Nieuws van politieke partijen in Baarn over SGP inzichtelijk

39 documenten

Terugblik op het cultuurhuis, Soestdijk, bomenkap en APV | Baarn

GroenLinks GroenLinks SGP D66 CDA PvdA Baarn 27-02-2020 00:00

De eerste terugblik van 2020 pakken we meteen 2 raadsvergaderingen tegelijk. Na een vliegende start in januari leek de maand februari rustig te worden, maar niets bleek minder waar.

Cultuurhuis op de Brink

In januari stond het cultuurhuis op de Brink wederom op de agenda. Nadat in juli vorig jaar de meerderheid van de gemeenteraad de wens uitsprak om de mogelijkheden voor een multifunctioneel cultuurhuis op de plek van de huidige Arcade te willen onderzoeken, is er veel gebeurt. Er zijn is een concreet plan ingediend door de eigenaar van de Arcade. Maar plannen met deze impact vragen tijd en een zorgvuldige afweging. Daarom beloot de raad in januari om meer informatie te vragen, om zo een goed vergelijk te kunnen maken met de (meerjarige) kosten voor het theater aan de Rembrandtlaan.

Ik ben zeer onder de indruk van alle energie die momenteel los komt in ons dorp rondom de plannen voor een Cultuurhuis op de Brink. Alleen al het praten hierover zet dingen in beweging. Er is weer een positief gevoel over ons centrum. Partijen zijn met elkaar in gesprek en maken samen mooie plannen. Dat alleen al is pure winst.

GroenLinks is ontzettend blij is met de plannen voor een multifunctioneel cultuurhuis in het hart van ons dorp. Een nieuw kloppend hart voor ons centrum. Wat ons betreft de huiskamer voor ALLE Baarnaars. Het realiseren van een cultuurhuis op de Brink gaat voor ons niet om het verplaatsen van een theater, maar om het samenvoegen van functies, waardoor kruisbestuivingen ontstaan. Functies als een theater, bibliotheek, volksuniversiteit, maar zeker ook organisaties als RTV Baarn, Welzijn Baarn met bijvoorbeeld PIT, Vluchtelingenwerk, verenigingen als Karakter en Crescendo, Frontaalkunst, de Historische Kring en ga zo maar door. Een centrale plek met voor ieder wat wils.

Maar het moet natuurlijk wel bekostigd worden. Daarom is het belangrijk om te kijken welke kostendragers er zijn. Wij zien daar verschillende mogelijkheden, zoals de Escher-experience, hogere huurinkomsten doordat meerdere functies hier gebruik van maken, maar ook door de horeca commercieel te verhuren, mogelijkheden die nog verder uitgewerkt moeten worden. Want niemand is er op uit om de kosten te verhalen op inwoners die het toch al niet zo breed hebben. En natuurlijk mag een cultuurhuis nooit ten koste gaan van andere voorzieningen in Baarn. Wie dat beweert is bezig met stemmingmakerij.

GroenLinks groot voorstander is van een multifunctioneel cultuurhuis in het hart van ons dorp. Toch is het geen onvoorwaardelijk JA. Het moet wel financieel verantwoord zijn. GroenLinks zal er op toe zien dat dit niet ten koste gaat van de andere voorzieningen in Baarn of Lage Vuursche en dat dit niet door belast wordt aan de mensen met de laagste inkomens.

Het debat over de financiën vertroebelt de discussie die we eigenlijk zouden willen voeren. Namelijk de kansen die een cultuurhuis op de Brink biedt. Niet alleen economisch zoals meer voetstappen of meer omzet voor het theater, maar vooral ook de sociaal culturele waarde van dit project.

Laten we de komende maanden gebruiken om naast het financiële ook meer inzicht te krijgen in de immateriële waarde van een cultuurhuis op de Brink. Een cultuurhuis is meer dan een theater, meer dan een bibliotheek. Het is een plek waar mensen samen komen, een plek waar mensen tot bloei komen. Een plek voor iedereen.

Onze fractie diende daarom samen met het CDA, D66, VoorBaarn en CU/SGP een motie in, waarin we vragen om meer inzicht in het financiële kader. De motie werd aangenomen en het college komt in april terug naar de raad met meer informatie. Dat is belangrijk om de volgende stap te kunnen nemen, maar laten we niet uit het oog verliezen waarvoor we hier in de raad zitten; om het prachtige Baarn voor iedereen nog een beetje mooier te maken.

