Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

186 documenten

Paternotte in debat over de regeringsverklaring

D66 D66 Nederland 18-01-2022 19:03

Mevrouw de voorzitter, wat ik ook verwacht van dit kabinet is dat het de democratische rechtsstaat repareert en beschermt. Want die staat onder druk. Overal in de wereld.

Onvrije landen worden nog autocratischer: zie Rusland en China. Vrije landen worden minder vrij. De Verenigde Staten likken de wonden van de bestorming van het Capitool, aangejaagd door de eigen verliezende President. Orbán misbruikte de coronacrisis om zijn macht nog verder te concentreren. De Poolse regeringspartij deed een illegale poging de verkiezingen naar zijn hand te zetten.

Wat daar gebeurt kan hier ook gebeuren. Het veilig voortbestaan van onze democratie is geen natuurverschijnsel. En er zijn genoeg dreigingen om ons zorgen over te maken. Van buitenaf én van binnenuit.

Van buiten zien we de agressie van buitenlandse mogendheden en het gevaarlijke potentieel van Big Tech. In het regeerakkoord wil dit kabinet buitenlandse beïnvloeding dan ook tegengaan.

Het wil een sterke Europese defensie en trekt veel geld uit voor de krijgsmacht en cyberveiligheid. Omdat we weten dat Rusland niet terugdeinst voor annexaties en geweld. En dat surveillance aan de Oekraïense grens nu door de Britten en Amerikanen wordt gedaan, terwijl Europa zélf ook in de eigen achtertuin zou moeten kunnen bijdragen.

Van binnen zien we tot onze afschuw dat de overheid zich tegen de eigen burgers kan keren, van toeslagenouders tot Groningers, waarbij de toegang tot het recht tekortschiet. We zien ook dat de samenleving verhardt en verruwt, naar inspiratie en voorbeeld van wat er zich in ons parlement maar ook in de lokale democratie afspeelt.

De democratie staat onder druk van een radicaliserende antidemocratische beweging. Het is een beweging die cynisch gebruik maakt van gevoelens van wantrouwen; een beweging die niet constructief is maar destructief; die de schuld van wezenlijke problemen altijd neerlegt bij de Ander.

Deze beweging eist tribunalen en hitst mensen op met weerzinwekkende complotten, waarmee ze bijdragen aan een sfeer waarin politici en andere publieke figuren met de dood worden bedreigd.

Het kabinet gaat daarom het systeem van bewaken en beveiligen verbeteren, en daar veel geld in steken. Dat moet, omdat in ons land een advocaat en een journalist zijn vermoord.

Omdat het eerste wat sommige ministers nu zien als ze de deur uitlopen, een politiepost is.

Omdat wetenschappers, die voor ons allemaal werken, bedreigd worden.

De vrije pers, zoals de journalisten van de NOS, die werken onder een stevig redactiestatuut dat hun onafhankelijkheid garandeert, worden nu opeens gehinderd in hun werk dat zo’n belangrijke rol vervult in een vrije samenleving.

Dat is niet normaal en zolang dat zo is, moeten wij grenzen blijven trekken, opstaan tegen extremen.

Reactie DENK op veroordeling PVV-leider Geert Wilders

DENK DENK Nederland 04-09-2020 13:01

DENK vindt het meer dan terecht dat Geert Wilders door de strafrechter is veroordeeld voor racistische groepsbelediging. Het is voor Nederland van groot belang dat politici als Wilders gestraft worden voor hun grievende en beledigende uitspraken die veel Nederlanders tot op het bot pijn hebben gedaan. 

De veroordeling van de voorman van de racismebeweging toont nu helder aan alle Nederlanders, dat racisme geen plek heeft in Nederland en minderheden niet vogelvrij zijn in ons land. DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan heeft een debat aangevraagd, om als Kamer te bespreken wat de politieke gevolgen zijn. Het is voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat een fractievoorzitter, van een grote partij, in de Tweede Kamer der Staten Generaal strafrechtelijk is veroordeeld en daarmee openlijk te boek staat als crimineel. 

Corona app: geen dwang of drang

SGP SGP ChristenUnie Nederland 02-09-2020 00:00

Wat eerst de Corona-app werd genoemd, heet nu de CoronaMelder. Die is er om te kunnen nagaan wie met wie contact heeft gehad als iemand blijkt het besmettelijke coronavirus te hebben. De gedachte erachter is mensen snel te kunnen inlichten en zo, menselijkerwijs gesproken, verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Voor deze CoronaMelder is een tijdelijke en speciale wet gemaakt om het gebruik ervan te reguleren. De regels in die wet moeten mensen beschermen tegen misbruik van de app. Voor de SGP is dat erg belangrijk.  Het gebruik van de app moet vrijwillig zijn en blijven. Er mag op mensen geen enkele druk worden uitgeoefend om die app te installeren op hun mobiele telefoon. Direct noch indirect.

De SGP wil de wet op dit punt aanscherpen. Samen met de SP en de ChristenUnie is een amendement ingediend om nog duidelijker vast te leggen dat mensen die formele of informele druk ervaren om informatie van de app te delen met anderen beschermd worden. Dit amendement maakt goede kans aangenomen te worden omdat een meerderheid van de Tweede Kamer op dezelfde lijn zit.

Het gebruik van CoronaMelder is iets nieuws. We weten nog niet of het werkt en wat de (onbedoelde) effecten zijn. De SGP wil daarom dat er een grondige onafhankelijke evaluatie van (het gebruik van) de app komt.

 Dit heb ik nog nooit meegemaakt

SP SP Nederland 13-08-2020 13:48

Er is nu iets gebeurd wat ik nog nooit mee heb gemaakt in de Tweede Kamer: de Kamerleden van de coalitiepartijen vluchtten het gebouw uit toen we weer gingen stemmen over meer waardering voor onze zorgverleners. Omdat de vereiste meerderheid daardoor niet aanwezig was, kon de hele stemming niet doorgaan. Een hele laffe actie. Dit kunnen we niet accepteren en daarom heb ik je hulp nodig.

Al drie keer eerder werd ons voorstel om zorgverleners structureel meer waardering te geven door de coalitie geblokkeerd. Ze stemden toen tegen, waardoor we één stem tekortkwamen. Nu zorgden ze ervoor dat de hele stemming überhaupt niet door kon gaan en zorgverleners dus niet meer waardering krijgen.

Op de dag dat onder andere Diederik Gommers waarschuwt dat als de stijging van het aantal besmettingen zo doorgaat, de tweede golf snel komt, zouden we juist alles uit de kast moeten halen om onze zorgverleners beter te waarderen. We hebben ze namelijk keihard nodig. Terwijl zorgverleners aangeven nog niet klaar te zijn voor een tweede golf, zich niet gewaardeerd te voelen en we duizenden extra mensen in de zorg nodig hebben, krijgen ze nu van de coalitiepartijen voor de zoveelste keer een klap in het gezicht. Hoe wrang kan het zijn. Na het mooie applaus voor de zorg door heel Nederland, verdienen onze zorgverleners ook een structureel betere waardering.

Natuurlijk geven we niet op. Al meer dan 100.000 mensen tekenden onze petitie. We zijn druk bezig met de voorbereidingen van een (coronaproof) actiedag op 5 september. Wil je de petitie tekenen of je opgeven voor 5 september?

Ben je er al bij op 5 september? Help dan mee door zoveel mogelijk familie, vrienden en collega’s uit te nodigen!

Misdaad mag niet lonen: SP eist actie

SP SP Nederland 16-06-2020 06:15

In Nederland verdienen criminelen per jaar tussen de 15 en 20 miljard euro. De Nederlandse overheid weet van dat gigantische bedrag slechts 77 miljoen euro af te pakken en terug te geven aan de samenleving. 'Dat is ronduit bedroevend en niet uit te leggen aan al die mensen die zich wel netjes aan de wet houden', aldus Michiel van Nispen, woordvoerder Justitie. Hij eist dan ook actie van het Kabinet om meer misdaadgeld af te pakken.

Al jaren vraagt de SP aandacht voor het afpakken van geld dat verdiend is door criminele activiteiten. Van Nispen: 'Als we georganiseerde criminaliteit een halt toe willen roepen dan moeten we criminelen raken waar het pijn doet: in hun portemonnee. Het kabinet zou er goed aan doen fors meer te investeren in het afpakken van crimineel vermogen.'

De Nederlandse samenleving wordt nu elk jaar voor minstens 15 miljard euro bestolen door criminelen. 'We laten nu miljarden liggen bij criminelen. Dat is niet alleen onrechtvaardig maar dat geld is hard nodig voor onze publieke sector: zorg, onderwijs en veiligheid.'

Fraudeonderzoek door eigen advocaat vergroot risico op misleiding van OM

SP SP Nederland 10-06-2020 07:14

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil meer gebruikmaken van zelfonderzoek. Hierbij laat het verdachte bedrijf de veronderstelde fraude of corruptie onderzoeken door advocaten die door het bedrijf zelf zijn ingehuurd. Hun onderzoeksrapport wordt overhandigd aan het Openbaar Ministerie (OM), dat daarop een eventuele vervolging en afdoening baseert. Zo ligt het risico op de loer dat het OM zich baseert op partijdig en zelfs misleidend onderzoek.

Fraudezaken zijn complex en de opsporingsdiensten en het OM hebben beperkte onderzoekscapaciteit. Door het leeuwendeel van het onderzoek bij een door de verdachte ingehuurde advocaat neer te leggen, hoopt Grapperhaus op ‘efficiencyvoordelen’. Ook advocatenkantoren spinnen hier garen bij. Er is immers veel geld gemoeid met deze uit de Angelsaksische wereld overgewaaide trend.

Het is goed dat fraude en corruptie worden opgespoord en vervolgd. Het is ook positief als bedrijven zelf schoon schip willen maken. Maar bij zelfonderzoek door advocaten zijn kritische kanttekeningen te plaatsen. Advocaten zijn immers bij wet verplicht om te handelen in het belang van hun cliënt en dienen daarom partijdig te zijn. Dit maakt hun rol moeilijk verenigbaar met die van onafhankelijk, objectief onderzoeker. Als de bedrijfstop wetenschap had van fraude, kan van een advocaat niet worden verwacht dat hij hierop de nadruk legt in het zelfonderzoeksrapport. Bovendien leidt een al te kritische blik op de opdrachtgever misschien niet tot een vervolgopdracht.

Grapperhaus meent dat het tuchtrecht genoeg garanties biedt. Maar het  tuchtrecht bevat hiervoor geen specifieke bepalingen. De enige concrete bescherming is het verbod voor advocaten om onjuiste informatie te verstrekken. Maar het tuchtrecht verbiedt de advocaat niet om feiten te verzwijgen, af te zwakken, of derden verdacht te maken. Bovendien mogen advocaten zich beroepen op hun verschoningsrecht en weigeren om nadere toelichting te geven over het onderzoeksverloop. Dit alles staat de controle van de betrouwbaarheid in de weg. Bovendien lijkt het tuchtrecht niet altijd even effectief. Procedures kunnen lang voortslepen.

De risico’s van zelfonderzoek blijken uit de praktijk. In een strafzaak tegen accountantskantoor Baker Tilly wees het OM op basis van zelfonderzoek van Baker Tilly een ondernemer aan als verdachte. Een misleidende feitenselectie in het rapport gaf het beeld dat de ondernemer bewust aanstuurde op belastingontduiking. Het zelfonderzoek wees ook een enkele fiscaal adviseur van Baker Tilly als zondebok aan, de rest van het bedrijf bleef buiten schot. Maar in een civiele zaak aangespannen door de ondernemer kwam boven dat binnen Baker Tilly de illegale constructie in detail was besproken in een genotuleerde vergadering. De inhoud van deze notulen was door de advocaten uit het rapport weggelaten. Het toont hoe het OM kan worden misleid. En hoe frauderende bedrijven hun straf grotendeels kunnen proberen te ontlopen door derden voor de bus te gooien.

Grapperhaus reageert laconiek op deze kwetsbaarheden. De fiscale opsporingsdienst Fiod toetst het zelfonderzoek immers op betrouwbaarheid en kan kiezen voor vervolgonderzoek, met het zelfonderzoek als bron. Zo loopt het OM echter het risico dat wordt voortgebouwd op een ondeugdelijk fundament, waarin ernstige feiten zijn verzwegen of afgezwakt. Bovendien is de vraag hoe zinvol die werkwijze echt is. Als FIOD en OM het werk van de advocaat immers moeten overdoen, verdwijnen immers de gehoopte ‘ efficiencyvoordelen’. Maar als ze dat werk niet overdoen is het zelfonderzoek mogelijk niet betrouwbaar genoeg om stellige conclusies aan te verbinden. De minister zou dit onder ogen moeten zien.

Het inschakelen van advocaten door verdachte bedrijven vereist een serieuze politieke discussie. Het is te makkelijk om enkel te verwijzen naar het tuchtrecht. Het belang van echte waarheidsvinding, transparantie en controleerbaarheid is onmiskenbaar. Daarom dient de minister van Justitie eerst serieus te onderzoeken of er waarborgen denkbaar zijn waaronder zelfonderzoek door advocaten verantwoord is. Ook moet hij werk maken van uitbreiding van de capaciteit van OM en opsporingsdiensten, om fraude en corruptie bij bedrijven goed te onderzoeken. Dan is er ook minder noodzaak dit belangrijke werk uit te besteden.

Michiel van Nispen (SP)

Maarten Groothuizen (D66)

Deze tekst verscheen ook in het Financiële Dagblad op 10-06-2020

Waarom ik lijsttrekker wil zijn

PvdA PvdA Nederland 03-06-2020 15:00

Door Lodewijk Asscher op 3 juni 2020 Delen  

De coronacrisis laat genadeloos zien hoe kwetsbaar we zijn. Gezondheid is het enige dat telt als je ziek bent of bang bent iemand te verliezen. Samen zijn is het allerbelangrijkste als je door corona familie en vrienden niet meer kunt ontmoeten. Je werk en inkomen zijn alles als je van de ene op de andere dag geen baan of opdrachten meer hebt. Het virus tast niet alleen de gezondheid aan, maar ook de bestaanszekerheid.

Zeker zijn van een eerlijke toekomst. Dat is wat telt bij de verkiezingen.

Zeker zijn van een eerlijke toekomst. Dat is wat telt bij de verkiezingen. Hoe we zorgen voor gelijke kansen en een samenleving waar niemand wordt buitengesloten. Hoe we onze waardering tonen voor de mensen met vitale beroepen. En hoe we alle kinderen de kansen en het vertrouwen geven om zich werkelijk te kunnen ontplooien.

We kunnen nu kiezen voor meer samenwerking in plaats van meer marktwerking. Voor een eerlijke en duurzame economie. Voor bedrijven die netjes hun belastingen betalen. Voor een land waar iedereen zich thuis voelt. Waar je zeker kunt zijn.

Een land waar iedereen zich thuis voelt. Waar je zeker kunt zijn.

Daarvoor is een sterke PvdA essentieel. Daarom wil ik lijsttrekker zijn. We kunnen winnen. Maar dat kan ik niet alleen. Ik heb ook jouw hulp nodig. Dit is geen tijd voor verdeeldheid. Dit is het moment om op te staan.

https://www.pvda.nl/nieuws/waarom-ik-lijsttrekker-wil-worden/

https://www.pvda.nl/nieuws/waarom-ik-lijsttrekker-wil-worden/

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/waarom-ik-lijsttrekker-wil-worden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/waarom-ik-lijsttrekker-wil-worden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

‘Is het nu duidelijk meneer Baudet?’

SP SP Nederland 29-05-2020 14:53

Waar de neoliberalen alle heil verwachten van de markt, blijven socialisten zich inzetten voor een samenleving waar we naar elkaar omkijken: niet een kapitalistische samenleving die per definitie extreme ongelijkheid voortbrengt, maar een samenleving waarin we solidariteit tussen mensen organiseren.

Gisteren kon ik in de Tweede Kamer aan Thierry Baudet uitleggen wat ik hier precies mee bedoel. Hij ging er ‘nog eens over nadenken’ mompelde hij...

Nu verwacht ik daar niet veel van, maar het fundamentele debat en de strijd om ideeën is helemaal terug! En dat is mooi en keihard nodig. Want in deze tijd van grote crisis is het tijd voor grote verandering.

ChristenUnie: Meer actie nodig voor opsporen mensenhandelaren

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Nederland 27-05-2020 13:04

Door Stieneke van der Graaf op 27 mei 2020 om 14:46

ChristenUnie: Meer actie nodig voor opsporen mensenhandelaren

In 2019 zijn minder verdachten van mensenhandel door de politie opgespoord dan daarvoor. De daling staat haaks op de ambitie van het kabinet om juist méér mensenhandelaren op te sporen. Ik maak mij hier grote zorgen over en heb daarom staatssecretaris Broekers-Knol door middel van schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

Mensenhandel is en blijft een ongelooflijk groot kwaad. Ik weet dat het lastig is om daders te vinden, maar deze daling maakt mij ongerust. De staatssecretaris heeft de Kamer wat uit te leggen: zij heeft namelijk als doel om de strijd tegen mensenhandel op te voeren. Dat doel lijkt steeds verder buiten beeld te raken.

In september zorgden de ChristenUnie en Partij van de Arbeid ervoor dat de politie tien miljoen euro extra krijgt om mensenhandel aan te bestrijden. Ikwil weten wanneer de eerste resultaten hiervan zichtbaar zullen zijn. Er gaan miljoenen naar opsporing, zowel op straat als online. Dat moet snel tot resultaat leiden. Ik wil van de staatssecretaris weten wanneer zij die verwacht.

De ChristenUnie wil ook dat wordt geleerd van de aanpak Tilburg waar het afgelopen jaar vijftig slachtoffers van mensenhandel zijn opgespoord. Onderdeel van de aanpak daar was een campagne onder professionals én Tilburgers.

Slachtoffers van mensenhandel komen niet snel naar voren. Het is dan ook ontzettend knap wat er in Tilburg is gelukt. Als een campagne daar een bijdrage heeft geleverd, moeten andere gemeenten én het ministerie dat serieus overwegen. Wat de ChristenUnie betreft moet de strijd tegen mensenhandel altijd de aandacht hebben.

Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de bestrijding van mensenhandel.

Bent u bekend met het gegeven dat de politie er niet in is geslaagd de doelstelling voor 2019 te realiseren van 190 OM-verdachten mensenhandel, en dat er met 145 zaken zelfs sprake is van een daling?[1] Wat is uw reactie hierop?

Bent u tevens bekend met het feit dat de oorspronkelijke ambitie van 190 OM-verdachten mensenhandel door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en het maatschappelijk middenveld al als onvoldoende werd beschouwd?

Wat is de doelstelling van het aantal OM verdachten mensenhandel voor 2020? Hoeveel zaken zijn er tot op heden aangemeld? Is de doelstelling van 240 zaken voor 2020 met de huidige inzet nog haalbaar? In hoeverre bieden de middelen uit de motie Segers/Asscher hiervoor afdoende ruimte?

In hoeverre is het uitblijven van groei een gevolg van de toename van het aantal Dublinclaimanten en in hoeverre ziet u ook andere factoren? Kunt u aangeven in hoeverre de bezetting en inzetbaarheid AVIM-medewerkers meer/minder onder druk staat vergeleken met andere politie-eenheden vanwege ziekteverzuim, opleidingen en deelname aan de Regeling Partieel Uittreden (RPU)?

Hoe staat het met het aangekondigde fenomeenonderzoek door het WODC naar aanleiding van de motie Segers/Buitenweg? Vinden er momenteel, in het licht van de coronacrisis, nog uitzettingen plaats onder mensen uit deze groep?

Is er zicht op de ontwikkeling van het aantal aangiftes van minderjarigen? Hoeveel minderjarige slachtoffers van mensenhandel hebben er vorig jaar aangifte gedaan? Hoeveel slachtoffers mensenhandel hebben er na het informatieve gesprek geen aangifte gedaan? Kunt u beide cijfers uitsplitsen per regio? In hoeverre draagt de proeftuin aangiftebereidheid bij aan het vergroten van de contactbereidheid tussen slachtoffers en de politie?

Hoe vaak is het afgelopen jaar in de opsporing bij mensenhandelzaken gebruik gemaakt van de webcrawler? Kunt u in de beantwoording concreet het aantal zaken vermelden, in tegenstelling tot de beantwoording zoals is gedaan in de nota naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg over o.a. overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden

Is het juridisch kader voor de webcrawler, die volgens het jaarverslag van de politie begin 2020 gefinaliseerd zou zijn, inmiddels formeel vastgesteld?

Hoe vaak is het afgelopen jaar in de opsporing gebruik gemaakt van lokprofielen?

Worden lokprofielen ook ingezet in onderzoeken naar zogenaamde pro-ana coaches? Zo ja, hoeveel zaken zijn er überhaupt opgestart naar deze coaches in de afgelopen twee jaar?

Is het aantal van 39 complexe zaken een toename of afname ten opzichte van eerdere jaren? Hoe verhoudt dit zich tot de constatering van de Nationaal Rapporteur in de Dadermonitor 2013-2017 waarin wordt gesteld dat het aantal betrokkenen per strafzaak de laatste jaren is verminderd hetgeen verklaard kan worden doordat de politie minder complexe mensenhandelzaken op zich neemt?

Bent u voorts bekend met het bericht ‘Nieuwe aanpak Tilburg leidt naar vijftig slachtoffers mensenhandel’?[2]

Bent u bereid in gesprek te gaan met de betrokkenen om te bezien of de (bewustwordings)campagne ook in andere gemeenten of zelfs landelijk kan worden uitgerold?

Bent u tevens bereid in gesprek te gaan met betrokkenen om te zien of onderdelen van de Tilburgse aanpak ook in de structurele aanpak, opsporing en nazorg van mensenhandel kan worden verwerkt?

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het Notaoverleg Veiligheid van 8 juni aanstaande?

Denk mee

PvdA PvdA Nederland 18-05-2020 13:16

Meedenken - Via verschillende kanalen voeren we je mee in de dilemma’s van deze tijd. De politieke actualiteiten en de maatschappelijke vergezichten. Via onze socials, nieuwsbrieven, website maar ook ons ledenblad - dat gewoon nog ouderwets op de mat bezorgd wordt – krijg je de achtergronden bij het nieuws. Ontdek, waarvoor wij ons van dag tot dag in zetten. Landelijk en in jouw gemeente. Leer begrijpen, welke uitgangspunten daarin fundamenteel zijn. Gewoon, door te volgen wat we doen. Door te lezen over praktische voorstellen om zaken beter te maken. Je zult snel merken: abstracte discussies over ‘de macht van de markt’ of ‘Europa’ worden zo opeens teruggebracht tot heel begrijpelijke keuzes die bijna vanzelfsprekend zijn. En dat geeft jou uiteindelijk ook persoonlijk meer grip op de keuzes van het leven, en onze toekomst. >>Wil je meer weten? Word lid!

Meepraten – Als lid ben je altijd welkom. Of het nou ons jaarlijkse partijcongres is met duizenden bezoekers, onze toekomstlabs waarin je je hersens laat kraken tijdens boeiende workshops of een bijeenkomst van de Hemelbestormers met alleen maar jonge leden: je kunt je stem laten horen. Je eigen mening vormen. Buiten je vertrouwde bubbel. Want de diversiteit is groot, onder onze leden. Dus zul je stuiten op andersdenkenden, tijdens je gesprekken met de een of de ander.  Maar in de basis deel je dezelfde overtuigingen van rechtvaardigheid en solidariteit. Dus blijft het gezellig. En smaakt elk evenement naar meer. >> Ben jij er volgende keer bij? Word Lid!

https://www.pvda.nl/nieuws/denk-mee/

Hier komt andere tekst te staan, dit is om te laten zien hoe een uitklapmenu met een afbeelding eruit ziet.

https://www.pvda.nl/nieuws/denk-mee/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/denk-mee/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp