselke.” Ook geen slecht idee, maar is het ook haalbaar?

Sommige woningen zijn al opgeknapt, hebben zonnepanelen, een nieuw dak, nieuwe ramen en kozijnen. Die bewoners zijn vast heel blij. Niet dus: “als ik een gat in de muur boor om iets op te hangen komt een deel van de muur mee.” of deze: “voor de renovatie tochtte het altijd al maar sinds ze (Wonen Limburg) nieuwe kozijnen heeft geplaats waait het een stuk harder in huis, je staat echt op de tocht.” Het beluchten van de woning is rigoureus aangepakt zo lijkt het.

Zo’n 130 woningen bezochten we. We konden niet met iedereen spreken, gelukkig hebben we e-mail: venray@sp.nl. De gemoedelijke betrokkenheid van de mensen bij hun wijk blijft me bij. Maar we zijn er nog niet, dit was nog maar een deel van 't Desselke. Zaterdag 16 maart a.s. gaan we opnieuw ‘t Desselke in. We nemen de flats mee en gaan verder aan de kant van de Sint Ursulastraat. Tot die tijd werken we de verkregen informatie uit die we verzameld hebben.

Wordt vervolg.

Zie ook: Ronald van Hal

SP gaat onderzoek doen in het Desselke

SP SP Venray 12-02-2019 23:05

In de maanden februari en maart gaat de SP onderzoek doen in de wijk ’t Desselke. Aanleiding zijn de toekomstige plannen voor de Toverbal die misschien plaats moet maken voor een supermarkt. De SP is benieuwd wat de wijkbewoners zelf vinden van al deze plannen voor hun wijk. Ook wil de SP weten hoe het staat met de staat van de huurwoningen.

Bert Vermeulen, bestuurslid van de SP hierover: “Toen we onderzoek deden in ’t Brukske kregen we ook de nodige klachten uit ’t Desselke. We hadden toen niet de mankracht om onderzoek te doen in ’t Desselke en het onderzoek in ’t Brukske was in volle gang. Dat wilden we eerst tot een goed einde brengen. Hoe mensen denken over hun wijk en of er problemen zijn in hun woning daar komen we alleen achter als we in gesprek gaan en daarna ook de mensen blijven ondersteunen in het realiseren van hun wensen.”

Het onderzoek in ’t Desselke start zaterdag 16 februari a.s.. Ronald van Hal, voorzitter: “Wat we heel vaak tegenkomen in de politiek is dat vooral over mensen wordt gesproken in plaats van met mensen. Er worden allerlei plannen gelanceerd maar de bewoners wordt niets gevraagd. Die mogen een keer hun mening geven op een informatieavond en dat is het dan wel. Zo moet je niet met elkaar willen omgaan. En ja, praten met mensen is een hele klus en kost veel tijd. Dit doen we systematisch, huis voor huis, straat voor straat. We proberen met zo veel mogelijk mensen te spreken. Het is niet zo dat we elke dag in ’t Desselke aanwezig zijn. We kiezen onze momenten uit en informeren vooraf dat we komen. Als mensen niet thuis zijn is dat geen ramp, we laten weten hoe we te bereiken zijn.

“We hebben de maanden februari en maart voor het onderzoek gereserveerd. Aan de deur worden we soms letterlijk naar binnen getrokken en zijn we het eerste uur nog niet klaar. Mensen hebben dan veel te vertellen. Daar nemen we ook de tijd voor. Rond de zomer hopen we de resultaten paraat te hebben. Wie ons kent weet dat we niet wachten op ‘resultaten’ als dat niet uitkomst. Als er echt zaken zijn waar echt iets mee moet pakken we dit samen met de mensen op.

“Waar ik echt benieuwd naar ben is wat uit het onderzoek gaat komen. Diverse oude flats en woningen worden op dit moment aangepakt door de woningstichting. We zijn heel benieuwd of mensen die verbeteringen ook zo ervaren.”

Mensen die niet thuis zijn maar toch hun mening kwijt willen over ’t Desselke kunnen de SP op de hoogte stellen door te mailen naar venray@sp.nl.

