Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2672 documenten

D66 & Van Mierlo Stichting: Nederland beter maken na corona

D66 D66 Nederland 29-05-2020 12:55

D66 & Van Mierlo Stichting: Nederland beter maken na corona

De D66 Tweede Kamerfractie en de Mr. Hans van Mierlostichting gaan een unieke samenwerking aan. Samen schreven ze het discussiestuk ‘Nederland beter maken – Door de crisis naar een nieuwe toekomst’. De inleiding lees je hieronder, het hele stuk lees je hier. Binnenkort ontvangen D66-leden een uitnodiging om online mee te praten over het stuk.

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Onze vrijheid, onze gezondheid, onze welvaart, ons leven. In een paar weken tijd raakte alles wat we normaal vonden ineens onbereikbaar. Een kop koffie met collega’s op werk. Met je teamgenoten naar de voetbaltraining. Een biertje in de kroeg. Met je geliefde uit eten. Samen naar het museum. Op bezoek gaan bij ouders of opa en oma.

Veel van deze dingen kunnen gelukkig binnenkort weer – misschien wel iets anders dan we gewend waren. Het zijn de dingen die het leven kleur en zin geven. Het is fijn dus dat we die weer kunnen oppakken. Maar met de langzame heropening van de samenleving zijn we er niet. De crisis is dieper. Er is veel meer aan de hand. De coronacrisis was en is eerst en vooral een gezondheidscrisis. Met duizenden doden, nog veel meer zieken, dramatische taferelen op IC’s en in verpleegtehuizen en onwaarschijnlijk veel hardwerkende mensen in de zorg die zoveel goed werk hebben verricht.

Dat de gezondheidscrisis ook de economie hard raakt, kan niemand verbazen. De overheid heeft het inkomen van bijna twee miljoen mensen grotendeels overgenomen. Tienduizenden bedrijven worden gestut en gesteund. Europa springt met honderden miljarden bij om overal op ons continent medisch en economisch steun te verlenen. Het is ongekend. En tegelijkertijd weten we ook: het zal niet genoeg zijn om een economische crisis af te wenden. Niet ieder bedrijf zal de crisis overleven. Niet iedere baan zal behouden blijven. Die realiteit zien wij onder ogen. Je kunt niet garanderen dat niemand z’n baan kwijtraakt. Je kunt je wel je uiterste best doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen en anders mensen helpen naar een andere baan.

De crisis legt nog iets anders bloot: de groeiende ongelijkheid tussen mensen. Wie een vaste baan heeft, heeft minder zorgen dan de flexwerker of zzp’er. Het maakt voor kinderen een wereld van verschil of je wel of niet thuis een rustige plek hebt om te leren, met ouders die je kunnen helpen met je opdrachten. Ondanks de grote inzet van ouders en leraren zal het thuisonderwijs gevolgen hebben voor de ongelijkheid tussen leerlingen.

Laten we eerlijk zijn: ook voor de coronacrisis was er werk aan de winkel. Scheidslijnen in Nederland namen toe. Tussen arm en rijk. Tussen opleidingsniveaus. Tussen mensen met Nederlandse wortels en mensen met een andere achtergrond. Internationale vrije markten creëerden welvaart, maar ook monopolistische superbedrijven met grote overwinsten, ongrijpbaar voor democratische controle. En veel te vaak betaalden mens, natuur en klimaat de prijs voor een hyper-efficiënte wereldeconomie. In de wedstrijd om de laagste prijs, spelen de kosten van milieuvervuiling en klimaatverandering nauwelijks een rol. Zo gaan private winsten ten koste van publiek kapitaal.

Zijn dit allemaal nieuwe inzichten? Nee. Zoals gezegd, ook voor de coronacrisis was er volgens ons al veel werk te doen. Maar deze crisis drukt ons ook met de neus op de feiten over politieke keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt.

Deze crisis leert ons dat het loont om te investeren in een robuuste samenleving. Een sterke, vrije samenleving. Een samenleving die tegen een stootje kan. Waarin mensen gezond zijn en de zekerheid hebben dat zij er na een tegenslag weer bovenop kunnen komen. Waarin mensen en bedrijven niet bij het minste of geringste door hun financiële buffers raken. Waarin we niet afhankelijk zijn van één bedrijf of één land voor essentiële producten als geneesmiddelen. Dit is misschien niet altijd efficiënt of goedkoop, maar geeft ons wel de zekerheid dat we slechte tijden beter kunnen doorstaan. En zekerheid betekent vrijheid. Vrij zijn.

Wij geloven dat de coronacrisis het moment is om af te rekenen met het ‘oude normaal’. Het moment om muren af te breken. Om koers te zetten naar een land waarin we opnieuw vrij, gezond en welvarend zijn. Maar zonder de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Bij dit alles hoort ook een opdracht aan de politiek. De politiek moet weer gaan leiden. Geen onhaalbare beloftes doen. Mensen niet voor de gek houden. Je kunt niet tegen mensen zeggen ‘na een gezondheidscrisis en een economische crisis zal alles weer precies worden zoals voor corona’. We hadden het liefste gezien dat deze hele crisis nooit had plaatsgevonden. Maar nu ze is er is, moeten we Nederland beter maken.

Dat beter maken doen we vanuit vier stelregels voor onze samenleving:

1. We laten iedereen vrij – maar niemand vallen

2. We bouwen de economie opnieuw op – schoner en sterker

3. We vinden de overheid opnieuw uit – met vertrouwen in mensen centraal

4. We doen het samen – in Nederland en in de wereld

Lees hier het discussiestuk van D66.

Wil je binnenkort meepraten over het discussiestuk? Houd de agenda in de gaten voor alle online bijeenkomsten!

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Succes SP: Regering gaat werk maken van terugdringen kinderarmoede

SP SP Nederland 29-05-2020 07:12

Het kabinet komt nog dit jaar met concrete plannen om de armoede onder kinderen terug te dringen. Daarmee voert de regering eindelijk een al in 2017 door de Eerste Kamer aangenomen SP-motie uit. Fractievoorzitter Tiny Kox: 'Vanaf nu gaat de regering concrete percentages in haar beleidsplannen en -begrotingen gebruiken voor het stelselmatig terugdringen van het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit. Sinds de Eerste Kamer in 2017 een SP-motie daarover aannam, zijn we, namens een groot aantal fracties in de Senaat, erop blijven aandringen dat de regering niet alleen goede bedoelingen presenteert maar zichzelf ook meetbare doelen stelt. Zo kan het parlement de plannen en prestaties beter beoordelen - en zo nodig aanpassen.'

De doelstelling waar de regering nu mee komt is een afname van het aantal kinderen in armoede van 9,2 procent in 2015 naar 4,6 procent in 2030. De SP is verheugd met het behaalde succes en ziet de rapportages en begrotingsvoorstellen van de regering met grote belangstelling tegemoet. Kox: 'Heel goed - maar daarmee zijn we er nog lang niet. De regering zegt dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in 2030 gehalveerd moet zijn. De brede Alliantie Kinderarmoede, waarin enkele honderden organisaties samenwerken, wil echter dat in 2030 de kinderarmoede niet gehalveerd is maar verdwenen. Het is nu in eerste instantie aan de Tweede Kamer om de door de regering geformuleerde, meetbare doelstelling stevig aan te scherpen. Dat kan al bij behandeling van de begroting voor 2021. Ik weet zeker dan mijn SP-collega’s er alles aan zullen doen om de regeringsplannen een stuk ambitieuzer en sneller te maken. Op die verplichting mogen wij allen worden afgerekend. In het belang van de betreffende kinderen én in het belang van de samenleving in zijn geheel.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

PvdD eist terug­trekking nieuwe data-wet

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-05-2020 00:00

De minister van Justitie en Veiligheid heeft een nieuwe data-wet in voorbereiding die rampzalig is voor onze privacy. De Partij voor de Dieren heeft gisteren een 11 pagina’s tellende schriftelijke debatbijdrage geleverd om deze wet van tafel te krijgen. Na privacyschendende wetten zoals de Sleepwet en de SyRi-wet is het kabinet Rutte III opnieuw gekomen met een wet die indruist tegen ons grondrecht op privacy. De zogenoemde Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden is een wet waarmee op nog grotere schaal (persoons)gegevens verzameld en gedeeld gaan worden. Met deze wet moeten en mogen publieke en private organisaties (politie, belastingdienst, banken, woningcorporaties, energiebedrijven etc.) samen informatie uitwisselen om zogenaamde risicoprofielen te maken. Met die risicoprofielen zou efficiënter fraude of criminaliteit voorkomen en opgespoord worden. Maar de Raad van State adviseert de regering om deze wet niet in te dienen bij het parlement. De wet is volgens hen niet efficiënt, disproportioneel en in strijd met de Grondwet. PvdD-Kamerlid Van Esch: “Het is onbegrijpelijk dat de regering alsnog met deze wet komt. Naast het advies van de Raad van State is ook in de rechtbank recent besloten dat de werkwijze van wetten die zijn gestoeld op risicoprofielen, in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens.” Toch lijkt de regering van mening dat het nodig is om grondwettelijke burgerrechten op te geven voor, volgens dit kabinet, ‘iets meer efficiency’ in het handhaven van de openbare orde en veiligheid. “Dat is niet alleen onnodig maar ook een valse tegenstelling die de Partij voor de Dieren verwerpt. Het is zorgwekkend dat de regering wederom komt met een wet die iedereen verdachte maakt zonder dat daar aanleiding voor is. Wederom komt met een inperking van klassieke grondrechten. Wederom beweert dat het verzamelen van zoveel mogelijk data de oplossing is terwijl daar weinig tot geen bewijs voor is”, aldus van Esch. De Partij voor de Dieren wil dat deze wet geen behandeling krijgt in de Tweede Kamer en door de minister wordt ingetrokken. Zie hier de volledige bijdrage: https://www.partijvoordedieren...

ChristenUnie wil ‘Nationale Bedrijven Garantie’

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 28-05-2020 08:12

Door Webredactie op 28 mei 2020 om 10:07

ChristenUnie wil ‘Nationale Bedrijven Garantie’

De ChristenUnie wil dat alleen bedrijven die op een fatsoenlijke manier werken, in aanmerking komen voor overheidssteun in crisistijd. Voor deze ‘Nationale Bedrijven Garantie’ komen ondernemingen in aanmerking die in goede tijden goed zorgen voor hun werknemers én de samenleving. Dit voorstel doet Gert-Jan Segers, fractievoorzitter namens de ChristenUnie, donderdag in de Tweede Kamer.

Het ChristenUnie-voorstel is bedoeld om te stimuleren dat ondernemingen maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen. Bedrijven die eerlijk ondernemen binnen én buiten de landsgrenzen, moeten (opnieuw) de norm worden in Nederland.

De ChristenUnie denkt aan voorwaarden rond:

goed werkgeverschap (een sterke rol voor de ondernemingsraad)

een redelijke salarisverhouding tussen de top en de werkvloer

gezonde buffers en een goede verhouding vreemd en eigen vermogen

Afspraken rond de ecologische voetafdruk van bedrijven

IMVO standaarden

De voorwaarden die nu gelden over het niet uitkeren van dividend en bonussen en de afspraak om geen eigen aandelen op te kopen in crisistijd, gelden ook en zijn goede eerste stappen naar steviger voorwaarden bij het verlenen van steun.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie):

“Deze crisis werkt als een contrastvloeistof waarmee de kwetsbaarheden in onze samenleving en economie zichtbaar worden. Het is onze opdracht om lessen te trekken zodat we niet terugkeren naar de situatie van weleer, maar weerbaarder uit deze crisis komen.

Dat geldt ook voor ondernemingen. De overheid springt nu terecht bij om de inkomens van gezinnen te stutten en bedrijven te helpen overleven. Het is echter cru dat we nu met gemeenschapsgeld noodgedwongen bedrijven helpen die werken volgens een vorm van roofdierkapitalisme.

Daarom stellen we nu voor om in de toekomst stevige voorwaarden te stellen en die vooraf duidelijk te maken. Daarmee kunnen we bedrijven stimuleren om op een gezonde manier te werken. Met een ‘Nationale Bedrijven Garantie’ helpen we fatsoenlijke bedrijven in crisistijd. Stimuleren we anderen om zich beter te gedragen en hebben we een middel in handen om foute bedrijven die echt niet willen veranderen de deur te wijzen in tijden van crisis.”

Geef duidelijkheid over toekomst OV | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 28-05-2020 00:00

Het openbaar vervoer is een publieke dienst waar miljoenen mensen dagelijks gebruik van maken. Waar de luchtvaart op dag één van de crisis al aan tafel zat bij twee ministers, duurde het lang voordat er zicht was op welke stappen gezet worden om het OV te laten draaien.

En nog steeds is er onduidelijkheid over hoe de OV-bedrijven, die grote verliezen leiden, ondersteund worden als zij straks weer op volle capaciteit moeten draaien maar dan met veel minder inkomsten. OV moet voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar zijn. Voor mensen in de vitale beroepen, voor studenten en voor mensen voor wie het OV de enige optie is. Ook mensen met een beperking mogen niet de dupe worden. Zij hebben meer ruimte nodig, meer begeleiding, meer tijd. Dat is soms lastig, maar juist een overheid is er voor iedereen.

GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger: Over vier dagen gaat OV weer op volle capaciteit draaien terwijl ze maximaal 40% van hun inkomsten krijgen. Terwijl KLM koste wat het kost gered moet worden is er voor onze bussen, treinen en trams nog geen oplossing.

Ook ligt er geen concreet plan voor het stimuleren van de fiets. De meeste verplaatsingen zijn dichtbij huis en dan is de fiets de eerste keus. Ook om het OV te ontlasten is het van groot belang dat mensen zoveel mogelijk de fiets pakken. De minister doet wel de oproep om te gaan fietsen, maar neemt amper concrete maatregelen. We moeten nu investeren in genoeg ruimte voor fietsers. Maar het tegenovergestelde dreigt te gebeuren: 40% van de gemeenten geven aan dat juist om beheer en onderhoud gekort gaat worden door de financiële tekorten die dreigen. Voor mobiliteit en verkeersveiligheid in de 1.5 meter samenleving is meer ruimte voor fietsers en voetgangers nodig. GroenLinks wil ruim baan aan de fiets; door te investeren in snelle fietspaden en lokale infrastructuur en door te zorgen dat de fiets mee kan in de trein.

 

Leijten woest om ongelijke compensatie voor ouders toeslagenaffaire

SP SP Nederland 27-05-2020 16:58

Eerder kregen de duizenden ouders die door de Belastingdienst onterecht beschuldigd zijn van fraude met kinderopvangtoeslag nog te horen dat ze allemaal gecompenseerd zouden worden, nu trekt de staatssecretaris dat toch nog in. Een deel van de ouders gaat toch geen compensatie krijgen en moet weer van voor af aan beginnen met hun ongelijke strijd tegen de Belastingdienst. SP-Kamerlid Renske Leijten was daarom woest op staatssecretaris Van Huffelen bij het debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. Leijten: ‘Weer moeten een deel van de ouders, die al moe gestreden zijn na jaren van angst en de eindjes aan elkaar knopen, het opnemen tegen de Belastingdienst in de rechtszaal. Zij laten zich niet tegen elkaar uitspelen. Iedereen moet gelijk gecompenseerd worden. Dat is niet meer dan logisch na al het leed dat hen is aangedaan. Het is een absolute schande dat zij nog dieper in de ellende worden geduwd door deze staatssecretaris.’

Bijna wekelijks komt er meer informatie bovendrijven over de toeslagenaffaire. De bodem van de beerput is nog steeds niet bereikt. Naast een gelijke compensatie voor alle ouders moet er daarom volgens Leijten ook een parlementaire enquête komen naar de affaire. ‘Er is aangifte gedaan tegen een aantal foute ambtenaren. De politiek verantwoordelijken worden nog niet aangepakt. Ondertussen wordt er nog van alles onder de pet gehouden. De onderste steen moet boven en dat kan alleen met een parlementaire enquête.’

Een voorstel van Leijten om alle ouders die onterecht beschuldigd zijn duidelijkheid te geven waarom zij beschuldigd worden, zodat zij zich kunnen verweren, kon tijdens het debat in de Tweede Kamer rekenen op brede steun.

Verantwoordingsdebat over het jaar 2019

PVV PVV Partij voor de Vrijheid CDA Nederland 27-05-2020 15:50

Het zijn bizarre tijden. We kijken terug naar 2019, een jubeljaar. Tot een paar maanden geleden zat hier nog een tevreden minister van Financiën, en het kon niet op. Het overschot op de begroting bedroeg 14 miljard. De staatsschuld verdampte zienderogen tot onder de 400 miljard. En de werkloosheid was nog nooit zo laag geweest, met 2,9%. Wie doet me wat, moet deze minister gedacht hebben.

En toen kwam corona. Een pandemie die de hele wereld op zijn grondvesten deed schudden. Een nachtmerrie voor de volksgezondheid, de ic's, maar ook de economie. Deze minister breekt het ene na het andere record in een paar maanden tijd. Hij kan zo in het Guinness Book of Records. Hij dacht dat Wouter Bos de schuld het hardst heeft laten oplopen, maar nu is hij het zelf. De consumptie, de consumentenvertrouwen: ze zijn weggezakt naar historische diepten. Inmiddels hangen 114.000 bedrijven en 350.000 zelfstandigen aan het infuus. Bijna 2 miljoen werknemers krijgen hun loon doorbetaald door de Staat. Ongekend.

Ondanks deze maatregelen gingen er in april toch nog 160.000 banen verloren. De grootste daling sinds 2003. Hoe kan het, vraag ik aan de minister, dat er ondanks al die pakketten toch nog zo veel mensen hun baan verloren? In de Voorjaarsnota ging de minister nog uit van een krimp van 7,5% en een tekort van 92 miljard voor dit jaar. Maar dat was een maand geleden. We kregen de Voorjaarsnota erg vroeg dit jaar. Komt er nu een tweede noodpakket met 13 miljard en weer uitstel van belastingen voor drie maanden, dan komt dat met 35 miljard veel hoger uit. Mijn volgende vraag aan de minister is: hoe ziet het nieuwe tekort eruit, met het tweede steunpakket? En krijgen we nog een update van de Voorjaarsnota, voordat we hierover een debat hebben, misschien samen met de junibrief van het Centraal Planbureau? Want de cijfers zijn inmiddels achterhaald.

Voorzitter. De economie ligt in coma. Bedrijven en werknemers worden met steunpakketten in leven gehouden door de belastingbetaler. Inmiddels is de rekening opgelopen tot boven de 100 miljard in drie maanden tijd. Nu Nederland kampt met de grootste crisis sinds de jaren dertig, gaat dit kabinet onderhandelen over herstelfondsen van vele honderden miljarden om een land als Italië te helpen. Ik snap daar niets van. Er wordt gesproken over giften en leningen tot wel 2.000 miljard, terwijl we hier in Nederland de grootste crisis sinds de jaren dertig hebben.

Waar ik ook niets van snap, voorzitter, is dat de ECB maar door kan gaan met het onbeperkt opkopen van Italiaans schuldpapier. Inmiddels staat de teller op meer dan 3.000 miljard. 2.000 miljard voor een herstelfonds, 3.000 van de ECB. Allemaal vele miljarden die straks terugbetaald moeten worden door de belastingbetaler. Klopt het dat de ECB de beperkingen voor het opkoopprogramma heeft geschrapt? Ze kunnen dus ook nog een keer voluit hun gang gaan als het gaat om het opkopen van Italiaans schuldpapier. De enige reden, zo geef ik deze minister mee, waarom Zuid-Europese landen pleiten voor die steunpakketten van vele honderden miljarden is dat ze ons onder het mom van solidariteit de rekening van hun eigen onhoudbare schuld willen presenteren. Waarom gaat Italië niet naar de kapitaalmarkt, zo vraag ik aan deze minister. Ze betalen 1,5%. Waarom moeten er steunpakketten komen van 2.000 miljard, terwijl ze al het geld dat ze nodig hebben gewoon op de kapitaalmarkt kunnen lenen, net als deze minister? De enige reden die ik kan verzinnen, is dat ze niet van plan zijn terug te betalen, want als je de beleggers op de kapitaalmarkt niet terugbetaalt, dan heb je een groot probleem. Dan ben je een paria voor de komende 50 jaar en dan wil niemand je meer geld lenen. Maar als je de Europese Commissie of de andere lidstaten of de ECB niet terugbetaalt, dan wordt dat gezien als solidariteit. Let dus op uw zaak. De PVV zegt dan ook: trap er niet in; we hebben elk dubbeltje keihard nodig.

De PVV is dan ook blij dat ex-CDA'er Bert de Vries inmiddels ook het licht heeft gezien en zegt dat we zo snel mogelijk de euro moeten verlaten en naar de gulden terug moeten. Ik hoop dat deze minister en deze staatssecretaris, die ook van CDA-huize zijn, zich beiden laten overtuigen door dit inzicht van Bert de Vries. Ook Lex Hoogduin bepleitte recentelijk dat het mogelijk moet zijn dat een land uit de euro vertrekt, of uit de euro wordt gezet. Voor Italië zou het immers ook veel beter zijn als het niet in het harnas zou zitten van de euro. Langzaam komt het onze kant op.

Voorzitter. Tot slot nog even over de KLM. We hebben daar een maand geleden of een paar weken geleden een debat over gehad in de Oude Zaal. Toen ging het over een steunpakket van tussen de 2 miljard en 4 miljard. Ik zei toen nog: dat is nogal een verschil: 2 miljard of 4 miljard. Hoe staat het daar nu mee? We hebben niks meer gehoord. Kan de minister ons een update geven van die onderhandelingen? Liggen de banken dwars? Wat is er aan de hand met de KLM? En kan de minister ook gelijk aangeven hoe hij gaat stemmen en hoe hij gaat voorkomen dat Ben Smith alsnog een bonus krijgt toebedeeld? Ik ben benieuwd.

ChristenUnie: Meer actie nodig voor opsporen mensenhandelaren

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Nederland 27-05-2020 13:04

Door Stieneke van der Graaf op 27 mei 2020 om 14:46

ChristenUnie: Meer actie nodig voor opsporen mensenhandelaren

In 2019 zijn minder verdachten van mensenhandel door de politie opgespoord dan daarvoor. De daling staat haaks op de ambitie van het kabinet om juist méér mensenhandelaren op te sporen. Ik maak mij hier grote zorgen over en heb daarom staatssecretaris Broekers-Knol door middel van schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

Mensenhandel is en blijft een ongelooflijk groot kwaad. Ik weet dat het lastig is om daders te vinden, maar deze daling maakt mij ongerust. De staatssecretaris heeft de Kamer wat uit te leggen: zij heeft namelijk als doel om de strijd tegen mensenhandel op te voeren. Dat doel lijkt steeds verder buiten beeld te raken.

In september zorgden de ChristenUnie en Partij van de Arbeid ervoor dat de politie tien miljoen euro extra krijgt om mensenhandel aan te bestrijden. Ikwil weten wanneer de eerste resultaten hiervan zichtbaar zullen zijn. Er gaan miljoenen naar opsporing, zowel op straat als online. Dat moet snel tot resultaat leiden. Ik wil van de staatssecretaris weten wanneer zij die verwacht.

De ChristenUnie wil ook dat wordt geleerd van de aanpak Tilburg waar het afgelopen jaar vijftig slachtoffers van mensenhandel zijn opgespoord. Onderdeel van de aanpak daar was een campagne onder professionals én Tilburgers.

Slachtoffers van mensenhandel komen niet snel naar voren. Het is dan ook ontzettend knap wat er in Tilburg is gelukt. Als een campagne daar een bijdrage heeft geleverd, moeten andere gemeenten én het ministerie dat serieus overwegen. Wat de ChristenUnie betreft moet de strijd tegen mensenhandel altijd de aandacht hebben.

Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de bestrijding van mensenhandel.

Bent u bekend met het gegeven dat de politie er niet in is geslaagd de doelstelling voor 2019 te realiseren van 190 OM-verdachten mensenhandel, en dat er met 145 zaken zelfs sprake is van een daling?[1] Wat is uw reactie hierop?

Bent u tevens bekend met het feit dat de oorspronkelijke ambitie van 190 OM-verdachten mensenhandel door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en het maatschappelijk middenveld al als onvoldoende werd beschouwd?

Wat is de doelstelling van het aantal OM verdachten mensenhandel voor 2020? Hoeveel zaken zijn er tot op heden aangemeld? Is de doelstelling van 240 zaken voor 2020 met de huidige inzet nog haalbaar? In hoeverre bieden de middelen uit de motie Segers/Asscher hiervoor afdoende ruimte?

In hoeverre is het uitblijven van groei een gevolg van de toename van het aantal Dublinclaimanten en in hoeverre ziet u ook andere factoren? Kunt u aangeven in hoeverre de bezetting en inzetbaarheid AVIM-medewerkers meer/minder onder druk staat vergeleken met andere politie-eenheden vanwege ziekteverzuim, opleidingen en deelname aan de Regeling Partieel Uittreden (RPU)?

Hoe staat het met het aangekondigde fenomeenonderzoek door het WODC naar aanleiding van de motie Segers/Buitenweg? Vinden er momenteel, in het licht van de coronacrisis, nog uitzettingen plaats onder mensen uit deze groep?

Is er zicht op de ontwikkeling van het aantal aangiftes van minderjarigen? Hoeveel minderjarige slachtoffers van mensenhandel hebben er vorig jaar aangifte gedaan? Hoeveel slachtoffers mensenhandel hebben er na het informatieve gesprek geen aangifte gedaan? Kunt u beide cijfers uitsplitsen per regio? In hoeverre draagt de proeftuin aangiftebereidheid bij aan het vergroten van de contactbereidheid tussen slachtoffers en de politie?

Hoe vaak is het afgelopen jaar in de opsporing bij mensenhandelzaken gebruik gemaakt van de webcrawler? Kunt u in de beantwoording concreet het aantal zaken vermelden, in tegenstelling tot de beantwoording zoals is gedaan in de nota naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg over o.a. overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden

Is het juridisch kader voor de webcrawler, die volgens het jaarverslag van de politie begin 2020 gefinaliseerd zou zijn, inmiddels formeel vastgesteld?

Hoe vaak is het afgelopen jaar in de opsporing gebruik gemaakt van lokprofielen?

Worden lokprofielen ook ingezet in onderzoeken naar zogenaamde pro-ana coaches? Zo ja, hoeveel zaken zijn er überhaupt opgestart naar deze coaches in de afgelopen twee jaar?

Is het aantal van 39 complexe zaken een toename of afname ten opzichte van eerdere jaren? Hoe verhoudt dit zich tot de constatering van de Nationaal Rapporteur in de Dadermonitor 2013-2017 waarin wordt gesteld dat het aantal betrokkenen per strafzaak de laatste jaren is verminderd hetgeen verklaard kan worden doordat de politie minder complexe mensenhandelzaken op zich neemt?

Bent u voorts bekend met het bericht ‘Nieuwe aanpak Tilburg leidt naar vijftig slachtoffers mensenhandel’?[2]

Bent u bereid in gesprek te gaan met de betrokkenen om te bezien of de (bewustwordings)campagne ook in andere gemeenten of zelfs landelijk kan worden uitgerold?

Bent u tevens bereid in gesprek te gaan met betrokkenen om te zien of onderdelen van de Tilburgse aanpak ook in de structurele aanpak, opsporing en nazorg van mensenhandel kan worden verwerkt?

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het Notaoverleg Veiligheid van 8 juni aanstaande?

Wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal klaar voor debat

ChristenUnie ChristenUnie D66 PvdA Nederland 27-05-2020 09:10

Door Webredactie op 27 mei 2020 om 10:34

Wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal klaar voor debat

Het initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, PvdA en D66 over juridische erkenning van de Nederlandse Gebarentaal is klaar om besproken te worden in de Tweede Kamer.

De fracties dienen vandaag de schriftelijke beantwoording in. De wet regelt dat veel belangrijke informatie ook beter toegankelijk wordt voor de 15.000 doven en slechthorenden in Nederland. Het recht van Nederlandse gebarentaligen om hun eigen moedertaal te mogen gebruiken wordt hiermee wettelijk vastgelegd. Een van de voorstellen uit de wet is de afgelopen tijd al door het kabinet overgenomen: de inzet van een tolk Nederlandse Gebarentaal bij de persconferenties van de minister-president.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “In onze samenleving moet iedereen volwaardig kunnen meedoen. Zoals ik me thuis voel als ik Nederlands kan praten, zo moet ons land ook een thuis zijn voor mensen die in gebarentaal communiceren. Erkenning van onze nationale gebarentaal als officiële landstaal is daarin een belangrijke stap. In de praktijk betekent dat ook dat de overheid het goede voorbeeld geeft en informatie in de Nederlandse Gebarentaal beschikbaar stelt. Mooi dat de tolk Nederlandse Gebarentaal nu een vaste plek inneemt bij de persconferenties van het kabinet over de coronacrisis. Echter was dit niet vanzelfsprekend en direct het geval. Dit laat opnieuw de urgentie van ons wetsvoorstel zien.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: “Er werd een beetje lacherig gedaan toen wij zeiden dat er een tolk Nederlandse Gebarentaal op de persconferentie moest staan. Maar ik ben heel blij dat het – na wat verzet – toch gelukt is. Dat is in de eerste plaats belangrijk voor al die mensen die nu wel kunnen volgen wat er wordt gezegd, maar het is ook ontzettend belangrijk ook voor de acceptatie en erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Mensen die doof zijn of slecht horen zijn een volwaardig deel van onze samenleving. Ik hoop dat we met deze wet echt voor een kanteling gaan zorgen.”

Jessica van Eijs (D66), zelf ernstig slechthorend: “Het is mooi om te zien dat er een gebarentolk aanwezig is bij bijvoorbeeld de persconferenties over corona. Want doven en slechthorenden willen zelf belangrijk nieuws kunnen volgen, net zoals alle andere mensen. Dat herken ik ook. Het is frustrerend om hele stukken tekst te missen als ik het niet goed kan horen. Het is goed als het op veel meer plekken vanzelfsprekend wordt dat er gebarentaal wordt gebruikt.”.

Bonus? Welke bonus?

PvdA PvdA Nederland 27-05-2020 09:07

Door John Kerstens op 27 mei 2020 Delen  

Inmiddels tweeënhalve maand geleden droeg de Tweede Kamer het kabinet op om zorgverleners vanwege hun inzet tijdens (en na) de coronacrisis te belonen met een bonus. Sinds die tijd is het ijzingwekkend stil ‘aan de overkant’. Te druk met het regelen van voldoende én veilige mondkapjes en andere beschermingsmiddelen zeker…

Daarom heb ik er via Kamervragen opnieuw op aangedrongen om tempo te maken met die bonus. Wil het kabinet het net zover laten komen als in België, waar de premier demonstratief de rug werd toegekeerd door zorgverleners? Of als in Italië, waar zorgverleners het gevoel hebben dat ze na alle mooie woorden inmiddels alweer vergeten zijn?

Drie maanden geleden droeg de Tweede Kamer het kabinet op om zorgverleners te belonen met een bonus.

Overigens hebben zorgverleners natuurlijk blijvend extra waardering nodig, ook in hun portemonnee. Ik hoop dat alle partijen die de afgelopen maanden zulke mooie woorden spraken over de mensen in de zorg dat niet vergeten.

Tenslotte: gisteren kwam in het nieuws dat docenten in het hoger beroepsonderwijs ‘als blijk van waardering voor hun inzet de afgelopen maanden’ een loonsverhoging en een bonus krijgen. Veel zorgverleners zagen dat als een klap in hun gezicht. Dat snap ik, maar laat je niet voor de gek houden.

Ik heb er via Kamervragen opnieuw op aangedrongen tempo te maken met die bonus.

Het gaat hier om een cao-afspraak, dus niet om een bonus daarbovenop zoals we nu voor de zorg hebben afgedwongen. Bovendien worden docenten blij gemaakt met een dooie mus: hun loonsverhoging en bonus zijn ongeveer even hoog als in hun vorige cao, terwijl de boodschappen inmiddels een stuk duurder zijn geworden. Dat de werkgeversvoorzitter dat durft neer te zetten als extra waardering voor de inzet tijdens de coronacrisis is inderdaad een klap in het gezicht. Van z’n eigen docenten.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/bonus-welke-bonus/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/bonus-welke-bonus/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp