Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

941 documenten

Goed wonen & voldoende parkeren in het Zuidwalkwartier

VVD VVD 's-Hertogenbosch 16-09-2020 06:03

De herontwikkeling van de ‘KPN-locatie’ in het Zuidwalkwartier levert een nieuw stukje binnenstad op. Maar de toekomstige bewoners van deze locatie verdienen ook voldoende parkeerplaatsen. Deelauto’s en uitwijken naar de parkeergarage Sint-Jan zijn onvoldoende als alternatief. Raadslid Hanneke Welten dient daarom een motie in voor voldoende parkeren voor bewoners!

https://denbosch.vvd.nl/nieuws/40713/goed-wonen-voldoende-parkeren-in-het-zuidwalkwartier

De Binnenstad is met al haar functies de parel van ’s-Hertogenbosch. Naast winkelen, werken en beleven is het in de Binnenstad ook historisch wonen. Belangrijk om te behouden, maar ook om bij te bouwen waar dat kan. Het Zuidwalkwartier is zo’n gebied. De buurt op het stadsbalkon van 's-Hertogenbosch wordt getransformeerd tot een hoogwaardig en stijlvol woongebied met o.a. een breed segment van 220 koop- en huurwoningen in de ‘KPN-locatie’ aan de Prins Bernhardstraat.

De Bossche VVD is blij met deze woningbouw ontwikkeling. Echter zorgt het plan ook voor een verstoring van het parkeerevenwicht voor bewoners. In de plannen wordt een te kleine ondergrondse garage gebouwd en de rest van de toekomstige bewoners wordt verwezen naar de parkeergarage Sint-Jan en deelauto’s. Raadslid Hanneke Welten is het hier niet mee eens. Alle toekomstige bewoners verdienen het om hier te wonen, ook de bewoners die een auto voor het werk nodig hebben, oudere bewoners of die parkeervergunning niet kunnen betalen. De parkeergarage Sint-Jan is gebouwd voor bezoekers van de binnenstad en dient niet als garage voor de binnenstadbewoners.

Deze woonlocatie met alure verdient daarom een bijpassende parkeergelegenheid voor de bewoners. Om deze reden heeft Hanneke Welten een motie ingediend om te zorgen voor een gelijke balans tussen de bewonersparkeerplaatsen en het aantal woningen binnen het Zuidwalkwartier!

Meer betaalbare huizen voor starters

D66 D66 Nederland 15-09-2020 13:57

Met de Nationale Woonagenda zorgen we er de komende jaren voor dat het aanbod van (betaalbare) woningen toeneemt. Het doel is om 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar te bouwen, met name in de gemeenten waar de tekorten het grootst zijn. In 2019 werd dit aantal zelfs overtroffen en werden er maar liefst 81.000 nieuwe woningen gebouwd, het grootste aantal per jaar sinds 2009. Dat is in totaal meer woningen dan in heel Arnhem staan!

Meer is toch nog steeds nodig. Met 290 miljoen euro extra wil D66-minister Kajsa Ollongren door heel Nederland 51.000 extra huizen bouwen. Dat zijn evenveel huizen als in heel Delft staan.

De wens van veel jongeren én ouderen: Blijven wonen in eigen Dörp.

CDA CDA Horst aan de Maas 08-09-2020 14:00

Op de agenda van de raadsvergadering van 8 september 2020: ‘De woonvisie Noord-Limburg 2020-2024’: de visie (kijk) op Wonen en vooral de toekomst van Wonen. Belangrijk, want: veel mensen willen blijven wonen in eigen dörp. In diverse kernen van Horst aan de Maas liggen mooie bouwprojecten op stapel met kansen voor jong en oud. Het liefst wil iedereen, zowel de bouwers, alsook de ambtenaar snel van start. In dit proces zijn samenwerken en communiceren de belangrijkste bouwstenen. Blijf in gesprek met elkaar en hou de ander op de hoogte over de stand van zaken, want het duurt wel ‘even’ voordat de eerste steen gelegd wordt. In Nederland is alles (te goed?) geregeld. Daarom krijgen de bouwers, maar ook de ambtenaren bij de gemeente te maken met vele voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Denk, naast het vele papierwerk, onder andere aan gesprekken met omwonenden, de flora en fauna of een magneetzone in de buurt van een bouwproject. Dit hoort erbij volgens de Nederlandse wetten en regels. Maar niet iedereen weet dit. En dat zorgt voor teleurstelling én vooral onbegrip, waardoor jongeren en ouderen alsnog het eigen dörp verlaten. Samenwerken en communiceren is dus belangrijk. Informeer elkaar en blijf in gesprek! Dit geldt voor alle partijen. Hierdoor krijg je begrip voor elkaar en daarmee is de belangrijkste bouwsteen, de fundering, gelegd. Wij bouwen graag mee om zo ons steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van jóuw kern. Dus: hulp nodig? Laat het ons weten. Gewoon Samen doen! Marian Gubbels Raadslid CDA Horst aan de Maas

CDA-Achtkarspelen: meer ruimere appartementen voor senioren in Achtkarspelen

CDA CDA Achtkarspelen 07-09-2020 10:33

De CDA fractie in Achtkarspelen wil meer regie van de gemeente op het gebied van woningbouw. Er moet meer worden ingezet op het toestaan van appartementencomplexen voor senioren en woningbouw in de dorpen. Het signaal wat binnenkomt bij de fractie is dat ouderen graag hun bestaande woning willen verkopen om te gaan wonen in een serviceflat/appartement. Dit is een vrij logisch gevolg van de vergrijzing in de dorpen. De behoefte in het wat luxere segment is er in aantal dorpen en de fractie vraagt zich af waarom deze moeilijk van de grond komen.De vraag naar seniorencomplexen neemt serieuze vormen en aan de gemeente lijkt mee te willen werken aan initiatieven maar loopt tegen zijn/haar beperkte bevoegdheden aan. Volgens de CDA fractie is de gemeenteraad prima in staat de verantwoordelijkheid te nemen voor het zg. binnenstedelijk bouwen. Provinciaal coalitieakkoord In veel dorpen van onze gemeente zijn er bouwactiviteiten echter dit beperkt zich voor een groot deel tot een paar woningen voor de sociale huursector, particuliere verbouw en hier en daar een kavel. Het provinciaal biedt ruimte om als gemeente meer regie te voeren op het invullen van de woningbouwbehoefte. En wat de CDA fractie in Achtkarspelen is die behoefte er. Bouwlocatie Van den Brug Buitenpost De provincie bestuurders hebben in hun akkoord afgesproken dat er zg. plafondloos gebouwd kan worden in binnenstedelijk gebied. De interpretatie van de CDA-fractie is dat de contouren omschreven in de verordening Romte van de provincie die ruimte geeft. “Het mooie van dit akkoord is dat de gemeente kunnen bouwen waar ze willen mits dit maar binnen de zg binnenstedelijke contouren valt” aldus Romke van der Wal woordvoerder RO van de fractie. Nu kan de gemeente meer de regie nemen en moet dat ook doen. Onze fractie krijgt de mooiste initiatieven te horen en die moeten een kans krijgen. Een voorbeeld daarvan is de invulling van braakliggende stukken grond in Buitenpost bij Luktepost of de “Van den Brug locatie” wat ons betreft komt daar hoogbouw. De CDA fractie heeft begrepen dat de bestemmingsplannen in voorbereiding zijn en dat er reeds gesprekken zijn met een initiatiefgroep. Krimp of kramp Nu er een acute en dringende behoefte is aan het bouwen van o.a. seniorenappartemente moeten er snel oplossingen komen. En die is er als plafondloos bouwen ook echt plafondloos bouwen is. Het lijkt erop dat de woningbouw in Achtkarspelen wordt geregeerd door het verschillend interpreteren van de verordening Romte op het provinciehuis. Het CDA Achtkarspelen wil dat het college van Achtkarspelen alle zeilen bijzet om te voldoen aan de vraag van talloze senioren en andere initiatiefnemers van onze gemeente. We zijn er met ons allen verantwoordelijk voor dat ook onze ouderen een mooie plek krijgen in dorpen waar ze nu wonen en daardoor zorgen voor een gezonde doorstroming op de woningmarkt en plaats kunnen maken starters in de woningmarkt.

