Nieuws van politieke partijen over DENK inzichtelijk

1110 documenten

Stem ook vanuit het Buitenland voor de Eerste Kamer

D66 D66 DENK Nederland 24-01-2023 10:45

Nederlanders die niet in Nederland wonen kunnen vanaf dit jaar voor het eerst invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. En dat is belangrijk. Want de besluiten die de Senaat nemen hebben gevolgen voor Nederlanders in het buitenland. Denk aan dubbele nationaliteit, pensioen, bankzaken, het postennetwerk en onderwijs in het buitenland.

Toekomst N201

ChristenUnie ChristenUnie DENK De Ronde Venen 23-12-2022 20:58

Al vele jaren wordt er gesproken over de knelpunten in de N201. Denk dan aan de bocht bij Hofland, het viaduct bij Vinkeveen en de aansluitingen op de A2. Inmiddels heeft de provincie een knoop doorgehakt en een maatregelenpakket samengesteld. Dat is begin december door de Provinciale Staten goedgekeurd. Maar nu is de gemeente nog aan zet.

Want onderdeel van die maatregelen is het strekken van de bocht bij Hofland. Alleen daar is een grondruil met de gemeente voor nodig en de provincie vraagt de gemeente ook om een financiele bijdrage. De grondruil zal om niet gebeuren, maar de provincie geeft geen onderhoudspot mee voor het overgedragen wegdeel. En de gemeente moet aanvullend 1 miljoen bijdragen. Totale kosten belopen dan ca 2, 5 miljoen. Het college heeft in de raad van 20 december dus goedkeuring van de raad hiervoor gevraagd.

De raad, en ook de ChristenUnie-SGP, heeft hiermee ingestemd. Temeer omdat daarmee het knelpunt bij Hofland eindelijk wordt opgelost. Maar in het pakket zitten ook nog een aantal andere maatregelen. En de Staten hebben in haar vergadering nog een motie aangenomen waarmee alsnog een fietstunnel onder de N201 gerealiseerd zal worden. Wel is het zaak om dit warm te houden, zeker ook met de statenverkiezingen op komst. Een nieuwe Provinciale Staten zou na maart zomaar eens wat anders kunnen besluiten door bijvoorbeeld dat tunneltje toch te schrappen.

Voor meer informatie over het totale pakket: zie https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/wegenprojecten/toekomst-n201-amstelhoek-vreeland

Opinie Palland en Van Dijk: De omgekeerde Wassenaar agenda

CDA CDA DENK Zuid-Holland 29-11-2022 15:39

Onze arbeidsmarkt is vastgelopen. Dat zal niemand ontgaan zijn. Daarnaast is bestaanszekerheid voor een groeiende groep onzeker, terwijl de tekorten aan arbeidskrachten reden zijn voor economische stilstand, achteruitgang en uitval van belangrijke diensten of voorzieningen. Denk aan uitval van treinen, van lessen in het onderwijs en vermindering van zorg door personeelstekorten. Veertig jaar geleden was de arbeidsmarkt ook vastgelopen, in omgekeerde zin, met een hele hoge werkeloosheid. Een akkoord werd gesloten dat op anderhalf A4 paste en de basis was voor economisch succes en herstel van concurrentievermogen. Arbeidstijdverkorting in ruil voor loonmatiging was het destijds overeengekomen principe. Een simpele uitruil, zoals in 1982, tussen werkgevers en werknemers, is nu te kort door de bocht. Maar toch zou de polder nu urgentie moeten voelen om opnieuw met elkaar tot afspraken te komen. De schouders te zetten onder een gezamenlijke agenda. Om de bakens te verzetten en de koers van de arbeidsmarkt-tanker te wijzigen. Wat ons betreft langs vier principes. Als eerste; verhoging van lonen! Vakmanschap moet beloond en arbeid zou überhaupt zodanig beloond moeten worden dat daarmee kan worden voorzien in levensonderhoud. Om daarbij een loon-prijsspiraal te voorkomen moet dit deels gefinancierd worden uit lagere lasten op arbeid: dus belastinghervorming. Als tweede een extra inspanning voor inclusief werkgeverschap. Dit voor mensen die ook tijdens deze krapte alsnog niet aan de slag komen: mensen met een arbeidsbeperking (fysiek of mentaal), langdurig werkloze jongeren, vijftigplussers of nieuwkomers. De groep “beschikbaar, maar niet gezocht”. In de eerste plaats omdat werkgevers zich dit niet meer kunnen veroorloven, maar we moeten het ons als samenleving vooral ook niet wíllen veroorloven. Inclusiviteit is geen gunst, maar voorwaardelijk voor de gemeenschap. Als derde een verlaging van de marginale druk – van elke verdiende euro meer overhouden - om deeltijders aan te moedigen om meer te werken en of langer door te werken, zonder te pushen op voltijdswerk voor iedereen. Ook vrijwilligerswerk en mantelzorg hebben een belangrijke functie in de samenleving. Verlaging van de marginale druk moet worden meegenomen in een bredere belastinghervorming, met de nadruk op zoveel mogelijk eenvoud en transparantie, en een stop op het rondpompen van geld door toeslagen. Tot slot: de krapte van nu mag niet afleiden van de noodzaak tot investeren in leven lang ontwikkelen en investeringen in verduurzaming. Er dienen gezamenlijke afspraken te worden gemaakt over investeringen vanuit de loonsom door werkgevers, een bijdrage vanuit de overheid met leerrechten en toerusting tot technologische vernieuwing en duurzaam werk. Brede welvaart is een breed omarmd principe. Maar dat vraagt ook om keuzes die gedragen en actief ingevuld worden door overheid, werkgevers en werknemers. Laat de polder de handen ineens slaan met de overheid voor een omgekeerde Wassenaar agenda. Tweede Kamerleden Hilde Palland & Inge van Dijk Woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid respectievelijk Financiën en fiscaliteit

Bijdrage van Renilde Huizenga op de Omgevingsvisie

D66 D66 DENK Overijssel 17-11-2022 09:59

Afgelopen woensdag werd in de Provinciale Statenvergadering het Statenvoorstel Fundament voor de nieuwe omgevingsvisie behandeld. Onze fractievoorzitter Renilde Huizenga sprak haar bijdrage uit.

“Voorzitter,

Een visie op de omgeving is nu essentieel maar zeker voor jongeren en toekomstige generaties. Eigenlijk is een paar minuten wat zeggen dan ook veel te kort.

Wij kunnen ons nog steeds vinden in het fundament. Wij herkennen ons in de grote opgaven, klimaatadaptatief worden en meer duurzame energie naar een duurzame economie.  Vandaag kunnen wij zienswijzen indienen voor de uitwerking van het fundament naar de omgevingsvisie. Wij doen dat door verschillende moties in te dienen, zodat er scherpte ontstaat. Om precies dat te doen waar GS om heeft gevraagd. Niet terug in de tijd of het proces, maar opbouwen naar een volgende sta. Progressief en vooruit.Met innovatie en oplossingen en regelingen om te kunnen veranderen. Denk aan mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bedrijven.

Wij zijn eerder kritisch geweest op de regierol van de provincie. Daarom komen wij met een motie die over deze sturing gaat, om dit beter te verankeren. Bij de uitwerking verwachtingen in beeld te brengen en besluitvorming te verankeren en hierover te communiceren. En we missen ook nog een verdieping op een belangrijke rode draad namelijk gezondheid.

Het lijkt vaak een gevecht om de ruimte en in een klein land als het onze, waar iedereen wil opkomen voor zijn eigen belangen. Maar bij een visie gaat het om een collectief belang. We benoemen regelmatig de afstand tussen stad en platteland.  Maar dat wat je aandacht geeft groeit!

“Als ik bijvoorbeeld skiles geef en aangeef om niet naar de bomen te skiën, skiën mijn cursisten recht op de bomen af. ”

Rijksopgaven worden door de provincie uitgevoerd. Dit heeft effect op alle inwoners van Overijssel. Dit kan alleen in nauwe afstemming met vertegenwoordigende organisaties, via invloed en maximale participatie voor iedereen die zich uit wil spreken. En dus door instrumenten in te zetten die dit bevorderen, zoals het uitdaagrecht.  Maar ook door tussentijds te toetsen of we op koers liggen, door een onafhankelijke autoriteit, denk aan een klimaatautoriteit die ons helpt te controleren en tijdig bij te stellen. Dat we niet ingehaald worden door de werkelijkheid en weer te maken krijgen met een uitspraak van DE raad van state.

Dat vraagt wat van ons allemaal, inwoners en wij als volksvertegenwoordigers en bestuurders in alle lagen in de samenleving. Het gaat erom elkaar te blijven vinden en uit te blijven gaan van vertrouwen.

Wij gaan voor een provincie met een sterke sociale samenhang, waar we elkaar respecteren en naar elkaar luisteren. Want samen maken wij Overijssel

“Want als we straks wel voldoende verduurzaamd zijn en elkaar kwijt zijn dan is de missie om de balans tussen mens en natuur te herstellen alsnog mislukt.”

Wij dienen diverse moties in, waar mijn fractiegenoten ook nog wat over toelichten.

Bedankt voorzitter.

 

 

Na de stemmingen bleek dan vier van de zeven ingediende moties steun hebben ontvangen.

Generatietoets Gezondheid vergt verdieping Innovaties geven ruimte voor vergunning  Geen verschillen in benadering VABs

 

Aanpak N279 Zuid blijft een probleem en dat zal nog wel even duren

SP SP DENK Noord-Brabant 11-11-2022 11:50

In december 2021 heeft de Raad van State het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Zuid (Veghel-Asten)vernietigd met als belangrijkste reden, dat de onderbouwing van het plan, met name de verkeerscijfers niet klopten. Hierdoor moeten er helemaal opnieuw plannen worden gemaakt met verbeterde, recente verkeerscijfers en zoveel mogelijk draagvlak in de omgeving.

Vriend en vijand zijn het erover eens, dat de weg beter en veiliger moet. Alleen verschilt men van mening hoe je dat op bepaalde plekken van de N279 Zuid realiseert. Zo wordt bijvoorbeeld de verbreding van 2*1 naar 2*2 wegstroken door bepaalde partijen weer van stal gehaald. Maar maatregelen die je aan de weg uitvoert, hebben vaak ook elders effect , bijvoorbeeld op aansluitende (lokale) wegen, waardoor omwonenden en gemeentes er heel verschillend tegenaan kijken.

Inmiddels is de provincie met behulp van een communicatiebureau een nieuw traject voor de aanpak van de N279 gestart ( lees verder…….)

 

Statenlid Willemieke Arts bezocht onlangs een consultatiebijeenkomst voor omwonenden, belangengroepen en raadsleden in Aarle-Rixtel  hierover. De provincie probeert voortvarendheid uit te stralen, maar uit de voorgestelde “Brede Belangenbenadering” volgt, dat het allemaal heel lang kan gaan duren, zeker drie jaar. Bovendien zijn de ervaringen uit het verleden met de Brede Belangenbenadering niet altijd even positief. Dat de hardste “schreeuwers” de meeste aandacht en invloed krijgen, blijft een reeel probleem.

Op dit moment liggen in Brabant veel grote landelijke en provinciale projecten stil, wat door de recente uitspraak over stikstof in de bouw en almaar stijgende kosten zeker niet beter wordt. Denk aan de A58, het Wilhelminakanaal, de GOL, de A65 en de Maaslijn. Misschien moeten we concluderen, dat de overheid grote, complexe projecten op dit moment om allerlei redenen niet kan realiseren. Daarom zou de overheid nog eens naar die projecten moeten kijken of ze in onderdelen op te knippen zijn. Dan zouden mogelijk de zgn “no-negret”maatregelen mogelijk wel snel uitgevoerd kunnen worden. Denk bij de N279 Zuid bijv. aan de brug bij Keldonk.

Zie ook: Wegen in Brabant

Raadspraat: ‘Kampen, het mooiste en het leukste meisje van de klas’

VVD VVD DENK Kampen 11-11-2022 09:53

De wens van burgemeester De Rouwe is uitgekomen, zoals hij het zelf in een interview al zei: hij is burgemeester geworden van het mooiste meisje in de klas, jawel: Kampen! U kent het programma wel van al die turbulente levensbeschouwingen van mooie dames. Helaas van alleen “mooi” zijn, kun je niet leven.

De wens van burgemeester De Rouwe is uitgekomen, zoals hij het zelf in een interview al zei: hij is burgemeester geworden van het mooiste meisje in de klas, jawel: Kampen! U kent het programma wel van al die turbulente levensbeschouwingen van mooie dames. Helaas van alleen “mooi” zijn, kun je niet leven.

Als raad zitten we aan de tekentafel om met u een stip aan de horizon te zetten “wat voor gemeente wil Kampen zijn in 2040”. Veranderen in een veranderende wereld in denken en doen. 

Op een infoavond voor de zomervakantie over  het proces werden kaarten getoond over de ontwikkeling van Kampen vanaf 1300. Het was een Hanzestad in de IJsseldelta, goed verdienend aan de handel. Tot op de dag van vandaag profiteert Kampen van haar rijke geschiedenis: dit zie je aan de vele monumenten die ons centrum te bieden heeft. Van armoede kan een stad niet bestaan. Ook tegenwoordig is een bloeiend bedrijfsleven belangrijk. Zonder een optimaal presterend bedrijfsleven kun je deze sociale basis aantoonbaar minder goed bieden. Laten we daarom ook niet de hoofdsectoren als bouw, agro&food en de logistieke sector in Kampen vergeten bij onze koersbepaling. Welvaart, welbevinden en welzijn is niet vanzelfsprekend. Zet daarom in op kwaliteit en stimuleer innovatieve bedrijven en winkels met allure te vestigen in onze Hanzestad, liggend in de IJsseldelta in de Regio Zwolle.  

Kampen ligt in de vierde economische regio van Nederland. Dat Kampen nu al een ‘mooi meisje’ is hoef ik u zeker niet te vertellen, anders woonde u immers niet in onze prachtige Hanzestad of in één van de kernen. Om naast ‘mooi’ ook ‘leuk’ of misschien beter gezegd ‘aantrekkelijk’ te blijven in de komende decennia is het belangrijk dat bij het maken van toekomstplannen het ondernemerschap, dat ons zoveel heeft gebracht, niet wordt vergeten. 

Voor een bloeiende stad en een goed draaiende economie zijn lage lasten voor inwoners en bedrijven een belangrijke voorwaarde. Denk daarnaast ook aan stabiliteit en veiligheid in de stad en in de kernen. Op deze basis kan ondernemend Kampen op de kaart worden gezet als ambassadeur van de rijke Hanzegeschiedenis en van onze monumentale binnenstad!

Samen met Raimond de Vries (GBK), vertegenwoordig ik komende periode de raad in de klankbordgroep van de Regio Zwolle. Klinkt misschien abstract en ver weg, maar cruciaal voor onze toekomst om daar aan tafel de positie van Kampen te versterken. Wij houden de vinger aan de pols hoe en waarom Kampen haar identiteit, kwaliteit en bedrijvigheid bewaakt, wat de gewenste ontwikkeling is voor Kampen en hoe doen we mee in de regio.  Kampen zichtbaar aan tafel op de belangrijke onderwerpen als verstedelijking, leefbaarheid, bereikbaarheid, mobiliteit,  werk en inkomen, energie  en klimaatadaptatie. 

Belangrijk wordt, naast allerlei andere gemeentelijke investeringen, dat je ook de binnenstad op orde hebt.  Voorbeeld; heel Nederland benut zijn  grachten met recreatieve verblijfskwaliteit, behalve de Burgel in Kampen. Laten we deze “dooie sloot” herstellen naar een beleefbare “pracht gracht”. Zie je het al voor je? Monumentale schepen, gedeeltelijk elektrisch bevaarbaar, slim parkeren voor bewoners en gedeeltelijk autovrij. Hoe dat verder moet?

Maak samen een goed plan mét ondernemers en inwoners uit het centrum.

Zo worden we, naast het ‘ mooiste meisje’  ook nog eens het “leukste meisje” van de klas. 

Daar zetten wij ons voor in! 

Heeft u een goed idee? U bent altijd welkom bij onze fractievergaderingen. 

29 september 2022, Afscheid van wethouder Arend Jan van den Beld

VVD VVD DENK Bergen (NH.) 30-09-2022 02:37

Gisterenavond heb ik afscheid genomen van de gemeenteraad als wethouder. Als ik terugkijk, kan ik mijn tijd kort samenvatten. ‘Ik heb genoten!’ Graag deel ik met jullie mijn vijf hoogtepunten.

# 5: De portefeuille financiën is meer dan een huishoudboekjeEen goed financieel beleid is meer dan een begroting opstellen. Je moet processen en procedures ondersteunen die leiden tot een (financieel) efficiëntere en effectieve organisatie. De afgelopen twee jaar hebben we ervoor gezorgd dat de wethouder financiën in het bestuur zit van onze nieuwe regionale welzijnsorganisatie. Bijna een derde van de Bergense begroting wordt daar ingezet. Het is daarom fijn om aan tafel te zitten als bepaald wordt hoe we werken en wat er moet betaald worden. Ook hebben we de afgelopen jaren niet begroot op toekomstige inkomsten. Wethouders en ambtenaren laten zich hier graag toe verleiden. Als laatste hebben wij ons best gedaan om de belastingtarieven en heffingen voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. De huidige inflatie kost ons al genoeg.

# 4: De eerste MKBA voor erfgoed in Nederland (op molens)Ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken. Twintig van mijn huidige portefeuilles waren werk. Eén portefeuille was een hobby. De portefeuille monumenten en erfgoed. De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse op onze molens was een hoogtepunt. De gedachte achter deze zogenoemde MKBA is dat we erfgoed niet meer als een kostenpost moeten zien maar letterlijk als een waarde voor de gemeenschap. Een verbindende factor tussen mensen. Iets waar we graag zijn en over praten. Denk daarbij aan ‘t Oude Hof, het Slotkwartier onze stolpboederijen of de vissers- en arbeidershuisjes in Egmond en Groet.Een bijvangst is dat verschillende partijen zoals de waterschappen, erfgoedverenigingen en de molenfederatie met ons contact zoeken om dit verder te brengen. Dat is geweldig. Niets is mooier dan als mensen en organisaties, de initiatieven van een gemeente omarmen.

# 3: Het nieuwe participatiebeleidIn Coronatijd hebben we op gepaste afstand in kerken, kroegen, dorpshuizen en gewoon op straat met onze mensen gesproken wat er nodig is in Bergen. Dit heeft geleid tot een nieuw participatiebeleid. Ik zou iedereen nog eens willen vragen dit beleid te lezen. Het beleid gaat in wezen over vertrouwen en concreet wat wij moeten doen om dat vertrouwen terug te winnen van onze inwoners. Zie het als een routekaart die de raad en het college er af en toe bij pakt als we van het pad dreigen te gaan. In alle bescheidenheid wil ik meegeven dat ons participatiebeleid en de verordening (inclusief uitdaagrecht!) in verschillende gemeenten en bij adviesburo’s als voorbeeld dient. Daar mag iedereen die eraan meegewerkt heeft, best trots op zijn.

# 2: ‘Mijn geheime opdracht’Dit is mijn opdracht meegekregen door de voormalige coalitie. Het klinkt een beetje alsof het een potje risk is, waar je achteraf vertelt wat je opdracht was. Mijn opdracht was om de hete hangijzers politiek af te ronden en de rust te bewaren in het bestuur. Dat was niet gemakkelijk. Iedere week zat ik een aantal uur aan de telefoon om draagvlak te creëren. Want de Bergense politiek is net een champions league wedstrijd. Partijen strijden met elkaar om de winst en iedereen van hoog tot laag vindt er wat van, vooral de mensen in de businesslounge. Ze beïnvloeden de politiek, soms ten goede soms werkt het verlammend. Het hoort er bij.De hangijzers zijn opgelost. Het centrum van Bergen, onze Harmonielocatie, wordt nu in gezamenlijkheid opgepakt. Samen met de belanghebbenden gaan we aan de slag met een startnotitie. Dat is weer een goede stap voorwaarts. In de Egmonden komt een fusie op één van de bestaande locaties als de leden binnenkort instemmen. En ook in het Slotkwartier worden stappen gezet. De 7 stichtingen en ondernemers hebben de handen ineen geslagen. De patstelling wordt een samenwerking. Ik heb dat met veel plezier mogen begeleiden, inclusief de Erfgoeddeal. Dat is een subsidie van een half miljoen om ons Egmondse kasteel van weleer nog mooier te maken. In oktober horen wij of het gelukt is.

# 1: de wandelende wethouderIk word vaak aangesproken als de wandelende wethouder. Iedere twee weken schreef ik zelf in de gemeentekrant wat onze inwoners bezig houdt. Dat deed ik door te wandelen en daarover te schrijven. Het idee erachter is dat de wethouder luistert en vragen stelt. Je hoort op deze manier heel goed welke teleurstellingen er zijn en nog vaker krijg je inspiratie mee. Ideeën die je uitzet in de ambtelijke organisatie. Ik kan u zeggen, onze mensen hebben echt wat te vertellen! Ik raad alle raadsleden en de nieuwe wethouders aan om er op uit te trekken. Ga samen wandelen en kom terug met inzichten en verhalen.

Naast deze hoogtepunten hebben we als college natuurlijk veel meer meegemaakt. Mijn instelling is om het positieve centraal te stellen en de rest mee te nemen als een les voor de toekomst. Ik noem dat wel eens ‘positieve politiek’. U heeft die kreet afgelopen maart misschien wel eens zien staan op onze veel te grote verkiezingsborden. Ik dank iedereen voor het vertrouwen, de samenwerking en het plezier. Nogmaals, ik heb genoten.

Het oude college is klaar. Leven het nieuwe college!

Arend Jan van den BeldOud wethouder Gemeente Bergen

(Bovenstaande tekst is ingekort en op 29 september uitgesproken in de gemeenteraad van Bergen)

Samen lossen we de energiecrisis op

CDA CDA DENK Scherpenzeel 18-09-2022 17:21

Het is nog maar een goed jaar geleden dat de gemeenteraad akkoord ging met de Regionale Energie Strategie (RES) van de Regio Foodvalley. Onderdelen waarvoor Scherpenzeel koos zijn onder andere een energiebesparing van 1% punt per jaar tot 2030, meer opwekken van zonne-energie en zo nodig het plaatsen van windmolens. Inmiddels zijn we in Nederland en heel West-Europa geconfronteerd met een energiecrisis die zijn weerga niet kent. Ouderen onder ons herinneren zich nog de energiecrisis van 1973, met onder andere een autoloze zondag. Maar de crisis van vandaag, veroorzaakt door de brute oorlog van Rusland tegen Oekraïne, heeft een veel grotere impact. Maar liefst ruim 1,2miljoen huishoudens dreigen in financiële problemen te komen door de uitzonderlijke stijging van de energierekening. Dat betreft dus zo’n 1 op de 6 Nederlanders. Vertaald naar Scherpenzeel gaat het dan om zo’n 750 gezinnen. En dan laat ik de bedrijven nog buiten beschouwing. Wie nu de tuinbouwsector als grote afnemer heeft, heeft een groot probleem. Op het moment dat ik dit schrijf is het kabinet druk bezig oplossingen te bedenken om de ergste financiële pijn te verzachten. Maar dat is slechts een oplossing voor de korte termijn, die de oorzaken niet wegneemt. Een echte remedie komt er natuurlijk pas als we onze veel te grote afhankelijkheid van (Russisch) gas wegnemen. De opgave die voor ons ligt doet de maatregelen van onze RES verbleken. In het verleden hebben we vaker aangetoond dat we grote problemen kunnen aanpakken door gezamenlijk de schouders er onder te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de afsluiting van de Zuiderzee en het Deltaplan. Daarmee hebben we een solide verdediging opgeworpen tegen de gigantische krachten van de zee. De kans op dijkdoorbraken en overstromingen is daardoor gelukkig veel en veel kleiner geworden. Ik pleit ervoor dat we de huidige energiecrisis aangrijpen en ook gezamenlijk aanpakken. Ik doe vier concrete suggesties, voor maatregelen die we in Scherpenzeel kunnen nemen. Allereerst: de gemeente en de ondernemers gaan snel om de tafel zitten en een actieplan ontwikkelen om op korte termijn veel meer zonne-energie op te wekken. Waarom lukt het tot nog toe niet en zijn er alleen drie pilots op dat gebied? Wat kan de gemeente bijdragen om tot snelle resultaten te komen? Ten tweede: bij de verbouwing van de Breehoek gaat de gemeente het dak voorzien van zonnepanelen. Er komen binnenkort nieuwe zonnepanelen op de markt, die een fractie wegen van de huidige. En ze worden ook nog eens in Nederland zelf, dus niet in China geproduceerd. Als derde: de gemeente gaat burgers helpen om hun woning te isoleren, via een gemeentelijk isolatieplan. Het doel is om uiterlijk in 2025 alle woningen geïsoleerd te hebben, tot minimaal energielabel B. Tot slot: het Zwarteland II gaat volkomen energieneutraal worden. Het liefst zou het zelfs per saldo energie moeten opwekken, die aan andere bedrijven en burgers geleverd kan worden. Bijvoorbeeld via een energie-coöperatie. Een kansloze droom? We hebben als dorp vaker getoond dat we samen veel kunnen bereiken!

Politiek Cafe: De luchtvaart, een vlucht vooruit met Jurgen Nobel

VVD VVD DENK Haarlemmermeer 14-08-2022 05:33

Tijdens het politiek café over de toekomst van de luchtvaart, laat onze wethouder Luchthavenzaken Jurgen Nobel zien dat de belangen van Haarlemmermeer zowel economisch als qua leefkwaliteit in balans kunnen wanneer we focussen op krimpende contouren in plaats van aantallen vluchten en met innovatie.

”Voor je het weet, heb je iets stukgemaakt wat je niet meer terugkrijgt” zegt Jurgen Nobel bezorgd over maatregelen die de hubfunctie van Schiphol in gevaar kunnen brengen.
In bijgaande compilatie is te zien dat wethouder Luchthavenzaken Nobel onze minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers een aantal aandachtspunten en kansen meegeeft. Denk daarbij aan het belang voor onze economie, leefkwaliteit, gezondheid, het schrappen van nachtvluchten, schrappen van de reservering van de Tweede Kaagbaan en kansen als geluidsadaptief bouwen van woningen.
Wil je het hele politiek café terugzien, kijk dan op onze website: https://haarlemmermeer.vvd.nl/.../politiek-live-cafe-de...

Zet cookies aan om de video te tonen.

Kajsa Ollongren: “Meer en slimmer samenwerken”

D66 D66 DENK Nederland 14-08-2022 04:09

“Samenwerking zit in het DNA van de krijgsmacht. Het verbreden en verdiepen van de samenwerking met onze partners en bondgenoten is heel belangrijk, juist nu. Net als Nederland verhogen ook andere Europese landen hun defensie-uitgaven. Zo investeert bijvoorbeeld Duitsland fors in de krijgsmacht. Dit is dus het moment om meer en slimmer samen te werken. Zodat meer budget zich ook vertaalt in een sterkere krijgsmacht en een veiliger Europa. Denk aan de gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf van materieel. Zo kunnen we het werk van onze militairen veiliger en makkelijker maken. Via de EU kunnen we standaardisatie stimuleren. Nederland zal daar komende periode een voortrekkersrol in vervullen.”