/r/93df4e012cfec32a8fc446c9a123f691?url=http%3A%2F%2Fwww.groenlinksbaarn.nl%2Fnieuws%2Fterugblik-op-het-cultuurhuis-soestdijk-bomenkap-en-apv&id=ea9bf0d478b3040774b70f68505c41248bf62bc1 /r/93df4e012cfec32a8fc446c9a123f691?url=http%3A%2F%2Fwww.groenlinksbaarn.nl%2Fnieuws%2Fterugblik-op-het-cultuurhuis-soestdijk-bomenkap-en-apv&id=ea9bf0d478b3040774b70f68505c41248bf62bc1 /r/93df4e012cfec32a8fc446c9a123f691?url=http%3A%2F%2Fwww.groenlinksbaarn.nl%2Fnieuws%2Fterugblik-op-het-cultuurhuis-soestdijk-bomenkap-en-apv&id=ea9bf0d478b3040774b70f68505c41248bf62bc1
Bomenkap

GroenLinks heeft in november schriftelijke vragen gesteld aan het college. Een van de vragen betrof de kap van 13 bomen op het perceel tussen Tolweg 6 en Tolweg 10. De beantwoording was onbevredigend. Daarom heeft onze fractie tijdens de raadsvergadering van 19 december aanvullende vragen gesteld. De beantwoording door de wethouder is door onze fractie als buitengewoon onplezierig ervaren. De stelligheid waarmee de discussie door wethouder Jansma werd afgekapt, blijkt achteraf onterecht. In een raadsinformatiebrief, gedateerd op 23 januari, geeft het college aan dat een en ander berust op een misverstand en dat er zowel op het perceel van Tolweg 10 als op het aangrenzende perceel van de gemeente bomen zijn gekapt. Onze aanvullende vragen zijn echter nog steeds niet beantwoord. Daarom stelden wij in de raadsvergadering van 29 januari deze vragen nogmaals. Dit keer werden de vragen beantwoord door wethouder Vissers (portefeuille openbaar groen).

De bomen zijn gekapt zonder kapvergunning. De wethouder heeft in haar beantwoording aangegeven dat in deze situatie gaan kapvergunning nodig was, omdat populieren vergunningvrij mogen worden gekapt. Er werd verwezen naar de APV. Daar staan geen bepalingen in over het kappen van bomen, wel in de bomenverordening, waarin staat dat populieren in bepaalde gevallen vergunningvrij mogen worden gekapt. Onze fractie verschilt van mening met het college of deze bepaling hier van toepassing is. De eigenaren van de omliggende percelen beraden zich nog of zij hier een zaak van gaan maken. Wij wachten dit eerst af.

Landgoed Soestdijk

In februari stond de behandeling van het voorontwerp bestemmingsplan voor Landgoed Soestdijk op de planning. In december lazen wij in een persbericht dat deze planning niet gehaald zou worden. Inmiddels zijn we ook formeel geïnfomeerd over de vertraging. Het is op dit moment niet bekend wanneer Soestdijk wel op de agenda zal staan. De wethouder zegt dat hij streeft naar “voor de zomer”. Intussen gebeurt er wel het een en ander rondom het dossier Soestdijk, wat wij wederom via de pers moesten vernemen. Daarom stelden wij samen met BOP en PvdA een aantal vragen aan de wethouder. Hij zegde toe ons vóór 4 maart te informeren, zodat wij in de raadsvergadering van 11 maart hierover met het college kunnen debatteren.

APV

In februari stond ook de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda. Dit zijn alle plaatselijke regels voor zaken waar bijvoorbeeld de landelijke wetgeving niet in voorziet, waaronder ook regels rondom evenementen.

Een half jaar geleden heeft de gemeenteraad uitgebreid gedebatteerd over een verruiming van de regels rondom incidentele festiviteiten. Met een amendement heeft de meerderheid van de raad destijds besloten om deze verruiming alleen toe te staan voor inrichtingen gelegen aan de Amsterdamsestraatweg. “Deze drukke verkeersweg geeft zoveel geluidsoverlast, dat extra geluidsbelasting door een festiviteit nauwelijks effect heeft op de omgeving” zo was de redenering.

We vielen dan ook zowat van onze stoel, toen we lazen dat het college wederom voorstelde om de regel rondom incidentele festiviteiten te verruimen. Dit is een regel die alleen geldt voor inrichtingen die meer dan 50 meter van de dichtstbijzijnde woning staan. In de praktijk zijn dit alleen inrichtingen in het buitengebied. Een gebied met waardevolle natuur, waar met deze verruiming de geluidsnormen mogen worden overschreden zonder vergunning. 

GroenLinks stelde samen met de BOP en PvdA voor om deze verruiming te schrappen. De coalitiepartijen kwamen met een tegenvoorstel om de verruiming alleen toe te staan binnen de bebouwde kom. Daarmee wordt geen rekening gehouden met de effecten van deze maatregel op het gedeelte van de bebouwde kom valt binnen het Natuur Netwerk Nederland, zoals Soestdijk. Onze fractie stemde daarom tegen de gewijzigde APV.