Gebied Spoorsingel

SP SP Heerlen 06-09-2020 18:26

Het gebied dat grofweg wordt omzoomd door de Spoorsingel, Willemstraat, Kempkensweg, Sittarderweg en de CBS weg is ‘positief in beweging’. Daarmee wordt bedoeld: eerdere revitalisering van de Willemstraat, de realisatie van het Maankwartier, renovatie van het Auroracomplex door Wonen Limburg, de bouw van twee woontorens door Wonen Zuid, mini-hartslag met betrekking tot het voorkomen van overlast vanuit het Lange Janpark en de huisjes- of beter:  ‘kamermelkers’ aan de Sittarderweg. Direct grenzend aan de Robroekgats zijn recent een aantal panden gesloopt. Het gebied is nu ten prooi aan overwoekering door struiken en planten. Omwonenden klagen over de toenemende overlast van ratten. Daarom stelt SP-raadslid Chris Hesse onderestaande vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Wat is de stand van zaken m.b.t. de bouwplannen op het braakliggende terrein van Wonen Limburg aan de Spoorsingel? Is er al een vergunning aangevraagd? Zo ja, hoe snel wordt er dan op z'n vroegst gebouwd? Zo nee, is er al enig plan bekend, deelt u de overtuiging dat bouwen in dat geval nog minstens een jaar of 2 zal duren? Deelt u de opvatting dat de buurt en stad een betere tijdelijke oplossing verdienen dan nu het geval is?  De SP heeft geconstateerd dat het terrein van Wonen Limburg door de afwezigheid van enig onderhoud een veredelde stortplaats is geworden. Direct omwonenden klagen over rotzooi, afval en ongedierte. Is het u bekend dat er in de buurt (Spoorsingel, Kempkensweg, Willemstraat) ratten zijn gesignaleerd? Zo ja, hoe, en wat heeft u hieraan gedaan? Heeft u contact opgenomen met woningcorporatie Wonen Limburg? Wat heeft dat opgeleverd? Wat gaan zij doen?  Bent u bereid hen te stimuleren om samen met de buurt een mooie (tijdelijke) plek te realiseren die goed onderhouden is?  Deelt u de opvatting dat het eigendom van onze gemeente aan de Spoorsingel eveneens negatief bijdraagt (oa ratten, ongedierte en gevoelens van verloedering en onveiligheid) aan de omgeving? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer zult u die slooppanden daadwerkelijk slopen en het gebied herontwikkelen en in de tussentijd netjes onderhouden Hoe werkt de gemeente samen met woningcorporatie Wonen Limburg en de buurt met betrekking tot de leefbaarheid van dit kansrijke doch historisch kwetsbare gebied? Wat is de inhoudelijke visie van de gemeente over de ontwikkeling van dit gebied voor de komende jaren? Bent u bereid een korte en lange termijn visie aan buurt en raad(scommissie) te presenteren, zo ja, op welke termijn?

 

Mobiliteit in Leiden

CDA CDA Leiden 06-09-2020 17:54

Een groenere en leefbaarder stad daar staat ook het CDA voor. Wat dat betekent voor de stad ziethet CDA nogal anders dan het huidige college.Nade behandeling van de mobiliteitsnota en de parkeervisie is het duidelijk welke lijn dit collegevolgt: Alles is ondergeschikt aan het bouwen in Leiden! Mobiliteit en parkeren staan in dienst van het bouwen. Beschikbare vierkant meters moeten bij voorkeur gebruikt worden om woningen tebouwen, als er dan nog ruimte overblijft doen we iets aan vergroening. Ook het openbare vervoeris ondergeschiktaan al deze bouwplannen. Het college heeft op dit moment nog geen enkel idee wat dedimensionering van het busstation moet worden en hoe de busroutes gaan lopen. Ondertussen ishet college wel druk bezig om het stationsgebied vol te bouwen (denk aan de Geus), daar is straksgeen enkele ruimte meer voor bussen noch voor groen. Er moet een masterplan voor hetstationsgebied zijn om al die functionaliteit (OV, groen, leefbaarheid en bouwen) op die beperktevierkant meters te laten samengaan. “Je moet als raad kaders meegeven aan ditontwikkelingsgebied waarin je aangeeft hoeveel groen je wilt, wat leefbaarheid is en hoeveel ruimtevoor het OV je nodig hebt”, aldus duoraadslid Stijn Hemel. Dan heb je ook een instrument in handenom je controle functie als raad te vervullen, dit is nu onmogelijk. Bouwen is prima, maar dit college geeft geen kaders voor vergroening of leefbaarheid en zegt dezete verbeteren ondanks veel meer bebouwing. Dat is hetzelfde als datSchiphol zegt dat meer vluchtenkan met minder overlast voor de omwonenden, dat gelooft ook geen mens.Het is belangrijk om het begrip leefbaarheid concreet te maken en duidelijk te zijn in wat ditbetekent voor de publieke ruimte en ook voor de bouwprojecten in deze stad. Het enige dat hethuidige college meegeeft is hoeveel appartementen er gebouwd moeten worden. Hoe deleefbaarheid van de stad ermee gediend wordt, is in het midden gelaten. Het betekent datuiteindelijk alle wijkvisies die opgesteld worden niet meer zijn dan bouwvisies waarbij beteremobiliteit en leefbaarheid een afgeleide zijn en geen doel op zich. Voor het CDA staan vergroening en leefbaarheid dicht bij elkaar en betekenen dat we de stad op demenselijke maat houden en de wensen en belangen van de huidige bewoners van de stad zwaarlaten meewegen in de beslissingen.Maak de stad duurzaam geschikt voor alle bevolkings- en leeftijdsgroepen zodat jongere als ze ouderworden en kinderen hebben ook nog in de stad kunnen en willen wonen. “Hoogbouw metparkeernorm nul betekent dat deze woningen alleen geschikt zijn voor jongere die wonen en werkenaan de spoorlijn” aldus CDA duoraadslid Stijn Hemel. “Waar kunnen zij wonen als ze ouder wordenen kinderen hebben? Zelfs voor een elektrische auto is geen plaats in de plannen van dit college.” “Umag geen auto en voor uw werk is in deze stad ook geen plaats, hoe u vervolgens op uw werk komt isons probleem niet” Dit is in het kort de kijk op de stad en de Leidenaar van dit college. Wij zoudengraag meer ruimte zien voor individuele mobiliteit en groen en iets minder ruimte voor alle hogetorens in deze stad. Dit college volgt een cirkelredenatie: het is druk in de stad en omdat wij het nog drukker in de stadgaan maken wordt het te druk en daarom moeten we alle individuele mobiliteit in met name debinnenstad sterk beperken. Ga eerst bedenken hoe je de huidige drukte verminderd en ga dan pasbouwen.

Persbericht: Zorg voor voldoende parkeerplaatsen bij nieuwbouw en herinrichtingen

VVD VVD Breda 31-08-2020 05:30

BREDA - Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen in Breda. Opvallend is dat bij nieuwe woonontwikkelingen gekozen wordt om grote aantallen woningen te bouwen met minimale parkeermogelijkheden. Het moet autoluw worden, er wordt ingezet op het openbaar vervoer en nieuwe bewoners moeten niet verwachten dat ze een parkeerplaats hebben voor hun auto.

https://breda.vvd.nl/nieuws/40561/persbericht-zorg-voor-voldoende-parkeerplaatsen-bij-nieuwbouw-en-herinrichtingen

Maar waar is die gedachte toch op gebaseerd dat we in Breda zo massaal zitten te wachten op woningen zonder parkeerplaatsen? Waar is die hele grote groep Bredanaars die geen auto heeft en die er de komende jaren ook niet wil hebben? Eerder zorgde deze gedachte voor problemen bij de ontwikkeling van woningen rond het station van Breda. Het college was ervan overtuigd dat bewoners het OV gingen gebruiken en anders toch wel gebruik zouden maken van deelauto’s of de fiets. De realiteit was anders, de nieuwe bewoners hadden vooral de behoefte om hun eerste auto, en vaak ook een tweede auto, te parkeren vlakbij de woning en kwamen daarom in de Belcrum terecht om te parkeren. Het zorgde voor een parkeerramp die de gemoederen lange tijd heeft beziggehouden. 

Inmiddels zijn het allang geen ontwikkelingen die alleen maar in het centrum of bij het station voorkomen. Zo maakte het college bekend dat ook bij de ontwikkeling van het Nibit-terrein de auto amper nog welkom is. De vraag is of daar nu mensen gaan wonen zonder auto of dat ze straks net als in de Belcrum een alternatief gaan zoeken en dus de auto gaan parkeren in Tuinzigt. Wij verwachten het laatste en daarmee creëren we nu de parkeerproblemen van de toekomst. 

Bij herinrichtingen is het anti-parkeerplaats beleid niet anders. Consequent verdwijnen er parkeerplaatsen als een weg of plein een herinrichting krijgt. Niet omdat er geen vraag is naar parkeerplaatsen, maar omdat het altijd maar “groener” moet. Zelfs op plekken waar de parkeerdruk enorm is verdwijnen parkeerplaatsen, zodat er ruimte ontstaat voor een boom of struik. Zo verdwenen er parkeerplaatsen op de Baronielaan en de Wilhelminastraat, maar werden ook onze dorpen niet gespaard. Zowel bij de herinrichting van de markt in Princenhage als in Prinsenbeek moet het dorp het met minder parkeerplaatsen doen. Het gevolg? Veel ontevredenheid bij bewoners en bezoekers. De VVD Breda is niet tegen een groenere stad, maar is ervan overtuigd dat dit niet altijd ten koste hoeft te gaan van parkeerplaatsen. 

Wat de VVD Breda betreft moet het dus anders. De fractie zal daarom met een bespreeknotitie komen in de gemeenteraad om te zorgen dat er anders omgegaan wordt met het aantal parkeerplaatsen bij herinrichtingen. Wat ons betreft verdwijnt er geen enkele parkeerplaats meer op plekken waar de parkeerdruk hoog is. Verder gaan wij nog nadrukkelijker aandacht vragen om bij nieuwe woningen voldoende parkeerplaatsen te realiseren, zodat de parkeerdruk op andere plekken niet wordt verhoogd. Het is prima om alternatieven voor de auto te promoten, maar zolang onze inwoners nog de auto pakken moeten we er gewoon voor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. 

Eddie Förster

Raadslid VVD Breda

31 augustus 2020

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Eddie Förster (0643546262).

Meer sociale woningbouw in Zuidpolder, minder dan beloofd

D66 D66 PvdA Eemnes 22-08-2020 09:40

Met de nieuwe deal die de gemeente gesloten  heeft met de bouwpartijen Heijmans en Van Wijnen in de Zuidpolder, worden er deze raadsperiode slechts 120 woningen gebouwd. Daarmee heeft Dorpsbelang zijn zin; de partij wil langzame uitbreiding (hun achterban woont al ergens in het dorp en de rest zoekt maar uit).

De PvdA probeert te verbloemen dat zij het onderspit hebben moeten delven: als straks de Zuidpolder af is, is het percentage sociale woningbouw 28%. Het was 25%, dus iets hebben ze wel binnengehaald, maar het is bij lange na niet de 35% waar de partij de verkiezingen mee inging. Dit wordt verbloemd door alle dure huizen te verkopen na de verkiezingen van 2022, zodat deze coalitieperiode het percentage op 30% komt.

In gegoochel met cijfers kun je niet wonen. Feit is dat er over de gehele Zuidpolder vijftien sociale woningen meer gebouwd worden dan in de oorspronkelijke deal. Niet heel veel, maar toch positief natuurlijk.

In de categorie middenduur wordt een grotere stap gemaakt. Ook dat is goed nieuws. De prijs die voor dit resultaat betaald moet worden is intussen aanzienlijk. Voor een deel komt dit uit de ‘stroppenpot’: de reserve die in de grondexploitatie is ingebouwd. De kans op een flinke meevaller aan het einde van de rit is daarmee een stuk kleiner en de gemeente zit krap door falend Haags beleid. Voor een ander deel is er ‘betaald’ door de bouwers toe te zeggen dat ze bij een komende uitbreiding weer aan de slag mogen. Dat verzwakt natuurlijk de toekomstige onderhandelingspositie van de gemeente. Maar als je niets biedt kun je geen deal bereiken.

Als er een minder behoudende coalitie was geweest, hadden de bouwers de Zuidpolder sneller af mogen maken om ze te compenseren voor het hogere percentage sociale en middendure woningbouw. Maar de langzame groei van Eemnes is heilig voor Dorpsbelang en de PvdA heeft weinig te vertellen.

Dat de wethouder van deze partij,Wilma de Boer, de hashtag ‘doen wat je hebt beloofd’ gebruikt op sociale media is een missertje, want 30% is geen 35% en 28% nog minder.

Er is twee jaar over dit resultaat onderhandeld en de gemeenteraad zal dus wel akkoord moeten gaan, zodat er een streep onder kan. Het is niet eenvoudig om met deze bouwers te onderhandelen, en het is fijn dat er een deal is, maar enige bescheidenheid over het resultaat was wel passender geweest.

 

The post Meer sociale woningbouw in Zuidpolder, minder dan beloofd appeared first on Eemnes.

Geen grootschalige woningbouw in Oosterwold | Almere

GroenLinks GroenLinks Almere 19-08-2020 00:00

Stomverbaasd zijn we over de plannen van projectontwikkelaar Vastbouw om in Oosterwold 375 huizen te bouwen. We zijn van mening dat met deze plannen het karakter van het gebied wordt aangetast en deze in strijd zijn met een eerder door ons opgestelde motie uit 2016.

Deze motie wijst op de gevaren voor het karakter van Oosterwold die het grootschalig ontwikkelen van woningbouw met zich mee brengt. De aangenomen motie roept het college op om toe te zien dat in Oosterwold de initiatiefnemer ook de eindgebruiker is.

Het gevaar van het ontwikkelen van grootschalige projecten is dat de bewoners niet meer de binding hebben met het gebied zoals dat bedoeld is. Bewoners uit Oosterwold zijn heben zelf een grote mate van verantwoordelijkheid voor hun kavel. Zo moeten ze zelf het kavel bouwrijp maken en voorzieningen treffen voor bijvoorbeeld de electriciteit en afwatering. Samen met andere bewoners moeten de wegen worden aangelegd en beheerd. Ook staat er in de voorwaarde dat een groot deel van je kavel gevuld moet worden met stadslandbouw. Een grote verantwoordelijkheid die ervoor zorgt dat bewoners erg verbonden zijn met het gebied en Oosterwold een zeer uniek karakter heeft.

Bij plannen voor grootschale woningbouw, zoals ingediend door projectonwikkelaar Vastbouw, lijkt er voorbij te worden gegaan aan de voorwaarde die dit unieke karakter waarborgen en lijkt het college geen uitvoer te geven aan de eerder aangenomen motie.

We willen daarom opnieuw in gesprek met het college en andere raadsleden over hoe zij aankijken tegen deze nieuwe ontwikkelingen, wij zijn in ieder geval geen voorstander van massale woningbouw in Oosterwold. Wij willen het unieke karakter van deze wijk behouden.

Vleermuizenhotel; een duurzame oplossing voor vertraging bij renovatie en/of nieuwbouwprojecten?

VVD VVD Geldrop-Mierlo 13-08-2020 09:33

De VVD Geldrop-Mierlo zit niet stil tijdens het politieke reces. Vorige week stelden we al vragen over de vertraging die is ontstaan over de sloop en nieuwbouw van de Wielewaal doordat er beschermde vleermuizen aanwezig zijn.

https://geldrop-mierlo.vvd.nl/nieuws/40451/vleermuizenhotel-een-duurzame-oplossing-voor-vertraging-bij-renovatie-en-of-nieuwbouwprojecten

Gezien het feit dat alle soorten vleermuizen beschermende diersoorten zijn, kunnen deze vaker zorgen voor vertraging in renovatie en/of nieuwbouwprojecten.

De VVD Geldrop-Mierlo vindt dit onwenselijk en wil graag het voorstel doen om een vleermuizenhotel te plaatsen in het openbaar groen zoals bijvoorbeeld in het Dommeldal of de omgeving van het Eindhovens kanaal. Vleermuizen houden zich meestal op in grote groepen en een vleermuizenhotel biedt hier een mogelijkheid voor.  

Dit voorstel is middels onderstaande schriftelijke vragen aan het college van B&W voorgelegd; 

- Is het college van B&W bereid een vleermuizenhotel te plaatsen in het openbaargroen zoals bijvoorbeeld in het Dommeldal of de zone Eindhovens kanaal?

Indien ja;

- Is het mogelijk om dit vleermuizenhotel te laten maken door ’t Saam?

- Is het college van B&W bereid te onderzoeken of er meer geschikte (tactische) locaties voor een vleermuizenhotel in Geldrop-Mierlo zijn?

Als het college van B&W positief is over een vleermuizenhotel zoals bijvoorbeeld in het Dommeldal of de omgeving Eindhovens kanaal kan de VVD Geldrop-Mierlo zich voorstellen dat er op meer (tactische) locaties binnen de gemeente Geldrop-Mierlo een vleermuizenhotel geplaatst kan worden met als doel om te voorkomen dat vleermuizen nestelen in toekomstige project locaties.