Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

90 documenten

'Doen wat nodig is'

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 07-10-2019 13:49

Door Carla Dik-Faber op 4 oktober 2019 om 16:35

Lees voor

Door onze manier van leven ligt er een vieze deken van stikstof over Nederland. Dat leidt tot schade aan natuur en schade aan onze gezondheid. De stikstofuitstoot moet omlaag, in het belang van de schepping en onze eigen longen. De Raad van State en de commissie-Remkes hebben dat eens te meer duidelijk gemaakt.

Het is goed dat het kabinet snel met een reactie op het rapport van Remkes is gekomen, zodat we werk kunnen maken van een nieuwe balans in ons land tussen alles wat we op dat hele kleine stukje aarde doen.

De ChristenUnie is positief over de aanpak van het kabinet. We investeren in natuurherstel. Er komt geen generieke inkrimping van de veestapel, maar we gaan boeren helpen als zij anders willen gaan boeren of willen stoppen. We investeren in kringlooplandbouw en innovatie in de landbouw. We verlagen de snelheid gericht op die plekken waar dat een positief effect heeft op de stikstofuitstoot.

De ChristenUnie wil niet alleen kijken naar wegverkeer en landbouw voor het tegengaan van de te hoge stikstofuitstoot. Na het uitkomen van het tweede rapport van Remkes in mei 2020 liggen ook maatregelen voor luchtvaart en scheepvaart op tafel. Voor de balans in ons land is het belangrijk dat alle sectoren bijdragen aan het tegengaan van de stikstofproblematiek en dat geldt wat de ChristenUnie betreft dus zeker ook voor de luchtvaart.

De ChristenUnie is zeer gemotiveerd om te doen wat nodig is om onze natuur, de gezonde lucht die we inademen, de schepping die ons gegeven is, te kunnen beschermen en herstellen.

Europees klimaatbeleid: één jaar om kloof tussen de straat en politiek te dichten | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 24-09-2019 00:00

Deze week gaan scholieren, studenten en anderen massaal de straat op om beter klimaatbeleid te eisen. En ze zijn niet de enigen die zich zorgen maken over klimaatverandering.

Doe mee aan de klimaatstaking in Den Haag, aanstaande vrijdag. Meld je aan.

Drieënnegentig procent van alle Europeanen vindt klimaatverandering een belangrijk thema. Toch gaapt er in de de Europese politiek nog steeds een enorme kloof tussen de beloftes die gedaan worden en het beleid dat gemaakt wordt. Het komende jaar is daarom cruciaal om die kloof te dichten, stelt Europarlementariër Bas Eickhout.

De cijfers liegen er niet om. We liggen niet op schema om de klimaatafspraken van Parijs te halen. In 2015 spraken we af ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden blijft en dat we zelfs moeten mikken op maximaal anderhalve graad opwarming. Dat betekent in het mildste scenario dat we op z’n allerlaatst in 2050 gestopt moeten zijn met het uitstoten van CO2. Met het huidige Europese klimaatbeleid gaan we dat niet halen.

Onze campagne op klimaat

Met de Groene partijen in Europa voerden we in 2019 campagne op klimaat. Wij wonnen de verkiezingen met onze concrete plannen om de kloof tussen beloftes en beleid te dichten. Nu, in het Europees Parlement, is het onze taak om de Europese beleidsmakers, de Europese Commissie en de EU-landen te doen beseffen dat we achter lopen. Dat het tijd is voor klimaatactie.

Wat moet er gaan gebeuren? Veel. Het allerbelangrijkste is dat de doelstellingen voor de middellange termijn omhoog gaat. In plaats van min 40 procent CO2-uitstoot in 2030 moeten we naar min 65 procent in 2030. De wetenschap is glashelder, enkel als we de komende tien jaar onze uitstoot drastisch naar beneden brengen, houden we zicht op de doelstelling van anderhalve graad. En dat is geen overbodige luxe. Het is bijvoorbeeld de enige kans om nog wat van de wereldwijde koraalriffen over te houden.

Ondertussen tikt de klok. Eind 2020 treedt het klimaatakkoord van Parijs in werking. Als Europa haar startdoelstelling nog wil ophogen, en zo andere landen wil inspireren hetzelfde te doen, dan moet het dat doen vóór de klimaattop van december 2020 in Schotland. De volgende officiële internationale ronde van ophogingen onder het Parijsakkoord vindt pas plaats 2023. We kunnen het ons niet permitteren die jaren te verliezen. 

Verstandig om te doen

Naast de discussie over onze doelen voor 2030 (dat noemen we dan de middellange termijn) moeten we aan de slag met concreet beleid. Want hoe langer we uitstellen, des te moeilijker wordt de transitie naar een duurzame economie, met als risico dat we niet meer onder de anderhalve graad opwarming kunnen blijven.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen beloofde naar de zorgen van de Europese burgers te gaan luisteren. Dat is natuurlijk altijd verstandig om te doen. Zo kondigde ze al aan binnen de eerste honderd dagen van haar termijn een European Green Deal vorm te geven.

Dat is het tempo dat we nodig hebben, want 2020 wordt het jaar van de waarheid voor Europees klimaatbeleid. 

Drie dossiers

We zullen met onze Groene fractie in het Europees Parlement de nieuwe Europese Commissie en de nieuwe klimaatcommissaris Frans Timmermans nauw op de huid zitten. Want het gaat niet alleen om mooie klimaatbeloftes, maar juist om het beleid dat dit jaar bepaald moet gaan worden.

We noemen drie dossiers die komend jaar opgepakt moeten worden.

1. Breng emissiehandel in lijn brengen met het Parijsakkoord

Het Europese Emissiehandelssysteem (ETS), waarin bedrijven rechten moeten kopen om CO2 te mogen uitstoten, begint eindelijk op stoom te komen. De prijs loopt op, waardoor bedrijven op zoek gaan naar alternatieven om geen CO2 uit te stoten. Het tempo waarop het totaal aan CO2-rechten wordt afgebouwd, is echter nog totaal niet in lijn met het Parijsakkoord. Verder worden er nog heel veel rechten gratis weggegeven aan bedrijven die last zouden hebben van internationale concurrentie. 

2. Pak de CO2-uitstoot van lucht- en scheepvaart aan.

Lucht- en scheepvaart zijn belangrijke sectoren die veel CO2 uitstoten, maar nog amper of helemaal niets doen om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Het komend jaar moet duidelijk worden hoe we de scheepvaart ook onderbrengen onder het Europese emissiehandelssysteem, zodat ook daar alternatieven aantrekkelijker worden. Voor de luchtvaart is het tijd om aan de slag te gaan met een accijns op kerosine, zodat het we het oneerlijke voordeel ten opzichte van andere vervoersmiddelen afbouwen. Daarnaast moet luchtvaart – uiteraard – ook volledig onder het Europese emissiehandelssysteem gaan vallen.

3. Herstellen van natuur

Er verdwijnt – ook in Europa – nog steeds natuur. Dat heeft gevolgen voor de biodiversiteit, maar ook voor klimaat. Als we inzetten op het herstellen van natuurgebieden, het behoudt van veengebieden en op het planten van nieuwe bomen, dan verbeteren we niet alleen onze biodiversiteit, maar draagt het ook bij aan de opname van CO2 door nieuwe natuurgebieden. Het komende jaar lopen bestaande biodiversiteitsverdragen af, dat levert een uitgesproken kans om nieuwe, ambitieuze, doelen te stellen.

GroenLinks staakt mee en sluit deuren op 27 september | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-09-2019 00:00

Wereldwijd vinden er van 20 tot 27 september Klimaatstakingen plaats. In Nederland is er op 27 september een grote Klimaatstaking in Den Haag. GroenLinks staakt mee en daarom sluit het Landelijk Bureau die dag de deuren.

GroenLinks wil een eerlijke en ambitieuze actie vanuit de politiek tegen de klimaatcrisis. Daarom steunen wij de Klimaatstaking op vrijdag 27 september. Over de hele wereld komen mensen tijdens deze week in actie voor het klimaat. Andere partners zijn onder andere FridaysforFuture, Greenpeace, Milieudefensie, Oxfam Novib, Urgenda en Extinction Rebellion. 

Het Landelijk Bureau van GroenLinks sluit 27 september daarom de deuren. Veel andere bedrijven als Lush Nederland, Microsoft en Ben&Jerrys hebben al toegezegd mee te doen.

Doe jij ook mee? Meld je dan hier aan

Stop Nederlandse steun aan vernietigen Amazonewoud | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 24-08-2019 00:00

Relatief onopgemerkt bouwen Nederlandse bedrijven als Boskalis, Damen en Arcadis mee aan de ‘Centro-Norte Corredor’: de aanleg van asfaltwegen en spoorlijnen dwars door honderden kilometers Amazonewoud. Met als gevolg enorme schade voor de lokale bevolking en de natuur. De Nederlandse regering werkt hier aan mee, doordat de ambassade in Brazilië deze bedrijven actief ondersteunt. Die steun moet onmiddellijk stoppen, bepleit GroenLinks-Tweede Kamerlid Isabelle Diks.

Het gaat iedereen aan dat tussen 2012 en 2016 de ontbossing van de Amazone met 75 procent is toegenomen. Een schrikbarende 7.989 km2 per jaar, ofwel 1,6 miljoen voetbalvelden. Het regenwoud, ook wel de longen van de aarde genoemd, wordt vernietigd om soja te verbouwen. Een deel daarvan wordt gebruikt als voer voor Nederlandse varkens in Brabantse megastallen. Voor die soja-industrie wil Brazilië snel nieuwe vaarwegen, spoorlijnen, havens en geasfalteerde wegen aanleggen. Een megaproject van vijf miljard euro.

Nederlandse bedrijven zoals Boskalis, Damen en Arcadis worden door de Nederlandse ambassade ondersteund om hun expertise van infrastructuur en water in Brazilië aan de man te brengen. Met succes. Deze bedrijven hebben momenteel voor honderden miljoenen euro's aan orders uitstaan en al verschillende projecten gerealiseerd.

Maar onderzoek door Investico laat zien dat deze projecten schendingen van mensenrechten, ontbossing, corruptie, gewapend conflict, landroof en geweld in de hand werken. Het vuile werk voor deze projecten wordt door ingehuurde Braziliaanse bedrijven gedaan, zodat Nederlandse handen schoon blijven. Uit documenten die door Investico bij de ambassade zijn opgevraagd blijkt dat bij het ministerie volledig duidelijk is welke risico’s de aanleg van de sojacorridor heeft. En toch baren niet deze gevolgen het ministerie zorgen, maar het risico op reputatieschade voor Nederland.

Naar de buitenwereld toe meldt het ministerie dat bij alles wat Nederland onderneemt ten aanzien van de sojacorridor het belang van duurzaamheid en het respecteren van ecosystemen als aspect wordt meegenomen. Zo zou de aanleg ‘zelfs goed zijn voor het milieu’, omdat het straks minder tijd kost om soja te vervoeren, en er dus minder fossiele brandstof wordt verbruikt. Dat is ver van de waarheid, toont Investico aan.

Het kabinet stelt in haar regeerakkoord dat "we van oudsher weten dat welvaart, welzijn en veiligheid voor iedereen in ons land sterk samenhangen met wat er om ons heen gebeurt in de wereld. We verdienen een groot deel van ons inkomen in het buitenland (...). Ook helpen we Nederlandse innovatieve oplossingen en bedrijven de weg naar de wereld te vinden". De Centro-Norte Corredor laat zien hoe Nederland aan de ene kant zegt lokale volkeren en duurzaamheid te steunen, maar aan de andere kant met bulldozers het leefgebied van deze mensen vernietigt. Een akelig voorbeeld van beleidsincoherentie en -inconsistentie.

Het is onaanvaardbaar dat de Nederlandse ambassade innig samenwerkt met bedrijven die om hun economische doelen te bereiken gebruik van geweld, corruptie, landroof en gewapend conflict niet schuwen.

Laat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet langer alleen een mooi verhaaltje met infographics op een website zijn, maar daadwerkelijk koersbepalend in ons handelsbeleid. Te beginnen met het stopzetten van alle economische of diplomatieke steun aan bedrijven die het regenwoud vernietigen.

Daarom vraag ik minister Kaag om actief op te komen voor een nieuw internationaal en bindend verdrag voor mensenrechten en multinationale ondernemingen. En minister Blok om de steun van de ambassade aan bedrijven die regenwoud vernietigen een stop toe te roepen.

Isabelle DiksGroenLinks-Tweede Kamerlid

GroenLinks is een petitie gestart die Nederland en de EU oproept op het Mercosur-handelsverdrag met landen in Zuid-Amerika niet te tekenen, zolang er geen garantie is dat het verdrag effectief bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing. Teken de petitie hier.

De Amazone brandt, en het kabinet is ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren D66 Nederland 23-08-2019 07:45

De Amazone brandt, en het kabinet is muisstil. Want de handel gaat voor. De Europese markt wordt binnenkort vrij toegankelijk voor landbouwproducten uit Brazilië, dankzij de door het kabinet bejubelde Mercosur-vrijhandelsdeal. Vlees, zuivel en soja waar zonder pardon en aangemoedigd door Bolsonaro Amazonewoud voor wordt verbrand en gekapt, komt dan massaal Nederland binnen. De Partij voor de Dieren is - als enige - vanaf het begin fel tegenstander geweest van deze Mercosur-vrijhandelsdeal. Maar het kabinet, minister Sigrid Kaag (D66) voorop, deed alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Nu brandt de Amazone, en is het kabinet muisstil. Ons verzet gaat door.

‘We staan aan de vooravond van een enorme verandering in onze samenleving’

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 22-08-2019 13:03

Door Webredactie op 22 augustus 2019 om 13:40

‘We staan aan de vooravond van een enorme verandering in onze samenleving’

Let dit jaar tijdens Prinsjesdag eens extra op Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Ze maakt op die dag graag een duurzaam statement door kleding te dragen van gerecyclede materialen, zoals PET-flessen of bekleding uit oude NS-treinen. ‘Kleding is na olie de meest vervuilende industrie en draagt 8% bij aan de mondiale CO2 uitstoot.’

Sinds 2000 zijn we meer dan twee keer zoveel kleding gaan kopen, legt Carla uit, maar dat gaat nog maar de helft zo lang mee. Met andere woorden: kleding is een wegwerpartikel geworden. ‘Het goede nieuws is dat je er wat aan kunt doen. Je kunt minder kopen of kiezen voor tweedehands kleding. En je kunt natuurlijk kleding kopen die eerlijk is geproduceerd, met oog voor het milieu en voor degene die het maakt.’

Groene en duurzame keuzes in werk en privé

Duurzaamheid loopt als een rode draad door Carla’s leven. ‘In mijn politieke werk doe ik voorstellen om het beleid van de overheid groener en duurzamer te maken. Zo hebben we onlangs een Klimaatwet vastgesteld waarmee we de doelen voor CO2 reductie in 2030 en 2050 hebben vastgelegd. Het is hoopvol dat deze wet brede steun heeft gekregen in de Tweede en Eerste Kamer. In mijn persoonlijk leven denk ik na bij wat ik eet (nauwelijks vlees), wat ik aantrek (duurzame kleding), hoe ik reis (waar dat kan pak ik het openbaar vervoer), hoe ik inkoop (minder spullen is beter) en hoe ik woon (minder energieverbruik en duurzamere energieopwekking).’

Opkomen voor een schepping die zucht en lijdt

Carla laat zich in haar werk inspireren door een tekst uit de Bijbel. ‘In de brief van Paulus aan de Romeinen staat dat ‘de schepping er reikhalzend naar uitziet dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.’ Voor mij betekent dat dat ik me elke dag opnieuw aangespoord weet om op te komen voor de schepping ‘die zucht en lijdt’. Wij leven op te grote voet – letterlijk: in Nederland verbruiken we gemiddeld 3,5 aardbol. We putten de aarde uit in plaats van dat we goede rentmeesters zijn, wat ten koste gaat van mensen elders en de generaties na ons.’

Zorg voor de schepping: Hoe of waar te beginnen?

Onder christenen signaleert Carla gelukkig een positieve verandering. ‘Veel christenen in Nederland willen die zorg voor de schepping handen en voeten geven. Maar vaak weten we niet hoe, of waar te beginnen. Met Groen Geloven willen we mensen inspireren om concreet aan de slag te gaan en hen helpen om dat op een goede, betaalbare én effectieve manier te doen. We zijn geroepen om niet alleen goed voor de mensen ín onze omgeving te zorgen, maar ook voor die leefomgeving zelf. We weten dat we de aarde niet in onze hand hebben, maar we weten ook dat die aarde kwetsbaar is en dat we geroepen zijn om dat te doen wat we wél kunnen.’

Aan de vooravond van een enorme verandering

Klimaatverandering, afname van de biodiversiteit, milieuvervuiling en misoogsten… Het kan soms voelen als vechten tegen de bierkaai. Voor Carla zijn het juist redenen om in actie te komen én ze is optimistisch. ‘Verduurzaming gaat gemakkelijker als we met elkaar stappen zetten en elkaar motiveren. Dus ervaringen delen en samen optrekken is echt van meerwaarde. We staan aan de vooravond van een enorme verandering in onze samenleving. We gaan anders reizen, anders energie opwekken, anders eten, anders kleden. Jongere generaties lopen daarin voorop – dat vind ik heel bemoedigend en hoopvol.’

Op 5 oktober 2019 is ChristenUnie mede-organisator van Groen Geloven. Laat je inspireren door prikkelende speeches, ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en ontvang theologisch onderwijs over ecologische gerechtigheid. Groen Geloven is een initiatief van GroenGelovig en GroeneKerkenactie, georganiseerd door: Tear, ChristenUnie, Christelijke Hogeschool Ede, Kerk in Actie, de EO, A Rocha, Micha Nederland, CCA, Laudato Si werkgroep Nederland en CGMV. (Het evenement is inmiddels uitverkocht. Heb je geen kaarten kunnen bemachtigen, maar wil je wel op de hoogte blijven, houd dan onze website in de gaten)

We moeten ons landgebruik en ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 08-08-2019 15:20

We moeten ons landgebruik en voedselsysteem drastisch hervormen willen we klimaatverandering tot een veilig niveau beperken, stelt een baanbrekend VN-rapport dat vanochtend werd gepubliceerd. De Partij voor de Dieren roept het kabinet op de conclusies van het rapport te volgen en vol in te zetten op een plantaardige transitie. De productie van vlees en zuivel zijn namelijk al lange tijd wereldwijd twee van de grootste veroorzakers van ontbossing. Dus de vraag is: gaan we nog meer land van de natuur afpakken om nog meer vlees en zuivel te produceren, of gaan we veel meer plantaardig eten zodat we juist grond kunnen teruggeven aan de natuur? Die vraag is letterlijk van levensbelang, stelt het rapport. 🌎 lees onze reactie op www.partijvoordedieren.nl 🍀

Het klimaat redden zonder dat gewone ...

SP SP Nederland 30-07-2019 11:14

Het klimaat redden zonder dat gewone mensen daarvoor moeten betalen? Het kan! Wij kiezen voor een groene revolutie die de ongelijkheid niet vergroot, maar juist verkleint. Lees nu onze vijf uitgangspunten voor een socialistisch klimaatplan.👇

Roep om krimp lucht­vaart steeds sterker

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-07-2019 00:00

Het pleidooi van de Partij voor de Dieren voor krimp van de luchtvaart wint terrein. De inzet van steeds meer milieuorganisaties en bewonersgroepen verschuift van ‘stop groei’ naar ‘krimp luchtvaart’. "De argumenten voor krimp luchtvaart stapelen zich op. De overlast en de uitstoot overschrijden nu al alle grenzen", zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. Van Raan verwijst daarbij onder meer naar het rapport van onderzoekers van de CU Delft, in opdracht van Natuur en Milieu, waaruit blijkt dat de angst voor de economische gevolgen van krimp ongegrond zijn. "De hinder en het klimaatprobleem zijn te groot en te serieus, om met oneigenlijke economische argumenten groei toe te staan", concludeert Natuur & Milieu. Bovendien kwam deze week naar buiten dat de uitstoot van alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen met passagiersvluchten de afgelopen vijf jaar flink is gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Lammert van Raan heeft hier Kamervragen over gesteld. "Ondanks de papieren werkelijkheid dat de luchtvaart niet is opgenomen in het Parijsakkoord en het Nederlandse klimaatbeleid staat de flinke stijging van de uitstoot haaks op de klimaatdoelen van dit kabinet: de CO2-uitstoot beperken", zegt Lammert van Raan. Hij wil onder meer van de ministers weten wat het CO2-budget voor de luchtvaart in 2030 zou moeten zijn, als het doel is dat de totale CO2-uitstoot vóór 2030 met 55% verminderd moet zijn. Van Raan vraagt de ministers ook om de internationale lucht- en zeevaart alsnog direct te betrekken in het nationale klimaatbeleid om zo in ieder geval op nationaal niveau te doen wat mogelijk is. Van Raan zal minister Van Nieuwenhuizen houden aan haar ‘nieuwe aanpak’. "De minister heeft onlangs voor het eerst de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier scherp benoemd. Grenzen waarbinnen de luchtvaartsector haar verdienmodel moet uitoefenen. Zei zag dat als een belangrijk kantelpunt. Wij ook, omdat ze daarmee voor het eerst onze analyse deelt. Als de minister zich aan deze mooie woorden houdt - en daar zal ik mij sterk voor maken - dan kan zij niet langer volhouden dat groei een optie is. Bij het respecteren van deze randvoorwaarden hoort een stevige krimp van het aantal vluchten." Lees hier het opiniestuk dat Lammert van Raan over de uitspraken van de minister schreef.