Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

137 documenten

Macht bij aanpak dier­ziekten naar minister van VWS

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-05-2020 00:00

Niet langer de minister van Landbouw maar de minister van Volksgezondheid wordt eindverantwoordelijk bij de preventie en bestrijding van dierziekten die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich vandaag achter dit voorstel van de Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Esther Ouwehand spreekt van ‘een historische overwinning’. Momenteel heeft de minister van Volksgezondheid weliswaar de regie, maar geen zogenaamde doorzettingsmacht om ook op het terrein van de minister van Landbouw maatregelen te nemen in het belang van de volksgezondheid. De PvdD-motie die opriep het ministerie van VWS deze macht te geven kreeg de steun van een meerderheid van de Kamer. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen. Tijdens de Q-koorts-epidemie (2007-2010) werden duizenden mensen ziek en zijn uiteindelijk meer dan honderd mensen overleden. In een evaluatie door de commissie Van Dijk (2010) werd geconcludeerd dat het ministerie van Landbouw te lang de belangen van de veehouderij had verdedigd ten koste van de volksgezondheid. De commissie Van Dijk adviseerde dat de minister van VWS de bevoegdheid moest krijgen om ook op de terreinen van het ministerie van Landbouw in te kunnen grijpen bij een besmettelijke dierziektecrisis. De agrarische lobby verzette zich daar hevig tegen. In de jaren die volgden weigerde de regering het advies op te volgen. Ouwehand: “De huidige coronacrisis laat zien dat het beschermen van de belangen van de veehouderij nog altijd ingebakken zit in het systeem. Kijk naar de corona-uitbraak in de Nederlandse nertsenfokkerijen. Opnieuw zien we dezelfde dynamiek, waarvoor de commissie Van Dijk heeft gewaarschuwd: er wordt niet ingegrepen, niet gehandeld op basis van het voorzorgsbeginsel en de minister van Landbouw, in plaats de minister van Volksgezondheid, mag de knopen doorhakken.” Dat accepteert de Tweede Kamer nu niet langer door de aangenomen motie van de PvdD. “Een grote doorbraak waar we jaren voor gevochten hebben. Mensenlevens mogen niet langer geofferd worden op het altaar van de veehouderij. Juist in een tijd waarin de dreiging van zoönosen groter is dan ooit tevoren, is dit een historische overwinning.”

Schriftelijke vraag: corona en nertsenfokkerijen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-05-2020 00:00

Europarlementariër Bas Eickhout stelde zojuist deze schriftelijke vragen over de overdracht van Covid-19 van nertsen op mensen aan de Europese Commissie. 

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie Artikel 138 van het Reglement Bas Eickhout (Verts/ALE)

Betreft: Covid-19 overdracht van nertsen op mensen

Bij een medewerker op een Nederlands nertsenbedrijf is Covid-19 aangetroffen dat overeenkomsten vertoont met het virus bij nertsen op datzelfde bedrijf. Op basis van onderlinge vergelijking en de plaats van de virusisolaten in de stamboom, is geconcludeerd dat het ‘aannemelijk’ is dat de medewerker door nertsen is besmet. Dat meldt de Nederlandse overheid na nieuw onderzoek. Tot nu toe werd aangenomen dat dieren de infectie van mensen kregen. Tevens is gebleken dat nertsen COVID-19 subklinisch kunnen doormaken, waardoor besmette bedrijven mogelijk onder de radar blijven. Tot slot lijken boerderijkatten een rol te hebben in de Covid-19 overdracht tussen twee besmette nertsenbedrijven. De Nederlandse overheid kondigt extra onderzoek aan. Besmette bedrijven blijven, met een paar extra veiligheidsmaatregelen, gewoon open.

Via verdere mutatie naar andere (wilde) dieren kan verspreiding zeer rap gaan. Is de reactie van de Nederlandse overheid niet te terughoudend? Zou uit voorzorg overgegaan moeten worden op sluiting van besmette bedrijven? Wat is de rol van de Europese Commissie in dit soort gezondheidskwesties met mogelijk oncontroleerbare grensoverschrijdende gevolgen? Deze kwestie hoeft zich niet tot Nederland te beperken en kan elders in Europa eveneens het geval zijn. Wat gaat de Europese Commissie adviseren en ondernemen op basis van deze informatie?

Minister moet met spoedwet hitte­stress komen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-05-2020 00:00

Na de extreem warme zomer van 2019 waarin tienduizenden dieren door de hitte zijn omgekomen, beloofde landbouwminister Schouten, in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren, stappen te ondernemen om herhaling te voorkomen. Inmiddels staat de zomer van 2020 voor de deur en nog steeds ligt er geen plan van de minister. Fractievoorzitter Esther Ouwehand heeft daarom opnieuw vragen gesteld waarin ze aandringt op een spoedwet. “Als de minister nu niet preventief ingrijpt in de Nederlandse veehouderij laat ze de dieren welbewust extra risico lopen op hittestress deze zomer. Zeker nu vanwege de coronamaatregelen de kans groter is dat dieren langer in de stallen blijven omdat slachthuizen minder dieren kunnen slachten. Ze moet nu met een spoedwet komen om herhaling van de dramatische zomer van 2019 te voorkomen”, licht Ouwehand toe. In de zomer van 2019 zijn in de Nederlandse veestallen minstens 155.000 dieren omgekomen door oververhitting. Daarnaast bezweken nog meer dieren dan gewoonlijk tijdens de transporten. Ook de minister moest constateren dat de ‘vrijwillige afspraak’ uit het Nationaal Plan om bij 35 graden of meer geen dieren meer te vervoeren lang niet door iedereen werd nagekomen. De pluimveesector bijvoorbeeld, die verreweg het grootste aantal dieren per jaar fokt en afvoert naar de slacht, bleef gewoon doorrijden bij temperaturen boven de 35 graden. “Het feit dat de minister de vrijwillige afspraak nog niet heeft omgezet in een verbod is een gemiste kans om effectief in te kunnen grijpen bij transporten boven de 35 graden”, vindt de PvdD-fractievoorzitter. Hittegolven Deskundigen voorspellen ook voor de aankomende zomer een grote kans op hittegolven. Ouwehand: “Dat maakt het risico zeer reëel dat dit jaar opnieuw grote aantallen dieren zullen stikken in stallen of vrachtwagens.” De Partij voor de Dieren pleit daarom voor: - verlaging van de snelheid in slachthuizen, zodat er minder dieren worden aangevoerd en het risico op wachtende vrachtwagens vol dieren in de hitte wordt verminderd; - regels voor maximale wachttijd bij slachthuizen; - een verbod op diertransporten boven de 35 graden; - adequate controle door NVWA; - vrije uitloop voor kippen, met beschutting en gelegenheid voor stofbaden; - vrije uitloop, met beschutting en modderbaden voor varkens; - minder dieren in de Nederlandse stallen tijdens de zomermaanden door ruim vóór de zomer fokbeperkingen in te stellen.

Leer van Q-koorts: goede nazorg coronapatiënten en onderzoek relatie luchtkwaliteit nodig

SP SP D66 Nederland 03-05-2020 15:32

De SP wil samen met D66 dat er langdurig en fundamenteel onderzoek komt naar de relatie tussen de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door de intensieve veehouderij, en het aantal coronabesmettingen. Ook willen we dat er een kennisinstituut wordt opgericht om nazorg te bieden aan coronapatiënten. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: 'We weten dat de impact op de levens van mensen die ziek zijn geweest heel groot kan zijn. En daarom is het goed er nu al over na te denken hoe we deze mensen het beste kunnen helpen.'

In Brabant gaan in deze tijden van corona de gedachten ook terug naar de tijd van de Q-koorts. Ook toen werd deze regio onevenredig hard getroffen. 'Zelf woon ik in Oss, midden in het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus. Dit was eerder met de Q-koorts precies hetzelfde. Deze regio in Brabant wordt hard getroffen en er moet onderzoek komen naar hoe dit kan', zegt Lilian Marijnissen. We weten dat het aantal longontstekingen bijvoorbeeld hoger is dan in de rest van Nederland. Maar wat is de relatie met de luchtkwaliteit en de intensieve veehouderij? De gedachte dat je al zo ziek kunt worden als je gewoon ergens loopt of fietst is heel eng.

Ook moeten we nu voor de coronapatiënten betere nazorg organiseren dan toentertijd voor de mensen die Q-koorts hebben gehad is gedaan. We pleiten daarom samen met D66 voor het oprichten van een kenniscentrum waar iedereen die vragen heeft en hulp nodig heeft terecht kan. Met het oprichten van een kenniscentrum willen we de lessen die er zijn op het gebied van nazorg van patiënten bundelen. Patiënten kunnen door het instituut begeleid worden als hun klachten effect hebben op werk en het dagelijks leven. Het instituut kan ook onderzoek doen naar de behandelmethoden en lange termijn gevolgen van corona. Voor de oud-patiënten van de Q-koortsepidemie bestaat er een expertisecentrum, Q-Support. Deze kennis moet worden gebruikt voor het nog op te richten instituut voor corona-nazorg.