/r/93df4e012cfec32a8fc446c9a123f691?url=http%3A%2F%2Fwww.groenlinksbaarn.nl%2Fnieuws%2Fterugblik-op-het-cultuurhuis-soestdijk-bomenkap-en-apv&id=ea9bf0d478b3040774b70f68505c41248bf62bc1 /r/93df4e012cfec32a8fc446c9a123f691?url=http%3A%2F%2Fwww.groenlinksbaarn.nl%2Fnieuws%2Fterugblik-op-het-cultuurhuis-soestdijk-bomenkap-en-apv&id=ea9bf0d478b3040774b70f68505c41248bf62bc1 /r/93df4e012cfec32a8fc446c9a123f691?url=http%3A%2F%2Fwww.groenlinksbaarn.nl%2Fnieuws%2Fterugblik-op-het-cultuurhuis-soestdijk-bomenkap-en-apv&id=ea9bf0d478b3040774b70f68505c41248bf62bc1
Bomenkap

GroenLinks heeft in november schriftelijke vragen gesteld aan het college. Een van de vragen betrof de kap van 13 bomen op het perceel tussen Tolweg 6 en Tolweg 10. De beantwoording was onbevredigend. Daarom heeft onze fractie tijdens de raadsvergadering van 19 december aanvullende vragen gesteld. De beantwoording door de wethouder is door onze fractie als buitengewoon onplezierig ervaren. De stelligheid waarmee de discussie door wethouder Jansma werd afgekapt, blijkt achteraf onterecht. In een raadsinformatiebrief, gedateerd op 23 januari, geeft het college aan dat een en ander berust op een misverstand en dat er zowel op het perceel van Tolweg 10 als op het aangrenzende perceel van de gemeente bomen zijn gekapt. Onze aanvullende vragen zijn echter nog steeds niet beantwoord. Daarom stelden wij in de raadsvergadering van 29 januari deze vragen nogmaals. Dit keer werden de vragen beantwoord door wethouder Vissers (portefeuille openbaar groen).

De bomen zijn gekapt zonder kapvergunning. De wethouder heeft in haar beantwoording aangegeven dat in deze situatie gaan kapvergunning nodig was, omdat populieren vergunningvrij mogen worden gekapt. Er werd verwezen naar de APV. Daar staan geen bepalingen in over het kappen van bomen, wel in de bomenverordening, waarin staat dat populieren in bepaalde gevallen vergunningvrij mogen worden gekapt. Onze fractie verschilt van mening met het college of deze bepaling hier van toepassing is. De eigenaren van de omliggende percelen beraden zich nog of zij hier een zaak van gaan maken. Wij wachten dit eerst af.

Landgoed Soestdijk

In februari stond de behandeling van het voorontwerp bestemmingsplan voor Landgoed Soestdijk op de planning. In december lazen wij in een persbericht dat deze planning niet gehaald zou worden. Inmiddels zijn we ook formeel geïnfomeerd over de vertraging. Het is op dit moment niet bekend wanneer Soestdijk wel op de agenda zal staan. De wethouder zegt dat hij streeft naar “voor de zomer”. Intussen gebeurt er wel het een en ander rondom het dossier Soestdijk, wat wij wederom via de pers moesten vernemen. Daarom stelden wij samen met BOP en PvdA een aantal vragen aan de wethouder. Hij zegde toe ons vóór 4 maart te informeren, zodat wij in de raadsvergadering van 11 maart hierover met het college kunnen debatteren.

APV

In februari stond ook de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda. Dit zijn alle plaatselijke regels voor zaken waar bijvoorbeeld de landelijke wetgeving niet in voorziet, waaronder ook regels rondom evenementen.

Een half jaar geleden heeft de gemeenteraad uitgebreid gedebatteerd over een verruiming van de regels rondom incidentele festiviteiten. Met een amendement heeft de meerderheid van de raad destijds besloten om deze verruiming alleen toe te staan voor inrichtingen gelegen aan de Amsterdamsestraatweg. “Deze drukke verkeersweg geeft zoveel geluidsoverlast, dat extra geluidsbelasting door een festiviteit nauwelijks effect heeft op de omgeving” zo was de redenering.

We vielen dan ook zowat van onze stoel, toen we lazen dat het college wederom voorstelde om de regel rondom incidentele festiviteiten te verruimen. Dit is een regel die alleen geldt voor inrichtingen die meer dan 50 meter van de dichtstbijzijnde woning staan. In de praktijk zijn dit alleen inrichtingen in het buitengebied. Een gebied met waardevolle natuur, waar met deze verruiming de geluidsnormen mogen worden overschreden zonder vergunning. 

GroenLinks stelde samen met de BOP en PvdA voor om deze verruiming te schrappen. De coalitiepartijen kwamen met een tegenvoorstel om de verruiming alleen toe te staan binnen de bebouwde kom. Daarmee wordt geen rekening gehouden met de effecten van deze maatregel op het gedeelte van de bebouwde kom valt binnen het Natuur Netwerk Nederland, zoals Soestdijk. Onze fractie stemde daarom tegen de gewijzigde APV.

Cultuurhuis op de Brink | Baarn

GroenLinks GroenLinks SGP D66 CDA Baarn 29-01-2020 00:00

Tijdens de raadsvergadering van 29 januari vertolkte onze fractievoorzitter Heidi van Otten als volgt de visie van GroenLinks over een Cultuurhuis op de Brink:

"De afgelopen weken vroegen veel Baarnaars mij: zijn jullie voor of tegen het cultuurhuis op de Brink? Hier in de raad weet inmiddels iedereen dat GroenLinks groot voorstander is van een multifunctioneel cultuurhuis in het hart van ons dorp. Toch is het geen onvoorwaardelijk JA.

Velen hebben ons op het hart gedrukt niet lichtzinnig te denken over de financiële kant van het verhaal. Ik kan u verzekeren dat wij het net zo belangrijk vinden als een aantal van de tegenstanders dat deze keuze ook een verantwoorde keuze is. Ik ben ervan overtuigd dat Baarn een investering van zo’n 2 ton per jaar kan dragen zonder dat we moeten bezuinigen op sport, onderwijshuisvesting en andere belangrijke voorzieningen. Ik merk echter dat er nog veel vragen zijn over het financiële plaatje. Het lijkt ons daarom verstandig om dit eerst helder op een rij te hebben en pas daarna een keuze te maken. Een verantwoorde keuze die goed is voor Baarn en al haar inwoners.

Het debat over de financiën vertroebelt de discussie die we eigenlijk zouden willen voeren. Namelijk: de kansen die een cultuurhuis op de Brink biedt. Niet alleen economisch - zoals meer voetstappen of meer omzet voor het theater - maar vooral ook de sociaal-culturele waarde van dit project. Maandag spraken we hier uitgebreid over tijdens onze fractievergadering. De focus van het debat ligt wat ons betreft te veel op financiën. Zeker niet onbelangrijk, maar er is zo veel meer. Geluk is niet alleen afhankelijk van economische factoren.

Ik was dan ook bijzonder blij met de mail die ik maandagavond bij thuiskomst in mijn inbox vond. Een betrokken inwoner van Baarn die het belang van kunst en cultuur voor onze samenleving onderstreept en zeer treffend haar visie verwoordt, die nauw aansluit bij hoe ik ernaar kijk. Graag citeer ik daarom een paar regels uit deze mail: 'Op het gebied van cultuur heeft een tweedeling in de maatschappij zijn intrede gedaan. Kunst zou voor de 'elite' zijn, waaraan de meeste mensen alleen maar moeten meebetalen zonder er zelf aan deel te nemen of op andere wijze van te profiteren. Dit is mijns inziens onterecht. Kunst en cultuur behoort aan iedereen toe en de participatie aan dit onderdeel van onze samenleving zorgt voor verbinding en bevordering van persoonlijke ontwikkeling. Dat heeft niets met 'elite' te maken.' De briefschrijfster was 'geschokt door een opmerking tijdens de debatraad, dat de Speeldoos slechts voor een groep bevoorrechten is, die echt de Rembrandtlaan wel zou kunnen vinden. Als dit al zo is, moeten we er alles aan doen om dat te veranderen!'

In dezelfde mail stond ook het volgende: 'Heel belangrijk is ook de rol - of de verschillende rollen - van de bibliotheek. Een bibliotheek heeft een sterk emancipatoire functie. Juist om alle groepen binnen de bevolking bij kunst en cultuur en zeker ook bij de bibliotheek met al zijn functies te betrekken, moet een cultuurhuis op een plek komen waar iedereen langs komt. Een locatie die uitnodigt, die verleidt tot contact. De Brink is daarvoor de uitgelezen plek. Je hoeft er niet per se heen te gaan om er toch mee in aanraking te komen. Dit zal leiden tot grotere participatie door veel meer mensen. Geen 'elitair' gebouw dus, maar een cultuurcentrum voor alle Baarnaars.'

Voorzitter, ik rond af. Laten we de komende maanden gebruiken om naast het financiële ook meer inzicht te krijgen in de immateriële waarde van een cultuurhuis op de Brink. Een cultuurhuis is meer dan een theater, meer dan een bibliotheek. Het is een plek waar mensen samen komen, een plek waar mensen tot bloei komen. Een plek voor iedereen.

Wij dienen vanavond samen met het CDA - dank voor het initiatief - met D66, VoorBaarn en CU/SGP een motie waarin we vragen om meer inzicht in het financiële kader. Dat is belangrijk om de volgende stap te kunnen nemen, maar laten we niet uit het oog verliezen waarvoor we hier in de raad zitten; om dit prachtige Baarn voor iedereen nog een beetje mooier te maken."

Vacature nieuwe wethouder D66

D66 D66 SGP VVD CDA ChristenUnie Baarn 20-01-2020 18:16

Per 1 januari 2020 heeft de wethouder voor D66 Baarn, Theo Stroo, ontslag genomen. Dat betekent een vacature voor wethouder in de gemeente Baarn. In grote collegialiteit wordt samengewerkt in een college met VVD, CDA en ChristenUnie-SGP. D66 is met drie zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad (19 zetels).

We nodigen je graag uit om onze openstaande vacature te bekijken.

Dit kan door op onderstaande link te klikken:

https://baarn.d66.nl/content/uploads/sites/110/2020/01/20200110-vacature-wethouder-Baarn.pdf

The post Vacature nieuwe wethouder D66 appeared first on Baarn.

VVD Baarn: Vóór begroting 2020 maar tegen onderzoek vermakelijkheidsretributie

VVD VVD SGP CDA Baarn 02-11-2019 11:27

Op woensdag 30 oktober jl. stemde de Baarnse VVD fractie voor de sluitende programmabegroting 2020 maar de fractie zag niets in het voorstel van CDA en CU/SGP om een extra belasting voor dagjesmensen in te voeren. U leest hier verder was onze gedachte hierover was. En ook over onze kritische kanttekening bij de begroting.

https://baarn.vvd.nl/nieuws/37078/vvd-baarn-voor-begroting-2020-maar-tegen-onderzoek-vermakelijkheidsretributie

Vóór begroting 2020 maar tegen onderzoek vermakelijkheidsretributie

Op woensdag 30 oktober jl. stemde de Baarnse VVD fractie voor desluitende programmabegroting 2020 maar de fractie zag niets in het voorstel van CDA en CU/SGP om een extra belasting voor dagjesmensen in te voeren. U leest hier verder was onze gedachte hierover was. En ook over onze kritische kanttekening bij de begroting.

We hebben het in de debatraad ook al gezegd: de begroting zou een hamerstuk kunnen zijn als de moties en amendementen die bij de behandeling van de Perspectiefnota zijn aangenomen, goed in de begroting zijn verwerkt, en dat is het geval. Echter, wij constateren dat in de begroting sprake is van grote mutaties, zowel positief als negatief, ten opzichte van de in juli vastgestelde Perspectiefnota, en dat is iets wat ons zorgen baart voor wat betreft het financiële beleid voor de toekomst.

Er beginnen zich wolken te vertonen aan de Baarnse financiële hemel en helaas blijkt uit de septembercirculaire dat we dit jaar alweer door het Rijk worden gekort.

Dat brengt ons als vanzelf op de motie van CDA en CU/SGP, want die gaat over het in zicht komen van de bodem van de gemeentelijke schatkist. In deze motie kiezen de indieners voor een oplossingsrichting die de VVD totaal niet aanstaat, zijnde de Pavlov-reactie dat als een overheidsorgaan geld nodig heeft, de belastingen worden verhoogd i.p.v. dat de tering naar de nering wordt gezet.

CDA en CU/SGP hebben voor Baarn een nieuwe belasting uitgevonden: de vermakelijkheidsretributie. Dat de hardwerkende burger zich op een dagje uit vermaakt, mag niet zomaar, dat moet worden belast, en dat hij zijn auto parkeert ook. En ook de hardwerkende ondernemer is de dupe, want het zal linksom of rechtsom zijn weerslag krijgen in zijn inkomsten.

Wij als VVD zien daar helemaal niets in. We zijn principieel tegen het onnodig verhogen van de belastingdruk. Als er geld moet worden gevonden voor ambities, moet je keuzes maken. Politiek is keuzes maken en daar is de VVD niet bang voor.

We stemden tegen deze motie stemmen, ook al wordt daarin alleen maar om een onderzoek gevraagd. Wethouder Stroo en zijn ambtenaren kunnen hun tijd beter gebruiken; dat scheelt ook weer in de financiën.

CDA/CU/SGP: ‘Van toeristenstroom naar inkomstenstroom’

Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) CDA SGP Baarn 30-10-2019 20:08

Eerder deze maand gaf de BOP tijdens de debatraad al aan niets te voelen voor het voorstel een nieuwe toeristenbelasting in te voeren. De voorstanders van deze tax verwijzen naar de overlast die de gemeente ondervindt van grote publiekstrekkende evenementen. Door bijvoorbeeld entreebewijzen voor popconcerten in de tuin van het paleis te belasten met 50 eurocent wordt de gemeentekas gespekt. Dat mag zo zijn, maar aan de overlast die deze evenementen in meerdere opzichten met zich meebrengen verandert het niets. Wat dit betreft ware beter geweest met een voorstel te komen deze grootschalige en tevens geluidsverstorende evenementen te schrappen. Dát zou pas bijdragen aan de bestrijding van toeristische overlast. Daarbij komt dat het voorstel behept is de nodige hypocrisie. Immers, eerder dit jaar schaarden beide indieners van de motie, te weten het CDA en de CU/SGP-fractie  zich achter het collegevoorstel de Algemene Plaatselijke Verordening zo te wijzigen, dat het organisatoren gemakkelijker wordt gemaakt jaarlijks zuidelijk, pardon westelijk, langs de Amsterdamsestraatweg grote publiekstrekkende evenementen in de buitenlucht te organiseren. De praktijk leert dat het juist deze happenings zijn die zorgen voor de meeste overlast voor mens en dier.

Als andere mogelijke melkkoeien worden ingezet het Klimbos en Kasteel Groeneveld. Hoe zien de voorstanders van de toeristentax dat voor zich? Tolpoortjes bij de ingang van de maandelijkse Trotsmarkt? En in de toekomst elektronische tolheffing op de toegangswegen naar de Lage Vuursche, dat met meer dan twee miljoen jaarlijkse bezoekers dé Baarnse publiekstrekker is? Baarn als klein Venetië aan de Eem, willen we dat?

De BOP zag en ziet niets in het voorstel. Ook al omdat wij vrezen, dat als deze melkkoe kracht van wet krijgt er helemaal geen rem meer komt op het faciliteren van publiekstrekkende evenementen in de beschermde groene omgeving van ons prachtige dorp.

Gelukkig haalde de motie het niet…

Baarns Cultuurhuis krijgt een kans

VoorBaarn VoorBaarn SGP VVD PvdA CDA Baarn 01-10-2019 10:27

Nadat wij in juni tijdens de Algemene Beschouwingen een balletje opgooiden om een Baarns Cultuurhuis te realiseren, is het hard gegaan. Binnen de kortste keren begon de projectontwikkelaar samen met architecten en kostenspecialisten te rekenen en te tekenen. Op 18 september kreeg de gemeenteraad schetsen gepresenteerd voor zowel het ontwerp van het theater/bibliotheek gebouw tegenover het gemeentehuis op de Brink als voor de inrichting van het huidige Speeldoos terrein.

Mooi, maar nog niet af. Dat mag toch wel de conclusie zijn. In 8 weken tijd tot zo’n presentatie komen, terwijl de rest van Nederland “gewoon” op vakantie is, vinden wij een hele prestatie. Geen wonder dat niet alles nog op papier staat. Gelukkig is de meerderheid van de gemeenteraad het hiermee eens. PvdA heeft er geen vertrouwen in dat het financieel haalbaar is en kiest er daarom nu al voor om tegen verdere uitwerking te stemmen. “Beter nu nee zeggen, dan straks wanneer er extra werk is verricht en het toch niet blijkt te kunnen.” De Baarnse Onafhankelijke stemden ook tegen verdere uitwerking van de plannen. Het is al langer de droom van de fractievoorzitter een cultuurhuis in de Speeldoos te realiseren.

Wij hadden een motie voorbereid om in stemming te brengen, waarbij de projectontwikkelaar in het eerste kwartaal van 2020 zijn plannen kon presenteren, maar de coalitiepartijen kwamen met hun eigen variant en gaven tot 1 december de tijd. Er zijn projecten die minder omvangrijk zijn die meer tijd krijgen om uitgewerkt te worden. Opvallend was de voorzichtige bewoording die alle fractievoorzitters van de coalitiepartijen gebruikten. De toonzetting was vooruitlopend op een negatief besluit in januari erg behoudend. “Dan kunnen we in januari niet zeggen dat we niet naar de inwoners hebben geluisterd”, is wat wij er voortdurend in terug hoorden.

De VVD zegt: “Enkele maanden geleden hebben we als raad besloten om de Speeldoos te verbouwen en de bibliotheek en de volksuniversiteit in het nieuwe gebouw aan de Rembrandtlaan een plek te geven. Dat is een proces van jaren geweest, waarin vele afwegingen zijn gemaakt en ik kan wel zeggen, op een zorgvuldige manier.” en “Dit is de kans voor de Speeldoos in het centrum, zeiden veel Baarnaars. Dáárom waren wij bereid om de projectontwikkelaar de kans te geven zijn plannen uit te werken en aan ons te presenteren.” Even later “Wij vinden dat JeeGee Vastgoed hoog inzet. Erg hoog inzet.” De VVD houdt nog steeds serieuze twijfels over de financiële haalbaarheid van het plan.

Ook CDA kiest voor de negatieve benadering. “Wordt het plan straks afgeschoten, dan zijn er twee verwijten denkbaar. Óf we schieten het over een paar maanden af en dan kan er makkelijk gezegd worden “Ach, dat wisten we toch al van tevoren, dat hadden we al gezegd” Óf als we nu vandaag een streep door het plan zouden zetten, zouden we het te horen krijgen: “Waarom hebben jullie niet de moeite genomen om het écht goed uit te zoeken?”” Gevolgd door “Als we dan toch een verwijt moeten krijgen, dan maar het eerste.”

CU/SGP : “We vinden het plan te mooi om waar te zijn, maar we vinden het ook te mooi om nu al los te laten.”

We zullen in december zien of de afwijzende grondhouding wat is bijgedraaid. Wij hopen van wel.

Bram van Ommen

Cultuurhuis Arcade (Deel 2)

VVD VVD SGP D66 CDA Baarn 30-09-2019 09:31

Op woensdag 25 september jl. is onze motie waarin we het college verzoeken voor 1 december a.s. met een raadsvoorstel te komen over een verder onderzoek naar de mogelijkheden voor een Cultuurhuis op de Brink met grote meerderheid aangenomen.

https://baarn.vvd.nl/nieuws/36592/cultuurhuis-arcade-deel-2

Motie Cultuurhuis Arcade 25 september 2019

Op woensdag 25 september jl. is onze motie waarin we het college verzoeken voor 1 december a.s. met een raadsvoorstel te komen over een verder onderzoek naar de mogelijkheden voor een Cultuurhuis op de Brink met grote meerderheid aangenomen.

Enkele maanden geleden hebben we als raad besloten het bestaande Theater De Speeldoos te verbouwen en de Bibliotheek en Volksuniversiteit ook in het te verbouwen pand aan de Rembrandtlaan een plek te geven. 

Dat is een proces van jaren geweest waarin vele afwegingen zijn gemaakt, en ik kan wel zeggen: op een zorgvuldige manier.  

Natuurlijk is een theater ín het centrum mooier dan net buiten het centrum. Maar er waren nooit écht geschikte panden voor een theater van de omvang van De Speeldoos beschikbaar en het was sowieso altijd onbetaalbaar voor een kleine gemeente als Baarn.

En toen, net voordat de verbouwing van het Theater startte, kwam een projectontwikkelaar met een pand dat mogelijk wél geschikt is te maken in het centrum. En inderdaad op een prachtige plek! Dit is de kans voor de Speeldoos in het centrum, zeiden vele Baarnaars. 

Daarom waren wij in de zomer bereid de projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed een kans te geven zijn plannen uit te werken en aan ons te presenteren. Dat heeft hij vorige week gedaan. Nogmaals onze complimenten aan de heer Zijtveld voor dat wat er in toch korte tijd is uitgezocht en met de verschillende partijen op papier is gezet.

Wat betreft de gepresenteerde plannen: Wij vinden dat JeeGee Vastgoed hoog inzet, erg hoog inzet. Dat wat door JeeGee Vastgoed in de gepresenteerde plannen van de gemeente wordt gevraagd is wat ons betreft te overvraagd. We hadden als reactie daarop kunnen zeggen: stop maar, dit wordt niets.  

Echter, uit de presentatie, uit de vele reacties van Baarnse inwoners en uit de reactie van het College blijkt dat nog niet alle opties en mogelijkheden zijn meegenomen in de plannen. Dat er door het meegeven van duidelijke kaders gerichter en uitgebreider onderzocht kan worden of het dan misschien toch écht voor onze gemeente mogelijk is een cultuurhuis op de Brink te hebben. 

De VVD heeft nog steeds serieuze twijfels over de financiële haalbaarheid van het plan. Maar we willen het heel graag een kans geven. Omdat een cultuurhuis op deze plek niet snel meer voorbij zal komen. En daarom dienden wij op 25 september jl  samen met D66, CDA en CU/SGP een motie in om de projectontwikkelaar nog een paar maanden langer de mogelijkheid te geven de plannen binnen kaders verder uit te werken. De termijn willen we nadrukkelijk beperken tot 1 december. Omdat de vorige motie voor wat verwarring zorgde v.w.b. de status en dan met name v.w.b. de openbaarheid en inspraak van inwoners, roepen we in deze motie het college op één en ander met JeeGee Vastgoed uit te zoeken en met een raadsvoorstel naar de raad te komen. Zodat de raad er in de vergadercyclus van januari 2020 over kan praten en dan eind januari definitief een beslissing neemt. 

 

Suzanne Oortman Gerlings

Fractievoorzitter VVD Baarn

Populisme wint van realisme…

Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) VVD CDA PvdA GroenLinks SGP D66 Baarn 26-09-2019 08:53

Een motie van de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA, CU/SGP), waarin het college de taak krijgt om constructief samen met ontwikkelaar

te onderzoeken of het haalbaar is een cultuurhuis te bouwen op de plek van de huidige

aan de Brink, kreeg gisteravond steun van alle raadsfracties, minus die van de PvdA en de BOP. Komende december moet de raad geïnformeerd worden over de haalbaarheid van het plan. Een maand later kan dan de klap definitief vallen. Een motie van VoorBaarn en GroenLinks die hetzelfde beoogde, maar meer tijd gunde aan de ontwikkelaar, kreeg alleen steun van de indieners.

Het standpunt van de BOP in dezen is al ruim geventileerd. In bijdragen op deze website en ook tijdens de raadsberaadslagingen over dit onderwerp brachten wij goed terdege onderbouwd onze bezwaren naar voren tegen de bouw van een cultuurhuis aan de Brink. Een negen pagina’s tellend memo van het college over dit onderwerp onderschrijft op een aantal belangrijke punten ons verzet tegen de planvorming. Die hebben onder andere van doen met de grote financiële consequenties die de bouw van zo’n nieuw centrum met zich meebrengt, aspecten van planologische aard en de te verwachten parkeerproblemen.

De BOP geeft voorstanders van de planvorming het advies de slingers nog even in de la te laten. De motie van de coalitiepartijen is niet meer dan een poging goede sier te maken. Je kunt draaien aan wat voor knoppen dan ook, vast staat dat een cultuurhuis aan de Brink óók op de lange termijn vele extra miljoenen zal vragen van de gemeente. De begroting biedt hier geen ruimte voor en dus valt er niet te ontkomen aan bezuinigingen en/of een forse verhoging van de WOZ. Dat argument zal in januari voor de coalitiepartijen de doorslag geven om alsnog afscheid te nemen van de plannen voor de projectontwikkelaar. Het gedrag van de coalitiepartijen laat zich dan ook eerder verklaren door populisme dan door realisme.

Kees Koudstaal

Selectieve verslaggeving

Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) D66 VVD CDA SGP Baarn 02-06-2019 08:33

Laat ik vooropstellen dat het aan de lokale pers zelf is hoe om te gaan met nieuwsvoorziening. De in de Grondwet vastgelegde persvrijheid is een groot goed en daar wil ik niet aan tornen. Dit neemt niet weg dat ik mij niet zou mogen verbazen over wat de krant níét schrijft. Zo stond er vorige maand in Baarn een ingrijpende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening op de raadsagenda. Het college kwam met het voorstel het aantal incidentele festiviteiten – een andere duiding voor evenementen waarbij de geluidsnormen fors mogen worden overschreden – voor heel Baarn op te krikken van drie naar twaalf. Omdat dit vooral negatief zou uitpakken voor de kwetsbare buitengebieden oogstte het college met zijn voorstel uit diverse hoeken kritiek. Het voorstel werd ingetrokken, maar niet zonder een uitzondering te bedenken voor Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld. Beide in een brede strook langs de Amsterdamsestraatweg gelegen inrichtingen zouden jaarlijks elk wél twaalf keer de geluidsregels fors mogen overschrijden. Dat dit niet alleen voor omwonenden van die buitenplaatsen negatieve  consequenties met zich meebrengt, maar zeker ook voor de daar aanwezige fauna, behoeft geen betoog.

Over de knullige wijze waarop het college, geholpen door VVD, D66, CDA, CU/SGP en VoorBaarn, er in slaagde zijn zin door te drijven liet ik mij al eerder uit. Dat de lokale pers er vrijwel niets over meldde kan op z’n zachts gezegd opmerkelijk genoemd worden. Zo maakt de

er in de editie van vrijdag 31 mei geen enkel woord aan vuil, terwijl de

het die dag houdt bij de opmerking, dat Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld jaarlijks twaalf evenementen mogen organiseren, waarbij de geluidsnormen met 20 procent mogen worden overschreden. Dat lijkt niet veel, maar in de praktijk houdt het in dat er op beide buitenplaatsen in totaal 24 evenementen mogen plaatsvinden met een oorverdovend geluidsniveau van 90 dB.

Dat het college samen met een ruime raadsmeerderheid dit soort geluidsverstoringen duidt als goed voor een ‘levendig Baarn’ is ongehoord. Dat de pers geen geluid geeft aan de tegenstanders van lawaai in de buitengebieden is veelzeggend.

Kees Koudstaal,

Zou de Baarnsche Courant zich de inhoud van bovenstaand bericht ter harte hebben genomen? Dit meldde de krant op 5 juni 2019. Het is dat ik hecht aan persvrijheid, anders zou ik wel wat willen opmerken over de inhoud en toon van het ‘verslag’…

Tel uw zegeningen…

Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) VVD SGP Baarn 08-01-2019 14:34

Sinds de oprichting van de Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) in 1918 houdt men daar vast aan een bevindelijk gereformeerde lijn. Zo gelooft men in die kringen rotsvast in de onfeilbaarheid van het Woord van God dat tot hen komt via de Bijbel. Daarin wordt, net zoals in de Koran, homoseksualiteit ten zeerste verworpen. Zo komt het dat ook in het laatste landelijke verkiezingsprogramma van de SGP alleen het huwelijk tussen man en vrouw wordt verheerlijkt. Het homo- en transgenderstandpunt dat de partij met de ondertekening van de Nashville-verklaring door haar in Den Haag hooggewaardeerde partijleider Kees van der Staaij inneemt is niet meer dan een herbevestiging van het partijstandpunt. De nu ontstane commotie vind ik dan ook tamelijk overtrokken. De verklaring is ondertekend door rond de 250 orthodoxe christenen. Waar hebben we het over?

Andere stromingen binnen de protestante kerk blazen dezer dagen hoog van de kerktoren dat zij er andere ideeën op na houden. Ze verwerpen het standpunt van de orthodoxe dominees en dat is winst. Tot 1971 moest in ons land artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht zorgen voor de bescherming van jongens en meisjes tegen homoseksuele verleidingen en verspreiding van homoseksualiteit. Tegenwoordig varen jaarlijks doldriest uitgedoste homoboten door de Amsterdamse grachten. Ik zou zeggen, tel uw zegeningen. En lees vooral ook het commentaar van Raoul Dupré in de Volkskrant van vandaag. Dat laatste raad ik ook D66-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, aan. Die getuigde met bijkans betraande ogen voor de nieuwscamera’s van haar afschuw over de affaire. Wat mij betreft net zo overtrokken als het in navolging van andere steden laten wapperen van de regenboogvlag op het gemeentehuis.

Begrijp me niet verkeerd, er is in dit geval sprake van een achterlijke opvatting die aanhang vindt onder een gering aantal orthodoxe gereformeerden. Misschien zou het winst zijn als er vanuit die kring, of daaraan gelieerde kringen, zélf een signaal uit zou gaan. Wellicht een idee voor wethouder Van Roshum, die ook namens de SGP zitting heeft in het college, tijdens de aanstaande informatieraad zo’n meerkleurige stropdas te dragen? Om misverstanden te voorkomen, ik roep daar niet toe op, het is niet meer dan een suggestie. Groter vertoon van protest bewaar ik liever voor écht zorgelijke zaken. En voordat er misverstanden ontstaan, iedereen mag er voor mij zijn, ook als zijn of haar opvattingen – zolang niet strijdig met de wet – mij niet welgevallig zijn.

Kees Koudstaal (op persoonlijke titel)

Dit schreef de NRC in 2017 over het VVD-standpunt inzake het homohuwelijk