Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

219 documenten

Vleermuizenhotel; een duurzame oplossing voor vertraging bij renovatie en/of nieuwbouwprojecten?

VVD VVD Geldrop-Mierlo 13-08-2020 09:33

De VVD Geldrop-Mierlo zit niet stil tijdens het politieke reces. Vorige week stelden we al vragen over de vertraging die is ontstaan over de sloop en nieuwbouw van de Wielewaal doordat er beschermde vleermuizen aanwezig zijn.

https://geldrop-mierlo.vvd.nl/nieuws/40451/vleermuizenhotel-een-duurzame-oplossing-voor-vertraging-bij-renovatie-en-of-nieuwbouwprojecten

Gezien het feit dat alle soorten vleermuizen beschermende diersoorten zijn, kunnen deze vaker zorgen voor vertraging in renovatie en/of nieuwbouwprojecten.

De VVD Geldrop-Mierlo vindt dit onwenselijk en wil graag het voorstel doen om een vleermuizenhotel te plaatsen in het openbaar groen zoals bijvoorbeeld in het Dommeldal of de omgeving van het Eindhovens kanaal. Vleermuizen houden zich meestal op in grote groepen en een vleermuizenhotel biedt hier een mogelijkheid voor.  

Dit voorstel is middels onderstaande schriftelijke vragen aan het college van B&W voorgelegd; 

- Is het college van B&W bereid een vleermuizenhotel te plaatsen in het openbaargroen zoals bijvoorbeeld in het Dommeldal of de zone Eindhovens kanaal?

Indien ja;

- Is het mogelijk om dit vleermuizenhotel te laten maken door ’t Saam?

- Is het college van B&W bereid te onderzoeken of er meer geschikte (tactische) locaties voor een vleermuizenhotel in Geldrop-Mierlo zijn?

Als het college van B&W positief is over een vleermuizenhotel zoals bijvoorbeeld in het Dommeldal of de omgeving Eindhovens kanaal kan de VVD Geldrop-Mierlo zich voorstellen dat er op meer (tactische) locaties binnen de gemeente Geldrop-Mierlo een vleermuizenhotel geplaatst kan worden met als doel om te voorkomen dat vleermuizen nestelen in toekomstige project locaties.

VVD laat grondbedrijf activeren – investeren voor de toekomst!

VVD VVD Halderberge 13-08-2020 04:02

Bouwen, bouwen, bouwen! De VVD-fractie laat geen kans voorbij gaan om deze uitspraak te uiten in de raadszaal. De vraag naar woningen en bouwgrond is enorm. Gelukkig komen er een aantal projecten van de grond. Echter heeft de gemeente daardoor steeds minder grond om te ontwikkelen om deze behoefte te kunnen invullen. Daarom heeft onze fractievoorzitter Gerard gepleit voor een activering van het grondbedrijf.

Juist nu, in deze Corona-tijd, is het belangrijk om ons uit de crisis te investeren. Investeren voor de toekomst; voor de vraag naar woningen, maar ook financieel sterk te blijven als gemeente. Een bekend gezegde is “Stilstaan is achteruitgang”.Middels een motie is het college verzocht om actief op zoek te gaan naar gronden in- en rondom onze vijf kernen, maar ook passend bij de desbetreffende kern. “De mogelijkheden voor woningbouw worden steeds beperkter. We zullen dus op zoek moeten gaan nieuwe mogelijkheden. Dan is een actieve houding van groot belang”, aldus een tevreden Gerard. Want het college nam de motie over. Gerard: “Goed dat het college de handschoen oppakt en de actieve rol hierin op gaat pakken. We hopen eind dit jaar, en anders toch zeker begin volgend jaar, de uitwerking van de motie te ontvangen. We kijken er naar uit!”Hieronder (als bijlage) de motie die Gerard tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft ingebracht, en die is overgenomen door het college.

VVD blij met extra woningen voor woningbouw

VVD VVD Zuid-Holland 26-07-2020 08:40

In het verkiezingsprogramma heeft de VVD Hoeksche Waard het belang van woningbouw voor een vitale Hoeksche Waard benadrukt. We zijn dan ook blij dat onze VVD collega's in de Provinciale Staten hebben bijgedragen aan extra woningen voor de Hoeksche Waard. Snel bouwen is nu het devies.

https://hoekschewaard.vvd.nl/nieuws/40380/vvd-blij-met-extra-woningen-voor-woningbouw

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard merkt  dat de vergrijzing toeneemt en dat de vitaliteit van de 14 kernen onder druk komt te staan. Inwoners, voorzieningen, ondernemers en verenigingen ervaren al de achteruitgang. 

Daarom is in elke kern behoefte aan extra woningen zodat ook voor jongeren, starters en jonge gezinnen (ook van buitenaf) kansen worden gecreëerd. De Hoeksche Waard heeft de ruimte en is een aantrekkelijke woonomgeving. Niet alleen in Oud-Beijerland maar juist ook in andere kernen, waaronder Strijen waar al een aantal jaren niet is gebouwd, zitten we dringend verlegen om woningbouw. 

In deze video geeft fractievoorzitter Arnold de Man zijn visie op de noodzaak voor woningbouw in de Hoeksche Waard in alle kernen. Hij staat hierbij samen met VVD Statenlid Karima Bouchtaoui in het Land van Essche 3 waarvoor al meer dan 10 jaar plannen worden gemaakt.

Dit gebied is bij uitstek geschikt om snel voor alle doelgroepen een mooie en passende woning te realiseren. Goedkoop (ook onder de 2 ton) en uitermate geschikt om doorstroming te stimuleren. Met de steun vanuit de provincie ziet de VVD Hoeksche Waard de mogelijkheid om hier een goede impuls aan te geven.

Er kunnen ongeveer 140 woningen binnen korte termijn worden gebouwd. De grotere locaties komen pas daarna, omdat met name eerst de infrastructuur en OV moeten worden aangepast. De eerste woningen in Stougjesdijk Oost zullen bijvoorbeeld pas over 5 jaar gebouwd worden.

Daarom nu bouwen, bouwen, bouwen in de gehele Hoeksche Waard.

Park Schothorst: co-creatie Schothorsterlaan 88

VVD VVD Amersfoort 13-07-2020 23:23

Gelet op het schreeuwende tekort aan woningen blijft de VVD inzetten op extra woningbouw. De stad groeit hard en tot 2030 zijn er ongeveer 1,000 woningen per jaar nodig om iedereen te kunnen huisvesten. Vanuit dit woningtekort is het college op zoek gegaan naar alle mogelijke locaties waar nog woningen kunnen worden gerealiseerd. Dit betreft bijna alles wat je maar kunt verzinnen, van tijdelijke woningen (bijv. de studentenwoningen aan de Eem), ombouwen van kantoren (bijv. De Amersfoortse) maar ook kleine woningbouwprojecten (bijv. manege aan de Leusderweg) of Langs Eem en Spoor met de Wagenwerkplaats en de Kop van Isselt. Echter grote projecten zijn er niet veel en duren lang om te ontwikkelen, daarom zijn ook de kleinere projecten nodig. Vele kleine projecten maken ook veel woningen en een van deze mogelijke kleinere projecten ligt op de Schothorsterlaan 88.

https://amersfoort.vvd.nl/nieuws/40307/park-schothorst-co-creatie-schothorsterlaan-88

De Schothorsterlaan 88 ligt naast Park Schothorst en maakt dus geen onderdeel uit van het park. Voor de ontwikkeling van dit perceel hoeft niet veel gedaan te worden. Hier stond vroeger een boerderij en de bestemming is onveranderd gebleven. Hier mag dus gewoon worden (her)bouwd. Aangezien het perceel eigendom is van een aan de gemeente gelieerde organisatie (Amfors) moet dit tot de mogelijkheden behoren, maar dit zal niet goedkoop zijn. Bouwgrond is duur.

