Nieuws van politieke partijen over DENK inzichtelijk

1075 documenten

Sport en bewegen

CDA CDA DENK Hendrik-Ido-Ambacht 26-11-2021 08:17

Sporten is gezond, verbindend en gezellig. De drempel om te gaan sporten moet daarom zo laag mogelijk blijven. Komende periode breiden we het huidige sportakkoord, een samenwerking van 42 organisaties, uit tot een meer omvattend sportbeleid. Hi5-Ambacht heeft een belangrijke rol in het stimuleren van kinderen en ouderen tot bewegen en het toeleiden naar sportverenigingen. Individueel sporten en bewegen De openbare ruimte moet uitnodigend en goed onderhouden zijn voor individuele sporters zoals wandelaars, hardlopers, skaters en fietsers. Onderhoud van de huidige voorzieningen zijn daarbij erg belangrijk, maar ook het investeren in nieuwe mogelijkheden. Denk daarbij aan uitbreiding van diverse wandelroutes of speciale zwembadtarieven voor gezinnen met kinderen. Sportverenigingen De binnen- en buitensportverenigingen in Ambacht verdienen allemaal voldoende ruimte en moderne accommodaties. Door de sterke groei van de gemeente is uitbreiding hiervan noodzakelijk. Een subsidie voor deskundigheidsbevordering om sportverenigingen te ondersteunen stelt inwoners in staat om zich te ontwikkelen én deze kennis en kunde te delen met de vereniging waarvan ze vrijwilliger zijn.

Achterstallig onderhoud?

ChristenUnie ChristenUnie DENK Dalfsen 24-11-2021 20:57

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1383142/430241/CU.jpg

We behandelen deze maand het beleidsplan IBOR. Dat staat voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte. Die openbare ruimte is het eerste wat je tegenkomt als je de voordeur uitkomt of je oprit uitloopt. Namelijk de wegen, de groenstroken, de bomen. Deze ruimte is voor iedereen toegankelijk. Velen van ons wonen, leven, werken en recreëren in deze ruimte. Dat moet er dan wel netjes bij liggen toch? Het is een toegankelijk beleidsplan geworden en het is de moeite waard hier eens door heen te bladeren. Het is te vinden via deze link:

https://ris.dalfsen.nl/Documenten/4-1-Integraal-beleidsplan-openbare-ruimte-Beleidsplan.pdf

Wist je dat?

We geven jaarlijks bijna 2 miljoen Euro uit aan groenbeheer. Wie wil er nu niet een mooie groene wijk? Er zijn ruim 6700 openbare lichtpunten; natuurlijk vooral in de kernen 717 speeltoestellen voor jong (en oud) Het groen op de begraafplaatsen op het hoogste niveau (A) worden onderhouden De komende 10 jaar investeren we zo’n 20 miljoen Euro voor vervangingen

Denk aan alle weggebruikers

In het plan staat dat er in Dalfsen geen sprake is van achterstallig onderhoud. Dat is een mooie constatering. Maar is dat ook zo?

Die vraag is zeker aan de orde als je je verplaatst in de situatie van iemand die gebruik maakt van een rollator, een scootmobiel, rolstoel of kinderwagen. We zien voor deze doelgroepen best wel de nodige hobbels, rondingen en drempels. Dat raakt niet alleen het comfort, maar ook de veiligheid. Immers als de weg te veel afloopt dreig je om te vallen. Dus ga je met je scootmobiel op het midden van de weg rijden.

De wethouder erkende dit probleem en ging mee in onze suggestie om voor elke kern / buitengebied een top 5 of top 10 van vervelende situaties vast te stellen. Samen met het plaatselijk belang van de kern en Veilig Verkeer Nederland. We verwachten dat zo’n concrete lijst kan helpen om ook echt verbeteringen door te kunnen voeren.

Algemene Beschouwingen 2021

CDA CDA DENK Nieuwkoop 20-11-2021 11:16

Begroting We mogen trots zijn dat we een sluitende begroting hebben. Geen makkelijk opgave, maar belangrijk om financieel gezond te blijven. Een groot compliment voor onze wethouder. Verkeersveiligheid en Openbaar Vervoer Veilig op de weg is een topprioriteit. Zowel binnen als buiten onze dorpen. Vorig jaar hebben wij een motie ingediend om de zebrapaden in de gemeente te verbeteren. Hierdoor worden er nieuwe maatregelen genomen om de oversteekplaatsen te verbeteren. Bijvoorbeeld door het plaatsen van verlichting in de weg. In Ter Aar zijn er maatregelen genomen om veiligheid op de Westkanaalweg te verbeteren. Vrachtverkeer wordt omgeleid en de maximumsnelheid is verlaagd. Wij hopen dat de situatie bij de Papenveerse brug is verbeterd kan worden. Graag horen wij een reactie van de wethouder. Naast verkeersveiligheid is goede bereikbaarheid belangrijk. Er is hard gewerkt om Nieuwkoop op de kaart te zetten bij de OV aanbesteding, met resultaat. Met de 247 is een snelle verbinding toegevoegd tussen Nieuwveen en Alphen. Wij zijn blij met de snelle verbinding naar het OV knooppunt in Uithoorn. Duurzaamheid & Energie Het CDA staat voor een eigentijds energiebeleid. Dat betekent minder energie gebruiken en meer duurzame energie opwekken. De eerste stap hierin is de vastgestelde Regionale Energietransitie. Ook de boeren spelen hier een belangrijke rol met ecologische boeren bedrijven. Binnen de gemeente zetten wij vooral in op het plaatsen van zonnepanelen op daken. Initiatieven zoals de Postcode Roos dragen hieraan bij en blijven wij ondersteunen. Helaas zien wij nog te weinig voortgang in het toestaan van kleine windmolens. Wanneer kunnen wij de uitkomsten van het onderzoek in de raad verwachten? Met de oplevering van Schoterhoek 2 en het warmtenet combineren wij ondernemerschap en duurzaamheid. Graag horen wij van het College wat de voortgang is van de warmtevisie. Sterke en vitale dorpen Vitale dorpskernen zijn belangrijk voor levendige gemeenschap. Winkels, horeca en buurtfaciliteiten horen daarbij. Om vitale dorpskernen te behouden, hebben wij hard ingezet op het opstellen van centrumplannen. Met goed resultaat. In de afgelopen periode is het centrumplan Nieuwkoop vastgesteld, en in Ter Aar worden constructieve gesprekken gevoerd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ondernemers en omwonenden. We vinden het belangrijk dat we hierover goed op de hoogte worden gehouden door het College. Deze centrumplannen dagen bij aan de toekomst van onze gemeente. Graag zien wij daarom spoedig een centrumplan voor Langeraar om ook daar te bouwen aan een vitaal dorpscentrum. Graag een reactie van het college hierop. Bij vitale dorpen, hoort een goed woonklimaat. We horen dat vaak jongeren, gezinnen en ouderen geen woning in de gemeente kunnen vinden. Woningen moeten betaalbaar en bereikbaar zijn voor onze inwoners. Gelukkig is er al voortgang op aantal projecten. Denk aan Teylerspark 2, Buytenwech en het Drie-koppenland Het proces om nieuwe woningen te kunnen bouwen kost tijd en moet zorgvuldig. Wij willen 1900 woningen bouwen. Hiervoor zijn de plannen door het college geschreven. De volgende stap moet een snelle en efficiënte uitvoering zijn van de bouwwerkzaamheden. Wij verzoeken daarom het College om te blijven zoeken naar manieren om de bouw verder te versnellen. Graag een reactie hierop. Daarnaast horen wij graag welke instrumenten worden ingezet om de woningen betaalbaar en bereikbaar te houden voor onze inwoners? Verenigingen Onze verenigingen hebben het tijdens corona niet makkelijk gehad, Veel bijeenkomsten en evenementen konden niet doorgaan en veel sportclub moesten hun deuren voor lange tijd sluiten. Met alle partijen hebben we de handen ineengeslagen om onze verenigingen te ondersteunen. Wij maken ons zorgen over de enorme regeldruk en verwachtingen voor verenigingen. Verenigingsbesturen hebben het moeilijk om mensen te vinden en de administratieve last is enorm. We verzoeken het College daarom onderzoek te doen hoe de lokale regeldruk voor maatschappelijke organisaties kan worden verkleind. Graag een reactie hierop. Waardering voor de zorg Zorgen voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. Daarom moet iedereen kunnen rekenen op goede zorg. Dat is niet altijd van zelfsprekend. We moeten keuzes maken om de zorg beheersbaar te houden. Daarom moeten we meer inzetten op preventie en gezond en vitaal burgerschap Hier zal al geweldige initiatieven. Bijvoorbeeld de vrijwilligers die op welzijnsbezoek gaan tegen eenzaamheid. Of de buitensport faciliteiten in de openbare ruimte. Kleine maar belangrijke stappen naar een vitale en gezonde gemeente Welke mogelijkheden ziet het College om deze initiatieven verder te ondersteunen en verder uit te breiden? Hoewel we een sluitende begroting kunnen presenteren, Blijven de kosten op de jeugdzorg stijgen. De COVID pandemie de mentale gezondheid van jongeren op de proef heeft gesteld. Eenzaamheid loert en de mogelijkheid om te ontmoeten en te ontdekken worden steeds moeilijker. Deze situatie blijft voortbestaan en vraagt om aandacht vanuit de politiek. We maken ons zorgen over de lange termijn effecten hiervan op deze toekomstige generatie. Graag horen wij hier een reactie op van het College en hoe zij deze maatschappelijke en gezondheidsrisico’s voor onze jongeren inschatten.

Jouw schuld?

D66 D66 DENK Doetinchem 19-11-2021 14:05

Naar schatting 3.600 huishoudens in de gemeente Doetinchem hebben een inkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal mininum. Dat is bijna 14 procent van alle huishoudens. Op deze mensen met een smalle beurs is de nieuwe uitvoeringsagenda armoede en schulden 2022-2024 van de gemeente Doetinchem gericht.

We hebben onze aanpak van de laatste jaren gericht op het verminderen van armoede grondig geëvalueerd. Wat blijkt is dat onze inwoners veel meer dan in andere gemeenten gebruik maken van de regelingen. Dan praten we over bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) en het Meedoenarrangement. Ook van onze schulddienstverlening wordt veel gebruik gemaakt. Dat is goed nieuws. We doen veel, maar er moet nog meer gebeuren.

Iedereen doet mee

Een laag inkomen mag nooit de reden zijn dat mensen buiten de boot vallen en niet actief deelnemen aan de samenleving. Ik vind het erg belangrijk dat kinderen uit arme gezinnen sporten of zwemles krijgen. Dat heb ik een kind ook horen zeggen: ik heb liever dat ik mag meedoen dan dat ik mooie spullen krijg. Zo geldt ook dat ouderen die het niet breed hebben aan walking football moeten kunnen meedoen.

Voorkomen van schulden

Uiteraard blijft het belangrijkste doel: het aantal mensen met schulden drastisch verlagen. We zetten volop in op vroegsignalering bij jongeren en huishoudens. Eén op de vijf huishoudens heeft een betalingsachterstand. Denk aan huur, energie, zorgverzekering, telefoonabonnement. Ook onder jongeren zien we financiële problemen ontstaan, bijvoorbeeld doordat ze hun zorgverzekering niet kunnen betalen. Gericht op jongeren hebben we een specifieke aanpak en werken we steeds nauwer samen met partners om te voorkomen dat er schulden ontstaan. Als ons Bureau voor Financiële Ondersteuning signalen krijgt dat het mis dreigt te gaan, bieden we jongeren onze hulp aan.

De Rondkomers

Ik verwacht ook veel van De Rondkomers, waarin we als gemeente samenwerken met Laborijn, Buurtplein, UWV, Platform Armoedebestrijding Doetinchem, de Rabobank en voetbalclub De Graafschap. Er is een theatervoorstelling ‘Grip op Geld’ gemaakt en een lesprogramma voor het onderwijs. We maken duidelijk aan leerlingen dat ze vanaf hun achttiende financieel zelfstandig zijn en wat ze kunnen doen om problemen te voorkomen. Armoede en schulden, ze leiden vaak tot een neerwaartse spiraal. Bovendien leveren ze stress op en werken ze door in hele gezinnen. Slecht voor de gezondheid, mensen ontwikkelen klachten en komen in de zorg terecht.

We investeren met liefde

Ik ben ervan overtuigd dat investeren in bestrijding van armoede en schulden meer oplevert dan wanneer je mensen aan hun lot over laat. Natuurlijk kost ons beleid geld, je praat bij elkaar over miljoenen. Toch investeren wij met liefde, omdat het zo belangrijk is voor veel van onze inwoners.

Jouw schuld?

De Engelse term voor schuld is ‘debt’. Dat is een veel neutraler woord dan schuld, want schuld suggereert dat je degene die er middenin zit als schuldige aanwijst. Van dat taboe moeten we af, de schaamte is nog steeds groot. Het kan je ook gewoon overkomen. Veel jongeren weten bijvoorbeeld niet waar ze recht op hebben en dat we ze graag willen helpen. Onze ambitie is dat iedereen mee kan doen door te werken of op een andere manier een bijdrage te leveren aan de samenleving. We zijn er nog lang niet, maar we merken wel dat de bereidheid tot samenwerking steeds groter wordt. De menselijke maat is de standaard in onze dienstverlening. We zien een schuld niet als schuld, maar als een probleem dat we samen willen oplossen.

Burgerfora een wondermiddel?

CDA CDA DENK Lansingerland 09-11-2021 08:03

Een ruime meerderheid van de Nederlanders staat achter het idee van burgerfora. De steun voor lokale burgerfora is met 66 procent zelfs groter dan voor een nationaal burgerforum (54 procent). Dat blijkt uit een recent opinieonderzoek van de Radboud Universiteit (RU) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Aanvulling op democratie Ruim een derde van de respondenten vindt dat politici het advies van het forum naast zich neer mogen leggen. Ruim 27 procent vindt echter dat een advies altijd moet worden overgenomen. De overige respondenten staan daar neutraal in. Duidelijk is in ieder geval dat burgerfora niet wordt gezien als wondermiddel, concluderen de onderzoekers. De meeste Nederlanders zien het niet als een alternatief voor algemene verkiezingen, wel als een aanvulling op de democratie of als een correctie op de representatieve democratie. Belangrijke maatschappelijke thema’s als wonen, klimaat, zorg, en onderwijs zijn volgens veel Nederlanders geschikte onderwerpen voor een burgerforum. Een burgerforum, ook wel burgerraad of burgervergadering genoemd, is eencommissie diedoor loting wordt geselecteerd ombesluitvorming over specifieke kwestieste ontwikkelen. Het bestaat uit een groep burgers die gaat meepraten over een maatschappelijk vraagstuk. Daarover brengen ze advies uit aan de politiek, eventueel na raadpleging van deskundigen. Op lokaal niveau zijn al verschillende burgerfora afgerond. Denk aan de zogeheten G1000 bijeenkomsten. Toekomst zorg Op nationaal niveau zijn nog geen burgerfora georganiseerd. Wel is die mogelijkheid en de meerwaarde daarvan een aantal keer bepleit. Recent opperde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) via een burgerforum burgers te betrekken bij de discussie over detoekomst van de zorg. Daarmee zouden latere beleidskeuzes kunnen worden gelegitimeerd. In 2020 stelde de commissie-Brenninkmeijer kansen te zien om burgers via burgerfora te betrekken bij klimaatbeleid. Via een burgerforum kunnen andere ervaringen, belangen en perspectieven in het politieke debat worden ingebracht, stellen de onderzoekers op basis van de opiniepeiling. Politieke betrokkenheid, een kans voor mensen om tussen de verkiezingen door ook mee te doen en de kwaliteit van de besluitvorming, worden vaak als pluspunten genoemd. Een groot deel van de respondenten ziet burgerfora als correctie op de representatieve democratie. Politici weten vaak niet wat er werkelijk speelt en luisteren niet naar burgers, is een veel gehoorde klacht over die representatieve democratie. Bij burgerfora is, als het goed wordt geregeld, veel meer sprake van echte representativiteit en diversiteit. Representatieve afspiegeling Bedenkingen zijn er ook. Te weinig kennis van de deelnemers en te veel meningen om tot overeenstemming te komen worden als bezwaren genoemd. Hoe meer mensen bij belangrijke zaken betrokken worden, hoe moeilijker een beslissing wordt. Een belangrijk punt is te zorgen voor een representatieve afspiegeling van de samenleving onder de deelnemers. Vooral lager opgeleiden en mensen met weinig vertrouwen in hun eigen politieke kunnen, staan niet te trappelen om mee te doen. Gebrek aan kennis, tijd of interesse zijn redenen om een eventueel burgerforum aan zich voorbij te laten gaan. Maar ook invloed te hebben op politieke beslissingen en burgerplicht worden door respondenten als reden genoemd om aan een burgerforum deel te nemen.

Mantelzorgers verdienen een Pluim!

CDA CDA DENK 's-Gravenhage 08-11-2021 14:57

Eén op de drie inwoners zorgt voor iemand anders, zoals een familielid, vriend of buurman. Ze zijn van onschatbare waarde, voor de mensen waar ze klaar voor staan én voor de samenleving als geheel. De gemeente wil ze op verschillende manieren ondersteunen. En als blijk van waardering een kadootje (een Pluim) geven. Ben ik mantelzorger? Het is mooi en waardevol hoeveel mensen er voor anderen klaar staan in Den Haag, bijvoorbeeld voor mensen met dementie, een handicap of een psychische aandoening. Veel mensen beschouwen het geven van deze hulp als vanzelfsprekend. “Dat doe je toch voor een ander?” De hulp geven ze vanwege de band die ze hebben met iemand. Ze helpen de ander als ouder, kind, familie, vriend of kennis. Een deel van deze mensen weet echter niet dat ze hiermee ook mantelzorger zijn. Ze hebben ook recht op hulp en ondersteuning. Denk aan vervangende zorg, advies, contact met andere mantelzorgers en financiële vergoedingen. “De coronacrisis heeft nog eens extra duidelijk gemaakt dat mantelzorgers vaak veel op zich af zien komen”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid en in Den Haag verantwoordelijk voor het mantelzorgbeleid. “Mantelzorgers zijn heel belangrijk voor Den Haag. Mantelzorg is mooi en voor de mantelzorger iets vanzelfsprekends. Terwijl het vaak, voor lange duur, van grote invloed is op het leven van de mantelzorger en de sociale omgeving. Zij leggen een inspirerende veerkracht aan de dag”. Een mantelzorger is iemand die ongeveer acht uur per week een ander helpt. Het kan gaan om bijvoorbeeld een partner, kind, ouder, familielid, vriend, buur of kennis die hulp nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, verslaving of handicap. Onder helpen vallen niet uitsluitend zorgtaken, maar ook bijvoorbeeld hulp met de administratie, het huishouden of de boodschappen. De hulp kan soms ook (te) zwaar worden. Vaak is die namelijk in de loop van de tijd toegenomen. Daarom is ondersteuning en hulp zo belangrijk. Als mantelzorger sta je er niet alleen voor! Een overzicht van de beschikbare ondersteuning staat op www.denhaagmantelzorg.nl. Dank je wel campagne Om iedereen de juiste ondersteuning en waardering te geven, is de gemeente gestart met een campagne om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken. Mantelzorgers kunnen een kadokaart (een Pluim) via de site aanvragen. Ze bepalen zelf waar ze de kaart aan besteden. Een dagje uit, een praktisch product of een tegoedbon voor een winkel bijvoorbeeld. Bent u zelf mantelzorger? Vraag dan uw Pluim online aan vóór 14 november via www.denhaagmantelzorg.nl. U krijgt uw Pluim, die drie jaar geldig is, thuisgestuurd. Kent u anderen die mogelijk mantelzorger zijn? Wijs ze dan op de mogelijkheid voor ondersteuningen en waardering.

CDA wil dat Sinterklaas intocht doorgaat!

CDA CDA DENK Gooise Meren 08-10-2021 11:28

Het CDA in Gooise Meren maakt zich zorgen over de Sinterklaas intochten; wij willen dat deze doorgaan! In de media staat dat de burgemeester nog niet weet of de sinterklaasintochten door kunnen gaan dit jaar. De Sinterklaasintochten zijn een heel belangrijk sociaal/cultureel evenement voor inwoners met een grote lokale inbedding en binding. Wij stellen deze vragen: Vraag 1: Waar hangt het besluit van af en waarom is dit besluit nog niet genomen? Vraag 2: Welke regels vanuit de overheid zouden op dit moment een doorgang van de Sinterklaasintochten tegen kunnen houden? Vraag 3: Inleiding vraag Nagenoeg alle scholen in Naarden zijn op dit moment al volop bezig met de voorbereiding van de sinterklaasintochten. Denk voor Naarden b.v. aan de versiering/aankleding van de karren, thema’s, etc. Sinterklaas commissies zijn opgericht en in uitvoering. Kunt u uiterlijk volgende week een definitief besluit nemen over doorgang van de Sinterklaasintochten

In gesprek met Wieke Paulusma over participatie inwoners Zeist

D66 D66 DENK Zeist 02-10-2021 11:35

Steeds vaker nemen mensen zelf het initiatief om samen een probleem op te pakken. Denk aan het realiseren van meer groen of speelruimten in een wijk, het gezamenlijk inkopen van zorg of duurzame energie. Door corona zagen we ook nieuwe vormen van burgerparticipatie ontstaan, waarbij buurtbewoners via WhatsApp contact legden en elkaar te hulp schoten.

Bekijk hier de video

Prachtig, maar krijgen mensen wel voldoende mogelijkheden voor eigen zeggenschap? Regelmatig horen we dat de politiek onvoldoende luistert. Wat vraagt het eigenlijk van de politiek om inwoners écht zeggenschap te geven over hun buurt of wijk? En wat als bewoners niet op een lijn zitten?

Op woensdag 13 oktober om 19.30 uur gaan we hierover digitaal in gesprek met D66-Tweede Kamerlid Wieke Paulusma. Wieke heeft in haar tijd als raadslid in Groningen als eerste in Nederland de coöperatieve wijkraad opgezet. Dit initiatief werd in 2019 beloond met de Innovation in Politics Award, een Europese prijs voor democratische vernieuwing.

Deze avond wordt begeleid door Dick van Ginkel, D66-raadslid in Zeist en Angèle Welting, kandidaat raadslid. Aanmelden via info@d66zeist.nl.

Rotterdam Pride 2021

SP SP DENK Rotterdam 01-10-2021 09:44

Lees het opiniestuk geschreven door Mel Marcik over de Rotterdam Pride.

Van 17 tot en met 26 september was er weer de Rotterdam Pride. Het jaarlijks terugkerende evenement bestaat sinds 2014 en is sindsdien gegroeid in duur en grootte. Naast een Pride March zijn er diverse activiteiten en feesten in de stad georganiseerd. Denk hier aan lezingen, workshops en discussieavonden. Maar natuurlijk ook drag shows, fashion shows en films. In dit artikel wil ik het vraagstuk van LHBTI rechten vanuit een socialistisch perspectief beschouwen. Hiermee wil ik zowel mensen meer leren over dit onderwerp als iedereen iiets meegeven over de gehouden Pride March.

Is dat nou nodig?

We leven in Nederland en vinden onszelf maar wat tolerant. Alles mag en alles kan. Nederland was ook het eerste land dat het homohuwelijk legaliseerde. Zijn evenementen zoals Pride dus nog wel nodig anno 2021?

Het antwoord is Ja! met hoofdletter en een uitroepteken. Sinds het homohuwelijk in 2001 is er weinig verbeterd als het gaat om de zogenaamde gayrights. Zo werd pas op 1 juli 2014 verplichte sterilisatie afgeschaft als je jouw gender legaal wilde veranderen. Er wordt nu nog steeds gestreden om compensatie voor deze onredelijk eis. Sinds deze maand mogen homo- en biseksuele mannen ook eindelijk bloed doneren - mits zij een monogame relatie hebben. Vroeger was dit alleen mogelijk als ze aan konden tonen 4 maanden geen seks te hebben gehad. Deze onzinnige eisen waren in landen zoals Spanje (sinds 2005) en Italië (2001) al lang niet meer nodig.

Wat opvalt in Rotterdam is het relatieve lage aantal huwelijken tussen hetzelfde geslacht. Dat staat op 17,8 per duizend gehuwde inwoners tegenover 21,6 in Enschede, 22,3 in Utrecht, 35,3 in Nijmegen en 45,2 in Amsterdam. Een reden is hier niet voor gevonden. Met de acceptatie lijkt het mee te vallen. Volgens de omnibusenquêtes die de gemeente Rotterdam houdt, heeft 86% geen problemen met LHBTI-ers. Opvallend is echter wel dat het aantal discriminatiemeldingen steeds stijgen. Deze zijn voornamelijk gericht naar mensen die ‘zichtbaar anders’ zijn. Veel LHBTI-ers lopen ook niet hand in hand met hun partner over straat. Ook zullen zij niet zo gauw publiekelijk affectie tonen of flirten. Alles om maar niet op te vallen en ‘gedoe’ te voorkomen. En dat is absurd natuurlijk. Veel incidenten, denk aan spugen, uitschelden en slaan, worden nog steeds niet gemeld. Vaak omdat men het gevoel heeft dat het toch niets uitmaakt.

Activisme

Tijdens de Rotterdam Pride van 2017 ontstond er onrust tijdens de Pride Walk. Het rechtse ‘Dutch Gayservatives’ (tegenwoordig ‘Roze Leeuw’) raakte slaags met het linkse ‘We Reclaim Our Pride’. De ‘Roze Leeuw’ wijdt de homohaat onder andere aan het toenemend aantal immigranten. ‘We Reclaim Our Pride’ demonstreerde ook tegen de commercialisering van Rotterdam Pride. Over dat laatste valt wat te zeggen, zoals dat ook te zeggen is over de UnmuteUs beweging die momenteel hetzelfde verwijt krijgt in de (sociale) media. Het doel heiligt de middelen, maar hoever mag je daarin gaan? Wanneer druisen je idealen in tegen de middelen? Het kapitalisme is een taal die de meeste mensen wel begrijpen. Om hier gebruik (of misbruik) van te maken om je punt te kunnen maken is misschien smerig. Maar naar mijn mening heiligt het doel wel degelijk de middelen. Als activisten kunnen we best gebruik maken van kapitalistische middelen als commercie en social media om ons punt te maken.

Demonstraties voor LHBTI rechten zijn niet nieuw. Wat we zien is dat de regenboogvlag en ook de transvlag steeds vaker te zien zijn bij andere demonstraties. Dit laat inclusiviteit zien maar roept ook weerstand op. Zo werd er bij de eerste UnmuteUs demonstratie in Rotterdam een regenboogvlag van een demonstrant afgepakt door een buitenstaander en in brand gestoken. Dit gebeurt niet alleen bij demonstraties. Een Amsterdamse studentflat moest onlangs ontruimt worden omdat er regenboogvlaggen die in de gang hingen in de brand werden gestoken.

Tijdens het EK-voetbal schaarden zich voetbalfans, sponsoren en verschillende steden in Europa achter de LHBTI-gemeenschap in Hongarije. Daar was een wet aangenomen die ‘de promotie van homo- en transseksualiteit’ gericht aan mensen onder de 18 verbood. In werkelijkheid was dit een manier om de vrijheden van LHBTI-ers in Hongarije verder te beperken, zoals ook in Polen en Rusland gebeurd. Regenboogvlaggen waren prominent aanwezig in de verschillende stadions en veel steden verlichten markante gebouwen in de stad, zoals de Erasmusbrug. De UEFA verbood echter dat het Allianz Stadion in München in regenboogkleuren verlicht zou worden tijdens de wedstrijd Duitsland - Hongarije. Dit stuitte op veel verontwaardiging en protesten in Europa. Ook Nederlandse supporters, die naar Hongarije waren gekomen voor een wedstrijd van Oranje, hadden daarom regenboogvlaggen meegenomen. Er waren meldingen dat deze vlaggen door de politie in Hongarije waren afgepakt. Aanvoerder Wijnaldum droeg tijdens die wedstrijd een speciale aanvoerdersband.

Feyenoord

Dit is echter eerder uitzondering dan regel in de voetbalwereld. Er zijn voetbalclubs die zich openlijk en actief hardmaken voor LHBTI rechten, zoals het linkse St. Pauli uit Hamburg en de activistische Portland Timbers, die uitkomen op het hoogste niveau in Amerika. Zij zijn echte zonderlingen. In Nederland is het bitter slecht gesteld wat betreft LHBTI acceptatie binnen de velden en ver daarbuiten. Statistisch gezien moeten er homoseksuele voetballers rondlopen, ook in de Eredivisie. Het zijn vooral de vrouwen die ervoor uitkomen en waar het wordt geaccepteerd. Bij de mannen rust er nog een groot taboe op. Twee maal per jaar een regenboogaanvoerdersband, hoe sympathiek ook, gaat hier geen verandering in brengen. Er heerst een macho cultuur die maar moeilijk te doorbreken is.

In Rotterdam is dit pijnlijk zichtbaar. Een maand geleden richtte de Rotterdamse sportschoolhouder Paul van Dorst de supportersvereniging De Roze Kameraden op. Hij ergerde zich er onder andere aan dat Feyenoord geen regenboogvlaggen aan het Maasgebouw hangt tijdens Pride. Ook de hatelijke spreekkoren richting de scheidsrechter (‘tyfushomo’) voelden niet prettig. Hij haalde de landelijke pers hiermee en kreeg veel steun. Hatelijke berichten ontving hij ook maar de positieve geluiden overstemden. Totdat zijn sportschool werd aangevallen, beklad met homofobe leuzen en doodsbedreigingen. Ook werd er een explosief geplaatst bij zijn pand. Deze actie werd geclaimd door de RKJ (Rotterdam Jongeren Kern), een supportersgroep die onderdeel is van de harde kern van Feyenoord. Een paar weken later is het pand van de COC Rotterdam beklad met homofobe teksten, opnieuw ondertekend door RKJ. “Zo heb je niet veel meer reden nodig om aan te tonen dat onze supportersvereniging nodig is.” reageerde van Dorst al eerder tegen Rijnmond.

De club heeft zich, na veel kritiek, gemeld bij van Dorst en zegt in gesprek te willen blijven. Tot een keiharde veroordeling kwam het niet. Verschillende LHBTI organisaties hebben na de bekladding van het COC pand een brandbrief gestuurd naar Feyenoord waar ze de club, maar ook de KNVB en de gemeente Rotterdam uitnodigen zich fel uit te spreken tegen het anti-homogeweld.

De actualiteit

Ook buiten de voetbalwereld wordt steeds zichtbaarder dat het met de acceptatie en solidariteit toch nog best tegenvalt. Toen Frédérique in elkaar was geslagen nadat die weigerde antwoord te geven op de vraag of ie een jongen of een meisje was, reageerde Nederland massaal. Dit kon niet! Onacceptabel! Iedereen moet kunnen zijn wie ze zijn, ook als dit buiten het binaire systeem valt. Toch werd ook hier zichtbaar dat veel mensen niet alleen onbekend zijn met non-binair, ook was het begrip soms ver te zoeken. Mensen zijn vaak bang voor het onbekende en hoewel non-binair niet iets nieuws is, het is pas sinds kort een begrip aan het worden. Voornaamwoorden als hen/hun en die/diens worden als onnatuurlijk en gek bestempeld. En voor wie het wel wil gebruiken, is het vaak nog onwennig. Dit laatste is OK. Er komt ook steeds meer aandacht in de media voor de non-binairs.

Ook de transzorg is momenteel een hot item. Het gebrek aan die zorg beter gezegd. De wachtlijsten voor transgenderzorg (de zorg voor mensen die de transitie willen maken van het lichaam waarin ze geboren zijn naar het lichaam waarin ze thuis horen) waren voor Covid-19 al lang met ruim twee jaar. De wachttijd is alleen maar toegenomen en veel wachtende hebben uit nood andere wegen bewandeld, die niet altijd de beste zijn. Er zijn ook te weinig plekken waar deze zorg geboden kan worden, in Rotterdam is geen instelling die lichamelijke zorg dan wel geestelijke zorg biedt. Deze is er tot begin deze maand wel geweest. Stepwork, die geestelijke zorg aanbood aan transgenders in voorbereiding op hun transitie, is in opspraak gekomen (ongekwalificeerd advies en zware werkdruk als voorbeelden van de misstanden) en is begin deze maand failliet verklaard. Transgenders in het hele land en hun bondgenoten zijn in opstand gekomen en demonstreren voor betere zorg en acceptatie. Iets wat je in een land als Nederland eigenlijk wel mag verwachten.

Wereldwijd gezien doet Nederland het natuurlijk niet zo slecht. Er zijn zat landen waar nog steeds de doodstraf staat op homoseksuele handelingen of waar mensen vermoord worden om hun geaardheid en genderidentiteit We moeten er voor waken dat wij niet afglijden naar zulk niveau, zoals we bijvoorbeeld in Polen zien. In Amerika zijn al tientallen transgenders, de meesten gekleurd, vermoord dit jaar. In Nederland vindt men alles best, zolang ze er zelf maar niet mee worden geconfronteerd. Het is daarom belangrijk te benadrukken dat Pride geen feest is, maar een riot. De strijd om gelijk behandeld te worden. Om niet langer te worden gediscrimineerd en beledigd. Om te kunnen zijn wie ze zijn, net als alle hetero’s op de wereld. Deze strijd zal doorgaan net zolang totdat Pride wel een volksfeest wordt. Het feest van solidariteit en verbroedering. Een feest voor ons allemaal.

Geschreven door: Mel Marcik.

Voor deze tekst is gebruik gemaakt van volgende artikelen:

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1369246/LHBTI-er-in-Rotterdam-Je-mag-het-wel-zijn-maar-je-mag-het-niet-zien

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1367977/Sportschool-van-oprichter-Roze-Kameraden-volgekalkt-met-homofobe-teksten

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1365576/Paul-is-oprichter-van-de-Roze-Kameraden-de-eerste-LHBTI-supportersvereniging-van-Feyenoord-Het-is-nodig

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam_Pride

https://www.vice.com/nl/article/epnkp7/waarom-worden-mensen-kwaad-over-gender

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/grote-ggz-aanbieder-transgenderzorg-onder-vuur-waar-ging-het-mis-bij-stepwork

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5253797/lhbti-coc-antihomogeweld-feyenoord

https://rotterdam-pride.com/events/

Rotterdam Pride 2021

SP SP DENK Brielle 01-10-2021 09:44

Lees het opiniestuk geschreven door Mel Marcik over de Rotterdam Pride.

Van 17 tot en met 26 september was er weer de Rotterdam Pride. Het jaarlijks terugkerende evenement bestaat sinds 2014 en is sindsdien gegroeid in duur en grootte. Naast een Pride March zijn er diverse activiteiten en feesten in de stad georganiseerd. Denk hier aan lezingen, workshops en discussieavonden. Maar natuurlijk ook drag shows, fashion shows en films. In dit artikel wil ik het vraagstuk van LHBTI rechten vanuit een socialistisch perspectief beschouwen. Hiermee wil ik zowel mensen meer leren over dit onderwerp als iedereen iiets meegeven over de gehouden Pride March.

Is dat nou nodig?

We leven in Nederland en vinden onszelf maar wat tolerant. Alles mag en alles kan. Nederland was ook het eerste land dat het homohuwelijk legaliseerde. Zijn evenementen zoals Pride dus nog wel nodig anno 2021?

Het antwoord is Ja! met hoofdletter en een uitroepteken. Sinds het homohuwelijk in 2001 is er weinig verbeterd als het gaat om de zogenaamde gayrights. Zo werd pas op 1 juli 2014 verplichte sterilisatie afgeschaft als je jouw gender legaal wilde veranderen. Er wordt nu nog steeds gestreden om compensatie voor deze onredelijk eis. Sinds deze maand mogen homo- en biseksuele mannen ook eindelijk bloed doneren - mits zij een monogame relatie hebben. Vroeger was dit alleen mogelijk als ze aan konden tonen 4 maanden geen seks te hebben gehad. Deze onzinnige eisen waren in landen zoals Spanje (sinds 2005) en Italië (2001) al lang niet meer nodig.

Wat opvalt in Rotterdam is het relatieve lage aantal huwelijken tussen hetzelfde geslacht. Dat staat op 17,8 per duizend gehuwde inwoners tegenover 21,6 in Enschede, 22,3 in Utrecht, 35,3 in Nijmegen en 45,2 in Amsterdam. Een reden is hier niet voor gevonden. Met de acceptatie lijkt het mee te vallen. Volgens de omnibusenquêtes die de gemeente Rotterdam houdt, heeft 86% geen problemen met LHBTI-ers. Opvallend is echter wel dat het aantal discriminatiemeldingen steeds stijgen. Deze zijn voornamelijk gericht naar mensen die ‘zichtbaar anders’ zijn. Veel LHBTI-ers lopen ook niet hand in hand met hun partner over straat. Ook zullen zij niet zo gauw publiekelijk affectie tonen of flirten. Alles om maar niet op te vallen en ‘gedoe’ te voorkomen. En dat is absurd natuurlijk. Veel incidenten, denk aan spugen, uitschelden en slaan, worden nog steeds niet gemeld. Vaak omdat men het gevoel heeft dat het toch niets uitmaakt.

Activisme

Tijdens de Rotterdam Pride van 2017 ontstond er onrust tijdens de Pride Walk. Het rechtse ‘Dutch Gayservatives’ (tegenwoordig ‘Roze Leeuw’) raakte slaags met het linkse ‘We Reclaim Our Pride’. De ‘Roze Leeuw’ wijdt de homohaat onder andere aan het toenemend aantal immigranten. ‘We Reclaim Our Pride’ demonstreerde ook tegen de commercialisering van Rotterdam Pride. Over dat laatste valt wat te zeggen, zoals dat ook te zeggen is over de UnmuteUs beweging die momenteel hetzelfde verwijt krijgt in de (sociale) media. Het doel heiligt de middelen, maar hoever mag je daarin gaan? Wanneer druisen je idealen in tegen de middelen? Het kapitalisme is een taal die de meeste mensen wel begrijpen. Om hier gebruik (of misbruik) van te maken om je punt te kunnen maken is misschien smerig. Maar naar mijn mening heiligt het doel wel degelijk de middelen. Als activisten kunnen we best gebruik maken van kapitalistische middelen als commercie en social media om ons punt te maken.

Demonstraties voor LHBTI rechten zijn niet nieuw. Wat we zien is dat de regenboogvlag en ook de transvlag steeds vaker te zien zijn bij andere demonstraties. Dit laat inclusiviteit zien maar roept ook weerstand op. Zo werd er bij de eerste UnmuteUs demonstratie in Rotterdam een regenboogvlag van een demonstrant afgepakt door een buitenstaander en in brand gestoken. Dit gebeurt niet alleen bij demonstraties. Een Amsterdamse studentflat moest onlangs ontruimt worden omdat er regenboogvlaggen die in de gang hingen in de brand werden gestoken.

Tijdens het EK-voetbal schaarden zich voetbalfans, sponsoren en verschillende steden in Europa achter de LHBTI-gemeenschap in Hongarije. Daar was een wet aangenomen die ‘de promotie van homo- en transseksualiteit’ gericht aan mensen onder de 18 verbood. In werkelijkheid was dit een manier om de vrijheden van LHBTI-ers in Hongarije verder te beperken, zoals ook in Polen en Rusland gebeurd. Regenboogvlaggen waren prominent aanwezig in de verschillende stadions en veel steden verlichten markante gebouwen in de stad, zoals de Erasmusbrug. De UEFA verbood echter dat het Allianz Stadion in München in regenboogkleuren verlicht zou worden tijdens de wedstrijd Duitsland - Hongarije. Dit stuitte op veel verontwaardiging en protesten in Europa. Ook Nederlandse supporters, die naar Hongarije waren gekomen voor een wedstrijd van Oranje, hadden daarom regenboogvlaggen meegenomen. Er waren meldingen dat deze vlaggen door de politie in Hongarije waren afgepakt. Aanvoerder Wijnaldum droeg tijdens die wedstrijd een speciale aanvoerdersband.

Feyenoord

Dit is echter eerder uitzondering dan regel in de voetbalwereld. Er zijn voetbalclubs die zich openlijk en actief hardmaken voor LHBTI rechten, zoals het linkse St. Pauli uit Hamburg en de activistische Portland Timbers, die uitkomen op het hoogste niveau in Amerika. Zij zijn echte zonderlingen. In Nederland is het bitter slecht gesteld wat betreft LHBTI acceptatie binnen de velden en ver daarbuiten. Statistisch gezien moeten er homoseksuele voetballers rondlopen, ook in de Eredivisie. Het zijn vooral de vrouwen die ervoor uitkomen en waar het wordt geaccepteerd. Bij de mannen rust er nog een groot taboe op. Twee maal per jaar een regenboogaanvoerdersband, hoe sympathiek ook, gaat hier geen verandering in brengen. Er heerst een macho cultuur die maar moeilijk te doorbreken is.

In Rotterdam is dit pijnlijk zichtbaar. Een maand geleden richtte de Rotterdamse sportschoolhouder Paul van Dorst de supportersvereniging De Roze Kameraden op. Hij ergerde zich er onder andere aan dat Feyenoord geen regenboogvlaggen aan het Maasgebouw hangt tijdens Pride. Ook de hatelijke spreekkoren richting de scheidsrechter (‘tyfushomo’) voelden niet prettig. Hij haalde de landelijke pers hiermee en kreeg veel steun. Hatelijke berichten ontving hij ook maar de positieve geluiden overstemden. Totdat zijn sportschool werd aangevallen, beklad met homofobe leuzen en doodsbedreigingen. Ook werd er een explosief geplaatst bij zijn pand. Deze actie werd geclaimd door de RKJ (Rotterdam Jongeren Kern), een supportersgroep die onderdeel is van de harde kern van Feyenoord. Een paar weken later is het pand van de COC Rotterdam beklad met homofobe teksten, opnieuw ondertekend door RKJ. “Zo heb je niet veel meer reden nodig om aan te tonen dat onze supportersvereniging nodig is.” reageerde van Dorst al eerder tegen Rijnmond.

De club heeft zich, na veel kritiek, gemeld bij van Dorst en zegt in gesprek te willen blijven. Tot een keiharde veroordeling kwam het niet. Verschillende LHBTI organisaties hebben na de bekladding van het COC pand een brandbrief gestuurd naar Feyenoord waar ze de club, maar ook de KNVB en de gemeente Rotterdam uitnodigen zich fel uit te spreken tegen het anti-homogeweld.

De actualiteit

Ook buiten de voetbalwereld wordt steeds zichtbaarder dat het met de acceptatie en solidariteit toch nog best tegenvalt. Toen Frédérique in elkaar was geslagen nadat die weigerde antwoord te geven op de vraag of ie een jongen of een meisje was, reageerde Nederland massaal. Dit kon niet! Onacceptabel! Iedereen moet kunnen zijn wie ze zijn, ook als dit buiten het binaire systeem valt. Toch werd ook hier zichtbaar dat veel mensen niet alleen onbekend zijn met non-binair, ook was het begrip soms ver te zoeken. Mensen zijn vaak bang voor het onbekende en hoewel non-binair niet iets nieuws is, het is pas sinds kort een begrip aan het worden. Voornaamwoorden als hen/hun en die/diens worden als onnatuurlijk en gek bestempeld. En voor wie het wel wil gebruiken, is het vaak nog onwennig. Dit laatste is OK. Er komt ook steeds meer aandacht in de media voor de non-binairs.

Ook de transzorg is momenteel een hot item. Het gebrek aan die zorg beter gezegd. De wachtlijsten voor transgenderzorg (de zorg voor mensen die de transitie willen maken van het lichaam waarin ze geboren zijn naar het lichaam waarin ze thuis horen) waren voor Covid-19 al lang met ruim twee jaar. De wachttijd is alleen maar toegenomen en veel wachtende hebben uit nood andere wegen bewandeld, die niet altijd de beste zijn. Er zijn ook te weinig plekken waar deze zorg geboden kan worden, in Rotterdam is geen instelling die lichamelijke zorg dan wel geestelijke zorg biedt. Deze is er tot begin deze maand wel geweest. Stepwork, die geestelijke zorg aanbood aan transgenders in voorbereiding op hun transitie, is in opspraak gekomen (ongekwalificeerd advies en zware werkdruk als voorbeelden van de misstanden) en is begin deze maand failliet verklaard. Transgenders in het hele land en hun bondgenoten zijn in opstand gekomen en demonstreren voor betere zorg en acceptatie. Iets wat je in een land als Nederland eigenlijk wel mag verwachten.

Wereldwijd gezien doet Nederland het natuurlijk niet zo slecht. Er zijn zat landen waar nog steeds de doodstraf staat op homoseksuele handelingen of waar mensen vermoord worden om hun geaardheid en genderidentiteit We moeten er voor waken dat wij niet afglijden naar zulk niveau, zoals we bijvoorbeeld in Polen zien. In Amerika zijn al tientallen transgenders, de meesten gekleurd, vermoord dit jaar. In Nederland vindt men alles best, zolang ze er zelf maar niet mee worden geconfronteerd. Het is daarom belangrijk te benadrukken dat Pride geen feest is, maar een riot. De strijd om gelijk behandeld te worden. Om niet langer te worden gediscrimineerd en beledigd. Om te kunnen zijn wie ze zijn, net als alle hetero’s op de wereld. Deze strijd zal doorgaan net zolang totdat Pride wel een volksfeest wordt. Het feest van solidariteit en verbroedering. Een feest voor ons allemaal.

Geschreven door: Mel Marcik.

Voor deze tekst is gebruik gemaakt van volgende artikelen:

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1369246/LHBTI-er-in-Rotterdam-Je-mag-het-wel-zijn-maar-je-mag-het-niet-zien

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1367977/Sportschool-van-oprichter-Roze-Kameraden-volgekalkt-met-homofobe-teksten

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1365576/Paul-is-oprichter-van-de-Roze-Kameraden-de-eerste-LHBTI-supportersvereniging-van-Feyenoord-Het-is-nodig

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam_Pride

https://www.vice.com/nl/article/epnkp7/waarom-worden-mensen-kwaad-over-gender

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/grote-ggz-aanbieder-transgenderzorg-onder-vuur-waar-ging-het-mis-bij-stepwork

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5253797/lhbti-coc-antihomogeweld-feyenoord

https://rotterdam-pride.com/events/