Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

49 documenten

Snel debat over kazerne Vlissingen

SGP SGP Nederland 23-01-2020 00:00

De SGP wil nu heel snel opheldering over wat het kabinet gaat doen met de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Al jaren geleden heeft het kabinet dit aangekondigd om de Zeeuwse economie daarmee een handje te helpen, maar er komt helemaal niks van terecht. Nu er ook nog eens sprake lijkt te zijn van onenigheid in het kabinet, wordt het tijd om aan de bel te trekken.

SGP-kamerlid Chris Stoffer heeft er schoon genoeg van. “De mist wordt alleen maar dikker. Door keer op keer te beloven maar die belofte niet na te komen, slaat het kabinet in Zeeland een modderfiguur. Beloften hoor je na te komen. Lukt dat niet, dan is compensatie wel het minste waar je op mag rekenen. Ik wil daarover snel een debat met staatssecretaris Visser van Defensie,” aldus de SGP’er.  

Lees ook de berichtgeving in de Provinciale Zeeuwse Courant.

Woensdagavond stelde Chris Stoffer schriftelijke vragen aan staatssecretaris Visser van Defensie over de voornemens aangaande de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen:-  Kent u het bericht “Zeeland eist opheldering over marinierskazerne”? (RD.nl, 21 januari 2020)- Klopt de bewering van vertegenwoordigers van de provincie Zeeland per brief van 22 januari 2020 dat in de ministerraad van 17 januari 2020 een voorstel zou zijn geagendeerd over vestiging van de marinierskazerne in (omgeving) Apeldoorn?- Zo nee, kunt u op korte termijn gedetailleerd inzicht geven in uw concrete plannen aangaande de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen, inclusief tijdpad?- Zo ja, kunt u zich voorstellen dat de vertegenwoordigers van de provincie Zeeland “zeer verrast” zijn over deze gang van zaken? Wat is in dat geval het (economische) perspectief voor de regio Zeeland waarvoor de komst van de kazerne “van eminent belang” genoemd wordt met het oog op de creatie van werkgelegenheid en extra bestedingen?

Tweet Geert Wilders

PVV PVV Nederland 08-01-2020 13:59

Iran is doodsbang. Ze hebben bewust Amerikaanse troepen gemist. De eerdere aanval vorig jaar op Saoedische olie-installaties met Iraanse kruisraketten en drones bewijst dat ze als willen met militaire precisie kunnen toeslaan. Maar ze weten dat de VS dan gehakt van ze maakt. pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/juuAv5r2Z8

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 8, 2020

Karabulut: Kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 05-12-2019 12:15

SP-Kamerlid Sadet Karabulut doet donderdag een voorstel aan de regering om het initiatief te nemen voor nucleaire ontwapening. Karabulut: ‘Samen met GroenLinks en de PvdA vraag ik het kabinet om in Europees verband te komen tot een plan om Amerikaanse kernwapens terug naar de VS te sturen, in ruil voor ontwapening van Russische zijde.'

Jaar in jaar uit zegt de regering voorstander te zijn van ontwapening, zelfs van een wereld zonder kernwapens. Maar concrete stappen in deze richting worden niet gezet. Integendeel, ondertussen worden honderden miljoenen euro's geïnvesteerd in modernisering van kernwapens. Ook wordt de opvolger van de F-16, de JSF, gereedgemaakt om Amerikaanse kernwapens in te zetten, wat ingaat tegen de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer.

Karabulut: 'Wie zegt voor kernontwapening te zijn, moet daar ook naar handelen. Daartoe roep ik het kabinet op. Veel te lang zit men stil, terwijl iedereen weet dat zelfs de ontploffing van een enkel kernwapen het einde van de mensheid kan betekenen. Dit is hartstikke urgent.'

Later deze maand komt het voorstel in de Tweede Kamer in stemming.

Eerste Kamerdebat over radarstation Herwijnen

SGP SGP Nederland 03-12-2019 00:00

Lees hier de bijdrage van SGP-senator Diederik van Dijk aan het Eerste Kamerdebat over het radarstation in Herwijnen.

De voorgenomen plaatsing van een “SMART-L-radar” van Defensie in het pittoreske Betuwse dorp Herwijnen doet lokaal en regionaal nogal wat stof opwaaien.Dat is begrijpelijk: het gaat om zeer geavanceerde en krachtige radarapparatuur.Dan kan en mag je niet over één nacht ijs gaan.Tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer kreeg de staatssecretaris flink huiswerk mee.- Per motie is verzocht de gevolgen te onderzoeken van de cumulatieve straling voor de volksgezondheid, en niet alleen de zorgen van inwoners van Herwijnen mee te nemen maar ook wetenschappelijke instituten daarbij te betrekken. - Daarnaast is een motie overgenomen over een grondig onderzoek naar alternatieve locaties voor het radarstation en over het informeren van het parlement over de uitkomsten “voordat de eerste schop in de grond gaat”. Hoe worden deze moties uitgevoerd? Kan de staatssecretaris de laatste stand van zaken aanduiden?Een veelgehoorde zorg is dat de radar van milieuklasse 6, ook in combinatie met de al bestaande KNMI-radar, inderdaad zorgt voor een te hoog maximaal stralingsniveau.Erkent de staatssecretaris dat de straling een gevaar vormt voor de volksgezondheid? Of blijft dit binnen officiële grenzen?En is of wordt er, in het licht van zorgen over de volksgezondheid, aantoonbaar serieus gekeken naar alternatieve locaties? Zo ja, welke zijn dit?Met het toepassen van de dwingende rijkscoördinatieregeling (RCR) lijkt de regering toch de bocht af te willen snijden, terwijl gevraagd is de koninklijke route te bewandelen.Het lijkt dat ‘Herwijnen’ straks, ondanks legitieme vragen, toch voor voldongen feiten staat.Dat lijkt mij absoluut niet de bedoeling.Waarom is gekozen voor het activeren van deze dwingende procedure? Het is wat betreft de SGP van tweeën één: Er zijn nog alternatieve locaties denkbaar en dan is een dwingende procedure dus op dit moment niet aan de orde en moet die van tafel. Of er zijn geen alternatieve locaties denkbaar, maar dan moeten we ook geen onderzoek daarnaar suggereren.Kan de staatssecretaris hier uitsluitsel geven?Ik hoop dat de staatssecretaris onze zorgen, en de zorgen van de inwoners van Herwijnen, overtuigend weg weet te nemen.

Kamer: betere bescherming tolken

D66 D66 GroenLinks VVD CDA ChristenUnie Nederland 12-11-2019 14:24

De regering moet tolken die Nederlandse militairen helpen, beter beschermen. Zij zijn een systematisch vervolgde  groep, waardoor zij bijvoorbeeld recht hebben op asiel in Nederland, wanneer zij in direct en persoonlijk gevaar komen.  Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van D66, ChristenUnie, VVD, CDA, GroenLinks en SP waarin dit wordt geregeld.

D66-Kamerlid Salima Belhaj: ‘deze tolken zijn van onschatbare waarde voor onze militairen. Met gevaar voor eigen leven helpen zij ons in moeilijke gebieden. Nu is het tijd om ook hén te helpen. Zij zijn hun leven niet meer zeker in bijvoorbeeld Afghanistan en worden opgejaagd door de Taliban. Daarom is het volkomen terecht dat zij en hun familie alle mogelijke hulp krijgen van Nederland wanneer zij gevaar lopen.’

Joël Voordewind van de ChristenUnie is mede-indiener van de motie: ‘Deze tolken lopen gevaar doordat ze het bondgenootschap hielpen in de strijd tegen de Taliban en IS. We hebben een morele plicht hen te helpen en veiligheid te bieden. Als we staan voor onze vrijheden dan betekent het nu dat we deze mensen niet in de steek laten.’

Bescherming tegen gevaar

Deze regeling is ook belangrijk voor de veiligheid van tolken bij toekomstige missies. Tolken die hebben gewerkt voor het Nederlandse leger lopen soms in eigen land gevaar, net als hun familie. Zij worden door bijvoorbeeld de Taliban gezien als verraders. Belhaj en Voordewind riepen de minister van Defensie al eerder op om deze groep beter te beschermen en te steunen, nadat bleek dat een aantal tolken was vermoord vanwege hun vertaalwerk.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

SGP blijft hameren op NAVO-norm van 2%

SGP SGP Nederland 06-11-2019 00:00

 “Als het kabinet hard inzet op het halen van de klimaatdoelen, dan moet ze dat ook zéker doen als het gaat om de Defensie-uitgaven. De NAVO-norm van 2% van het BBP wordt bij lange na nog niet gehaald, dus moeten we er harder aan trekken zodat we in Europa op eigen benen kunnen staan.”

Dat zegt SGP-kamerlid Chris Stoffer bij de behandeling van de begroting van Defensie vandaag in de Tweede Kamer. De SGP heeft een naam op te houden als het gaat om voldoende geld voor onze Defensie. Moties van Kees van der Staaij en Elbert Dijkgraaf zijn richtinggevend om Nederland vast te pinnen op meer Defensie-uitgaven.

In de praktijk komt daar weinig van terecht. De inval van Turkije in Syrië en de situatie in Irak bewijzen hoe belangrijk het is om zelf je eigen veiligheid op orde te hebben. In dat kader wil de SGP ook extra F-35’s aanschaffen.

Bij de begrotingsbehandeling maakte de SGP zich verder sterk voor optimale ondersteuning door Defensie van PTSS-slachtoffers. Kamerlid Stoffer wees op hele goede particuliere initiatieven op dit punt, zoals die van een ex-militair die nu schaapherder is op zijn oude legerbasis. In een motie roept hij de regering op geld beschikbaar te houden om dit soort projecten van de grond te krijgen.

Vuist maken tegen Turkije

SGP SGP Nederland 16-10-2019 00:00

De Europese NAVO-landen moeten een vuist kunnen maken. Dat is kort samengevat wat de SGP vindt van de ontstane situatie na het vertrek van de Amerikanen en de inval van Turkije in Syrië.

SGP-woordvoerder Van der Staaij pleitte er in het ‘Turkije-debat vandaag voor dat de Europese NAVO-landen meer moeten investeren in hun eigen krijgsmacht en grensbewaking. Amerika de hete kastanjes uit het vuur laten halen kan niet. “We moeten leren onze eigen broek op te houden. Meer investeren in onze Defensie,” aldus Van der Staaij.” Als geen andere partij heeft de SGP daar in het verleden consequent op gehamerd, en dat doet ze nog steeds.

Het meest triest is de situatie voor de Koerden. Zij zijn de dupe van het machtsspel van de andere landen. Extra wrang omdat de Koerden een belangrijk aandeel hadden in de strijd tegen IS. En wat de situatie alleen maar erger maakt: veel vastgezette IS-strijders maken nu van de chaos gebruik om te ontsnappen. Dat moet een extra reden zijn ons af te vragen: wat doen we in de toekomst met Turkije? Want zoals het nu al jaren gaat, kan het niet langer.

Woede en schaamte om het verraad aan de Koerden

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-10-2019 07:58

Nog maar pas geleden was Islamitische Staat opgerukt tot aan de grens met Turkije en Erdogan liet ze begaan. Er zijn zelfs aanwijzingen dat Turkije IS geholpen heeft. Het sinistere vreemdelingenlegioen van slavenhandelaren, folteraars en moordenaars in naam van Allah was blijkbaar een minder grote bedreiging dan de Koerden en hun Arabische en christelijke bondgenoten.

11.000 Koerden verloren hun leven in de strijd tegen IS in ­Syrië. Meter voor meter, dorp voor dorp, straat voor straat, stad voor stad, hebben ze Noordoost-Syrië bevrijd van de terreurorganisatie. Het Westen, en vooral de VS, hielp ze met wapens en luchtsteun, maar het echte gevecht werd geleverd door de Koerden. Het volk dat zo heeft geleden onder de despoten van het Midden-Oosten en nog nooit een eigen staat heeft gehad. Zij hebben in Syrië gedaan waarvan wij in Europa hoopten dat er zou worden gedaan: IS verslaan. Zij stonden tegenover geradicaliseerde Europeanen, de potentiële daders van zelfmoordaanslagen in onze grote steden. De Koerden hebben ons een enorme dienst bewezen.

Het verraad aan hen maakt me kwaad. Het is onrecht. Het is moeilijk rustig te blijven wanneer de VS hun troepenmacht in Saoedi-Arabië verder opbouwen omdat, zoals Trump aangaf, zij ervoor betalen, terwijl de Koerden in de steek worden gelaten omdat – hij zei het echt – ze ook niets hebben gedaan toen er ooit in Normandië gevochten moest worden.

Ik geloof niet dat de VS er sinds de tijd van de slavernij moreel en politiek zo slecht hebben voorgestaan. Er is ook schaamte bij mij. Europa en Nederland hebben niets kunnen en willen doen om de Koerden te helpen. Het is makkelijk om kwaad te zijn op Trump, maar dat verhult onze eigen onmacht en onwil. Tien maanden geleden meldde Trump voor de eerste keer dat hij zich wilde terugtrekken uit Noordoost-Syrië. Europa protesteerde en als ChristenUnie stelden we voor om de VS te gaan helpen bij de bescherming van de Koerden. (https://nos.nl/…/2265300-coalitiepartij-christenunie-wil-ni…) We kregen er geen steun voor.