Met de presentatie van de eerste plannen (60 appartementen) begon de discussie. Hoewel met een valse start, zijn hier ook goede zaken uit naar voren gekomen. Vele belanghebbenden hebben zich gemeld en de buurt heeft zich georganiseerd en probeert met een positieve insteek tot een betere invulling te komen. Het College heeft dit opgepakt en heeft het aantal appartementen geschrapt om de discussie met de buurt/belanghebbenden te bevorderen.

Dinsdag 14 juli ligt een raadsvoorstel voor waarin een groep belanghebbenden BPS (Behoud Park Schothorst) met een proces voorstel komen om in co-creatie de Schothorsterlaan 88 te ontwikkelen, waarbij volgens BPS, drie uitgangspunten moeten worden gehanteerd:

Niet meer verkeerNiet groter dan de oorspronkelijke bebouwingPassend in het park

Hierbij ziet BPS een sleutelrol voor haarzelf weggelegd en wil als eerste met de gemeente en grondeigenaar aan tafel, waarna in een later stadium andere belanghebbenden mogen aanschuiven. Denk hierbij aan de eerder gepresenteerde plannen zoals een stadsboerderij, Knarrenhof of sportaccommodaties.

De VVD vindt dat de ontwikkeling van de Schothorsterlaan 88 niet tot gevolg mag hebben dat dit leidt tot bezuinigen of zelfs lastenverzwaring. De VVD kan zich niet vinden in de eerste twee uitgangspunten van BPS. Door de vierkante meters en verkeersbewegingen te beperken worden de mogelijke ontwikkelingen enorm beperkt. Daar komt nog bij dat iemand dit moet betalen. Met minder bebouwing wordt het moeilijker om een sluitende financiering te krijgen. De VVD vindt dat gemeente Amersfoort (en/of Amfors) niet voor deze kosten kan of mag opdraaien. Zeker gezien de onzekere financiële tijden die Amersfoort tegemoet gaat.

De initiatiefnemers zijn geen eigenaar van de grond, maar willen wel een claim en beperking leggen op het ontwikkelen van de grond. De VVD vindt dat dit niet kan, dit staat haaks op de liberale principes over eigendomsrecht, zelfs al zou de gemeente eigenaar zijn van deze grond.

De VVD zal daarom een amendement indienen met drie punten:

Budget neutrale ontwikkeling van de Schothorsterlaan, met reële grondwaarden en zonder buitengewone subsidies, zodat de ontwikkeling van de Schothorsterlaan niet leidt tot lastenverzwaring of extra bezuiningen, Beperking van co-creatie voor een periode van 2 jaar, zodat de gemeente Amersfoort weer aan zet is als het niet tot een financieel haalbaar plan komt.Voorkeur voor woningbouw, eventueel gecombineerd met een sociaal maatschappelijke invulling. Immers in de gehele discussie hebben de woningzoekenden zich nog niet gemeld.

Dirk Dekker

Raadslid VVD Amersfoort

Raadsvergadering 9 juli 2020

PvdA PvdA VVD ChristenUnie Ijsselstein 10-07-2020 12:07

Raadsvergadering 9 juli – voortzetting van de raadsvergadering van 2 juli 2020

De raadsvergadering van 2 juli liep zo uit, dat we besloten de reservedatum 9 juli te gebruiken om da agenda af te werken. De vergadering werd op 2 juli geschorst en op 9 juli weer geopend.

In de vergadering van 2 juli werd besloten de hondenbelasting niet af te schaffen omdat de hiermee de kosten van het hondenbeleid zoals de uitlaatveldjes en het opruimen van de hondenpoep en het toezicht worden betaald. Schaf je de hondenbelasting af, dan blijven de kosten. Sinds 2017 is de hondenbelasting een doelbelasting, dat wil zeggen dat er zoveel belasting geheven wordt als nodig is om de kosten te dekken.

Ook hebben we op 2 juli bij het behandelen van de kadernota 2021 binnengehaald dat IJsselstein toeristenbelasting gaat heffen met ingang van 2021. Dit is een heffing die de inwoners van IJsselstein zelf niet raakt omdat toeristenbelasting alleen voor niet-ingezetenen geldt.

Van de 9 voorstellen voor de kadernota 2021 kwamen er 5 van de PvdA en drie daarvan worden opgenomen in de begroting voor 2021. Best een goed resultaat. In programma 1 Bestuur en Organisatie ging het om voorstel 7  invoeren van de toeristenbelasting voor het verhogen van de inkomsten van de gemeente. Binnen programma 3 Wonen en Ruimte voorstel 15  een impuls aan  het woningbouwprogramma betaalbare woningen. Binnen programma 4 Onderwijs, Sport en Cultuur voorstel 18 versneld actualiseren van het IHP, de huisvestingsplannen voor scholen in IJsselstein, om effectief leegstand tegen te gaan en mogelijk binnenstedelijk kansen voor woningbouw te realiseren.

In de voortgezette vergadering stond er een PvdA- amendement op het raadsvoorstel Propositie IJsselstein Vitaal op de agenda voor het versneld realiseren van 150 tijdelijke woningen op drie verschillende locaties in IJsselstein. We hebben dit jaar hemel en aarde bewogen om de oppositiepartijen in de raad op één lijn te krijgen, maar het is net niet gelukt. Het amendement werd met 12-11 verworpen doordat naast de coalitiepartijen LDIJ en VVD van de oppositie de Christenunie tegen het amendement stemde om voor de PvdA onbegrijpelijke redenen.  Ongelooflijk jammer dat het weer niet lukte om beweging te krijgen in dit dossier. Als de Christenunie al goede argumenten had, dan hebben we die niet gehoord.  De woningzoekenden in IJsselstein, jong en oud, zijn hiervan de dupe.

De wethouder wil zich richten op permanente woningbouw en dat is prima, maar daar gaat al gauw 7-10 jaar mee heen en zo lang kunnen de woningzoekenden niet wachten. Tijdelijke woningen kunnen voorzien in verlichting van de druk op de woningmarkt en voor de PvdA is het onbegrijpelijk dat het college en coalitiepartijen de urgentie hiervan niet, althans onvoldoende inzien om er iets aan de willen doen.

 

Het bericht Raadsvergadering 9 juli 2020 verscheen eerst op PvdA IJsselstein. Voor iedereen!.

Mastenbroek II: een nieuwe woonlocatie in Achterveld

VVD VVD Leusden 03-07-2020 05:34

https://leusdeneo.vvd.nl/nieuws/40146/mastenbroek-ii-een-nieuwe-woonlocatie-in-achterveld

Ter besluitvorming lag het raadsvoorstel waarin de kaders en randvoorwaarden voor het plangebied  Mastenbroek II vastgesteld worden: een project aan de noordkant van Achterveld waar ruim 100 woningen te realiseren zijn.

Wat niet vaak voorkomt, is dat de gemeente en woningbouwstichting De Aliantie samen eigenaar zijn van het terrein. Dat maakt dat we volledig in control zijn en geen directe invloed van de grote ontwikkelaars hebben.

Via diverse amendementen en moties probeerden fracties in detail wat stokpaardjes te realiseren.

Één amendement beoogde om het plan op te delen in kleinere deelprojecten om op die manier ook kleinere en lokale aannemers gelegenheid te bieden in te schrijven. Dat past goed in onze uitgangspunten (gelijke kansen voor iedereen) dus na een kleine aanpassing op ons verzoek konden we voor stemmen.

Interessant was de motie die beoogde om de door de provincie opgelegde rode contour (de grens waarbinnen de gemeente mag bouwen) in noordelijke richting op te schuiven. Doel is om een mogelijkheid te creëren om daar in de toekomst, aansluitend aan dit project, nog eens ca. 90 woningen te bouwen, mocht die behoefte ontstaan. De tegenstemmers leunen op het sentiment dat Achterveld voor Achterveld wil bouwen, de VVD wil bouwen voor heel Leusden. Over dit laatste staakten de stemmen; hoogstwaarschijnlijk wordt er donderdagavond 9 juli opnieuw gestemd. 

Henk Lonink

gemeenteraadslid VVD

lonink.vvd@gmail.com

Bouwen zonder uitzicht op een parkeervergunning

VVD VVD Hilversum 29-06-2020 21:03

De VVD stelde wethouder Wolthers de volgende vraag:

Wij lazen dit artikel over het onderzoek dat loopt naar het verlagen van de parkeernorm bij nieuwe ontwikkelingen. De VVD vindt deze insteek te eenzijdig.

Als je voor een totale ontwikkeling de norm verlaagt, gaan ontwikkelaars minder parkeerplaatsen aanleggen op eigen terrein. Dat zorgt ervoor dat eventuele parkeerdruk terecht komt in de omliggende omgeving.

Wat de VVD een veel logischere methode vindt, is ontwikkelaars toestaan huizen te bouwen en te verkopen/verhuren waarbij kadastraal is vastgelegd dat de bewoner van dat huis geen recht heeft op een parkeervergunning. Dat betreffende huis/appartement heeft dan ook geen parkeerplaats op eigen terrein nodig. Dit verlaagt de parkeernorm an sich niet, maar zorgt er toch voor dat de ontwikkelaar minder parkeerplaatsen hoeft aan te leggen. De parkeernorm blijft gelijk, maar voor huizen/appartementen van dit type is die parkeernorm niet van toepassing.

Deze methode wordt in andere steden al veel toegepast.

Het belangrijkste verschil is dat zo’n huis of appartement simpelweg te koop of te huur zal worden aangeboden met de expliciete vermelding dat de bewoner geen parkeerplaats op eigen terrein heeft én geen recht heeft op een vergunning voor een parkeerplaats op het maaiveld.

Is de wethouder bereid het ingehuurde adviesbureau expliciet te vragen deze methode ook te onderzoeken?

Het antwoord van de wethouder was een volmondig “ja!”. Ook de Gooi- en Eemlander en de Gooi- en Eembode pikten dit op.

We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek. Door huizen te bouwen waarbij je van te voren aangeeft dat de bewoner nimmer recht heeft op een parkeervergunning op het maaiveld èn geen eigen parkeerplaats heeft, ben je eerlijk en duidelijk en trek je dus ook mensen aan die geen auto hebben. Dit is vooral erg goed toe te passen in gebieden rond OV-knooppunten.

Haitske van de Linde (ruimtelijke ordening) en Hidde Fennema (mobiliteit)

Ruimtelijke Koers Houten

VVD VVD Houten 21-06-2020 03:00

De gemeente Houten heeft een Ontwerp Ruimtelijke Koers opgesteld. Daarin wordt richting gegeven aan hoe het college van de gemeente Houten denkt de ambitie waar te kunnen maken om ongeveer 4750 woningen toe te voegen tot 2040.

https://houten.vvd.nl/nieuws/39960/ruimtelijke-koers-houten

Het genoemde aantal komt neer op gemiddeld tussen de 200 en 250 woningen per jaar wat voor Houten niet abnormaal veel is en wat in lijn ligt met de aantallen van afgelopen jaren.

Deze ruimtelijke koers geeft met de getoonde ambitie een doorkijk hoe het college de ruimtelijke vertaling heeft gemaakt om het woningtekort aan te pakken. Ik wil benadrukken dat nog niet alles vaststaat en er dus ook nog heel veel inspraak mogelijk is maar dat dit document wel de richting aangeeft. 

Als VVD fractie vinden we dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor het opleveren van het eerder genoemde aantal woningen en om te kijken hoe, waar en welke type woningen we kunnen realiseren. Wij zullen extra aandacht vestigen op die zaken binnen de Ruimtelijke Koers waar we onze vraagtekens bij hebben.

Onze gebruikelijke standpunten met betrekking tot woningbouw zullen wij als fractie toepassen op deze Ruimtelijke Koers:

de uitwerkingen van de geschetste koers moet passend zijn binnen de bestaande omgeving;de Houtense kwaliteit die zo erg door onze inwoners gewaardeerd wordt, willen we terugzien;de inspraak met de buurt bij de verdere uitwerking van de Ruimtelijke Koers moet georganiseerd zijn;de bereikbaarheid van de gemeente Houten mag niet verslechteren.

De Ruimtelijke Koers biedt de gemeente Houten veel kansen. Bijvoorbeeld om onze infrastructuur te verbeteren en om kwaliteitsimpulsen en nieuwe inrichting te realiseren aan verouderde gebieden zoals de Doornkade. Ook helpt het onze huidige voorzieningen in stand te kunnen houden of verder te verbeteren.

Wij begrijpen heel goed dat deze Ruimtelijke Koers vragen bij iedereen oproept. Ook wij hebben als VVD fractie inhoudelijke vragen die we zeker gaan voorleggen aan het college tijdens de politieke behandeling van deze Ruimtelijke koers. Waarom wordt er bijvoorbeeld gesproken over de mogelijkheid van sloop of van bepaalde bouwhoogten bij inbreidingslocaties? Hoe gaan we om met de verschuivende parkeernorm? Hoe laten we nieuwe bebouwing goed aansluiten binnen bestaande woonwijken? 

Om ons standpunt over deze Ruimtelijke Koers binnen de fractie goed te kunnen bepalen, is het belangrijk om de signalen en vragen vanuit de samenleving op te blijven vangen. U kunt deze sturen aan fractie@vvd-houten.nl.

Tot en met 18 juni hadden inwoners van Houten formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de gemeente op de Ontwerp Ruimtelijke Koers. Aangezien de Ruimtelijke Koers een belangrijk stuk is waarin grote keuzes worden voorgesteld voor de komende decennia, zullen wij als VVD fractie er bij het college extra op aandringen dat op de ingediende zienswijzen een passende en weloverwogen reactie wordt gegeven die recht doet aan de waardevolle inzichten van de inwoners van Houten.

Corona: Menselijk leed en een financiële strop!

VVD VVD Oldebroek 17-06-2020 00:16

De afgelopen tijd was heftig. Het coronavirus sloeg hard toe in Oldebroek. Een groot aantal inwoners kreeg daadwerkelijk te maken met het virus, en werden ziek. Ook een flink aantal inwoners, met name ouderen, zijn zelfs overleden aan de gevolgen. Gelukkig is het virus nu enigszins onder controle, en worden de beperkingen die aan ons werden opgelegd beetje bij beetje verlicht.

 

Naast het grote leed, worden nu ook de economische en financiële gevolgen zichtbaar.

De gemeente doet haar best om inwoners en ondernemers te ondersteunen, maar de kosten zijn hard opgelopen, terwijl inkomsten achter blijven. Dat betekend dat de Raad de komende periode moet zoeken naar pijnlijke mogelijkheden om het huishoudboekje weer op orde te krijgen.

De woningbouw had het de afgelopen periode moeilijk vanwege de stikstof maatregelen en de corona gevolgen. Op dit moment lijkt er weer beweging te komen in plannen en bouw.

Daarom is  het wonderlijk dat het college nu met plannen komt  om bij op locatie Atlantis, een locatie met zicht over de hele polder Oldebroek, 10 sociale huurwoningen te laten bouwen, en dus op een financiële strop aanstuurt.

Aan de andere kant wil het college plannen maken en onderzoeken doen naar een rondweg rond kern Oldebroek. En pas op de plaats maken met snelle woningbouw in Oldebroek West 3! Dus ook sociale woningbouw. Terwijl bouwen juist prioriteit heeft!

Plannen voor een rondweg zijn al eens de revue gepasseerd. Toen al werd gewezen op bouwen in het open gebied tussen Oldebroek en Oosterwolde, het links laten liggen van de kern, en dus dramatisch voor de middenstand, grondonteigeningen langs de Zuiderzeestraatweg, verloren gaan van weidevogel broedgebied, enz

Omdat Oldebroek West 3 relatief goedkope grond betreft en de kosten voor een rondweg niet zijn in te schatten, lijkt het de VVD op dit moment een slecht en bovenal onverantwoord plan.

Namens de VVD fractie,

Henk Kemp

Woonvisie Reimerswaal

SGP SGP VVD Reimerswaal 15-06-2020 00:00

Tijdens de besluitraad van 14 april heeft de gemeenteraad de woonvisie voor Reimerswaal behandeld. De SGP heeft hier een duidelijke visie op, en per kern hebben we een aantal speerpunten aangegeven. Onze bijdrage in de eerste termijn is hier weergegeven.

-----------------------------------------------------------

Besluitraad d.d. 14-04-2020:

Agendapunt 12. Woonvisie In de bijdrage van mijn collega Daniel van Iwaarden hebben we als SGP fractie al eerder aangegeven dat we blij zijn met deze Woonvisie voor de gemeente Reimerswaal. Realistisch, duidelijk en concreet. We weten nu per woonkern welke keuzes gemaakt moeten worden. We willen de scheidende wethouder bedanken voor dit helder stuk wat er ligt. Er is veel werk verricht en er staat genoeg op papier. Maar voorzitter, nu moet dit allemaal nog van het papier afkomen. Met andere woorden: het moet nu gerealiseerd gaan worden. Want wij zijn echt van mening dat de woonvisie: realistisch, duidelijk en concreet is, zoals ik al aangaf. Een mooie taak voor de nieuwe wethouder om hierop voort te gaan en deze plannen daadwerkelijk van het papier te gaan halen. Met (hopelijk) unanieme steun van de raad en het college. En daar komt wel een belangrijk punt om de hoek: de uitvoering in de tijdsplanning bij leven en welzijn. Want wat de SGP fractie betreft moet en kan er nu echt gas gegeven worden. Met als ‘rode lijn’ dat er in elke kern levensloopbestendig gebouwd moet worden en daarnaast voor elke doelgroep verschillende woningtypen, denk daarbij vooral ook aan (grotere) gezinnen. Doorstroming als gevolg van bouwen voor senioren is daarbij essentieel.

En daarom hadden de fracties van VVD en SGP het voornemen om een motie in te dienen m.b.t. voortgang van woningbouw in de kern Waarde, wellicht met instemming en ondertekening van ook andere fracties in de gemeenteraad. Gezien de omstandigheden m.b.t. corona op dit moment en de soberheid van deze vergadering hebben we ervoor gekozen om dit nu niet te doen.

Wel willen we de portefeuillehouder nadrukkelijk vragen om in de komende maanden met voortvarendheid de mogelijkheden voor woningbouw in het plan Annahof in Waarde te toetsen en verder te ontwikkelen, nu er een plan voor woningbouw ontwikkeld lijkt te worden. Daarnaast willen we ook vragen om alvast de voorbereidingen voor woningbouw in het plan Dorpszicht urgentie te geven voor het verder ontwikkelen als bouwlocatie in de kern Waarde, zodat mogelijk na invulling van Annahof, in plan Dorpszicht stapsgewijs verder gebouwd kan worden.

In oktober/november 2020 bij leven en welzijn, willen we graag opnieuw van de portefeuillehouder de stand van zaken weten, en dan bezien of het plan tot het op korte termijn ontwikkelen van Annahof een haalbare kaart is. Aan de hand daarvan zullen de fracties van VVD en SGP, wellicht in samenwerking van meer fracties, overwegen om een motie in te dienen om verder ‘gas’ te geven op het ontwikkelen van woningbouw in plan Dorpszicht.”

Dit wat betreft de woonkern Waarde.

Als het gaat om de andere woonkernen dan wil de SGP fractie graag nog twee woonkernen noemen waar, wat ons betreft, echt snel tot ontwikkeling van bouwmogelijkheden besloten moet worden. Dat betreft:

- De kern Rilland. We hebben nog niet zo lang geleden tijdens de informatieavond van de Stec Groep, gehoord van de aanwezigen van de dorpsraad in Rilland dat nieuwbouw echt urgentie heeft, om op termijn de kern Rilland leefbaar te houden. We willen dan ook pleiten om de huidige nieuwbouwwijk ‘achter het klooster’ De Werfkampen, op korte termijn verder te ontwikkelen.

- De kern Oostdijk: uit informatie blijkt dat er diverse belangstellenden zijn om bouwgrond te kopen voor nieuwbouw. Ook voor deze woonkern, die in 2018 nog is uitgeroepen tot het ‘jongste dorp’ van Zeeland, is het heel belangrijk dat er bouwgrond beschikbaar komt en blijft.

Hiervoor zou aangesloten kunnen worden bij de woningen in de hoek Ommegank/Rabeelshoek.

Nog kort iets over de woonvisie van de SGP voor de andere woonkernen in Reimerswaal:

- Krabbendijke: met snelheid het plan Roseboom ontwikkelen en alvast aanstalten maken om plan Kelders woningbouwrijp te maken. Zodat er geen vacuüm ontstaat nadat plan Roseboom gerealiseerd is. De SGP fractie wil, zoals ook al eerder raadsbreed is aangegeven, echt snelheid op het ontwikkelen van plan Roseboom, graag nog dit jaar.

- Kruiningen: kleinschalige toevoegingen en inbreiden in de woonkern, zodat er enkele tientallen woningen aan de bestaande woningvoorraad toegevoegd kan worden.

- Hansweert: voor de kern Hansweert wil de SGP aansluiten bij het advies in de Woonvisie: voorkeur naar realisatie van woningbouw binnen het gebied ten zuiden en oosten van de Sloestraat. Ook is in Hansweert de bouw van levensloopbestendige woningen belangrijk.

- Yerseke: in deze woonkern is het belangrijk dat er ook voldoende mogelijkheden zijn en blijven voor nieuwbouw. De woonwijk Steehof is daarin belangrijk, en op diverse inbreidingslocaties ontstaan mogelijkheden. Denk daarbij aan de locatie van de ‘oude’ kerk van de Ger. Gemeente. Als de inbreidingslocaties vol zijn, dan pleit de SGP voor nieuwe bouwgrond in een nieuw te ontwikkelen woonwijk. Graag ook hier geen vacuüm laten ontstaan maar op tijd beginnen zodat het e.e.a. op elkaar kan aansluiten.

Voorzitter, dit is de woonvisie van de SGP fractie: concreet en duidelijk. We hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe wethouder dit voortvarend ter hand zal nemen, binnen de mogelijkheden die er zijn. Hopelijk met unanieme steun van de raad. De SGP fractie zal er zeker zijn schouders onder zetten. We verwachten echt dit kalenderjaar al wel de eerste resultaten. En we stellen het op prijs dat de raad steeds op de hoogte gehouden blijft worden over de voortgang van woningbouw in de zeven woonkernen in Reimerswaal.

Namens de SGP- fractie,

Leonard Harthoorn

Tijdens de besluitraad van 14 april heeft de gemeenteraad de woonvisie voor Reimerswaal behandeld. De SGP heeft hier een duidelijke visie op, en per kern hebben we een aantal speerpunten aangegeven. Onze bijdrage in de eerste termijn is hier weergegeven.