Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

929 documenten

Woningbouw in centrum Panningen

PvdA PvdA Peel en Maas 20-09-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/woningbouw-in-centrum-panningen/

PvdA/GroenLinks blijft hameren op de noodzaak om betaalbare woningen te bouwen. Mensen met een kleine portemonnee hebben ook het recht om fatsoenlijk te wonen.

De gemeente moet daarom het initiatief nemen om zelf betaalbare woningen te bouwen.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Woningbouw in centrum Panningen verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Op weg naar een duurzame, circulaire toekomst / BLOG

D66 D66 Utrecht 29-07-2021 12:28

Utrecht staat voor enorme opgave om te verduurzamen. En als we het daarover hebben dan gaat het vaak over nieuwbouw, over renovaties en soms over herbouw. Voor nieuwbouw stellen we al hoge eisen, maar hoe pakken we het aan als er renovatie of transformatie nodig is? Ik wil weten hoe de inzet van de gemeente werkt in de praktijk bij verschillende soorten gebouwen. Daarom ben ik gaan kijken bij twee voorbeelden op het gebied van sport. Het eerste voorbeeld is het door de gemeente Utrecht gebouwde kleedgebouw de Nieuwe Lunet op sportpark Lunetten. Het tweede voorbeeld is het door hen zelf gerenoveerde en verduurzaamde gebouw de Driewerf, waar de drie Utrechtse roeiverenigingen Triton, Orca en Viking hun thuis hebben. 

Lerend bouwen 

Circulair bouwen, het staat nog in de kinderschoenen. Daarom ben ik blij met dit pilotproject van de gemeente. De Nieuwe Lunet is een pioniersproject geworden met een prachtig resultaat. De ambtenaren die ik sprak hebben dit project met veel enthousiasme en energie begeleid, maar vooral ook met creativiteit. Veel lessen moesten tijdens het bouwen geleerd worden: waar haal ik mijn materiaal vandaan? Hoe lossen we het op als het zogenoemde oogstgebouw later gesloopt wordt en de materialen er nu niet zijn? Hoe kom ik aan deuren van vereiste grootte, terwijl de beschikbare oude deuren te klein zijn? En hoe kunnen de collega’s van toezicht en handhaving de veiligheid van de circulaire materialen controleren, terwijl er nog weinig ervaring mee is? Antwoorden vinden op die vragen stond continu centraal in het project.  

De gemeente heeft met dit project niet alleen haar eigen kennis vergroot, maar ook die van de markt. De gemeente heeft deze aanbesteding ingericht om te laten concurreren op circulariteit in plaats van op prijs, zo is het binnen budget gebleven terwijl wel de hoogst haalbare duurzaamheid bereikte. De bouwers bepaalden zo mee hoe dit ontwikkeld moest worden en zo haalden we de beste kennis uit de markt. Dit project bleek een begin dat grote lessen geeft en innovatie heeft aangejaagd binnen de eigen organisatie en bij de aannemer. 

Pluk het laaghangend fruit 

Naast de gemeente, doen inwoners in de stad veel zelf. Zo hebben de Utrechtse roeiverenigingen hun handen ineen geslagen en een aantal jaar geleden bij de renovatie van hun gebouw ook grondig verduurzaamd. De drie verenigingen hebben gekozen voor investeringen die zichzelf terugverdienen over tijd. Vooral door hun energievraag te verminderen: door betere isolatie en zuinigere omgang met gas, elektriciteiten water. En, bovendien, door duurzame energie te gebruiken. Bij de roeivereniging Viking wordt nu bijvoorbeeld gedoucht op warm water van een zonneboiler.  

De verduurzaming gaat in stappen, waarbij de verenigingen elkaar meenemen en inspireren.  Zo helpen de (zelfbenoemde) “oude rotten” van Viking de studenten van Orca en Triton om inzicht in hun verbruik te krijgen en hoe en waar er minder verbruikt kan worden. Bijvoorbeeld: het belangrijkste instrument om het hoge gasverbruik terug te dringen bleek de introductie van thermostaten in de verschillende ruimtes. Om te ontdekken waar hun grootste energiegebruik zit zijn ze hun verbruik gaan monitoren. Dit leverde hen inzicht op in piek- en dalmomenten en daardoor de mogelijkheid om de energievraag gerichter te maken. Ze besparen sindsdien ruim één derde van hun gasverbruik en ruim 20% van hun elektriciteitsverbruik. Dat is goed voor het klimaat én voor de kas.  

Durf te investeren 

Circulair bouwen of verduurzaming vraagt investeringen én kennis, daarom kan het afschrikken. Maar deze beide voorbeelden leren ons dat er veel mogelijk is. Zo kan een overheid meer doen, om ook lucht te geven aan de markt om te leren en te innoveren. En zelf ook voor een andere insteek te kiezen dan de laagste prijs. Daarnaast, verduurzaming gaat niet in één keer, maar in stappen, ga niet direct voor het perfecte maar voor het betere en zie wat de winst is die mogelijk is. Zo werken Utrecht en Utrechters stap voor stap naar een circulaire en duurzame toekomst. 

Voorbijlocatie

ChristenUnie ChristenUnie De Ronde Venen 07-07-2021 11:25

In de raad van 30 juni moest ook een definitief oordeel geveld worden over de toekomst van de zogenaamde Voorbijlocatie (terrein bij het voormalige kantoor van Voorbij aan de Herenweg in Wilnis). De ChristenUnie-SGP is tevreden met de opzet die nu voorligt in combinatie met een tweetal amendementen die we hebben gesteund.

Een al jaren braakliggend en verpauperd terrein lijkt nu een grondige opknapbeurt te gaan krijgen. Een rotte kies in het lint van Wilnis wordt verwijderd.

De vraag is of de Kroon die daarvoor in de plaats komt mooi genoeg is. Op het eerste model is de nodige kritiek geweest. De initiatiefnemer heeft geprobeerd zo goed mogelijk aan de bezwaren tegemoet te komen en diverse aanpassingen in het plan doorgevoerd. Maar binnen de kaders van een hoeveelheid woningen die ook nog een goede mix mogelijk maakt.

De omwonenden zijn verdeeld. We hebben uitgesproken voorstanders en uitgesproken tegenstanders gehoord. Laatste punt is: wel of niet aanpassen appartementsgebouw. Er wordt nu door insprekers gesteld dat de gemeente hier dwarsligt. Is dat zo? Wat vind de wethouder van de aanpassing zoals die eergisteren in overleg met de omwonenden is besproken?

Ook hebben we kennis genomen van het overlegverslag met de IJsclub. We nemen aan dat de wethouder ook na het besluit over dit raadsvoorstel erop blijft toezien dat dit overleg tot een goed einde komt? En gaat de wethouder ook actief meehelpen om een locatie voor de combibaan te vinden? Anders zouden we hier nog een motie of amendement voor moeten maken.

Ten aanzien van de motie over participatie. Wij hebben niet de indruk dat de initiatiefnemer geen deugdelijke participatie heeft toegepast. De motie lijkt dat wel te suggereren. En het is de vraag of de gemeente deze rol wel op zich moet nemen. Tegelijkertijd kan het als pilot met het oog op de nieuwe omgevingswet wel leerzaam zijn. We horen dus graag wat de wethouder ervan vind.

Ten aanzien van het amendement (maximale bebouwing): dit is een goed instrument om de grote verdichting / verstening te beperken. Wellicht goed om dat ook bij toekomstige stedenbouwkundige kaders toe te passen.

Wel vragen we nog aandacht voor het knelpunt met betrekking tot het parkeren langs de Herenweg. Omwonenden maken nu zelfs gebruik van het particulier terrein van de initiatiefnemer. Dat de uitvoering van dit plan die gelegenheid wegneemt, kun je de eigenaar natuurlijk niet aanrekenen. De vraag aan het college is wel of die nog mogelijkheden ziet door regulering en handhaving die overlast (wat ook de doorstroming van het verkeer belemmert) in te perken. Dat biedt ook ruimte voor de parkeerhavens waar insprekers het over hadden?

Naast het amendement over maximale bebouwing, werd er last minute op 5 juli voor de stemmingen ook nog een amendement ingediend om de (oorspronkelijk in het plan opgenomen) 8 middenhuur/goedkope koopwoningen in het plan te behouden. Die waren ineens geschrapt en vervangen door vijf andersoortige woningen als gevolg van overleg met omwonenden. Door deze 8 woningen op een andere plek in het plan te plaatsen kan ook rekening gehouden worden met de bezwaren van omwonenden terwijl we wel extra bouwen voor starters / betaalbare woonruimte. Amendementen werden met grote meerderheid aangenomen. Het raadsvoorstel ook (alleen RVB vond het plan nog te massaal) en ook de motie werd aangenomen (wij hebben uiteindelijk hier tegen gestemd).

Almere bouwt 25.000 woningen

VVD VVD Almere 30-06-2021 04:00

https://almere.vvd.nl/nieuws/44758/almere-bouwt-25-000-woningen

Afgelopen donderdag heeft de Raad van Almere ingestemd met het stedelijk woningbouwprogramma. Hierin staat dat we 25.000 woningen gaan bouwen in Almere in de komende 10 jaar. Er wordt met name ingezet op woningbouw voor de middenklasse en doorstroom voor jongeren. En dat is broodnodig. Niet alleen wil de Almeerse VVD een bijdrage leveren aan de woningnood die in het land heerst, maar ook willen wij dat er gebouwd gaat worden voor de Almeerders. Onze woordvoerder Mark zet zich daar voor in. Wil je weten waar de woningen worden gebouwd? Bekijk dan deze afbeelding. Al met al zijn wij blij met de beoogde 25.000 woningen! Onze wethouder wonen Julius en woordvoerder Mark hebben goed samengewerkt om dit resultaat te realiseren. En nu: bouwen, bouwen, bouwen!

Wethouder Gaatze de Vries over onder andere woningbouw

VVD VVD Heemskerk 23-06-2021 03:01

In een interview gaat Gaatze in op woningen in Heemskerk en de noodzaak om te bouwen.

In een interview met Ijmond Nieuws vertelt Gaatze hoe hij de invulling van woningbouw ziet in ons mooie dorp.

Zet cookies aan om de video te tonen.

Montfoort mag bouwgrens verleggen. Een positieve start.

ChristenUnie ChristenUnie Montfoort 10-06-2021 18:02

Montfoort mag bouwgrens verleggen. Een positieve start. Toestemming tot bouwen buiten de bebouwde kom is een feit. De provincie heeft hiertoe het licht op groen gezet. Groen licht om plannen te ontwikkelen voor Linschoten Zuid (Linschoten) en Hofdijk/Lindeboomsweg (Montfoort). Dat wil niet zeggen dat de woningen er binnenkort zullen staan, maar we zijn wel een forse stap dichterbij realisatie van woningbouw gekomen. Een stap dichterbij de beoogde woningbouwopgave van tenminste 430 woningen in 2030. Er is sprake van vooruitgang. De Provincie Utrecht heeft de genoemde locaties in de gemeente opgenomen in het “Ontwerp Provinciaal programma Wonen en Werken”. Vanaf 1 juni tot en met 12 juli ligt dit programma digitaal ter inzage. Gedurende deze inzageperiode is er de mogelijkheid hierop te reageren bij de provincie Utrecht via www.provincieutrecht.nl/terinzage. Goed nieuws voor starters. In de maand september stelen GS het provinciaal programma vast. In Linschoten Zuid mag Montfoort 80 woningen bouwen. Waar precies is nog niet uitgewerkt. Op de Lindeboomsweg/Mastwijkerdijk-Hofdijk moeten zo’n 50 woningen verrijzen. Deze zijn bestemd voor starters, ouderen en enkele in de vrije sector.

Piushof als goed voorbeeld

PvdA PvdA Peel en Maas 24-05-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/piushof-als-goed-voorbeeld/

Bouwen, bouwen, bouwen. Alle partijen pleiten daarvoor. PvdA/GroenLinks legt daarbij de nadruk op de bouw van betaalbare huurwoningen voor jong en oud.

De woningbouw aan de Piushof in Panningen is een voorbeeld dat navolging verdient.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Piushof als goed voorbeeld verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Woningbouw in Achtkarspelen

CDA CDA Achtkarspelen 02-04-2021 14:50

Binnenkort komt het woningbouwprogramma aan bod, Een zaak van het college zo is dat geregeld in ons land. Maar reken er maar op dat we er wat van vinden. En dat we kritisch blijven op wat en waar er gebouwd wordt. Jaarlijks kan het programma worden bijgesteld. We willen bouw mogelijk maken in de kleinere kernen naar behoefte maar zeker niet de grote kernen vergeten. Hier speelt een economisch belang. Want als het in de grote kernen regent, druppelt het elders. We rekenen op een flexibel college die meebeweegt met markt en vraag. Helaas hebben we Fryslân en Achtkarspelen zo dicht geregeld dat ons eigen beleid de woningbouw soms in de weg staat. Wat we wel zien, is dat de provincie inmiddels flink mee werkt zelfs voor bouwen in het buitengebied. Dus trochpakke. Je ziet dat private ontwikkelaars hier meer gang in hebben dan de ontwikkelingen van woningbouwstichtingen en gemeente. Er zullen harde afspraken gemaakt moeten worden. Dit vraagt ambtelijk en bestuurlijke moed. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke oplossingen. Maar wat ons betreft gaat kwaliteit nog steeds voor kwantiteit maar het college is aan zet! Romke van der Wal Raadslid CDA 8K

Uitgangspunten Woonvisie

ChristenUnie ChristenUnie Lansingerland 02-04-2021 10:19

https://lansingerland.christenunie.nl/k/n10584/news/view/1368958/113707/Westpolder langs water

Lang verwacht en toch gekomen: al aan het begin van de raadsperiode werd een nieuwe woonvisie aangekondigd. Dit gebeurde meestal in reactie op kritische vragen van raadsleden, waarin we vaak in reactie de frase ‘Dat laten we terugkomen in de woonvisie’ mochten horen.
De opmaat naar deze woonvisie hebben we besproken in de commissie Ruimte van maart. Het betrof de uitgangspunten, waar we later op voort kunnen bouwen als de woonvisie wordt opgesteld. Het waren uitgangspunten waar je het nauwelijks mee oneens kon zijn en dat bleek ook wel: het werd door de commissievergadering gesteund. De uitgangspunten waren wel zodanig algemeen geformuleerd dat iedereen er zijn eigen interpretatie aan kon geven en dat was dan ook onze kritiek. Door in de uitgangspunten voor te sorteren op helderder beslissingen wordt de uiteindelijke woonvisie geen verrassing voor de partijen in een later stadium. De wethouder ziet dit ook en heeft toegezegd om in het proces van het komen tot een definitieve woonvisie de raad regelmatig te informeren, zodat de raad niet voor grote verrassingen komt te staan.
Wat ons betreft wordt er in deze definitieve woonvisie sterk ingezet op sociaal en betaalbaar bouwen en op woningbouw voor senioren. Met dit laatste instrument willen we de doorstroming bevorderen: we zien dat ouderen nu vaak in eengezinswoningen blijven wonen, omdat een geschikt appartement er niet is. Door in te zetten op bouwen voor senioren slaan we dus twee vliegen in één klap.
Woningbouw is een thema dat knelt: we zien dat meer bouwen voor doelgroepen meer geld van de gemeenschap kost, omdat duurdere woningen voor een projectontwikkelaar nu eenmaal beter te vermarkten zijn. In een tijd waarin de gemeente moeilijke financiële keuzes moet maken wordt het dus ook echt spannend om te zien wat we kunnen waarmaken van onze inzet. 

Wijchen-West.

VVD VVD Wijchen 01-04-2021 05:30

https://wijchen.vvd.nl/nieuws/43669/wijchen-west

© Gemeente Wijchen

Wijchen krijgt er een nieuwe wijk bij: Wijchen-West. Gelegen tegen de landerijen van de Vormerse hoeve verrijst hier vanaf 2023 een veelzijdige wijk met mooie waterpartijen en groen, nieuwe woonvormen, duurzame verwarming, een snelfietsverbinding, pumptrackbaan, deelauto’s en misschien een station. Dat staat in de visie voor het gebied die het college afgelopen week vaststelde.

Vooralsnog groeit Wijchen-West naar 650 woningen, bedoeld voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Tenminste de helft komt in het betaalbare segment. De gebiedsvisie vormt het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe wijk. Binnenkort neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Mogelijkheden voor versneld bouwenEr is een flink tekort aan woningen in Wijchen en alle omliggende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarom gaf de gemeenteraad afgelopen zomer opdracht om te onderzoeken of er versneld meer woningen kunnen worden gebouwd in zowel Huurlingsedam als Wijchen-West. Het gebied aan de westgrens van het dorp is in 2009 al aangewezen als potentiële uitbreidingslocatie.

Snel en goedGeert Gerrits, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening is enthousiast over de plannen voor de nieuwe wijk: ”Wijchen-West is uitermate geschikt om snel te kunnen bouwen. Daar zetten we vol op in. Maar wel met behoud van kwaliteit. Dat staat bovenaan. We willen dat je in deze woonwijk ook over dertig jaar nog steeds fijn kunt wonen. Daarom moeten we nu de juiste keuzes maken en deze visie helpt hierbij. We gaan een mooi stukje Wijchen toevoegen.”

EigendomsverhoudingenDe gronden die nodig zijn om de nieuwe wijk te kunnen bouwen, zijn deels in het bezit van de gemeente, deels in het bezit van particulieren of marktpartijen. Die laatsten hebben al laten weten graag mee te werken aan het nieuwbouwproject en ondertekenen binnenkort een eerste overeenkomst samen met de gemeente.

Van visie naar uitvoeringHet college van B&W legt de gebiedsvisie en ontwikkelstrategie nu voor aan de gemeenteraad. Gevraagd wordt om 7 ton beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking van de plannen en het voorbereiding van de uitvoering.