Nieuws van politieke partijen over DENK inzichtelijk

1206 documenten

Voorzieningenniveau blijft op peil bij sluitende begroting

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard DENK Krimpenerwaard 22-09-2023 14:37

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard heeft de meerjarenbegroting 2024-2027 aan de gemeenteraad aangeboden. Met deze begroting houden we ons voorzieningenniveau op peil en geven we invulling aan onze ambities uit het collegeprogramma “Vitaal Vooruit!”. Het is gelukt om, ondanks de grote maatschappelijke opgaven, een sluitende begroting met een klein overschot aan te bieden. De woonlasten voor 2024 worden alleen aangepast aan de inflatie. Hierdoor blijven deze relatief laag ten opzichte van gemeenten in de regio en het landelijk gemiddelde.

Grote maatschappelijke opgaven hebben veel invloed op het beleid en de financiën van de gemeente. Denk aan de oorlog in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen. Of aan het gestegen prijspeil en de gevolgen daarvan op onze inwoners en bedrijven. Maar dit geldt ook voor de gemeente zelf: de prijzen van grondstoffen en personeel zijn gestegen. Het gevolg is dat eerder beschikbaar gestelde budgetten en kredieten niet langer toereikend zijn. Toch is het ook dit keer weer gelukt om een sluitende begroting op te stellen.

Wethouder Pascal van der Hek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) “De begroting is sluitend en heeft in 2024 en 2025 een positief saldo. We zijn blij dat dit, ondanks alle grote maatschappelijke opgaven, is gelukt zonder te hoeven bezuinigen. Ook hebben we onze ambities uit het collegeprogramma vertaald in de begroting. Wel is toekomstige jaren sprake van toenemende onzekerheid en staan de financiën daardoor onder druk. Er komt komende jaren een flinke financiële uitdaging op ons af. Daar gaan we mee aan de slag!”

In 2024 sluit de begroting met een overschot van € 230.000 euro. Dit saldo wordt toegevoegd aan de reserve Begrotingstekorten. Zo blijft het beschikbaar om toekomstige tekorten op te kunnen vangen. Vanaf 2026 zien we de tekorten op begrotingsbasis oplopen naar ongeveer 12 miljoen euro. In lijn met de oproep van de VNG is ervoor gekozen om de tekorten in volle omvang te presenteren en er nog geen aanvullende dekking tegenover te zetten. Uiteraard buigen we ons de komende periode, in aanloop naar de kadernota 2025, wel over de vraag hoe dit op te lossen.

In 2024 worden de gemeentelijke heffingen (zoals de opbrengst onroerendezaakbelasting en de toeristenbelasting) aangepast aan de inflatie. Dit is 6,2 procent. De afvalstoffenheffing stijgt meer. Dit komt doordat papier minder opbrengt en de verwerkingskosten hoger zijn. De rioolheffing houden we gelijk aan het tarief van 2023. Hierdoor blijven de woonlasten relatief laag ten opzichte van omliggende gemeenten en het landelijk gemiddelde.

Behandeling begroting in de gemeenteraad

De meerjarenbegroting wordt in de eerstvolgende fractievergadering van Gemeente Belang Krimpenerwaard besproken ter voorbereiding voor de Begrotingscommissie op 25 oktober en de Begrotingsraad op 7 november.

Klik op onderstaande link voor de begroting 2024 -2027.

Feiten en cijfers over woningbouw gemeente Noordenveld

Lijst Groen Noordenveld (LGN) Lijst Groen Noordenveld (LGN) DENK Noordenveld 20-09-2023 09:58

Onderstaand artikel is al eerder door LGN geplaatst, maar het is vanwege de concept-Woonvisie die in september 2023 in de gemeenteraad aan de orde is, weer actueel.

LGN krijgt af en toe te horen: 'Maar jullie zijn toch tegen woningbouw? Kijk nu eens naar de enorme vraag op de woningmarkt!

De grote vraag is echter: wat is fictie (beeldvorming) en wat is de werkelijkheid.

Onlangs kwam het CBS met interessante cijfers over de woningmarkt in Nederland. En dan blijkt zomaar dat er ook op de woningmarkt door de politiek en door belangenorganisaties (bijvoorbeeld Bouwend Nederland) nogal fors aan onjuiste beeldvorming wordt gedaan. Uit CBS cijfers blijkt namelijk het volgende:

Na de 2e WO hadden we in Nederland een tekort van zo'n 500.000 huizen

In de jaren '90 van de vorige eeuw hadden we een tekort van grofweg 100.000 woningen

Nu - anno 2022 - hebben we een historisch laagte record met een tekort van 77.000 woningen!!! Sinds de jaren '50 van de vorige eeuw was het woningtekort nog nooit zo laag!

Sinds 2015 is er elk jaar meer gebouwd in Nederland dan er aan vraag bij is gekomen: m.a.w. het tekort is afgenomen (en nu 77.000).

Wat speelt er nog meer op de woningmarkt:

De vraag van 77.000 woningen speelt zich vooral af in grootstedelijke gebieden en dan met name in de universiteits steden van Nederland.

De toestroom van vooral jonge mensen (ook uit het buitenland) is daar enorm.

In deze grootstedelijke milieus speelt ook de vastgoedsector een belangrijke rol. Uit speculatie motieven functioneert de woningmarkt daar niet naar behoren. Vraag en aanbod komen daar regelmatig slecht bij elkaar (m.a.w. het totale aanbod wordt onvoldoende benut).

Er is regelmatig sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. De vraag naar woningen voor starters en ouderen is groot, terwijl projectontwikkelaars en gemeenten liever exclusieve gezinswoningen in een duurder segment bouwen.

Zowel gemeenten als projectontwikkelaars zijn over het algemeen vooral geïnteresseerd in het bouwen van relatief dure huizen, omdat daar de grootste marges op zitten en hoge grondprijzen dan gemakkelijker terugverdiend kunnen worden. Sociale woningbouw en bouw van huurwoningen blijft daardoor ver achter bij de (politieke) voornemens.

Veel woningbouwverenigingen hebben het moeilijk op de vastgoedmarkt en tonen weinig initiatief tot het bouwen in de sociale huur sector.

Op de financiële markten was het tot voor kort voor vrijwel iedereen mogelijk om een ruime hypotheek te nemen tegen minimale rentes en met minimale afdracht. Dat heeft de vraag naar koophuizen enorm opgedreven (iedereen leek ineens een huis te kunnen kopen). Door de grote toestroom van (jonge) mensen naar de grote steden heeft dat geleid tot enorme prijsstijgingen op de huizenmarkt. Door stijging van de hypotheekrente zou aan deze ontwikkeling wel eens snel een eind kunnen maken.

In Noordenveld wil de gemeente en relatief veel politieke partijen het liefst grootschalige bouwprogramma's opzetten in uitbreidingsgebieden. Denk aan bijvoorbeeld aan Roden-Zuid en het terrein van Zuidersma (Nieuw-Roden). Hoe kijken andere organisaties en marktpartijen daar tegenaan? De provincies Groningen en Drenthe hebben hun beleid sinds de regiovisie van meer dan een decennium terug aanzienlijk bijgesteld. Beide provincies spreken zich uit voor bouw in en de grotere steden en in de rest van de provincie beperkte woningbouw bij voorkeur op inbreidingslocaties. Dat is ook conform demografische ontwikkelingen. De plattelandsgebieden in onze provincie kennen geen bevolkingsgroei en slechts een beperkte groei van huishoudens (door scheidingen). Gelet op de vergrijzing zal die huishoudensgroei in de nabije toekomst verder afnemen. Het vraagt om lef en veel meer visie om de lokale woningmarktvraag (ouderen en starters / huursector) en het aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Tenslotte: hoe is het mogelijk dat in de beeldvorming er enorme problemen zijn op de woningmarkt, terwijl tegelijkertijd een tekort van 77.000 woningen  eigenlijk - historisch gezien - zeer laag is. Het zegt meer iets over de wijze van informatievoorziening en communiceren van overheden en belangenorganisaties sinds een aantal jaren. Het najagen van andere belangen leiden tot onjuiste beeldvorming door dingen te roepen die helaas niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Dat er nog steeds gebouwd moet worden staat buiten kijf. Maar wat er precies gebouwd moet worden (starters/ouderen/huur), in welke hoeveelheden en waar (inbreiden), dát is de grote uitdaging.

Leesvaardigheid en de bibliotheek

Lijst Fier Lijst Fier DENK Vlieland 13-09-2023 15:33

Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 september jl. werd het volgende door Henk Veerdig ingebracht namens Lijst Fier.

Leesvaardigheid en de bibliotheek

Een op de zes mensen in Nederland (ongeveer 2,5 miljoen volwassenen) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Handelingen met computer en/of smartphone worden dan ook erg ingewikkeld, terwijl deze steeds meer van belang worden om actief en met genoegen mee te kunnen doen in onze samenleving. Het lijkt dus niet overdreven te veronderstellen dat ook op Vlieland flink wat mensen moeite hebben met lezen en schrijven.

Er is ook een vaste internationale Dag tegen Ongeletterdheid: 8 september. Prinses Laurentien is een van de boegbeelden van de alfabetisering. Ook onze eigen wethouder mevrouw Vellinga draagt met elan het belang van leesvaardigheid uit.  Een belangrijke missie!

Door allerlei partijen wordt deze week in den lande aandacht gevraagd hoe wij zonder de mensen, jong en oud,  beter kunnen leren lezen, hetgeen maatschappelijk echt van belang is, sociaal gezien van waarde is maar zeker ook heel erg fijn kan zijn voor de ontspanning, ter lering en voor de ontwikkeling van inlevingsvermogen. Leesplezier!

In onze raadsbreed akkoord staat in opdracht 27 en 28 oproep voor aandacht voor de Nederlandse taal. Dat er met respectvolle hulp echt iets te bereiken valt met het beter leren lezen en schrijven, wordt zo mooi onderkend door ervaringsdeskundigen, die na enige gevoel van ongemak op cursus zien dat er een wereld voor hen opengaat. Zaken beter begrijpen, zelfredzaam worden, meer zelfvertrouwen krijgen, actiever meedoen en dat het echt niet nodig is om je te schamen om lezen en schrijven ook op latere leeftijd te leren. Immers, wij allen hebben een lang leven te leren.

Onze fraaie bibliotheek speelt een belangrijke maatschappelijke rol in die benodigde  laagdrempeligheid om met elkaar hierover in contact te komen. De bibliotheek draagt volop het leesplezier uit. Het heeft een prettige ontmoetingsfunctie, bevordert de geletterdheid maar organiseert ook tal van activiteiten op dit vlak. Naast het inkijken of lenen van boeken vinden we daar ook het informatiepunt Digitale overheid (IDO), bedoeld om mensen op weg te helpen in hun digitale communicatie met de overheid. Denk aan belangrijke vragen over zorg, huurtoeslag en digiD of de bankzaken via apps.

De bibliotheek is dus echt een instituut geworden die belangrijke thema’s oppakt voor onze informatiesamenleving.

Om dit te kunnen doen is uiteraard doorlopend geld nodig voor de bibliotheek. Nu nog vanuit het Rijk via het Gemeentefonds maar er gaat iets veranderen. Vanaf 2025 krijgen gemeenten een zorgplicht voor een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening, waardoor de aanwezigheid en toegang wettelijk verankerd wordt.

Wij zijn als gemeente dus ook nu zelf aan zet over onze rol hierin en welk budget daarbij past.

Vraag aan de wethouder hoe u deze ontwikkeling ziet en of u dit najaar nog een poging gaat doen om mee te dingen naar een specifieke bijdrage (Spuk) die voor 2024 beschikbaar is? De indieningsperiode ligt tussen half november en half december.

Derde vraag is of en zo ja, wanneer er een gemeentelijk bibliotheekplan gaat komen, om de bibliotheek langdurig en verantwoord haar belangrijke maatschappelijke taken uit te kunnen laten voeren? Dank u.

Hoe de wethouder reageerde, kunt u terugzien in de raadsvergadering op de site van de gemeente Vlieland. U vindt de vergadering via deze link, het betoog van Henk Veerdig begint op 1:29:00.

Raadspraat: Durf te doen (Jenny Houtgraaf)

PvdA PvdA DENK Bunnik 13-09-2023 11:50

De wereld verandert. De negatieve gevolgen van klimaatverandering worden met de dag duidelijker. Maar ook de positieve kanten van een transitie naar een duurzame samenleving komen steeds meer aan het licht. Denk aan een wereld zonder uitlaatgassen: een gezondere wereld. Denk aan een wereld met meer energie- en voedselzekerheid door kortere ketens: een wereld met sterkere (lokale) gemeenschappen. Ik ben van mening dat ook wij in de gemeente Bunnik ons hiervoor moeten inzetten, zo goed als wij allemaal kunnen.

De gemeente heeft weinig middelen. Maar gelukkig komt er vanuit de landelijke overheid en de provincie steeds meer geld om deze transitie te ondersteunen. (Of dit zo doorgaat, hangt natuurlijk voor een deel af van de uitslag van de komende Tweede Kamerverkiezingen.) De gemeente kan een sleutelrol spelen bij het inzetten van dit geld, onder andere door inwoners te informeren en faciliteren.Daarom ben ik ontzettend blij met de ruime steun deze zomer van de Bunnikse gemeenteraad voor een gemeentelijk stappenplan (‘Uitvoeringsprogramma’) Klimaatneutraal Bunnik 2040. Dit stappenplan bevat acties die de gemeentelijke organisatie per jaar in gang gaat zetten om de uitstoot van CO2 binnen de gemeentegrenzen terug te dringen. Met dit plan kan de gemeente geld effectiever en efficiënter inzetten en het tempo van de transitie opschroeven. Iets wat in mijn ogen hard nodig is.Dit is voor het eerst dat de Bunnikse gemeenteraad een concreet stappenplan heeft afgesproken richting klimaatneutraliteit. Stappen met als voorwaarde dat iedereen mee moet kunnen doen en dat wij geen kosten of schade afwentelen elders of op toekomstige generaties. En dat wij met respect omgaan met het Bunnikse landschap. Voorwaarden waar ik me helemaal in kan vinden. De opgave is enorm en allesomvattend: gebouwen, verkeer, landbouw, industrie. Veel partijen moeten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. Sommige stappen vereisen durf: durf van de gemeente, durf van ondernemers of durf van u, als inwoner. Laten wij samen de wereld voor ogen houden die wij willen en durf te doen.Van gedachten wisselen? Je kunt me bereiken via j.houtgraaf@bunnik.nl.

Jenny Houtgraaf, Raadslid P21

Zo slecht scheiden we ons plastic helemaal niet: ‘Iedereen wil het goed doen’

Gemeentebelangen Gemeentebelangen DENK Hendrik-Ido-Ambacht 05-09-2023 07:58

Onderstaand bericht is afkomstig van de website van RTL Nieuws, het geeft een goed beeld van de problematiek rond het gescheiden inzamelen van afval. We hebben de belangrijkste zaken even voor u verzameld;

Er is een grote bereidheid om afval gescheiden in te zamelen.

De methodes van inzamelen verschillen nog altijd per gemeente.

Het scheiden door de inwoners zelf levert de hoogste kwaliteit grondstoffen op

Nascheiden levert minder goede resultaten op dan scheiden door de inwoners

Inzamelen in ondergrondse containers levert veel afgekeurde afvalpartijen op. Dit omdat er teveel afval bij gegooid wordt wat er niet thuis hoort.

Tot zover de belangrijkste punten, hieruit blijkt dat we in Hendrik-Ido-Ambacht op de goede weg zijn. Met een positief effect op de kosten voor de inwoners en de gemeente.

Door Michiel de Vries 31 augustus 2023 19:50Aangepast 1 september 2023 09:41

Veel mensen doen hun best om plastic, metaal en drankkartons netjes in hun pmd-bak te gooien. Toch gaat het in sommige regio’s mis. Gemeentes willen dan het scheiden van plastic bij de burger weghalen. Zonde, zeggen deskundigen, want er is nog een wereld te winnen. “Voorlichting is nog steeds de meest onderschatte factor.”

Er zijn opvallend grote verschillen in het land als het gaat om het scheiden van plastic afval. In sommige gemeentes gaat dit heel erg goed, terwijl op andere plaatsen de container zo vol zit met ander vuil dat alles moet worden verbrand.

‘Afval scheiden is een grote bende’, kopte De Telegraaf gisteren. In negen Twentse gemeentes werd afgelopen jaar 98 procent van het zogenaamde pmd-afval (plastic, metaal en drankkartons) verbrand in plaats van gerecycled omdat er te veel ‘stoorstoffen’ in zaten.

Wat is hier aan de hand? Zijn de inwoners van Twente lui? Geloven ze niet in het nut van recycling?

“Het lijkt niet dat er wat mis is met deze mensen”, is de eerste reactie van Maarten Bakker, onderzoeker Grondstoffen en Recycling aan de TU Delft. Hij bekijkt de foto’s die horen bij het oorspronkelijke bericht van 1Twente. Hij ziet grote bakken, verzamelcontainers genoemd.

“Op deze containers staat alleen het woord verpakkingen”, ziet de wetenschapper. “Het lijkt alsof er alles in kan. Een soort algemene prullenbak. Bijna alles kun je scharen onder verpakkingen. Van een pizzadoos tot een pot verf.”

De bevestiging dat de Twentenaren het best goed willen doen, blijkt uit het feit dat het bij inzamelcontainers aan huis juist heel goed gaat. Uit die containers wordt slechts 1 à 2 procent afgekeurd.

Bakker ziet dat vaker. Volgens hem moet daarom beter worden onderzocht waarom het soms niet goed gaat. Naast dat mensen niet goed worden voorgelicht (‘Dat vage logo op de bakken suggereert dat álle verpakkingen erin mogen’) is er vaak nog een probleem: de bakken worden in steden niet goed gecombineerd en er is vaak te weinig controle. Zorg voor een goede spreiding van glas, papier, plastic en restbakken en maak voor iedereen duidelijk waar die staan, is zijn advies.

Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds Verpakkingen denkt dat nog iets een rol speelt: sociale controle. Die is er meer als het aan huis wordt opgehaald. “De buren die zien wat jij in de bak stopt.”

Als het afvalscheiden niet goed gaat, kiezen gemeentes voor nascheiding. Ook de Twentse gemeentes denken daar nu aan. Dat betekent dat je al je pmd-afval bij het restafval mag gooien. De verwerker haalt het er dan weer uit.

Zonde, zegt Bakker. “Als een gemeente goed scoort op scheiding met een huis-aan-huis systeem dan moet dat met openbare bakken ook lukken, mits er niet veel hoogbouw is. Goede bronscheiding geeft nog steeds de hoogste kans op recycling van de materialen.”

Dat zegt ook Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics aan de Maastricht University. “Nascheiding is voor gemeenten makkelijker. Je hoeft maar één zak op te halen. Maar het grootste argument tegen is: als je alles bij elkaar gaat gooien, komt het plastic langere tijd in contact met andere meuk, waardoor het die geur gaat opnemen. Dat is best wel een probleem. Recyclen wordt dan een stuk complexer.”

Ragaert vindt dat er te makkelijk wordt gedacht over nascheiding. “Als gezegd wordt: ‘Het gaat niet goed met bij de bron scheiden, laten we het opgeven’, dan vind ik dat echt onzin. Dan gaan we er nooit komen met de circulaire economie.”

De gemeente Almere is ook van plan aan nascheiding te gaan doen. Almeerders scheiden pmd- en restafval nu nog zelf, ‘en dat doen ze goed’, meldt de gemeente op de website. “Beter dan machines op dit moment kunnen.” Daarom wordt pas overgestapt op nascheiden als machines het afval minimaal even goed kunnen scheiden als de Almeerders nu doen.

Als bewoners de pmd goed scheiden, kan dat een gemeente overigens flink wat geld opleveren. De Drentse gemeente Aa en Hunze is daar een mooi voorbeeld van: in 2021 werd 10,9 procent van pmd-containers afgekeurd, toen de gemeente startte met controles was dat een jaar later nog maar 2,8 procent. Het leverde de gemeente een besparing op van 40.000 euro ten opzichte van de voorgaande jaren, ongeveer 4 euro per huishouden.

Op de kaart hieronder is te zien welke gemeentes nog apart pmd ophalen. Ook is de hoeveelheid pmd per persoon te zien.

In het westen van het land wordt per persoon weinig pmd verzameld. “In grote steden, vooral in de Randstad, waar ze veel hoogbouw hebben, wordt heel slecht ingezameld”, zegt Bakker. “In Eindhoven ook. In veel van die plaatsen zijn ze overgegaan op nascheiding.”

Peter Rem, hoogleraar Resources & Recycling aan de TU Delft, ziet dat inzamelen van pmd lastiger is bij mensen die ‘veel stress en weinig geld of tijd hebben’. “Ik vermoed dat veel consumenten niet nadenken of een bepaalde soort verpakking wel effectief te recyclen is, voordat ze die in een bak werpen.” Dat is waarom de grote steden zijn overgegaan op nascheiding. “Dan worden gestreste burgers minder belast.”

Kim Ragaert van de Maastricht University vindt dat opvallend. “In België, waar ik vandaan kom, is het zodanig ingeburgerd dat het normaal is om pmd te scheiden.”

