Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

62 documenten

‘De onderste steen boven’ SP-boek over giftige stoffen Defensie

SP SP Nederland 18-09-2020 12:28

‘De onderste steen boven‘ is de titel van het boek dat SP-Kamerlid Sadet Karabulut vrijdag uitbrengt over het werken met giftige stoffen bij Defensie. Karabulut roept daarin Barbara Visser, de staatssecretaris van Defensie, op om een schadefonds voor alle werknemers van Defensie en hun nabestaanden op te richten. Dit fonds moet een ruimhartige algemene schadeloosstelling uitkeren aan al die mensen die bij Defensie hebben gewerkt met giftige stoffen. Doel van het fonds is gerechtigheid voor iedereen. Al tientallen jaren is bij Defensie bekend dat personeel moet werken met giftige stoffen die slecht zijn voor de gezondheid. Die stoffen zouden moeten worden verbannen, of afdoende veiligheidsvoorschriften zouden ervoor hebben moeten zorgen dat personeel niet ziek werd. Dat is beide niet gebeurd.

‘De onderste steen boven’ was het devies van minister Hennis toen zij in 2014 de opdracht gaf voor wetenschappelijk onderzoek naar het werken met chroom-6 bij de zogeheten POMS-depots. Dat zijn Amerikaanse depots in Brunssum, Eygelshoven, Coevorden, Vriezeveen en Ter Apel waar Nederlands personeel in opdracht van Defensie onderhoudswerk verrichtte aan Amerikaans wapens die wereldwijd werden ingezet. Daarbij werd gewerkt met een groot aantal giftige stoffen.  Het RIVM kreeg opdracht tot het maken van drie rapporten. Eén ervan over werken met chroom-6 in de POMS-depots kwam in 2018 uit. Een tweede over het werken bij de POMS met het verfmengsel CARC kwam in maart 2020 uit en het laatste over werken met chroom-6 en CARC moet eind het jaar uitkomen.

Het boek geeft een overzicht van de discussie over het werken met giftige stoffen sinds 1998. Daarnaast zijn drie uitvoerige interviews opgenomen met mensen die gewerkt hebben met giftige stoffen in aanraking zijn gekomen. Een POMS-arbeider, een schilder bij de luchtmacht en een weduwe van een POMS-arbeider. De positie van nabestaanden is nog steeds niet goed geregeld, concludeert Karabulut.

Karabulut: ‘Hoewel Defensie de opdracht gaf om de onderste steen boven te krijgen is dat nog niet gelukt. Het Defensiepersoneel moet daarom genoegdoening krijgen voor het feit dat Defensie willens en wetens mensen heeft blootgesteld aan deze gevaarlijke stoffen. Het bedrag zou alleen veel hoger moeten zijn. Het tweede is een blijvend onderzoek naar de gevolgen van het werken met alle giftige stoffen bij Defensie.’ Het voorbeeld van een algemeen schadefonds is er al. Dat is het asbestfonds. Daarbij gaat het om één ziekmakende stof. Karabulut: ‘Bij Defensie is gewerkt met een heleboel gevaarlijke stoffen. In mengsels door elkaar heen. Zo’n fonds moet er op korte termijn ook komen voor mensen die met chroom-6 en alle andere giftige stoffen hebben gewerkt. Daarnaast moet de zoektocht naar de werking van gevaarlijke stoffen moet doorgaan, ook na het derde rapport van de RIVM’.

Karabulut hoopt dat in het najaar van 2020 een structurele oplossing voor het Defensiepersoneel wordt gevonden.

Nederland moet illegale oorlog niet willen steunen

SP SP VVD Nederland 08-09-2020 13:27

Kan Nederland in de toekomst opnieuw steun uitspreken voor een illegale militaire interventie zoals die tegen Irak in 2003? Deze vraag is actueel nu het kabinet zichzelf opnieuw de ruimte verschaft om politieke steun te verlenen aan illegale militaire optredens.

Het pas in 2010 voltooide onderzoek naar de Nederlandse steun voor de Amerikaanse oorlog tegen Irak – een oorlog die meer dan een miljoen mensen het leven kostte en ons Islamitische Staat opleverde – liet er geen twijfel over bestaan: een volkenrechtelijk mandaat voor het ingrijpen had ontbroken. De oorlog was illegaal. Anderen zouden zeggen: het was een daad van agressie.

In de kabinetsreactie op dit rapport van de commissie-Davids werd vastgelegd dat dergelijke steun niet meer zou worden verleend. In het jargon van de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok (VVD): „Dat voor politieke steunverlening aan interstatelijk geweldgebruik ook een volkenrechtelijke rechtsgrond aanwezig moet zijn voor dat geweldsgebruik”. Sinds de Irak-oorlog is dit de norm. Maar gelukkig was het kabinet er nooit mee.

Dat bleek eens te meer toen in april 2018 de VS, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een aanval op Syrische doelen uitvoerden, naar eigen zeggen in reactie op een chemische aanval van het Assad-regime in Douma. Omdat een geweldsresolutie van de VN-Veiligheidsraad uitbleef, wat allerlei westerse landen moeilijk konden verkroppen, was er voor dit optreden geen volkenrechtelijk mandaat. Nederland kon daarom in de NAVO geen ‘steun’ uitspreken. Het toonde enkel ‘begrip’ voor de actie van het drietal bondgenoten en liep daarmee uit de pas. Omdat het kabinet van deze beperking af wil, werd een expertgroep ingesteld om te onderzoeken of er toch mogelijkheden zijn om in de toekomst meer vrijheid van handelen te hebben. Deze deskundigen adviseerden wat het kabinet al langer wenste. Daarmee lijkt de weg geëffend om voortaan weer onomwonden politieke steun uit te spreken als er illegaal militair wordt opgetreden.

Dat is niet zonder gevaar, er kleven zelfs bijzonder grote risico’s aan. De expertgroep zelf wijst daar ook op. Zo kan politieke steun voor illegaal militair optreden leiden tot erosie van het in het VN-Handvest verankerde geweldsverbod. Ook kan het erin resulteren dat ook andere landen zich aangemoedigd voelen mandaatloos te interveniëren, denk bijvoorbeeld aan Rusland of China.

Een relatief klein land als Nederland heeft baat bij een zo strikt mogelijke naleving van de internationale rechtsorde.

Daarnaast kan de geloofwaardigheid van Nederland, dat in de eigen Grondwet nota bene bevordering van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde heeft opgenomen, ter discussie komen te staan. Tenslotte is niet uitgesloten dat Nederland door een rechter volkenrechtelijk aansprakelijkheid wordt gehouden voor de politieke steun.

Het is, zwak uitgedrukt, opmerkelijk dat de expertgroep ondanks deze risico’s het kabinet toch de nodige manoeuvreerruimte biedt. Ronduit vreemd is het dat de opstellers van het alom geprezen rapport van de commissie-Davids, waarna het kabinet zich de beperking oplegde, niet benaderd lijken om hun licht te laten schijnen over deze beleidswijziging. Datzelfde geldt voor de Extern Volkenrechtelijke Adviseur, die na publicatie van het Davids-rapport was aangesteld om de juridische advisering van de minister te verbeteren.

Gênant is daarnaast dat inmiddels nogal wat is aan te merken op de aanleiding voor dit alles, de Syrische aanval op Douma. Waar er eerder weinig vraagtekens werden geplaatst bij het officiële narratief hierover – een gifgasaanval van het Assad-regime op onschuldige burgers – lijkt de zaak inmiddels een stuk minder eenduidig. Dat komt doordat een aantal experts van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, die onderzoek deed in Douma, later stevige kritiek uitten op het eindrapport van deze waakhond. Zij wezen, onder meer op grond van gelekte officiële stukken, op de mogelijkheid dat niet het regime-Assad verantwoordelijk zou zijn, maar rebellen ter plaatse.

Het is duidelijk dat het zwart-witdenken dat vaak voorafgaat aan een militaire interventie – legaal of niet – geen recht doet aan de vaak veel ingewikkelder werkelijkheid. Dat is precies de les van bijna twintig jaar van ‘oorlogen’ tegen het terrorisme – oorlogen die van leugens en bedrog doortrokken waren.

Los hiervan is de vraag wat de Amerikaans-Brits-Franse aanval op Syrië in 2018 nou eigenlijk heeft opgeleverd. Is de burgeroorlog erdoor verkort? Heeft Assad sindsdien afgezien van aanvallen op burgers? Is er meer zicht op een einde aan het geweld? Het antwoord is duidelijk: drie keer nee.

Een relatief klein land als Nederland heeft baat bij een zo strikt mogelijke naleving van de internationale rechtsorde. Een betere internationale waarborg voor de eigen veiligheid is er nauwelijks. In een wereld met snel groeiende, nieuwe (regionale) grootmachten, die ons land wellicht minder gunstig gestemd zijn, zullen stevig verankerde volkenrechtelijke principes in de toekomst bovendien alleen maar in belang toenemen. Daarom doet minister Blok er goed aan de beleidswijziging te heroverwegen.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Wereld zonder kernwapens moet in Nederland beginnen

SP SP Nederland 06-08-2020 08:04

Daarnaast wordt er, vanuit het perspectief van de VS, juist gewezen op andere motieven om kernbommen tot ontploffing te brengen, zoals bureaucratische druk om het product van een gigantische industriële inspanning – de atoombom – uit te proberen op een echt doel. Ook wordt afschrikking van de Sovjet-Unie, waarmee spoedig een jarenlange Koude Oorlog gevoerd zou worden, genoemd.

Hoe het ook zij, wie de laatste dagen de vele berichten over deze gruweldaden tot zich neemt, kan maar tot een conclusie komen: nooit meer mag het zover komen dat deze wapens tot ontploffing worden gebracht. Nooit!

Om dat doel te bereiken is helaas nog altijd veel werk nodig. Want toen in 1945 enkel de VS nog beschikte over een bescheiden hoeveelheid van deze wapens beschikken vandaag de dag negen landen hierover. De VS en Rusland hebben allebei meer dan 6.000 kernwapens. Andere kernmachten zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, India, Pakistan, Israël en Noord-Korea. Bovendien is de vernietigende kracht van de wapens vergaand toegenomen, waardoor een oorlog tussen kernmachten zomaar het einde van zo’n beetje alles kan betekenen.

Daarnaast hebben meerdere NAVO-landen Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied liggen. Nederland is er daar een van. Een wereld zonder kernwapens, een Global Zero, moet daarom in eigen land beginnen. Deze Amerikaanse wapens moeten terug naar de VS worden gestuurd. Om hieraan bij te dragen kan Nederland in Europa een initiatief nemen om samen met andere NAVO-landen met Amerikaanse kernwapens te komen tot een concreet ontwapeningsvoorstel.

Dat moet samengaan met het ondertekenen door Nederland van het in VN-verband onderhandelde verdrag dat landen verbiedt om kernwapens te ontwikkelen, testen, fabriceren, bezitten, op te slaan, te verplaatsen, te gebruiken of met het gebruik ervan te dreigen of de plaatsing van kernwapens op het grondgebied toe te staan.

Pas als deze hoognodige stappen worden gezet, kan Nederland zich wereldwijd geloofwaardig inzetten voor een wereld zonder kernwapens.

Marine moet kunnen blijven afmeren in Den Helder

SGP SGP Nederland 25-07-2020 00:00

 

De inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) wil dat de marine geen schepen meer afmeert in de marinehaven van Den Helder. Defensie is het daar niet mee eens. Gevolg is dat beide overheidsinstellingen nu met elkaar overhoop liggen en elkaar voor de rechter hebben gesleept. De SGP wil opheldering.

Het conflict tussen Defensie en de ILT speelt al sinds 2018. De ILT stelt dat bij een inspectie is gebleken dat de marine geen (juiste) vergunning heeft voor het afmeren van schepen in de Nieuwe Haven van Den Helder. De rechter stelde de ILT in januari 2019 in het gelijk, maar eerder deze maand oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag anders. Een van de overwegingen van de Haagse rechter luidt “dat het gaat om twee belangrijke instellingen van de centrale overheid die hun verschillen van inzicht toch primair door goed overleg zouden moeten kunnen oplossen.”

SGP-kamerlid Stoffer is het daar helemaal mee eens: “Het is raar dat zo’n geschil zo lang duurt en niet door onderling overleg wordt opgelost. De zaak wordt op de spits gedreven, tot en met dwangsommen van één miljoen euro aan toe. Ik wil weten hoe het precies zit. Daarom heb ik hierover vragen gesteld aan de twee betrokken ministeries. Het is niet uit te leggen dat twee ministeries elkaar bevechten in de rechtszaal. Ik maak me bovendien zorgen over de mogelijke gevolgen voor de operaties van onze marine. Zo gaan we niet met elkaar en met onze Defensie om.”  

