Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

182 documenten

Misdaad mag niet lonen: SP eist actie

SP SP Nederland 16-06-2020 06:15

In Nederland verdienen criminelen per jaar tussen de 15 en 20 miljard euro. De Nederlandse overheid weet van dat gigantische bedrag slechts 77 miljoen euro af te pakken en terug te geven aan de samenleving. 'Dat is ronduit bedroevend en niet uit te leggen aan al die mensen die zich wel netjes aan de wet houden', aldus Michiel van Nispen, woordvoerder Justitie. Hij eist dan ook actie van het Kabinet om meer misdaadgeld af te pakken.

Al jaren vraagt de SP aandacht voor het afpakken van geld dat verdiend is door criminele activiteiten. Van Nispen: 'Als we georganiseerde criminaliteit een halt toe willen roepen dan moeten we criminelen raken waar het pijn doet: in hun portemonnee. Het kabinet zou er goed aan doen fors meer te investeren in het afpakken van crimineel vermogen.'

De Nederlandse samenleving wordt nu elk jaar voor minstens 15 miljard euro bestolen door criminelen. 'We laten nu miljarden liggen bij criminelen. Dat is niet alleen onrechtvaardig maar dat geld is hard nodig voor onze publieke sector: zorg, onderwijs en veiligheid.'

Fraudeonderzoek door eigen advocaat vergroot risico op misleiding van OM

SP SP Nederland 10-06-2020 07:14

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil meer gebruikmaken van zelfonderzoek. Hierbij laat het verdachte bedrijf de veronderstelde fraude of corruptie onderzoeken door advocaten die door het bedrijf zelf zijn ingehuurd. Hun onderzoeksrapport wordt overhandigd aan het Openbaar Ministerie (OM), dat daarop een eventuele vervolging en afdoening baseert. Zo ligt het risico op de loer dat het OM zich baseert op partijdig en zelfs misleidend onderzoek.

Fraudezaken zijn complex en de opsporingsdiensten en het OM hebben beperkte onderzoekscapaciteit. Door het leeuwendeel van het onderzoek bij een door de verdachte ingehuurde advocaat neer te leggen, hoopt Grapperhaus op ‘efficiencyvoordelen’. Ook advocatenkantoren spinnen hier garen bij. Er is immers veel geld gemoeid met deze uit de Angelsaksische wereld overgewaaide trend.

Het is goed dat fraude en corruptie worden opgespoord en vervolgd. Het is ook positief als bedrijven zelf schoon schip willen maken. Maar bij zelfonderzoek door advocaten zijn kritische kanttekeningen te plaatsen. Advocaten zijn immers bij wet verplicht om te handelen in het belang van hun cliënt en dienen daarom partijdig te zijn. Dit maakt hun rol moeilijk verenigbaar met die van onafhankelijk, objectief onderzoeker. Als de bedrijfstop wetenschap had van fraude, kan van een advocaat niet worden verwacht dat hij hierop de nadruk legt in het zelfonderzoeksrapport. Bovendien leidt een al te kritische blik op de opdrachtgever misschien niet tot een vervolgopdracht.

Grapperhaus meent dat het tuchtrecht genoeg garanties biedt. Maar het  tuchtrecht bevat hiervoor geen specifieke bepalingen. De enige concrete bescherming is het verbod voor advocaten om onjuiste informatie te verstrekken. Maar het tuchtrecht verbiedt de advocaat niet om feiten te verzwijgen, af te zwakken, of derden verdacht te maken. Bovendien mogen advocaten zich beroepen op hun verschoningsrecht en weigeren om nadere toelichting te geven over het onderzoeksverloop. Dit alles staat de controle van de betrouwbaarheid in de weg. Bovendien lijkt het tuchtrecht niet altijd even effectief. Procedures kunnen lang voortslepen.

De risico’s van zelfonderzoek blijken uit de praktijk. In een strafzaak tegen accountantskantoor Baker Tilly wees het OM op basis van zelfonderzoek van Baker Tilly een ondernemer aan als verdachte. Een misleidende feitenselectie in het rapport gaf het beeld dat de ondernemer bewust aanstuurde op belastingontduiking. Het zelfonderzoek wees ook een enkele fiscaal adviseur van Baker Tilly als zondebok aan, de rest van het bedrijf bleef buiten schot. Maar in een civiele zaak aangespannen door de ondernemer kwam boven dat binnen Baker Tilly de illegale constructie in detail was besproken in een genotuleerde vergadering. De inhoud van deze notulen was door de advocaten uit het rapport weggelaten. Het toont hoe het OM kan worden misleid. En hoe frauderende bedrijven hun straf grotendeels kunnen proberen te ontlopen door derden voor de bus te gooien.

Grapperhaus reageert laconiek op deze kwetsbaarheden. De fiscale opsporingsdienst Fiod toetst het zelfonderzoek immers op betrouwbaarheid en kan kiezen voor vervolgonderzoek, met het zelfonderzoek als bron. Zo loopt het OM echter het risico dat wordt voortgebouwd op een ondeugdelijk fundament, waarin ernstige feiten zijn verzwegen of afgezwakt. Bovendien is de vraag hoe zinvol die werkwijze echt is. Als FIOD en OM het werk van de advocaat immers moeten overdoen, verdwijnen immers de gehoopte ‘ efficiencyvoordelen’. Maar als ze dat werk niet overdoen is het zelfonderzoek mogelijk niet betrouwbaar genoeg om stellige conclusies aan te verbinden. De minister zou dit onder ogen moeten zien.

Het inschakelen van advocaten door verdachte bedrijven vereist een serieuze politieke discussie. Het is te makkelijk om enkel te verwijzen naar het tuchtrecht. Het belang van echte waarheidsvinding, transparantie en controleerbaarheid is onmiskenbaar. Daarom dient de minister van Justitie eerst serieus te onderzoeken of er waarborgen denkbaar zijn waaronder zelfonderzoek door advocaten verantwoord is. Ook moet hij werk maken van uitbreiding van de capaciteit van OM en opsporingsdiensten, om fraude en corruptie bij bedrijven goed te onderzoeken. Dan is er ook minder noodzaak dit belangrijke werk uit te besteden.

Michiel van Nispen (SP)

Maarten Groothuizen (D66)

Deze tekst verscheen ook in het Financiële Dagblad op 10-06-2020

Waarom ik lijsttrekker wil zijn

PvdA PvdA Nederland 03-06-2020 15:00

Door Lodewijk Asscher op 3 juni 2020 Delen  

De coronacrisis laat genadeloos zien hoe kwetsbaar we zijn. Gezondheid is het enige dat telt als je ziek bent of bang bent iemand te verliezen. Samen zijn is het allerbelangrijkste als je door corona familie en vrienden niet meer kunt ontmoeten. Je werk en inkomen zijn alles als je van de ene op de andere dag geen baan of opdrachten meer hebt. Het virus tast niet alleen de gezondheid aan, maar ook de bestaanszekerheid.

Zeker zijn van een eerlijke toekomst. Dat is wat telt bij de verkiezingen.

Zeker zijn van een eerlijke toekomst. Dat is wat telt bij de verkiezingen. Hoe we zorgen voor gelijke kansen en een samenleving waar niemand wordt buitengesloten. Hoe we onze waardering tonen voor de mensen met vitale beroepen. En hoe we alle kinderen de kansen en het vertrouwen geven om zich werkelijk te kunnen ontplooien.

We kunnen nu kiezen voor meer samenwerking in plaats van meer marktwerking. Voor een eerlijke en duurzame economie. Voor bedrijven die netjes hun belastingen betalen. Voor een land waar iedereen zich thuis voelt. Waar je zeker kunt zijn.

Een land waar iedereen zich thuis voelt. Waar je zeker kunt zijn.

Daarvoor is een sterke PvdA essentieel. Daarom wil ik lijsttrekker zijn. We kunnen winnen. Maar dat kan ik niet alleen. Ik heb ook jouw hulp nodig. Dit is geen tijd voor verdeeldheid. Dit is het moment om op te staan.

https://www.pvda.nl/nieuws/waarom-ik-lijsttrekker-wil-worden/

https://www.pvda.nl/nieuws/waarom-ik-lijsttrekker-wil-worden/

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/waarom-ik-lijsttrekker-wil-worden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/waarom-ik-lijsttrekker-wil-worden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

‘Is het nu duidelijk meneer Baudet?’

SP SP Nederland 29-05-2020 14:53

Waar de neoliberalen alle heil verwachten van de markt, blijven socialisten zich inzetten voor een samenleving waar we naar elkaar omkijken: niet een kapitalistische samenleving die per definitie extreme ongelijkheid voortbrengt, maar een samenleving waarin we solidariteit tussen mensen organiseren.

Gisteren kon ik in de Tweede Kamer aan Thierry Baudet uitleggen wat ik hier precies mee bedoel. Hij ging er ‘nog eens over nadenken’ mompelde hij...

Nu verwacht ik daar niet veel van, maar het fundamentele debat en de strijd om ideeën is helemaal terug! En dat is mooi en keihard nodig. Want in deze tijd van grote crisis is het tijd voor grote verandering.

ChristenUnie: Meer actie nodig voor opsporen mensenhandelaren

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Nederland 27-05-2020 13:04

Door Stieneke van der Graaf op 27 mei 2020 om 14:46

ChristenUnie: Meer actie nodig voor opsporen mensenhandelaren

In 2019 zijn minder verdachten van mensenhandel door de politie opgespoord dan daarvoor. De daling staat haaks op de ambitie van het kabinet om juist méér mensenhandelaren op te sporen. Ik maak mij hier grote zorgen over en heb daarom staatssecretaris Broekers-Knol door middel van schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

Mensenhandel is en blijft een ongelooflijk groot kwaad. Ik weet dat het lastig is om daders te vinden, maar deze daling maakt mij ongerust. De staatssecretaris heeft de Kamer wat uit te leggen: zij heeft namelijk als doel om de strijd tegen mensenhandel op te voeren. Dat doel lijkt steeds verder buiten beeld te raken.

In september zorgden de ChristenUnie en Partij van de Arbeid ervoor dat de politie tien miljoen euro extra krijgt om mensenhandel aan te bestrijden. Ikwil weten wanneer de eerste resultaten hiervan zichtbaar zullen zijn. Er gaan miljoenen naar opsporing, zowel op straat als online. Dat moet snel tot resultaat leiden. Ik wil van de staatssecretaris weten wanneer zij die verwacht.

De ChristenUnie wil ook dat wordt geleerd van de aanpak Tilburg waar het afgelopen jaar vijftig slachtoffers van mensenhandel zijn opgespoord. Onderdeel van de aanpak daar was een campagne onder professionals én Tilburgers.

Slachtoffers van mensenhandel komen niet snel naar voren. Het is dan ook ontzettend knap wat er in Tilburg is gelukt. Als een campagne daar een bijdrage heeft geleverd, moeten andere gemeenten én het ministerie dat serieus overwegen. Wat de ChristenUnie betreft moet de strijd tegen mensenhandel altijd de aandacht hebben.

Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de bestrijding van mensenhandel.

Bent u bekend met het gegeven dat de politie er niet in is geslaagd de doelstelling voor 2019 te realiseren van 190 OM-verdachten mensenhandel, en dat er met 145 zaken zelfs sprake is van een daling?[1] Wat is uw reactie hierop?

Bent u tevens bekend met het feit dat de oorspronkelijke ambitie van 190 OM-verdachten mensenhandel door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en het maatschappelijk middenveld al als onvoldoende werd beschouwd?

Wat is de doelstelling van het aantal OM verdachten mensenhandel voor 2020? Hoeveel zaken zijn er tot op heden aangemeld? Is de doelstelling van 240 zaken voor 2020 met de huidige inzet nog haalbaar? In hoeverre bieden de middelen uit de motie Segers/Asscher hiervoor afdoende ruimte?

In hoeverre is het uitblijven van groei een gevolg van de toename van het aantal Dublinclaimanten en in hoeverre ziet u ook andere factoren? Kunt u aangeven in hoeverre de bezetting en inzetbaarheid AVIM-medewerkers meer/minder onder druk staat vergeleken met andere politie-eenheden vanwege ziekteverzuim, opleidingen en deelname aan de Regeling Partieel Uittreden (RPU)?

Hoe staat het met het aangekondigde fenomeenonderzoek door het WODC naar aanleiding van de motie Segers/Buitenweg? Vinden er momenteel, in het licht van de coronacrisis, nog uitzettingen plaats onder mensen uit deze groep?

Is er zicht op de ontwikkeling van het aantal aangiftes van minderjarigen? Hoeveel minderjarige slachtoffers van mensenhandel hebben er vorig jaar aangifte gedaan? Hoeveel slachtoffers mensenhandel hebben er na het informatieve gesprek geen aangifte gedaan? Kunt u beide cijfers uitsplitsen per regio? In hoeverre draagt de proeftuin aangiftebereidheid bij aan het vergroten van de contactbereidheid tussen slachtoffers en de politie?

Hoe vaak is het afgelopen jaar in de opsporing bij mensenhandelzaken gebruik gemaakt van de webcrawler? Kunt u in de beantwoording concreet het aantal zaken vermelden, in tegenstelling tot de beantwoording zoals is gedaan in de nota naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg over o.a. overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden

Is het juridisch kader voor de webcrawler, die volgens het jaarverslag van de politie begin 2020 gefinaliseerd zou zijn, inmiddels formeel vastgesteld?

Hoe vaak is het afgelopen jaar in de opsporing gebruik gemaakt van lokprofielen?

Worden lokprofielen ook ingezet in onderzoeken naar zogenaamde pro-ana coaches? Zo ja, hoeveel zaken zijn er überhaupt opgestart naar deze coaches in de afgelopen twee jaar?

Is het aantal van 39 complexe zaken een toename of afname ten opzichte van eerdere jaren? Hoe verhoudt dit zich tot de constatering van de Nationaal Rapporteur in de Dadermonitor 2013-2017 waarin wordt gesteld dat het aantal betrokkenen per strafzaak de laatste jaren is verminderd hetgeen verklaard kan worden doordat de politie minder complexe mensenhandelzaken op zich neemt?

Bent u voorts bekend met het bericht ‘Nieuwe aanpak Tilburg leidt naar vijftig slachtoffers mensenhandel’?[2]

Bent u bereid in gesprek te gaan met de betrokkenen om te bezien of de (bewustwordings)campagne ook in andere gemeenten of zelfs landelijk kan worden uitgerold?

Bent u tevens bereid in gesprek te gaan met betrokkenen om te zien of onderdelen van de Tilburgse aanpak ook in de structurele aanpak, opsporing en nazorg van mensenhandel kan worden verwerkt?

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het Notaoverleg Veiligheid van 8 juni aanstaande?

Denk mee

PvdA PvdA Nederland 18-05-2020 13:16

Meedenken - Via verschillende kanalen voeren we je mee in de dilemma’s van deze tijd. De politieke actualiteiten en de maatschappelijke vergezichten. Via onze socials, nieuwsbrieven, website maar ook ons ledenblad - dat gewoon nog ouderwets op de mat bezorgd wordt – krijg je de achtergronden bij het nieuws. Ontdek, waarvoor wij ons van dag tot dag in zetten. Landelijk en in jouw gemeente. Leer begrijpen, welke uitgangspunten daarin fundamenteel zijn. Gewoon, door te volgen wat we doen. Door te lezen over praktische voorstellen om zaken beter te maken. Je zult snel merken: abstracte discussies over ‘de macht van de markt’ of ‘Europa’ worden zo opeens teruggebracht tot heel begrijpelijke keuzes die bijna vanzelfsprekend zijn. En dat geeft jou uiteindelijk ook persoonlijk meer grip op de keuzes van het leven, en onze toekomst. >>Wil je meer weten? Word lid!

Meepraten – Als lid ben je altijd welkom. Of het nou ons jaarlijkse partijcongres is met duizenden bezoekers, onze toekomstlabs waarin je je hersens laat kraken tijdens boeiende workshops of een bijeenkomst van de Hemelbestormers met alleen maar jonge leden: je kunt je stem laten horen. Je eigen mening vormen. Buiten je vertrouwde bubbel. Want de diversiteit is groot, onder onze leden. Dus zul je stuiten op andersdenkenden, tijdens je gesprekken met de een of de ander.  Maar in de basis deel je dezelfde overtuigingen van rechtvaardigheid en solidariteit. Dus blijft het gezellig. En smaakt elk evenement naar meer. >> Ben jij er volgende keer bij? Word Lid!

https://www.pvda.nl/nieuws/denk-mee/

Hier komt andere tekst te staan, dit is om te laten zien hoe een uitklapmenu met een afbeelding eruit ziet.

https://www.pvda.nl/nieuws/denk-mee/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/denk-mee/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

SP en CDA: spoor faillissementsfraudeurs beter op en pak ze aan

SP SP CDA Nederland 11-05-2020 06:20

CDA en SP willen dat er meer grip komt op de draaideurfraudeur bij faillissementen. Beide partijen dienen samen een notitie in maandag 11 mei die zij voorleggen aan minister Dekker van rechtsbescherming.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Bedrog bij bankroet maakt veel slachtoffers en veel schade. Het tast ook het vertrouwen in het rechtsverkeer aan. Alle reden om dit grondiger en effectiever aan te gaan pakken. Misdaad mag niet lonen.'

CDA-Kamerlid Chris van Dam: 'Faillissementsfraude is een hardnekkige vorm van fraude met grote financiële en maatschappelijk schade. Schuldeisers die uiteindelijk naar hun geld kunnen fluiten omdat de boedel is leeg getrokken voelen zich machteloos. Daar toe doen wij een aantal concrete voorstellen dat aan te pakken.'

In 2016 kwam het CBS tot conclusie dat bij 1/3de van de faillissementen sprake is van een vorm van fraude. Dat komt neer op bijna 1000 fraudefaillissementen per jaar. Het OM schatte de waarde op 1 miljard tot 1.7 miljard per jaar. In 2018 lag het aantal faillissementen dat betrokken was bij een strafrechtelijk onderzoek op 181.

Het CDA en de SP concluderen dat er nog steeds veel fraudeurs hiermee de dans ontspringen. Dat moet worden aangepakt:

Zet in op persoonsgerichte aanpak van faillissementsfraudeurs.

Verbeteren van samenwerking tussen de verschillende diensten, die nu nog te versnipperd is.

Verruiming garantstellingsregeling curatoren.

Veiligheid waarborgen van curatoren.

Stil

PvdA PvdA Nederland 04-05-2020 11:24

Door Gijs van Dijk op 4 mei 2020 Delen  

Het is ongewoon stil. Als ik de Hoge Berg opwandel, hoor ik alleen de zee, de wind, en mijn eigen gedachten. Terwijl het eiland baadt in de lentezon, is er niemand om die zonnestralen op te vangen. Een wandeling door de duinen en langs het strand is ongewone ervaring; de wandelaar als eenzame gast van de uitgestrekte natuur.

Al 75 jaar zijn we gewend aan, en verwend met, de vrijheid om vakantie te vieren, familie te bezoeken, een biertje te drinken op het terras. En voor het eerst in 75 jaar ervaren we hoe het is deze vrijheid te moeten missen. Voor het eerst in mijn leven blijkt die vrijheid niet vanzelfsprekend. Maar hoe deze crisis ons ook pijn doet en hoe het mensen, gezinnen en bedrijven raakt, we hebben nog steeds onze andere vrijheden. En ook die zijn niet vanzelfsprekend. Daarom herdenken we.

Voor het eerst in mijn leven blijkt die vrijheid niet vanzelfsprekend.

75 jaar geleden, was het niet stil op Texel. De oorlog was niet afgelopen. Hoewel de vrede al was getekend, werden de wapenen op Texel niet neergelegd. Een maand eerder had het 822e Georgische bataljon, gevormd door krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie, de moed gevat om in opstand te komen tegen de bezetter. Ze slaagden er helaas niet in om het eiland te bevrijden, en de Duitsers stuurden 800 extra soldaten om de opstand neer te slaan. De opstand kostte het leven aan 120 Texelaars, 565 Georgiërs, en 812 Duitsers. Pas op 20 mei arriveerden de Canadezen om ‘Europa’s laatste slagveld’ te bevrijden. Nog ieder jaar brengt een aantal Georgiërs een bezoek aan de Sovjetbegraafplaats Loladze op de Hoge Berg. Wat de oorlogsgeschiedenis van Texel laat zien zijn de onmogelijke keuzes waarvoor mensen in oorlogsomstandigheden worden geplaatst. En hoe de wil om te overleven anderen het leven kan kosten.

Wie ouder is dan 75 jaar, zal zich herinneren dat ook andere vrijheden niet vanzelfsprekend zijn. Gelukkig, ben je nu vrij om verliefd te worden op jongens én op meisjes. Om de Bijbel, de Koran, en de Thora te lezen. In maart volgend jaar mag je kiezen uit meer dan twintig onafhankelijke politieke partijen. Journalisten leveren dagelijks stevige kritiek op regering en oppositie. Kunstenaars volgen hun hart, in plaats van bevelen.

Wie ouder is dan 75 jaar, zal zich herinneren dat ook andere vrijheden niet vanzelfsprekend zijn.

We moeten elke dag opnieuw vechten voor deze vrijheden. Met overtuigingskracht en verbeelding, in plaats van wapens. Antisemitisme neemt toe. Complotdenkers misbruiken de Corona-crisis voor hun antisemitische agenda, en geven Joden de schuld van de uitbraak. Overal ter wereld grijpen nationalistische leiders het virus aan om minderheden te onderdrukken. Dichterbij huis wordt  de rechtsstaat langzaam ontmanteld.

De premier van Hongarije regeert per decreet. In Polen kunnen rechters worden bestraft, als hun uitspraken het gezag zouden schaden. In Nederland is het geloof in Europese samenwerking aan erosie onderhevig, terwijl het al 75 jaar vrijheid en vrede oplevert.

We leven in een vrij, welvarend en democratisch land. Maar we moeten waakzaam blijven om dit zo te houden. Zeker nu haat en uitsluiting de kop opsteken in de wereld. Ik vind dat we  ook nu niet mogen wegkijken.  En vrijheid heeft zekerheid nodig. De zekerheid van een kind dat nu thuis les moet volgen van een laptop die werkt en de zekerheid dat je morgen je rekeningen kunt betalen.  Ik zie een grote samenhorigheid om daar juist nu voor te zorgen.

Vrijheid heeft zekerheid nodig.

Ik denk dat het geen grootse daden hoeven te zijn. Ik geloof wel dat we samen in ons land de moed hebben voor kleine daden. Door om te zien naar elkaar. Door onze nieuwe buurtgenoten welkom te heten. Door op te komen voor elkaars vrijheden. Om ons te verweren tegen uitsluiting.

Ik merk zelf dat juist in deze crisis de verleiding groot is om ons op onszelf te richten en onze eigen zorgen. Ja, het is stil om ons heen. We houden 1,5 meter afstand van elkaar. We zitten thuis. Bedrijven op het eiland dragen de zwaarste crisis die we ons kunnen voorstellen. Juist nu moeten we dat samen dragen. Want ik geloof dat fysieke afstand niet betekent dat we niet verbonden zijn. Ook dit jaar herdenken we samen op 4 mei hoe bijzonder het is dat we stil kunnen en mogen zijn. En hoe stil het ook is. We houden elkaar in gedachten vast en laten elkaar niet vallen.

Want ik geloof dat fysieke afstand niet betekent dat we niet verbonden zijn.

Het is ongewoon stil. Als ik de Hoge Berg weer afloop op weg naar Den Burg zie ik een eiland dat ondanks de stilte, ondanks de fysieke afstand, meer dan ooit verbonden is met haar geschiedenis en meer dan ooit verbonden is met elkaar.

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil! Strijd mee voor een verbonden samenleving met gelijke kansen voor iedereen en nieuwe zekerheid.

https://www.pvda.nl/nieuws/stil/

https://www.pvda.nl/nieuws/stil/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/stil/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Interview Geert Wilders op NPO Radio 1

PVV PVV VVD Nederland 23-04-2020 07:51

Geert Wilders: ‘‘Net geïnterviewd op NPO radio 1 over meer criminele asielzoekers in Nederland, het jarenlange falen van de VVD om dit op te lossen, en de noodzakelijke keiharde aanpak!’’

Als thuis niet veilig is

PvdA PvdA Nederland 07-04-2020 21:39

Door Kirsten van den Hul op 7 april 2020 Delen  

Leerlingen van Westlandse schoolklas werden vorige week getuige van een afschuwelijk incident: hun docent werd voor hun ogen tijdens de online les mishandeld door haar partner. Mijn maag draaide zich om toen ik het las.

Geweld achter de voordeur. Een groot en helaas te vaak onzichtbaar probleem, waar wat mij betreft nooit van weggekeken mag worden. Maar zeker nu niet, tijdens deze Corona-crisis. Waarin veel gezinnen dicht op elkaars lip zitten. Mensen elkaar niet tijdelijk kunnen ontvluchten naar werk of school. Een situatie bovendien waarin stress en onzekerheid snel oplopen.

Want terwijl we allang weten dat de drempel om melding te maken van geweld in de privé-sfeer altijd al hoog is – zo weet ik ook uit eigen ervaring – is die voor veel slachtoffers in deze semi-lockdown nog veel hoger. Probeer maar eens een hulplijn of de politie te bellen, als degene waarover je melding gaat continu in je buurt is.

Probeer maar eens een hulplijn of de politie te bellen, als degene waarover je melding gaat continu in je buurt is.

In China is het aantal gevallen van geweld achter de voordeur gedurende de lockdown aldaar verdrievoudigd. En in Frankrijk is het aantal meldingen na de eerste week lockdown met ruim 30 procent toegenomen. Niet verrassend dus, dat ook VN Secretaris-Generaal Guterres eerder deze week opriep tot actie.

Ook in Nederland is er reden tot zorg. Zo meldde hulpverleningsorganisatie Fier dat het aantal meldingen van geweld achter de voordeur in Friesland inmiddels al met 50 procent is toegenomen sinds de corona-uitbraak. En dan te beseffen dat het in verreweg de meeste gevallen niet eens tot een melding komt. Gemiddeld gaan er 33 incidenten aan vooraf voordat een slachtoffer melding doet. En zelfs in niet-coronatijd wordt naar schatting slechts zo’n 20 procent van alle gevallen van geweld achter de voordeur gemeld. Het topje van de ijsberg dus.

Ook in Nederland is er reden tot zorg.

Daarom heb ik verantwoordelijk minister De Jonge gevraagd om snel werk te maken van extra laagdrempelige mogelijkheden voor slachtoffers om om hulp te vragen. Bijvoorbeeld door een codewoord te introduceren waarmee slachtoffers zichzelf kenbaar kunnen maken in apotheken, of meldpunten in supermarkten, of door een sms-alarmnummer, zoals onlangs in Frankrijk is geïntroduceerd. Ook wil ik dat de minister zorgt voor voldoende (nood)opvangplekken. Al voor de corona-crisis was hier een groot tekort aan. Slachtoffers komen op wachtlijsten terecht of worden opgevangen in vakantieparken. Dat was toen al onacceptabel, maar laat nu des te meer zien hoe belangrijk het is om vandaag nog alle zeilen bij te zetten.

Slachtoffers komen op wachtlijsten terecht of worden opgevangen in vakantieparken.

En wat wij allemaal kunnen doen, is met elkaar dit pijnlijke onderwerp blijven bespreken, en naar elkaar om te kijken, want alleen zo doorbreken we het taboe.

Ik aarzelde daarom ook geen moment toen ik werd gevraagd om mee te doen aan de indrukwekkende serie Olcay en Huiselijk Geweld, waarin Olcay Gulsen haar vroegere onveilige gezinssituatie en die van andere vrouwen onderzoekt. Kijk het hier terug.

Dus, maak jij je zorgen om iemand in jouw omgeving? Of maak je zelf geweld achter de voordeur mee? Zoek hulp. Bel 0800-2000, als het veilig is, of vraag iemand anders dat te doen. Melden kan ook anoniem.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/als-thuis-niet-veilig-is/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/als-thuis-niet-veilig-is/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp