Nieuws van politieke partijen over Verenigde Senioren Partij inzichtelijk

81 documenten

Op 19 augustus hebben wij ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij Dordrecht 23-08-2019 07:24

Op 19 augustus hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college over de parkeerproblemen op het Leerpark en onveilige situaties. Aan Wethouder Van der Linden, Net voor de grote vakantie (6 juni 2019) hebben wij vragen gesteld over de problemen op het Leerpark wat betreft het parkeren. Ook een probleem is het weghalen van de voetstraat t.b.v. Het bouwwerk wat er moet komen. (Valkzicht 2) De parkeerproblemen worden nog groter nu blijkt dat een stuk weg een parkeerverbod krijgt. Ruim 10 wagens minder. (Max Groottelaan en de Laan der Verenigde Naties.) Heijmans heeft 25 parkeerplaatsen afgezet met een hoog hek. Waarom zij zoveel ruimte nodig hebben is ons niet duidelijk. Daarom willen wij de Wethouder nogmaals vragen of er iets aan te doen is om deze parkeerplaatsen weer terug te geven aan de openbare ruimte. Nu dat ook nog eens 10 plaatsen weg gaan op de Max Grootelaan zal de parkeerdruk nog groter worden en niet aantrekkelijk voor de bezoekers van het Leerpark in de breedste zin. Een oplossing zou kunnen zijn om het betaalde parkeerterrein gratis te maken zolang de bouw bezig is. (Ongeveer anderhalf jaar) Ook willen wij nogmaals aandacht vragen voor de gevaarlijke situatie nu de voetstraat tussen het Schippersinternaat en Valkzicht er niet meer is. Je ziet, dat veel scholieren gewoon de weg nemen waar openbaar vervoer massaal rijdt. De bewegwijzering is erg minimaal. Mogelijk, dat daar meer aandacht aan besteed kan worden. Voor de kinderen van het Schippersinternaat is de gevaarsetting nog meer geworden. Nu moeten ze 2 x de busbaan oversteken. Nu dat de scholen weer gaan beginnen (begin september) zou het fijn zijn als alles in orde is. Met Vriendelijke groet. Leo Stolk namens de VSP

Vandaag heeft onze fractie ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij Dordrecht 20-08-2019 17:12

Vandaag heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan de wethouders Stam en Heijkoop inzake "Elk kind een zwemdiploma" Ruim een jaar geleden is de Motie “Elk kind een zwemdiploma ” met algemene stemmen aangenomen in de gemeenteraad. We zijn nu bijna een jaar verder en na het eerste gesprek is er niets meer vernomen. Als VSP zijn wij steeds met het onderwerp bezig en hebben wij diverse stukken naar jullie gestuurd. Ook in de media komt steeds meer de roep dat het schoolzwemmen, met name zwemmen tot en met diploma C, een must is. De VSP wil dan ook aan de wethouders vragen: - Of u op korte termijn met een voorstel kunt komen? - Of u op korte termijn een pilot willen doen met natte gymlessen? - Of u op korte termijn nogmaals met Sandra Lohuizen in gesprek wilt gaan om te kijken of haar inzet op dit gebied kan worden ondersteund? - In het zicht van de begroting 2020 met een financieel voorstel hiervoor te komen? Als je nu kijkt en luistert dan hoor je steeds meer bijval voor schoolzwemmen uit de samenleving. De Dordtse reddingsbrigade maar ook de reddingsbrigade Nederland dringt aan op zwemmen voor iedere kind. Ook is er een politieke partij in Den Haag (SP) die met een voorstel komt voor behandeling in de tweede kamer. Deze partij wil ook Minister Bruins (VWS) hierbij betrekken. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Leo Stolk namens de VSP. Foto Thymen Stolk

Door de werkzaamheden aan de N3 ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij Dordrecht 14-08-2019 16:54

Door de werkzaamheden aan de N3 afgelopen weekend, ontstonden er veel opstoppingen in de rest van Dordrecht. Leo Stolk van de VSP zag hoe ernstig de situatie was. Hij met zijn partij maken zich zorgen over het feit dat er volgend jaar 1,5 jaar aan de Randweg wordt gewerkt. Vanaf de Baanhoekweg tot de Noordendijk stond er gedurende de hele dag een file waar het 25 minuten duurde om van A naar B te komen. Op hetzelfde moment kwamen er twee ambulances die er maar moeilijk door konden. Niet alleen voor de hulpdiensten wordt het een probleem, maar de VSP vraagt zich ook af hoe het met het openbaar vervoer zit. Het kan toch niet dat een bus standaard 25 minuten te laat is. Daarom vraagt de VSP aan het college om met een oplossing te komen voor de komende werkzaamheden aan de Randweg. Want zoals het nu ging moet voorkomen worden. Bekijk ook de reactie van Leo Stolk op RTV Dordrecht: https://youtu.be/MU7rFPE_Jv8

Gisteren onthulde wethouder Rik van ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij D66 Dordrecht 20-07-2019 18:43

Gisteren onthulde wethouder Rik van der Linden en mevr. Jannie Bozuwa in het bijzijn van De VSP Bernadette Striebeck, Margret Stolk en Jack Wisker, en D66 Kevin Noels, een overdekte opstapplaats bij de Essenhof ‘De Jannie Bozuwa halte’. Een mooie blijk van erkenning voor mevrouw Bozuwa die zich al jaren inzet voor een reguliere bushalte bij ‘De Essenhof’. Een reguliere bushalte is het nog niet, maar het is wel een stap in de goede richting. Mevrouw Bozuwa gaf direct aan dat zij zich zal blijven inzetten voor een reguliere bushalte. Margret Stolk(VSP) en Kevin Noels (D66) gaven aan dat zij mevrouw Bozuwa hierbij zullen blijven steunen! Foto's Thymen Stolk

Gisteren heeft onze fractie samen ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij Partij voor de Vrijheid Dordrecht 15-07-2019 21:43

Gisteren heeft onze fractie samen met de PVV artikel 40 vragen gesteld aan het college over de prestatieafspraken met het Leger Des Heils. Geachte leden van het college, De gemeente Dordrecht betaalt een subsidie van enkele miljoenen euro’s per jaar aan het Leger Des Heils. Bij de verstrekking van een subsidie horen zogenaamde prestatieafspraken. In die prestatieafspraken staan vermeld wat de gemeente Dordrecht verwacht van het Leger Des Heils. De manier waarop de prestatieafspraken zijn geformuleerd zegt iets over de relatie tussen de gemeente en het Leger, maar ook in hoeverre het college publieke gelden beheert. De fracties VSP Dordrecht en PVV Dordrecht stellen u daarom de volgende vragen: 1. Zijn er concrete prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Dordrecht en het Leger Des Heils over de kalenderjaren 2015 tot en met 2020? Zo ja, wat zijn, beknopt samengevat, die afspraken? Zo nee, waarom niet? 2. Wie zijn er betrokken bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken? 3. Is er door de gemeente controle uitgeoefend op het nakomen van die prestatieafspraken? Zo ja, hoe en met welk resultaat? Zo nee, waarom niet? 4. Wij vragen de teksten op van de concrete prestatieafspraken over bovenstaand genoemde jaren. Met vriendelijke Margret Stolk, VSP en Dan van Leeuwen PVV Dordrecht

Lees hier de inbreng van onze ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij VVD CDA Dordrecht 09-07-2019 22:49

Lees hier de inbreng van onze fractievoorzitter Margret Stolk op de kadernota 2020 in de gemeenteraad van 9 juli 2019 Voorzitter, De VSP heeft in haar eerdere woordvoering al aangegeven, dat zij kritiek heeft op een aantal zaken die genoemd zijn in de kadernota 2020. Het feit dat het huidige college zich vooral richt op toekomstige generaties inwoners en werkgevers en daaraan ook het leeuwendeel van de Eneco gelden wil besteden stuit op fel verzet binnen mijn fractie. De VSP is er voor bestaande Dordtenaren en dan met name voor de ouderen en sociaal zwakkeren in de Dordtse samenleving. Eenzaamheid- en armoedebestrijding in Dordrecht zouden de speerpunten moeten zijn, naast het realiseren van een gezonde groei van het aantal inwoners en bedrijven. Vorige, meer linkse colleges hebben reserveringen aangelegd en geïnvesteerd in bedrijven zoals Eneco. Het huidige- en vorige college, heeft de reserves al aardig doen slinken en maken jaarlijks verlies op de gemeentebegroting. Alleen het voortdurend toevoegen van reserves aan de negatieve resultaten bedekt de zichtbaarheid van het tekort op de gemeentebegroting. En in zo'n rechts college moet Dordrecht vertrouwen hebben, dat het met een groeiambitie van 10.000 woningen in het dure segment allemaal wel goedkomt. In de ogen van de VSP een ongeoorloofde vlucht vooruit, met onvoldoende garantie voor succes en met veel te veel gekende en ongekende risico’s. Tot 2030 rijden er steeds meer gevaarlijke stoffen treinen door Dordrecht. Voluit bouwen in de Spoorzone kunnen wij tot die tijd wel vergeten dus. Ook de economische ontwikkeling op het moment dat de dure huizen beschikbaar komen is onzeker. De mogelijke Brexit en de lopende handelsoorlogen vertragen nu reeds de economische groei. Blijft de huizen markt dan ook oververhit of stort een en ander in? Als dat laatste gebeurt blijft Dordrecht en haar begroting achter in een Financiële ellende. De VSP pleit ervoor om op woningbouw gebied het ambitieniveau te matigen en te overwegen meer woningen te voorzien voor jonge gezinnen, studenten, ouderenwoningen (levensloopbestendig) en singles in plaats van alleen maar dure woningen. Om in te spelen op modernere woonvormen kan de bevolking van Dordrecht ook groeien en daarmee de inkomsten van het gemeentefonds. En de kans om deze woningen aan bestaande bewoners, als aan nieuwe bewoners te verkopen is groter en veel minder risicovol. De VSP hoort deze geluiden ook bij andere partijen en ook het CDA maakt zich sterk voor meer diversiteit in de woningbouw. Ook vanuit BVD is de vraag om sociale woningbouw in Amstelwijck tot op heden onbeantwoord gebleven. En waarom die haast? Met een Eneco donatie van 250 miljoen kan je juist meer tijd nemen om de Dordtse begroting op orde te brengen. De VVD noemde De VSP “rupsje nooit genoeg”, maar de VSP is veel voorzichtiger dan dit college en zij zet zich primair in voor de bestaande- en met mate voor nieuwe bewoners van Dordrecht.. Wat we niet willen is onnodige risico’s met de gelden van de gemeente Dordrecht. Wat we wel willen is reserveringen van een belangrijk deel van de Eneco gelden. En besteedt deze gelden pas als de reguliere begroting daarvoor ruimte biedt. Maar dit college maakt net zo makkelijk 125 miljoen vrij voor hun ambitie en woningbouw! En ook nog eens 300000 euro voor extra feestjes. Dan ook nog eens 400000 per jaar bij voor dé sportboulevard.... Voorzitter ik kan nog wel even doorgaan! Maar wie is hier nu rupsje nooit genoeg? Dit college, zal naar onze mening nooit een mooie vlinder worden! Wij willen een mengeling van renderende investeringen, zowel op financieel- als op sociaal gebied. Tot slot wil de VSP het college vragen om nadrukkelijker werk te maken van de onveilige situatie met gevaarlijke stoffen via het spoor door Dordrecht. Dit vervoer per spoor belemmert de gemeente Dordrecht al te lang om haar burgers veiligheid te bieden (5 x boven de landelijke norm) en kan wel eens een reden zijn voor nieuwe bewoners om juist niet te kiezen voor Dordrecht als woonplaats. Er is reeds nagedacht over een ondergrondse spoorweg route langs Zwijndrecht, onder de rivier de Merwede door en ondergronds langs de A16 richting Brabant. Een megaproject maar wellicht de oplossing om Dordrecht veiliger te maken voor de bestaande bewoners en aantrekkelijker voor nieuwe bewoners. En in VVD termen, wellicht de meest renderende investering die Dordrecht kan doen met geld van ProRail, Rijkswaterstaat en wellicht een beetje van de Eneco gelden. Kortom de VSP heeft een heel ander Dordrecht voor ogen dan dit college. Wij willen geen verdere tweedeling in Dordrecht van rijke inwoners versus minimagezinnen. De VSP wil juist deze (financiële) zwakkere inwoners ondersteunen en versterken, zodat er meer evenwicht ontstaat tussen rijk en arm. De VSP heeft dan ook een andere besteding van de beschikbare gelden voor 2020 voor ogen. Foto Thymen Stolk

Schriftelijk vragen over terrein ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij GroenLinks Dordrecht 28-06-2019 08:46

Schriftelijk vragen over terrein Noordendijk (scholencluster) Aan: College van B&W Dordrecht Van: VSP en Groenlinks Geacht college, Onze fracties hebben vandaag aan het college de volgende vragen over het terrein aan de Noordendijk/Paden Powelllaan (scholencluster) gesteld; 1. Wat is er bekend over bodemverontreiniging in genoemd terrein? a. Om welke stoffen gaat het? b. Welke concentraties? c. Welke delen van het terrein betreft het? 2. Is het denkbaar dat er naast de bekende nog onbekende verontreiniging van de bodem is? Zo ja, wordt er overwogen of is er gepland om daar onderzoek naar te doen? 3. Welke maatregelen zijn of worden genomen n.a.v. bekende verontreiniging? In afwachting van uw antwoord. Met vriendelijke groet, Leo Stolk en Frans-Bauke van der Meer Foto Thymen Stolk