Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

39 documenten

Provinciale Statenvergadering van 5 februari 2020

D66 D66 Groningen 10-02-2020 17:25

Op 5 februari 2020 vond een Provinciale Statenvergadering plaats over de uitvoeringsagenda en herprioritering, Top Dutch, het bestuurlijk overleg Infrastructuur Ruimte en Transport en de aanpak van Ring Zuid.Een beknopte agenda, maar het viertal onderwerpen bevatte genoeg om te bespreken. D66 diende bovendien een tweetal moties in samen met andere partijen over de herprioritering en de Europese treinverbinding tussen Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, Stockholm en Helsinki. Lees hier de input van de Statenfractie van D66 terug over alle onderwerpen.

Uitvoeringsagenda 2020

Om de ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2023 te kunnen halen moest op verschillende activiteiten van de provincie bezuinigd worden. Dit om te kunnen investeren in fietspaden, duurzamere mobiliteit en de cultuursector. Na een uitgebreide zoektocht naar middelen door het Collegevan GS is hierin een evenwichtige keuze gemaakt, verdeeld over de verschillende portefeuilles van de provincie. Het besluit heeft gevolgen voor de financiering van CMO STAMM en Vereniging Groninger Dorpen. De communicatie richting deze partijen was echter onder de maat. Fractievoorzitter Geert Kamminga: “Deze wijze van communiceren is wat D66 betreft één keer en nooit weer. Er is door het College terecht excuses hiervoor aangeboden. De komende tijd moet het College op zoek naar alternatieven voor de subsidiëring van CMO en VGD.” Hiervoor is door de Staten op initiatief van de coalitiepartijen een motie aangenomen.

Evaluatie van Top Dutch

Uit onderzoek van RTV Noord bleek dat het evaluatiebureau Berenschot nauwere banden had met het campagnebureau Initio dat achter de Top Dutch-campagne zit. Na enig onderzoek hebben de Colleges van de betrokken provincies terecht besloten dat de evaluatieopdracht niet langer in goede handen was bij Berenschot. Daarvoor wordt een nieuwe partij gezocht. D66 is daar verheugd mee. Als de mogelijke onderzoeksresultaten anders in twijfel getrokken kunnen worden, is dat zeer ongewenst.

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

D66 had liever later in het jaar, bij het Regionale Mobiliteitsplan, gediscussieerd over de bereikbaarheid van het Noorden. Statenlid Peter Gerrits sprak daarover bij de Statenvergadering het volgende: “We kunnen dan (bij de discussie over het Regionale Mobiliteitsplan, red.) echt praten over de samenhang tussen fiets, bus en trein.” Er was nu echter wel de gelegenheid extra nadruk te leggen op onze ambities over treinvervoer. Gerrits: “Er zijn veel ontwikkelingen om enthousiast van te worden. Zo wordt er hard gewerkt aan de versnelling op bestaand spoor, een onderzoek naar de Lelylijn, de realisatie van de Nedersaksenlijn en een treinstation bij de Zernike Campus. Bovendien moet Groningen het station voor het Noorden worden op een beoogde Europese treinverbinding tussen Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, Stockholm en Helsinki.” Voor dit laatste diende D66 samen met bijna alle andere partijen een motie in die zich hiervoor uitspreekt. Het College moet door deze motie gaan lobbyen voor Groningen als belangrijke stop op dit internationale spoor. Met het gemis van de Paddepoelsterbrug sloot Peter Gerrits zijn woordvoering op dit onderwerp af: “Verder ben ik van mening dat vervanging van de Paddepoelsterbrug niet langer op zich kan laten wachten.”

Ring Zuid

Het College heeft de Provinciale Staten geïnformeerd hoe het gaat met de aanpak van Ring Zuid. Deze aanpak is complex en heeft voortdurend de aandacht nodig van alle betrokken partijen. D66 heeft dan ook grote waardering voor de vastberadenheid en zorgvuldigheid waarmee opdrachtgevers en de aannemerscombinatie het project steeds verder weten te brengen. Voor eind 2019 zouden de Staten meer te weten krijgen over de financiële kant van de aanpak van Ring Zuid. Dit bleek niet haalbaar. D66 wil verder met het goede overleg dat tot nu toe gevoerd wordt. Openheid is daarbij een sleutelbegrip. Alternatieven zouden de risico’s van het project enorm vergroten. Statenlid Peter Gerrits zei daarover: “Er is meer tijd nodig voor het overleg, die tijd willen we graag geven. Er is wederzijds vertrouwen. Nu willen we graag zicht op de datum wanneer de financiële duidelijkheid komt.”

Groningen: hét station van het Noorden

D66 D66 GroenLinks Groningen 05-02-2020 15:09

Groningen is het belangrijkste knooppunt van treinverbindingen in het Noorden van Nederland. Nu moet Groningen ook het knooppunt worden van treinverbindingen in Noord-Europa. Deze mogelijkheid doet zich nu voor. Eind januari werd bekend dat de steden Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, Stockholm en Helsinki in Brussel praten over een treinverbinding tussen deze steden. In dit traject zou ook de Lelylijn tussen Groningen en de Randstad passen. Hiermee ontstaat er een nieuwe mogelijkheid Groningen internationaal beter te ontsluiten. D66 vindt dat het provinciebestuur zich hier hard voor moet maken. Om de lobby mogelijk te maken kwam D66-Statenlid Peter Gerrits samen met GroenLinks-Statenlid Bas de Boer met een motie die unaniem is aangenomen door de Provinciale Staten.

Tijdens de Statenvergadering van 5 februari 2020 was het bestuurlijk overleg infrastructuur één van de onderwerpen op de agenda. Het gaf D66-Statenlid Peter Gerrits de mogelijkheid de ontwikkelingen rondom treinvervoer in Groningen extra onder de aandacht te brengen: “We zien nu in een sneltreinvaart een aantal ontwikkelingen komen waarvoor we hard aan de slag zijn.” D66 wil sneller naar de Randstad, met versnelling over bestaand spoor of de Lelylijn. Laatstgenoemde zou zelfs onderdeel kunnen zijn van de nog te onderzoeken Europese treinverbinding tussen Amsterdam en Hamburg. Dan is Groningen niet langer eindstation maar hét station van het Noorden. Zo kunnen we bovendien talent beter behouden voor onze regio.

Daarnaast moet Oost-Groningen een dynamische regio worden door van Stadskanaal een station te maken op de route naar Oost-Nederland met de trein. Deze ontsluiting geeft ontwikkelingsmogelijkheden voor Oost-Groningen maar maakt ook de provincie als geheel bereikbaarder. In combinatie met de ov-verbindingen met Duitsland nemen deze ontwikkelingsmogelijkheden nog verder toe. Daarnaast komt er een onderzoek of er ook binnen de stad Groningen nog treinontwikkeling mogelijk is met een treinstation bij de Zernike Campus. Zo kunnen we de mobiliteitsbehoefte van de onderwijsstad Groningen beter dienen. We maken zo van de trein een realistisch alternatief voor auto- en vliegverkeer. Later dit jaar bespreken we bovendien ook nog het Regionale Mobiliteitsplan, waar de focus op het combineren van fiets- bus- elektrisch auto- en treinverkeer in de ketenmobiliteit zal liggen. Dat zal onze mobiliteit nog verder verduurzamen.

De motie die D66 op 5 februari 2020 unaniem aangekomen kreeg in de Statenvergadering zorgt ervoor dat de inzet op al deze ontwikkelingen doorgezet wordt. Groningen niet als eindhalte maar als hét station van het Noorden.  Het Noorden kan zich zo, via Groningen, steeds verder blijven ontwikkelen. Samen met alle betrokken partijen, waaronder de hierboven genoemde steden, moeten we ervoor zorgen dat we de kans grijpen Groningen beter te ontsluiten.

Pilot met waterstoftrein van start

D66 D66 Groningen 31-10-2019 17:37

Eén van de belangrijkste speerpunten van D66 is het verduurzamen van het openbaar vervoer in de provincie. Dit heeft al een belangrijk resultaat opgeleverd: vanaf 1 januari heeft het busvervoer negentig procent minder co2-uitstoot, met elektrische bussen en bussen die op waterstof rijden voor de langere afstand. Nu wordt ook in het treinvervoer een belangrijke stap gezet met de waterstoftrein.

De regionale treinen in Noord Nederland rijden op diesel. Dat moet op termijn anders. Mogelijkheden zijn het overal aanleggen van elektrische bovenleiding, het elektrisch rijden met treinen met een grote batterij of het rijden met waterstoftreinen. De laatste mogelijkheid lijkt het meest praktisch en het meest kostenefficiënt. Dat gaan we dus verder uitzoeken.

In het eerste kwartaal van 2020 wordt door de provincie Groningen met de partners Arriva, Alstom, Prorail en Engie een pilot uitgevoerd met een trein die op waterstof rijdt. In de trein wordt waterstof omgezet naar elektriciteit waarmee de trein wordt aangedreven. De proef gaat – zonder passagiers – om het tanken van waterstof en het testen van het rijden met de trein op het tracé Groningen – Leeuwarden.

We zijn benieuwd naar de resultaten en hopen dat met de uitvoering van deze pilot het reguliere passagiersvervoer met duurzame treinen snel dichterbij komt.

Halte Bareveld blijft!

D66 D66 Groningen 18-09-2019 14:47

Het busvervoer in de provincie gaat vooruit! Meer elektrische bussen, vooral in de stad, een hogere frequentie en meer directe verbindingen in comfortabele Qliners. Dat is de ontwikkeling van het OV in 2020. Het ‘versnellen’ van verbindingen jammer genoeg soms gepaard met het opheffen van haltes, immers het stoppen en starten kost tijd. Dat kan heel aanvaardbaar zijn, bijvoorbeeld als een volgende halte niet ver weg is of als een halte slechts door een handvol reizigers wordt gebruikt. D66 heeft in de commissievergadering van afgelopen mei op één route gewezen op de nadelen van het opheffen van een halte.

De verbinding Veendam – Assen wordt sneller. De Qliner 310 wordt de vervanger van de huidige lijn 110. De bus gaat vaker rijden en de reistijd wordt 5 tot 13 minuten korter, afhankelijk van het moment op de dag. Daarvoor zou echter de halte in Bareveld worden opgeheven en vervalt de overstapmogelijkheid in Bareveld van lijn 74 van Stadskanaal naar Veendam. Tientallen reizigers uit Stadskanaal met de bestemming Assen en reizigers met een woonplaats tussen Veendam en Gieten hebben daarmee een langere reistijd.

We hebben dit punt aangekaart en gezegd dat een extra halte in Bareveld het sneldienstkarakter van de lijn niet werkelijk ondermijnt. Daarbij krijgen reizigers uit Stadskanaal met een extra halte in Bareveld een snelle overstapmogelijkheid naar Assen. 

Gedeputeerde Fleur Gräper heeft zich sterk gemaakt voor deze verbetering in de dienstregeling. In de definitieve dienstregeling kan de halte bij Bareveld (brug) toch door Qliner 310 worden aangedaan. Daarbij wordt er gewerkt om bushaltes te realiseren bij de opritten van de N33 bij Bareveld waardoor de bus weer snel op weg is.

Zo is voor alle reizigers op de lijnen 310 en 74 de optimale oplossing gerealiseerd.

GroenLinks blij met ontwerp Hoofdstation | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 12-09-2019 00:00

Ons Hoofdstation behoort tot de mooiste stations van Nederland. Maar het winnende ontwerp voor de vernieuwing ervan laat zien dat het nog mooier kan. GroenLinks raadslid Benni Leemhuis is er heel blij mee.

Leemhuis: “Het ontwerp voorziet in het herstel van de centrale rol van de stationshal, het behoud van de historische overkappingen en de integratie van het seinhuis, een ruime voetgangerstunnel en fietstunnel als interwijkverbinding, een grote fietsenstalling aan de zuidzijde plus extra stallingscapaciteit elders en de toevoeging van bomen en ander groen.”

Wel teleurstellend vindt Leemhuis dat de kosten hoger zijn dan begroot en worden gedekt uit de reservering voor een nieuw station bij Hoogkerk. Vanwege nieuwe eisen van ProRail zou dat station vele malen duurder uitpakken en was realisering op afzienbare termijn toch al niet mogelijk. Leemhuis: “We moeten die ambitie zeker niet opgeven en ik vind dat wij als raad betrokken moeten worden bij het te verrichten haalbaarheidsonderzoek naar een alternatief op het Suikerfabriekterrein.”

Over de invulling van het gebied aan de zuidzijde van het Hoofdstation en de opgave aan de voorzijde inclusief het stadsbalkon zal in latere instantie worden gesproken.

Een commissievergadering vol vervoer

D66 D66 Groningen 21-06-2019 10:03

Woensdagavond, negen uur, fractiehuis aan de Turfsingel. Groningen krijgt ook een beetje neerslag. Heerlijke verkoeling aan het einde van een warme, lange maar interessante dag. De commissievergadering van de Provinciale Staten had woensdag een volle agenda, veel betrokken insprekers, en aansluitend uitleg over de kadernota. ’s Avonds was er bovendien een overleg met onze Statenfractie en D66-gemeenteraadsleden over het Nationaal Programma Groningen.

Het was de dag van mijn eerste woordvoering als fractietegenwoordiger. Over de financiële risico’s bij de grondaankopen voor de N33, die we uiteraard zo beperkt mogelijk moeten houden. Maar eerst Peter. Namens D66 wil Peter graag weten waarom het doorfietspad Zuidhorn-Groningen nog niet de naam heeft gekregen van de degene die er jarenlang zo snel heeft gefietst: Bauke Mollema. Het antwoord van onze gedeputeerde is dat het nog even duurt maar dat meerdere doorfietspaden namen kunnen krijgen. Dat biedt mogelijkheden! Zo kunnen we allemaal onder andere nadenken over een mooie naam voor het pad van Ten Boer via Groningen naar Haren langs het kanaal.

Maar, zoals eerder gezegd, de agenda was vol. Ook nog op de agenda woensdag: de extra sneltrein naar Winschoten, een update over de Ring Zuid, grondaankopen voor de N33, de brief over de geschiedenis van de Provinciale Staten, de brief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen over de termijn van de  schadeafhandeling en het fracken in Pieterzijl-Oost. Veel insprekers dit keer, duidelijk is dat provinciale politiek leeft.

D66 is blij met de plannen om treinverkeer te versnellen. Naar de Randstad, naar Friesland en ook naar Winschoten. We staan positief tegenover het realisatiebesluit voor de extra sneltrein naar Winschoten. Natuurlijk stelt het ons voor keuzes over de stations en ligging van het spoor maar zolang de onderzoeken goed worden gedaan en eventuele oplossingen worden geboden, kan D66 instemmen met de voordracht.

De update over de Ringweg Zuid maakt duidelijk dat de werkzaamheden echt weer zijn begonnen, dat er overzicht is over de financiële situatie en samenwerking en welke keuzes dit jaar genomen moeten worden. Eventuele schade bij omwonenden kan snel en eenvoudig worden vergoed. We zullen het goed in de gaten houden.

Het openbaar vervoer verbetert

D66 D66 Groningen 18-05-2019 09:00

Het busvervoer in de provincie gaat vooruit! Meer elektrische bussen, vooral in de stad, meer directe verbindingen in comfortabele Q-liners. Dat is de ontwikkeling van het OV in 2020. Het ‘versnellen’ van verbindingen gaat vaker gepaard met het opheffen van haltes, immers het stoppen en starten kost tijd. Dat kan heel aanvaardbaar zijn, bijvoorbeeld als eer volgende halte niet ver weg is of als een halte slechts door een handvol reizigers wordt gebruikt. D66 heeft op een route gewezen op de – in haar ogen te grote – nadelen van het opheffen van een halte.

De verbinding Veendam – Assen wordt sneller. De Q-liner 310 wordt de vervanger van de huidige lijn 110. De bus gaat vaker rijden en de reistijd wordt 5 tot 13 minuten korter, afhankelijk van het moment op de dag. Daarvoor wordt echter de halte in Bareveld opgeheven en vervalt de overstapmogelijkheid in Bareveld van lijn 74 van Stadskanaal naar Veendam. Tientallen reizigers uit Stadskanaal met de bestemming Assen en reizigers met een woonplaats tussen Veendam en Gieten hebben daarmee een langere reistijd.

We hebben dit punt aangekaart in de commissievergadering afgelopen woensdag en gezegd dat een extra halte in Bareveld het sneldienstkarakter van de lijn niet werkelijk ondermijnt. Daarbij krijgen reizigers uit Stadskanaal met een extra halte in Bareveld een snelle overstapmogelijkheid naar Assen.

D66-gedeputeerde Fleur Gräper heeft toegezegd zich sterk te zullen maken voor deze verbetering in de dienstregeling.

GroenLinks wil duidelijkheid over oplevering spoortunnel Haren | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 05-04-2019 00:00

Bij NS station Haren wordt al geruime tijd gewerkt aan een tunnel onder het spoor. De oplevering lijkt forse vertraging op te lopen. GroenLinks wil de reden daarvan weten en vraagt om een nieuwe planning.

Het is een zeer oude wens om met de tunnel bi het station de fietsroute vanuit Oosterhaar en Onnen richting de stad Groningen eenvoudiger, veiliger en sneller te maken. Fietsers en voetgangers hoeven dan niet langer gebruik te maken van de spoorwegovergang. De tunnel gaat ook de toegang tot de perrons veiliger maken: de spoorwegovergang op het station gaat verdwijnen. Door het plaatsen van liften worden perrons gemakkelijker te bereiken voor mensen met een handicap.

In september 2018 is de plaatsing van enkele tunneldelen slechts gedeeltelijk geslaagd. Het toenmalige college van B&W van Haren heeft in reactie op vragen gesteld dat deze tegenvaller geen gevolgen zou hebben voor de opleverdatum. Die was gepand voor maart 2019.

Het is inmiddels duidelijk zichtbaar dat maart bij lange na niet gehaald wordt. GroenLinks raadslid en Harenaar Hans Sietsma: “Ik vraag me af wat de oorzaak is van de vertraging. Ook willen wij weten waarom de vertraging niet is gecommuniceerd met de omwonenden en de raad. De omgeving van het station is nu al bijna een jaar een grote bouwput. Het zou fijn zijn als iedereen weet dat het eind in zicht is.“

GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Meer groen langs nieuwe fietsroute richting Sauwerd | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 04-04-2019 00:00

Met de fietsroute langs het spoor richting Sauwerd wil het college van B&W het fietsgebruik in en naar de stad verder stimuleren en het autogebruik terugdringen. Deze fietsroute sluit aan op de Fietsroute Plus Groningen-Winsum. Er komen in de omgeving meer bomen en houtopstanden terug dan dat er verwijderd worden.

GroenLinks wethouder Philip Broeksma van Verkeer toont zich tevreden over de zorgvuldigheid waarmee het project is vormgegeven. Broeksma: “Samen met de aanwonenden is er een groenplan gemaakt. Het resultaat is een goede en groene fietsverbinding die past in de omgeving.”

De houtopstanden worden vooral gecompenseerd op en nabij het talud tussen de Walfridusbrug en de nieuwe fietsbrug over de ringweg. De bomen worden vooral gecompenseerd langs het spoor van de nieuwbouw bij de Grote Beerstraat tussen de Zonnelaan en de Kerklaan. Komend najaar wordt begonnen met het gedeelte nabij zorgcentrum ’t Blauwborgje. In 2020 is het gedeelte over het spoortalud vanaf de Eikenlaan richting de Walfridusbrug (spoorbrug over kanaal) aan de beurt. Dan wordt ook de nieuwe fietsbrug over de Noordelijke Ringweg gerealiseerd.

Heb jij de petitie al ...

GroenLinks GroenLinks Groningen 03-04-2019 10:53

Heb jij de petitie al ondertekend?