Uw ervaringen en die van anderen zorgen ervoor dat wij een goed beeld hebben van de gevolgen van de coronacrisis en waar mensen nu tegenaan lopen. Dan zijn onze volksvertegenwoordigers goed geïnformeerd en kunnen we beter ons werk doen om onze samenleving door de crisis heen te brengen. Laat u ons weten hoe het met u gaat?

Verder onderzoek naar relatie luchtvervuiling en corona nodig | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 01-05-2020 00:00

Uit eerste onderzoeken lijkt een relatie te bestaan tussen luchtvervuiling en de mate waarin mensen kwetsbaar zijn voor het Corona virus. GroenLinks stelt Kamervragen over de noodzaak voor verder onderzoek en maatregelen om mensen te beschermen tegen luchtvervuiling.

De coronacrisis houdt de wereld in haar greep. De grote besmettingshaarden in China, in Europa en ook binnen Nederland overlappen veelal gebieden die te kampen hebben met veel luchtvervuiling. Naar mate meer data beschikbaar komen en nader onderzoek wordt gedaan, lijken de paralellen duidelijker. Ook in rurale gebieden met slechte lucht of drukke gebieden met relatief schone lucht, lijkt de link stand te houden.

Volksgezondheid staat voorop “Dat luchtkwaliteit invloed heeft op de de gezondheid, weten we al lang. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is het natuurlijk belangrijk om vast te stellen of er een verband is tussen de verspreiding van covid-19 en luchtvervuiling”, zegt Tweede Kamerlid Suzanne Kröger.

Statistici van de Wereldbank, epidemiologen die de routes van de verspreiding volgen, onderzoekers in China en elders ontwarren de patronen en rapporteren over de link tussen luchtvervuiling, verspreiding en ernst van het ziekteverloop bij Corona.

Er zijn grofweg twee theorieën:

Mensen die wonen in gebieden met slechte lucht, hebben een zwakkere gezondheid, zwakkere afweer en longen. Ze worden dan vatbaarder voor longziektes zoals dit virus. Het virus lift mee op het fijnstof in de lucht. Meer fijnstof zorgt dan voor een snellere verspreiding waardoor meer mensen ziek worden in kortere tijd.

Intensieve veehouderij is ongezond Als dat laatste zo blijkt te zijn, lijkt dat sterk op de verspreiding van Q-koorts en andere dierziekten. Dan zou dat ook kunnen verklaren waarom Brabant, met zijn intensieve veehouderij, relatief harder getroffen is dan de Randstad met vooral fijnstof uit verkeer.

“Intensieve veehouderij kan ongezond zijn voor mensen. Hoe sterk die link tussen luchtvervuiling en het virus is, moet nader worden onderzocht, ook om te weten hoe het dan precies werkt. Dan kunnen we er mogelijk gericht iets aan doen”, aldus Tweede Kamerlid Laura Bromet.  

STER werkt mee aan boeren­bedrog door gratis zendtijd voor FDF en Agractie

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-04-2020 00:00

Met het verstrekken van gratis reclamespots aan Farmers Defence Force en Agractie werkt STER mee aan het verspreiden van desinformatie. “De spotjes zitten vol boerenbedrog”, zegt Esther Ouwehand. Ouwehand heeft ook kritiek op het feit dat de gratis zendtijd alleen beschikbaar is voor verenigingen die belangen van ondernemers vertegenwoordigen. “Waar is de gratis zendtijd voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die laten zien hoe het er écht aan toe gaat met de dieren, de natuur en de bodem die verpieteren door onze landbouw?”, vraagt zij minister Slob. STER stelt gratis zendtijd beschikbaar omdat de reclameblokken in coronatijd anders niet vol komen. Alleen brancheorganisaties en belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van ondernemers komen in aanmerking voor deze gratis zendtijd. Charitatieve instellingen die opkomen voor de belangen van dieren, natuur, het klimaat en de volksgezondheid zijn uitgesloten. “Deze maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk moeten nu dus gewoon betalen als zij in de huidige crisis corona-gerelateerde boodschappen willen uitzenden. Bijvoorbeeld over de oorzaken van deze crisis of over de gevolgen hiervan voor de dieren in de veehouderij nu de stallen overvol dreigen te raken. Dat is niet uit te leggen en in strijd met de mediawet”, vindt Ouwehand. Een van de organisaties die gebruik maakt van het gratis aanbod is Farmers Defence Force. In één van haar spotjes stelt de boerenorganisatie dat “boeren goed zorgen voor onze bodem”. Daarbij zijn varkens te zien die buiten lopen en ook geitenlammetjes die bij hun moeder liggen. Ouwehand: “In werkelijkheid raakt de Nederlandse bodem juist uitgeput door de landbouw en kan minder dan 1% van de varkens in Nederland naar buiten. Geitenlammetjes in de zuivelindustrie worden vrijwel altijd direct na hun geboorte bij hun moeder worden weggehaald, omdat de melk van de moedergeit wordt gebruikt voor geitenkaas en geitenmelk voor mensen. Complete desinformatie dus en het lijkt me niet tot de taakopdracht van de STER behoren die te verspreiden.” De Partij voor de Dieren vindt dat reclameboodschappen die in strijd zijn met de Reclame Code van de Reclame Code Commissie niet in aanmerking zouden mogen komen voor gratis zendtijd bij de STER. Als er gereden klachten binnenkomen bij de Nederlandse Reclame Code zou de reclamespot offline gehaald moeten worden tot er een uitspraak is van de RCC. Ook vindt de PvdD dat de STER aan charitatieve instellingen tenminste een gelijkwaardig aandeel moet geven in de verdeling van gratis zendtijd ten opzichte van commerciële organisaties.

STER werkt mee aan boeren­­bedrog door zendtijd voor FDF en Agractie

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-04-2020 00:00

Met het verstrekken van reclamespots aan Farmers Defence Force en Agractie werkt STER mee aan het verspreiden van desinformatie. “De spotjes zitten vol boerenbedrog. Niet de taakopdracht van STER om die te verspreiden, lijkt me”, zegt Esther Ouwehand, die Kamervragen heeft gesteld. De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren wil bovendien van minister Slob weten of FDF dan wel Agractie de zendtijd met korting of zelfs gratis hebben gekregen. STER stelt momenteel gratis zendtijd beschikbaar omdat de reclameblokken in coronatijd niet vol komen. Alleen brancheorganisaties en belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van ondernemers komen in aanmerking voor deze gratis zendtijd. Charitatieve instellingen die opkomen voor de belangen van dieren, natuur, het klimaat en de volksgezondheid zijn uitgesloten. “Deze maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk moeten nu dus gewoon betalen als zij in de huidige crisis corona-gerelateerde boodschappen willen uitzenden. Bijvoorbeeld over de oorzaken van deze crisis of over de gevolgen hiervan voor de dieren in de veehouderij nu de stallen overvol dreigen te raken. Dat is niet uit te leggen en in strijd met de mediawet”, vindt Ouwehand. Ook inhoudelijk heeft Ouwehand bezwaren tegen de reclames van de boerenprotestorganisaties. Farmers Defence Force stelt in één van haar spotjes dat “boeren goed zorgen voor onze bodem”. Daarbij zijn varkens te zien die buiten lopen en ook geitenlammetjes die bij hun moeder liggen. Ouwehand: “In werkelijkheid raakt de Nederlandse bodem juist uitgeput door de landbouw en kan minder dan 1% van de varkens in Nederland naar buiten. Geitenlammetjes in de zuivelindustrie worden vrijwel altijd direct na hun geboorte bij hun moeder worden weggehaald, omdat de melk van de moedergeit wordt gebruikt voor geitenkaas en geitenmelk voor mensen. Complete desinformatie dus en het lijkt me niet tot de taakopdracht van de STER behoren die te verspreiden.” De Partij voor de Dieren vindt dat reclameboodschappen die in strijd zijn met de Reclame Code van de Reclame Code Commissie niet in aanmerking zouden mogen komen voor (gratis) zendtijd bij de STER. Als er gereden klachten binnenkomen bij de Nederlandse Reclame Code zou de reclamespot offline gehaald moeten worden tot er een uitspraak is van de RCC. Ook vindt de PvdD dat de STER aan charitatieve instellingen tenminste een gelijkwaardig aandeel moet geven in de verdeling van gratis zendtijd ten opzichte van commerciële organisaties.

'Kom met een alom­vattend aanvalsplan om virus­uit­braken te voorkomen'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 17-04-2020 00:00

De Partij voor de Dieren vindt dat er een alomvattend aanvalsplan moet komen om virusuitbraken als corona te voorkomen. “De nietsontziende exploitatie van dieren en natuur door de mens heeft het risico op pandemieën aanzienlijk vergroot. De veehouderij moet op de schop, de ontbossing moet een halt toegeroepen worden en de handel in dieren moet worden aangepakt”, licht fractievoorzitter Esther Ouwehand in de ruim 50 Kamervragen toe die ze met haar collega’s stelde aan de ministers van Landbouw, Buitenlandse Handel en Justitie. Zo’n 75 procent van de infectieziekten van de afgelopen tien jaar zijn zoönosen, dat wil zeggen dat ze worden overgedragen van dieren op mensen. Denk aan SARS, MERS, Q-koorts, de Mexicaanse griep, HIV, ebola, zika en nu het coronavirus COVID-19. Wetenschappers, waaronder de meest vooraanstaande virologen, en de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwen al jaren dat epidemische uitbraken van zoönosen de afgelopen jaren zijn toegenomen, en zij gaven aan dat het wachten was op de volgende ontwrichtende pandemie. De milieuorganisatie van de VN (UNEP) waarschuwt dat het risico op het overspringen van ziektes van dieren op mensen wordt vergroot door de grootschalige en intensieve veehouderij, door ontbossing, door de toename van contact tussen mensen en wilde dieren, door de illegale handel in wilde dieren, het gebruik van antibiotica in de veehouderij en klimaatverandering. Veehouderij De intensieve veehouderij is een tikkende tijdbom. Door het fokken van dieren op specifieke eigenschappen (zoals snelle groei) is het afweersysteem tegen ziektes slechter geworden. Pluimveehouderijen bijvoorbeeld hebben regelmatig te maken met vogelgriepuitbraken. Zo’n vogelgriepvirus kan met enkele mutaties zo veranderen dat het gemakkelijk overdraagbaar is van mens op mens. Het is niet de vraag óf dat gebeurt, maar wannéér. Varkens worden in dit proces ‘mixing vessels’ genoemd, een soort ‘mengvaten’. Ze kunnen besmet worden door varkensgriepvirussen, vogelgriepvirussen en humane virussen. Daardoor kunnen virussen in varkens gemakkelijk muteren en evolueren. “Dit is een zeer reële dreiging voor de volksgezondheid, zeker voor Nederland als meest vee-dichte land ter wereld met het hoogste aantal kippen en varkens per vierkante kilometer”, waarschuwt Ouwehand. Ontbossing De mens heeft tegenwoordig wereldwijd meer contact met wilde dieren dan vroeger, vanwege de toenemende economische activiteiten zoals landbouw, houtkap, mijnbouw en de aanleg van infrastructuur, dorpen en steden in natuurgebieden. Door de verkleining van het leefgebied van wilde dieren zullen mens en dier elkaar steeds gemakkelijker en vaker treffen. Dat maakt het risico op het overslaan van virussen op mensen veel groter. Nederland is een van de grootste veroorzakers van wereldwijde ontbossing, omdat we de grootste importeur van veevoer (soja) en palmolie van de Europese Unie zijn. De productie hiervan leidt tot grootschalige ontbossing en het ontstaan van monoculturen in landen elders. Ouwehand: “Ons land heeft dus een extra grote verantwoordelijkheid om ontbossing een halt toe te roepen, zowel in eigen land als in het buitenland, en om zo het risico op het ontstaan van virusuitbraken te verkleinen.” Illegale handel in wilde dieren Nederland kan ook een belangrijke rol spelen in het voorkomen van een virusuitbraak door de legale en illegale handel in wilde dieren, zowel op internationaal als nationaal vlak, te bestrijden. “De Rotterdamse haven en Schiphol zijn belangrijke doorvoerhavens voor de handel in wilde dieren. Nederland is daarmee een schakel in de verspreiding van zoönosen. De minister zou zich daar met spoed voor in moeten zetten in Europees en internationaal verband”, stelt Ouwehand. Zowel Nederland als Europa moeten daarnaast meer prioriteit geven aan het bestrijden van de handel in wilde dieren door te investeren in kennis en capaciteit. Ouwehand: “Interpol vraagt al geruime tijd aandacht voor het gebrek aan capaciteit voor het opsporen van de handel in wilde dieren. Daardoor is dat wat op dit moment onderschept wordt slechts het topje van de ijsberg.” Ook op beurzen en markten in Nederland is het nog altijd toegestaan om wilde en exotische dieren te verhandelen. Deze markten moeten per direct verboden worden, vindt de Partij voor de Dieren. Daarnaast wil de PvdD dat de positieflijst voor zoogdieren, reptielen en vogels flink aangescherpt moet worden, omdat in ons land veel wilde, exotische dieren nog altijd als huisdier gehouden worden.

Stop met gif-injecties in bomen tegen eiken­pro­ces­sierups

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 12-04-2020 00:00

De Partij voor de Dieren roept minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om een proef waarbij 2500 eikenbomen geïnjecteerd worden met gif ter bestrijding van de eikenprocessierups per direct stop te zetten. Kamerlid Frank Wassenberg heeft hiervoor vragen gesteld aan de minister. In de proef worden eikenbomen geïnjecteerd met het middel Vertimec, waardoor de bladeren giftig worden. Het doel is om de eikenprocessierupsen die de bladeren eten, daarmee te doden. Maar niet alleen de eikenprocessierups eet deze bladeren: honderden insectensoorten leven op en rond eiken. Fractievoorzitter Ouwehand en Kamerlid Wassenberg noemen het onbegrijpelijk dat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de proef heeft goedgekeurd, ondanks dat het zelf erkent dat de proef schadelijke effecten kan hebben op de gezondheid van mensen, dieren en het milieu. Ouwehand: “Net als je denkt dat het Nederlandse natuurbeleid niet slechter kán, dient een nieuw dieptepunt zich aan. In plaats van werken aan herstel van biodiversiteit en vogelpopulaties waardoor een overdaad aan eikenprocessierupsen kan worden voorkomen, is een nieuwe proef toegestaan: bomen injecteren met landbouwgif. Ik zou willen dat het een verlate, hele slechte 1 aprilgrap was, maar helaas: dat is het niet.” Ecologische methodes Om het aantal eikenprocessierupsen te verminderen roept de Partij voor de Dieren op om uitsluitend ecologische methodes te gebruiken. Zo kunnen natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen, koolmezen en vleermuizen gelokt worden door het plaatsen van nestkasten en het zaaien van wilde bloemen. Daarnaast ligt er een belangrijke rol voor de landbouw: die moet snel omschakelen naar veel minder gebruik van landbouwgif. Daardoor krijgen insectenpopulaties de kans zich te herstellen en zal de overlast door de eikenprocessierups op de lange termijn verminderen.

Investeer 40 miljoen in natuur in stede­lijke gebieden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor natuur in en rond steden en dorpen. Fractievoorzitter Esther Ouwehand heeft een voorstel ingediend voor een eenmalige investering van 40 miljoen euro in bestaande en nieuwe groengebieden zodat er voldoende bewegingsruimte wordt gerealiseerd voor alle Nederlanders, ook als zij in de stad wonen . In de eerste dagen van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus zochten veel mensen het groen in hun woonomgeving op. De vele mensen op de stranden, in de bossen en in de parken lieten zien dat voor veel Nederlanders de natuur van groot belang is. “Maar we zagen ook dat groen in en om de stad schaars is. Op smalle bospaden en in kleine stadsparken bleek het praktisch onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden van elkaar”, licht Ouwehand toe. ,,Er is te weinig groen voor de vele mensen, met name in stedelijke gebieden, om aan hun broodnodige frisse lucht en dagelijkse beweging te komen.” In het voorstel van de Partij voor de Dieren, vandaag ingediend tijdens het debat over het economische noodpakket, gaat de investering van 40 miljoen euro naar het programma Recreatie om de Stad (RodS). Sinds 2010 bouwt het kabinet de jaarlijkse rijksbijdrage van 40 miljoen euro aan deze regeling af, terwijl de verwerving en inrichting van het groen nog niet gerealiseerd is. Ook voor het beheer van bestaande recreatiegebieden lopen provincies tegen financieringsproblemen aan nu de resterende rijksbijdragen aan RodS aflopen. Ouwehand: “Door deze bezuiniging, ingezet door Henk Bleker, lopen plannen voor meer en betere natuur in en om de stad vast. Hoogste tijd om deze projecten vlot te trekken en meer natuur te creëren, zodat mensen de ruimte krijgen voor hun dagelijkse beweging en ontspanning in het groen. Dat is van vitaal belang om moeilijke tijden als deze draaglijk te houden.”