Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

7 documenten

Verslag Partijraad 22 februari 2020

SP SP Nederland 16-09-2020 12:37

Besluiten

De partijraad stemt in met het benoemen van Jannie Visscher als voorzitter van de partijraad.

De partijraad steunt de benoeming van de commissie die aan de slag is in Breda.

De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.

De partijraad bekrachtigt de besluiten van het congres van 14 december 2019.

De partijraad bekrachtigt de keuze van het partijbestuur voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

De partijraad besluit om niet deze, maar volgende partijraad te stemmen over het streamen-voorstel.

De partijraad stemt tegen de voorstellen van Arnhem c.s. over de opdracht van de kandidatencommissie.

De partijraad stemt in met de programmacommissie.

De partijraad stemt in met de kandidatencommissie.

De partijraad stemt in met de geschillencommissie afdrachtregeling.

De partijraad stemt in met de beroepscommissie.

Partijvoorzitter Jannie Visscher opent de partijraad en kondigt als gast Donald Pols aan, directeur van Milieudefensie.

Donald Pols: ‘Sommige van mijn milieuhelden hebben een verbinding met de SP. Remi Poppe natuurlijk, Sandra Beckerman. Onze toekomst als vrije en gezonde samenleving wordt bepaald door een ding: draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid. Er is groeiende onvrede over een politiek-economisch model dat leidt tot grotere ongelijkheid. Ook klimaatbeleid ontsnapt niet aan het oordeel van de samenleving. Klimaatbeleid heeft verdelingseffecten. Mensen met lagere inkomens betalen drie tot vier keer zoveel energiebelasting, terwijl 80 procent van de subsidies naar grote bedrijven gaat.

Eerlijk klimaatbeleid is niet: weerstand voorkomen. Het begint bij het besef dat we iedereen nodig hebben. Iedere persoon, ieder bedrijf maakt elke dag keuzes en kan elke dag bijdragen om klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Stel je voor dat we de kracht van 17 miljoen mensen en 2 miljoen bedrijven kunnen mobiliseren. Schouder aan schouder. Pas als we stoppen om mensen in dit land te zien als potentiële weerstand en ze zien als partners, komt er wat van. Onze tijd is nu.’

In de discussie met de partijraad geeft Pols onder andere nog aan dat de overheid collectief moet organiseren dat iedereen duurzame keuze kán maken en het niet moet afhangen van of je genoeg geld hebt, en dat energiecoöperaties een goed idee zijn, maar niet dé oplossing.

Mededelingen en stemmingen door algemeen secretaris Arnout Hoekstra

> De partijraad stemt in met het benoemen van Jannie Visscher als voorzitter van de partijraad.

AH: ‘Dirk van Duppen was op de vorige partijraad met Johan Hoebeecke onze gast. Hij is terminaal ziek. Tiny Kox is vorige week bij Dirk op bezoek geweest. Heeft nieuw boek, over zijn leven. Heel inspirerend. Jullie kunnen het boek kopen bij de uitgang straks.’

AH: ‘Pim Siegers al een tijdje ziek – hij heeft hartklachten. Er ligt een grote kaart voor hem klaar. Schrijf er even wat op om hem te steunen.’

AH: ‘In de Afdeling Breda is een hoop ellende. Helaas hebben we als partijbestuur de regie moeten nemen. Een commissie, met Theo Coskun, Merian Marijnissen en Johan Kwisthout, is bezig om daar zo snel mogelijk een gezonde situatie krijgen. Graag steun voor het aanstellen van deze commissie.

> De partijraad steunt de benoeming van de commissie die aan de slag is in Breda.

AH: ‘Lilian heeft binnenkort een avond met politieagenten, op 4 maart in Utrecht. Ken je politieagenten, heb je ideeën om agenten daar te krijgen? Meld je en neem flyers mee.’

> De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.

> De partijraad bekrachtigt de besluiten van het congres van 14 december 2019.

Jannie Visscher over de samenstelling van het dagelijks bestuur (DB)

JV: ‘Van het congres hebben we meegekregen: graag een compact DB. We hebben met alle partijbestuursleden gesproken. We zijn gekomen tot de volgende samenstelling:

Jannie Visscher, voorzitter, coördineert campagnes en hoofd communicatie

Arnout Hoekstra, algemeen secretaris, internationale secretariaat en personeel en organisatie

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter, stippelt politieke lijnen en prioriteiten uit

Thijs Coppus, penningmeester, huisvesting, ict en bedrijfsvoering

Spencer Zeegers, scholing en ondersteuning van afdelingen.

Andere taken wordne over het partijbestuur verdeeld, of gedelegeerd naar teamleiders in de Moed. We willen voorkomen dat het DB een bestuur in een bestuur wordt, dus we zorgen dat discussies gevoerd worden waar ze gevoerd moeten worden.’

> De partijraad bekrachtigt de keuze van het partijbestuur voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

Fractievoorzitter Lilian Marijnissen over ‘Ieder zijn eerlijke deel’

Na een filmpje over de campagne spreekt Lilian met Jimmy Dijk uit Groningen. LM: ‘ De winsten zijn sky high, de lonen van mensen stijgen nauwelijks: die trickle down en kapitalisme werken niet. Dus mensen moeten meer zeggenschap krijgen. Wat hebben we al gedaan?Het loonsymposium, de loonrede, de motie voor 5 procent loonstijging, voorstellen voor de Nieuwe Economie, de uitnodiging van Arnand Giridharadas in de Tweede Kamer. Wat is er nodig? De lonen omhoog, een miljonairsbelasting, herwaardering van de publieke sector, een basisbeurs en een rechtvaardig pensioen. We zijn op zoek naar een titel voor deze campagne die dit kan omvatten. Wat gaan we doen? Er komt een aftrap in mei, er komt een onderzoek door ons Wetenschappelijk Bureau, we doen een steekproef onder werknemers, we gaan de publieke sector organiseren met lokale en landelijke acties, we maken een petitie en komen met een pakket aan initiatieven.’

JD: ‘We hebben in de afdeling Groningen mensen bij elkaar gebracht om mensen in bedrijven te organiseren. Waar hebben veel mensen gewerkt? Bij call centers. We zijn eerst aan de poort gaan staan, hebben kaartjes met elastiekjes aan fietsen vastgemaakt. Zo hebben we een basis gebouwd en konden we een zwartboek opstellen. In het kort: de werkdruk is te hoog en de lonen te laag. Er is geen pensioenopbouw. Mensen werden getimed als ze gingen plassen. Mensen organiseren is anders dan in de buurt; mensen zijn namelijk bang om hun baan te verliezen. We moeten dan ook de goede snaar weten te raken. Afdelingen: als je wilt meedoen, meld je bij mij. Doe in je gemeenteraad lokale voorstellen. En pak gericht bedrijven aan.’

De partijraad bespreekt de campagne. Daar komt uit dat de samenwerking met de FNV gezocht moet worden, ook lokaal.

Arnout Hoekstra over de uitvoering van de congresbesluiten

AH: ‘Ik heb alle opdrachten in een planning gezet. Die is jullie toegestuurd.’

De partijraad spreekt over het congresbesluit om het streamen van de partijraad aan de partijraad over te laten.

> De partijraad besluit om niet deze, maar volgende partijraad te stemmen over het streamen-voorstel.

Op de vraag of de kaderscholing op 21 maart verplaatst kan worden in verband met de antiracisme-demonstratie op die dag, antwoordt AH dat onze mensen zelf kunnen kiezen waar ze naartoe gaan. Op de vraag waarom de openstaande congresbesluiten van het congres uit 2018 niet in de planning staan, antwoordt AH dat die op de volgende partijraad aan de orde zullen komen.

Congresevaluatie door Neeltje Peters en Cynthia Smeets

CS: ‘De commissie bestond uit Nicole van Gemert, Cynthia Smeets, David de Vreede, Neeltje Peters en Arnout Hoekstra. We hebben gesproken met de congrescommissie, de kandidatencommissie, de kiescommissie, de dagvoorzitters en het evenemententeam. Ook is gesproken met kandidaten voor het partijbestuur.

Veel leden zijn onvoldoende op de hoogte hoe onze democratie werkt. Er was een lage opkomst op de ledenvergaderingen. Het vakje om op heel de voordracht te stemmen werd als te sturend ervaren en leidde tot ongeldige stemmen. We pleiten voor een kleinere congrescommissie en voor het zorgen van constante monitoring van de staat van de partij. Handhaaf de voordracht maar zorg voor gelijk speelveld. Kies de penningmeester in functie. Stel stemmen centraal, haal het vakje ‘heel de voordracht’ weg en laat afdelingen de blanco stemformulieren ook terugsturen. Denk verder na over de stemprocedures op congressen, werk aan nieuwe stoere merchandise, wees kritisch op de lengte van filmpjes en speeches, maar draaiboeken en zorg voor één verantwoordelijke voor de organisatie.

De evaluatiecommissie gaat graag aan de slag met een uitvoeringsplan voor de opvolging van de aanbevelingen.’

De partijraad voegt nog toe dat er moet worden nagedacht over het laten stemmen van de ruim 400 leden in het buitenland.

AH: ‘We gaan graag in op jullie aanbod om de aanbevelingen tot voorstellen te maken.’

Arnout Hoekstra over de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen

AH: ‘Bij één kandidaat-lijsttrekker kan de partijraad die benoemen. Als we twee of meer kandidaten-lijsttrekker hebben, komt er een extra congres want dat moet van de statuten.’

JV: ‘Voor de programmacommissie hebben wij gevraagd: Ronald van Raak als voorzitter, Gerrie Elfrink, Renske Leijten, Mariska ten Heuw, Jimmy Dijk, Mahir Alkaya, Marcel Olierook en de nog te kiezen lijsttrekker.’

AH: ‘Voor de kandidatencommissie stellen wij voor: Voorzitter Bastiaan van Apeldoorn, Emile Roemer, Thijs Coppus, Eric van den Broek, Nicole van Gemert, Jannie Visscher, Arda Gerkens, Bram Roovers, Agnes Kant, en de nog te kiezen lijsttrekker.’

Er wordt gestemd over een voorstel van de afdelingen Arnhem, Berkelland, Winterswijk, Apeldoorn, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Beuningen, West Maas en Waal, Zutphen, en Oude IJsselstreek. De voorstellen zijn:

– Dat de kandidatencommissie als opdracht meekrijgt om gericht te zoeken naar kandidaten die actief zijn zowel in de afdelingen als op straat, en dit als voorwaarde opneemt in de profielschets kandidaat Tweede Kamer.

– Dat de kandidatencommissie de opdracht meekrijgt om gericht te zoeken naar kandidaten uit ALLE lagen van de bevolking zodat we ook laten zien dat we een partij zijn voor iedereen en en afspiegeling zijn van de samenleving.

> De partijraad stemt tegen de voorstellen van Arnhem c.s. over de opdracht van de kandidatencommissie.

JV: ‘Ik stel voor een passage in de profielschets toe te voegen over actief zijn en alle lagen van de bevolking, maar zonder dat het te veel beperkt. ’

> De partijraad stemt in met de programmacommissie

> De partijraad stemt in met de kandidatencommissie

Arnout Hoekstra over commissies

AH: ‘We hebben een beroepscommissie waar leden in beroep kunnen gaan tegen besluiten van partijorganen. Daarnaast hebben we een geschillencommissie afdrachtregeling. Beide waren begin 2017 benoemd. In de geschillencommissie nemen we afscheid van Wiel Senden, en Wim van Gammeren. Wij stellen voor om de commissie als volgt te benoemen: Paul Ulenbelt, Bets Beltman en Meta Meijer. In de beroepscommissie bedanken wij Sonja Klaassens, Bert Peterse en Rob van Ravensberg voor hun diensten de afgelopen jaren. En stellen voor: Tamara Koppelaar, Boris Stil, Ronald van Hal, Henk van Gerven en Jan Dresmé

> De partijraad stemt in met de geschillencommissie afdrachtregeling

> De partijraad stemt in met de beroepscommissie

Lilian Marijnissen sluit de partijraad af met een speech

LM: ‘Een week of drie geleden won Sinn Fein de verkiezingen in Ierland. Wat decennia onmogelijk leek, gebeurde. Juist in Ierland, won de roep om betaalbare huisvesting, eerlijk loon en eerlijke verdeling van de welvaart. Ik heb Mary Lou Mcdonald van harte gefeliciteerd en bedankt voor de inspiratie. In de VS inspireert Bernie Sanders’ strijd jonge mensen. De tijdgeest is aan het kantelen. Het WRR dat concludeert dat de arbeidmarkt voor veel mensen níét werkt; de kanteling over ceta, da zoals het ernaar uitziet niet door de Eerste Kamer gaat komen.

Wij hebben veel van onze voorstellen al klaarliggen.

De herwaardering van wat ons allemaal is. Een einde aan marktwerking, managementdenken en georganiseerde wantrouwen. Aantrekkelijk en uitdagend werkvoor zorgwerkers, politieagenten en onderwijzers. Het is tijd voor wederopbouw. Hoe schaamteloos is het dat partijen er nu pas achter komen dat het sluiten van de verzorgingshuizen een historische fout was. We hebben een concreet alternatief: zorgbuurthuizen. We kunnen nu beginnen met bouwen. Steeds meer afdelingen zijn er al actief mee.

De wooncrisis komt niet uit de lucht vallen: die is het gevolg van politiek falen. Het staat zelf in de grondwet dat volkshuisvesting een taak van de overheid is. Maar politici maakten er een markt van. Klimaat. Op 95 procent van de geschikte daken ligt nog geen zonnepaneel, maar de regering wil het onaantrekkelijker maken. Leg nou als overheid zelf die panelen. Riolering hebben we toch niet huishouden voor huishouden geregeld? Dat regelde de overheid! Laten we het samen doen: het is de hoogste tijd voor klimaatrechtvaardigheid.

En we leggen het kapitalisme aan de ketting. Meer loon, zekerheid en zeggenschap voor werknemers. Onze voorstellen op die gebieden krijgen steeds meer aanhang. Het is tijd dat het gaat gebeuren.’

1 mei is Dag van Onze Helden

SP SP Venlo 30-04-2020 22:12

De SP in Limburg doopt de ‘Dag van de arbeid’ tot de ‘Dag van onze helden’ en organiseert een online manifestatie voor de herwaardering van vitale beroepen. Want achter de mensen in vitale beroepen staan is nu meer dan ooit nodig! Zij doen zoveel voor ons, laten wij dan samen iets terug doen voor hun! 

 

In deze tijd van Coronacrisis zien we dat niet de bankdirecteuren of aandeelhouders onze samenleving draaiende houden, maar juist de chauffeurs, verpleegkundigen, schoonmakers, leraren en vele andere mensen in vitale beroepen. Op 1 mei vieren wij de Dag van Onze Helden als ode, maar tegelijkertijd ook als serieuze oproep voor de herwaardering van het werk dat mensen in vitale beroepen doen voor onze samenleving.

 

We gaan dit jaar niet naar bijvoorbeeld het Malieveld om te pleiten voor betere arbeidsvoorwaarden en hoger salaris, maar komen – indachtig de Coronamaatregelen – vanachter onze computers samen om te praten met werknemers in vitale beroepen en vele anderen, over hoe zij in deze tijd hun werk beleven en hoe we deze beroepen ook na de Coronacrisis opnieuw gaan herwaarderen.

 

ONLINE MANIFESTATIE 1 MEI DAG VAN ONZE HELDEN

Op vrijdag 1 mei organiseren wij een online manifestatie waar wij in gesprek gaan met mensen uit vitale beroepen. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman zal in gaan op vragen hoe de politiek aan de slag moet met de herwaardering van mensen in vitale beroepen. Ook zal ze ingaan op het belang van samen strijden voor betere arbeidsvoorwaarden.  

 Ben jij erbij en maak je samen met ons een slinger van solidariteit voor alle mensen in vitale beroepen? Laat dan weten dat jij erbij bent.

De manifestatie begint om 16.00 uur en is te volgen via Zoom. Onderaan het artikel meer over de programmaonderdelen en hoe in te loggen met Zoom.

 

POSTER

Onlangs startten alle Limburgse SP-afdelingen de postercampagne #onzehelden met het iconische beeld van een verpleegkundige met mondkapje, geschilderd door Yasja Ligtelijn.

Al ruim 500 posters werden besteld en prijken nu achter de ramen van mensen die hun steun betuigen aan mensen in vitale beroepen.

Ga naar www.respectvooronzehelden.nl en bestel zelf een poster om achter je raam te hangen.

 

PROGRAMMA

15.30 uur online inloop 16.00 uur start van het programma door Jordy Clemens 16.15 uur in gesprek met mensen uit vitale beroepen 16.40 uur in gesprek met Sandra Beckerman 17.00 uur Digitale flashmob  

De mensen waarmee we om 16.15 uur in gesprek gaan zijn een buschauffeur, thuiszorgmedewerker, leraar en schoonmaker.

Na afloop van het online programma is er nog ruimte om digitaal na te borrelen.

 

MEEDOEN? Super tof dat je samen met ons de dag van onze helden wilt vieren! Om mee te kunnen doen vragen wij jou om ZOOM te gebruiken via deze link: https://us02web.zoom.us/j/84922753219?pwd=dzZKY3RBSkI4MnpiMnBtOVpOZTNrUT09

Download en installeer ZOOM. Dit gaat het simpelst via deze link: https://zoom.us/download Maak een eigen account aan (is gratis). Klik op Join meeting en vul de Meeting ID in: 849 2275 3219 en het wachtwoord: 531530 We willen je vragen om tijdens het ZOOM-gesprek je microfoon uit te doen wanneer je niet spreekt.

Aanmelden is niet noodzakelijk, voor vragen kunt u terecht bij Cynthia Smeets.  VRAGEN AAN TWEEDE KAMERLID SANDRA BECKERMAN? Laat het ons vooraf weten! Stel jouw vragen over de herwaardering van vitale beroepen vast via csmeets@sp.nl zodat we jouw vragen tijdens de bijeenkomst kunnen beantwoorden.

 

Limburgse SP doopt ‘Dag van de arbeid’ om tot ‘Dag van onze helden’.

SP SP Venray 29-04-2020 21:13

1 mei is de ‘Dag van de arbeid’. De Limburgse SP doopt deze dag om tot de ‘Dag van onze helden’ en organiseert een online manifestatie voor de herwaardering van vitale beroepen. 

Recentelijk startten alle Limburgse SP afdelingen de postercampagne #onzehelden  met het iconische beeld van een verpleegkundige met mondkapje, geschilderd door de Mural Kunstenaar Yasja Ligtelijn. 

Al ruim 500 posters werden via: www.respectvooronzehelden.nl besteld en prijken nu achter de ramen van mensen die hun steun betuigen aan mensen in vitale beroepen. Onder hen zijn vuilnismannen, zorgverleners, chauffeurs, schoonmakers, leraren en vele anderen. 

De online manifestatie zal in het teken staan van de herwaardering in de vorm van betere salarissen en arbeidsvoorwaarden voor mensen in vitale beroepen. De SP gaat onder andere in gesprek met thuiszorgmedewerkers, leraren, buschauffeurs en schoonmakers over hoe zij in tijdens van Corona tegen hun werk aankijken, maar ook over wat er moet gebeuren in de toekomst. 

SP Tweede kamerlid Sandra Beckerman zal aanwezig zijn om met mensen in gesprek te gaan over de zorgen, die er leven en ook zal zij ingaan op vragen van aanwezigen. 

Programma 

Het programma start 1 mei met een inloop om 15.30 uur, de manifestatie begint om 16.00 uur en is te volgen via ZOOM: 

Om mee te kunnen doen vragen wij jou om ZOOM te installeren via deze link.

1. Download ZOOM. Dit gaat het simpelst via deze link.

2. Maak een eigen account aan (is gratis).

3. Klik op Join meeting en vul de Meeting ID in: 849 2275 3219 en het wachtwoord: 531530

4. We willen je vragen om tijdens het ZOOM-gesprek je microfoon uit te doen wanneer je niet spreekt. Aanmelden is niet noodzakelijk, voor vragen kunt u terecht bij Cynthia Smeets via csmeets@sp.nl.

Limburgse SP doopt ‘Dag van de arbeid’ om tot ‘Dag van onze helden'

SP SP Maastricht 29-04-2020 06:51

1 mei is de ‘Dag van de arbeid’. De Limburgse SP doopt deze dag om tot de ‘Dag van onze helden’ en organiseert een online manifestatie voor de herwaardering van vitale beroepen.

Recentelijk startten alle Limburgse SP afdelingen de postercampagne #onzehelden  met het iconische beeld van een verpleegkundige met mondkapje, geschilderd door de Mural Kunstenaar Yasja Ligtelijn.

Al ruim 500 posters werden via: www.respectvooronzehelden.nl besteld en prijken nu achter de ramen van mensen die hun steun betuigen aan mensen in vitale beroepen. Onder hen zijn vuilnismannen, zorgverleners, chauffeurs, schoonmakers, leraren en vele anderen.

De online manifestatie zal in het teken staan van de herwaardering in de vorm van betere salarissen en arbeidsvoorwaarden voor mensen in vitale beroepen. De SP gaat onder andere in gesprek met thuiszorgmedewerkers, leraren, buschauffeurs en schoonmakers over hoe zij in tijdens van Corona tegen hun werk aankijken, maar ook over wat er moet gebeuren in de toekomst.

SP Tweede kamerlid Sandra Beckerman zal aanwezig zijn om met mensen in gesprek te gaan over de zorgen, die er leven en ook zal zij ingaan op vragen van aanwezigen.

Programma

Het programma start met een inloop om 15.30 uur, de manifestatie begint om 16.00 uur en is te volgen via ZOOM:

Om mee te kunnen doen vragen wij jou om ZOOM te installeren via deze link:

https://us02web.zoom.us/j/84922753219?pwd=dzZKY3RBSkI4MnpiMnBtOVpOZTNrUT09

1. Download ZOOM. Dit gaat het simpelst via deze link: https://zoom.us/download

2. Maak een eigen account aan (is gratis).

3. Klik op Join meeting en vul de Meeting ID in: 849 2275 3219 en het wachtwoord: 531530

4. We willen je vragen om tijdens het ZOOM-gesprek je microfoon uit te doen wanneer je niet spreekt.

Aanmelden is niet noodzakelijk, voor vragen kunt u terecht bij Cynthia Smeets via csmeets@sp.nl.

 

'Kleine gasvelden in Drenthe versneld leeggehaald' SP stelt vragen

SP SP Drenthe 11-07-2019 10:01

Vandaag verschenen er berichten* in de media over het onderzoek van vier regionale omroepen naar de gaswinning uit de kleine gasvelden in de vier noordelijke provincies.  Er wordt meer gas gewonnen dan oorspronkelijk was gepland. Ook blijkt dat de gasconcerns toestemming vragen om de productie op te voeren. De SP Drenthe heeft vandaag vragen gesteld.

Kent u het onderzoek uit het bericht van 11juli 2019 van de vier regionale omroepen? Wat is daarop uw reactie? Zijn er bij u op enige wijze signalen binnen gekomen dat, in plaats van gestage afbouw (minister EZK 2018) er versnelling en verhoging van de gaswinning in Drenthe zou gaan plaats vinden. Kunt u dit toelichten? Zijn er bij u op enige wijze signalen binnen gekomen wat de reden is waarom de kleine velden nu versneld tot de laatste druppel worden leeggehaald? Kunt u dit toelichten? Wat is volgens u de reden voor de versnelling en verhoging van de gaswinning uit de kleine velden? Is u op enige manier bekend of de kleine velden, die nu versneld worden leeggepompt, gebruikt gaan worden om gas op te slaan of voor de opslag van andere stoffen? Kunt u dit toelichten?

*RTV Drenthe https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/149702/Kleine-gasvelden-in-Drenthe-versneld-leeggehaald

 

Sandra Beckerman stelde vandaag onderstaande vragen aan de miniser van EZK:

Schriftelijke vragen van lid Beckerman aan de minister van EZK over het

journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van

Nederland

1 Kent u het onderzoek van 11juli 2019 van vier regionale omroepen over het onderzoek naar kleine gasvelden? 1) Wat is daarop uw reactie?

2 Waarom hebt u besloten meer gas te winnen dan eerder vergund was?

3 Waarom besluit u de periode van de winning in te korten?

4 Waarom worden oude putten niet afgesloten, maar juist weer in gebruik

genomen?

5 Hoeveel gas wordt er per veld gewonnen? Welk afbouwplan is er per veld? Kunt u dat in een overzicht weergeven?

6 Geldt het meer en sneller winnen van gas alleen voor het Noordoosten, of ook voor de rest van Nederland? Kunt u gegevens van overige velden ook in het overzicht uit vraag 5 meenemen?

7 Wat gaat u doen voor omwonenden die zich grote zorgen maken?

8 Hoe verklaart u de uitkomsten van dit onderzoek na uw belofte in uw brief van 30 mei 2018, waarin u aangeeft te kiezen voor een gestage afbouw voor de kleine velden? 2)

9 Welke lessen uit Groningen heeft u geleerd die u in die brief noemt? Hoe

heeft u die lessen toegepast?

10 Wat betekent in uw brief: "alleen als het veilig kan?"

11 In uw brief beloofde u dat er werd gezorgd voor financiële zekerheden zodat operators t.z.t kunnen voldoen aan hun verwijderingsverplichting. Wat is daar van terechtgekomen?

12 In uw brief beloofde u dat er werd gezorgd voor het verbeteren van de

schadeafhandeling. Wat is daarvan terechtgekomen?Wat merken inwoners in Nederland met schade van de onafhankelijke, landelijke afhandeling van

mijnbouwschades? Hoeveel mensen hebben hier al gebruik van gemaakt en zijn tevreden met die afhandeling?

13 In uw brief beloofde u dat er een bijdrage aan de omgeving werd geleverd. Wat is daarvan terechtgekomen? Kunt u praktische voorbeelden noemen waar mensen gecompenseerd zijn voor de last die zij ondervinden van de gaswinning?

14 In uw brief beloofde u dat de lokale overheden werden betrokken bij de

gaswinning en de bredere energietransitie. Wat is daarvan terechtgekomen? Kunt u uw antwoord toelichten?

15 Kunt u in een schema overzichtelijk maken hoeveel het gas in het

Groningenveld de afgelopen 7 jaar is afgebouwd? Kunt u in dat schema

overzichtelijk maken hoeveel gas er in dezelfde periode uit kleine velden is

gehaald? Kunt u tevens meenemen in dat schema wat de opbrengsten zijn

geweest? En wat de prognose is voor komende 5 jaar?

16 Baseert u uw besluiten op lagere inkomsten uit het Groningenveld? Kunt u uw antwoord toelichten?

Zie ook: Energie

Super zaterdag Veendam

SP SP Veendam 16-03-2019 19:18

Vandaag was het in Veendam,net als in heel veel steden, plaatsen en dorpen in Nederland, rood op straat.

Afdelingsvoorzitter Lian Veenstra: ‘Met een grote groep activisten en onder aanvoering van onze lijsttrekker Eelco Eikenaar zijn we het centrum van Veendam en de wijken in gegaan. We doen dit vaker, maar vandaag deden we de oproep om te gaan stemmen op 20 maart! Lian:’ Een groep SPers bleef in het centrum en een groep ging samen met Sandra Beckerman de wijk Noord in. We spraken met ruim 75 mensen in deze wijk en hebben daar goede gesprekken gevoerd. Waar wij per ongeluk in de war zijn geraakt door NEE-JA stickers en door de wind de flyer in de bus is gewaaid..onze excuses daarvoor!’

NIET STEMMEN HELPT NIET!

20 maart 2019: Provinciale statenverkiezingen

Terugblik: Actiejaar 2018

SP SP SGP CDA Veenendaal 28-12-2018 19:00

2018 kende een zinderende zomer. Elke klimaatontkenner zal zich op zijn minst even achter de oren moeten krabben, of gewoon moeten toegeven dat het klimaat op dreef is. Even zinderend zijn de diverse acties die de SP het afgelopen jaar in Veenendaal en daarbuiten heeft gevoerd. We blikken terug...

Cultuur, Sport en Recreatie Red ons stadsstrand

Ook in 2018 zette de actie 'Red Ons Stadsstrand' zich voort. Op een presentatie-avond in Theater 'de Lampegiet' werden verschillende plannen voor de toekomst van het stadsstrand gepresenteerd. AJ Breur presenteerde het plan van 'Red Ons Stadsstrand': behouden in omvang en aard zoals het nu is. Daar hebben immers bijna 11.000 mensen voor getekend.

De bijeenkomst was georganiseerd door de 'werkgroep stadsstrand' onder leiding van VVD'er Dylan Lochtenberg. Deze werkgroep wilde aanvankelijk niet dat er vertegenwoordiging van andere partijen aanwezig was bij de presentaties. De groep koos ervoor om in de schaduw te werken. Na de nodige druk besloot de werkgroep als nog de deuren voor de bijeenkomst te openen voor de andere partijen. Elke fractie mocht uiteindelijk één afgevaardigde naar de presentaties sturen. Namens de SP was Sietse van der Bij aanwezig.

Hoewel zo'n 11.000 bezoekers van het centrum hadden aangegeven het hele stadsstrand te willen behouden, sorteerde het College van Burgemeester en Wethouders voor op een gebouw van drie hoog op die plek. In februari vond hierover een stadsgesprek plaats in het gemeentehuis; in de aanloop daar naartoe organiseerde de SP haar eigen stadsgesprek in de Hoofdstraat, waar mensen konden aangeven wat ze wilden. Het volledige stadsstrand? Of een gebouw van drie hoog?

Ook op het stadsgesprek van de gemeente bleken de collegeplannen niet bijster populair. Evenmin het plan om 'de Lampegiet' naar het stadsstrand te verplaatsen. Wat wel een populair idee was? U raadt het al: behoud van het volledige stadsstrand. Twee weken (en een SP-actie in de Hoofdstraat) later besloot de gemeenteraad alsnog te bouwen op het strand. Alleen de SP en Denk stemden tegen. Een tegenvoorstel van de SP, om het gehele stadsstrand te behouden, kreeg nauwelijks steun. Uit de verkiezingsuitslag in maart zou uiteindelijk blijken dat het voor partijen niet uitmaakte wat ze feitelijk voor het stadsstrand deden; als ze maar hard genoeg roepen dat ze het strand een warm hart toedragen.

Roodstock Strandfestival

Veel politieke partijen ZEGGEN dat ze meer evenementen willen in Veenendaal; slechts één partij doet het ook echt. En ondanks het door regen uitvallen van het ROODSTOCK strandfestival van vorig jaar, was de SP geenszins ontmoedigd om dit jaar weer een editie te organiseren. Na maandenlange voorbereiding, en flyeren in de weken vooraf, was het zover...

... op 1 september vond ROODSTOCK 2018 plaats. Op een zonovergoten stadsstrand waren er optredens, sport en spel, informatie, en een toespraak van Europarlementariër Anne-Marie Mineur. Afhankelijk van het weer, en de staat van het strand, zal er volgend jaar ook weer een ROODSTOCK strandfestival plaatsvinden op het stadsstrand.

Onderwijs Gastpleinwacht

Al geruime tijd strijden leerkrachten in het basisonderwijs voor een betere beloning, verlaging van de werkdruk en het aanpakken van het lerarentekort. Op woensdag 14 maart was er weer een actiedag. Ook op Het Baken was er aandacht voor de acties; in het kader hiervan werden er 'gastpleinwachten' uit de politiek ingezet. Onder wie SP'er Jan Breur. Breur: "Het basisonderwijs is ontzettend belangrijk. Hier worden kinderen klaargestoomd voor de toekomst. Niet alleen hun eigen toekomst, maar die van de hele samenleving. De leerkrachten die hiervoor verantwoordelijk zijn verdienen ons respect, en een eerlijk loon, en de rust en middelen om deze taak op een goede manier uit te voeren. De SP steunt de acties in het onderwijs, en ik ben blij dat ik daar op deze manier uiting aan heb kunnen geven."

Werk en Inkomen Niet werken onder minimumloon

Het kabinet had het onzalige plan opgevat om mensen met een beperking onder het minimumloon te laten verdienen. Dit stuitte op verzet. Op 29 augustus vond er een bijeenkomst plaats in Amsterdam, waar honderden mensen zich uitspraken tegen dit plan. Ook vanuit Veenendaal was er een groep afgereisd (onder wie v.l.n.r. Yolande de Meer, Toke van de Rovaart, Ria van Londen en Alja Berck).

Een goede week later was het plan van tafel.

Tijd voor Rechtvaardigheid

Op 15 september was het tien jaar geleden dat de financiële crisis uitbrak. En hoewel de kranten beweren dat het de goede kant op gaat, voelen nog steeds veel mensen het in hun portemonnee. De ongelijkheid is gegroeid, en blijft groeien. En in plaats van te investeren in de samenleving, verhoogt het Kabinet Rutte III de belastingdruk voor huishoudens, teneinde kolossale douceurs aan multinationals te geven. De SP pikt dit niet, en organiseerde de manifestatie 'Tijd Voor Rechtvaardigheid'.

Uiteraard waren hier ook Veenendalers van de partij! Toke van de Rovaart en Cor van Londen. Toke schreef een mooi BLOGje over de dag.

50+ beurs

'Tijd voor Rechtvaardigheid' was ook het thema van de SP-stand op de 50+ Beurs. De Veenendaalse Toke van de Rovaart hielp maarliefst drie dagen mee op de beurs. Ze sprak hier veel mensen over hun pensioen en andere inkomenssores, maar ook zorg en klimaat waren veelvoorkomende gespreksonderwerpen.

Demonstratie 10 november

Ook was Toke aanwezig op de demonstratie die de vakbonden in Amsterdam organiseerden op 10 november. Net als een goede 8.000 andere mensen. Zij protesteerden tegen het beleid van Rutte, en voor een socialer Nederland. De afschaffing van de dividendbelasting was weliswaar van tafel, maar het Kabinet wilde nog steeds miljarden aan de multinationals weggeven. Miljarden, die de publieke sector goed zou kunnen gebruiken! Lilian Marijnissen hield de deelnemers aan de demonstratie de vraag voor: wilt u Rutte of Rechtvaardigheid? Toke schreef een BLOG over haar avontuur in Amsterdam.

Wonen en leefbaarheid Onderhoud Franse Gat

Nadat KaBeCo het achterstallige onderhoud in een aantal straten in het Franse Gat had aangekaart, en Patrimonium had toegezegd dit op te pakken, houdt de SP graag de vinger aan de pols. In januari en juli enquêtteerde de partij in de wijk, om te zien of alles naar wens verliep, en om op te nemen wat de meest prangende klachten zijn.

In juni organiseerde de SP een thema-avond 'wonen' in Plein Zuid, met onder andere Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman. Haar wortels liggen in het Franse Gat. Ze sprak met de wijkbewoners over leefbare wijken, en vroeg ook hoe het toegezegde onderhoud vorderde. Er bleek veel onzekerheid over het proces. Het ook aanwezige Patrimonium schonk duidelijkheid: over 10 jaar moet het hele Franse Gat zijn opgeknapt - en het KaBeCo-gebied krijgt hierin extra prioriteit. Er moeten, conform de wet, nog een aantal technische onderzoeken gedaan worden. Deze zijn, naar verwachting, aan het eind van dit jaar klaar.

Opschoondag

Over leefbaarheid in de wijk kun je uren praten. Maar... er moet ook wat gedaan worden. Daarom organiseerde bewonerscommissie 'Franse Gat' een opschoonactie op de nationale 'Opschoondag' van 'Nederland Schoon'. Namens de SP kwamen Baukje Hiemstra en AJ Breur een handje helpen.

Schoonmaakactie Fontein

De grote schoonmaak ging vrolijk verder. De fontein bij Theater 'de Lampegiet' is al jaren buiten werking en flink aan het verpauperen. Niet bepaald een representatieve entree voor het centrum van Veenendaal. En het College vertikt er wat aan te doen. Uit protest tegen deze nalatigheid heeft de SP uiteindelijk zelf maar de bezem ter hand genomen... Later gaf het College aan dat ze de schade aan de fontein hadden laten oplopen tot €85.000,-.

Schoonmaakactie Stadsstrand

Niet alleen de fontein bij 'de Lampegiet', maar ook het stadsstrand lag er dit jaar verpauperd bij. Het College zal wel gedacht hebben: "we gaan het strand toch de nek omdraaien; waarom zou het verzorgd moeten zijn voor het laatste seizoen?" De organisatie 'Landjepik', die de activiteiten op het stadsstrand coördineerde, dacht daar anders over. Zij organiseerden een schoonmaakactie. Diverse SP'ers kwamen hierbij een handje helpen.

Parkeerprotest duivenwal/weverij

Woongenot en leefbaarheid hebben ook te maken met de mogelijkheid om je auto dicht bij de deur kwijt te kunnen. Zeker als je een dagje ouder wordt. Het plan van de gemeente, om de parkeerplekken bij de Duivenwal/Weverij niet alleen voor vergunninghouders maar voor iedereen open te stellen, baarde de bewoners dan ook veel zorgen. Bewoner Janny de Gooijer schreef een brief aan de gemeente, zamelde 102 handtekeningen in, en sprak in tijdens de raadscommissie, waar ze deze overhandigde aan commissievoorzitter Dick Both. "Wij willen dat de parkeerplaats uitsluitend bestemd blijft voor vergunninghouders," zei ze, "omdat wij bang zijn, dat wij als ouderen misschien niet altijd meer dicht bij huis kunnen parkeren. En dat is een probleem, want een flink aantal van onze bewoners is helaas minder goed ter been." CDA en SP dienden in de gemeenteraad een voorstel in om de huidige situatie te behouden, maar kregen hiervoor geen meerderheid. Kort daarna werden de bewoners door de SP getrakteerd op autodrop...

Klimaat SP op het Zomerfestival

Ook dit jaar was de SP weer aanwezig op het Zomerfestival in het Franse Gat. De kraam stond dit jaar in het teken van het klimaat. Er moeten dringend maatregelen genomen worden om de klimaatverandering af te remmen en tegen te gaan. Maar die mogen niet ten koste gaan van de gewone huishoudens, terwijl grote vervuilende bedrijven alleen maar profiteren. Vanaf de kraam deelden we flyers uit, over Duurzaamheid, Woongenot en Woonlasten in het Franse Gat, waarin ook in vogelvlucht de resultaten van de meest recente buurtenquête werden vermeld. Veel van de te nemen onderhoudsmaatregelen raken aan duurzaamheid...

Klimaatrechtvaardigheid

Het Gronings-Veenendaalse SP-Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman organiseerde op 6 oktober een conferentie in Haarlem over klimaatrechtvaardigheid. Hoe keren we het tij van de klimaatverandering, waarbij we de kosten en baten eerlijk verdelen? Een vraag die het kabinet zich niet heeft gesteld, of weigert te beantwoorden: terwijl het nog volstrekt onduidelijk is hoe de grote vervuilers gaan bijdragen, heeft het kabinet al wel aangekondigd dat de energierekening omhoog gaat. Inmiddels is het al wel duidelijk hoe de grote vervuilers gaan bijdragen: TOTAAL NIET. Daarom trokken de milieuorganisaties en het FNV zich terug uit het klimaatakkoord dat de grote bedrijven enkel pampert. Het is natuurlijk wrang dat dit kabinet de grote vervuilers, zoals Shell, ontziet, terwijl de energierekening van mensen wel omhoog gaat. De SP stelt voor om de energierekening van huishoudens te verlagen. Dit kan door nu 1 miljard in te zetten van het geld dat het kabinet overhoudt.

Zorg Koffie, Cake & WMO

Ervaringsdeskundige Yolande de Meer organiseerde in juni weer een bijeenkomst van 'Koffie, Cake & WMO'. Mensen die wat dat met de WMO te maken hebben, bespraken hier hun ervaringen en ideeën op een laagdrempelige manier. Onder het genot van een kopje koffie (of thee) en een plak cake. Een veelbesproken onderwerp was hier de voorgenomen tariefstijging voor de schoonmaakhulp. Voor veel mensen is de huishoudelijke zorg nu al niet te betalen; laat staan als het 50% duurder wordt...

Enquetes en peilingen

Deze voorgenomen tariefstijging was aanleiding voor een peiling op straat. De bezoekers van het centrum mochten aangeven hoe het tekort in het sociaal domein moest worden opgelost - met een keuze tussen de tariefstijging of een OZB-verhoging. De uitkomst was duidelijk... Ook startte de SP een enquête onder mensen die afhankelijk zijn van zorg, om in kaart te brengen welke gevogen de tariefstijging zou hebben. Eerder dit jaar vond er ook al een enquête plaats onder zorgwerkers, over een ander plan van het college: de flexibilisering van de zorg. Deze werd onder andere verspreid, samen met een doos Merci, tijdens de Dag van de Zorg.

Veenendaal spreekt

'Koffie, Cake & WMO'-organisator Yolande de Meer maakte, net als Ria van Londen, Jannie de Gooijer en Bert Zittersteijn, gebruik van jun spreekrecht op 'Veenendaal Spreekt'. Hier konden inwoners hun advies geven over de begroting, waarop een structureel tekort stond. Zij spraken over de voorgenomen tariefstijging in de schoonmaakhulp - die voor velen niet op te brengen is. De gemeenteraad luisterde, en deed wat met die inspraak. De tariefstijging ging van tafel; een OZB-verhoging zou het tekort dekken...

Democratie, vrede en recht Stem op een vrouw

De gemeenteraad is teveel een mannenwereldje, vond kandidaat-raadslid Enna van Duinen. Ze startte in Veenendaal het initiatief 'Stem op een Vrouw', om mensen aan te moedigen om vooral op vrouwelijke kandidaten te stemmen.

Op Internationale Vrouwendag (8 maart) belegde ze een bijeenkomst met andere vrouwelijke kandidaat-raadsleden, van andere partijen. Ter kennismaking en voor het uitwisselen van ervaringen en verwachtingen.

Enna's initiatief, en de opiniestukken van Barbara Passchier ten spijt, is de nieuwe verdeling er in de gemeenteraad niet gekomen. Wel in het College - zij het niet ten goede. Waren daar eerst de vrouwen in de meerderheid; nu is er geen vrouw meer te bekennen. En hoewel er voor de nieuwe burgemeester gezocht is naar een vrouw, is er toch een man uit de bus gerold.

En tot overmaat van ramp vertrekt Enna zelf naar het noorden des lands, en zal ze dus geen deel meer uitmaken van de Veense politiek...

Stemmen met een beperking

Hoewel mensen met een lichamelijke beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje, geldt dat niet voor mensen met een verstandelijke beperking. Een groot onrecht, zo vinden Cor Su en zijn mede-cursisten van 'Ontdekkingstocht door de democratie'. En dus protesteerden zij, op verkiezingsdag, voor het gemeentehuis. Zowel de SP als burgemeester Zoon staan achter de actie, maar uiteindelijk is het de rijksoverheid die dit onrecht moet rechtzetten...

Internationale dag van de Vrede

Vrede is een belangrijk thema voor de SP. Daarom werd er op 21 september stilgestaan bij de 'Dag van de Vrede'; het hoogtepunt van de vredesweek. Langs de Duivenweide werd de grote vredesvlag getoond, en droeg dichter Derk-Erik Postma enkele gedichten voor. De verzamelde vredes-activisten werden wel geplaagd door enkele wolkbreuken...

Novemberdebat

Het Novemberdebat stond dit jaar in het teken van 'Vrede & Recht'. Onder leiding van Enna van Duinen debatteerden Corné Kelfkens (Veense Jongerenraad), Jan Breur (SP), Ruben Schoeman (VVD) en Dave Scheele (SGP) over vrede, (internationaal) recht en (bijna) alles wat daarmee te maken heeft...

Vredesmars

De vredesmars, op de zaterdag voor kerst, werd dit jaar georganiseerd onder de vlag van 'Veenendalers voor Vrede' en was een samenwerking tussen Jan Breur en Dick Roodbeen. Bijdragen werden geleverd door Burgemeester Zoon, Maurits Sterkenburg, Alja Berck, Amnesty International, Stichting Vluchtelingenwerk, Vredesinitiatief Veenendaal, dominee John Boogaard en Jan Breur zelf. De mars was een groot succes, en kende op haar hoogtepunt zo'n 100 deelnemers! Dat geeft moed voor volgend jaar...

Het moge ook dit jaar weer duidelijk zijn. De SP is niet alleen de partij die praat, maar komt ook echt in actie. Liefst niet alleen VOOR u, maar ook MET u. Want samen staan we sterk - en bereiken we meer.Doet u mee?

Een heel actief 2019 toegewenst!