 

 

Vragen van het lid C. Stoffer (SGP) aan de ministers van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat.   

 

Kent u het bericht https://marineschepen.nl/nieuws/Inspectie-marine-mag-geen-marineschepen-in-marinehaven-hebben-250820.html? Beaamt u dat het een vanzelfsprekendheid moet zijn dat marineschepen kunnen aanleggen in een marinehaven zonder sancties? Kunt u verduidelijken waarom het ILT desondanks een dwangsom heeft opgelegd? Kunt u nader aangeven waarom het ene ministerie van mening is dat de marineschepen wel onderdeel uitmaken van de inrichting en het andere ministerie vindt dat dit niet het geval is? Welke gevolgen kan het vereisen van een omgevingsvergunning voor het aanmeren van marineschepen hebben voor het functioneren van de marinevloot? Hoe waardeert u deze potentiële gevolgen? Kunt u garanderen dat eventuele vergunningverlening in geen enkele opzicht negatieve effecten zal hebben voor het functioneren van de marinevloot en bijbehorende havenfaciliteiten? Kunt u ervoor zorgen dat deze dwangsom definitief van tafel gaat en dat eventuele vergunningen onverwijld afgegeven worden? Kunt u een zo volledig mogelijke schets geven van de gang van zaken in het onderhavige dossier in de afgelopen tien jaar? Welke stappen zijn precies gezet en wat was daarbij de betrokkenheid en inzet van respectievelijk de Haven Den Helder, Inspectie Leefomgeving en Transport, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Defensie en eventuele andere betrokken overheden? Hoe waardeert u het feit dat twee ministeries elkaar in de rechtszaal treffen over de interpretatie van de regelgeving van dezelfde de Rijksoverheid? Bent u van mening dat dit in de toekomst voorkomen moet worden?

 

 25 jaar na genocide Srebrenica: Duizenden overlevers nog steeds vast in kampen

SP SP Nederland 15-07-2020 17:02

Zaterdag was het 25 jaar geleden dat duizenden mannen en jongens vermoord werden in Srebrenica. Nog steeds zijn er 7000 overlevenden van de genocide, veelal weduwen, zussen en dochters, die onder erbarmelijke omstandigheden in de tijdelijk opgezette kampen zitten. SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil dat het kabinet meer gaat doen om een goed heenkomen te vinden voor de overlevers: ‘Niets kan dit vreselijke drama ongedaan maken, maar Nederland heeft wel een ereschuld naar de overlevers. De omstandigheden in de kampen zijn ronduit vreselijk te noemen. Hoe kan het dat dit 25 jaar na dato nog steeds niet is opgelost?’

Door dadendrang van het toenmalige kabinet werden de Dutchbatters, die de enclave in Bosnië moesten beschermen, onvoldoende voorbereid op hun missie gestuurd. Tegenover een overweldigende Servische troepenmacht konden zij niet anders dan terugtrekken, maar de Nederlanders konden daardoor niet voorkomen dat duizenden vermoord werden door de Serviërs. Karabulut: ‘De vrouwen van Srebrenica worden iedere dag geconfronteerd met de gevolgen van het bloedbad van Srebrenica. Net zoals de uitgezonden Nederlandse militairen. Het kabinet moet daarom alles op alles zetten om goede opvang van en, indien mogelijk, terugkeer voor de overlevers te regelen.’

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Veteranendag 2020

PvdA PvdA Nederland 27-06-2020 09:24

Door John Kerstens op 27 juni 2020 Delen  

Lang geleden, in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, maar ook recenter. Op missie of uitzending. Soms dichtbij, vaker aan de andere kant van de wereld.

Vandaag is de landelijke Veteranendag. Door corona ziet die er helaas heel anders uit: geen defilé, geen fly-over, geen applaus en geen grote bijeenkomst op het Malieveld.

Vele duizenden mannen en vrouwen van onze krijgsmacht hebben hun leven in de waagschaal gesteld voor vrede en veiligheid. Voor ons. Voor onze kinderen.

Maar natuurlijk staan we wel bij hen stil.

Omdat Veteranendag dit jaar zoveel kleiner van opzet is en er dus ‘geld over blíjft’, heb ik de minister opgeroepen daarvan iets moois voor veteranen te doen. Een geldbedrag overmaken aan de Veteraneninloophuizen bijvoorbeeld. Die doen ontzettend goed werk voor veel veteranen, maar zijn hard geraakt door de coronacrisis.

Veteranen bedankt!!

Omdat Veteranendag dit jaar zoveel kleiner van opzet is en er dus ‘geld over blíjft’, heb ik de minister opgeroepen daarvan iets moois voor veteranen te doen.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/veteranendag-2020/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/veteranendag-2020/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Vastgoed en Visser

SGP SGP Nederland 11-06-2020 00:00

Kamerlid Chris Stoffer wil dat Zeeland compensatie krijgt nu de marinierskazerne niet verhuist naar Vlissingen.

Eerder dit jaar was er veel ophef over de aankondiging van het kabinet om tóch geen marinierskazerne naar Vlissingen, te verplaatsen. In Zeeland werd dat ervaren als woordbreuk, en dat was het. De SGP diende daarom een motie van afkeuring tegen de verantwoordelijke staatssecretaris in, maar die haalde het uiteindelijk niet.

"Zeeland is geschoffeerd en voor de gek gehouden," dat waren de samenvattende woorden van Kees van der Staaij in februari. Klik hier voor zijn bijdrage.

De affaire met de marinierskazerne kwam donderdag opnieuw ter sprake in een debat over het vastgoed van Defensie. Om kort te zijn: de staat van de kazernes waar onze militairen in bivakkeren is vaak beroerd. Herstel ervan is peperduur en kost veel tijd. Chris Stoffer die namens de SGP het woord voerde, liet weten blij te zijn met de 2 miljard extra. Wel drong hij erop aan om bij de ‘revitalisering’ van het vastgoed uit te gaan van de operationele behoefte.

Stoffer keek ook nog even terug op de gang van zaken met de kazerne die naar Zeeland zou verhuizen maar uiteindelijk naar Gelderland ging: "Er zijn excuses aangeboden, de Tweede Kamer heeft gestemd, en dan heeft het geen zin alles nog eens dunnetjes over te doen. Wat nu wél van de grond moet komen, is de toegezegde compensatie voor het verlies als gevolg van de rare manoeuvre van het kabinet. Voor de SGP is cruciaal dat er een pakket ligt waar de Zeeuwen zelf van zeggen: Ja, dit doet recht aan onze wensen en belangen; dit biedt perspectief voor onze economie en werkgelegenheid – ook voor jonge mensen!”

Speciale aandacht ging nog uit naar de schietoefeningen van het Korps Commando Troepen. Er wordt al geruime tijd gesteggeld over de plek waar ze dat moeten doen, het “schiethuis.” De SGP drong erop aan op wat meer haast te maken met dit project, want zonder goede mogelijkheid om te trainen kunnen de commando’s ook niet doen wat ze moeten doen.

Rotstreek van staatssecretaris Visser nog groter dan gedacht

SP SP SGP Nederland 06-06-2020 11:43

Staatssecretaris Visser heeft de beslissing om de plannen voor een marinierskazerne in Vlissingen te veranderen al veel eerder in het geheim voorbereid dan tot nu toe bekend was. Naar aanleiding van een journalistiek onderzoek van de Volkskrant blijkt dat staatsecretaris Visser al in het voorjaar van 2018 twee verkenners aan het werk heeft gezet om een alternatieve locatie te vinden voor de al lang beloofde verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Officieel gaf Visser in haar ‘dilemmabrief’ pas eind januari van dit jaar toe, toe dat zij de kazerne niet naar Zeeland wilde verhuizen.

Nu blijkt dat zij in het voorjaar van 2018 aan admiraal Kramer en aan Gelderse oud-Kamerlid Co Verdaas heeft gevraagd alternatieve locaties te zoeken. Daarbij blijkt ook de burgemeester van Rotterdam betrokken te zijn geweest. Staatssecretaris Visser besloot de marinierskazerne naar Nieuw Milligen te verplaatsen.

Sadet Karabulut: ‘In mijn bijdrage aan het debat in februari sprak ik over een geheime militaire operatie die uitgevoerd is om Zeeland in de maling te nemen. Een rotstreek zei ik er ook nog over. De rotstreek blijkt nog erger dan ik toen dacht. De geheime militaire operatie ging dieper dan ik dacht. Dat blijkt nu.’

Staatssecretaris Visser heeft een hoop uit te leggen. ‘Opnieuw komt Defensie met het verweer van een verspreking en een vooronderzoek dat nog weinig betekenis had,’ aldus Karabulut. ‘Dat klinkt niet geloofwaardig. Daarom heb ik mondelinge vragen aangevraagd om staatssecretaris tekst en uitleg te vragen’, aldus Karabulut. Sadet Karabulut herinnert er aan dat het de SGP was die in februari een motie van afkeuring indiende die het bijna haalde.

Geen vertrouwen in minister om leugens over burgerdoden

SP SP Nederland 14-05-2020 14:02

De SP heeft geen vertrouwen meer in minister Ank Bijleveld van Defensie. Aanleiding daarvoor zijn leugens en bedrog over burgerslachtoffers die zijn gevallen in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Zo hebben de Amerikanen al voor het Nederlands bombardement in Hawija gewaarschuwd dat er burgerslachtoffers konden vallen. Toch werd de aanval doorgezet. De minister hield deze informatie achter bij eerdere debatten in de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘Vandaag was het vierde debat over burgerslachtoffers die door Nederlands toedoen zijn gevallen in Irak. De minister heeft daar jarenlang over gezwegen en gelogen en is nog altijd niet open en eerlijk.’

In de strijd tegen IS in Irak en Syrië heeft Nederland 2100 luchtaanvallen uitgevoerd. Van twee gevallen, in juni 2015 in Hawija en september van datzelfde jaar in Mosul, beide in Irak, is bekend dat daarbij burgerslachtoffers zijn gevallen.

Karabulut: ‘De minister heeft de Kamer verzekerd dat de VS niet wist hoeveel slachtoffers er zijn gevallen in Hawija, maar nu moet zij erkennen dat er al jaren 70 burgerdoden worden geteld – de grootste miskleun in de geschiedenis van de luchtmacht! Daarnaast blijft de minister weigeren details over de 2098 andere aanvallen te delen. Ook zijn allerlei vragen over details van deze bombardementen niet of nauwelijks beantwoord. Ondertussen is er voor de slachtoffers en nabestaanden in Irak helemaal niets geregeld. Met deze desinformatie mag een parlement nooit genoegen nemen.’

Een groot deel van de oppositie heeft met de SP het vertrouwen in de minister van Defensie opgezegd.

Lessen van Hawija

SGP SGP Nederland 14-05-2020 00:00

Als Nederland meedoet met militaire missies in andere landen, dan gaat dat altijd gepaard met het risico dat er slachtoffers vallen. Dat kan ‘de vijand’ zijn, maar ook Nederlandse militairen of onschuldige burgers die in het strijdgebied wonen. Denk aan Mali, waar twee Nederlandse soldaten omkwamen, of Srebrenica, waar onder onze machteloze ogen duizenden bewoners werden afgeslacht.Dezer dagen was er veel te doen over de Syrische plaats Hawija. Daar vielen bij een bombardement in de strijd tegen IS ongeveer 70 slachtoffers, mede door de inzet van Nederlandse straaljagers. Dat gebeurde toen een fabriek werd geraakt waarin explosieven lagen opgeslagen, veel meer dan bekend was. De Tweede Kamer heeft daar al ettelijke keren over gedebatteerd. Voor de SGP stond na de vorige debatten de vraag nog open: hoe kunnen we dit soort drama’s in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Feit is dat we nu weten dat er in de communicatie rondom het bombardement nogal wat mis was, wat zich weer vertaalde in een gebrekkige informatievoorziening van de regering naar de Tweede Kamer. De les die de SGP trekt uit de schrijnende gebeurtenissen in Syrië: onze informatie- en inlichtingenpositie moet voortaan op orde zijn. Dat geldt voor de inzet van onze mensen en ons materieel, maar ook binnen de regering en tussen ministers en Tweede Kamer. Stoffer diende daarover een motie in. Hieronder de bijdrage van kamerlid Chris Stoffer én daaronder de motie die hij tijdens het debat indiende. “Wij staan achter onze militairen. (..) Het is tragisch als burgerslachtoffers vallen, maar die fabriek is niet voor niks ontploft zoals die ontploft is. Dat betekent dat er heel veel gevaarlijk spul opgeslagen lag waarmee duizenden en duizenden mensen hadden kunnen worden omgebracht.”De SGP-fractie beaamt deze slotwoorden van onze premier tijdens het debat van 27 november jl. Ook het debat van vandaag voeren wij in de schaduw van de terreur van IS. Zoals een van de slachtoffers het zei: niet Nederland, maar IS draagt schuld.Toch ziet de SGP-fractie ook vandaag aanleiding tot een aantal urgente vragen aan de minister van Defensie. Deze vragen richten zich op twee hoofdpunten:- het voorkomen van burgerslachtoffers- de informatiepositie van de regering en het parlement.I. Voorkomen burgerslachtoffersMijn eerste vraag: kan het parlement erop vertrouwen dat echt alles gedaan is en wordt om burgerslachtoffers in de toekomst te voorkomen?Is het huidige targeting proces daar optimaal voor ingericht?Wij begrepen dat de Nederlandse rode kaart-houder inzake Hawija wel beschikte over informatie vanuit de CDE-methodologie en het aanvullende onderzoek naar secundaire explosies.Maar hij beschikte niet over een extra onderzoek en waarschuwing van de CIA over het risico op burgerslachtoffers.Zou de procedure niet anders moeten worden ingericht, bijvoorbeeld door het reële risico op secundaire explosies onderdeel te maken van de CDE-methode?II. Informatiepositie regering en parlementTen tweede zit de SGP-fractie dwars dat het in deze belangrijke kwestie zo lang heeft moeten duren om duidelijkheid te krijgen over wat er nu aan de hand was.Dat geldt klaarblijkelijk voor het departement en voor de regering zelf;maar dat betreft daarmee óók de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.Het parlement móet gewoon snel en accuraat helderheid kunnen krijgen over dit soort ernstige aangelegenheden!Dit alles vraagt in de kern om een goede eigen informatiepositie.Hetzij via bondgenoten; hetzij via eigenstandige informatievoorziening.- Beaamt de minister dat de samenwerking met de VS, zowel voor als na wapeninzetten, beter zou kunnen en moeten?- Hieraan gerelateerd: is Nederland voldoende in staat om waar nodig zelf inlichtingen te vergaren?Het is uiteraard onmogelijk om in coalitieverband alles zelf te doen. Maar hebben we voldoende basisvermogen, ook op inlichtingenvlak, om zelf (nader) onderzoek te doen wanneer daar aanleiding toe is? Of vergt dit (extra) investeringen?LeervermogenVoor de SGP-fractie is van groot belang dat ons land hierin ‘leervermogen’ toont. Qua targeting proces. Qua inlichtingenvergaring en –deling samen met bondgenoten. En qua informatiestromen, zowel intern als voor een goede verantwoording richting het parlement. Ik herhaal: bij Nederlandse deelname aan missies waar burgerdoden kunnen vallen móet onze informatiepositie op orde zijn. Dat begint bij degene die het besluit moet nemen over aanval inzetten of niet. Hij moet niet alleen uitgaan van een ‘steriele’ technische berekening, maar juist ook informatie meenemen met oog op het reële gevaar op burgerslachtoffers. Maar dat is ook nodig binnen de regering en voor het informeren van de Kamer.Tot slotVoorzitter, ik sluit af zoals ik ook begonnen ben. De terreurdaden van IS smeekten om recht en veiligheid. Nederlandse diplomaten en militairen, ook binnen onze inlichtingendiensten en onze Luchtmacht, zetten zich met hart en ziel in voor die vrede en veiligheid. Zij verdienen ons grootste respect.Motie-Stoffer:De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat bij Nederlandse deelname aan militaire missies er alles aan gedaan moet worden om onschuldige burgerdoden te voorkomen;overwegende, dat daartoe de Nederlandse informatie- en inlichtingenpositie op orde moet zijn ten behoeve van de militaire beslisser(s) maar ook binnen de regering en met het oog op het informeren van het parlement;verzoekt de regering, actief te investeren enerzijds in verbeterde samenwerking met bondgenoten zoals de Verenigde Staten, en anderzijds in een gedegen eigenstandige inlichtingenvergaring waar nodig;verzoekt de regering tevens, waar nodig en waar mogelijk het ‘doelontwikkelingsproces’ aan te passen ten aanzien van het optimaal benutten van informatie over het reële gevaar van secundaire explosies en burgerslachtoffers,en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer