Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

38 documenten

Kabinet: zet onze zorghelden niet op de nullijn | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 23-06-2020 00:00

Elk jaar stelt het kabinet in de miljoenennota haar bijdrage aan de loonontwikkelingen in de zorg (ova) vast.

Dit percentage is de financiële ruimte waarbinnen vakbonden en werkgevers kunnen onderhandelen over loonstijgingen. Het bedrag wordt vastgesteld op basis van loonontwikkelingen in andere sectoren. Het vaststellen van deze loonruimte heeft daarmee grote invloed op de salarissen in de zorg.

Waar dit percentage voor de coronacrisis nog werd vastgesteld op bijna drie procent voor het jaar 2021, heeft het CPB dit percentage recent gehalveerd. Wanneer het kabinet deze bijstelling overneemt, betekent dit dat de lonen volgend jaar slechts met 1,4% kunnen stijgen. Hier komt nog bij dat de verwachting is dat de pensioenpremies in de zorg volgend jaar stijgen. Deze moeten uit dezelfde bijdrage betaald worden, wat betekent dat de lonen netto niet of nauwelijks kunnen toenemen.

Dit kan GroenLinks niet accepteren. We moeten voorkomen dat de helden in de zorg de klappen van de komende economische crisis moeten opvangen. Een begroting waarin niet geregeld is dat de lonen kunnen stijgen zal op verzet van ons rekenen – ook in de Eerste Kamer waar het kabinet een meerderheid nodig zal hebben. Dat signaal willen we nu al afgeven, omdat het kabinet deze zomer bezig zal gaan met het opstellen van de begroting.

Betaald geboorteverlof verlengd van twee naar zes weken

D66 D66 Nederland 22-06-2020 14:40

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg: “Toen ik zelf vader werd, kreeg ik nog twee dagen vrij. Dat is veel te weinig. Nederland staat daarmee onderaan het rijtje in Europa. Dit is een grote sprong vooruit. Bij de geboorte van een kind zit je meteen in de spitsuur van je leven. En dan is het goed om extra tijd te krijgen, om te kunnen wennen aan het leven met een baby. Deze uitbreiding zorgt daarnaast voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, het vergroot de kansen op de arbeidsmarkt voor vrouwen en het versterkt de band tussen de vader, partner of meemoeder en het kind.

Daarnaast worden de zorgtaken tussen partner en moeder eerlijker verdeeld. ”

Minister Koolmees is blij met de uitbreiding van het verlof: “Dit is een enorme stap vooruit. Hierdoor kunnen moeders, hun partner en het kind makkelijker en beter met elkaar een goede start maken.”

Vrij verkeer in EU leidt tot oneerlijke uitkeringen

SGP SGP Nederland 25-05-2020 00:00

Als gevolg van het vrije verkeer van werknemers kunnen EU-burgers aanspraak maken op de socialezekerheisstelsels in de landen waar ze aan het werk gaan. Burgers van andere EU-lidstaten kunnen dus ook Nederlandse uitkeringen krijgen. SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil dat daar strenger beleid voor komt. Hij wil onder meer dat een uitkering omlaag gaat als het leven in dat andere land goedkoper is dan in Nederland. Lees hieronder zijn inbreng aan het debat.

"Ik zit hier vandaag met twee gezichten.
De ene helft kijkt blij, omdat de gewijzigde richtlijn voor detachering een verbetering betekent ten opzichte van de huidige situatie. 
Het kabinet heeft daar een actieve rol in gespeeld, waarvoor dank.
De andere helft is somber, want het is moeilijk te verteren dat we een groot deel van de oneerlijke concurrentie actief in stand houden.
Ik vind dat de regering zich wel erg simpel beroept op het vrij verkeer in de EU.
Dat vrij verkeer is nooit absoluut geweest.
Voor de SGP staat niet zozeer het vrij verkeer als zodanig ter discussie, maar de manier waarop we het uitwerken.
Vrij verkeer is niet bedoeld om oneerlijke concurrentie en oneerlijke beloning welbewust te rechtvaardigen.
Ik hoor graag de reactie van de minister.


Mijn belangrijkste punt is dit: neem en creëer als wetgever ruimte om die dingen te doen die inhoudelijk echt nodig zijn om misstanden aan te pakken. 
De reactie van de regering komt op mij erg voorzichtig en braaf over.
Zij schrijft bijvoorbeeld dat ze onvoldoende ruimte ziet om een extra toeslag voor pensioen van buitenlandse werknemers als onderdeel van de beloning te zien. 
In eerdere situaties durfde de regering wel over de randen van de Europese regels te rijden.
We hebben dat bijvoorbeeld gedaan als het gaat om het woonlandbeginsel bij de export van uitkeringen. Recent hebben we ook gezien dat er toch meer mogelijk blijkt als het gaat om de inburgering van Turkse nieuwkomers.
En de herziening van de detacheringsrichtlijn is zelf het resultaat van strengere uitspraken van het Europees Hof.
Waarom kiest de regering hier niet voor een wat activistischer koers?


We kunnen met deze wet juist ook een steuntje in de rug bieden en juridische aanscherpingen uitlokken wanneer dat in de Europese politiek nog niet lukt.
Het amendement van de SP over de pensioenopslag sluit aan bij onze schriftelijke vragen en heeft daarom onze sympathie.
Dat geldt ook voor het amendement over de cao.
Ik verneem graag reactie op de kritiek van mevrouw Jongerius dat de verdediging van de regering onvoldoende recht doet aan de praktijk in onder meer de bouw.

Ik ben nog niet tevreden over het verlengen van het lichte regime voor gedetacheerde werknemers na 12 maanden. De richtlijn geeft aan dat een gemotiveerde kennisgeving vereist is, maar de regering kiest eigenlijk voor een automatisme. Ik vraag de minister om toch te bezien wat we kunnen leren van andere landen, die wel een lichte inhoudelijke toets lijken te hebben. 
En hoe geeft de regering risicogericht toezicht vorm bij deze verlengingen?
Het moet toch mogelijk zijn met slimme systemen, vragen en data op eenvoudige wijze bepaalde risico’s in beeld te krijgen en oneigenlijk gebruik op het spoor te komen?

 

Van Dijk: Gelijk loon voor gelijk werk

SP SP Nederland 12-05-2020 07:50

Gelijk loon voor gelijk werk. Het klinkt heel logisch, maar in de dagelijkse praktijk in Nederland zijn gedetacheerde werknemers uit bijvoorbeeld Oost-Europa veel goedkoper dan werknemers uit Nederland. Een nieuwe wet, de zogenaamde detacheringsrichtlijn, zou moeten helpen tegen oneerlijke concurrentie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk is daar met het voorstel zoals het er nu ligt geen sprake van. 'De Europese richtlijn is al veel te slap als het gaat om de duur van de detacheringsperiode. Die wordt 12 en mogelijk zelfs 18 maanden, terwijl een gemiddelde detachering nu 3 tot 4 maanden is. Maar door de wijze waarop de regering de richtlijn doorvoert dreigt het helemaal een lege huls te worden. Gedetacheerde werknemers uit Oost-Europa blijven veel goedkoper dan die uit Nederland zodat de oneerlijke concurrentie zal blijven bestaan.'

De SP komt daarom dinsdag tijdens het debat over de richtlijn met een aantal verbetervoorstellen. Om te voorkomen dat buitenlandse gedetacheerde werknemers goedkoper blijven dan Nederlandse werknemers, zouden zij onder de cao op de werkplek moeten vallen. Ook zou het niet betalen van pensioenpremie gecompenseerd moeten worden in opslagen bovenop het loon. Van Dijk: 'Alleen zo voorkomen we dat grote bedrijven die altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om werknemers uit te knijpen, massaal goedkope arbeidskrachten uit het buitenland blijven halen. Dat is niet goed voor werknemers, uit welk land dan ook.'

Vitale beroepen verdienen beter

SP SP Nederland 01-05-2020 08:56

De coronacrisis heeft het begrip 'vitale beroepen' vleugels gegeven. Als geen ander weten we nu welke beroepen onmisbaar zijn: de zorgverlener, de supermarktmedewerker, de vuilnisman, de medewerkers in distributiecentra en vele anderen. In dat rijtje staan niet: de consultant, de manager, de bankdirecteur. Toch verdienen zij al snel vijf keer zoveel als de mensen op de werkvloer. En laat nu juist een flink aantal mensen uit de vitale sectoren het minimumloon verdienen (zo’n 1.600 euro of net iets meer), een loon waarmee je al snel in financiële problemen komt, blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de FNV. Topverdieners verdienen vaak meer dan 10.000 euro per maand. Vitale beroepen met een laag loon en juist hoge lonen voor banen met weinig relevantie, waarom verdelen we het niet eerlijker?

Pijnlijk maar waar: de mensen met de laagste lonen gaan nu voorop in de strijd tegen corona. Maar daarmee lopen zij ook het meeste risico. Denk aan de ouderenzorg waar tienduizenden mensen - soms zonder beschermingsmiddelen - vechten tegen corona. Maar ook de supermarktmedewerkers verdienen rond het minimumloon, net als de medewerkers in de schoonmaak, het openbaar vervoer en in de transport. Dat geeft te denken. Als deze beroepen zo cruciaal zijn, waarom betalen we hen dan zo weinig?

Ook een deel van de werknemers dat nu gedwongen thuiszit door de coronamaatregelen verdient vaak nauwelijks meer dan het minimumloon. Bijvoorbeeld werknemers in de horeca en in de winkelketens. Zij zitten in onzekerheid of ze straks nog een baan hebben als de overheidssteun afloopt. Door hun krappe inkomen hebben ze nauwelijks ruimte gehad om te sparen.

Bij de invoering in 1968 kon je van een minimumloon nog een gezin onderhouden. Geleidelijk is het laagste loon echter steeds minder waard geworden ten opzichte van het gemiddelde loon. Bedroeg het wettelijk minimumloon in 1976 nog ongeveer 68% van het gemiddelde loon, nu is dat nog slechts 43%. Een hogere btw, hogere zorg- en huurkosten helpen daar natuurlijk niet bij.

We zien steeds meer politieke en maatschappelijke organisaties een verhoging van het minimumuurloon naar 14 euro steunen.

Wij concluderen uit het Nibud rapport dat zowel alleenstaanden als gezinnen die werken en het minimumloon verdienen, structureel geld tekortkomen. De financiële problemen worden grotendeels opgelost door een verhoging van het minimumloon. We zijn, al helemaal in deze tijd, blij met zorgmedewerkers die het verpleeghuis draaiende houden, met supermarktmedewerkers die de voorraden aanvullen en met vuilnismannen die de straten schoon houden. Het is hoog tijd dat die waardering zich niet alleen uit in woorden en applaus, maar ook in daden.

Daarom voert de FNV campagne voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur (nu ongeveer 10 euro) en pleit de SP hier ook voor. We zien steeds meer politieke, maar ook maatschappelijke organisaties die dit steunen.

Verhoging heeft grote voordelen, blijkt ook uit onderzoek van SEOR van de Erasmus Universiteit: het haalt mensen uit de armoede (de uitkeringen stijgen automatisch mee), het zorgt voor meer koopkracht en het heeft een stuwend effect op alle lonen. Een hoger minimumloon heeft bovendien niet of nauwelijks effect op de werkgelegenheid. Een hoger minimumloon heeft bovendien nauwelijks effect op de werkgelegenheid, blijkt deze week ook uit onderzoek van het CPB.

Het coronavirus leidt tot veel leed en verdriet, maar het kan ook tot nieuwe inzichten leiden: dat mensen met een vitaal beroep niet alleen meer waardering, maar ook een beter salaris verdienen. Wij nodigen iedereen uit om mee te doen met die strijd, want klappen is mooi, maar lappen is beter.

Lilian Marijnissen – Fractievoorzitter SP Tweede Kamer

Zakaria Boufangacha – FNV Bestuurder

Rodrigo Fernandez – Senior onderzoeker bij SOMO

Kritiek op hoger minimumloon kan in de prullenbak

SP SP Nederland 30-04-2020 15:30

Een verhoging van het minimumloon is niet schadelijk voor de werkgelegenheid, concludeert het CPB vandaag in een rapport. Daarmee vervalt een groot kritiekpunt op dit SP-voorstel. De regering wees steevast naar het CPB als wij ons voorstel deden: ‘een hoger minimumloon kost banen dus dat gaan we niet doen.’ Vandaag blijkt dat deze kritiek niet klopt. De SP wil zo snel mogelijk een heropening van het debat over het minimumloon.

SP-leider Lilian Marijnissen ziet in het onderzoek een bevestiging op het standpunt van de SP: ‘Wij vragen de regering om nu snel een voorstel te maken om het minimumloon te verhogen. Dat past ook goed bij deze tijd, waarin iedereen klapt voor de mensen met een vitaal beroep. Veel van hen verdienen op of rond het minimumloon. Laten we onze waardering omzetten in een substantiële loonsverhoging.’

Het voortschrijdend inzicht van het CPB komt door studies uit het buitenland (VS, VK, Duitsland), waaruit blijkt dat een verhoging of invoering van het minimumloon nauwelijks effect heeft op de werkgelegenheid. De vrees dat werkgevers personeel massaal ontslaan als zij een hoger minimumloon moeten betalen, lijkt door de praktijk ongegrond, stelt het CPB. Daarnaast ligt het volgens het Planbureau voor de hand dat de overige lonen óók zullen stijgen, naarmate de laagste lonen verder toenemen. Deze punten staan reeds allemaal in een Initiatiefnota van de SP uit 2019. “Fijn dat het CPB onze conclusies overneemt. Nu de regering nog”, aldus Kamerlid Jasper van Dijk.

Europese Commissie moet vrouwenrechten beter verdedigen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 05-03-2020 00:00

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak wil dat de Europese Commissie veel meer doet om de achteruitgang van vrouwenrechten in Europa een halt toe te roepen. Vandaag presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor gendergelijkheid. “Het is goed dat de Europese Commissie na vijf jaar eindelijk met een plan komt. Maar uiteindelijk mist het voorstel de urgentie om gendergerelateerd geweld te stoppen en seksuele en reproductieve rechten te beschermen",  aldus Van Sparrentak.

Wetgeving loontransparantie

Van Sparrentak verwelkomt dat voor het einde van dit jaar een wetsvoorstel op gebied van loontransparantie op tafel ligt: "De loonkloof is de voorbije tien jaar amper minder geworden. Vrouwen verdienen in Europa nog steeds ongeveer 15 procent minder dan mannen, zo ook in Nederland. Wetgeving hierop is nodig, de vrijwillige afspraken van de afgelopen jaren volstaan niet."

Actie tegen gendergerelateerd geweld

Volgens Van Sparrentak moet de Europese Commissie zich sterker maken om gendergerelateerd geweld aan te pakken. Van Sparrentak: "Eén op drie vrouwen in Europa is slachtoffer van seksueel of fysiek geweld en meer dan de helft heeft te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik ben tevreden dat de Europese Commissie op dit vlak een aantal maatregelen wil nemen, maar er is een overkoepelende Europese richtlijn nodig om gendergerelateerd geweld tegen te gaan."

Daarnaast wil Van Sparrentak dat de Europese Commissie de ontwikkelingen van gendergelijkheid in EU-landen actief volgt en dat de Europese Commissie in actie komt wanneer EU-landen het principe van gendergelijkheid tegenwerken. Van Sparrentak:  "We zien toenemend geweld tegen vrouwen, een groeiende anti-abortusbeweging en verdrukking van organisaties die opkomen voor gendergelijkheid. Overheden die vrouwenrechten stelselmatig ondermijnen moeten dat gaan merken in de toekenning van Europese fondsen. Organisaties die vrouwenrechten schenden, zouden geen Europese subsidies meer mogen ontvangen. Zo krijgen we daar een stok achter de deur."

Internationale vrouwendag

Komende zondag, 8 maart, is het Internationale Vrouwendag. Van Sparrentak is op die dag in Amsterdam om deel te nemen aan de Women’s March. Van Sparrentak: “De afgelopen decennia is veel vooruitgang geboekt op gebied van gendergelijkheid, maar volgens het World Economic Forum duurt het nog honderd jaar om echte gelijkheid te bereiken. Daarop gaan we niet wachten, we gaan de straat op." 

CETA is slecht voor Nederland

SP SP Nederland 12-02-2020 09:01

Om te beginnen valt die beloofde en verwachte economische groei wel mee. Zelfs in de meest optimistische scenario’s is de economische groei maar een klein beetje. Wij zullen er dus niet zoveel van profiteren. Degenen die er wél van gaan profiteren, dát zijn de bedrijven. Het bedrijfsleven had sowieso een grote vinger in de pap tijdens de onderhandelingen over dit akkoord. Uit recent onderzoek is gebleken dat de toegenomen handel tussen Canada en de EU in de afgelopen twee jaar bijna alleen maar in het voordeel is geweest van oliebedrijven. En dat nota bene in een tijd van klimaatverandering.

Grote bedrijven krijgen nog meer macht

Als de Tweede Kamer instemt met CETA dan kunnen buitenlandse investeerders beslissingen van de regering of gemeenten aanvechten. Dat zit zo. Als we bijvoorbeeld de gaskraan in Nederland willen dichtdraaien, het minimumloon willen verhogen zodat de lonen in Nederland eindelijk gaan stijgen, of als we vastgoedbeleggers willen aanpakken die in Nederland onze huizen opkopen. Als wij deze dingen in onze democratie besluiten, dan kan een Canadese investeerder opstaan met het CETA-verdrag in de hand, en zeggen dat dat niet goed is voor zijn winst. Ook Amerikaanse bedrijven kunnen gebruik maken van dit verdrag. 80% van de Amerikaanse bedrijven actief in de EU hebben een dochteronderneming in Canada. CETA zet dus de achterdeur open voor claims uit Amerika. Bedrijven kunnen dan beslissingen die wij zelf nemen over ons eigen land saboteren. Ze kunnen ons land onder druk gaan zetten en dreigen met miljardenclaims.

Mensen krijgen minder zeggenschap

Gewone mensen, zoals jij en ik, kunnen géén aanspraak maken en claims neerleggen als wij benadeeld worden door diezelfde bedrijven. Dit verdrag zorgt ervoor dat we met zijn allen minder te zeggen krijgen over wat van ons allemaal hoort te zijn.

Weg met de loonkloof! (En snel een beetje.) | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 03-02-2020 00:00

Er is nog steeds een loonkloof in Europa. In Europa verdienen vrouwen 16 procent minder dan vrouwen in vergelijkbare functies. En ondanks wetten, regels en vrijwillige afspraken verandert er bijna niks. Het Europees Parlement vindt het tijd voor actie.

Onze belangrijke voorstellen: 

We willen bindende maatregelen. Daarmee pakken we de werkgevers aan die de loonkloof niet dichten (en die dus discrimineren op basis van gender). We vragen om beter onderzoek en het verzamelen van gegevens over de loonkloof Loontransparantie

Vooral over de loontransparantie gaan de wildste verhalen de ronde. Van iedereen zou duidelijk worden hoeveel ze precies verdienen. Een soort black mirror-achtige toestanden, waarbij je loon boven je hoofd geprojecteerd kan worden. Dat is natuurlijk onzin, want dat gaat recht tegen alle privacy-afspraken in. In eerste instantie zullen enkel loongegevens van grote bedrijven samengevat per loonschaal gepubliceerd worden. Daarbij staat privacy altijd boven de transparantie, dus in het geval op een bepaalde afdeling maar één man of vrouw werkt, hoeft dit niet gepubliceerd te worden.

Is dit een verstrekkende maatregel? Best wel. Ook ik zou het liever niet zo zien. Maar als er niks gebeurt, dan is het tijd voor radicalere actie. Sommigen doen de genderloonkloof af als gelijkheidshysterie. Ik heb echter geen zin om nog een eeuw te wachten totdat we in de buurt van gendergelijkheid komen. Daarom ben ik blij met het signaal dat het Europees Parlement afgeeft: Weg met de loonkloof! En snel een beetje.

Lilian in debat: Algemene Politieke Beschouwingen

SP SP Nederland 19-09-2019 11:20

De Algemene Politieke Beschouwingen zijn in volle gang. Lilian gaat het debat aan, want hoe kan het zijn dat de economie groeit, maar de lonen achterblijven? Terwijl de energierekening, de prijs van de boodschappen, de huren en de zorgkosten wel stijgen. Over de pensioenen, de wooncrisis, de zorg, de permanente oorlog en  klimaatrechtvaardigheid.

‘Mensen zijn op zoek naar een samenleving waarin vanzelfsprekend iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen geluk, maar waar we vooral ook samen aan iets bouwen. Bouwen aan iets dat groter is dan onszelf: een goede toekomst voor de volgende generaties, een rechtvaardige wereld en een perspectief van hoop.’

Kijk hier een stuk van Lilians betoog terug op dag 1: