Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

18 documenten

Europese krijgsmacht is de toekomst

D66 D66 Nederland 11-04-2019 15:55

Europese krijgsmacht is de toekomst

Binnen de EU is verdergaande militaire samenwerking nodig. Om missies beter uit te kunnen voeren, om dreigingen tegen te gaan en om internationale ontwikkelingen het hoofd te bieden. D66-Kamerlid Salima Belhaj heeft een initiatiefnota ingediend met daarin stappen naar een Europese krijgsmacht.

Intensieve samenwerking op het gebied van defensie geeft de EU meer invloed en slagkracht. Daarbij zorgt een Europese krijgsmacht ook voor kostenbesparing voor EU-landen, door bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop en training. Internationale ontwikkelingen maken samenwerking noodzakelijk. Binnen de NAVO is de rol van de Verenigde Staten veel minder zeker, en op de oostflank van de EU is de annexatiedrift vanuit Rusland niet ver weg.

Belhaj: “Meer veiligheid, meer slagkracht en minder dubbel werk. Dat levert een gezamenlijke krijgsmacht ons op. Door strategischer in te kopen kunnen we de defensiebudgetten bijvoorbeeld veel slimmer gebruiken. Internationale ontwikkelingen, zoals de houding van de Amerikanen binnen de NAVO, vragen om een stevige samenwerking op het gebied van defensie. Dat geldt ook voor het goed blijven beschermen van de inwoners van de EU.”

D66 wil meer invloed voor Europese defensie op het wereldtoneel door de democratische controle op de defensiesamenwerking te versterken. Dat kan door een volwaardige Commissie Defensie in het leven te roepen in het Europees Parlement. Een Europese krijgsmacht zal een belangrijke pijler zijn binnen de NAVO en VN. Door gezamenlijk op te treden, krijgt de EU meer invloed en is zij minder afhankelijk van de VS.

Daarnaast moeten EU-lidstaten hun krijgsmacht openstellen voor burgers uit alle EU-landen. Dat zorgt voor een veel grotere vijver waaruit defensie kan rekruteren – en dat is hard nodig in de huidige arbeidsmarkt. Defensie heeft op dit moment ruim 8.500 openstaande vacatures.

Defensie-commissaris en gezamenlijke missies

In de initiatiefnota staat bovendien dat er een EU-commissaris voor Defensie moet komen. Verder wil D66 meer gezamenlijke trainingen en Europese militaire missies, met transparante besluitvorming en democratische controle. De gezamenlijke inkoop van materieel en opleidingen voor manschappen kan worden verbeterd. Door dubbele en ongecoördineerde inkoop, en verschillende wapensystemen, lopen de extra kosten voor lidstaten volgens de Europese Commissie op tot zo’n 30 miljard euro per jaar.

Lees hier de initiatiefnota van Salima Belhaj.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Mensen bij Defensie op één

PvdA PvdA Nederland 19-03-2019 15:05

Door John Kerstens op 19 maart 2019 Delen  

Twee op de drie militairen bij onze landmacht zijn hun baan beu. Dat zeggen ze zelf in een enquête die de landmacht een tijdje terug onder haar mensen hield. Een enquête die, een paar dagen nadat we in de Tweede Kamer met de minister hadden gesproken over het personeelsbeleid van Defensie, ineens uitlekte naar de krant. Zomaar.

Twee op de drie! Een jaar nadat de minister in haar eerste Defensienota beloofde de mensen op één te zetten, zijn meer mensen hun baan bij Defensie beu dan voordat ze die belofte deed. Dat is krankzinnig. Maar wel te begrijpen. Telkens opnieuw slaagt Defensie er namelijk in om haar mensen niet op één te zetten. De rij voorbeelden is te lang om ze allemaal op te noemen.

Een jaar nadat de minister in haar eerste Defensienota beloofde de mensen op één te zetten, zijn meer mensen hun baan bij Defensie beu dan voordat ze die belofte deed.

Toch licht ik er hier twee uit. Omdat ze symbool staan voor al die andere.

Chroom-6 Na eerst haar mensen willens en wetens meer dan 30 jaar met het kankerverwekkende chroom-6 te hebben laten werken, scheept Defensie ze af met een regeling die volgens betrokkenen zelf rechtstreeks de prullenbak in kan. En dat ben ik met ze eens. Met een argumentatie die uiteindelijk neerkomt op ‘we mogen geen betere regeling maken van de wet’. Onzin natuurlijk: er bestaat ook nog zoiets als contractsvrijheid en geen enkele wet verbiedt Defensie een fatsoenlijke werkgever te zijn. Maar men probeert er wel mee weg te komen. Cao En dan het tweede punt: de cao. In de krant, zelfs door een woordvoerder van Defensie, genoemd als reden voor het vertrek van heel veel militairen.

De cao is het middel bij uitstek om je mensen het respect en de waardering die ze verdienen te laten voelen. In hun portemonnee. En toch slaagt Defensie er al meer dan een jaar lang niet in om dat voor elkaar te krijgen. En verdient een militair voor een weekend buffelen nog altijd minder dan m’n dochter van zestien die vakken vult bij de Jumbo. En daar trouwens weggaat, omdat ze vindt dat de Jumbo niet genoeg betaalt.

Ik heb de minister in het debat vorige week gevraagd te komen met een fatsoenlijke regeling voor de slachtoffers van chroom-6 en hun nabestaanden en met extra geld voor een fatsoenlijke cao.

Ik heb de minister in het debat vorige week gevraagd te komen met een fatsoenlijke regeling voor de slachtoffers van chroom-6 en hun nabestaanden en met extra geld voor een fatsoenlijke cao.  Om er zo voor te zorgen dat het vertrouwen van de mannen en vrouwen van Defensie in hun organisatie langzaam terugkeert. De minister gaf daarop niet thuis. Haar reactie laat zich samenvatten als een combinatie van een beetje haar voorgangers de schuld geven, een beetje de boel ontkennen en een flinke dosis peptalk.

Ik snap dat. Maar het is niet genoeg. En het gaat het tij niet keren. Er lopen nog steeds duizenden mensen per jaar weg bij Defensie. Die laten plekken achter die wel opgevuld moeten, maar niet kunnen worden. En dat kan onze krijgsmacht zich niet veroorloven. Dat kan de minister zich niet veroorloven. Dat kan Nederland zich niet veroorloven. We hebben er met z’n allen tenslotte niks aan dat we straks over het beste materieel beschikken, maar niemand hebben om ‘t te gebruiken.

Daarom zal ik volgende week per motie proberen af te dwingen dat Defensie haar mensen nu echt op één gaat zetten. Dat is de hoogste tijd.

Tweede Kamerlid

#EenHeleGoedeMorgen voor minister ...

CDA CDA Nederland 17-03-2019 10:09

#EenHeleGoedeMorgen voor minister Ank Bijleveld van Defensie. Gefeliciteerd met uw verjaardag!🎉

NAVO moet ondergeschikt worden aan VN

SP SP Nederland 11-03-2019 12:14

Eigen defensiepolitiek EU

Nu is er al langer een militarisering van de EU gaande. Sinds 2004 treedt Frontex, de Europese grens- en kustwacht, op bij de bewaking van de buitengrenzen. De organisatie heeft steeds meer militaire trekken gekregen en werkt aan de zuidgrens om het aantal vluchtelingen te beperken. Ook het budget van Frontex wordt fors verhoogd in de komende acht jaar.

Met betrekking tot een militaire buitenlandse politiek heeft de EU in 2016 een eigen wereldwijde strategie opgesteld: The EU Global Strategy. De laatste anderhalf jaar regent het plannen om invulling te geven aan deze strategie voor een eigen buitenlandse en militaire politiek. Te denken valt aan het Europees Defensiefonds, de Europese Vredes­faciliteit en PESCO, dat staat voor permanente gestructureerde samenwerking. De nieuwe EU-plannen zijn gericht op de versterking van de wapenindustrie. Deze moeten ervoor zorgen dat met name de West-­Europese wapenindustrieën hun invloedssferen en militaire belangen kunnen uitbreiden.

De nieuwe EU-plannen brengen echter drie problemen met zich mee. De EU is in de eerste plaats nooit als militaire macht bedoeld, maar als vredesproject na de Tweede Wereldoorlog. Ten tweede bestaat er binnen de EU grote verdeeldheid over de uitvoering van deze plannen. In de derde plaats zijn ze praktisch onuitvoerbaar.

De grote denktanks International Institute for Strategic Studies (IISS) en Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) hebben onlangs samen, in november 2018, een rapport uitgebracht over de stand van zaken van de Europese militaire politiek. Ze stellen dat de doelstellingen zoals die in 2016 zijn geformuleerd in de Global Strategy voor 2030 niet kunnen worden gehaald. Dat betekent dat de EU, ondanks de miljarden die er in worden gestopt, geen autonome, zelfstandige, militaire EU-macht zal zijn in de komende tien tot twaalf jaar.

Dit scenario houdt wel in dat er onder NAVO-leden een grote discussie zal losbarsten over de band met de VS, over de politieke betekenis van militarisering van de EU, en over de vergeefse kansen om – voorlopig – een alternatief voor de NAVO te zijn. Dat betekent ook dat er aanleiding is voor veel politieke spanningen. En dat de hoop op een nieuwe veiligheidsorganisatie die democratische waarden hoger in het vaandel heeft staan dan economische belangen klein is.

Grote rol voor VN en OVSE

Precies tien jaar geleden bracht Spanning een nummer uit ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de NAVO. In het hoofdartikel van dat themanummer pleitte SP-­buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel voor mondiale samenwerking om wereldwijd stabiliteit, vrede en veiligheid te bewaken en te beschermen. Het NAVO-bondgenootschap zou daartoe ondergeschikt moeten worden gemaakt aan de Verenigde Naties. De SP wilde ook toen al dat de NAVO de nucleaire doctrine liet varen, omdat deze niet bijdraagt aan het behoud en het bevorderen van vrede en veiligheid. Alle Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied moesten retour gezonden worden. De afgelopen tien jaar hebben het plan voor mondiale samenwerking voor vrede en veiligheid niet dichterbij gebracht. Integendeel. Terwijl door de toenemende spanningen binnen de NAVO en tussen verschillende grootmachten een wereldwijd vredessysteem juist meer dan ooit vereist is. Zo niet dan dreigt groot onheil. De samenwerking met grootmachten over de hele wereld moet gewaarborgd worden door, en vastgelegd worden in, afspraken in de VN. Dat moet beslist een hervormde VN zijn. In Europa zou de OVSE moeten gelden als basis voor versterkte samenwerking voor veiligheid. Hiertoe kunnen belangrijke stappen gezet worden die Europa veiliger maken. De uitbouw van de OVSE kan het gevolg zijn van een ‘nieuwe Oostpolitiek’ die nadrukkelijk zoekt naar een uitweg uit de spanningen met Rusland. Net als dat begin jaren zeventig het geval was, toen de West-Duitse regering onder leiding van de sociaaldemocraat Willy Brandt een gelijknamige politiek van ontspanning volgde ten aanzien van de Sovjet-Unie en de DDR. Politieke toenadering tot Rusland is van zeer groot belang en een nieuwe Oost­politiek is hard nodig om vrede en veiligheid in Europa te waarborgen.

Als actuele tussenstappen gelden daarbij gezamenlijke actie in alle kernwapenlanden in West-Europa om kernwapens van het grondgebied te verwijderen, een gezamenlijk streven om geen militaire oefeningen met kernwapens te houden, een einde aan de Nederlandse deelname aan de permanente NAVO-oorlog in Afghanistan, bevriezen van het aantal leden van de NAVO, en het niet voldoen aan de 2-procentsnorm voor defensie-uitgaven. Idealiter moet een grote internationale vredesbeweging de druk op dit programma bewerkstelligen, hoewel een dergelijke beweging nu nog ver weg lijkt. Met die druk moet een eroderende NAVO en een worstelende EU een alternatief worden geboden.

Wij investeren fors in Defensie voor ...

CDA CDA Nederland 10-03-2019 16:23

Wij investeren fors in Defensie voor onze veiligheid. Ministers Ank Bijleveld en Wopke Hoekstra staken de militairen in Litouwen een hart onder de riem.

De wereld om ons heen verandert ...

CDA CDA Nederland 07-03-2019 11:18

De wereld om ons heen verandert snel, daarom investeert dit kabinet fors in Defensie. Ministers Wopke Hoekstra en Ank Bijleveld bezochten onze militairen in Litouwen. Meer foto’s via Wopke Hoekstra

Naast de huishoudens moeten in de ...

PVV PVV D66 Nederland 01-03-2019 16:34

Naast de huishoudens moeten in de obsessieve strijd tegen CO2 ook de autobezitters eraan geloven, althans wat D66 betreft. #StemZeWeg #StemPVV

Wat geef je de premier op zijn ...

CDA CDA Nederland 15-02-2019 07:17

Wat geef je de premier op zijn verjaardag? Minister van Defensie Ank Bijleveld koos voor #EenHeleGoedeMorgen-mok. Ze kreeg een vaasje terug😉

Personeel Defensie verdient betere bescherming

D66 D66 Nederland 13-02-2019 08:32

Personeel Defensie verdient betere bescherming

De maatregelen om de werkomgeving bij Defensie te verbeteren, gaan niet ver genoeg. D66-Kamerlid Salima Belhaj wil de garantie dat de meldpunten onafhankelijk zijn.

Bovendien moeten die meldpunten draagvlak hebben onder het Defensiepersoneel. Dat is volgens haar noodzakelijk om de medewerkers een veilige werkomgeving te bieden, waar geen angst is om misstanden aan te kaarten. De Tweede Kamer heeft daartoe twee moties van Belhaj aangenomen.

Salima Belhaj: “Ik wil de keiharde verzekering van de staatssecretaris dat de ingestelde meldpunten onafhankelijk zijn en dat ze draagvlak hebben onder het personeel van Defensie. In het verleden is er te vaak weggekeken, de meldingsbereidheid is extreem laag. Zonder die onafhankelijkheid heeft het personeel bij Defensie hier weinig aan.”

Op verschillende plekken binnen Defensie zijn misstanden aan het licht gekomen. Van pesten en vernederen tot zelfs seksuele intimidatie. Ook hebben klokkenluiders veelvuldig aan de bel getrokken en zaken aangekaart, waar vervolgens niet adequaat op is gereageerd. De commissie Giebels constateerde eerder dat de meldingsbereidheid laag is. Een deel van het defensiepersoneel dat melding deed van ongewenst gedrag, kreeg te maken met nadelige consequenties voor henzelf.

De voorstellen die de staatssecretaris doet om de sociale veiligheid te verbeteren, gaan D66 niet ver genoeg. De bescherming van het personeel moet beter, en er moet geen drempel zijn om incidenten te melden. Zo zouden personen die betrokken zijn bij een melding, geen actieve rol mogen spelen in het onderzoek. Belhaj: “Dat klinkt logisch, maar helaas kan dit nu nog wel gebeuren. Daarom heb ik de staatssecretaris gevraagd om ervoor te zorgen dat die onderzoeken objectief en onafhankelijk zijn. Dat is de enige manier waarop de meldpunten en de Inspectie Veiligheid en Defensie goed kunnen functioneren.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Een Hele Goede Morgen voor Ank ...

CDA CDA Nederland 11-02-2019 12:29

Een Hele Goede Morgen voor Ank Bijleveld. De minister kreeg van Heel Holland Bakt winnares Anna een lekkere verrassing. Ook kreeg de minister van Defensie van de korporaal een eigen Heel Holland Bakt-schort! #EenHeleGoedeMorgen