Migratie en asiel gevoelige thema’s

SP SP Venray 28-01-2019 21:45

Woensdag 30 januari a.s. organiseert de SP voor haar leden een discussieavond over migratie en asiel. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid woordvoerder Sociale Zaken, Integratie en Migratie, zal de discussie inhoud geven. Daarnaast zullen twee statushouders uit Syrië hun verhaal doen.

Ronald van Hal, voorzitter van de SP Venray, hierover: “Migratie, asiel, integratie en heel recentelijk het kinderpardon dat weer op de agenda staat, zijn voor onze leden gevoelige thema’s. De SP vindt dat Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft om vluchtelingen in ons land op te nemen. Maar we moeten ook de misstanden in de wereld verminderen, waardoor mensen hun land niet hoeven te ontvluchten. Asielzoekers die in Nederland zijn binnengekomen hebben altijd recht op humane opvang en waar mogelijk vangen we asielzoekers op in de eigen regio. Nederland biedt dan ruimhartig hulp aan.

“De opvang van vluchtelingen in Nederland, het uitzetten van kinderen naar een ‘veilig’ land roept veel emotie op. Er wordt veel onzin vertelt en we jutten elkaar ook flink op. Wat is nu wijsheid en wat kunnen we opsteken van vluchtelingen die al in Nederland verblijven of al een status hebben? Dat ligt toch net even anders. Ook over de asielprocedure wordt veel onzinnigheid verteld. Om deze redenen heb ik Jasper gevraagd om daar eens met de leden over in gesprek te gaan. Ook nu de Europese Verkiezingen in aantocht zijn lijkt het thema migratie en asiel een belangrijk en gevoelig thema te worden. Het belooft ieder geval een interessante avond te worden.

“We willen in de toekomst vaker dit soort discussieavonden organiseren om zo ook de leden beter te kunnen informeren over belangrijke thema’s.”

De discussieavond over migratie en asiel wordt gehouden in ’t Stekske, Kruidenlaan 161, (Landweert), te Venray. De inloop is om 19.30 uur en de discussie start rond 20.00 uur. De discussieavond is alleen voor leden van de SP. Pers en anderen worden niet toegelaten.

Wordt de schimmel in huurwoningen in ‘t Brukske nu eindelijk aangepakt?

SP SP Venray 21-10-2018 16:11

Afgelopen woensdag 3 oktober was de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en de SP in gesprek met wethouder Van der Putten. Directe aanleiding was het op dinsdag 18 september aangeboden rapport ‘Brukske, Schimmelwijk’ aan het college en de gemeenteraad van Venray aan. Een kleine week eerder kwamen de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’, de SP en Wonen Limburg al bij elkaar voor een verkennend gesprek.  

De ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en SP willen dat de gemeente betere controle houdt over de woonkwaliteit van bestaande huurwoningen. Recent onderzoek toont aan dat dit vaak nog ver onder de maat is. Wonen Limburg en de gemeenteraad maken afspraken met elkaar zoals over het aantal nieuw te bouwen huurwoningen een het verduurzamen van huurwoningen door meer en betere isolatie en het plaatsen van zonnecellen. In deze zogenaamde prestatieafspraken is niets opgenomen over de kwaliteit van bestaande huurwoningen. De ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en de SP vinden dat dit nodig is, zeker als woningen al wat ouder zijn. De gemeente kan met deze afspraken Wonen Limburg meer sturen. Daarnaast moet ook de GGD meer betrokken worden dan nu het geval is. Wie nu als huurder de GGD benaderd wordt nauwelijks serieus genomen.  

Mariska van Stelten van de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’: “We hebben ook nog maar eens aangegeven dat er veel te weinig betaalbare en duurzame woningen zijn voor mensen met een laag inkomen. Zij hebben door de slechte staat van de huurwoningen hogere energielasten. We vinden dat daar echt aandacht voor moet zijn. We willen verder dat de prestatieafspraken elke twee jaar worden geëvalueerd. Nu wordt een deel van de huurwoningen in ‘t Brukske gerenoveerd. Kunnen ze meteen evalueren of de renovatie in dat opzicht geslaagd is.”  

De wethouder neemt deze bevindingen van de actiegroep en de SP mee maar wilde geen toezeggingen doen. De gemeenteraad heeft hier het laatste woord over.  

