Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

287 documenten

Meer gratis zwemplekken

SP SP Stichtse Vecht 20-09-2020 20:14

De Provincie Utrecht heeft “al” in 2018 ontdekt dat er een tekort aan zwemplekken bestaat. (Voor de liefhebber van ambtelijke taal: Ambitiedocument 2018RGW97-02)

Op een warme dag kan je over de hoofden lopen bij De Strook, zitten de vrije strandjes op Maarsseveen tjokvol, wordt er weer gevaarlijk gezwommen in het ARK,  maken de deftige mensen in Op Buren bezwaar tegen zwemlustige jeugd in “hun?”water,  en wordt de Vecht steeds minder toegangelijk vanaf het Zandpad omdat tegenwoordig steeds meer privé aanlegplaatsen voor vermogende bootbezitters worden gereserveerd.

Ook worden eerder vrij toegankelijke recreatiegebieden steeds vaker aan rijke particulieren verkocht om er grote villa’s op veel grond neer te zetten. Zoals tussen de Maarsseveensevaart en de Kleine Plas.

Aldsof dit nog niet genoeg is:       Om het Henschotermeer staat tegenwoordig een hek en wordt toegang geheven door de familie De Beaufort.

Door dijkverzwaringen langs de Lek is vrij recreatiegebied verloren gegaan.

De toegangsprijs voor strandbad Maarsseveen is dit jaar weer aanzienlijk verhoogd.

                                                                                                                                                                                                                                                               In de stad Utrecht is nu een SP motie aangenomen (zie in de bijlage van dit artikel) waarin wordt gesteld dat:

Het aantal gratis toegankelijke recreatieterreinen de afgelopen jaren is teruggelopen; Enkele recreatieterreinen al forse tariefsverhogingen hebben doorgevoerd; Recreatieterreinen ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een kleine beurs; Als de recreatieschappen meer geld nodig hebben, dat niet mag worden afgewenteld op de recreanten door middel van tariefsverhogingen, of  instellen van een toegangstarief

Als SP Stichtse Vecht vinden wij dat onze gemeente zich moet aansluiten bij dit Utrechtse initiatief.

Ook onze gemeente heeft een belangrijke taak om publieke, vrij toegankelijke recreatiegebieden uit te breiden.

 

Persbericht Maneswaard Opheusden

SGP SGP Neder-Betuwe 18-09-2020 00:00

PERSBERICHT

SGP-motie: houd de Maneswaard open voor bootjes

De SGP Neder-Betuwe pleit met een motie voor het toegankelijk houden van de plas op de Maneswaard voor bootjes vanaf de Neder-Rijn. Het huidige plan om de Maneswaard af te sluiten stuit op weerstand van zowel aanwonenden als watersporters. De SGP roept het college van B&W op zich in te zetten voor minder vergaande maatregelen.

Al jarenlang wordt de plas in de Maneswaard gebruikt voor recreatie. Op zomerse dagen zoeken inwoners uit Opheusden en omliggende dorpen verkoeling bij het de plas die in het verleden door grondstoffenwinning is ontstaan. Door het jaar heen maken ook watersportverenigingen uit Wageningen graag voor trainingen gebruik van de plas.

Vorig jaar is Staatsbosbeheer eigenaar geworden van de plas in de Maneswaard. De nieuwe eigenaar wil samen met ontwikkelaar K3 Delta het gebied herinrichten en de natuur versterken door slib van elders in het gebied te storten. Volgens de ontwikkelaar wordt de plas afgesloten omdat gemeente Wageningen en Neder-Betuwe de rust en veiligheid willen vergroten.

Volgens de SGP hoeft natuurontwikkeling geen blokkade te zijn voor bootjes. SGP-raadslid Mathijs Jonkers: "Door een zonering toe te passen kan zowel natuurontwikkeling als recreatie plaatsvinden. Ook helpt zonering bij het creëren van veiligheid voor zwemmers. Het afsluiten van de plas is een te rigoureuze maatregel die niet op onze steun kan rekenen."

Om te voorkomen dat de afsluiting doorgaat, zijn inwoners een petitie gestart. De petitie is inmiddels meer dan duizend keer getekend. Mathijs Jonkers: "Uit gesprekken met aanwonenden blijkt dat weinig is gedaan met hun inbreng op bewonersavonden. Dat doet afbreuk aan het wenselijke draagvlak voor de ontwikkeling van het gebied. De petitie laat zien hoe zeer het onderwerp leeft. Er moet wat met dit sterke signaal gedaan worden."

De SGP is voornemens om volgende week donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in te dienen. De motie roept het college van B&W op met partijen als de gemeente Wageningen te zoeken naar minder ingrijpende maatregelen, zodat de Maneswaard voor bootjes toegankelijk blijft.

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Mathijs Jonkers, raadslid van de SGP Neder-Betuwe: 06-23380997

 

 

Het zwembad een luxe probleem?

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 10-09-2020 10:20

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1319050/631962/DSC_1629 (1).jpgRaadspraat Erik Schilder

For Sama, de documentaire van een Syrische burgerjournalist over de Syrische opstand tegen president Assad. Ze doet dit voor haar pasgeboren dochter om uit te kunnen leggen waar zij met haar man voor gevochten heeft, welke keuzes ze hebben gemaakt en om welke reden.

BevoorrechtTijdens het kijken van deze documentaire realiseerde ik mij opnieuw hoe bevoorrecht ik ben een inwoner te zijn van de gemeente Kampen. De omstandigheden in Syrië zijn afschuwelijk. De dood is de prijs die mensen moesten betalen omdat ze streden voor vrijheid. Het kijken van de documentaire hielp mij om de ‘problemen’ die wij hebben te relativeren.

Een van de ‘problemen’ in onze gemeente is het zwembad. U voelt wellicht met mij aan dat het probleem ‘het zwembad’ een luxe probleem is als je het vergelijkt met de problemen uit For Sama. Desondanks vraagt het zwembad, de Steur, wel om onze bestuurlijke aandacht.

Nieuwe realiteitHet is even wennen voor u en voor mij na jaren te hebben genoten van een prachtig zwembad met vrijwel onbeperkte mogelijkheden. De recreatie die geboden werd was gerust luxe te noemen. De nieuwe realiteit is dat de recreatie mogelijkheden niet meer zo luxe zijn als in het oude zwembad. Helaas is gebleken dat het huidig zwembad exploiteren niet rendabel blijkt. Dat vraagt om nieuwe keuzes.

Zwemmen geen feestje van de eliteVoor ons als ChristenUnie zijn een drietal principes belangrijk en leidend in de keuzes die wij maken. De inwoners van Kampen moeten geen of zo min mogelijk hinder ondervinden van de perikelen die spelen rond de exploitatie van het zwembad. Ook financieel gezien moeten de kosten zo beperkt mogelijk blijven. Of dit reëel en haalbaar is zal moeten blijken. Mochten oplopende kosten onvermijdelijk zijn dan is het voor de ChristenUnie belangrijk dat wij dit aan u als inwoner kunnen uitleggen. En ja, u mag ons daar gerust naar vragen. Tot slot: zwemmen mag geen feestje worden van de elite.

Gunstigere openingstijdenVerder zetten wij ons als ChristenUnie in voor gunstigere openingstijden. Voor het zomerreces heb ik al aangegeven richting de wethouder dat het wel lijkt alsof het voor de kamper burger onmogelijk wordt gemaakt om nog recreatief te zwemmen. U betaald linksom of rechtsom zelf mee aan het zwembad. En wij vinden dan ook dat het voor elke inwoner van onze gemeente mogelijk moet zijn om op logische tijden gebruik te maken van ons zwembad.

VooruitkijkenHet was en is wellicht even wennen aan het nieuwe zwembad. Ja, ik geef toe, zo mooi als het was is het niet meer. Maar wellicht wel realistischer voor een gemeente als Kampen. Tegelijkertijd moeten we naar mijn mening ook tevreden zijn met de luxe die we alsnog hebben. Want dat is het. Een luxe die er wat mij betreft mag zijn en een goed doel dient. Nieuwe generaties groeien op en weten niet beter. Een goed moment om het oude zwembad dan ook definitief achter ons te laten en tevreden te zijn met wat we hebben. Al zijn er zaken die beter kunnen ten gunste van de inwoner van Kampen. Een paar heb ik er genoemd en daar zal de ChristenUnie zich verder voor inzetten.

Art 39 vragen: Impact herontwikkeling Laag Kanje

D66 D66 Utrechtse Heuvelrug 03-09-2020 06:08

De fractie van D66 maakt gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van vragen op basis van artikel 39 RVO omtrent de herontwikkeling van voormalig camping Laag Kanje door EuroParcs.

De fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug heeft met meerdereinwoners uit het buitengebiedten noorden van Maarn contact gehad over de ontwikkelingen op en rond de voormalige camping Laag Kanje. Middels deze raadsvragen willen we voor de Raad én de inwoners een beter en afgewogen beeld realiseren van de huidige en t oekomstige situatie. De vragen gaan over communicatie, het bouwen, verkeersstromen en de ecologische gevolgen van de ontwikkelingen in dit buitengebied.

Vraag 1 In de lente van 2020 kwam voor omwonenden vrij plotseling het bericht dat deze camping is overgenomen door EuroParcs. Dit is een door het gehele land actief bedrijf, dat zich richt op het bouwen en verkopen van vakantiehuizen en het exploiteren van de eigen vakantieparken. Snel nadat de overname is gecommuniceerd, is gestart met de bouw van nieuwe vakantiehuizen op het terrein. Het tempo waarmee dit plaatsvindt, roept het beeld op bij inwoners dat deze ontwikkeling ruim tevoren in stilte is voorbereid. a) Is de gemeente tevoren geïnformeerd over de overname en de bouwactiviteiten van EuroParcs i n het buitengebied van Maarn? b) Wanneer is dit gebeurd? c) Is er goed overleg? d) Is onze gemeente inhoudelijk bekend met de ontwikkel en bouwplannen van EuroParcs? e) Zijn deze plannen beschikbaar voor raadsleden en inwoners? f) Heeft de gemeente aandacht gevraagd voo r het actief informeren en overleggen met omwonenden en belanghebbenden? g) Hoe kan de gemeente de informatieverstrekking aan inwoners stimuleren? h) Is over deze ontwikkeling goede afstemming met de gemeente Woudenberg?

Vraag 2 EuroParcs staat in de branche bekend als een bedrijf dat alle mogelijkheden benut om huisjes te bouwen op hun parken. Hierdoor zullen de huidige staanplaatsen voor caravans en tenten verdwijnen. a) Kan het college aangeven hoeveel huisjes EuroParcs op het vak antiepark mag bouwen? b) Zijn hier technische en ruimtelijke kaders op van toepassing? c) Wordt er regelmatig toezicht gehouden op bouwwerkzaamheden op het park? d) Is een analyse beschikbaar van de toekomstige verkeersstromen die gevolg zijn van de herontwikkeling van de camping? e) Verwacht het college knelpunten in bereikbaarheid van EuroParcs en de verkeersveiligheid in het omliggende gebied, waarbij we ook aandacht vragen voor Vinkenbuurt en Vinkenbuurtweg.

Vraag 3 Het recreatieterrein van Laag Kanje vormt samen met het Henschotermeer een belangrijk element in de ecologische structuur van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Rondom de ontwikkeling van het Henschotermeer vraagt D66 steeds om aandacht voor het beschermen van natuurwaarden in dit gebied. D66 is nu ook bezorgd over impact van de commerciële ontwikkeling van het gebied van Henschotermeer en EuroParcs, waardoor de ecologische verbinding tussen het gebied van Den Treek Henschoten richting Landgoederen Anderstein en Maarsbergen wordt aangetast en dieren belemmerd zullen worden om zich te verplaatsen. a) Wat is de ecologische functie van de bomen en groenstroken op het recreatieterrein EuroParcs, hoe is dat in bestemmingsplannen vastgelegd en hoe wordt dit juridisch en feitelijk beschermd? b) Hoe verhoude n de ontwikkelingen van Henschotermeer en EuroParcs zich met elkaar, vooral in relatie tot de kwetsbare ecologische structuur? c) Is vanuit de gemeente contact met belanghebbenden en omliggende gemeenten & provincie over de herontwikkeling van Laag Kanje en d e ecologische impact op het gebied? Hoe verloopt dat en welke indruk heeft het college daarvan gekregen? d) Heeft het college een beeld hoe het groene, ecologische belang van de bestaande natuur door EuroParcs in staand gehouden zal worden?

Vraag 4 Is het college bereid om de Raad én inwoners tijdig en vooraf te informeren over ontwikkelingen die het gebied Henschotermeer en EuroParcs betreffen?

CDA Ommen maakt zich hard voor Veilig Verblijven in Ommen

CDA CDA Ommen 24-08-2020 09:50

Elke maand organiseert CDA Ommen een werkbezoek rondom actuele thema’s om zo te zien, te horen en te beleven wat er speelt in Ommen, want: Samen maken we Ommen.Wil je hiervan op de hoogte blijven, kijk dan op de website of volg CDA Ommen op Facebook en Instagram. Zo was het CDA Ommen vrijdag 21 augustus In het kader van recreatie & toerisme in coronatijd op bezoek bij Boerderijcamping Het Varsenerveld van Gezina en Hendrik-Jan de Lange. Welke kansen zien we op de korte en lange termijn voor recreatie & toerisme voor zowel Ommen, alsook de regio en de provincie? Bijzondere gasten tijdens dit bezoek waren gedeputeerde Roy de Witte alsook Herman Broeksma van het CDA partijbureau/Steenkamp instituut. Broeksma geniet al enkele jaren tijdens de zomer van de rust op de boerderijcamping in Ommen. Op de boerderijcamping zijn duidelijk de aanpassingen naar de 1,5 meter samenleving zichtbaar. Verder is er niet veel veranderd: de camping straalt nog steeds rust uit, is meer dan verzorgd en de eigenaren Gezina en Hendrik-Jan de Lange zijn als altijd betrokken en hebben een luisterend oor voor iedereen. Gezina geeft aan: “Juist in deze corona tijd is het zo belangrijk om maatschappelijk en sociaal verbonden te zijn en een luisterend oor voor al onze gasten te hebben. Daarnaast is verbinding tussen de recreatiebedrijven onderling ontzettend belangrijk om elkaar te steunen juist in deze tijd.” Ook haalde zij het belang van de verbinding van de centrumondernemers met de recreatieondernemers aan. Conclusie van het werkbezoek van het CDA is dat het voor de sector, voor ondernemers en onze stad op dit moment ontzettend belangrijk is dat Ommen veilig is en ook voelt voor iedereen die Ommen wil bezoeken of in Ommen wil verblijven. De CDA fractie maakt zich dan ook hard voor een sterke campagne gericht op Veilig Verblijven in Ommen. Voor de langere termijn wil het CDA meer dan een marketingplan alleen. Het CDA wil een duurzaam plan voor de lange termijn met bijbehorende actie gericht op het versterken van recreatie en toerisme. Hierin moeten allerlei facetten worden meegenomen, zoals voldoende ruimte voor fiets- en wandelpaden, samenwerking tussen stad en buitengebied, sterke verbinding binnen het Vechtdal, veilig verblijven in Ommen en verdere digitalisering van de recreatiebedrijven. Voor veel van deze onderwerpen is bij de provincie geld beschikbaar. Niet voor niets is er een meerjarig programma ‘Gastvrij Overijssel’ en zijn er extra middelen beschikbaar juist voor de toeristische sector in corona tijd. Het CDA is van mening, dat hier ook gebruik van moet worden gemaakt.

Stimuleringsplan Toerisme en Recreatie aangenomen!

VVD VVD Nederweert 10-07-2020 01:21

Nadat we 2 jaar lang aandacht hebben gevraagd voor Toerisme en Recreatie, is ons stimuleringsplan Toerisme en Recreatie afgelopen dinsdag aangenomen.

https://nederweert.vvd.nl/nieuws/40264/stimuleringsplan-toerisme-en-recreatie-aangenomen

Tijdens de behandeling van de Kadernota gaf het College toe dat ze het onderwerp Toerisme en Recreatie in een vergeethoek heeft laten liggen.  Nu gaat het College ermee aan de slag!

In de aangenomen motie over het Stimuleringsplan Toerisme en Recreatie dringen wij er bij het College op aan om:

Krachten te bundelen door samenwerking aan te gaan om zo de Peelregio gezamenlijk krachtig in de markt te zetten via regiobranding;Daarbij in overleg te treden met bestaande platformen en initiatieven, ook provincie- en grensoverschrijdend;Daarbij Nederweerter ondernemers uit de recreatie- en toerismesector een centrale rol te geven;Een onderliggend actieplan daaraan te verbinden waarin infrastructuur en beleving een belangrijke plek krijgen;Bepaalde recreatieve beleefroutes in onze gemeente te ontwikkelen en te profileren op onder meer onze gemeentewebsite.

Barneveld moet aantrekkelijk zijn voor toeristen

SGP SGP Barneveld 08-07-2020 00:00

/r/a16c551c07721ab3fec02d4075a30e79?url=http%3A%2F%2Fwww.barneveld.sgp.nl%2Factueel%2Fbarneveld-moet-aantrekkelijk-zijn-voor-toeristen%2F12322&id=f92081d9b9ad607406cef2fccb8d0a2af09e4c41

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2020 besprak Arend Flier de 'Visie Toerisme en Recreatie 2030'.Lees hieronder zijn bijdrage aan het debat.

Barneveld moet aantrekkelijk zijn voor toeristen die hier komen voor hun rust, maar ook voor degene die willen genieten van onze prachtige natuur, mooie dorpscentrums, museums, restaurants, etc.. Laten we hier samen met alle belanghebbende voor gaan zorgen.

De toeristische en recreatieve sector hebben het moeilijk gehad de aflopen tijd. Hopelijk kunnen ze de komende maanden nog een inhaalslag maken. Toerisme en recreatie zijn belangrijke economische pijlers voor de gemeente Barneveld. De gemeente Barneveld met de verschillende dorpen is een belangrijke toeristische plaats op de Veluwe.

Er zijn diverse organisaties die toerisme, recreatie en dorpspromotie in de gemeente Barneveld promoten, zoals Daarom Barneveld, Gobarneveld, visitvoorthuizen, Toeristische Informatie Punten maar ook Barneveldcentrum.nl, Voorthuizen.nl en Garderen.nl. De SGP vindt dit goede initiatieven maar vindt het wel versnipperd, niet eenduidig en het geeft geen totaalbeeld van wat er allemaal kan en mogelijk is in Barneveld. Wil de wethouder zich er voor inspannen dat toeristen die de gemeente Barneveld willen bezoeken zich op een éénduidige en volledige manier kunnen laten informeren over alle mogelijkheden die onze mooie gemeente Barneveld biedt?

Een ander aspect is dat VisitVeluwe € 1,00 per inwoner ontvangt, dus ca. 60.000 euro, om de Veluwe te promoten. De SGP wil graag de toezegging van de wethouder dat zij zich inspant om Barneveld meer op de voorgrond te plaatsen in zowel de papieren als de online uitingen en op beurzen waar Visitveluwe zich promoot.

 

fietspaden opgeknapt! | Berkelland

GroenLinks GroenLinks Berkelland 02-07-2020 00:00

De gemeente voert de motie van GroenLinks om recreatieve (fiets) paden (voorheen VRIGA) paden te herstellen uit. O.a. worden paaltjes (terug)geplaatst en bomen langs de paden gesnoeid. Helaas is er niet genoeg budget om alle paden te herstellen en goed te onderhouden. De GroenLinks fractie onderzoekt op welke manier deze werkzaamheden wel gefinancierd kunnen worden. 

De volgende foto (klik op de titel) laat zien wat er gebeurt wanneer je geen paaltjes zet. Na verloop van tijd wordt het fietspad kapot gereden door uitwijkende auto's of tractoren. 

Woningbouw in hart van Zuiderpolder

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 PvdA CDA Heemstede 13-06-2020 09:05

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1316128/48317/Park van Peet.jpgMidden in de Zuiderpolder ligt een weiland. Onder dit weiland ligt een oude vuilstort. Er waren ooit woningen gepland. Deze zijn er echter nooit gekomen omdat sanering te duur was. Nu een ontwikkelaar wel kansen ziet voor woningbouw is een meerderheid van de gemeenteraad echter tegen. De ChristenUnie zou het plan wel een kans willen geven.

Tijdens de bespreking in de commissie ontwikkeling bleek van de coalitiepartijen alleen de PvdA voorstander van woningbouw in de Put van Peet die dan Park van Peet zou gaan heten. GroenLinks, CDA en D66 houden het terrein liever groen. Op aandringen van de ChristenUnie liet D66 wel ruimte voor een amendement waarin meer randvoorwaarden aan een eventuele ontwikkeling zou worden gesteld zoals de hoeveelheid groen.

Formeel heeft het weiland nu bestemming recreatie, het is echter niet recreatief ingericht. Woningbouw zou geld kunnen opleveren om de grond te saneren en om naast woningbouw ook de recreatieve functie in te vullen. Raadslid Frank Visser: "Door het gebied zou bijvoorbeeld een fiets en wandelroute kunnen komen richting het Liewegje".

In de gemeenteraad heeft de ChristenUnie het onderstaande amendement ingediend. Ons doel was om hiermee de mogelijkheid te geven dat het plan verder uitgewerkt kon worden. Visser: "Dan zouden we als er een uitgewerkt stedenbouwkundig plan was een goede afweging kunnen maken. Uiteindelijk bleek D66 echter vast te houden aan haar nee tegen het verder uitwerken van de plannen. Nu zal de Put van Peet voorlopig een weiland blijven. Gezien de grote woningnood in Haarlem denk ik echter dat de discussie over deze bouwlocatie in de toekomst weer terug zal komen".

AMENDEMENT Park van Peet: toegankelijk en ecologisch

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3 juni 2020,

In beraadslaging over de Startnotitie Park van Peet,

Constaterende dat:

Het Park van Peet momenteel de bestemming recreatie heeft, maar niet recreatief is ingevuld en aan drie zijden omgeven is door bebouwing; Het plangebied formeel geen onderdeel is van de beschermde groene zoom; Vanwege vervuiling deze kavel eerder niet meegenomen is in de ontwikkeling van de woonwijk Zuiderpolder; Omwonenden veel waarde hechten aan het groen houden van het gebied; Door woningbouw op een deel van deze locatie het woningtekort kan worden verlaagd, een groene/recreatieve invulling kan worden bekostigd en mogelijk het gebied ook kan worden gesaneerd; De Raad nog de mogelijkheid krijgt kaders voor een eventuele ontwikkeling vast te leggen in het Stedenbouwkundig Programma van eisen;

Besluit het besluit te wijzigen zodat het komt te luiden

De startnotitie Park van Peet vast te stellen met de kanttekeningen dat:

In het stedenbouwkundige programma van eisen nadrukkelijk vereist is de ecologische waarden in het gebied te verbeteren ten opzichte van de bestaande situatie en meer toegankelijk groen voor de buurt te realiseren; In het stedenbouwkundige programma van eisen waar mogelijk rekening moet worden gehouden met het uitzicht voor de huidige bewoners (parkachtige inrichting met voldoende groene doorkijkjes) en rekening te houden met de hoogte van de bebouwing aan de Amnesty Internationalweg en de Steve Bikostraat; Inzichtelijk moet worden gemaakt wat er nodig is om het gebied volledig te saneren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Maarten Wiedemeijer, PvdA

Overijssel investeert 8,5 miljoen in de fiets

PvdA PvdA Overijssel 04-06-2020 06:30

Overijssel investeert de komende jaren €8,5 miljoen in fietspaden en fietsveiligheid. Met het geld leggen we snelle fietsroutes aan tussen kernen en steden. Ook wordt opnieuw een stuk van de fietssnelweg F35 gerealiseerd. Zo verbeteren we de fietsinfrastructuur in onze provincie.

“Nederland is een fietsland, en Overijssel is daarop geen uitzondering,” zegt PvdA-Statenlid Hans Nooter. “Fietsen is gezond, goedkoop en gemakkelijk. Investeren in fietsen en fietspaden draagt bij aan bereikbaarheid, gezondheid, toerisme, recreatie, leefbaarheid en onze klimaatdoelen. We zijn daarom erg blij dat de provincie flink investeert in de fiets.”

Fietssnelweg F35 Eén onderdeel van het investeringsvoorstel is de fietsroute Nijverdal – Zwolle. Dit is een onderdeel van de fietssnelweg F35: de snelle, veilige en non-stop fietsverbinding van 62 kilometer van Nijverdal naar de Duitse grens. Samen met de Twentse gemeente en Rijkswaterstaat werkt de provincie aan dit snelle fietspad.

Nooter: “deze fietsroute mag je wel zien als de ruggengraat van het snelle provinciale fietsnetwerk. Mooi dus om te zien dat deze route een prominente plek krijgt in provinciaal beleid. Ik heb de provincie gevraagd snel samen met gemeenten aan de slag te gaan om samen deze fietsverbinding te realiseren. Samen op de pedalen, zo komen we snel vooruit.”

Meest fietsvriendelijk

In aanloop naar de verkiezingen van 2019 constateerde de Fietsersbond dat de PvdA “van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Overijssel op papier de beste plannen [heeft] voor de fiets.” “De PvdA wil een substantiële verhoging van het fietsbudget en wil een investeringsprogramma dat samen met alle andere wegbeheerders wordt opgesteld,” schreef de Bond.

De fiets heeft een prominente plek gekregen in het coalitieakkoord, waarvan het gisteren aangenomen Investeringsvoorstel Fiets een belangrijke uitwerking is.

Het bericht Overijssel investeert 8,5 miljoen in de fiets verscheen eerst op PvdA Overijssel.