Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

54 documenten

Geen vertrouwen in minister om leugens over burgerdoden

SP SP Nederland 14-05-2020 14:02

De SP heeft geen vertrouwen meer in minister Ank Bijleveld van Defensie. Aanleiding daarvoor zijn leugens en bedrog over burgerslachtoffers die zijn gevallen in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Zo hebben de Amerikanen al voor het Nederlands bombardement in Hawija gewaarschuwd dat er burgerslachtoffers konden vallen. Toch werd de aanval doorgezet. De minister hield deze informatie achter bij eerdere debatten in de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘Vandaag was het vierde debat over burgerslachtoffers die door Nederlands toedoen zijn gevallen in Irak. De minister heeft daar jarenlang over gezwegen en gelogen en is nog altijd niet open en eerlijk.’

In de strijd tegen IS in Irak en Syrië heeft Nederland 2100 luchtaanvallen uitgevoerd. Van twee gevallen, in juni 2015 in Hawija en september van datzelfde jaar in Mosul, beide in Irak, is bekend dat daarbij burgerslachtoffers zijn gevallen.

Karabulut: ‘De minister heeft de Kamer verzekerd dat de VS niet wist hoeveel slachtoffers er zijn gevallen in Hawija, maar nu moet zij erkennen dat er al jaren 70 burgerdoden worden geteld – de grootste miskleun in de geschiedenis van de luchtmacht! Daarnaast blijft de minister weigeren details over de 2098 andere aanvallen te delen. Ook zijn allerlei vragen over details van deze bombardementen niet of nauwelijks beantwoord. Ondertussen is er voor de slachtoffers en nabestaanden in Irak helemaal niets geregeld. Met deze desinformatie mag een parlement nooit genoegen nemen.’

Een groot deel van de oppositie heeft met de SP het vertrouwen in de minister van Defensie opgezegd.

Lessen van Hawija

SGP SGP Nederland 14-05-2020 00:00

Als Nederland meedoet met militaire missies in andere landen, dan gaat dat altijd gepaard met het risico dat er slachtoffers vallen. Dat kan ‘de vijand’ zijn, maar ook Nederlandse militairen of onschuldige burgers die in het strijdgebied wonen. Denk aan Mali, waar twee Nederlandse soldaten omkwamen, of Srebrenica, waar onder onze machteloze ogen duizenden bewoners werden afgeslacht.Dezer dagen was er veel te doen over de Syrische plaats Hawija. Daar vielen bij een bombardement in de strijd tegen IS ongeveer 70 slachtoffers, mede door de inzet van Nederlandse straaljagers. Dat gebeurde toen een fabriek werd geraakt waarin explosieven lagen opgeslagen, veel meer dan bekend was. De Tweede Kamer heeft daar al ettelijke keren over gedebatteerd. Voor de SGP stond na de vorige debatten de vraag nog open: hoe kunnen we dit soort drama’s in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Feit is dat we nu weten dat er in de communicatie rondom het bombardement nogal wat mis was, wat zich weer vertaalde in een gebrekkige informatievoorziening van de regering naar de Tweede Kamer. De les die de SGP trekt uit de schrijnende gebeurtenissen in Syrië: onze informatie- en inlichtingenpositie moet voortaan op orde zijn. Dat geldt voor de inzet van onze mensen en ons materieel, maar ook binnen de regering en tussen ministers en Tweede Kamer. Stoffer diende daarover een motie in. Hieronder de bijdrage van kamerlid Chris Stoffer én daaronder de motie die hij tijdens het debat indiende. “Wij staan achter onze militairen. (..) Het is tragisch als burgerslachtoffers vallen, maar die fabriek is niet voor niks ontploft zoals die ontploft is. Dat betekent dat er heel veel gevaarlijk spul opgeslagen lag waarmee duizenden en duizenden mensen hadden kunnen worden omgebracht.”De SGP-fractie beaamt deze slotwoorden van onze premier tijdens het debat van 27 november jl. Ook het debat van vandaag voeren wij in de schaduw van de terreur van IS. Zoals een van de slachtoffers het zei: niet Nederland, maar IS draagt schuld.Toch ziet de SGP-fractie ook vandaag aanleiding tot een aantal urgente vragen aan de minister van Defensie. Deze vragen richten zich op twee hoofdpunten:- het voorkomen van burgerslachtoffers- de informatiepositie van de regering en het parlement.I. Voorkomen burgerslachtoffersMijn eerste vraag: kan het parlement erop vertrouwen dat echt alles gedaan is en wordt om burgerslachtoffers in de toekomst te voorkomen?Is het huidige targeting proces daar optimaal voor ingericht?Wij begrepen dat de Nederlandse rode kaart-houder inzake Hawija wel beschikte over informatie vanuit de CDE-methodologie en het aanvullende onderzoek naar secundaire explosies.Maar hij beschikte niet over een extra onderzoek en waarschuwing van de CIA over het risico op burgerslachtoffers.Zou de procedure niet anders moeten worden ingericht, bijvoorbeeld door het reële risico op secundaire explosies onderdeel te maken van de CDE-methode?II. Informatiepositie regering en parlementTen tweede zit de SGP-fractie dwars dat het in deze belangrijke kwestie zo lang heeft moeten duren om duidelijkheid te krijgen over wat er nu aan de hand was.Dat geldt klaarblijkelijk voor het departement en voor de regering zelf;maar dat betreft daarmee óók de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.Het parlement móet gewoon snel en accuraat helderheid kunnen krijgen over dit soort ernstige aangelegenheden!Dit alles vraagt in de kern om een goede eigen informatiepositie.Hetzij via bondgenoten; hetzij via eigenstandige informatievoorziening.- Beaamt de minister dat de samenwerking met de VS, zowel voor als na wapeninzetten, beter zou kunnen en moeten?- Hieraan gerelateerd: is Nederland voldoende in staat om waar nodig zelf inlichtingen te vergaren?Het is uiteraard onmogelijk om in coalitieverband alles zelf te doen. Maar hebben we voldoende basisvermogen, ook op inlichtingenvlak, om zelf (nader) onderzoek te doen wanneer daar aanleiding toe is? Of vergt dit (extra) investeringen?LeervermogenVoor de SGP-fractie is van groot belang dat ons land hierin ‘leervermogen’ toont. Qua targeting proces. Qua inlichtingenvergaring en –deling samen met bondgenoten. En qua informatiestromen, zowel intern als voor een goede verantwoording richting het parlement. Ik herhaal: bij Nederlandse deelname aan missies waar burgerdoden kunnen vallen móet onze informatiepositie op orde zijn. Dat begint bij degene die het besluit moet nemen over aanval inzetten of niet. Hij moet niet alleen uitgaan van een ‘steriele’ technische berekening, maar juist ook informatie meenemen met oog op het reële gevaar op burgerslachtoffers. Maar dat is ook nodig binnen de regering en voor het informeren van de Kamer.Tot slotVoorzitter, ik sluit af zoals ik ook begonnen ben. De terreurdaden van IS smeekten om recht en veiligheid. Nederlandse diplomaten en militairen, ook binnen onze inlichtingendiensten en onze Luchtmacht, zetten zich met hart en ziel in voor die vrede en veiligheid. Zij verdienen ons grootste respect.Motie-Stoffer:De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat bij Nederlandse deelname aan militaire missies er alles aan gedaan moet worden om onschuldige burgerdoden te voorkomen;overwegende, dat daartoe de Nederlandse informatie- en inlichtingenpositie op orde moet zijn ten behoeve van de militaire beslisser(s) maar ook binnen de regering en met het oog op het informeren van het parlement;verzoekt de regering, actief te investeren enerzijds in verbeterde samenwerking met bondgenoten zoals de Verenigde Staten, en anderzijds in een gedegen eigenstandige inlichtingenvergaring waar nodig;verzoekt de regering tevens, waar nodig en waar mogelijk het ‘doelontwikkelingsproces’ aan te passen ten aanzien van het optimaal benutten van informatie over het reële gevaar van secundaire explosies en burgerslachtoffers,en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer

Kabinet misleidt de Kamer over burgerdoden Hawija!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 28-04-2020 11:00

Bij de Nederlandse aanval op een IS-bommenfabriek in 2015 vielen naar schatting 70 burgerdoden. Dat er in een oorlog burgerdoden vallen valt onze militairen niet te verwijten, want dit is simpelweg niet altijd te voorkomen. Rondom het bombardement in Hawija hangt echter een zweem van misleiding. Het kabinet heeft de Kamer hierover op het verkeerde been gezet. Een politieke doodzonde.

Er is over deze kwestie al meermaals gedebatteerd met zowel minister-president Rutte, als met minister Bijleveld van Defensie. Bij al deze debatten werd een rookgordijn opgetrokken en bleef de Kamer met vele vragen achter. Bijleveld overleefde in november ternauwernood een motie van wantrouwen.

Uitgerekend tijdens de Coronacrisis komt er cruciale informatie naar buiten, waaruit blijkt dat de Kamer is misleid. En dat terwijl er juist nu nergens anders over gedebatteerd wordt dan over Corona. Op 24 maart liet Bijleveld de Kamer weten dat ze eerder onjuiste informatie verstrekt had over wanneer bekend werd dat de burgerdoden zijn gevallen. Alsof dat nog niet genoeg is, is nu ook bekend geworden dat de Amerikanen al een week vóór het bombardement waarschuwden voor het risico op burgerdoden.

Forum voor Democratie wil nu precies weten hoe de vork in de steel zit en stelde de volgende vragen aan de minister van Defensie:

Vraag 1Bent u bekend met het bericht “Amerikanen waarschuwden voor burgerdoden bij Nederlands bombardement Hawija”? *(1)

Vraag 2Kunt u bevestigen dat er al een week voor het bombardement op Hawija door de Amerikanen voor is gewaarschuwd dat daarbij burgerdoden zouden vallen? Zo ja, wat is er met deze waarschuwing gebeurd?

Vraag 3Hoe is de procedure die is gevolgd rondom het bombardement precies verlopen?

Vraag 4Welke procedurevoorschriften die golden rondom het bombardement zijn naderhand gewijzigd? Kunt u per wijziging aangeven waarom die wijziging precies heeft plaatsgevonden? Waarom heeft u deze relevante informatie voor de Kamer verzwegen?

Vraag 5Wanneer bent u geïnformeerd over het Amerikaanse onderzoek (het closure report) naar de Nederlandse luchtaanval?

Vraag 6Welke actie heeft u ondernomen nadat u kennis nam van het Amerikaanse onderzoek?

Vraag 7Op grond waarvan heeft u eerder geoordeeld dat het Amerikaanse onderzoek niet met de Kamer gedeeld kon worden, omdat het vertrouwelijk zou zijn? Is hierbij een belangenafweging gemaakt? 

Vraag 8Hoe is het mogelijk dat het Amerikaanse onderzoek, dat naar uw oordeel te vertrouwelijk is om met de Kamer te delen, wel door het Amerikaanse Ministerie van Defensie met de NOS en NRC gedeeld kan worden? Wat vindt u ervan dat de Kamer deze informatie via de media heeft moeten vernemen?

Vraag 9Sinds wanneer zijn de burgerdoden opgenomen in officiële statistieken van de Amerikanen? Sinds wanneer heeft u toegang tot die informatie? Wanneer nam u kennis van die informatie? Kunt u een feitenrelaas geven omtrent alle (des)informatie die u hierover met de Kamer heeft gedeeld?

Vraag 10Erkent u dat u de Kamer gebrekkig heeft geïnformeerd over deze kwestie? Worden er consequenties verbonden aan de gemaakte fouten?

*(1): NOS 21 april 2020, ‘Amerikanen waarschuwden voor burgerdoden bij Nederlands bombardement Hawija’, online raadpleegbaar via https://www.nos.nl/l/t/2331199.

Defensie bevecht ook corona

SGP SGP Nederland 20-04-2020 00:00

Op maandag 20 april overlegt de Tweede Kamer over defensie. SGP-Kamerlid Chris Stoffer wijst daarbij op de noodzaak van een sterke krijgsmacht.

“Ik hecht eraan mijn bijdrage te beginnen met een groot compliment. Tijdens deze coronacrisis bewijst Defensie opnieuw haar onschatbare waarde.” Zo begon Stoffer zijn bijdrage aan het overleg met de regering over het fonds waaruit Defensie de aanschaf van materieel bekostigt. De krijgsmacht staat op dit moment de reguliere zorg bij met medici, laboratoria, beademingsapparatuur en planners. “Daar mogen we oprecht dankbaar voor zijn,” aldus Stoffer.

Het SGP-Kamerlid verwees naar wat minister Bijleveld van Defensie onlangs zei: “We zijn last man standing, en we moeten de capaciteit hebben om die rol te vervullen.” Hij plakte daar wel direct de conclusie aan vast dat dit nog eens onderstreept hoe belangrijk het is dat de Defensie-uitgaven op peil blijven. De SGP vindt daarom dat de NAVO-norm dat 2% van het Bruto Nationaal Product bestemd moet zijn voor de krijgsmacht, in een wet moet worden vastgelegd. Zo niet, dan weet je het wel…

RIVM erkent meer ziekten als gevolg werken met giftige stoffen Defensie

SP SP Nederland 06-04-2020 11:00

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft eindelijk het nieuwe onderzoeksresultaat gepresenteerd van het RIVM naar de gevolgen voor de gezondheid van het werken met giftige stoffen in de POMS-sites. Dat zijn opslagplaatsen waar opgeslagen en gebruikt Amerikaans legermaterieel werd onderhouden door Nederlandse schilders, lassers, monteurs. Daarbij werden tientallen jaren giftige stoffen gebruikt zoals chroom-6 en CARC. Defensiewoordvoerder Sadet Karabulut: ‘Positief is dat CARC als ziekmaker wordt erkend en ook dat strottenhoofdkanker erkend is als oorzaak van het werken met chroom-6. Maar er blijven nog veel vragen over’.

Dit is het tweede grote onderzoek in een jarenlange zoektocht naar de feiten en naar erkenning voor de inzet van zieke (ex-)werknemers van Defensie. De positieve aspecten van de resultaten van het onderzoek en van de beslissingen van de staatssecretaris zijn dat strottenhoofdkanker nu erkend is als ziekte. Dat was twee jaar geleden niet het geval. Een andere positief aspect is dat in het onderzoek naar de giftige stoffen die bekend staan als CARC één stof is erkend veroorzaker van een viertal ziekten. Deze stof, HDI genaamd, zit in alle middelen die CARC heten.

Naar aanleiding van vorige debatten verzocht de Kamer om een groot epidemiologisch onderzoek onder het personeel van Defensie. Het RIVM concludeert dat zo’n onderzoek te complex is om uit te voeren. Het wordt niet gedaan. Karabulut: ‘Ik wil best geloven dat zo’n onderzoek buitengewoon complex en omvangrijk is, maar dat betekent dat het aantoonbaarheidsprincipe dat nu wordt aangehouden, meer willekeur inhoudt. Strottenhoofdkanker nu wel, afbrokkelende tanden niet.’

Een negatief aspect van de brief van staatssecretaris Visser is de ijzeren vuist van het aantoonbaarheidsbeginsel. Dat gebeurt nog steeds niet. Dat heeft er toe geleid dat anders dan in de gemeente Tilburg waar al het personeel van de Nederlandse Spoorwegen een schadevergoeding kreeg, dat bij Defensie alleen het geval is als een ziekte aantoonbaar door chroom-6 of CARC is veroorzaakt. Dat beginsel gebruikt staatssecretaris Visser nog steeds. Dat betekent dat POMS-arbeiders die last hebben van afbrokkelende tanden niet erkend worden als patiënt als gevolg van werken met chroom-6. Het aantoonbaarheidsbeginsel moet van de baan. Alleen als iets absoluut zeker is dat niet andere stoffen oorzaak van de ziekte kunnen zijn, geldt het bewijs. SP-woordvoerder Karabulut: ‘Ik heb al jaren geleden gesteld dat het aannemelijkheidsbeginsel moet gelden. Het aantoonbaarheidsbeginsel moet van de baan.’

Snel debat over kazerne Vlissingen

SGP SGP Nederland 23-01-2020 00:00

De SGP wil nu heel snel opheldering over wat het kabinet gaat doen met de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Al jaren geleden heeft het kabinet dit aangekondigd om de Zeeuwse economie daarmee een handje te helpen, maar er komt helemaal niks van terecht. Nu er ook nog eens sprake lijkt te zijn van onenigheid in het kabinet, wordt het tijd om aan de bel te trekken.

SGP-kamerlid Chris Stoffer heeft er schoon genoeg van. “De mist wordt alleen maar dikker. Door keer op keer te beloven maar die belofte niet na te komen, slaat het kabinet in Zeeland een modderfiguur. Beloften hoor je na te komen. Lukt dat niet, dan is compensatie wel het minste waar je op mag rekenen. Ik wil daarover snel een debat met staatssecretaris Visser van Defensie,” aldus de SGP’er.  

Lees ook de berichtgeving in de Provinciale Zeeuwse Courant.

Woensdagavond stelde Chris Stoffer schriftelijke vragen aan staatssecretaris Visser van Defensie over de voornemens aangaande de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen:-  Kent u het bericht “Zeeland eist opheldering over marinierskazerne”? (RD.nl, 21 januari 2020)- Klopt de bewering van vertegenwoordigers van de provincie Zeeland per brief van 22 januari 2020 dat in de ministerraad van 17 januari 2020 een voorstel zou zijn geagendeerd over vestiging van de marinierskazerne in (omgeving) Apeldoorn?- Zo nee, kunt u op korte termijn gedetailleerd inzicht geven in uw concrete plannen aangaande de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen, inclusief tijdpad?- Zo ja, kunt u zich voorstellen dat de vertegenwoordigers van de provincie Zeeland “zeer verrast” zijn over deze gang van zaken? Wat is in dat geval het (economische) perspectief voor de regio Zeeland waarvoor de komst van de kazerne “van eminent belang” genoemd wordt met het oog op de creatie van werkgelegenheid en extra bestedingen?

Tweet Geert Wilders

PVV PVV Nederland 08-01-2020 13:59

Iran is doodsbang. Ze hebben bewust Amerikaanse troepen gemist. De eerdere aanval vorig jaar op Saoedische olie-installaties met Iraanse kruisraketten en drones bewijst dat ze als willen met militaire precisie kunnen toeslaan. Maar ze weten dat de VS dan gehakt van ze maakt. pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/juuAv5r2Z8

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 8, 2020

Karabulut: Kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 05-12-2019 12:15

SP-Kamerlid Sadet Karabulut doet donderdag een voorstel aan de regering om het initiatief te nemen voor nucleaire ontwapening. Karabulut: ‘Samen met GroenLinks en de PvdA vraag ik het kabinet om in Europees verband te komen tot een plan om Amerikaanse kernwapens terug naar de VS te sturen, in ruil voor ontwapening van Russische zijde.'

Jaar in jaar uit zegt de regering voorstander te zijn van ontwapening, zelfs van een wereld zonder kernwapens. Maar concrete stappen in deze richting worden niet gezet. Integendeel, ondertussen worden honderden miljoenen euro's geïnvesteerd in modernisering van kernwapens. Ook wordt de opvolger van de F-16, de JSF, gereedgemaakt om Amerikaanse kernwapens in te zetten, wat ingaat tegen de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer.

Karabulut: 'Wie zegt voor kernontwapening te zijn, moet daar ook naar handelen. Daartoe roep ik het kabinet op. Veel te lang zit men stil, terwijl iedereen weet dat zelfs de ontploffing van een enkel kernwapen het einde van de mensheid kan betekenen. Dit is hartstikke urgent.'

Later deze maand komt het voorstel in de Tweede Kamer in stemming.

Eerste Kamerdebat over radarstation Herwijnen

SGP SGP Nederland 03-12-2019 00:00

Lees hier de bijdrage van SGP-senator Diederik van Dijk aan het Eerste Kamerdebat over het radarstation in Herwijnen.

De voorgenomen plaatsing van een “SMART-L-radar” van Defensie in het pittoreske Betuwse dorp Herwijnen doet lokaal en regionaal nogal wat stof opwaaien.Dat is begrijpelijk: het gaat om zeer geavanceerde en krachtige radarapparatuur.Dan kan en mag je niet over één nacht ijs gaan.Tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer kreeg de staatssecretaris flink huiswerk mee.- Per motie is verzocht de gevolgen te onderzoeken van de cumulatieve straling voor de volksgezondheid, en niet alleen de zorgen van inwoners van Herwijnen mee te nemen maar ook wetenschappelijke instituten daarbij te betrekken. - Daarnaast is een motie overgenomen over een grondig onderzoek naar alternatieve locaties voor het radarstation en over het informeren van het parlement over de uitkomsten “voordat de eerste schop in de grond gaat”. Hoe worden deze moties uitgevoerd? Kan de staatssecretaris de laatste stand van zaken aanduiden?Een veelgehoorde zorg is dat de radar van milieuklasse 6, ook in combinatie met de al bestaande KNMI-radar, inderdaad zorgt voor een te hoog maximaal stralingsniveau.Erkent de staatssecretaris dat de straling een gevaar vormt voor de volksgezondheid? Of blijft dit binnen officiële grenzen?En is of wordt er, in het licht van zorgen over de volksgezondheid, aantoonbaar serieus gekeken naar alternatieve locaties? Zo ja, welke zijn dit?Met het toepassen van de dwingende rijkscoördinatieregeling (RCR) lijkt de regering toch de bocht af te willen snijden, terwijl gevraagd is de koninklijke route te bewandelen.Het lijkt dat ‘Herwijnen’ straks, ondanks legitieme vragen, toch voor voldongen feiten staat.Dat lijkt mij absoluut niet de bedoeling.Waarom is gekozen voor het activeren van deze dwingende procedure? Het is wat betreft de SGP van tweeën één: Er zijn nog alternatieve locaties denkbaar en dan is een dwingende procedure dus op dit moment niet aan de orde en moet die van tafel. Of er zijn geen alternatieve locaties denkbaar, maar dan moeten we ook geen onderzoek daarnaar suggereren.Kan de staatssecretaris hier uitsluitsel geven?Ik hoop dat de staatssecretaris onze zorgen, en de zorgen van de inwoners van Herwijnen, overtuigend weg weet te nemen.

Kamer: betere bescherming tolken

D66 D66 GroenLinks VVD CDA ChristenUnie Nederland 12-11-2019 14:24

De regering moet tolken die Nederlandse militairen helpen, beter beschermen. Zij zijn een systematisch vervolgde  groep, waardoor zij bijvoorbeeld recht hebben op asiel in Nederland, wanneer zij in direct en persoonlijk gevaar komen.  Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van D66, ChristenUnie, VVD, CDA, GroenLinks en SP waarin dit wordt geregeld.

D66-Kamerlid Salima Belhaj: ‘deze tolken zijn van onschatbare waarde voor onze militairen. Met gevaar voor eigen leven helpen zij ons in moeilijke gebieden. Nu is het tijd om ook hén te helpen. Zij zijn hun leven niet meer zeker in bijvoorbeeld Afghanistan en worden opgejaagd door de Taliban. Daarom is het volkomen terecht dat zij en hun familie alle mogelijke hulp krijgen van Nederland wanneer zij gevaar lopen.’

Joël Voordewind van de ChristenUnie is mede-indiener van de motie: ‘Deze tolken lopen gevaar doordat ze het bondgenootschap hielpen in de strijd tegen de Taliban en IS. We hebben een morele plicht hen te helpen en veiligheid te bieden. Als we staan voor onze vrijheden dan betekent het nu dat we deze mensen niet in de steek laten.’

Bescherming tegen gevaar

Deze regeling is ook belangrijk voor de veiligheid van tolken bij toekomstige missies. Tolken die hebben gewerkt voor het Nederlandse leger lopen soms in eigen land gevaar, net als hun familie. Zij worden door bijvoorbeeld de Taliban gezien als verraders. Belhaj en Voordewind riepen de minister van Defensie al eerder op om deze groep beter te beschermen en te steunen, nadat bleek dat een aantal tolken was vermoord vanwege hun vertaalwerk.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook