Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

100 documenten

Studie: handelsdeal Mercosur in strijd met Europese klimaatdoelen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 16-01-2020 00:00

Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Zuid-Amerika (EU-Mercosur) gaat lijnrecht in tegen de Europese ambities in de Green Deal. Het handelsverdrag schiet tekort om klimaatverandering tegen te gaan en biodiversiteit te beschermen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het handelsakkoord in opdracht van de Groene fractie in het Europees Parlement.

In 2019 bereikten de onderhandelaars van de EU en Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay, en Uruguay) overeenstemming over een handelsdeal. De voorlopige politieke overeenkomst wordt nu juridisch verder uitgewerkt voordat het Europees Parlement en de nationale regeringen er een definitief besluit over nemen.

Al in 1999 werden de onderhandelingen over het handelsakkoord gestart. Het mandaat voor de onderhandelingen hield daarom volstrekt geen rekening met de grote maatschappelijke kritiek van de afgelopen jaren op vrijhandelsakkoorden van de EU. Deze handelsakkoorden worden steeds breder bekritiseerd over hun negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, dierenwelzijn en sociale rechtvaardigheid. Een onderzoek van de Europese Commissie naar de duurzaamheidseffecten werd pas gepubliceerd nadat het akkoord al was gesloten, waardoor de conclusies niet meegenomen zijn in de onderhandelingen.

Negatieve duurzaamheidseffecten

De studie laat zien dat de huidige handelsstromen tussen de EU en Mercosur grote negatieve duurzaamheidseffecten hebben, die door het handelsverdrag versterkt zouden worden. De EU importeert onder andere veel soja, (rund)vlees en suiker uit Zuid-Amerika, terwijl de Mercosur-landen onder andere (onderdelen van) vliegtuigen en auto’s importeren. De auteurs van de studie verwachten een toename in de productie van landbouwgoederen die ontbossing verergert. Het grootste deel van de CO2-uitstoot van Brazilië en Paraguay komt door veranderingen in het landgebruik.

Het onderzoek wijst ook op het veelvuldig gebruik van gevaarlijke pesticiden waaronder glyfosaat in Mercosur-landen, die de biodiversiteit en gezondheid schaden. In Brazilië worden steeds meer pesticiden toegestaan op de markt. Daarnaast beschrijft de studie schadelijke praktijken bij de productie van vlees in Mercosur-landen, illegale ontbossing en een gebrekkige controle op de export naar de EU. Door meer handel in deze producten en het transport daarvan, zou klimaatverandering verder verergeren.

Handelsbelemmeringen

Het EU-Mercosur handelsakkoord bevat een hoofdstuk over duurzaamheid, bedoeld om onder andere de implementatie van het Parijsakkoord, duurzaam bosbeheer en werknemersrechten, te bevorderen. De bepalingen in dit hoofdstuk hebben alleen geen tanden en staan in geen verhouding tot de veel grotere verwachte negatieve gevolgen van de handelsbepalingen uit het akkoord. In tegenstelling tot de afspraken over tarieven, quota en andere handelsbelemmeringen die juridisch afdwingbaar zijn, zijn er geen effectieve instrumenten om de duurzaamheidsbepalingen uit het verdrag af te dwingen.

GroenLinks wil geen EU-Mercosur handelsakkoord dat de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing ondermijnt. De EU moet wat GroenLinks betreft handelsafspraken maken die echt bijdragen aan duurzame handel. Verschillende landen waaronder Ierland, Frankrijk en - dankzij Groene regeringsdeelname - Oostenrijk hebben hun bezwaren tegen dit handelsakkoord al duidelijk gemaakt.

 

Laat je stem horen tegen EU-Mercosur en roep de Nederlandse regering en de EU op niet akkoord te gaan met dit handelsverdrag. Teken onze petitie!