Ronald van Hal, voorzitter van de SP, is blij met de ingezette ontwikkelingen: “Het gesprek met het college volgde op het gesprek wat we hadden met Wonen Limburg.  We wilden brede aandacht voor deze vergeten problematiek. Te vaak worden huurders afgewimpeld dat zij het probleem zijn, zij moeten maar beter luchten en nog harder stoken om de vocht en schimmels uit hun woningen te krijgen. Maar huurwoningen die in slechte staat verkeren, dat is het probleem. Nu nog het gesprek met de gemeenteraad en het college. Dit zit in de planning.” 

Hoe gaat het nu verder? Bert Vermeulen, bestuurslid van de SP: “In december hebben we een nieuwe afspraak met Wonen Limburg . We gaan dan opnieuw om tafel zitten om te bekijken wat er al bereikt is. Verder gaan we in gesprek met de gemeenteraad en het college. We willen dat de kwaliteit van huurwoningen meegenomen wordt in de afspraken met Wonen Limburg maar we willen ook een gezamenlijke discussie over goed en gezond wonen want daar gaat het tenslotte het meest om. We moeten op geen enkele manier accepteren dat mensen wonen in slechte door schimmel aangetaste huurwoningen.” 

De ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en SP blijven, de druk op Wonen Limburg en de gemeente opvoeren om hun verantwoordelijkheid te nemen om de schimmeel problemen echt aan te pakken.  

Schimmelproblemen ’t Brukske groot, tevredenheid Wonen Limburg klein

SP SP Venray 28-08-2018 00:15

Afgelopen maandag 20 augustus jl. boden Mariska van Stelten en Bert Vermeulen namens de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en SP het rapport ‘Brukske, Schimmelwijk’ aan Samad Houbban van Wonen Limburg Venray aan. Een discussie en het uitwisselen van ervaringen ging hier aan vooraf.

Zo’n kleine dertig mensen, huurders, pers en vertegenwoordiger zijn naar het MFC Brukske gekomen. Na de presentatie van de cijfers lopen de gemoederen snel op; diverse huurders uitten hun ongenoegen over de aanpak van de vocht- en schimmelproblemen door de woningstichting. Een van de huurders doet emotioneel haar relaas over de lange weg die zij al heeft moeten gaan: “Ik slaap ‘s nachts beneden. Ik hoor de tegels ‘knappen’ en zie de scheuren in de vloer. Als ik naar Wonen Limburg stap word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Niet normaal, ik word gewoon niet serieus genomen. Ik heb overal in huis schimmel, in de kastjes, in de kruipruimten, boven op de slaapkamer. Het ruikt naar vocht en er wordt niks aan gedaan.”

Twee zaken worden in het rapport ‘Brukske Schimmelwijk’ pijnlijk duidelijk: het hoge aantal vocht- en schimmelklachten in de wijk en de kleine tevredenheid over de oplossing er van door Wonen Limburg Venray. In totaal werden er 776 huurwoningen bezocht. Uiteindelijk werd met 446 huurders gesproken. Bijna de helft van deze huurders, zo’n 210 klaagden over vocht- en schimmelklachten.

Samad Houbban, de vertegenwoordiger van Wonen Limburg Venray: “We hebben lang geprobeerd om contact te krijgen maar dat is niet gelukt. Het is jammer om 9 maanden te moeten wachten op dit rapport terwijl wij dit het liefst zo snel mogelijk hadden aangepakt. Echt oplossen lukt niet vandaag op morgen. De verbetering lopen al een aantal jaren. Het gaat ons om de mensen. We moeten dit gezamenlijk met elkaar oppakken. Elke dag wachten is jammer.” Een van de huurders is echter niet tevreden over dit antwoord: “U begrijpt toch wel dat dit de laatste kans is voor u. Dit soort klachten mogen geen verassingen voor u zijn. U had zelf op onderzoek moeten uitgaan en niet 9 maanden lang moeten gaan slapen. De kassa heeft voor u wel geklonken!”

Zo’n 136 huurders, van de 210 met vocht- en schimmelklachten, stapten naar Wonen Limburg Venray. Deze lijkt de vocht- en schimmelklachten weinig serieus te nemen. Mariska van Stelten hierover: “Huurders worden met een kluitje in het riet gestuurd. Pas als je echt boos wordt en dreigt met het inschakelen van politiek en pers, komen ze achter hun bureau vandaan. Veel huurders hebben die moed echt al lang opgegeven. Die voelen zich niet opgewassen tegen Wonen Limburg Venray. Wat me vooral stoort is dat klachten van huurders niet in de systemen terug te vinden zijn. Wat me ook zorgen maakt is de huidige renovatie van de huurwoningen in ‘t Brukske. We krijgen nu meldingen van nieuwe en grotere klachten. Zoals de daken die worden vervangen en opeens regent het door het dak naar binnen.“

De tevredenheid over de aanpak van de vocht- en schimmelproblemen is laag. Bert Vermeulen, zelf woonachtig in de wijk en lid van het SP-bestuur: “Van de 446 huurders die we spraken in ons onderzoek gaven in totaal 36 huurders aan tevreden te zijn over de aanpak van de problemen. Dit is in een woord bedroevend. Als je auto slecht wordt gerepareerd ga je naar een andere garage. Als huurder heb je die keuze niet. Er is een groot tekort aan goedkope huurwoningen waardoor je verplicht bent om in een schimmelwoning te blijven wonen.”

Vanaf september vorig jaar deed de SP onderzoek naar de vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen in ’t Brukske. Bert Vermeulen: “We kregen toen een vraag van een huursters om eens bij haar te komen kijken. Op een van de slaapkamers had de schimmel zich volledig van een muur meester gemaakt. De woningcorporatie maakte zich er makkelijk van af: ga maar veel luchten en stoken. De huurster vertelde dat ze niet kon stoken want ze kon haar rekeningen niet betalen. Wonen Limburg Venray had weinig boodschap aan haar; Ook na een tweede keer klagen bleef men bij het advies: luchten en stoken, in plaats van de problemen aan te pakken en op te lossen voor de huurster.”

Na de bewonersbijeenkomst van 17 januari van dit jaar, waarin de SP haar eerste bevindingen van het onderzoek presenteerde, sloten enkele bewoners zich aan in de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’. Een van die initiatiefnemers, Mariska van Stelten, weet nog wel waarom ze zich aansloot: “Het is vooral het gevoel dat je door Wonen Limburg niet serieus genomen wordt is wat me het meeste steekt. Ik heb ook al jaren klachten waar niks mee gebeurt, totdat ik heel erg boos werd. Ik wil graag mijn wijk beter maken zodat deze voor iedereen leefbaar, en vooral gezond, blijft.”

Nu het rapport aan Wonen Limburg Venray is aangeboden zit het werk er van de Actiegroep en SP nog lang niet op. Ronald van Hal, voorzitter van de SP Venray: “Met Wonen Limburg Venray hebben we de afspraak om binnenkort met elkaar in gesprek te gaan. We verwachten wel wat. We willen dat de vocht- en schimmelklachten echt definitief worden aangepakt en opgelost. Geen halve maatregelen maar echte oplossingen. We willen ook dat er een termijn is wanneer de problemen moeten zijn opgelost. We vinden verder dat huurders altijd serieus dienen te worden genomen en dat Wonen Limburg meedenkt voor een passende oplossing. Verder willen we dat schade door de vocht en schimmel door Wonen Limburg wordt betaald en niet door de huurder. En zolang de klachten niet verholpen zijn moet de huur tijdelijk omlaag. Dit vindt ik geen onredelijke eisen. We zijn nog lang niet klaar!”

Vanuit de landelijke SP wordt de actie in Venray met belangstelling gevolgd. Naar aanleiding van de actie in ’t Brukske en andere acties in Nederland rondom vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen is de SP een landelijk meldpunt gestart: Schimmelalarm. Via het internet kunnen huurders met vocht- en schimmelklachten, die ze maar niet opgelost krijgen een melding doen via sp.nl/schimmelalarm. De melding wordt doorgegeven aan de plaatselijke SP zoals de SP Venray.

Video of Sluit je aan! Voor betere huizen, met betaalbare huren.

Een deel van het aanbieden van het rapport ‘Brukske, Schimmelwijk’ is te zien op de Facebookpagina's van de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en SP Venray.

SP gaat door en eist zetels ProVenray op

SP SP Venray 04-06-2018 21:25

Afgelopen donderdag 31 mei kwamen de leden van de SP bij elkaar om over de toekomst van de afdeling Venray te spreken. De uitkomst: De SP Venray gaat door. Een tijdelijk gekozen bestuur gaat dit mogelijk maken. 

Ronald van Hal, de 'kersverse' voorzitter vertelt hierover: “Na de afsplitsing van drie raadsleden en een bestuurslid stond alles even op z'n kop.  We hadden de tijd nodig om de afdeling bestuurlijk weer op orde te krijgen. Er waren niet alleen drie raadsleden vertrokken maar ook een bestuurslid. We moesten intern reorganiseren en de taken anders verdelen. En de leden wilden natuurlijk weten wat er gebeurd was." 

Het tijdelijk gekozen bestuur bestaat uit de volgende personen: Ronald van Hal neemt de rol van voorzitter op zich. Jan Hendriks neemt als fractievoorzitter automatisch deel aan het bestuur. Daarnaast bestaat het bestuur uit oudgedienden Bert Vermeulen en Marlies Vermeulen. Het bestuur zal worden aangevuld met Alda Haegens en Elianne Sweelssen die de nieuwe penningmeester wordt maar verder niet zal deelnemen aan het bestuur. Ronald van Hal: "We hebben bewust gekozen voor een tijdelijk bestuur zodat de afdeling blijft draaien en acties ook voortgezet kunnen worden." 

Tijdens de drukbezochte ledenvergadering bleek dat vrijwel alle leden verontwaardigd zijn over de afsplitsing. De leden willen dat de fractieleden Gielens, Van den Akker en Bruno de zetels teruggeven die ze te danken hebben aan de SP. Ronald van Hal: "De leden waren heel resoluut: 'die zetels moeten terug, deze behoren aan de SP, dat is hun morele plicht en daar hebben ze zich alle drie aan geconformeerd'." 

Veel vragen over het opstappen uit de SP Venray zijn niet beantwoord vinden de leden. Dit ondanks de uitgebreide verklaringen in de media van de opgestapte SP-raadsleden. Ronald van Hal zegt dat de verklaringen niet passen bij de inzet in het verleden. Het lijkt op een impulsieve daad en de nodige frustratie. "We hebben een fantastische verkiezingscampagne met elkaar gevoerd. Hard gewerkt en er was een fantastische sfeer. De kiezer heeft deze inzet van de afgelopen tijd weten te waarderen. Dan kan er bij mij niet in dat je een paar weken later roept dat de SP ondemocratisch is, niet openstaat voor zelfreflectie, de partijcultuur maar niks vindt terwijl de opstappers daar zelf jarenlang een onderdeel van waren en eraan meegewerkt hebben. Verder is het erg vreemd dat je niet meer kan vinden in de ideologische koers, maar wel roept dat je het Venrayse SP-programma wilt uitvoeren. Nogal onlogisch, want dit partijprogramma is vanuit de SP-ideologie samengesteld. We hebben de laatste weken veel verontwaardigde kiezers gesproken die juist op de SP en op een van de drie gestemd hadden. Een aantal benoemden zelfs dat ze zich ‘genaaid’ voelden. Alleen al daarom willen we onze zetels terug!" 

De reden van het opstappen van de drie raadsleden en het bestuurslid is rechtstreeks terug te voeren op de gebeurtenissen in de Limburgse SP-Statenfractie. "Je kunt beeldend stellen dat de uitslaande brand die in de Limburgse SP-Statenfractie woedde door Joep Gielens is meegenomen naar Venray" meent Ronald van Hal. 

"Het vertrek van de drie raadsleden en het bestuurslid is een zware klap voor ons, persoonlijk en emotioneel. Ik heb er de eerste dagen niet van geslapen. Dat komt niet vaak voor. Die verslagenheid zetten wij echter NU om in strijdvaardigheid met de daadkracht zoals iedereen van de SP gewend is. Want daar gaat het om: ôs Rooj! Venray verdient een sterke, betrokken SP-afdeling die zich actief inzet en zorgt voor een socialer en een nòg mooier Venray. Wij gaan door, Voor Venray!" 

SP haalt opnieuw 4 zetels in Venray

SP SP VVD D66 CDA PvdA Venray 30-03-2018 12:29

De SP in Venray heeft ondanks een lichte daling in zowel stemmenaantal als percentage opnieuw 4 zetels behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen in Venray. Dit bleek na een spannende verkiezingsavond op woensdag 21 maart en werd helemaal definitief na de hertelling op maandag 26 maart. De SP is, zeker gezien de landelijke resultaten, tevreden met dit resultaat. 

De Venrayse SP-afdeling kwam na een geweldige campagne op de verkiezingsavond met een grote en gezellige groep bijeen in café De Uitmarkt in Venray. Daar werd onder het genot van een drankje door bijna iedereen de einduitslag voorspeld. De voorspellingen voor de SP liepen uiteen van een behoudende, maar zo bleek later realistische, 4 zetels naar een zeer optimistische 7 zetels. Al snel kwamen de exitpolls van steden als Utrecht, Amsterdam en Weert binnen en werd de stemming in de groep iets voorzichtiger. Even voor tienen bezette de groep haar plek in de raadszaal bij de banner van de SP. De eerste uitslagen in de dorpen gaven in totaal een licht verlies aan. Dit verlies bleef de rest van de avond binnen de perken. Uiteindelijk bleek dat in tegenstelling tot vier jaar geleden een restzetel nodig was om wederom vier zetels voor de SP veilig te stellen.

Na de hertelling op maandag bleek dat er in de verhoudingen nauwelijks iets veranderd. Het CDA blijft de grootste partij met 9 zetels. Fusiepartij Venray Lokaal heeft de positie als tweede partij van de SP ingenomen met 5 zetels. Dit is letterlijk de optelsom van twee partijen uit de vorige periode. In de vorige periode had PP2 namelijk 3 zetels en Inventief 2 zetels. Opmerkelijk is dat exact dezelfde raadsleden van de oorspronkelijke partijen deze zetels innemen. Na de SP komt D66 op een vierde plek met wederom 3 zetels. Eveneens wederom 3 zetels, maar met minder stemmen dan D66 wordt Samenwerking Venray de vijfde partij. De VVD behaalde net als de vorige keer 2 zetels en ook de PvdA bleef gelijk met 1 zetel.       

De fractie van de SP bestaat dus weer uit vier personen. Lijsttrekker Jan Hendriks en nummer twee Joep Gielens beginnen aan hun tweede opeenvolgende raadsperiode. Nieuw in de fractie zijn Lizzy Bruno en Erica van den Akker. Ronald van Hal nam 27 maart afscheid na bijna 9 jaar raadslid te zijn geweest. Hij kiest ervoor om weer wat meer achter de schermen actief te zijn voor SP Venray. 

Voor jezelf, voor elkaar, voor Venray

SP SP Venray 08-02-2018 13:55

Op 21 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De week na vastelaovend zal de campagne hiervoor volop losbarsten. De SP zal volgende week haar verkiezingsprogramma lanceren. 

Op 17 februari staan we met een tent op de Grote Markt voor onze campagneaftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar eigenlijk hebben we de goede gewoonte permanent campagne te voeren. Deze manier van werken sluit mooi aan op ons motto dat op onze posters en flyers zal staan: ‘Voor Jezelf, Voor Elkaar, Voor Venray’. Het liefst zijn we namelijk samen met mensen actief om met elkaar te strijden voor verbeteringen. Zo voeren we sinds anderhalf jaar campagne voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico, deden we onderzoek naar het draagvlak in de directe omgeving van de Melkfabriek in Leunen voor de plannen voor de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten en voerden we helaas tevergeefs actie met de mensen van JouTou voor het behoud van de dierenweide op het Sint Annapark. Op dit moment voeren we samen met bewoners van schimmelwoningen in Brukske actie met als doel om een permanente oplossing van dit probleem af te dwingen. Ook na de verkiezingen zullen wij hiermee doorgaan. Het blijkt namelijk dat dit probleem in meer wijken en dorpen in onze gemeente speelt. Voorlopig is er dus nog genoeg te doen. Maar eerst een aantal dagen geen serieuze politiek; de humor regeert voor velen tijdens de vastelaovend. Of je de vastelaovend nu viert of niet: Veel plezier de komende dagen.

Jan Hendriks, Joep Gielens, Lizzy Bruno, Erica van den Akker en Ronald van Hal

Dit stuk is tevens verschenen in HALLO Venray editie 8 februari 2018

Jan Hendriks opnieuw lijsttrekker SP Venray

SP SP Venray 23-11-2017 15:03

Jan Hendriks is opnieuw lijsttrekker van SP Venray voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit hebben de leden van SP Venray besloten tijdens de drukbezochte ledenvergadering op woensdag 22 november. Hendriks voert een 27 personen tellende lijst aan. Dit is tevens het aantal raadszetels dat er in de gemeente Venray te verdelen is. Raadslid Joep Gielens bezet plek twee. Lizzy Bruno, voor het eerst op de SP-lijst, maakt de top drie compleet.

Op woensdagavond 22 november vond in De Kemphaan in Venray de ledenvergadering van de SP plaats. De aanwezige leden op de drukbezochte avond hadden een volle agenda met elkaar door te nemen. Allereerst werd het eerste concept van het verkiezingsprogramma besproken. Deze werd goed ontvangen door de leden. Ook werden er veel goede suggesties ter verbetering gedaan die de programmacommissie de komende tijd zal verwerken in een tweede concept. Op 10 januari 2018 zullen de leden van SP Venray het verkiezingsprogramma definitief vaststellen. Hierna werd besloten over de kandidatenlijst. Ieder aanwezig lid kon hierover zijn of haar stem uitbrengen. De voordracht van het bestuur werd met een overgrote meerderheid aangenomen. Huidig fractievoorzitter Jan Hendriks, woonachtig in de wijk Landweert, voert een 27 personen tellende lijst aan. Raadslid Joep Gielens uit Oostrum staat op plek twee. Nummer drie Lizzy Bruno is nieuw op de SP-lijst. Zij woont in Veltum en is sinds enkele jaren actief in het bestuur van de afdeling. Erica van den Akker uit Wanssum staat op plek vier. Vier jaar geleden bezette zij nog de drieëntwintigste plaats. Afdelingsvoorzitter en raadslid Ronald van Hal woont in de Brabander bezet de vijfde plek. Mohamed Aoussar staat op plaats zes. Hij is een nieuwkomer op de SP-lijst en woont in Brukske. Lijsttrekker Jan Hendriks: ‘Het is een eer om opnieuw de SP-lijst, nu lijst 2 tijdens de verkiezingen, aan te mogen voeren. De afgelopen jaren heeft de SP zowel kritische als constructieve politiek bedreven. Niet alleen in de raad, maar ook op straat. We willen voortdurend van mensen horen wat er speelt en samen met hen sociale vooruitgang afdwingen. Dit doen we niet alleen in aanloop naar verkiezingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat met deze mooie lijst doorzetten na 21 maart 2018.’

Kandidatenlijst SP Venray gemeenteraadsverkiezingen 2018

1.         Jan Hendriks2.         Joep Gielens                                     3.         Lizzy Bruno                                      4.         Erica van den Akker                    5.         Ronald van Hal                             6.         Mohamed Aoussar                 7.         Alda Haegens                                  8.         Bert Vermeulen                      9.         Rob van de Kerkhof                         10.       Rik Gielens                                       11.       Monique Pepermans                         12.       Jan Pieters                                        13.       Saskia Scholtze  14.       Wil Gommans               15.       Gerard van den Berg                       16.       Joke Brands                                 17.       André Flos18.       Herman Jakobs                                  19.       Bertil Nijmeijer      20.       Riet Golsteijn               21.       Jan Faessen 22.       Sylvia Loermans  23.       Geert-Jan Raaijmakers         24.       Loek Verpalen       25.       Marlies Vermeulen    26.       Willie Toebast                 27.       Elianne Sweelssen         

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.