Nieuws van politieke partijen over DENK inzichtelijk

1055 documenten

Het belang van een diverse fractie

D66 D66 DENK Utrechtse Heuvelrug 07-05-2021 14:21

De Tweede Kamerverkiezingen zijn achter de rug. Landelijk is het nu tijd voor de kabinetsformatie, maar lokaal kijken we alweer vooruit naar de volgende verkiezingen, die voor de gemeenteraad op 16 maart 2022. Het lijkt ver weg, maar we zijn er inmiddels volop mee bezig.

Misschien lijkt het je wel wat, een periode raadslid worden? Misschien overweeg je je kandidaat te stellen.? Of zou je graag wat extra informatie krijgen over wat een raadslid eigenlijk doet?

Diverse en complexe uitdagingen De komende raadsperiode zullen we met een aantal diverse en complexe uitdagingen te maken krijgen, ook op de Utrechtse Heuvelrug. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toenemende ongelijkheid: wie kan hier (blijven) wonen, hoe geef je kinderen een gelijke start en zorg je ervoor dat iedereen in onze gemeente gezond oud kan worden? Denk aan de uitdagingen van de energietransitie: hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen en dat we zorgvuldig omgaan met de inrichting van onze groene gemeente? En denk aan de kloof tussen politiek en inwoner die niet alleen in Den Haag, maar ook lokaal speelt. En dat allemaal tegen de achtergrond van een penibele financiële situatie, want we staan er als gemeente financieel gezien nog steeds niet goed voor.

Het belang van een diverse fractie We hebben dus, ook voor de komende periode, weer een diverse fractie nodig om aan oplossingsrichtingen voor deze en andere problemen te werken. Dat betekent idealiter zoveel mogelijk spreiding: qua gender, leeftijd, culturele achtergrond en qua dorpen. Op die manier denken we het best sensitief te kunnen blijven voor de onderwerpen waar de verschillende inwoners uit de verschillende dorpen van onze gemeente écht van wakker liggen. Dat dat hele diverse onderwerpen zijn, die ook nog eens per dorp behoorlijk verschillen, is gebleken uit de goedbezochte digitale dorpsgesprekken die wij de afgelopen maanden met de fractie en de programmacommissie maakten. Maar daarover in de volgend Nieuwsbrief meer.

Is het iets voor jou? Of het raadslidmaatschap iets voor jou is, valt uit te zoeken. Door bijvoorbeeld een (online) raadsvergadering te bezoeken als er een onderwerp op de agenda staat dat je boeit, door mee te doen met de leergang oriëntatie op het raadslidmaatschap die onze gemeente binnenkort met andere gemeenten organiseert, of door een kop thee te drinken met een raadslid om eens te horen wat hij/zij zoal doet.

Je kunt daarvoor, of voor andere vragen die je hebt, natuurlijk altijd even contact opnemen met één van ons!

Hoe zorgen we dat we mensen integreren in het grotere geheel?

CDA CDA DENK 's-Gravenhage 21-04-2021 07:24

Verbinden sluit integratie juist NIET uit! Integreren versterkt juist het verbinden. Sterker nog, goede integratie is een absolute en noodzakelijke kernvoorwaarde voor verbinding in de Haagse samenleving. Integratie en verbinding zouden dus hand in hand met elkaar moeten gaan. Hoe zorgen we dat we mensen integreren in het grotere geheel? Den Haag in al zijn pluriformiteit is namelijk dat grotere geheel. Een groter geheel dat in de loop der jaren ook veranderd is. We hebben behouden wat we hadden, maar er is ook veel bijgekomen. Vaak toegevoegd door nieuwkomers die zich hier hebben gevestigd en nu geworteld zijn in onze stad. Wat een rijkdom en verscheidenheid hebben we juist door deze nieuwkomers erbij gekregen. Denk maar aan de vele keukens die we rijker zijn sinds de komst van de eerste migranten. Hier was wederzijdse acceptatie voor nodig om dit te bewerkstelligen. Die wederzijdse acceptatie is het gevolg van het feit dat nieuwkomers erkenden dat ze deel gingen uitmaken van een groter geheel. Hun eigen cultuur en achtergrond werden zo een mooie toevoeging aan het al bestaande. De al geldende regels in de Haagse samenleving werden geaccepteerd. En de waarden en normen van de vele en sterke gemeenschappen die er al waren in Den Haag, incorporeerde men in de manier van leven. Voorzitter, dat is verbinding en integratie.

In debat over sport- en woonpark Zuilense Vecht

CDA CDA DENK Utrecht 19-04-2021 12:06

Het nieuw te ontwikkelen sport- en woonpark Zuilense Vecht werd afgelopen donderdag besproken in de gemeenteraad. Een plek die erg speelt in de buurt, wat wel blijkt uit de vele schriftelijke reacties van omwonenden en de vele gesprekken die zijn gevoerd met de sportverenigingen. Er ligt inmiddels een mooi plan dat een plek biedt voor betaalbaar wonen (ook middenhuur en betaalbare koop), veel sporten (zowel teamsport als “urban sports”) en ontmoeting in een vooral groene omgeving. We zijn vaak kritisch op plannen van dit college, maar in dit geval kunnen wij ons goed vinden in het voorstel. “Dit plan heeft een menselijke maat in zich, we verwachten dat het hier prettig wonen en verblijven is.” – Jantine Zwinkels, woordvoerder/raadslid CDA Utrecht Tegelijkertijd hebben we nog een paar belangrijke aandachtspunten meegegeven aan de wethouder. Denk daarbij aan de sociale veiligheid, de benodigde financiering van het opknappen van het Theo Thijssenplein (geregeld op basis van een CDA-motie uit februari 2020), beeldkwaliteit van zelfbouw, een sportparkmanager die zich inzet voor de samenwerking tussen clubs die gebruik maken van de sportvelden en tot slot, de samenwerking met de buurgemeente Stichtse Vecht, met wie de gemeente Utrecht samen verantwoordelijk is voor een succesvolle realisatie van het plan. Tot slot zien wij nog een tweetal verbeteringen waarvan wij hopen dat we op steun kunnen rekenen bij andere politieke partijen tijdens de behandeling in de gemeenteraad. Allereerst zien wij graag dat er ook de mogelijkheid komt voor een kleine winkel (zoals een bakker) of andere buurtvoorziening, aangezien deze plek best wel ver weg ligt van bestaande voorzieningen. Ten tweede willen we de basis op orde houden, door de samenhang van het plangebied te beschermen. Het voorstel van het college om het plangebied op te knippen in veel aparte percelen (omdat er op die manier meer rendement ontstaat voor de gemeente) heeft het risico in zich dat de integraliteit van dit prima plan verloren gaat. Binnenkort zullen we in de gemeenteraad het plan definitief vaststellen en volgt het bestemmingsplan.

Het effect van het rapport Van Geel

PvdA PvdA DENK Meerssen 15-03-2021 09:51

Zowel in Provinciale Staten als in de gemeenteraden van de omliggende gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Meerssen nemen de zorgen over de negatieve effecten van Maastricht Aachen Airport op de leefbaarheid in Zuid-Limburg zienderogen toe. Het rapport Van Geel had balans tussen economische belangen en leefbaarheid dichterbij moeten brengen, maar veroorzaakt het tegendeel. Het wordt steeds duidelijker dat het hier om onverenigbare belangen gaat. Daar komt nog bij dat het vliegveld de provincie handen vol gemeenschapsgeld kost en dat steeds onduidelijker wordt of dat op termijn nog terugverdiend kan worden.

KIJK!!! is er al veel langer van overtuigd dat het huidige en door Gedeputeerde Staten in de toekomst gewenste en/of gedroomde gebruik van MAA een grote bedreiging voor de leefbaarheid en in het bijzonder de gezondheid vormt. En dat MAA een bodemloze put is. De regio zou veel meer gediend zijn met andere ontwikkelingen op het terrein van het vliegveld. Zowel voor de gezondheid en leefbaarheid, als voor de economie, in het bijzonder ook het toerisme. Dit zorgt in Zuid-Limburg voor welvaart als gevolg van de rust, de natuur en het groene, kleinschalige cultuurlandschap. KIJK!!! vindt dat goed onderzocht moet worden of alternatief gebruik van het vliegveld niet in alle opzichten te verkiezen is boven het huidige gebruik.

In elk geval heeft het rapport Van Geel ertoe geleid dat geplande investeringen in het vliegveld zijn uitgesteld. Denk aan de aanleg van een grote, nieuwe parkeergelegenheid tussen de A2 en het vliegveld en aan het opknappen van de baan. De laatste kostenpost kan volgens de laatste berichten oplopen tot zo’n veertig miljoen euro. In de loop van het najaar neemt Provinciale Staten een besluit over hoe MAA de toekomst in moet. KIJK!!! meent dat dat ook de goede volgorde is. Eerst een goed op feiten gebaseerd debat over nut en noodzaak van MAA voor de regio, daarna – indien nodig – pas besluiten nemen over de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit en investeringen in en rond het terrein.

KIJK!!! onderschrijft de weg die nu is ingeslagen. We veronderstellen dat onderzoek via bij voorkeur een gedegen instrument als de Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA) tot betere uitkomsten leidt dan het powerplaybeleid – enkel gericht op het kost wat kost pushen van het bestaande gebruik – dat GS van Limburg tot nu toe op de bühne bracht. Daarmee wordt het debat over de toekomst van MAA hopelijk minder emotioneel en meer rationeel.

Er is de afgelopen jaren al veel geschreven en gezegd over Maastricht Aachen Airport. Wie meer wil weten over de geschiedenis van het verzet tegen groei van MAA of de liefde voor het vliegveld kan onder andere terecht op de website van de Alliantie Stop Uitbreiding of van de Omwonenden MAA of op We love MAA dan wel.

Centrum van Sint Anthonis gaat in de metamorfose

VVD VVD DENK Sint Anthonis 14-03-2021 00:52

Het heeft lang geduurd sinds de eerste plannen, maar nu gaat het centrum van het dorp Sint Anthonis dan echt wel aangepakt worden.

https://sintanthonis.vvd.nl/nieuws/43308/centrum-van-sint-anthonis-gaat-in-de-metamorfose

Hoewel we afgelopen donderdag de kortste raadsvergadering hadden in de historie van de gemeente Sint Anthonis, hebben we inhoudelijk toch het een en ander te melden rondom de toekomst van de dorpskern van het dorp Sint Anthonis.   

Die raadsvergadering was overigens kort omdat we in aanloop richting de herindeling gemeente Land van Cuijk, zoals verwacht, minder stukken op de agenda zullen krijgen. Daarnaast had de raad deze besluiten al besproken tijdens de laatste commissievergadering. In die vergadering ging het overigens niet over het centrumplan van Sint Anthonis. Daarover werd een week eerder gesproken tijdens een besloten vergadering met de raad. Dat was overigens een moment van informeren en niet van besluiten nemen.   

Die besloten vergadering ging over de Integrale Visie Centrum Sint Anthonis. Nu is er in het verleden wel vaker gesproken over het aanpakken van het centrum van Sint Anthonis en zijn er ook vele plannen over gemaakt die allemaal in de spreekwoordelijke la zijn belandt. Op initiatief van de coalitie en in het kader van ons dorpeninvesteringsplan is het college opgeroepen nog voor de herindeling het centrum en speciaal ook de Brink te voorzien van meer 'reuring' en klaar te maken voor de toekomst. En omdat de tijd en het budget beperkt is, niet te komen met allemaal nieuwe plannen, maar de beste punten uit de plannen vanuit het verleden te pakken. En het is positief te noemen hoe voortvarend het college hiermee aan de slag is gegaan. Het kon rekenen op positieve reacties vanuit de gehele gemeenteraad.  

Er waren 10 jaar geleden al plannen voor het aanpakken van het centrum (vormgegeven in het Ontwikkelingsplan Centrum Sint Anthonis uit 2011). Maar helaas is er van doorpakken nooit sprake geweest. Een van de drempels was bijvoorbeeld destijds de voormalige garage aan de Breestraat 23a. Het pand was nog van (ook toenmalig) wethouder Bollen. Deze heeft zich vanwege dat juridisch eigendom destijds volledig buiten de aanpak van het gehele plan gehouden.

Maar van het plan kwam in de praktijk op alle punten niets terecht. Ook niet bij de colleges die volgden. Er was zelfs eerder sprake van een meer uitgekleed en gefragmenteerd plan. En ondanks de mond vol over doorpakken is er niets mee gebeurt. 

Huidig wethouder Bollen heeft het pand aan de Breestraat al lang geleden verkocht en heeft nu de opdracht van de raad om het centrum aan te pakken, heel serieus genomen . En daar is hij, met het huidige college, voortvarend aan de slag gegaan. Dat wil niet zeggen dat voor de herindeling er een nieuw centrum gereed is, maar wel dat de weg is ingeslagen en vastgelegd om het centrum aan te pakken zodat er geen weg terug is voor de nieuwe gemeente. Dat vernieuwde centrum gaat er nu eindelijk komen. Er komt meer reuring op de Brink.  

Het mooie van de Integrale Visie is de ontvangst binnen de gehele gemeenteraad: coalitie en oppositie zijn enthousiast. En waar in een vorig college nog sprake was van een uitgekleed en gefragmenteerd centrumplan is nu gekozen om de aanpassingen met elkaar te verbinden. Met respect voor verleden, heden en toekomst.   

Het plan is echter niet af. In zo'n Visie zitten aannames, veronderstellingen en verwachtingen. Denk aan projectontwikkelaars of huidige en toekomstige bewoners die nog hun eigen sausje erover willen doen. Maar het centrumplan heeft in impact ook waarde voor mensen die niet direct in het centrum wonen. Het centrum is van ons allemaal. En zoals het met dergelijke plannen gaat, zijn er momenten waarop jij je input kunt geven op deze Integrale Visie. Oproepen dat de bewoners betrokken moeten worden is dus een oproep die niet noodzakelijk is, want die momenten gaan er toch al komen. Dat klinkt alsof je tegen de winkelier zegt dat deze niet moet vergeten de BTW bij de netto prijs op te tellen. Dan kun je het beter hebben over de manier waarop we dat gaan doen.   

Samengevat is het goed dat nu eindelijk het centrum van Sint Anthonis aangepakt gaat worden. Plannen maken is goed, maar als je ze niet oppakt en aanpakt blijven het plannen voor in de la. En ondanks de coronapandemie gaan we de gemeente dus nog steeds zo optimaal mogelijk inbrengen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk zodat onze inwoners nu en in de toekomst de vruchten plukken van uw en onze inspanningen tijdens de laatste regeerperiode van deze gemeente. 

Samen naar de eindstreep. En verder.

VVD VVD DENK Sint Anthonis 22-02-2021 09:35

We zijn er allemaal behoorlijk klaar mee. Dat het nu al een jaar duurt, maakt iedereen een beetje moedeloos. Dat gevoel heb ik ook regelmatig. Ik wil graag weer eens op een terras een kop koffie drinken, of met vrienden naar de bioscoop. Of langsgaan bij al die ondernemers die we al jaren kennen en die nu zo hard moeten vechten om te overleven. En zo zal iedereen ergens naar uitkijken. Naar het moment dat je weer met het hele voetbalteam een wedstrijd kunt spelen en daarna een biertje drinken. Dat je weer mensen kunt ontvangen in je winkel of restaurant.

https://sintanthonis.vvd.nl/nieuws/42854/samen-naar-de-eindstreep-en-verder

Gelukkig was er ineens een prachtige week met sneeuw en ijs. Dat hadden we echt even nodig! Lekker schaatsen op natuurijs, sleeën in de sneeuw, of zelfs snowboarden in de duinen. En nagenieten van alle foto’s. En dit weekend hopelijk mooi weer, zodat we opnieuw naar buiten kunnen. Dat geeft nieuwe energie om het vol te houden. Dat kunnen we goed gebruiken. Want we moeten nog even doorzetten.

Het helpt als we ons realiseren dat er een einde aan de crisis komt. En dat we dan de schouders eronder zetten om samen sterker verder te gaan.

We zitten nu ook in verkiezingstijd. Veel politici doen dan beloften en komen met hun eigen plannen die zij als de enige oplossing presenteren. Ik denk dat het in deze bijzondere tijd niet realistisch is beloften te doen. Bovendien worden verschillen uitvergroot. We moeten juist de verbinding zoeken, want alleen samen komen we uit deze crisis.

Straks gaan we waarschijnlijk met een brede coalitie verder. Ik wil u graag bijpraten over de gedachten die ik daarbij heb. Want er is veel te doen! Met de volgende drie dingen gaan we na de crisis als het aan mij ligt in elk geval direct aan de slag:

Zorgen dat mensen werk hebben en dat onze economie weer gaat groeien.De zorg versterken, ook om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis.Een sterke overheid, met een menselijk gezicht én de kracht om mensen te beschermen.

 

De eindstreep

Maar eerst liggen er nog heel wat hobbels voor ons. Het is nog even doorbijten, maar de eindstreep komt in zicht. Het vaccineren is begonnen, en dat zal ons uiteindelijk beschermen. We willen allemaal dat het sneller gaat. Maar eerlijk is eerlijk. Als iemand een jaar geleden had verteld dat er nu een goed vaccin in Nederland zou zijn, zou ik me hebben afgevraagd of dat echt waar kon zijn.

Nu is het zaak om met zo min mogelijk schade de eindstreep te halen. Door ons allemaal aan de maatregelen te houden, zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen gezond blijven. Met steunpakketten zorgen we dat zoveel mogelijk mensen hun baan, hun huis of hun bedrijf kunnen behouden.

Het laatste wat we willen, is dat mensen in het zicht van de finish moeten afhaken. We moeten met elkaar die eindstreep halen. Ik moest denken aan dat beeld van die marathonloper, die niet meer kon, maar door twee andere lopers de finish over gedragen werd. Zo haalde hij het maar mooi. Daarom hebben we een nieuw en uitgebreid steunpakket voor ondernemers gemaakt. En als er nog meer nodig is, dan gaan we dat doen.

De weg naar de eindstreep is voor veel mensen een mentale uitputtingsslag. Ik vind het zelf ook weleens moeilijk. Als ik door een lege stad fiets, langs al die dichte winkels en restaurants waar het altijd vol met mensen was. Ik verlang ernaar om weer de krant te gaan lezen met een kopje koffie in mijn vaste café en bekende gezichten te zien.

Gelukkig zie ik hoe we elkaar erdoorheen slepen. Van de knuffels voor het raam in het voorjaar, tot boodschappen doen voor de buurvrouw en even aanbellen om te vragen hoe het gaat met die man verderop in de straat. Of samen wandelen met een vriend.

Let een beetje op elkaar. Het komt goed. En blijf ook na de coronacrisis omzien naar andere mensen. Dit gevoel van elkaar helpen mogen we niet kwijtraken.

 

Samen open

Op weg naar de eindstreep zal onze vrijheid steeds groter worden. De basisregels zoals afstand houden, handen wassen en een mondkapje dragen moeten we nog wel even blijven volgen. Maar door alle maatregelen, zoals vaccineren en testen, kunnen we ons land geleidelijk van het slot halen.

Ik hoor ook de roep uit de samenleving om meer ruimte. Met experimenten kijken we naar wat op een verantwoorde manier mogelijk is. Er zijn zoveel creatieve ideeën in de samenleving. We moeten goed luisteren en samen kijken wat beter kan.

Ik vind het belangrijk dat we de ruimte die we met elkaar verdienen eerlijk gaan verdelen, al weet ik niet of we dat bij een eerste voorzichtige stap al kunnen doen. Vorig jaar zagen we hoe dat kan wringen. Ik snap daarom de ergernis van restauranteigenaren die dicht moesten, maar wel rijen bij Ikea zagen.

Dat wil ik deze keer anders doen. Dus niet een sector helemaal open en de ander helemaal dicht, maar zoveel mogelijk sectoren tegelijkertijd iets van ruimte bieden.

Is dat ideaal? Nee. Is het de beste oplossing voor een moeilijke periode? Ik denk het wel.

Het is een beetje zoals met de mogelijkheid om zelf je bestelling bij winkels af te halen. Veel ondernemers zullen dan nog steeds verlies draaien, maar ze kunnen wel iets voor hun trouwe klanten doen.

Zo starten we straks ook de rest van de samenleving weer voorzichtig op. Stapje voor stapje, en alleen als het veilig kan. Al zal het ook deze keer niet foutloos gaan. We leren wat het beste werkt, en proberen het zo goed mogelijk te doen met de kennis die we op dat moment hebben.

Samen naar de eindstreep. En verder.

 

Vliegende start

Maar politiek gaat niet alleen over het bestrijden van de coronacrisis en de terugkeer naar al die gewone dingen die we zo missen. Het gaat ook over de toekomst van ons land. Ons land er weer bovenop krijgen zodra we de strijd tegen het virus gewonnen hebben. En dingen beter maken dan ze in de tijd voor het virus waren.

Ik zie ook dat er zaken scheefgegroeid zijn. Lange tijd profiteerden werkenden als het goed ging met bedrijven. Maar veel mensen voelden de economische groei van de afgelopen jaren te weinig in hun portemonnee. Dat moet anders, en daarvoor moeten we een vliegende start maken.

 

Ondernemers

Veel ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf, hebben al een jaar lang niet kunnen doen waar ze zo vreselijk goed in zijn. Een idee omzetten in iets tastbaars, klanten helpen, samen met hun personeel iets moois neerzetten. Om echt uit de crisis te komen, kunnen we niet zonder de energie en creativiteit van onze ondernemers.

Als we de eindstreep van de strijd tegen het virus hebben gehaald, zal steun nog een tijdje nodig blijven. Vergelijk het met een patiënt die ook niet zonder revalidatie naar buiten loopt als je van de ene op de andere dag het infuus loskoppelt. We zullen de hulp aan ondernemers langer in stand moeten houden, zodat mensen niet gedwongen worden hun bedrijf te verkopen aan investeerders die levensvatbare bedrijven voor een prikkie over willen nemen.

Ondernemers kunnen niet op volle kracht een herstart maken als ze nog jarenlang torenhoge schulden met zich meeslepen, of als ze al hun spaarpotten leeggeschud hebben. Ik wil nu geen concrete beloftes doen of bedragen noemen. Maar ik beloof wel dat als we bij de eindstreep zijn, ik samen met onder meer banken zal zoeken naar oplossingen. Want het laatste wat we willen is lege winkelstraten en dichtgetimmerde etalages. Zonder die ondernemers kunnen we als samenleving geen vliegende start maken.

Zo kunnen we de komende jaren weer echt genieten van de levendige samenleving waar we zo aan gehecht zijn. Waarbij de kledingwinkel ook weer de nieuwe collectie heeft kunnen aanschaffen, of een restaurant weer mensen heeft kunnen aannemen. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat als corona voorbij is, en we weer kunnen winkelen, we niet langs lege etalages lopen omdat de winkeliers failliet zijn gegaan. En dat als we weer naar dat gezellige plein gaan, het restaurant of café waar je zo graag kwam nog bestaat.

 

Al die hardwerkende Nederlanders

Het afgelopen jaar vroegen we mensen om zoveel mogelijk thuis te werken, maar niet iedereen heeft die luxe om veilig vanuit huis te werken. Want verpleegkundigen of agenten kunnen niet inbellen.

Net als de pakketbezorgers, de vakkenvullers, en de maaltijdbezorgers. Zij houden allemaal de samenleving draaiende. En vaak voor een bescheiden salaris. Daarom vind ik het rechtvaardig dat we de komende jaren het minimumloon verhogen. Ik zie gelukkig dat veel politieke partijen net als ik deze wens hebben. Zo bouwen we de komende jaren samen aan een sterker Nederland.

Een deel van Nederland ervaart in deze crisis wel hoe fijn het is om thuis te werken. Of in ieder geval om af en toe thuis te werken. Want aan de ene kant missen we na maandenlang digitaal vergaderen het contact met collega’s, of dat goede idee dat ontstaat omdat je iemand toevallig even op de gang spreekt. Aan de andere kant ontdekken we hoe fijn het is om niet elke dag in de file of in die net iets te volle spitstrein te staan.

Laten we deze nieuwe gewoonte straks vasthouden. In een goede balans tussen thuiswerken en op kantoor zijn. Zo zorgen we ook dat een baan en een gezin beter te combineren zijn. Het zou zonde zijn als we straks weer allemaal achter in de file aansluiten.

Bij een herstel van de economie hoort ook dat die hele brede middenklasse profiteert als het economisch goed gaat. Ik snap dat bedrijven die door de lockdown een tijd gesloten zijn geweest, nu niet zomaar een loonsverhoging kunnen betalen. Maar als er in betere tijden geld is, moet dat niet gelijk naar bonussen en dividend gaan, maar eerst naar een hoger salaris voor de medewerkers.

Het geld voor die lonen moet natuurlijk wel verdiend worden. Daarom gaan we de komende jaren niet bezuinigen, maar uit de crisis groeien door te investeren. Ook om de ondernemers te helpen die we zo nodig hebben voor groei. We investeren in onderwijs, in infrastructuur, in klimaat, in innovatie. Zo creëren we nieuwe banen, die ook helpen om onze samenleving schoner en duurzamer te maken. 

 

Jongeren

We hebben straks allemaal veel in te halen. Maar ik wil mij toch even apart richten tot jongeren. Jullie hadden veel verwacht van het eerste jaar op de middelbare school, maar zitten nu vooral thuis. Jullie verheugden je zo op de feesten na het eindexamen. Jullie hadden zin in alles wat kwam kijken bij een studie, zoals nieuwe vriendschappen, lidmaatschap van een vereniging, of stagelopen bij een bedrijf, maar kruipen nu iedere dag thuis achter de computer.

Ik snap dat het voor jullie ontzettend moeilijk is. We hebben jullie weinig horen klagen. Ik wil jullie bedanken. Jullie krijgen vaak het verwijt je niet aan maatregelen tegen corona te houden, maar ik zie het tegenovergestelde. Ik zie jonge mensen die veel offers brengen, die geduld hebben, en er het beste van maken. Dat verdient een groot compliment! We gaan jullie ook helpen, door extra te investeren in het onderwijs en samen een toekomst op te bouwen.

 

De zorg

Alle mensen in de zorg leveren al een jaar lang een prestatie van wereldformaat. Dag in dag uit staan zij, met gevaar voor hun eigen gezondheid, in de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus. De komende jaren moeten we de zorg versterken om beter voorbereid te zijn als we weer te maken krijgen met een pandemie of een andere gezondheidscrisis.

In deze crisis zien we tot hoeveel onze zorg met goede samenwerking in staat is. Dat heeft mij gesterkt in de gedachte dat marktwerking nooit een doel op zich mag zijn in de zorg. Ziekenhuizen die eerst elkaars concurrent waren, werken nu samen. Als het ene ziekenhuis geen bedden op de intensive care meer heeft, springt het andere ziekenhuis bij. Die samenwerking moeten we behouden waar dat helpt om mensen betere zorg te geven.

Bijvoorbeeld door een flexibele reserve van IC-bedden te hebben, zodat we in crisistijd snel kunnen opschalen. Corona heeft bovendien laten zien dat maximale economische efficiëntie kwetsbaar kan zijn. Het is gevaarlijk om afhankelijk te zijn van één of twee landen buiten Europa voor bijvoorbeeld het maken van mondkapjes. We moeten meer in Europa produceren. Soms zal dat iets duurder zijn. Die prijs moeten we betalen voor onze veiligheid.

Een ander belangrijk punt is een alternatief voor het eigen risico in de zorg. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Niemand zit er dan op te wachten honderden euro’s aan eigen risico te betalen. Tijdens die zoektocht naar een alternatief drukken we even op de pauzeknop, door het eigen risico te bevriezen.

 

Sterke overheid

De komende jaren wil ik graag samen met Nederland aan de slag om met zijn allen op een rechtvaardige manier uit de crisis te komen, en de problemen van de toekomst aan te pakken. Daarbij hebben we een sterkere overheid nodig, maar wel één die een menselijk gezicht heeft.

Uiteraard zal ik me ervoor blijven inzetten dat basiszaken zoals veiligheid op orde zijn. Maar een sterke overheid moet ook rechtvaardig en menselijk zijn. Bij de toeslagenaffaire hebben we gezien hoe de overheid mensen enorme schade kan berokkenen als zij rechtvaardigheid en menselijkheid uit het oog verliest.

Dat klinkt misschien abstract, maar het gaat er gewoon om dat mensen het recht hebben om een keer een fout te maken. Dus in de sociale zekerheid moeten we iemand niet meer automatisch als fraudeur zien, als die per ongeluk een keer een formulier verkeerd heeft ingevuld.

Ook zorgen we dat er een medewerker van vlees en bloed bereikbaar is, via de telefoon of een loket, als mensen vastlopen in de digitale systemen van de overheid. Die digitale systemen zijn vaak heel handig. Denk aan je vooraf ingevulde belastingformulier. Maar als er iets fout is gegaan, of iets niet duidelijk is, moet een mens met kennis van zaken je helpen, en kijken of waar we mee bezig zijn wel eerlijk en normaal is.

Een sterke en rechtvaardige overheid is er ook om de rafelranden van het kapitalisme bij te schaven. Bedrijven moeten hun eerlijke aandeel aan belastingen betalen. Daarom hebben we al maatregelen genomen tegen belastingontduiking en belastingontwijking door multinationals. Daar wil ik mee doorgaan. Dan profiteren middeninkomens meer van economische groei, en hebben bedrijven die hun eerlijke aandeel aan de samenleving bijdragen minder last van oneerlijke concurrentie. Dat is goed voor ons allemaal, want onder deze bedrijven bevinden zich vaak de mkb’ers die hier voor de meeste werkgelegenheid zorgen.

De overheid heeft ook een taak om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke buitenlandse concurrentie. Want ondernemers uit Nederland en andere Europese landen hebben te vaak het nakijken als buitenlandse bedrijven hier de markt proberen te veroveren. Bijvoorbeeld onze winkeliers en webwinkels, die concurrentie krijgen van Chinese webwinkels als AliExpress. Of denk aan Nederlandse bedrijven die moeten opboksen tegen concurrenten die met staatssteun opdrachten wegkapen. Daarom trekt Nederland nu al samen met andere landen in Europa op om te zorgen dat onze bedrijven een eerlijkere kans hebben.

 

Samen sterker verder

Politiek gaat ook over samenwerking. De komende weken staan alle lijsttrekkers tegenover elkaar in televisiedebatten, en hebben politici soms felle kritiek op elkaar. Maar we kunnen alleen iets bereiken door met alle redelijke partijen samen te werken.

Natuurlijk denken wij niet over alles hetzelfde. De een wil iets meer geld naar dit onderwerp, en de ander weer naar die maatregel. De volgende wil hier een accent zetten, en de ander heeft daar nog een puntje. Daar komen we samen uit. Want uiteindelijk willen we allemaal het land vooruithelpen. Problemen aanpakken. Al deze partijen willen samen sterker verder. Daar ben ik van overtuigd.

En mijn partij, en zeker ik alleen, hebben echt niet alle wijsheid in pacht. De mooie dingen in ons land ontstaan gewoon door samenwerking tussen partijen en mensen in het hele land. Verschillende inzichten en ideeën zorgen samen voor een beter plan. En om plannen in daden om te zetten moeten we ook met zijn allen aan de slag. Op die manier gaan we samen de eindstreep halen, en kunnen we daarna sterk uit de crisis komen.

Dat is waarom ik opnieuw premier wil worden. De komende periode hoop ik in gesprek te gaan over mijn ideeën. Met de collega’s van andere partijen en met u. Om te horen waar ik het bij het juiste eind heb, en waar het volgens u anders moet. In een tijd als deze campagne voeren heb ik ook nog nooit gedaan. Ook hier zullen we met elkaar moeten uitvinden hoe dat het beste gaat en wat gepast is. Zodat u straks uw keuze kunt maken. Want op 17 maart is de keuze aan u.

 

Mark Rutte

 

SAMEN NAAR DE EINDSTREEP. EN VERDER.

VVD VVD DENK West Maas en Waal 20-02-2021 03:32

https://westmaasenwaal.vvd.nl/nieuws/42827/samen-naar-de-eindstreep-en-verder

© Ellen Jagtenberg

Beste lezer,

We zijn er allemaal behoorlijk klaar mee. Dat het nu al een jaar duurt, maakt iedereen een beetje moedeloos. Dat gevoel heb ik ook regelmatig. Ik wil graag weer eens op een terras een kop koffie drinken, of met vrienden naar de bioscoop. Of langsgaan bij al die ondernemers die we al jaren kennen en die nu zo hard moeten vechten om te overleven. En zo zal iedereen ergens naar uitkijken. Naar het moment dat je weer met het hele voetbalteam een wedstrijd kunt spelen en daarna een biertje drinken. Dat je weer mensen kunt ontvangen in je winkel of restaurant.

Gelukkig was er ineens een prachtige week met sneeuw en ijs. Dat hadden we echt even nodig! Lekker schaatsen op natuurijs, sleeën in de sneeuw, of zelfs snowboarden in de duinen. En nagenieten van alle foto’s. En dit weekend hopelijk mooi weer, zodat we opnieuw naar buiten kunnen. Dat geeft nieuwe energie om het vol te houden. Dat kunnen we goed gebruiken. Want we moeten nog even doorzetten.

Het helpt als we ons realiseren dat er een einde aan de crisis komt. En dat we dan de schouders eronder zetten om samen sterker verder te gaan.

We zitten nu ook in verkiezingstijd. Veel politici doen dan beloften en komen met hun eigen plannen die zij als de enige oplossing presenteren. Ik denk dat het in deze bijzondere tijd niet realistisch is beloften te doen. Bovendien worden verschillen uitvergroot. We moeten juist de verbinding zoeken, want alleen samen komen we uit deze crisis.

Straks gaan we waarschijnlijk met een brede coalitie verder. Ik wil u graag bijpraten over de gedachten die ik daarbij heb. Want er is veel te doen! Met de volgende drie dingen gaan we na de crisis als het aan mij ligt in elk geval direct aan de slag:

* Zorgen dat mensen werk hebben en dat onze economie weer gaat groeien.

* De zorg versterken, ook om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis. 

* Een sterke overheid, met een menselijk gezicht én de kracht om mensen te beschermen.

De eindstreep

Maar eerst liggen er nog heel wat hobbels voor ons. Het is nog even doorbijten, maar de eindstreep komt in zicht. Het vaccineren is begonnen, en dat zal ons uiteindelijk beschermen. We willen allemaal dat het sneller gaat. Maar eerlijk is eerlijk. Als iemand een jaar geleden had verteld dat er nu een goed vaccin in Nederland zou zijn, zou ik me hebben afgevraagd of dat echt waar kon zijn.

Nu is het zaak om met zo min mogelijk schade de eindstreep te halen. Door ons allemaal aan de maatregelen te houden, zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen gezond blijven. Met steunpakketten zorgen we dat zoveel mogelijk mensen hun baan, hun huis of hun bedrijf kunnen behouden.

Het laatste wat we willen, is dat mensen in het zicht van de finish moeten afhaken. We moeten met elkaar die eindstreep halen. Ik moest denken aan dat beeld van die marathonloper, die niet meer kon, maar door twee andere lopers de finish over gedragen werd. Zo haalde hij het maar mooi. Daarom hebben we een nieuw en uitgebreid steunpakket voor ondernemers gemaakt. En als er nog meer nodig is, dan gaan we dat doen.

De weg naar de eindstreep is voor veel mensen een mentale uitputtingsslag. Ik vind het zelf ook weleens moeilijk. Als ik door een lege stad fiets, langs al die dichte winkels en restaurants waar het altijd vol met mensen was. Ik verlang ernaar om weer de krant te gaan lezen met een kopje koffie in mijn vaste café en bekende gezichten te zien.

Gelukkig zie ik hoe we elkaar erdoorheen slepen. Van de knuffels voor het raam in het voorjaar, tot boodschappen doen voor de buurvrouw en even aanbellen om te vragen hoe het gaat met die man verderop in de straat. Of samen wandelen met een vriend.

Let een beetje op elkaar. Het komt goed. En blijf ook na de coronacrisis omzien naar andere mensen. Dit gevoel van elkaar helpen mogen we niet kwijtraken.

Samen open

Op weg naar de eindstreep zal onze vrijheid steeds groter worden. De basisregels zoals afstand houden, handen wassen en een mondkapje dragen moeten we nog wel even blijven volgen. Maar door alle maatregelen, zoals vaccineren en testen, kunnen we ons land geleidelijk van het slot halen.

Ik hoor ook de roep uit de samenleving om meer ruimte. Met experimenten kijken we naar wat op een verantwoorde manier mogelijk is. Er zijn zoveel creatieve ideeën in de samenleving. We moeten goed luisteren en samen kijken wat beter kan.

Ik vind het belangrijk dat we de ruimte die we met elkaar verdienen eerlijk gaan verdelen, al weet ik niet of we dat bij een eerste voorzichtige stap al kunnen doen. Vorig jaar zagen we hoe dat kan wringen. Ik snap daarom de ergernis van restauranteigenaren die dicht moesten, maar wel rijen bij Ikea zagen.

Dat wil ik deze keer anders doen. Dus niet een sector helemaal open en de ander helemaal dicht, maar zoveel mogelijk sectoren tegelijkertijd iets van ruimte bieden.

Is dat ideaal? Nee. Is het de beste oplossing voor een moeilijke periode? Ik denk het wel.

Het is een beetje zoals met de mogelijkheid om zelf je bestelling bij winkels af te halen. Veel ondernemers zullen dan nog steeds verlies draaien, maar ze kunnen wel iets voor hun trouwe klanten doen.

Zo starten we straks ook de rest van de samenleving weer voorzichtig op. Stapje voor stapje, en alleen als het veilig kan. Al zal het ook deze keer niet foutloos gaan. We leren wat het beste werkt, en proberen het zo goed mogelijk te doen met de kennis die we op dat moment hebben.

Vliegende start

Maar politiek gaat niet alleen over het bestrijden van de coronacrisis en de terugkeer naar al die gewone dingen die we zo missen. Het gaat ook over de toekomst van ons land. Ons land er weer bovenop krijgen zodra we de strijd tegen het virus gewonnen hebben. En dingen beter maken dan ze in de tijd voor het virus waren.

Ik zie ook dat er zaken scheefgegroeid zijn. Lange tijd profiteerden werkenden als het goed ging met bedrijven. Maar veel mensen voelden de economische groei van de afgelopen jaren te weinig in hun portemonnee. Dat moet anders, en daarvoor moeten we een vliegende start maken.

ONDERNEMERS

Veel ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf, hebben al een jaar lang niet kunnen doen waar ze zo vreselijk goed in zijn. Een idee omzetten in iets tastbaars, klanten helpen, samen met hun personeel iets moois neerzetten. Om echt uit de crisis te komen, kunnen we niet zonder de energie en creativiteit van onze ondernemers.

Als we de eindstreep van de strijd tegen het virus hebben gehaald, zal steun nog een tijdje nodig blijven. Vergelijk het met een patiënt die ook niet zonder revalidatie naar buiten loopt als je van de ene op de andere dag het infuus loskoppelt. We zullen de hulp aan ondernemers langer in stand moeten houden, zodat mensen niet gedwongen worden hun bedrijf te verkopen aan investeerders die levensvatbare bedrijven voor een prikkie over willen nemen.

Ondernemers kunnen niet op volle kracht een herstart maken als ze nog jarenlang torenhoge schulden met zich meeslepen, of als ze al hun spaarpotten leeggeschud hebben. Ik wil nu geen concrete beloftes doen of bedragen noemen. Maar ik beloof wel dat als we bij de eindstreep zijn, ik samen met onder meer banken zal zoeken naar oplossingen. Want het laatste wat we willen is lege winkelstraten en dichtgetimmerde etalages. Zonder die ondernemers kunnen we als samenleving geen vliegende start maken.

Zo kunnen we de komende jaren weer echt genieten van de levendige samenleving waar we zo aan gehecht zijn. Waarbij de kledingwinkel ook weer de nieuwe collectie heeft kunnen aanschaffen, of een restaurant weer mensen heeft kunnen aannemen. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat als corona voorbij is, en we weer kunnen winkelen, we niet langs lege etalages lopen omdat de winkeliers failliet zijn gegaan. En dat als we weer naar dat gezellige plein gaan, het restaurant of café waar je zo graag kwam nog bestaat.

AL DIE HARDWERKENDE NEDERLANDERS

Het afgelopen jaar vroegen we mensen om zoveel mogelijk thuis te werken, maar niet iedereen heeft die luxe om veilig vanuit huis te werken. Want verpleegkundigen of agenten kunnen niet inbellen.

Net als de pakketbezorgers, de vakkenvullers, en de maaltijdbezorgers. Zij houden allemaal de samenleving draaiende. En vaak voor een bescheiden salaris. Daarom vind ik het rechtvaardig dat we de komende jaren het minimumloon verhogen. Ik zie gelukkig dat veel politieke partijen net als ik deze wens hebben. Zo bouwen we de komende jaren samen aan een sterker Nederland.

Een deel van Nederland ervaart in deze crisis wel hoe fijn het is om thuis te werken. Of in ieder geval om af en toe thuis te werken. Want aan de ene kant missen we na maandenlang digitaal vergaderen het contact met collega’s, of dat goede idee dat ontstaat omdat je iemand toevallig even op de gang spreekt. Aan de andere kant ontdekken we hoe fijn het is om niet elke dag in de file of in die net iets te volle spitstrein te staan.

Laten we deze nieuwe gewoonte straks vasthouden. In een goede balans tussen thuiswerken en op kantoor zijn. Zo zorgen we ook dat een baan en een gezin beter te combineren zijn. Het zou zonde zijn als we straks weer allemaal achter in de file aansluiten.

Bij een herstel van de economie hoort ook dat die hele brede middenklasse profiteert als het economisch goed gaat. Ik snap dat bedrijven die door de lockdown een tijd gesloten zijn geweest, nu niet zomaar een loonsverhoging kunnen betalen. Maar als er in betere tijden geld is, moet dat niet gelijk naar bonussen en dividend gaan, maar eerst naar een hoger salaris voor de medewerkers.

Het geld voor die lonen moet natuurlijk wel verdiend worden. Daarom gaan we de komende jaren niet bezuinigen, maar uit de crisis groeien door te investeren. Ook om de ondernemers te helpen die we zo nodig hebben voor groei. We investeren in onderwijs, in infrastructuur, in klimaat, in innovatie. Zo creëren we nieuwe banen, die ook helpen om onze samenleving schoner en duurzamer te maken.

JONGEREN

We hebben straks allemaal veel in te halen. Maar ik wil mij toch even apart richten tot jongeren. Jullie hadden veel verwacht van het eerste jaar op de middelbare school, maar zitten nu vooral thuis. Jullie verheugden je zo op de feesten na het eindexamen. Jullie hadden zin in alles wat kwam kijken bij een studie, zoals nieuwe vriendschappen, lidmaatschap van een vereniging, of stagelopen bij een bedrijf, maar kruipen nu iedere dag thuis achter de computer.

Ik snap dat het voor jullie ontzettend moeilijk is. We hebben jullie weinig horen klagen. Ik wil jullie bedanken. Jullie krijgen vaak het verwijt je niet aan maatregelen tegen corona te houden, maar ik zie het tegenovergestelde. Ik zie jonge mensen die veel offers brengen, die geduld hebben, en er het beste van maken. Dat verdient een groot compliment! We gaan jullie ook helpen, door extra te investeren in het onderwijs en samen een toekomst op te bouwen.

DE ZORG

Alle mensen in de zorg leveren al een jaar lang een prestatie van wereldformaat. Dag in dag uit staan zij, met gevaar voor hun eigen gezondheid, in de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus. De komende jaren moeten we de zorg versterken om beter voorbereid te zijn als we weer te maken krijgen met een pandemie of een andere gezondheidscrisis.

In deze crisis zien we tot hoeveel onze zorg met goede samenwerking in staat is. Dat heeft mij gesterkt in de gedachte dat marktwerking nooit een doel op zich mag zijn in de zorg. Ziekenhuizen die eerst elkaars concurrent waren, werken nu samen. Als het ene ziekenhuis geen bedden op de intensive care meer heeft, springt het andere ziekenhuis bij. Die samenwerking moeten we behouden waar dat helpt om mensen betere zorg te geven.

Bijvoorbeeld door een flexibele reserve van IC-bedden te hebben, zodat we in crisistijd snel kunnen opschalen. Corona heeft bovendien laten zien dat maximale economische efficiëntie kwetsbaar kan zijn. Het is gevaarlijk om afhankelijk te zijn van één of twee landen buiten Europa voor bijvoorbeeld het maken van mondkapjes. We moeten meer in Europa produceren. Soms zal dat iets duurder zijn. Die prijs moeten we betalen voor onze veiligheid.

Een ander belangrijk punt is een alternatief voor het eigen risico in de zorg. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Niemand zit er dan op te wachten honderden euro’s aan eigen risico te betalen. Tijdens die zoektocht naar een alternatief drukken we even op de pauzeknop, door het eigen risico te bevriezen.

STERKE OVERHEID

De komende jaren wil ik graag samen met Nederland aan de slag om met zijn allen op een rechtvaardige manier uit de crisis te komen, en de problemen van de toekomst aan te pakken. Daarbij hebben we een sterkere overheid nodig, maar wel één die een menselijk gezicht heeft.

Uiteraard zal ik me ervoor blijven inzetten dat basiszaken zoals veiligheid op orde zijn. Maar een sterke overheid moet ook rechtvaardig en menselijk zijn. Bij de toeslagenaffaire hebben we gezien hoe de overheid mensen enorme schade kan berokkenen als zij rechtvaardigheid en menselijkheid uit het oog verliest.

Dat klinkt misschien abstract, maar het gaat er gewoon om dat mensen het recht hebben om een keer een fout te maken. Dus in de sociale zekerheid moeten we iemand niet meer automatisch als fraudeur zien, als die per ongeluk een keer een formulier verkeerd heeft ingevuld.

Ook zorgen we dat er een medewerker van vlees en bloed bereikbaar is, via de telefoon of een loket, als mensen vastlopen in de digitale systemen van de overheid. Die digitale systemen zijn vaak heel handig. Denk aan je vooraf ingevulde belastingformulier. Maar als er iets fout is gegaan, of iets niet duidelijk is, moet een mens met kennis van zaken je helpen, en kijken of waar we mee bezig zijn wel eerlijk en normaal is.

Een sterke en rechtvaardige overheid is er ook om de rafelranden van het kapitalisme bij te schaven. Bedrijven moeten hun eerlijke aandeel aan belastingen betalen. Daarom hebben we al maatregelen genomen tegen belastingontduiking en belastingontwijking door multinationals. Daar wil ik mee doorgaan. Dan profiteren middeninkomens meer van economische groei, en hebben bedrijven die hun eerlijke aandeel aan de samenleving bijdragen minder last van oneerlijke concurrentie. Dat is goed voor ons allemaal, want onder deze bedrijven bevinden zich vaak de mkb’ers die hier voor de meeste werkgelegenheid zorgen.

De overheid heeft ook een taak om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke buitenlandse concurrentie. Want ondernemers uit Nederland en andere Europese landen hebben te vaak het nakijken als buitenlandse bedrijven hier de markt proberen te veroveren. Bijvoorbeeld onze winkeliers en webwinkels, die concurrentie krijgen van Chinese webwinkels als AliExpress. Of denk aan Nederlandse bedrijven die moeten opboksen tegen concurrenten die met staatssteun opdrachten wegkapen. Daarom trekt Nederland nu al samen met andere landen in Europa op om te zorgen dat onze bedrijven een eerlijkere kans hebben.

Samen sterker verder

Politiek gaat ook over samenwerking. De komende weken staan alle lijsttrekkers tegenover elkaar in televisiedebatten, en hebben politici soms felle kritiek op elkaar. Maar we kunnen alleen iets bereiken door met alle redelijke partijen samen te werken.

Natuurlijk denken wij niet over alles hetzelfde. De een wil iets meer geld naar dit onderwerp, en de ander weer naar die maatregel. De volgende wil hier een accent zetten, en de ander heeft daar nog een puntje. Daar komen we samen uit. Want uiteindelijk willen we allemaal het land vooruithelpen. Problemen aanpakken. Al deze partijen willen samen sterker verder. Daar ben ik van overtuigd.

En mijn partij, en zeker ik alleen, hebben echt niet alle wijsheid in pacht. De mooie dingen in ons land ontstaan gewoon door samenwerking tussen partijen en mensen in het hele land. Verschillende inzichten en ideeën zorgen samen voor een beter plan. En om plannen in daden om te zetten moeten we ook met zijn allen aan de slag. Op die manier gaan we samen de eindstreep halen, en kunnen we daarna sterk uit de crisis komen.

Dat is waarom ik opnieuw premier wil worden. De komende periode hoop ik in gesprek te gaan over mijn ideeën. Met de collega’s van andere partijen en met u. Om te horen waar ik het bij het juiste eind heb, en waar het volgens u anders moet. In een tijd als deze campagne voeren heb ik ook nog nooit gedaan. Ook hier zullen we met elkaar moeten uitvinden hoe dat het beste gaat en wat gepast is. Zodat u straks uw keuze kunt maken. Want op 17 maart is de keuze aan u!

Mark Rutte

Opiniestuk: Eigen regie van mensen met een beperking verder verstevigen

VVD VVD DENK Assen 16-02-2021 01:36

Vrijheid is één van de centrale liberale waarden die gedragen worden in onze hedendaagse maatschappij. Iedere burger heeft het recht om zijn eigen keuzes te maken en een leven te leiden dat hem of haar aanstaat. Dat recht hebben ook mensen met een (verstandelijke) beperking en daar is de afgelopen jaar steeds meer aandacht voor. Gelukkig, zeg dat wel.

Gelukkig hebben we er met elkaar op verschillende gebieden voor gezorgd dát mensen met een beperking steeds beter mee kunnen doen. Koning Willem-Alexander benoemde in 2013 voor het eerst de participatiesamenleving. De WMO wetgeving en het PGB zijn daar onderdeel van geweest de afgelopen jaren. Het VN verdrag voor de rechten van Personen met een handicap heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. De overheid en wij als samenleving zijn een verplichting aangegaan om alle mensen mee te laten doen. Ongeacht afkomst, uiterlijk of IQ.

In de praktijk blijkt dit vaak toch lastiger. Een goedbedoelde, conservatieve houding zorgt er nog vaak voor dat er onnodig zaken worden overgenomen van mensen met een beperking. Activiteiten gaan soms trager, mislukken wel eens of voldoen niet aan onze eigen normen wanneer we terughoudend zijn in het overnemen ervan. En dan kunnen we het niet laten om iemand te beschermen en - vanuit het goede - over te nemen. Want “wij” weten hoe het werkt of moet. Dat weten we eigenlijk heel vaak niet. Want iedereen heeft andere behoeften. In het onderwijs komt eigen regie en het stimuleren van zelfredzaamheid wat mij betreft te weinig terug. Het zou de basis moeten zijn en het gaat niet over het aanleren van een trucje. 

Vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid dragen. Die twee staan onlosmakelijk met elkaar in verbinding voor mij. Eerst moeten we kijken hoe vrij iemand kan zijn. Het liefst zo vrij mogelijk. Wanneer men geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de eigen vrijheden, is het nodig dat er (wettelijke) vertegenwoordiging betrokken wordt. Helaas gebeurt het nog te vaak dag er geen wettelijk vertegenwoordiging betrokken is, terwijl er wel belangrijke besluiten genomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de vraag om iemand wel of niet te vaccineren. Gelukkig gaat dit met sommige families of vrienden goed. Er is helaas ook een groep mensen met een beperking waarbij dit vervelende gevolgen heeft doordat families onderling mee (willen) bepalen over het leven van hun verwant. Ook wanneer dat eigenlijk niet nodig is.

Om eigen regie van mensen met een beperking verder te verstevigen zijn er een aantal dingen nodig. Ten eerste moet er meer aandacht zijn voor dit thema binnen de verschillende opleidingen. Hiermee verstevigen wij de basis van hulpverleners. Daarnaast moet er volgens mij meer aandacht voor wettelijke vertegenwoordiging komen. Er is dan meer zicht op de verantwoordelijkheid voor het nemen van moeilijke beslissingen én zorgt voor minder onnodige bemoeienis van andere betrokkenen. Het resultaat zal zijn dat professionals meer know-how hebben over het verstevigen van (individuele) vrijheden. En daar gaat het uiteindelijk allemaal over: dat we allemaal zo vrij als mogelijk ons leven mogen inrichten.

Zet rioolwater in voor volksgezondheid en milieu!

CDA CDA DENK Gilze en Rijen 14-02-2021 13:53

Alwijn ten Cate is onze man in het waterschap. Hij vertelt in dit artikel over het testen van het rioolwater op corona. Dat vind hij zo’n slimme inzet van ons afvalwater, dat hij mogelijkheden ziet voor de toekomst. Zo kan je rioolwater ook op andere zaken testen. Denk aan indicaties voor veel voorkomende ziektes als obesitas, diabetes en bepaalde vormen van kanker, maar ook aan sporen van medicijn- en drugsgebruik, microplastics en bestrijdingsmiddelen. Zogenaamde Big Brown Data, denkt Alwijn, is een goede maatschappelijke graadmeter. RIOOLWATER TESTEN OP CORONA Het Waterschap Brabantse Delta gaat binnenkort dagelijks monsters van het rioolwater nemen in de strijd tegen corona. Nu gebeurt dat nog wekelijks. Dat gaat het doen bij alle waterzuiveringsinstallaties, zo ook die in Rijen. Deze monsters gaan naar het laboratorium van het RIVM. Die kijken dan hoeveel virusdeeltjes er inzitten. Neemt het aantal virusdeeltjes toe, dan is dat een indicatie dat er in de buurt van zo’n installatie een corona-uitbraak is. Bij een piek in de besmettingen zou je er op die manier achter kunnen komen of er in een gemeente een bron zit. Deze informatie wordt in het coronadashboard van de Rijksoverheid opgenomen en wekelijks geactualiseerd. RIOOLWATER ALS MAATSCHAPPELIJKE GRAADMETER Zoals rioolwater ons dingen leert over corona, zo kan het ons ook leren over heel veel andere zaken. Laten we in Gilze-Rijen ook meer leren van het rioolwater. Er zijn op dit moment al gesprekken met waterschappen en ministeries om ook voor andere zaken monsters te nemen. Uit rioolwater kunnen we informatie halen over veel voorkomende ziektes. Zo kunnen we een beter beeld krijgen van bijvoorbeeld obesitas, diabetes, bepaalde vormen van kanker en medicijn- en drugsgebruik. Behalve een graadmeter voor de volksgezondheid is rioolwater ook een belangrijke indicator voor het milieu. We vinden er microplastics in terug en ook bestrijdingsmiddelen. Zo zien we hoe gezond mensen zijn en hoe gezond ons milieu is. Beleidsmakers bijvoorbeeld van de gemeente Gilze en Rijen kunnen die informatie goed gebruiken. Want wie weet waar mensen of het milieu in een bepaald gebied nood aan hebben, die kan het beleid daarop aanpassen en meten of die aanpassingen ook daadwerkelijk effect hebben! Alwijn ten Cate, Commissielid ruimte en algemeen bestuurder Waterschap Brabantse Delta

Haren en Ten Boer worden (te) hard geraakt met nieuwe sporttarieven

CDA CDA DENK Groningen 19-01-2021 12:00

De invoering van de hondenbelasting, afschaffing van Diftar, het verhogen van de toeristenbelasting en nu de harmonisatie van de sporttarieven. Er zullen een hoop inwoners uit de gemeenten Haren en Ten Boer zijn die nog niet al te gelukkig zijn met de gevolgen van de herindeling van de drie voormalige gemeenten. Want het zijn de verenigingen in Haren en Ten Boer die er met deze harmonisatie financieel op achteruit gaan. En dat gaat voor sommige voetbalclubs om grote bedragen. Zo gaat een grote voetbalvereniging in Haren ruim 10.000 euro meer betalen en een middelgrote voetbalclub in Ten Boer zo’n 4000 euro. Pijn, omdat we midden in een coronacrisis zitten waardoor vele verenigingen hard getroffen zijn en het nog maar de vraag is hoe ze er na de crisis voor staan. We spraken een bestuurder die bang is dat leden wennen aan de vrije zaterdag of leden die nieuwe (coronaproof) sporten hebben ontdekt zoals tennis, hardlopen of golf. Pijn voor de sporters met een kleine beurs die hun contributie straks met tientallen euro’s verhoogd zien worden. Neem bijvoorbeeld een kleine vereniging in Ten Post zoals VV TEO met zo’n 80 leden. Een vereniging, dat meer is dan een voetbalclub. Een plek waar het hele dorp op een normale zaterdag bij elkaar komt. Een club die dichterbij clubs uit andere gemeenten (met een lager tarief) ligt, zoals in Stedum, dan bij de Stad. Een club waarbij er nu al leden aankloppen die moeite hebben met het betalen van de contributie. Willen we mensen aan het bewegen houden en willen we de leefbaarheid in stand houden, dan is het cruciaal dat de tarieven niet te veel verhoogd worden. En tenslotte pijnlijk, omdat het ons als gemeente niet lukt om de resterende 24.000 euro te vinden die overblijft vanuit het afschaffen van de trainingsveldkorting. Op een begroiting van 1 miljard is dit ronduit teleurstellend te noemen. Maar ook een oproep aan de andere fracties om samen te kijken of we een oplossing voor dit resterende bedrag kunnen vinden. Denk hierbij aan de 1,6 miljoen in de reserve die overbleef vanuit de herindeling.