Natuurlijk, daar wordt ook weleens een lading afgekeurd. Gebeurt dat consistent, dan gaat de vuilnisophaler een tijdje extra controleren. “De zak of de container kan dan een grote rode sticker krijgen. Als het jou betreft, ga je mopperen en boos zijn natuurlijk, maar het zorgt wel dat je een beetje oplet.”

Landelijk wordt 75 procent van het ingezamelde huishoudelijke pmd gerecycled, blijkt uit informatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Van al het plastic dat in Nederland op de markt wordt gebracht, wordt bijna de helft gerecycled.

In ons land gaat het ‘best wel goed’ met het inzamelen van pmd, zegt Maarten Bakker van de TU Delft. Ook zijn collega’s zijn het erover eens.

“België en Nederland doen het uitstekend”, zegt Kim Ragaert van de Maastricht University. “Harmonisering tussen landen zou nuttig zijn. Er zit nu nogal wat verschil tussen leerlingen in de EU-klas. Een aantal landen rond de Middellandse Zee en de Balkan staan op de rem. Het is heel moeilijk om afvalverwerking te harmoniseren.”

De deskundigen beamen: het is gewoon heel lastig inschatten wat er in de pmd-bak mag. “Iedereen wil het goed doen, is mijn ervaring, maar soms is het gewoon niet makkelijk”, zegt Bakker.

Denk aan het netje voor sinaasappels. Dat kan dus beter in het restaval, omdat het soms niet de juiste soort kunststof is. Maar ook draaien de netjes zich om de messen van de maalmolens. Daardoor moet de machine worden stilgelegd en moeten de netjes van de messen afgesneden worden.

“Maar ja, wie weet dat nou precies? Zo zijn er tal van voorbeelden. In drankkarton zit ook aluminium, maar dat mag wel bij de pmd omdat die eruit worden gevist en apart kunnen worden verwerkt.”

Het op de verpakking zetten in welke bak iets moet, is geen optie, omdat afvalverwerking in ieder land anders gaat. Het kan zelfs in Nederland per gemeente verschillen. “De industrie zal zeggen: dat is ondoenlijk.”

Vernieuwing Waagsteeg in 2024 hard nodig!

Hart voor Delft Hart voor Delft DENK Delft 18-08-2023 14:11

Welkom in het bruisende hart van Delft, waar de eeuwenoude charme van onze stad naadloos samenvloeit met het moderne leven. Tussen de kronkelende straatjes en historische gebouwen ligt de Waagsteeg. Als doorgangsweg vanaf de Boterbrug naar de iconische Markt, de majestueuze Nieuwe Kerk, het Oude Stadhuis en de gevangenis het Steen speelt de Waagsteeg een cruciale rol. Dagelijks lopen honderden mensen deze route. Zij komen aanlopen via de Boterbrug, schieten foto’s over het water aan de Wijnhaven en genieten van onze rijke geschiedenis en cultuur. Vervolgens lopen zij via de Waagsteeg rechtstreeks het hart van Delft in.

Hoewel de Waagsteeg een sprookjesachtige route biedt voor nieuwsgierige bezoekers, heeft de eens zo pittoreske doorgang geen enkele aantrekkingskracht meer. Dit door nalatigheid in het onderhoud en desinteresse van de gemeente om de steeg een aantrekkelijk onderdeel te maken van de route en de belevenis van de wandelaars. En dit zijn niet alleen buitenlandse toeristen maar ook dagjesmensen en Delftenaren zelf. Zowel de zorg voor netheid als de visuele aantrekkingskracht hebben hier geleden onder de aanwezigheid van overvloedige fietsen, van ‘hangers’ die de steeg gebruiken om te roken en/of te drinken. De fietsen worden vaak klakkeloos neergesmeten en belemmeren vaak de doorgang voor de mensen die naar het hart van de stad willen lopen. Zij moeten slalommen om de fietsen heen en tegelijkertijd uitkijken dat zij niet in de viezigheid stappen. Absoluut geen visitekaartje dus. Maar als het aan de horecaondernemers links en rechts van de steeg ligt, De Waag en De Pizzabakkers, zal dit najaar een begin gemaakt worden met een plan om de Waagsteeg een aantrekkelijk onderdeel van de belevenis van Delft te maken.

Hart voor Delft heeft de handen ineengeslagen met de gedreven ondernemers die de Waagsteeg de uitstraling willen geven die het verdient. Samen hebben ze de visie ontvouwd voor een hernieuwde, bruisende en uitnodigende Waagsteeg die het kloppende hart van Delft weerspiegelt. Hiervoor zal ondergetekende in het najaar Wethouder van Vliet benaderen en de mogelijkheden samen met de ondernemers bespreken en bekijken wat haalbaar is en waar de gemeente kan assisteren.

Een van de meest cruciale stappen op weg naar deze transformatie is het creëren van een fietsvrije omgeving. Door dit te realiseren wordt niet alleen meer ruimte en rust geboden aan wandelaars, maar kunnen de horecaondernemers ook eindelijk de glans van de Waagsteeg herstellen. Geen tientallen fietsen die de doorgang belemmeren, geen obstakels om langs te slalommen en geen kans meer om in viezigheid te trappen.

Maar dat is slechts het begin. De wens is ook om de brug fietsvrij te maken. Zodat de mensen gewoon een foto kunnen maken zonder over een fiets te hoeven buigen met hun telefoon of fotocamera. Ook wil Hart voor Delft gaan praten met de wethouder over de ‘levensgevaarlijke deur’ van de Stedin onder de Waag. Is het mogelijk deze centrale te verplaatsen? Waarom zit dit onder een van de meest historische panden die Delft rijk is?

De Waagsteeg is niet alleen een doorgang. Het is een essentieel onderdeel van de stadsgeschiedenis en dus ook de beleving van bezoekers. Deze betoverende steeg kan dienen als een adembenemend decor voor de rondleidingen die de gidsen aanbieden, waarbij ze bezoekers een glimp van het verleden en heden van Delft gunnen.

Zoals eerder gezegd willen de ondernemers de Waagsteeg omtoveren tot een visueel festijn dat bezoekers betovert en inspireert. Denk aan een samenwerking met lokale kunstenaars. Met de steun van de gemeente moet dit haalbaar zijn. Is het een idee te streven naar het omhullen van de muren met de tijdloze pracht van Delfts blauw. Het verhaal van onze stad, vastgelegd in kleur en detail? Dit zal elke voorbijganger verwelkomen en aanspreken. Niet alleen het Prinsenhof is belangrijk, waar immers heel veel geld naar toe gaat voor onderhoud. Dit alles draagt bij aan de belevenis en zal toeristen ook zeker aanspreken een bezoek aan Delft te brengen. Dus ook de Waagsteeg!!

Coby de Koning

Trailerhelling ontbreekt in Delft

Hart voor Delft Hart voor Delft DENK Delft 08-08-2023 05:40

De watersport is al jaren een geliefde manier van recreëren in ons waterrijke land.

Naast de talrijke motorjachten in alle verschillende maten en vormen, zijn er ook veel waterliefhebbers die dichter bij huis willen blijven en daarom een sloep of een variant hierop hebben, om niet dagen van huis te zijn, maar bijvoorbeeld dagjes uit willen en op mooie dagen vanaf het water van de omgeving te genieten.

Vele steden hebben hiervoor een trailerhelling, waar de mensen hun boot via de helling in het water kunnen laten. Delft heeft inmiddels een haven waar recreatieve vaart aan kan leggen, maar voor een sloep of andersoortig vaartuig kun je je boot nergens op een simpele manier in het water laten.

Te water laten

Hart voor Delft is hier al aantal keren op geattendeerd en vindt dit eigenlijk ook een vreemde zaak. Waarom heeft Delft, waar de Delftse Schie doorloopt in de Vliet en je eigenlijk onze mooie stad doorkruist geen trailerhelling, waar je de mogelijkheid geboden wordt om je boot via een helling te water te laten?

Deze vraag gaan we na het zomerreces aan het college voorleggen. Wellicht zullen wij het verzoek doen om voor volgend jaar zomer ergens een trailerhelling te creëren. De vraag is dan natuurlijk hoe gaan we dat bekostigen?

Hart voor Delft heeft bij herhaling gezegd, dat als we geld uitgeven dan doen we dat op basis van urgentie en prioriteit.

Grote behoefte

Gezien de grote behoefte aan deze trailerhelling, lijkt het ons logisch dat dit niet persé gratis hoeft te zijn. We kunnen ons voorstellen dat mensen, die hun sloep of anderszinds te water willen laten of weer op de trailer willen laden, hiervoor best een redelijk bedrag willen betalen.

Kortom, zo’n trailerhelling zal zich wellicht kunnen terugverdienen en we maken er veel mensen blij mee. Daar zijn we van overtuigd. Op de foto zie je de, overigens gratis, trailerhelling in Aalsmeer.

Locaties

Volgens Hart voor Delft zijn er  genoeg locaties langs de Delftse Schie, waar dit soort hellingen gecreëerd zouden kunnen worden. Denk daarbij aan Nieuwe Haven aan de Rotterdamseweg of in de buurt van de Kruithuisbrug, Daar wordt het kanaal verbreed en de kades bebouwd en verbouwd en kan een trailerhelling prima worden ingepast.

We houden u, als inwoners van onze mooie stad, graag op de hoogte. Als u vragen en/of opmerkingen heeft, stuurt u dan gerust een email naar: fractie@hartvoordelft.nl.

Hart voor Delft

Meer bekendheid speel- en beweegplekken in onze gemeente

PvdA PvdA DENK Vught 02-08-2023 16:34

Voor de raadsvergadering van 13 juli had PvdA-GroenLinks een motie opgesteld om meer bekendheid te geven aan speel- en beweegplekken in de gemeente Vught. Deze motie hebben we tijdens de raadsvergadering ingetrokken omdat de Wethouder aangaf dat een groot deel van de inhoud van deze motie al is verwerkt in het sport- en beweegbeleid van Vught dat binnenkort naar de raad zal komen.

Reden van de motie

We hadden deze motie klaarliggen omdat PvdA-GroenLinks veel aandacht heeft voor de speel- en beweegplekken in Vught. We vinden het heel mooi om te zien dat deze plekken steeds toegankelijker gemaakt worden. Ook zijn we blij met het feit dat Vught inmiddels al veel speel- en beweegmogelijkheden heeft gecreëerd in de openbare ruimte die niet alleen bedoeld zijn voor kinderen, maar juist om door alle inwoners van de gemeente Vught te worden gebruikt. Denk aan de beweegroute rond de IJzeren Man, losse beweegtoestellen verspreid door de gemeente Vught, de BMX-baan bij Ouwerkerk en jeu-de-boules-banen op verschillende locaties. Er wordt door de gemeente Vught veel in geïnvesteerd en daarom vinden wij het belangrijk dat al deze plekken ook gevonden gaan worden door de inwoners van Vught.

Ons voorstel

Ons voorstel was om onder onze inwoners (nog) meer bekendheid te geven aan openbare speel- en beweegplekken zodat zij deze locaties weten te vinden. Ook hadden wij het idee om een aantal (grotere) speel- en beweegplekken onder de aandacht te brengen middels bewegwijzering. Daarnaast stond in ons voorstel om op visitvught.nl naast de beweegroute van de IJzeren Man en de natuurspeeltuin in Helvoirt ook andere speel- en beweeglocaties van Vught onder de aandacht te brengen.

Ingetrokken

De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering gezegd dat een groot deel van onze punten verwerkt worden in het nieuwe sport- en beweegbeleid. Om deze reden hebben we besloten om de motie in te trekken. We zijn benieuwd naar het nieuwe beleid en hopelijk komen deze punten voldoende aan bod. Mochten we het te mager vinden, dan zou het kunnen dat we de motie alsnog in gaan dienen.

https://www.pvda-gl.nl/meer-bekendheid-speel-en-beweegplekken-in-onze-gemeente/Kim Dorna

 

 

 

Op de foto: nieuwe beweeglocatie in de Paardensteeg die momenteel wordt aangelegd

Het bericht Meer bekendheid speel- en beweegplekken in onze gemeente verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

Column: Zomerreces. Reflecteren en vooruitkijken

PCG PCG DENK Buren 29-07-2023 14:45

Op dit moment ligt de politiek in de gemeente Buren nagenoeg stil. Het zomerreces is altijd een moment van rust en bezinning. Dit moeten we eigenlijk vaker hebben. Die rust en bezinning bedoel ik. Meer reces is op jaarbasis niet haalbaar vrees ik. Niet dat ik daarvoor pleit, want we hebben genoeg thema’s die dringend op behandeling wachten. Dus laten we vooral na het reces weer vol nieuwe energie aan de slag gaan voor de gemeente Buren.

PCG Buren staat, niet ten onrechte, bekend als een partij die opkomt voor de belangen van de agrariërs in de gemeente Buren. Natuurlijk is dit een belangrijk speerpunt, maar we zijn zoveel meer als alleen dat. Onze belangrijkste drijfveer is ons christelijk geloof. En dit willen we graag een stem geven in de Burense politiek. Niet vanuit een specifiek kerkgenootschap of richting, maar juist vanuit breed christelijk perspectief. Daarnaast vinden we wonen, onze jeugd, goed functionerende veiligheidsdiensten, de sociale cohesie in de kernen en een duidelijke visie op rentmeesterschap ten opzichte van de schepping erg belangrijk.

Zon- en windenergie, vastgoedbeleid, sport- en gezondheid

De keuzes die daarbij horen zijn niet altijd even makkelijk of zonder discussie te maken. Als het gaat om zon of windenergie zijn er bijna geen unaniem populaire opties. Maar keuzes moeten wel gemaakt worden. Ook op thema’s als klimaatadaptie, vastgoedbeleid en sport- en gezondheid hebben we keuzes gemaakt die niet altijd door iedereen met evenveel enthousiasme ontvangen worden. Maar die echt het beste voorhebben voor de gemeente op de middel- en lange termijn.

Gemeentehuis en speeltuinen

Nu we het toch over keuzes hebben, het gemeentehuis blijft staan, en wel ten dienste van de sociale huur in de gemeente. Los wat we hier verder van vinden, wat ons betreft met de kennis en opties van nu een verantwoorde keuze. En nee, ook dit was geen makkelijke keuze. Wat wel makkelijker was, is de steun voor de speeltuinen in de gemeente Buren. Elk kind verdiend het om in de wijk te kunnen spelen, ongeacht sociale huur of dure koopwoning.

Papierverenigingen

Daarnaast hebben we ons de afgelopen tijd hard gemaakt voor de papierverenigingen. Dit betreft niet alleen kerken, maar ook muziekverenigingen. Er is er zelfs één met de naam Soli Deo Gloria. Ik ben niet zo bekend met hun repertoire, maar de naam is in ieder geval prachtig. Deze papierverenigingen zijn ons sociaal kapitaal in de kernen, laten we hier zuinig op zijn als gemeente. De inwoners moeten centraal staan, niet de ambtelijke organisatie of raadsleden. Die moeten juist dienstbaar zijn aan de lokale samenleving.

Geniet

Ik wens u een prachtige zomerperiode toe. Geniet van de schepping, geniet van elkaar, zeker ook binnen de gemeente Buren. We hebben nog steeds een rijk aanbod aan cultuur en cultuurdragers. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de verschillende historische windmolens die onze gemeente rijk is. Ook hiervoor hopen we ons te blijven inzetten.

Wat is uw mening?

De keuzes die ik hierboven kort beschreef zijn slechts een greep uit alle onderwerpen die voorbij komen. Heeft u een mening, suggesties op opmerkingen over de koers die we als PCG voeren? Wellicht commentaar over de genomen besluiten? Laat het ons vooral weten, dan kunnen we de keuzes uitleggen vanuit ons perspectief, en veranderen waar nodig en wenselijk. Winston Churchill zei het al, ‘soms moet je veranderen om te verbeteren’. Niet altijd overigens,  dat voorbehoud wil ik hier wel maken.

Tot slot

Terug naar het begin, de PCG staat voor politiek met een open Bijbel, behoud van onze plattelandsgemeente met de sociale verbanden die daarbij horen, en steun voor de vormgevers van ons buitengebied, de agrariërs. Wat moet dat moet, maar laten we hier zorgvuldig mee omgaan. Of zoals filosoof en goede vriend Corné Rademakers uit Lienden het onlangs in een interview met het Dagblad Trouw treffend uitdrukte: ‘ Je mag een lange diepgewortelde traditie niet met een progressief gebaar overboord gooien’.

Hier heb ik weinig aan toe te voegen. Ik kijk ernaar uit om samen met de fractie na het zomerreces aan de slag te gaan. Om het geloof een stem te geven in de gemeenteraad van Buren en het beste te zoeken voor onze inwoners en ondernemers.

Auteur: Jan Keuken, fractievoorzitter PCG Buren

Leren van blunder hoogheemraadschap

Wij. Rijswijk Wij. Rijswijk DENK Rijswijk 25-07-2023 10:49

Het Hoogheemraadschap Delfland communiceerde niet over een veel te hoge PFOS-waarde (een soort PFAS) die het in 2021 constateerde in een sloot in het Haagse Forepark. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer, gevolgd door berichten in Haagse media. Ook Rijswijk valt onder dit Hoogheemraadschap. Hoe kunnen we hier vertrouwen op eerlijke informatie?

De betreffende sloot is onlangs afgesloten om te voorkomen dat de vervuiling zich verspreidt. “Dat is natuurlijk veel te laat. Ook het niet tijdig communiceren met omwonenden is een kwalijke zaak”, vindt Van Bemmelen, lid van Wij. Rijswijk. “Natuurlijk wil je geen onnodige paniek en maak je een zorgvuldige afweging over wat je communiceert, maar 25.000 keer meer PFOS dan wat het RIVM veilig acht voor zwemwater is wel erg veel om je meetwaarden in een lade te laten verdwijnen. Nu worden er ook andere PFAS gevonden.”

“Het Waterschap is een deel van de overheid en heeft onder andere de zorg voor de veiligheid van water. Ook Rijswijkse sloten worden geregeld uitgebaggerd waarbij de hoeveelheid giftige stoffen wordt gemeten. Dat is heel goed en belangrijk. Maar als er dan bij een te hoge concentratie geen actie wordt ondernomen dan gaat er wel iets mis. Niet alleen bij PFAS maar ook bij andere verontreinigingen. Waar blijven die meetwaarden, zijn die openbaar?”

Kinderen zwemmen in oppervlaktewater

“Ook in Rijswijk zie je kinderen zwemmen in oppervlaktewater. Zeker met de zomerse temperaturen. Met de opmerking van het Waterschap dat de Haagse sloot ‘geen officieel zwemwater is’, verschuift het z’n verantwoordelijkheid naar onwetende inwoners”, vindt Van Bemmelen.

“Als ik bronnen op internet mag geloven, is de hoeveelheid PFAS die door de huid wordt opgenomen lager dan wat je inslikt en inademt, maar met zulke hoge concentraties als in het slib van dat Haagse slootje, zou ik ervandaan blijven. Mensen gebruiken water uit sloten bijvoorbeeld ook in hun tuin. Denk aan de volkstuintjes waar schoolkinderen leren waar hun eten vandaan komt. Daar heeft de overheid een verantwoordelijkheid.”

Hebben we in Rijswijk de hotspots in beeld?

“Er is op dat Haagse bedrijventerrein dus blijkbaar gewerkt met PFAS-houdende producten. Hebben we in Rijswijk locaties in beeld waar PFAS en andere chemicaliën worden gebruikt? Is er goede controle op welke bedrijven zich vestigen, zoals in de Plaspoelpolder? Van de brandweer en bhv-oefenlocaties, tot aan fabrikanten van allerlei producten. Doe wellicht wat extra metingen op dat soort locaties. Een probleem kan anders net zo makkelijk hier ontstaan. Eén incident in de regio is wel genoeg”, vindt Van Bemmelen. “Ook in Rijswijk kunnen we ervan leren.”

Wat zijn PFAS?

PFAS is een groep schadelijke chemicaliën die o.a. het immuunsysteem beschadigen en kanker kunnen veroorzaken. Ze worden gebruikt voor bijvoorbeeld antiaanbaklagen, het waterdicht maken van kleding, cosmetica, blusschuim en vele andere toepassingen. De variant ‘PFOS’ is al jarenlang verboden. Het goedje valt onder de ‘forever chemicals’ en hoopt zich op in ons milieu en is ons lichaam.

Dankzij grote vervuilers zit het inmiddels vrijwel overal in de grond, het water en in onze voeding. In Nederland lozen bedrijven PFAS nog steeds met vergunning. “Onbegrijpelijk”, vindt Van Bemmelen. “Nederland is helaas het afvoerputje van Europa. Juist hier is het belangrijk de hoeveelheid die we binnenkrijgen te beperken.”

Fractie Wij. stelt vragen

De fractie van Wij. Rijswijk stelt vragen n.a.v. het incident in Den Haag over de Rijswijke aanpak als het gaat om gevaarlijke stoffen zoals PFAS en meetwaarden in Rijswijks water. Ook vraagt de partij het college om bij het Hoogheemraadschap aan te dringen op meer transparantie, gezien hun verantwoordelijkheid voor milieu en veiligheid van inwoners.