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, heeft daarna nog een officieel verzoek ingediend om hen te helpen. We hebben het nog steeds in beraad, maar de eerste reacties waren negatief omdat er geen volkenrechtelijk mandaat is om er met militairen aanwezig te zijn. Beschamend, want hoe kun je van de VS verlangen, wat je van jezelf niet mag en wilt doen?

Toen ik las over de Armeense genocide van ruim honderd jaar geleden vielen mij ook de machteloze berichten van westerse diplomaten op. Ze meldden het thuisfront over de gruwelijkheden, de slachtpartijen van duizenden en duizenden christenen door de Ottomanen. Ik vroeg me af waarom de westerse landen niets hadden gedaan. Nu weet ik dat als ons nageslacht leest over het lot van de Koerden, ze dezelfde vraag zullen stellen. En ik schaam me er nu al voor.

Wat rest, zijn de paar stappen die we nog wel kunnen zetten. We kunnen sancties uitvaardigen tegen Turkije, de onderhandelingen over een Turks EU-lidmaatschap definitief beëindigen en stoppen met de militaire samenwerking die er is met het land van Erdogan. En het minste wat we kunnen doen, is leren van deze dramatische episode. We hebben een Nederlandse én een Europese strategie nodig waarin veiligheid en vrijheid hand in hand gaan.

Dit is het – in ieder geval voor mij als geboren atlanticus en getogen vriend van Amerika – droeve moment om afscheid te nemen van de VS als onze levensverzekering voor veiligheid. We zullen het in Europa zelf moeten gaan doen. We moeten weer investeren in Defensie. En we moeten een nieuwe bereidheid ontwikkelen om in naam van vrijheid en mensenrechten en voor de bescherming van minderheden en onze eigen veiligheid over grenzen te gaan waarvoor we nu nog angstvallig halt houden.

SP veroordeelt illegale Turkse inval in Syrië

SP SP Nederland 09-10-2019 16:42

Vandaag is Turkije – opnieuw – het noorden van Syrië binnengevallen. Dat zal leiden tot veel doden en vluchtelingen, is in strijd met het internationaal recht en leidt af van de strijd tegen Islamitische Staat. De SP vindt dat Nederland dit moet veroordelen en maatregelen moet nemen tegen Turkije.

De SP pleit voor een wapenembargo tegen Turkije en wil dat in Navo verband wordt gepleit voor het opschorten van het lidmaatschap van Turkije. Ook is het de hoogste tijd voor sancties tegen Turkije. Turkije dient zich onmiddellijk terug te trekken uit Syrië. Alle inzet moet gericht zijn op vrede in Syrië.

Vooruitschuiven besluit marinierskazerne niet acceptabel | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-09-2019 00:00

GroenLinks is perplex over het voornemen van staatssecretaris Visser van defensie om het besluit over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen nóg verder voor zich uit te schuiven. Vorig jaar was het idee dat het besluit over de toekomst van de marinierskazerne in 2019 genomen zou worden. Maar in de defensiebegroting staat nu dat hierover pas in 2021 een besluit zal worden genomen.

GroenLiks-Tweede Kamerlid Isabelle Diks: "Dit kun je geen behoorlijk bestuur meer noemen. Zowel de gemeenten Vlissingen en Utrechtse Heuvelrug, als de betrokken provincies én de mariniers hebben recht op zekerheid over hun toekomst.”

Eerder vroeg Diks al aan de staatssecretaris om de verhuizing te heroverwegen, nadat bleek dat de verhuizing voor veel mariniers een reden was om de krijgsmacht te verlaten. Ook bleek de te bouwen kazerne in Vlissingen niet aan de eisen te voldoen, zowel qua functionaliteit als kosten. De staatssecretaris heeft de aanbesteding opgeschort om in overleg te treden met de medezeggenschapscommissie van de mariniers. Zodoende gaf ze afgelopen voorjaar nog aan dat de gunning uiterlijk 1 juli 2020 plaats zou vinden.

Wat GroenLinks betreft, wordt de aanbesteding nu definitief stopgezet. “De staatssecretaris laat dit proces maar dooretteren, met onzekerheid voor alle betrokken partijen als gevolg. Zelfs als ze nog tot overeenstemming met de medezeggenschap komt, blijft staan dat het een gebrekkige kazerne voor veel te veel geld op de verkeerde plek wordt. Hou er gewoon mee op, trek die pleister er maar snel af en bouw een innovatieve multipurpose kazerne in Vlissingen. Ik wil een staatssecretaris die daadkrachtig bestuurt en niet een die de hete aardappel doorschuift naar haar opvolger.”