Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3043 documenten

Sigrid Kaag over de formatie

D66 D66 Nederland 16-06-2021 13:48

Het is best even geleden dat ik jullie met een mail informeerde over de voortgang van de formatie. De eenvoudige reden daarvoor is dat informateur Mariette Hamer nog steeds bezig is met gesprekken met verschillende partijen. En dat de voortgang dus beperkt is. Het zal jullie niet verbazen dat ik dat liever anders had gezien. Ik heb al eerder gezegd dat we in het landsbelang vaart moeten maken.

De verkiezingen zijn inmiddels drie maanden geleden. En nog altijd is het niet gelukt om een aantal partijen aan tafel te krijgen die samen willen onderhandelen over een nieuw kabinet. Ja, er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Er zijn grote woorden gevallen tussen sommige partijen. Dat moet ook kunnen.

Jeugdzorg aan het woord

SP SP Nederland 16-06-2021 11:17

Elk kind dat zorg nodig heeft zou dat moeten krijgen. Maar de wachtlijsten voor zorg nemen toe, de werkdruk en het tekort aan collega’s ook, en gemeenten bezuinigen steeds vaker op de zorg voor jongeren en kinderen. Dat moet anders. Tegelijkertijd wordt er nu gesproken om ruim 1,5 miljard van de bezuinigingen op de jeugdzorg weer terug te draaien. Maar geld alleen is niet genoeg, het gaat erom hoe dat geld wordt besteed en hoe we de jeugdzorg het beste kunnen organiseren. Dat kan niet zonder de jeugdzorgmedewerkers zelf aan het woord te laten. Daarom doen we dit onderzoek onder jeugdzorgmedewerkers. Invullen duurt slechts ongeveer 5 minuten.

Heb je vragen? Of heb je ideeën over de jeugdzorg, terwijl je er niet zelf werkzaam bent? Neem vooral contact op via e-mail.

Bezuiniging hoger onderwijs en mbo moet van tafel

D66 D66 Nederland 15-06-2021 12:30

Studenten hebben coronasteun hard nodig. Daarom maakte het kabinet gelukkig extra geld vrij. Maar nu kondigde het kabinet ook aan dat ze tientallen miljoenen euro’s willen bezuinigen op het mbo en hoger onderwijs. Dat is onbegrijpelijk. We moeten studenten en docenten steunen in plaats van de rekening achteraf sturen.

Maidenspeech Wieke Paulusma

D66 D66 Nederland 10-06-2021 12:50

Vandaag bespreken we een wet met een lange, ingewikkelde naam,

Die eigenlijk, kort gezegd, maar om één ding draait:

de kracht van goede zorg dicht bij mensen.

Juist daarom vind ik het bijzonder dat ik hier mag staan.

Als wijkverpleegkundige kwam ik bij veel mensen thuis,

Zodat ik mensen, in hun eigen, vertrouwde omgeving kon ondersteunen.

Omdat zij bijvoorbeeld ziek of lichamelijk begrensd waren.

Of omdat zij gewoon even écht wilden praten,

over een behandeling, een probleem of wat extra hulp.

Zo fietste ik in Groningen heel wat kilometers.

En ging ik van adres naar adres.

Met goed weer én slecht weer.

Maar “bijna” altijd met een grote glimlach op mijn gezicht:

Want wijkverpleegkundige zijn,

Dat is toch wel het mooiste beroep dat er is?

Voorzitter,

Ik heb waardevolle herinneringen aan die tijd.

De allereerste huisbezoeken, ik weet dat nog goed.

Ik was nog heel jong, en belde bij volstrekte vreemden aan.

Best spannend.

Want wat stond mij te wachten?

Wie zou er open doen?

Nu, vele jaren later denk ik vaak:

Dat gevoel van twijfel,

dat hadden de mensen aan de andere kant van de deur natuurlijk ook.

Want wie belt er vandaag aan?

Wie stapt er zo bij mij over de drempel?

Voorzitter,

Ik heb het altijd als heel bijzonder beschouwd.

Dat mensen je binnen laten.

In hun thuis, in hun leven.

Soms was het bezoek en het gesprek heel luchtig,

Andere keren overheersten de zorgen en de tranen.

Bijvoorbeeld bij familieleden,

in de laatste fase van het leven van een geliefde.

Maar het vertrouwen dat mensen,

op soms een héél kwetsbaar moment,

in een ander – in mij – stelden,

heeft mij altijd geraakt.

Niet alleen de deur ging open, vaak ook het hart.

We wisten allebei: we hebben elkaar nodig om verder te komen.

Als wijkverpleegkundige zwachtelde ik ook benen,

Leerde ik mensen zelf bloedsuiker prikken,

En hielp ik bij het aantrekken van de steunkousen.

Zorg gaat niet alleen over pijn verlichten, verzachten.

Zorg kan ook gaan over vooruit komen.

Over door gaan met het leven,

Ook als het even stil heeft gestaan.

Zodat bijvoorbeeld,

een lieve mevrouw bij wie ik regelmatig kwam,

niet alleen haar dag kon beginnen,

Maar ’s middags ook naar haar favoriete kaartclub kon.

Dat is óók zorg.

Voorzitter,

Ik maakte het ook van de andere kant mee.

Op een moeilijk moment in mijn leven en dat van mijn gezin,

moest ik zelf de deur openzetten voor een wijkverpleegkundige.

Ik was ondertussen gemeenteraadslid in Groningen.

En mijn man werd ernstig ziek,

waarvoor hij ingrijpend geopereerd moest worden.

En uiteindelijk ook maanden moest herstellen.

Nu waren wij degenen die aan de bel moesten trekken,

Hulp nodig hadden. Steun konden gebruiken.

En wat was het fijn,

dat er toen iemand anders was die even de leiding nam.

En daarmee ons gezin wat vrijheid terug gaf.

En onze kinderen kind liet zijn.

Voorzitter,

Nu ben ik Tweede Kamerlid voor D66.

Maar de schat aan kennis en ervaring uit de zorg,

draag ik altijd met mij mee.

Dat betekent: luisteren, doorvragen en snel schakelen als het moet.

Aansluiting zoeken bij de wereld van de ander.

Over de drempel stappen en elkaar vertrouwen en de ruimte geven.

Alleen zo zorgen we voor goede zorg, dicht bij mensen.

Voorzitter,

dat brengt mij bij de inhoud van het wetsvoorstel waar we vandaar over spreken.

En laten we eerlijk zijn:

Niemand in deze zaal herinnert zich haar of zijn eerste 1000 dagen 😉

Maar juist deze eerste dagen,

zijn bepalend voor de gezondheid en het welzijn van iemand op latere leeftijd.

Niet alleen fysiek, maar juist ook psychisch.

Als wij, met vroeg-signalering en een persoonlijke begeleiding, dichtbij mensen thuis,

ervoor kunnen zorgen dat meer kinderen een goede start kunnen maken,

dan is dat winst.

Het voorliggende wetsvoorstel heeft precies dat doel

en mijn fractie steunt dit wetsvoorstel dan ook.

Het idee is eigenlijk vrij simpel.

Mocht een verloskundige iemand in een kwetsbare situatie, of op een kwetsbaar moment,  ontmoeten,

dan kan  in overleg een aanmelding gedaan worden bij de jeugdgezondheidszorg .

Om vervolgens een prenataal huisbezoek af te leggen en ,

op basis van de situatie, verdere vrijwillige ondersteuning aan te bieden.

Een simpel wetsvoorstel dat echt een verschil kan maken.

Toch heb ik naar aanleiding van de schriftelijke ronde,

nog wel een aantal vragen.

Voorzitter, dan begin ik met de uitvoering.

Want in de wet kunnen dingen nog zo mooi opgeschreven worden, als het in de praktijk niet zo uitpakt dan zijn t enkel  ‘mooie woorden’

En als ik kijk naar de uitvoering van de wet, is er nog veel onduidelijk.

Zo zou in mei dit jaar een handreiking opgesteld zijn waarin, en ik citeer, “tevens ingegaan op mogelijke randvoorwaarden die nodig zijn in de

werkprocessen”.

Dit klinkt, voor mij in ieder geval, vaag.

Vandaar de volgende vragen:

Aangezien de wet 1 juli in werking zou moeten treden, weten alle partijen wat er dan van hen verwacht wordt?

Is die handreiking inderdaad klaar en hoe staat het met de randvoorwaarden?

En wordt er, bijvoorbeeld vanuit het ministerie, ondersteuning geboden bij de stap van ‘handreiking’ op een macro niveau naar persoonlijke begeleiding van een verloskundige en de jeugdgezondheidszorg aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie.

Voorzitter,

Het is fijn dat aan de vrijwilligheid van het prenatale bezoek aandacht zal worden besteed.

Maar in het wetstraject tot nog toe is te weinig aandacht besteed aan de mensen waar het ons om te doen is.

Dan heb ik het natuurlijk over de zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie.

Ik erken meteen dat dit geen makkelijke groep is om te bereiken.

Maar de enige poging die ik in de schriftelijke beantwoording zie, is dat de definitie van ‘kwetsbaarheid’ getoetst is onder ‘een Moederraad’.

Vandaar de volgende vragen:

Hoe is de doelgroep van het wetsvoorstel tot nog toe betrokken bij de totstandkoming ervan?

En op welke wijze waakt de staatssecretaris ervoor dat de zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie ook op lokaal niveau betrokken worden?

Welke ideeën heeft hij hierover, naast bijvoorbeeld het betrekken van ‘een Moederraad’?

Dan nog een aantal korte vragen.

De wetswijziging zal ook gelden voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

In de wet lezen wij dat “de organisatie van de JGZ op ieder eiland anders is geregeld en daarom zal er gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van de uitvoering en er zullen aparte kaders en handreikingen in samenwerking met de JGZ-professionals op Caribisch Nederland moeten worden opgesteld.”

Hoe staat het hier mee en zijn de openbare lichamen ook klaar voor de invoering van de wet?

In de wet wordt gesproken over een monitorring systeem vanuit de VNG voor de huisbezoeken.

Hoe wordt voorkomen dat een systeem wordt opgetuigd dat wordt gezien als bureaucratische last zonder voordelen voor de betrokkenen.

En gezien het Verantwoordingsdebat gisteren en de rol van het ministerie van VWS hierin, haal ik ook nog graag artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet erbij.

Voor de minder ingevoerde, betekent dit dat in wetsvoorstellen ingegaan moet worden op de doelstellingen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid die wordt nagestreefd.

En ik zou dan ook graag van de staatssecretaris precies op die punten echt betere en met cijfers onderbouwde antwoorden willen dan in de schriftelijke ronde.

Voorzitter ik rond af,

Als wijkverpleegkundige in de Tweede Kamer,

Zet ik mij in voor goede zorg dicht bij mensen.

Dat kan alleen op basis van vertrouwen.

Dat begint wat mij betreft hier.

In deze zaal.

Want hoewel we ontzettend van elkaar verschillen.

Hebben we allemaal wel eens een dag die tegenzit.

Of misschien wel twee. Of drie.

Ik hoop dat dit ‘huis’ ook een veilige omgeving kan zijn.

Waarin we elkaar de ruimte geven en het respect.

Om te zijn wie we zijn,

Om samen het beste voor Nederland voor elkaar te krijgen.

Ik kijk uit naar de beantwoording van de staatssecretaris.

Voorzitter, dank u wel.

De opwarming van de aarde kan niet op pauze

D66 D66 Nederland 10-06-2021 08:27

Naast het Urgendavonnis moeten we ook de doelen van het klimaatakkoord in 2030 halen. En ook op die doelen liggen we nu al achter. En in Europa heeft Nederland zelfs gepleit voor 55% minder CO2-uitstoot. En er ligt al een nieuwe uitspraak van de rechter waardoor Shell minder CO2 moet gaan uitstoten. Om te voorkomen dat het halen van de doelen voor 2030 in gevaar komt, moet het kabinet de komende maanden aan de slag. Als we in 2030 extra windmolens op zee willen bouwen, moet de overheid dit jaar nog extra gebieden op zee aanwijzen waar de windmolens worden geplaatst. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat de industrie ook de schone energie kan gebruiken. Mede daarom moeten we nu starten met het aanleggen van de leidingen voor groene waterstof en andere schone energie.

Raoul Boucke: “We moeten niet langer nieuwe rechtszaken afwachten waar de rechter ons dwingt om consistent klimaatbeleid te voeren. We moeten aan het stuur gaan zitten. Dat is de rol van de politiek. Wij moeten die keuzes maken. Dat geeft ook mensen en bedrijven meer zekerheid voor de toekomst. En ik ben vol vertrouwen. Want we hebben in Nederland alles in huis om de omslag naar schone energie te maken. We hebben goed geschoolde mensen en een enorme innovatiekracht. We kunnen duurzame koploper zijn in de wereld. Dat is goed voor onze economie en goed voor de banen van de toekomst. Laten we die kansen grijpen.”

We kunnen 40 miljoen kuikens redden

SP SP Nederland 10-06-2021 08:19

‘Een dier is meer dan een lap vlees.’ Dat is de eerste zin uit ons SP-partijlied. Want zo is het natuurlijk ook. Maar helaas gaat het er in de bio-industrie anders aan toe. Wist je dat er in Nederland jaarlijks 40 miljoen pasgeboren kuikentjes gedood worden omdat ze ‘niet nuttig’ zouden zijn? Daar moet een eind aan komen en daarom komen we in actie!

Het is namelijk niet alleen afschuwelijk, maar ook onnodig. Er zijn alternatieven genoeg. Zo kan er al veel eerder geselecteerd worden op geslacht, ruim voordat de eitjes een levensvatbaar kuikentje bevatten. In Duitsland en Frankrijk komt er daarom al een verbod op het doden van de jonge kuikentjes.

Precies de helft van alle kuikentjes die in de Nederlandse industrie geboren worden ondergaan dit lot. Het zijn de haantjes. De mannelijke kuikentjes zijn namelijk niet geschikt voor consumptie en leggen geen eieren. Daarmee hebben zij geen ‘economisch nut’ en is er voor de industrie ook geen reden om hen in leven te houden. Daarom moeten ze daags na hun geboorte dood.

Dit is afschuwelijk wreed en moet stoppen. Natuurlijk is het verbod op het doden van kuikentjes niet dé oplossing voor al het dierenleed, maar we kunnen in ieder geval 40 miljoen haantjes redden. Laten we daar geen dag langer mee wachten!

Daarom onze oproep: steun en deel deze actie met alle dierenvrienden die je kent. Help mee om dit dierenleed uit de wereld te helpen.

Stage bij de Hans van Mierlo Stichting

D66 D66 DENK Nederland 08-06-2021 08:19

Als stagiair help je onze wetenschappelijk medewerkers bij projecten over bijvoorbeeld sociale zekerheid, digitalisering of Europa. Dit kan gaan om het zoeken van literatuur, het opzoeken van bepaalde verdragen of wetteksten, of het inventariseren van een leeslijst. Ook kan je gevraagd worden kleine of grote stukken te schrijven onder begeleiding van één van onze medewerkers.

Marketingcommunicatie

Onze publicaties en evenementen gaan pas leven als ze de mensen bereiken voor wie deze interessant zijn. Daarom denken we non-stop na over manieren om politiek-wetenschappelijk onderzoek op nieuwe wijzen te verspreiden. Als stagiair help je hierbij.

Overige taken

Tot slot zijn er organisatorische taken waarvoor je verantwoordelijk bent. Denk hierbij aan het zoveel mogelijk zelfstandig onderhouden van onze algemene e-mailbox en het coördineren van de aanvragen die wij krijgen voor het geven van trainingen. Daarnaast verwachten we dat je meehelpt bij D66-congressen en andere evenementen. Dit betekent dat je af en toe ook in het weekend of de avonduren werkt.

Streef naar kernwapenvrije zone

SP SP Nederland 07-06-2021 09:45

Volgende week komt de Amerikaanse president Joe Biden naar de NAVO-top in Brussel. Eén van de grote actuele onderwerpen op de top is wapenbeheersing, ontwapening en non-proliferatie. Dat is een onderwerp te midden van bewapeningsplannen en een Koude Oorlogssfeer. Kernwapens zijn levensgevaarlijk en in een Koude Oorlogssfeer met zowel Rusland als China moeten ontwapening en diplomatie voorop komen te staan. In deze verslechterende omstandigheden in Europa kunnen de bestaande kernwapens niet onbesproken blijven.

Minister Bijleveld van Defensie en minister Kaag van Buitenlandse Zaken lieten de Kamer onlangs weten dat ontwapening onverminderd van belang is. Als covid het toelaat, zal er waarschijnlijk in augustus een ‘toetsingsconferentie’ van het non-proliferatieverdrag plaatshebben. Daar moet de verspreiding van kernwapens naar nieuwe landen worden voorkomen. Maar ook zouden er concrete aansporingen voor kernwapenontwapening moeten worden gedaan. Het is van belang dat Nederland in de aanloop naar de komende NAVO-top, maar ook die van december dit jaar, laat zien dat zij een einde wil maken aan de atoomwapenwedloop op eigen grondgebied.

Er zijn namelijk plannen om kernwapens te moderniseren. De F-16 wordt binnenkort vervangen door de F-35, voorheen bekend als JSF. Bovendien wordt de bom die nu onder de F-16 hangt, vervangen door een gemoderniseerde kernbom voor de F-35. Die bom heet B- 61-12. Nederland deelt de kernwapens met de Amerikanen. Niet alleen liggen ze op Nederlands grondgebied in Volkel, maar ook lopen we het risico dat Nederlandse piloten op een nare dag verplicht worden dit wapen af te werpen. Een dergelijke afspraak van nuclear sharing bestaat er ook tussen de VS en België, Duitsland, Italië en Turkije. In totaal gaat het waarschijnlijk om zo'n 100 atoomkoppen in vijf Europese landen.

Ik vraag de regering concrete plannen te maken om afscheid te nemen van de atoomtaak. In 2013 steunde een meerderheid van de Kamer mijn motie: geen kernwapens onder de JSF. Dat moet het uitgangspunt zijn. Het zou goed zijn als de regering – bij voorkeur samen met de andere NAVO-landen die een nucleaire taak hebben (België, Duitsland, Italië, Turkije) - aan de NAVO en de VS meldt dat van deze taak wordt afgezien. De fracties van de politieke partijen die nu nadenken over een regering zouden dit plan moeten steunen. Bedenk ook dat er in Duitsland verkiezingen voor de deur staan en dat er een kansrijke partij is, de Grünen, die af wil van de atoomtaak.

Maar hier moet het niet bij blijven. Laten we het goede voorbeeld geven, laten we streven naar een Europese kernwapenvrije zone. Dus ook inclusief Frankrijk en Groot-Brittannië. Uiteindelijk moeten alle kernwapens de wereld uit. Dat is in lijn met het onlangs aangenomen VN-verdrag tegen kernwapens. In januari 2022 is de eerste conferentie van landen die dit VN-verdrag hebben ondertekend. Het is belangrijk dat Nederland daar aanwezig is, op zijn minst als waarnemer, maar liefst met buurlanden die ook kernwapens delen met de Amerikanen.

Vervolgens, in de komende regeerperiode, kunnen we het VN-verdrag op het verbod van kernwapens tekenen - met zoveel mogelijk bondgenoten. Dan komt eindelijk een eind aan de verouderde wapenwedloop met deze massavernietigingswapens.

Kom met gerichte aanpak voor vaccinatie in kwetsbare wijken

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Nederland 03-06-2021 10:13

Door Mirjam Bikker op 3 juni 2021 om 10:08

Kom met gerichte aanpak voor vaccinatie in kwetsbare wijken

Kwetsbare wijken zijn het hardst getroffen door corona. De huidige uitnodigingen en informatie zijn niet genoeg op deze wijken gericht. Voor iedereen is het natuurlijk een eigen afweging of je kiest voor een coronavaccin. Maar we moeten wel iedereen in de gelegenheid stellen om die keuze te maken. Nu zien we dat mensen in kwetsbare wijken deze kans niet altijd hebben. Dat moet echt anders en snel ook.

Daarom doe ik vandaag samen met de PvdA het voorstel om te komen met een aanpak om de vaccinatiegraad in kwetsbare wijken te verhogen. Wereldwijd en ook in Nederland blijven kwetsbare wijken achter op de gewenste vaccinatiegraad. Dat terwijl de kans op infectie in dichtbevolkte en kwetsbare gebieden groter is. Daarom moet er zo snel mogelijk een gerichte aanpak komen voor deze wijken. Zet bijvoorbeeld een prikbus in en breng extra vaccinatielocaties op vertrouwde plekken in de wijk zoals buurthuizen.

Internationaal verbod op killer-robots

D66 D66 Nederland 29-05-2021 06:01

Wetenschappers waarschuwen al jaren voor de ontwikkeling van volledig autonome wapensystemen. Sinds de ontwikkeling van onbemande gevechtsdrones, die op afstand worden bestuurd, zijn de ontwikkelingen steeds sneller gegaan. Belhaj: ‘Het grote verschil met een onbemande, bestuurbare drone en een volledig autonoom wapensysteem is dat er altijd nog een menselijke vinger aan de trekker zit. Niet in het vliegtuig, maar wel achter de computer waarmee de drone bediend wordt. Hoe vervelend het ook is, er zal helaas altijd ergens op de wereld een gewelddadig conflict zijn. Ook Nederland wordt in sommige gevallen gedwongen om met geweld op te treden. Dat geldt ook voor onze NAVO-bondgenoten en andere Europese legers. Het is onacceptabel dat in oorlogssituaties volledig zelfstandige wapensystemen worden ingezet, of dat nu door terroristische groepen is of NAVO-legers. Geweld bewaar je als optie tot je echt niet meer anders kan, omdat het bijna kwestie van leven en dood is. Een menselijk oordeel hoort daar vanzelfsprekend bij.‘