Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

53 documenten

Foute bazen willen bewust de lonen ...

SP SP ChristenUnie Nederland 11-07-2019 08:36

Foute bazen willen bewust de lonen laag houden door Nederlanders en werknemers uit andere landen tegen elkaar uit te spelen. Wij leveren in, zij krijgen de winsten. Het rauwe kapitalisme aan het werk voor de mensen die het toch al goed hebben. De EU en Rutte moeten gestopt worden. We trekken samen met de ChristenUnie op om de ongebreidelde arbeidsmigratie aan banden te leggen en de uitbuiting aan te pakken.👇

SP en ChristenUnie: Bescherm werknemers, stel voorwaarden aan arbeidsmigratie

SP SP ChristenUnie Nederland 11-07-2019 07:40

Ongereguleerde arbeidsmigratie is schadelijk voor werknemers hier én elders. Daarom kondigen Christen Unie-leider Gert-Jan Segers en SP-leider Lilian Marijnissen een gezamenlijk initiatiefvoorstel aan om voorwaarden te stellen aan arbeidsmigratie.

‘Ik heb in Polen met eigen ogen de ontwrichtende werking voor de samenleving van arbeidsmigratie zonder regels gezien. We zien tegelijk de mensonterende omstandigheden waar arbeidsmigranten regelmatig onder moeten leven en werken in ons land. Zonder bescherming zijn mensen hier én elders vogelvrij. Met dit initiatiefvoorstel willen we daar een einde aan maken,’ zegt Lilian Marijnissen.

Wat de SP en de ChristenUnie betreft wordt het mogelijk om afspraken te maken tussen landen om voorwaarden te stellen aan arbeidsmigratie. Marijnissen: ‘Landen in Oost-Europa zien grote groepen mensen vertrekken. Hier zien we uitbuiting. De enige winnaars zijn de bedrijven die nóg meer geld kunnen verdienen. Door afspraken tussen landen te maken kunnen we een einde maken aan deze negatieve gevolgen. Bijvoorbeeld door te stellen dat de lonen eerst verhoogd moeten worden, voordat er ingezet mag worden op arbeidsmigratie. En door uitbuiting kei hard aan te pakken.’

Lees het hele interview met Lilian Marijnissen en Gert-Jan Segers in het AD.

Hoera, vandaag is Gert-Jan Segers 50 ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 09-07-2019 05:34

Hoera, vandaag is Gert-Jan Segers 50 jaar geworden! 🎉 🎂 Van harte gefeliciteerd, namens ons, en nog vele anderen 🙂

Samen met Rob Jetten en Gert-Jan ...

CDA CDA Nederland 07-07-2019 09:06

Samen met Rob Jetten en Gert-Jan Segers blikte fractievoorzitter Pieter Heerma terug op het afgelopen parlementaire jaar. Conclusie: het politieke midden kan het nog. #nieuwsuur

Wat is er veel gebeurd

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nederland 06-07-2019 20:00

Door Gert-Jan Segers op 6 juli 2019 om 21:54

Wat een voorrecht om afgelopen donderdagnacht met vijf ChristenUnie Kamerleden het parlementaire jaar af te sluiten na de de laatste stemmingen in de Tweede Kamer. Het werd vier uur voor we elkaar moe omhelsden en een foto maakten in de Tweede Kamer.

Als ik terugdenk aan het afgelopen jaar is juist die verbondenheid met elkaar wat me het meest dierbaar is.

Ik ervaar met Eppo, Carla, Joel, Stieneke (na de zomer terug van zwangerschapsverlof), Nico en met onze medewerkers werkelijk kameraadschap. We zijn verschillend, maar willen allen Jezus navolgen en daarmee het goede zoeken voor onze naasten en deze gebroken wereld.

Die verbondenheid met elkaar en onze God droeg ons ook door het afgelopen jaar heen. Het begin van de zomer is een moment om even te reflecteren, terug te blikken, stil te staan en stil te worden.

En wat is er veel gebeurd.

Het klimaatakkoord van nog maar enkele dagen geleden is een van de redenen waarom wij in dit kabinet zitten. We weten dat de schepping niet maakbaar is, maar wel kwetsbaar. En vanuit de verantwoordelijkheid die God ons geeft als rentmeesters van Zijn aarde ben ik dankbaar met de afspraken in dit akkoord.

Ik denk ook aan het kinderpardon waarvoor we bij de formatie niet voldoende steun kregen, maar dat we begin dit jaar toch voor elkaar kregen. Als ik denk aan die kinderen en hun gezinnen die nu hoop en toekomst hebben, dan ben ik dankbaar voor de mogelijkheid die op onze weg kwam.

Zo kan ik nog doorgaan met zaken zoals het pensioenakkoord waarmee we jongeren, werkenden en gepensioneerden perspectief bieden of de verlaging van de belasting op energie van 100 euro.

Maar ook de zaken die de landelijke media vaak over het hoofd zien. Denk aan het extra geld waarmee prostituees geholpen worden te stoppen, het geld voor de sluizen bij Kornwerderzand waarmee we het noorden van Nederland helpen, de aangescherpte regels voor de verkoop van alcohol, extra geld om werkdruk op de basisschool tegen te gaan of het geld dat het kabinet op ons initiatief vrijmaakt voor de strijd tegen antisemitisme. Veel van die resultaten zijn overigens ook te vinden op resultaten.christenunie.nl

Lastige momenten

Maar als ik terugdenk komen ook andere momenten boven. Lastige momenten. Soms waren er debatten waarin je merkt dat er een verruwing plaatsvindt in het parlement. Soms merkten we heel direct iets van de polarisatie en voelden we ons eenzaam. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de verdachtmakingen tegenover de door ons zeer gerespecteerde organisatie Siriz.

Ook denk ik aan momenten waarin we voorstellen deden waar geen steun voor was, we compromissen sloten waarin we onze christelijk-sociale idealen maar beperkt dichterbij konden brengen of genoegen moesten nemen met het behouden van wat we hebben.

Ik denk ook aan de gemengde gevoelens die er waren toen we in Europa besloten om als ChristenUnie en SGP verder te gaan in twee fracties. Het is buitengewoon spijtig dat er geen gezamenlijke fractie gevonden is waar beide partijen zich in thuis voelen. Tegelijkertijd ben ik dankbaar voor de manier waarop we samen die conclusie trokken, ik ben dankbaar dat we de onderlinge relaties goed hebben kunnen houden. Onze Peter van Dalen en SGP’er Bert-Jan Ruissen werken eraan om waar mogelijk samen het christelijk geluid in Europa te laten horen, óók vanuit twee verschillende fracties. We laten elkaar niet los.

Een ander verhaal

Vlakbij het Tweede Kamergebouw staat de Ridderzaal. Over enkele maanden klinkt daar de troonrede, maar het is nog maar twee weken geleden dat daar in die prachtige zaal woorden klonken die me diep raakten.

Op deze symbolische plek sprak Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris namens het nazi-bewind de proclamatie uit waarmee het bewind gevestigd werd dat uiteindelijk aan vele Joodse Nederlanders het leven zou kosten. Op uitnodiging van onze Staatssecretaris Paul Blokhuis werd op die plek kort geleden een conferentie over antisemitisme gehouden. Mensen uit de Joodse gemeenschap kwamen daar samen met betrokkenen uit de hele wereld om elkaar te zegenen, voorbede te doen en samen hun stem te laten horen tegen het voortwoekerend antisemitisme.

Een Duitse predikant nam het woord. Hij vertelde hoe zijn land, hoe hijzelf zich verantwoordelijk wist voor de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. En vroeg om vergeving voor de inktzwarte bladzijde van de geschiedenis van zijn land. Zo kwamen we samen op die symbolische plek met een ander verhaal. Het liet zien dat het kwaad niet overwint, maar uiteindelijk het licht. God heeft het laatste woord. Zijn hand laat niet los!

Het ontroerde me.

Dat besef is ook ten diepste hoe ik terugkijk op dit jaar. In al die mooie en lastige momenten mogen we weten en zien dat Zijn hand nooit los laat. God is erbij!

We weten ons verbonden met elkaar als ChristenUnie fractie, met u die ons steunt en voor ons bidt, maar bovenal met de God die ons draagt.

In dat vertrouwen sluiten we nu dit politieke jaar af en zien we vol verwachting uit naar de tijd die voor ons ligt.

Ik wens u en de uwen een mooie zomer vol verfrissing en vernieuwing!

Een hartelijke groet in verbondenheid,

Gert-Jan Segers

Niet maakbaar, wel kwetsbaar

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 03-07-2019 21:18

Door Gert-Jan Segers op 3 juli 2019 om 23:15

Ik zag het levenslicht in 1969. Sinds die tijd is het CO

-gehalte met 30% toegenomen en die toename in de atmosfeer gaat steeds sneller en zou in 2100 zomaar eens het dubbele van het huidige niveau kunnen zijn. En natuurlijk, CO

is een natuurlijk gas waar planten prachtig van groeien. Het zit zelfs in cola.

Maar het is ook een broeikasgas, waarvan het gehalte zo is toegenomen dat de temperatuur wereldwijd inmiddels een graad hoger is vergeleken met het begin van de industriële revolutie. Sinds het begin van die revolutie en vooral na de Tweede Wereldoorlog hebben we de fossiele brandstoffen uit de aarde er in ijltempo doorheen gejaagd en dat leidt tot opwarming.

Afgezien van het feit dat hierdoor steeds meer plekken op aarde minder leefbaar of zelfs onleefbaar zullen worden, is hier nog iets anders aan de hand. We leven simpelweg op te grote voet. Met onze ecologische voetafdruk hebben we als Nederlanders geëxtrapoleerd naar de gehele wereldbevolking inmiddels drieënhalve wereldbol nodig. Dit jaar viel onze Earth Overshoot Day nota bene al op 14 april.

Ja, wij hebben het goed, ‘hier’ en ‘nu’, maar dat gaat wel ten koste van ‘daar’ en ‘later’. Van de toekomst van onze kinderen. En dat terwijl we deze aarde in bruikleen hebben gekregen. Met deze manier van produceren en consumeren teren we in op het ons toevertrouwde kapitaal van toekomstige generaties, terwijl we rechtvaardige rentmeesters moeten en willen zijn.

De oorzaken zijn bekend en de gevolgen laten zich raden. We weten het, we meten het, maar we handelen er niet naar. En in Nederland al helemaal niet, dat even voor hen die denken dat wij als blinde vinken vooroplopen. Daarom is het Klimaatakkoord met recht een mijlpaal. Wat de ChristenUnie betreft een mooi akkoord, een ambitieus akkoord, een rechtvaardig akkoord.

Wel zorgde de hele kronkelweg naar dit akkoord toe voor onhelderheid en onzekerheid. Maar tegelijkertijd: wie had na de totstandkoming van het regeerakkoord met best al de nodige vergroenende maatregelen verwacht dat er nu een akkoord zou zijn met een effectieve CO2-heffing voor de industrie, een forse vermindering van de uitstoot in de landbouw door een warme sanering van varkenshouderijen en vernatting van het veenweidegebied, 70% elektriciteit uit zon en wind in 2030, concreet zicht op betalen naar gebruik in plaats van bezit van de auto en ook nog eens een forse korting op de energierekening in 2020?

De R is uit de maand, maar het R-woord is terug: rekeningrijden. Dat is even noodzakelijk als verstandig van het kabinet. Het is niet alleen een slimmere en rechtvaardiger manier van beprijzen van automobiliteit, maar wordt het voor het klimaat en de luchtkwaliteit ook beter.

Overigens ook mooi dat er niet alleen aan de auto is gedacht, maar dat ook het fietsgebruik weer een impuls krijgt met de extra investeringen in fietsparkeerplaatsen.

In de aanloop naar dit akkoord heeft de ChristenUnie-fractie zich voor en achter de schermen continu ingezet voor een evenwichtiger verdeling van de klimaat- en energierekening. Ik ben blij dat het kabinet de korting op de energierekening verhoogt met alleen al € 100 in 2020. Daar profiteren in relatieve zin de lage (midden)inkomens het meest van. Het is belangrijk dat de rekening van de energietransitie evenwichtig wordt verdeeld.

Niet alleen waar het gaat om burgers, maar ook als het gaat om bedrijven. De ChristenUnie wil niet dat bijvoorbeeld het MKB onevenredig opdraait voor de vervuiling van de multinationale industrie, maar wil juist dat de vervuiler betaalt.

De ChristenUnie staat in een traditie van vertrouwen in de samenleving. Het is dan ook niet voor niets dat wij warm worden van initiatieven als energiecoöperaties. Van initiatieven waarbij burgers zich organiseren van onderop en zo samen een prachtige bijdrage leveren aan hun buurt en daarmee aan onze samenleving. Het is belangrijk dat zij dit blijven kunnen doen en ik wil dat het kabinet daar ook aan bijdraagt.

Ik begon met het mooie jaar 1969. Het jaar waarin Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zette. Een jaar waarin de mensheid tot grote dingen in staat bleek. Weliswaar tot dingen die met flinke emissies gepaard gingen, maar toch.

Maar waarom zouden we in 2019 niet opnieuw grote dingen tot stand kunnen brengen. Innovaties, waarmee emissies lager worden, waarmee mobiliteit schoner wordt, waarmee productie en consumptie duurzamer worden. Het is daarom goed dat in het klimaatakkoord daar ook aandacht en geld voor is, zoals voor onderzoek naar de grootschalige duurzame productie van groene waterstof. Het kabinet wil dat Nederland hierin koploper wordt. Ik wil dat het kabinet Noord-Nederland als koploper aanwijst, omdat deze regio daar ook plannen voor heeft klaar liggen.

Laat ik ten slotte benadrukken, dat we dit alles niet doen, omdat de schepping maakbaar is, wel omdat ze kwetsbaar is. Niet omdat we de thermostaat van de wereld in handen hebben, wel omdat we invloed kunnen en hebben uit te oefenen op productie en consumptie in dit mooie land, waar wij verantwoordelijkheid voor dragen. Wij willen immers dat wij hier en nu het goede leven leven, zonder het leven van anderen elders en later te verslechteren.

Op vrijdagavond 5 juli willen ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 02-07-2019 15:35

Op vrijdagavond 5 juli willen Gert-Jan Segers, Carla Dik-Faber, Michel Klein en weerman en klimatoloog Reinier van den Berg met de achterban van de ChristenUnie in gesprek over het klimaatakkoord. Gert-Jan Segers vertelt hoe het klimaatakkoord tot stand is gekomen en wat daarin voor de ChristenUnie belangrijk is. Reinier van den Berg gaat in op feiten en fabels rondom klimaatverandering. Tijdens de informatieavond is er veel ruimte voor interactie en vragen, uiteraard ook voor kritische vragen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op https://www.christenunie.nl/informatieavond-klimaatakkoord

Klimaatakkoord

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 28-06-2019 14:21

Door Gert-Jan Segers op 28 juni 2019 om 16:10

Het klimaatakkoord is een uiting van goede zorg voor een kwetsbare schepping. Het is ambitieus, maar houdt ook rekening met de draagkracht van gewone gezinnen en mensen met een smalle beurs. Bovendien nemen we echt de tijd voor de uitvoering ervan.

We weten dat we de wereld zelf niet kunnen redden, maar ook dat we geroepen zijn om goede rentmeesters te zijn. Met het klimaatakkoord brengen we een deel van de ambities van de ChristenUnie dichterbij.

Voorstellen die de ChristenUnie eerder deed, staan nu in het klimaatakkoord, zoals een CO2-heffing voor vervuilende industrie, zoals de omslag naar kringlooplandbouw, rekeningrijden, het voorstel om de belasting op energie zo te verlagen dat opnieuw met name lage en middeninkomens daarvan profiteren en een gemiddeld huishouden 100 euro minder energiebelasting hoeft te betalen, terwijl vervuilende bedrijven juist zwaarder worden belast.

Het klimaatakkoord is een mooi resultaat en ik geloof dat we vandaag een belangrijke stap zetten in zowel de zorg voor de schepping als in het omzien naar elkaar.

Mooie column van Gert-Jan Segers ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 18-06-2019 11:27

Mooie column van Gert-Jan Segers naar aanleiding van Vaderdag 👇

Reactie op de plannen voor de Publieke Omroep

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-06-2019 14:39

Door Gert-Jan Segers op 14 juni 2019 om 16:09

Reactie op de plannen voor de Publieke Omroep

De publieke omroep is er niet alleen voor ons allemaal maar ook van ons allemaal. Daarom is het goed dat Minister Slob een plan heeft gepresenteerd waardoor de omroep nog meer echt een publieke omroep wordt.

Minder afhankelijk van commercie, sterkere positie voor geprofileerde ledenomroepen en extra aandacht voor de regio. Met een extra impuls laat het kabinet zien dat een sterke publieke omroep de moeite waard is. Tegelijkertijd vragen we de omroepen ook zelf te investeren in een gevarieerd aanbod, waarin onder meer nieuwsvoorziening en levensbeschouwing een belangrijke plek hebben.