Lees de volledige studie: Analysis of the agreement between the European Union and the Mercosur

Reactie op rapport commissie-Remkes

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-01-2020 09:41

Door Eppo Bruins, Webredactie op 15 januari 2020 om 10:39

Reactie op rapport commissie-Remkes

Het rapport van de commissie-Remkes stelt heel duidelijk dat het stikstofprobleem niet op één sector - bijvoorbeeld op de boeren - kan worden afgewenteld. Dat is terecht. Het kabinet heeft al eerder gezegd dat iedere sector zijn steentje moet bijdragen.

Het stikstofprobleem is ons gezamenlijke probleem, omdat het gaat om behoud van onze natuur en rentmeesterschap over de schepping.

En dus moet bij het terugdringen van de hoeveelheid stikstof die we in ons land uitstoten, ook de luchtvaart bijdragen. Nu uit het onderzoek van de commissie-Remkes blijkt dat de stikstofdepositie tot 10 keer groter is dan waar tot nu toe mee gerekend is, geldt dat des te meer. Bovendien moeten ook de activiteiten op de grond en het aantrekkend verkeer meegenomen worden in de stikstofberekeningen.

De commissie-Remkes spoort ons opnieuw aan om duidelijke keuzes te maken - nog steeds geldt dat ‘niet alles kan’ binnen de grenzen van ons kleine land.

Meer stikstof uitstoten kan niet zonder tegelijk ook activiteiten in te krimpen die méér stikstofruimte opleveren. Niet alleen juridisch, ‘op papier’, maar daadwerkelijk, in de lucht en op de grond waar die stikstof neerdaalt.

Zo gaan we op zoek naar een nieuwe balans voor ons land. Omdat we alleen op die manier de Nederlandse natuur, waar we allemaal van genieten, in stand kunnen houden.

De politiek is nu aan zet. Het kabinet moet aan de slag met de uitkomsten van dit rapport. De ChristenUnie wil op korte termijn het gesprek daarover aangaan in de coalitie en breder in de Tweede Kamer.

De stikstofproblemen waar we vandaag mee te maken hebben vragen om meer dan het eigen gelijk. Die vragen om heldere keuzes, waar ons land, onze lucht en onze natuur echt bij gebaat zijn.

Hoge Raad houdt Urgenda-uitspraak in stand

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 20-12-2019 00:00

Vanochtend om elf uur deed de Hoge Raad een historische uitspraak voor het klimaat door de Urgenda-uitspraak in stand te houden. Met de uitspraak is het vonnis definitief en is de staat verplicht de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met ten minste 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990. De Partij voor de Dieren zal de druk op het klimaatbeleid van het kabinet maximaal blijven opvoeren . “De Staat schendt zijn zorgplicht, houdt zich niet aan de wet en komt daar niet mee weg," zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand. "De tijd van fossiele politiek is voorbij." De uitspraak van de Hoge Raad betekent dat het kabinet in zeer korte tijd grote stappen moet nemen om de CO2-uitstoot te reduceren. Om het doel te halen zullen kolencentrales dicht moeten, de bio-industrie aangepakt moeten worden, woningen versneld verduurzaamd, en de luchtvaart zal moeten krimpen. Recent stelde het PBL de prognose voor de uitstoot bij huidig beleid bovendien nog verder naar beneden bij naar een reductie van 20-21% in 2020, waar eerder 23% werd verwacht en 25% het absolute minimum is. Het kabinet zal dus extra hard aan de slag moeten. Voor verschillende aangenomen maar nog niet uitgevoerde moties van de Partij voor de Dieren (zie hieronder) is de Urgenda-uitspraak direct relevant. Met deze moties moet het kabinet veel meer maatregelen nemen dan het nu doet. Bovendien zal ze haar eigen criteria moeten loslaten die ze nu nog aanvoert om maatregelen niet te nemen. "Jongeren wereldwijd worden in de steek gelaten door politici en CEOs die weigeren actie te ondernemen, of nog erger: die doen alsof ze actie ondernemen," zegt Tweede Kamerlid Lammert van Raan. "Geen wonder dat steeds meer mensen de straat op gaan, dat de burgerlijke ongehoorzaamheid groeit. Het klimaat onderhandelt niet. Partij voor de Dieren zal blijven aanjagen en de druk maximaal blijven opvoeren." Motie Thieme : verzoekt de regering, een uiterste inspanning te leveren om het reductiedoel voor broeikasgassen in 2020 te halen (19 september 2019, Algemene Politieke Beschouwingen); Motie Van Raan (Nog niet uitgevoerd): verzoekt de regering, het risico te minimaliseren dat de ondergrens van minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist zou worden (27 november 2019, debat over de Urgenda-begroting); Motie Van Raan/Thieme: verzoekt de regering, alle door Urgenda geïnventariseerde maatregelen serieus te nemen en de Kamer per maatregel te informeren over de afwegingen om deze wel of niet te nemen (juli 2019, debat over het pakket aan klimaatmaatregelen Klimaatakkoord & Urgenda); Motie Van Raan : verzoekt de regering, ook de door Urgenda gepresenteerde uitbreidingen van dit 40-puntenplan serieus te nemen en de Kamer per maatregel te informeren over de afwegingen om deze wel of niet te nemen (27 november 2019, debat over de Urgenda-begroting).

Klimaattop sluit af met magere deal: "Dit kan niet zonder gevolgen blijven" | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-12-2019 00:00

Zondag is na twee weken onderhandelen de VN-klimaattop (COP25) in Madrid beëindigd. Europarlementariër Bas Eickhout leidde de delegatie van het Europees Parlement: "Het grote gat tussen het wereldwijde klimaatbeleid en de doelstelling van het Parijsakkoord is niet kleiner geworden. Dit moet gevolgen hebben voor de handelsgesprekken die de EU met de grootste dwarsliggers voert." 

Eickhout: "Er is geen vooruitgang geboekt om landen meer in lijn te krijgen met de doelstelling van anderhalve graad opwarming uit het Parijsakkoord. De wereld koerst nog steeds af op meer dan drie graden opwarming. Het gat tussen wat de wetenschap ons vertelt te doen en wat politici tot nu toe leveren op klimaattoppen is enorm."

CO2-rechten

Op deze klimaattop domineerde de discussie over regels voor handel in CO2-rechten. Eickhout: "Ik ben geen groot voorstander van dit onderdeel uit het Parijsakkoord. Hele strikte regels zijn namelijk absolute noodzaak. Ook moeten slechte oude rechten geschrapt worden. En dat is niet gelukt. Het is goed dat de EU niet met een slechte deal heeft ingestemd. Brazilië en Australië zijn hierin de grote dwarsliggers. Dit moet gevolgen hebben voor de onderhandelingen die de EU met deze landen voert over nieuwe handelsverdragen. Ik wil hierop een stevige lijn van Nederland zien."

"Dat betekent dat dit onderwerp ook volgend jaar op de agenda staat. Dat is zeer ongelukkig. Hopelijk wordt dit onderwerp afgerond in juni 2020, voor de top in Glasgow eind 2020. Die top zou volledig in het teken moeten staan van het verhogen van nationale doelstellingen. In het Parijsakkoord staat dat landen elke vijf jaar aangescherpte nationale klimaatplannen in moeten leveren, volgend jaar is het zover. Daarom wordt die klimaattop cruciaal. Alle ogen zijn nu gericht op China en de EU. In aanloop naar Glasgow zullen zij de toon moeten zetten. September volgend jaar vindt voorafgaand aan de klimaattop in Glasgow ook een grote EU-Chinatop plaats. Dan moet de EU klaar zijn om spijkers met koppen te slaan", aldus Eickhout.

COP25: kortetermijndenken versus langetermijndoelen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 12-12-2019 00:00

Europarlementariër Bas Eickhout is op de klimaattop in Madrid delegatieleider namens het Europees Parlement. Hij schrijft regelmatig updates over de onderhandelingen.

De EU heeft een half miljard inwoners en is, gemeten naar bruto nationaal product, goed voor bijna een kwart van de wereldwijde economie. Reken er dus maar op dat Europese beleidsontwikkelingen nauwlettend gevolgd worden op klimaattoppen. Deze week helemaal. Woensdag presenteerde de Europese Commissie de Green Deal. Vandaag proberen de Europese regeringsleiders op de eurotop in te stemmen met het doel dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Hier in Madrid zijn de ogen vooral gericht op de implicaties voor de Europese tijdlijn.

Obstakel 2050

Onder het Parijsakkoord moeten alle landen een eigen langetermijnstrategie aanleveren. De Europese discussie over het 2050-doel komt dus niet uit de lucht vallen. De praktijk leert dat voor de aanpak van klimaatverandering zo’n doel weinig directe gevolgen heeft. Het is (politiek gezien) zo ver weg dat politici de concrete beleidsveranderingen die nodig zijn om er te komen, gewoon naar hun opvolgers doorschuiven.

Toch is het cruciaal dat de EU vandaag de doelstelling aanneemt om in 2050 klimaatneutraal te zijn en er geen dag langer mee wacht. Het zal een positieve impuls geven aan de onderhandelingen in Madrid. Maar nog veel belangrijker: dan is eindelijk de weg vrij voor de EU-landen om alle aandacht te richten op de discussie die er op dit moment echt toe doet: 2030.

It's 2030, stupid

Deze haast heeft alles te maken met de klimaattop in Glasgow in 2020 (COP26). Het jaar dat het Parijsakkoord van start gaat. Maar ook het moment waarop landen aangescherpte klimaatplannen (NDC's) moeten inleveren. Bij het aanscherpen van deze doelen gaat het niet zozeer over de lange termijn. Het draait in Glasgow in eerste instantie om het toezeggen van hogere doelen op de korte termijn die landen ook daadwerkelijk dwingen tot extra maatregelen.

Wil de EU op de klimaattop volgend jaar een positieve invloed hebben, dan zal het dus voor die tijd met een hogere doelstelling voor 2030 moeten komen. Maar dat proces duurt lang. Om een voorbeeld te geven: Europese regeringsleiders discussiëren nu al anderhalf jaar over het 2050-doel. Voor alle duidelijkheid: dat is anderhalf jaar sinds het moment dat de vorige Europese Commissie het voorstel op tafel legde.

Green Deal

De Commissie gaf woensdag in de Green Deal aan pas in de zomer van 2020 met een voorstel tot een nieuwe 2030-doelstelling te komen. Dat is niet slim. Dan zijn er nog maar een paar maanden om alle 28 EU-landen aan boord te krijgen voor de top in Glasgow in november. Dat is veel te krap. Daarnaast dreigt de EU ook twee mooie momenten mis te lopen om druk te zetten op China.

In september volgend jaar vindt namelijk een grote EU-Chinatop plaats waar klimaat hoog op de agenda staat. In de maand daarna is er nog een groter moment. China houdt in oktober een wereldwijde biodiversiteitstop. Het toont aan dat China gezien wil worden als voorloper. Daagt de EU voor die tijd China uit door een nieuwe hoge klimaatdoelstelling op tafel te leggen, dan zal het heel moeilijk voor China zijn om dat te negeren.

Laten we niet vergeten dat we het Parijsakkoord hebben omdat er al een deal lag tussen de VS en China, voor het begin van de klimaattop in Parijs. De EU moet er dus alles aan doen om in aanloop naar Glasgow een vergelijkbare truc uit te halen. Dat betekent: werk aan de winkel voor vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. De Europese Commissie moet snel een krachtig doel voor 2030 op tafel leggen.

Green Deal: Europa helemaal klimaatneutraal in 2050

D66 D66 Nederland 11-12-2019 15:27

Green Deal: Europa helemaal klimaatneutraal in 2050

Europa wordt het eerste klimaatneutrale continent ter wereld. De plannen hiervoor, de zogenaamde Green Deal, presenteert de Europese Commissie vandaag. Lees hier de reactie op alle plannen van fractievoorzitter Rob Jetten. 🌍

Van onze planeet hebben we er maar één. De plek waar we wonen moeten we beschermen en onderhouden. Nederland heeft die taak veel te lang laten liggen. Met het Klimaatakkoord en de Klimaatwet komt daar eindelijk verandering in. Maar het beschermen van de hele planeet kunnen we niet in ons eentje. Het klimaat trekt zich niets aan van denkbeeldige lijntjes op de kaart. Internationale problemen laten zich niet vangen door nationale oplossingen.

Daarom is het zo goed dat Nederland aan de wieg staat van de nieuwe Europese ambities. Europa wordt het eerste klimaatneutrale continent ter wereld. En dat zet zoden aan de dijk: onze economische macht zal de rest van de wereld overtuigen.

Hoe word je helemaal klimaatneutraal in 30 jaar? De plannen liggen er. Maar de weg naar 2050 zal hobbelig zijn. Enorme doorbraken zullen ongetwijfeld worden afgewisseld met tegenslagen. Daarom is het goed dat Europa nu uitgebreide plannen heeft. Daar moeten we gelijk mee doorpakken. Concreet worden.

Laat ik hier een paar dingen noemen:

✈ Een eerlijke belasting voor vliegen. Het kan niet zo zijn dat je meer belasting betaalt voor een kopje koffie op het vliegveld dan voor een volle tank kerosine.

🏭 Een eerlijke belasting op vervuiling. Grote Europese industrie gaat meer betalen, maar de grote buitenlandse vervuilers die hun spullen in Europa willen verkopen ook.

💶 En een eerlijke overgang naar een nieuwe economie. In Nederland krijgen de slechtste wijken als eerst goedkopere energie en warme huizen. In Europa gaan we de arme kolenregio’s extra ondersteunen. Effectief en rechtvaardig.

De plannen zijn nog niet compleet. We lezen nog niet hoe ook over langere afstanden de trein een echt alternatief voor de auto kan worden. En het sluiten van alle kolencentrales zou niet alleen een Nederlandse, maar ook een Europese wet moeten worden. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat we ons geld niet uitgeven aan fossiele brandstoffen of verouderde landbouw, maar aan het voedsel en de energie van de toekomst.

Hoe dan ook zijn alle grootste Europese plannen een kans voor Nederlandse ondernemers, universiteiten en vaklui. De knappe koppen uit Delft, Wageningen, Eindhoven en Maastricht werken al jaren aan de oplossingen van de toekomst. Van hyperloops en zonneramen tot zonneauto’s en kweekvlees. Al die nieuwe producten worden straks gemaakt, verbeterd en gerepareerd door de vakmensen die nu nog op school zitten. Samen bedienen we de grootste markt van de wereld.

De Europese Commissie heeft de toon gezet. Nu wil ik er vanuit Den Haag voor zorgen dat Nederland de kar trekt. Laat Rutte het niet houden bij mooie woorden op de Klimaattop in Madrid. Het is nu tijd voor daden.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Green Deal toont kantelpunt in Europees klimaatbeleid | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-12-2019 00:00

Europarlementariër Bas Eickhout verwelkomt de Green Deal die de Europese Commissie woensdag presenteerde. “Enkele jaren geleden was het nog ondenkbaar dat een Green Deal het centrale thema van de Europese Commissie zou zijn. Het plan bevat veelbelovende onderdelen waarop we graag verder samenwerken, maar het laat ook een paar grote kansen liggen. Om de Green Deal te verbeteren, verwacht ik dat de Europese Commissie snel ingrijpt op het Europees landbouwbeleid en fossiele subsidies intrekt.”

Scheep- en luchtvaart

De Green Deal bevat onderdelen die een forse impact kunnen hebben op het terugdringen van de CO2-uitstoot en biodiversiteitsverlies. Het is goed dat het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) ook voor de scheepvaart moet gelden en dat de gratis ETS-uitstootrechten voor de luchtvaart worden afgebouwd. 

Eickhout: “Het aangekondigde fonds voor eerlijke transitie kan positief werken voor de moeilijke Europese besluitvorming rond het aanscherpen van de klimaatambitie. Ook de focus van de Commissie op het aanpakken van ontbossing is bemoedigend.”

Besluiten op lange termijn

Het valt op dat de Green Deal voornamelijk plannen aankondigt die tot veranderingen op de lange termijn moeten leiden. Eickhout: “Terwijl er nu nog enkele slechte wetsvoorstellen van de vorige Commissie op tafel liggen die ons jarenlang aan schadelijk klimaat- en biodiversiteitsbeleid ketenen. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we juist op korte termijn onze uitstoot verminderen.”

Een voorbeeld is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met het huidige voorstel dreigen zwakke regels vastgelegd te worden waarmee zo’n 400 miljard euro aan landbouwsubsidie wordt uitgegeven. Ook de lijst met Europese energieprojecten die voorrang en subsidie krijgen is problematisch: deze bestaat voor een groot deel uit gasprojecten. 

Eickhout: “Daar rekende ik echt op meer durf. De Europese Commissie moet met nieuwe standpunten komen op deze kwesties. Het aanpakken van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies begint bij het ingrijpen op besluiten die nu voorliggen."

CO2-handel: uitstel op vorige klimaattop zorgt voor problemen in Madrid | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 10-12-2019 00:00

Europarlementariër Bas Eickhout is op de klimaattop in Madrid delegatieleider namens het Europees Parlement. Hij schrijft regelmatig updates over de onderhandelingen.

Gisteravond zijn er nieuwe teksten verschenen over de kwestie waar deze klimaattop verreweg de meeste uren in worden gestoken: handel in CO2-rechten. In plaats van dichter tot een oplossing te komen, lijken er juist steeds meer problemen te ontstaan. Het is een schoolvoorbeeld van wat gebeurt als de druk van de onderhandelingsketel gehaald wordt door voor uitstel te kiezen.

Terug bij af

Vorig jaar aan het einde van de klimaattop in Polen, lag er bijna een overeenkomst op de volledige set aan regels ('rulebook') die het Parijs-akkoord uitwerken. Uiteindelijk werd de uitwerking van Artikel 6 - CO2-handel - echter uit de deal gehaald. Er kon geen overeenstemming op dit onderdeel bereikt worden. Men koos ervoor het artikel door te schuiven naar 2019. Momenteel hebben we ruim een week van extra onderhandelingen over deze kwestie achter de rug in Madrid. Uit de nieuwe teksten van gisteravond blijkt dat er bijna vier keer meer twistpunten over dit artikel openstaan dan aan het einde van de vorige klimaattop in Polen.

En dat is geen verrassing. In Polen was het relatief makkelijker om tot een overeenkomst op Artikel 6 te komen dan nu. In Polen lag de uitwerking van alle artikelen nog open. Door bijvoorbeeld een groep landen op een bepaalde kwestie hun zin te geven in Artikel 4, konden ze overgehaald worden om dezelfde kwestie in Artikel 7 te schrappen. Uitruilen dus. Op die manier wordt een zogeheten 'package deal' gecreëerd. Niemand is volledig tevreden, maar het werkt omdat de deal precies in balans is.

Stokpaardjes

Op die manier leek ook Artikel 6 over CO2-handel in Polen dicht bij een overeenkomst te komen. Een handvol landen, onder leiding van Brazilië, verpestten echter de boel door vast te houden aan compleet belachelijke eisen die de handel in CO2-rechten per definitie één grote 'greenwashing'-exercitie zullen maken. In plaats van de druk verder op te voeren, werd gekozen voor uitstel.

Nu wordt er in Madrid dus wederom een poging gedaan om dit artikel uit te onderhandelen. De uitwerking van de regels onder alle andere artikelen staan wel al vast. De zorgvuldige balans die in Polen bereikt was, geldt dus niet meer. Dat is verleden tijd. Enkel Artikel 6 ligt nu nog op tafel. Dus wat doen de landen? Ze brengen al hun stokpaardjes terug in dit ene Artikel. Gooi je klimaatonderhandelaars een bot toe, dan gaan ze er mee spelen. Vandaar dat we nu weer met vier keer de hoeveelheid aan op te lossen problemen zitten.

Druk, druk en druk

Je hoort de gedachte rondzingen dat als er geen deal bereikt wordt die de integriteit van CO2-handel garandeert, het maar uitgesteld moet worden naar 2020. Natuurlijk is geen deal beter dan een slechte deal. Alleen daarom de kwestie maar weer een jaar door laten etteren is niet de juiste weg om tot een goede deal te komen. Helemaal omdat de volgende klimaattop (COP26), het laatste moment is van de huidige vijfjarige cyclus van het herzieningsmechanisme onder het Parijs-akkoord. Dat betekent dat alle landen scherpere CO2-doelstellingen (NDC's) moeten inleveren op de COP26. Alle politieke aandacht zou daar naartoe moeten gaan volgend jaar.

In mijn optiek is er maar één oplossing die echt werkt. De politieke druk, publieke druk en tijdsdruk (inclusief vermoeidheid) moet opgevoerd tot er een sterke deal ligt. Zelfs als het inhoudt dat de klimaattop die eigenlijk tot vrijdag duurt, dagen langer door moet lopen. Onder druk wordt alles vloeibaar. De echte dwarsliggers zijn in de minderheid. Uiteindelijk zullen ze buigen. Ze riskeren toenemende slechte publiciteit in eigen land en zelfs vergaande politieke gevolgen. Wanneer gaat de EU bijvoorbeeld eindelijk eens vraagtekens zetten bij het nieuwe handelsverdrag dat momenteel met Brazilië besproken wordt? De COP25 moet doorlopen tot er een goed besluit ligt.

Ook Nederland moet klimaat­nood­toe­stand uitroepen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-11-2019 00:00

Na diverse landen en steden wereldwijd, heeft nu ook het Europees parlement de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Daarmee geeft de EU een krachtig signaal af dat er een maximale, gezamenlijke inspanning nodig is om de opwarming van de Aarde zoveel mogelijk te beperken. Een signaal dat ook Nederland zou moeten afgeven, vindt de Partij voor de Dieren. Dinsdag 3 december stemt de Tweede Kamer over een PvdD-voorstel om ook in ons land de extreme urgentie van de klimaatproblemen officieel te erkennen. Kamerlid Lammert van Raan diende twee moties in waarmee hij de regering vraagt de noodtoestand uit te roepen: niet alleen voor het klimaat maar ook voor de biodiversiteit , die door de huidige zesde uitstervingsgolf ernstig onder druk staat. Van Raan deed dit tijdens het debat met minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over extra maatregelen om het Urgenda-doel te halen: 25 procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2020. Zorgplicht Al in 2018 heeft de rechter bij het Urgenda-vonnis uitgesproken dat de Staat haar zorgplicht schendt en ons land moet beschermen tegen de klimaatcrisis. In plaats van die zorgplicht alsnog na te komen met extra maatregelen koos het kabinet voor gevaarlijk uitstelgedrag door in hoger beroep en cassatie te gaan, waaraan op 20 december een einde komt als de hoogste rechters uitspraak doen. Dat uitstelgedrag maakt 2019 tot een verloren jaar voor het klimaat. Om die verloren tijd goed te maken reikte Van Raan minister Wiebes elf voorstellen aan waarmee het Urgenda-doel gerealiseerd kan worden. Waaronder het voorstel om 5 miljard euro extra vrij te maken voor een stevige krimp van de intensieve veehouderij, voor het versneld afsluiten van kolencentrales, voor het vergroenen van daken en voor de verduurzaming van woningen en gebouwen. Van Raan: “Jongeren gingen ook vandaag weer massaal de straat op tegen het falende klimaatbeleid. Toch durft het kabinet opnieuw een ‘na-ons-de-zondvloed-begroting’ te presenteren waarmee we de overeengekomen klimaatdoelen niet gaan halen. Het kabinet neemt daarmee een onverantwoord risico met de gezondheid en veiligheid van de Nederlandse bevolking, waarvan een groot deel onder de zeespiegel woont. Hoogste tijd om deze dreiging serieus te nemen en de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Maar ook om de daad bij het woord te voegen en alle maatregelen door te voeren die nodig zijn om het Urgenda-doel te halen.” De Partij voor de Dieren drong al eerder aan op het uitroepen van de klimaatnoodtoestand . Ook diende de Tweede Kamerfractie van de PvdD 17 voorstellen in om de tandeloze Klimaatwet te repareren. Omdat deze reparatievoorstellen zijn verworpen komt Lammert van Raan binnenkort met een écht stevige Klimaatwet 1.5 .

Maak duurzaamheid verplicht criterium bij aanbestedingen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 29-10-2019 00:00

Duurzaamheid moet een verplicht criterium worden bij aanbestedingen. Dit stelt GroenLinks dinsdag in het debat over de begroting Binnenlandse Zaken. De aanbestedingswet geeft overheden op dit moment te veel vrijheid bij het invullen van duurzaamheid en het begrip ‘maatschappelijke waarde’. Uit onderzoek blijkt dat bij aanbestedingen nog amper rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Daarom moet er een wettelijke plicht komen om duurzaamheid in aanbestedingen mee te nemen.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Nevin Özütok: “Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is het belangrijk dat overal duurzaamheid wordt gestimuleerd. De overheid moet als een van de grootste opdrachtgevers het goede voorbeeld geven. Met duurzaamheid als verplicht criterium geven wij de overheid een flinke duw in de rug.”

Uit onderzoek van Bouwend Nederland van oktober 2019 blijkt dat publieke instellingen als waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat bij slechts 26,9% van de aanbestedingen rekening houden met duurzaamheid bij de selectie van de bouwer. Bij de overige aanbestedingen zijn andere zaken - waaronder vooral de prijs - bepalend. Ook in een sector als vervoer sturen lokale overheden nauwelijks op duurzaamheid bij de keuze voor dienstauto’s, vuilniswagens en contractverlenging. Slechts 8% van de inkoop voldoet aan landelijke criteria voor luchtkwaliteit en CO2-uitstoot, zo bleek uit onderzoek van Natuur & Milieu.

De overheid koopt jaarlijks voor ruim € 70 miljard aan goederen en diensten in, van gebouwen tot verkeersborden. Al jaren probeert de overheid bij deze aanschaffen meer op mens en milieu te letten. De lat lag aanvankelijk hoog: in 2015 moest de inkoop 100% duurzaam zijn. Maar dit doel werd bij lange na niet gehaald en in 2016 omgezet in een ‘streefcijfer’. Sindsdien is er in sommige sectoren zelfs een verslechtering opgetreden. Zo is in de bouw en infrastructuur volgens het Aanbestedingsinstituut in 2016 nog bij 24,6% van de aanbestedingen duurzaamheid meegewogen, terwijl dat in 2017 nog slechts in 23,3% van de gevallen zo was.