Nieuws van politieke partijen in Baarn over SGP inzichtelijk

34 documenten

Baarns Cultuurhuis krijgt een kans

VoorBaarn VoorBaarn SGP VVD PvdA CDA Baarn 01-10-2019 10:27

Nadat wij in juni tijdens de Algemene Beschouwingen een balletje opgooiden om een Baarns Cultuurhuis te realiseren, is het hard gegaan. Binnen de kortste keren begon de projectontwikkelaar samen met architecten en kostenspecialisten te rekenen en te tekenen. Op 18 september kreeg de gemeenteraad schetsen gepresenteerd voor zowel het ontwerp van het theater/bibliotheek gebouw tegenover het gemeentehuis op de Brink als voor de inrichting van het huidige Speeldoos terrein.

Mooi, maar nog niet af. Dat mag toch wel de conclusie zijn. In 8 weken tijd tot zo’n presentatie komen, terwijl de rest van Nederland “gewoon” op vakantie is, vinden wij een hele prestatie. Geen wonder dat niet alles nog op papier staat. Gelukkig is de meerderheid van de gemeenteraad het hiermee eens. PvdA heeft er geen vertrouwen in dat het financieel haalbaar is en kiest er daarom nu al voor om tegen verdere uitwerking te stemmen. “Beter nu nee zeggen, dan straks wanneer er extra werk is verricht en het toch niet blijkt te kunnen.” De Baarnse Onafhankelijke stemden ook tegen verdere uitwerking van de plannen. Het is al langer de droom van de fractievoorzitter een cultuurhuis in de Speeldoos te realiseren.

Wij hadden een motie voorbereid om in stemming te brengen, waarbij de projectontwikkelaar in het eerste kwartaal van 2020 zijn plannen kon presenteren, maar de coalitiepartijen kwamen met hun eigen variant en gaven tot 1 december de tijd. Er zijn projecten die minder omvangrijk zijn die meer tijd krijgen om uitgewerkt te worden. Opvallend was de voorzichtige bewoording die alle fractievoorzitters van de coalitiepartijen gebruikten. De toonzetting was vooruitlopend op een negatief besluit in januari erg behoudend. “Dan kunnen we in januari niet zeggen dat we niet naar de inwoners hebben geluisterd”, is wat wij er voortdurend in terug hoorden.

De VVD zegt: “Enkele maanden geleden hebben we als raad besloten om de Speeldoos te verbouwen en de bibliotheek en de volksuniversiteit in het nieuwe gebouw aan de Rembrandtlaan een plek te geven. Dat is een proces van jaren geweest, waarin vele afwegingen zijn gemaakt en ik kan wel zeggen, op een zorgvuldige manier.” en “Dit is de kans voor de Speeldoos in het centrum, zeiden veel Baarnaars. Dáárom waren wij bereid om de projectontwikkelaar de kans te geven zijn plannen uit te werken en aan ons te presenteren.” Even later “Wij vinden dat JeeGee Vastgoed hoog inzet. Erg hoog inzet.” De VVD houdt nog steeds serieuze twijfels over de financiële haalbaarheid van het plan.

Ook CDA kiest voor de negatieve benadering. “Wordt het plan straks afgeschoten, dan zijn er twee verwijten denkbaar. Óf we schieten het over een paar maanden af en dan kan er makkelijk gezegd worden “Ach, dat wisten we toch al van tevoren, dat hadden we al gezegd” Óf als we nu vandaag een streep door het plan zouden zetten, zouden we het te horen krijgen: “Waarom hebben jullie niet de moeite genomen om het écht goed uit te zoeken?”” Gevolgd door “Als we dan toch een verwijt moeten krijgen, dan maar het eerste.”

CU/SGP : “We vinden het plan te mooi om waar te zijn, maar we vinden het ook te mooi om nu al los te laten.”

We zullen in december zien of de afwijzende grondhouding wat is bijgedraaid. Wij hopen van wel.

Bram van Ommen

Cultuurhuis Arcade (Deel 2)

VVD VVD SGP D66 CDA Baarn 30-09-2019 09:31

Op woensdag 25 september jl. is onze motie waarin we het college verzoeken voor 1 december a.s. met een raadsvoorstel te komen over een verder onderzoek naar de mogelijkheden voor een Cultuurhuis op de Brink met grote meerderheid aangenomen.

https://baarn.vvd.nl/nieuws/36592/cultuurhuis-arcade-deel-2

Motie Cultuurhuis Arcade 25 september 2019

Op woensdag 25 september jl. is onze motie waarin we het college verzoeken voor 1 december a.s. met een raadsvoorstel te komen over een verder onderzoek naar de mogelijkheden voor een Cultuurhuis op de Brink met grote meerderheid aangenomen.

Enkele maanden geleden hebben we als raad besloten het bestaande Theater De Speeldoos te verbouwen en de Bibliotheek en Volksuniversiteit ook in het te verbouwen pand aan de Rembrandtlaan een plek te geven. 

Dat is een proces van jaren geweest waarin vele afwegingen zijn gemaakt, en ik kan wel zeggen: op een zorgvuldige manier.  

Natuurlijk is een theater ín het centrum mooier dan net buiten het centrum. Maar er waren nooit écht geschikte panden voor een theater van de omvang van De Speeldoos beschikbaar en het was sowieso altijd onbetaalbaar voor een kleine gemeente als Baarn.

En toen, net voordat de verbouwing van het Theater startte, kwam een projectontwikkelaar met een pand dat mogelijk wél geschikt is te maken in het centrum. En inderdaad op een prachtige plek! Dit is de kans voor de Speeldoos in het centrum, zeiden vele Baarnaars. 

Daarom waren wij in de zomer bereid de projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed een kans te geven zijn plannen uit te werken en aan ons te presenteren. Dat heeft hij vorige week gedaan. Nogmaals onze complimenten aan de heer Zijtveld voor dat wat er in toch korte tijd is uitgezocht en met de verschillende partijen op papier is gezet.

Wat betreft de gepresenteerde plannen: Wij vinden dat JeeGee Vastgoed hoog inzet, erg hoog inzet. Dat wat door JeeGee Vastgoed in de gepresenteerde plannen van de gemeente wordt gevraagd is wat ons betreft te overvraagd. We hadden als reactie daarop kunnen zeggen: stop maar, dit wordt niets.  

Echter, uit de presentatie, uit de vele reacties van Baarnse inwoners en uit de reactie van het College blijkt dat nog niet alle opties en mogelijkheden zijn meegenomen in de plannen. Dat er door het meegeven van duidelijke kaders gerichter en uitgebreider onderzocht kan worden of het dan misschien toch écht voor onze gemeente mogelijk is een cultuurhuis op de Brink te hebben. 

De VVD heeft nog steeds serieuze twijfels over de financiële haalbaarheid van het plan. Maar we willen het heel graag een kans geven. Omdat een cultuurhuis op deze plek niet snel meer voorbij zal komen. En daarom dienden wij op 25 september jl  samen met D66, CDA en CU/SGP een motie in om de projectontwikkelaar nog een paar maanden langer de mogelijkheid te geven de plannen binnen kaders verder uit te werken. De termijn willen we nadrukkelijk beperken tot 1 december. Omdat de vorige motie voor wat verwarring zorgde v.w.b. de status en dan met name v.w.b. de openbaarheid en inspraak van inwoners, roepen we in deze motie het college op één en ander met JeeGee Vastgoed uit te zoeken en met een raadsvoorstel naar de raad te komen. Zodat de raad er in de vergadercyclus van januari 2020 over kan praten en dan eind januari definitief een beslissing neemt. 

 

Suzanne Oortman Gerlings

Fractievoorzitter VVD Baarn

Populisme wint van realisme…

Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) VVD CDA PvdA GroenLinks SGP D66 Baarn 26-09-2019 08:53

Een motie van de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA, CU/SGP), waarin het college de taak krijgt om constructief samen met ontwikkelaar

te onderzoeken of het haalbaar is een cultuurhuis te bouwen op de plek van de huidige

aan de Brink, kreeg gisteravond steun van alle raadsfracties, minus die van de PvdA en de BOP. Komende december moet de raad geïnformeerd worden over de haalbaarheid van het plan. Een maand later kan dan de klap definitief vallen. Een motie van VoorBaarn en GroenLinks die hetzelfde beoogde, maar meer tijd gunde aan de ontwikkelaar, kreeg alleen steun van de indieners.

Het standpunt van de BOP in dezen is al ruim geventileerd. In bijdragen op deze website en ook tijdens de raadsberaadslagingen over dit onderwerp brachten wij goed terdege onderbouwd onze bezwaren naar voren tegen de bouw van een cultuurhuis aan de Brink. Een negen pagina’s tellend memo van het college over dit onderwerp onderschrijft op een aantal belangrijke punten ons verzet tegen de planvorming. Die hebben onder andere van doen met de grote financiële consequenties die de bouw van zo’n nieuw centrum met zich meebrengt, aspecten van planologische aard en de te verwachten parkeerproblemen.

De BOP geeft voorstanders van de planvorming het advies de slingers nog even in de la te laten. De motie van de coalitiepartijen is niet meer dan een poging goede sier te maken. Je kunt draaien aan wat voor knoppen dan ook, vast staat dat een cultuurhuis aan de Brink óók op de lange termijn vele extra miljoenen zal vragen van de gemeente. De begroting biedt hier geen ruimte voor en dus valt er niet te ontkomen aan bezuinigingen en/of een forse verhoging van de WOZ. Dat argument zal in januari voor de coalitiepartijen de doorslag geven om alsnog afscheid te nemen van de plannen voor de projectontwikkelaar. Het gedrag van de coalitiepartijen laat zich dan ook eerder verklaren door populisme dan door realisme.

Kees Koudstaal

Selectieve verslaggeving

Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) D66 VVD CDA SGP Baarn 02-06-2019 08:33

Laat ik vooropstellen dat het aan de lokale pers zelf is hoe om te gaan met nieuwsvoorziening. De in de Grondwet vastgelegde persvrijheid is een groot goed en daar wil ik niet aan tornen. Dit neemt niet weg dat ik mij niet zou mogen verbazen over wat de krant níét schrijft. Zo stond er vorige maand in Baarn een ingrijpende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening op de raadsagenda. Het college kwam met het voorstel het aantal incidentele festiviteiten – een andere duiding voor evenementen waarbij de geluidsnormen fors mogen worden overschreden – voor heel Baarn op te krikken van drie naar twaalf. Omdat dit vooral negatief zou uitpakken voor de kwetsbare buitengebieden oogstte het college met zijn voorstel uit diverse hoeken kritiek. Het voorstel werd ingetrokken, maar niet zonder een uitzondering te bedenken voor Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld. Beide in een brede strook langs de Amsterdamsestraatweg gelegen inrichtingen zouden jaarlijks elk wél twaalf keer de geluidsregels fors mogen overschrijden. Dat dit niet alleen voor omwonenden van die buitenplaatsen negatieve  consequenties met zich meebrengt, maar zeker ook voor de daar aanwezige fauna, behoeft geen betoog.

Over de knullige wijze waarop het college, geholpen door VVD, D66, CDA, CU/SGP en VoorBaarn, er in slaagde zijn zin door te drijven liet ik mij al eerder uit. Dat de lokale pers er vrijwel niets over meldde kan op z’n zachts gezegd opmerkelijk genoemd worden. Zo maakt de

er in de editie van vrijdag 31 mei geen enkel woord aan vuil, terwijl de

het die dag houdt bij de opmerking, dat Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld jaarlijks twaalf evenementen mogen organiseren, waarbij de geluidsnormen met 20 procent mogen worden overschreden. Dat lijkt niet veel, maar in de praktijk houdt het in dat er op beide buitenplaatsen in totaal 24 evenementen mogen plaatsvinden met een oorverdovend geluidsniveau van 90 dB.

Dat het college samen met een ruime raadsmeerderheid dit soort geluidsverstoringen duidt als goed voor een ‘levendig Baarn’ is ongehoord. Dat de pers geen geluid geeft aan de tegenstanders van lawaai in de buitengebieden is veelzeggend.

Kees Koudstaal,

Zou de Baarnsche Courant zich de inhoud van bovenstaand bericht ter harte hebben genomen? Dit meldde de krant op 5 juni 2019. Het is dat ik hecht aan persvrijheid, anders zou ik wel wat willen opmerken over de inhoud en toon van het ‘verslag’…

Tel uw zegeningen…

Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) VVD SGP Baarn 08-01-2019 14:34

Sinds de oprichting van de Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) in 1918 houdt men daar vast aan een bevindelijk gereformeerde lijn. Zo gelooft men in die kringen rotsvast in de onfeilbaarheid van het Woord van God dat tot hen komt via de Bijbel. Daarin wordt, net zoals in de Koran, homoseksualiteit ten zeerste verworpen. Zo komt het dat ook in het laatste landelijke verkiezingsprogramma van de SGP alleen het huwelijk tussen man en vrouw wordt verheerlijkt. Het homo- en transgenderstandpunt dat de partij met de ondertekening van de Nashville-verklaring door haar in Den Haag hooggewaardeerde partijleider Kees van der Staaij inneemt is niet meer dan een herbevestiging van het partijstandpunt. De nu ontstane commotie vind ik dan ook tamelijk overtrokken. De verklaring is ondertekend door rond de 250 orthodoxe christenen. Waar hebben we het over?

Andere stromingen binnen de protestante kerk blazen dezer dagen hoog van de kerktoren dat zij er andere ideeën op na houden. Ze verwerpen het standpunt van de orthodoxe dominees en dat is winst. Tot 1971 moest in ons land artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht zorgen voor de bescherming van jongens en meisjes tegen homoseksuele verleidingen en verspreiding van homoseksualiteit. Tegenwoordig varen jaarlijks doldriest uitgedoste homoboten door de Amsterdamse grachten. Ik zou zeggen, tel uw zegeningen. En lees vooral ook het commentaar van Raoul Dupré in de Volkskrant van vandaag. Dat laatste raad ik ook D66-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, aan. Die getuigde met bijkans betraande ogen voor de nieuwscamera’s van haar afschuw over de affaire. Wat mij betreft net zo overtrokken als het in navolging van andere steden laten wapperen van de regenboogvlag op het gemeentehuis.

Begrijp me niet verkeerd, er is in dit geval sprake van een achterlijke opvatting die aanhang vindt onder een gering aantal orthodoxe gereformeerden. Misschien zou het winst zijn als er vanuit die kring, of daaraan gelieerde kringen, zélf een signaal uit zou gaan. Wellicht een idee voor wethouder Van Roshum, die ook namens de SGP zitting heeft in het college, tijdens de aanstaande informatieraad zo’n meerkleurige stropdas te dragen? Om misverstanden te voorkomen, ik roep daar niet toe op, het is niet meer dan een suggestie. Groter vertoon van protest bewaar ik liever voor écht zorgelijke zaken. En voordat er misverstanden ontstaan, iedereen mag er voor mij zijn, ook als zijn of haar opvattingen – zolang niet strijdig met de wet – mij niet welgevallig zijn.

Kees Koudstaal (op persoonlijke titel)

Dit schreef de NRC in 2017 over het VVD-standpunt inzake het homohuwelijk

Laat in elk geval afgedankte kunstgrasmatten verantwoord verwerken

Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) D66 VVD CDA SGP Baarn 31-12-2018 09:54

Op 24 december jl. besteedden wij aandacht aan de vervanging van de toplagen van twee kunstgrasvelden op Sportpark Ter Eem. Overeenkomstig een in oktober 2017 genomen raadsbesluit vindt die renovatie komende zomer plaats. De BOP blijft ondanks nieuwe RIVM normen fel gekant tegen met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden, maar de meerderheid van de raad (VVD, D66, CDA, CU/SGP en VoorBaarn) staat daar anders in. Zij vertrouwen in dezen volkomen op het RIVM en zien geen problemen in het sporten op gemalen autobanden, noch voor de gezondheid van sporters, noch voor het milieu. Toch vraagt de BOP opnieuw aandacht voor het gebruik van met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden. Dit omdat gebleken is dat de twee afvalverwerkers die zich in ons land bezighouden met het ruimen en verwerken van kunststofmatten, te weten TUF Recycling en de Barneveldse afvalverwerker Vink, op niet mis te verstane wijze de vigerende milieuregels overtreden. Voor de BOP zou het daarom onverteerbaar zijn als die bedrijven betrokken worden bij het ruimen en verwerken van de twee Baarnse kunststof toplagen. Het is daarom dat er een aantal schriftelijke vragen is gesteld aan het college. Wij hopen oprecht dat het college positief in zal gaan op de door ons aangedragen suggestie de kunststofmatten te laten recyclen door het Deense bedrijf Re-match Turf Recycling, het enige Europese bedrijf dat honderd procent recycling van kunstgrasmatten kan garanderen. Mocht het college niet ingaan op onze hint dan zijn wij zeer benieuwd naar de motivatie die daarachter schuilgaat.

Namens de BOP-fractie,

Kees Koudstaal

Burgerparticipatie gevraagd… (II)

Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) SGP VVD PvdA Baarn 20-12-2018 17:37

Gisteravond (19/12) nam de raad een besluit aangaande de kwaliteit van onderhoud van de openbare ruimte die de komende jaren beeldbepalend wordt voor onze gemeente. Een meerderheid van de raad koos niet voor het door het college voorgestelde lagere onderhoudsniveau, waaraan gekoppeld een beroep op inwoners om zélf de handen uit de mouwen te steken om de woonomgeving strakker te maken en te houden. De fracties van VVD, VoorBaarn, PvdA, CU/SGP en de BOP wezen deze min of meer opgelegde vorm van ‘burgerparticipatie’ af en kozen voor een hoger service niveau. De jaarlijkse extra kosten van € 50.000 die dit met zich meebrengt kunnen in 2019 worden gedekt uit de Algemene Reserve en later door dit bedrag op te nemen in de meerjarenbegroting. De waarschuwing van het college dat deze extra uitgave andere zaken, waaronder duurzaamheid en klimaatmaatregelen in de weg zou gaan staan, werd door de voorstanders van het hogere onderhoudsniveau niet serieus genomen. Als in de jaarlijkse gemeentelijke begroting van ruim 57 mln. euro echt geen promille financiële ruimte kan worden gevonden voor deze gemeentelijke onderhoudstaak dan zou dit bedrag wat de BOP betreft via één procent meer te heffen onroerendezaakbelasting (OZB) mogen worden opgehaald.

Laanstraat d.d. 20 december 2018, 11.20 uur

A-sociaal gedrag…

Over het onderhoud van de publieke ruimte en de link naar burgerparticipatie kan dit nog worden opgemerkt. Het kan niet zo zijn dat alleen de overheid wordt aangesproken op het netjes (onder-)houden van de openbare ruimte. Het moet van beide kanten komen. Getuige het vele zwerfaval dat her en der langs ‘s-heren wegen in de gemeente wordt aangetroffen kunnen sommige inwoners ook de hand in eigen boezem steken. Dat past zeker de hondenbezitter die blijkbaar zonder enige schaamte zijn viervoeter liet kakken op een van ‘entreebloemen’ in de pas gerenoveerde Laanstraatpromenade. Laten we hopen dat de discussie rond het onderhoud van de openbare ruimte ook doordringt tot de bovenkamers van hondenbezitters die dit a-sociale gedrag vertonen…

Burgerparticipatie gevraagd…

Zienswijze ingediend tegen raadsbesluit digitale reclamemast op Sportpark Ter Eem

D66 D66 GroenLinks SGP CDA ChristenUnie Baarn 06-12-2018 10:32

Tegen de weigering van de gemeenteraad van Baarn een zogeheten ‘Ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de plaatsing van een digitale reclamemast op Sportcomplex Ter Eem, is een zienswijze ingediend door Interbest BV. De gemeenteraad nam het besluit op 26 september jl. aan de hand van de ‘Motivering weigering Verklaring van geen bedenkingen Reclamemast Baarn’. In deze motivering is beschreven waarom de raad van mening is dat de gevraagde reclamemast strijdig is met een goede ruimtelijke ordening. Daarom besloot de raad dat de mast er niet mag komen. Het besluit van de raad om de Ontwerpverklaring te weigeren, heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Het amendement dat verwees naar genoemde motivering en waarover de raad september jl. een besluit nam, is voorbereid door de raadsfracties van D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en de BOP. Met het aannemen van dit amendement besloot de gemeenteraad een Ontwerpverklaring van geen bedenkingen te weigeren. Genoemde raadsfracties bereiden momenteel een reactie voor op de door Interbest BV ingediende zienswijze.

Het streven is dat de gemeenteraad begin 2019 een Nota van zienswijzen presenteert waarin wordt gereageerd op het door Interbest BV aangetekende bezwaar tegen de weigering van de raad een Verklaring van geen bedenkingen af te geven.

The post Zienswijze ingediend tegen raadsbesluit digitale reclamemast op Sportpark Ter Eem appeared first on Baarn.

Over de digitale reclamemast die er niet komt

Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) GroenLinks D66 CDA SGP Baarn 05-12-2018 19:56

‘Laatste akte in soap rond de reclamemast langs de A1’ kopt de Gooi en Eemlander in de editie van jl. 1 december. De krant meldt dat de Stichting Behoud de Eemvallei bezwaar heeft aangetekend tegen het eerder dit jaar door het college genomen besluit een omgevingsvergunning af te geven aan het bedrijf Interbest BV dat een digitale reclamemast langs de A1 nabij de afslag Baarn- Bunschoten wil plaatsen. Terecht meldt de krant dat het een voorzorgsmaatregel van de stichting betreft, immers de gemeenteraad sprak zich afgelopen september al uit tegen de 28 meter hoge digitale reclamemast op de Noordschil en weigerde een zogenoemde Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. Aan dat raadsbesluit lag een motivering ten grondslag die in opdracht van de tegenstanders van de reclamemast (D66, CDA, GroenLinks, CU/SGP en de BOP) op basis van eerder tijdens raadsvergaderingen door hen aangedragen bezwaren was opgesteld door adviesbureau Rho Adviseurs.

Interbest tekent bezwaar aan tegen raadsbesluit

Tegen het besluit van de gemeenteraad géén toestemming te verlenen voor de reclamemast heeft Interbest op 29 november jl. bezwaar aangetekend. Het is aan de gemeenteraad daar in een Nota van zienswijze passend op te reageren. Daarop vooruitlopend wil ik op persoonlijke titel alvast iets kwijt. De opsteller van het bezwaar van Interbest, advocaat R. Van ’t Zelfde, hekelt het feit ‘dat de raadsfracties van D’66, CDA, GroenLinks, CU/SGP en de BOP zich al tegen het verlenen van een vvgb hebben uitgesproken voordat het rapport van Rho Adviseurs is opgesteld’ en dat ‘Rho Adviseurs waarschijnlijk is verzocht om negatief te adviseren over het bouwplan van Interbest en om deze reden dient getwijfeld te worden aan de objectiviteit van het rapport van Rho Adviseurs.’ De advocaat geeft bovendien aan dat ‘Interbest niet uitsluit dat Rho Adviseurs niet objectief en onbevooroordeeld heeft gerapporteerd c.q. dat Rho Adviseurs door de gemeente(raad) doelgericht op pad is gestuurd. Dat zou zo maar ook goed kunnen verklaren waarom het rapport van Rho Adviseurs – doorgaans wel een gerespecteerd adviseur – opmerkelijk veel zwakke c.q. suggestieve punten bevat.’

Blijkbaar heeft de advocaat van Interbest zich onvoldoende verdiept in de materie. Immers, de raad gaf Rho Adviseurs júíst de opdracht een rapport te schrijven op basis van de standpunten die genoemde fracties eerder inbrachten tijdens de diverse raadsbehandelingen aangaande de digitale reclamemast. Het verwijt van mr. Van ’t Zelfde is dan ook op z’n zachtst gezegd niet relevant en daarbij getuigt zijn opmerking, dat Rho Adviseurs planologische onzin verkondigt, van weinig collegiaal respect…

Tenslotte. Het dreigement dat Baarn een miljoenenclaim van Interbest tegemoet kan zien als het niet komt tot een digitale reclamemast op de Noordschil, daar lig ik niet wakker van. Immers, het besluit van de raad geen vvgb voor de reclamemast af te geven berust op goede gronden.

Kees Koudstaal,

Hoeveel is de huidige Trits ons waard?

VoorBaarn VoorBaarn CDA ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP VVD Baarn 04-12-2018 13:39

In november stond een aangevraagde lening van de Trits op de raadsagenda. Met 1 ton kan de Trits een wellness hoek bouwen en uitbreiden voor de sporters en zwemmers. Maar moeten wij als gemeenschap dat financieren? Wij denken van niet.

exploitatie van de sporthal en zwembad is langgeleden uitbesteed aan een stichting. Maar om niet helemaal afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies mag de Trits ook commerciële activiteiten ontplooien. Daar is op zich niks mis mee, maar die dubbele pet geeft de Trits wel een concurrentievoorsprong ten opzichte van andere aanbieders van wellness en fitness. Bovendien is de ingediende berekening van de terugverdiencapaciteit erg wankel en gebaseerd op aannames.

CONCURRENTIE

Om met de concurrentie te beginnen, heeft de Trits een eigen fitnessclub en met de zogenaamde Tritspas mag je ook gebruikmaken van het zwembad en de wellnesshoek met sauna’s etc. Die sportpas is relatief goedkoop. Al vanaf 25 Euro per maand kun je 2 jaar lang onbeperkt sporten en zwemmen. Prima als ze ze daarmee financieel uitkomen, maar de kosten zijn door de gemeentelijke bijdragen ook een stuk lager. Nu vragen ze boven de al lopende lening voor een op het dak gebouwde extra (multifunctionele) zaal, die in de praktijk alleen voor fitness wordt gebruikt, een nieuwe lening aan voor de wellness. Daar begint de schoen een beetje te wringen. Tegen een rente van 2% wordt de lening in 20 jaar afbetaald. Wanneer de andere sportscholen in Baarn hun pand willen uitbreiden, vragen zij een krediet aan bij hun bank. Minimale rentepercentage op een hypotheek ligt op het moment gemiddeld op 2,4% voor 20 jaar vast. Dat scheelt dus over de looptijd ongeveer € 40.000. Daarmee ontvangt de Trits nogmaals een voordeel ten opzichten van de commerciële fitness aanbieders.

TERUGVERDIENEN

De Trits gaat € 6.050,00 per jaar meer huur betalen aan de gemeente, om zo de lening terug te betalen. Het college heeft op vragen vanuit de raad de volgende berekening opgegeven van de kosten en de baten van deze uitbreiding van het wellness gedeelte.

De kosten komen inclusief de huurverhoging op € 10.750,00 per jaar.

De baten komen op € 10.950,00 per jaar.

Het gaat dus om een opbrengst van  € 200,00 op jaarbasis. Daarbij is rekening gehouden met € 4.950,00 aan nieuwe bezoekers per jaar. Dat is gemiddeld 10 tot 16 nieuwe bezoekers per maand die een abonnement afsluiten op de fitness of duizend extra bezoekers die een los kaartje kopen voor het zwembad. Komen die nieuwe bezoekers er niet, dan is de marge dus slechts € 200,00 op jaarbasis om quitte te spelen op deze investering.

DE TOEKOMST

Kijken we naar het verleden van de Trits, dan zien we dat er al veel is geïnvesteerd om het pand te onderhouden en uit te breiden. Recent is er krediet gegeven voor het opbouwen van een multifunctionele zaal op het dak en het uitbreiden van de opslag aan de achterkant. Volgend jaar staan er weer grote uitgaven gepland voor het onderhouden van het pand. Het eind is nog niet in zicht. Bij ons roept dat de vraag op of de Trits op het huidige lokatie in het huidige pand wel toekomst heeft, of dat we geld in een bodemloze put aan het storten zijn. Vandaar dat wij samen met de fracties van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie/SGP in een motie het college hebben gevraagd om een extern bureau te laten onderzoeken of de huidige exploitatiemodel het meest gunstige is. Daarbij moet de vraag mee te nemen of het huidige pand voldoende toekomstbestendig is, of dat een nieuw, modern gebouw op termijn beter is. Hoeveel uitbreidingen kunnen we nog Op termijn, want we realiseren ons dat een nieuwe hal er ook niet volgend jaar al staat.

Deze motie is met een meerderheid van de raad aangenomen, de VVD, CDA en de BOP stemden tegen.