Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

4 documenten

Stoffer: houd vaart in de binnenvaart!

SGP SGP Nederland 29-05-2019 00:00

Binnenvaartschippers hebben te maken met veel knelpunten. De Nederlandse staat moet daarom in actie komen, volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Lees hieronder zijn bijdrage aan het overleg in de Tweede Kamer.

Afgelopen jaar is onder binnenvaartschippers gepolst hoe zij aankijken tegen de gang van zaken op het water. Ik wil een paar punten uit deze Belevingsmonitor aanstippen.

Achterstallig onderhoud Schippers zien een belangrijk knelpunt bij achterstallig onderhoud. Dit is onlangs ook door de Algemene Rekenkamer onderstreept. Rijkswaterstaat heeft onvoldoende budget voor goed beheer en onderhoud van bruggen en sluizen. Het volume uitgesteld en achterstallig onderhoud loopt jaar in jaar uit omhoog. In de praktijk is dit helaas merkbaar. Het aantal stremmingen als gevolg van storingen neemt toe. Alleen al in Zuid Nederland had je in 2019 in een periode van 2,5 maande 140 stremmingen. Het regeerakkoord wil een modal shift. Dit werkt echter averechts. Gaat de minister ervoor zorgen dat het onderhoudstekort terugloopt in plaats van oploopt?

Bediening sluizen Binnenvaartschippers hebben de bediening van sluizen en bruggen zienderogen zien verslechteren door de centralisatie van de bediening. Er kan tegelijkertijd maar één deur geopend worden. Bij verschillende sluizen is geen 24-uurs bediening meer. De wachttijden kunnen zo fors oplopen. De minister trekt eenmalig 5 miljoen euro hiervoor uit. Prima. Maar hoe wil zij met eenmalig budget structureel resultaat boeken?  

Boetes De Inspectie zit binnenvaartschippers op de huid. Verschillende schippers hebben te maken gehad met stevige boetes. Voor elke overtreding staat een vast boetebedrag. Dat frustreert, omdat er grote verschillen zitten tussen bedrijven en gelopen risico’s. Schippers geven ook aan dat wegvervoerders zich veel minder vaak moeten verantwoorden. Onderzoekers adviseren matigingsbeleid. De minister wil dit maar heel beperkt invullen. Dat vindt de SGP geen recht doen aan de werkelijkheid. Wil de minister ook rekening houden met recidive en de mate waarin risico’s zijn ontstaan?

CCR/Vergroening De binnenvaart staat voor een grote opgave. Ik noem de CCR-regels en de emissie-eisen. Zeker voor kleinere binnenvaartschepen is dit nauwelijks te doen. De Kamer heeft gevraagd om souplesse voor kleine binnenvaartschepen, net zoals in Duitsland. Daar wordt bij keuringen verschil gemaakt tussen schepen met en zonder personeel. Als ik het goed heb begrepen, bieden de CCR-regels ontheffingsmogelijkheden. Wil de minister in overleg gaan met sectororganisaties over invulling hiervan?

Omliggende landen, zoals België, subsidiëren vergroening van de vloot, Nederland niet. Hoe staat het met de Green Deal voor vergroening van de binnenvaart? Wordt financiële steun en een gelijkwaardigheidscertificaat voor motoren op basis van periodieke metingen aan de pijp daarin geregeld?

Ook de aangescherpte geluidseisen zijn voor kleine schepen nauwelijks te doen. Ik heb begrepen dat een periodieke evaluatie van de CCR -regels is toegezegd, maar dat dit niet wordt uitgevoerd. Gaat de minister hier werk van maken?

Laten we kleine binnenvaartschepen zoveel mogelijk in de vaart houden. Juist zij kunnen de haarvaten van ons vaarwegennet bedienen. Een belangrijke schakel in de modal shift.

Varend ontgassen De minister werkt toe naar een verbod op varend ontgassen. Een groot knelpunt is de beschikbaarheid van ontgassingsinstallaties. Het is lastig om voor een ontgassingsinstallatie een vergunning te krijgen. Ik heb begrepen dat Nederland de gassen beschouwt als afval, terwijl de internationale scheepsafvalstoffenverordening dat niet doet. Dat brengt, onnodig, extra eisen met zich mee. Ik zag al een innovatieve verwerkingsmethode langskomen met hergebruik van de gassen. Dan helpt het als die gassen niet langer als afvalproduct gezien worden. Gaat de minister op dit punt actie ondernemen?

De boer op met uw verslaggever ...

SGP SGP Nederland 22-05-2019 15:52

De boer op met uw verslaggever Bert-Jan Ruissen Hij is dé SGP-kandidaat voor de Europese verkiezingen. Stem morgen vóór de boer. Stem Bert-Jan Ruissen. (Nr. 2 - lijst 7) #EP2019

Actieplan containerschepen noodzakelijk | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 10-04-2019 00:00

GroenLinks wil middels een vierpuntenplan containerschepen veiliger maken en maatregelen treffen voor als het toch mis gaat. Zodat een nieuwe Waddenramp voorkomen kan worden.

Er moet strenger toezicht komen, vaarroutes moeten worden aangepast en in elke container moet een tracking device komen.  Experts hebben zich vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer uitgesproken voor onder meer deze maatregelen.

GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger: ‘Er vallen per jaar 10.000 containers in de zee. Dat aantal moet en kan naar beneden. Rampen zoals bij onze kwetsbare Wadden kunnen  we vaak voorkomen.’

Het actieplan van GroenLinks bevat vier aandachtspunten:

Er moet  strenger toezicht komen in havens op de belading van schepen. De capaciteit van de inspectie moet omhoog zodat goed gecontroleerd kan worden op het vastsjorren van de containers. De vaarroutes van zwaarbeladen schepen en schepen met gevaarlijke stoffen aan boord moeten verder weg van onze kwetsbare natuurgebieden lopen. Alle containers krijgen een tracking device . Als ze onverhoopt toch overboord slaan dan kunnen de containers snel getraceerd worden en gaat het opruimen van gevaarlijke stoffen of producten veel sneller. Vrachtbrieven waarin staat welke vracht containerschepen vervoeren moeten altijd beschikbaar zijn voor overheden. Bij de Waddenramp is de vrachtbrief niet openbaar waardoor het opruimen bemoeilijkt wordt.

Kröger: ‘Wij hebben deze hoorzitting georganiseerd om beter inzicht te krijgen in wat er verkeerd gaat. Nu moeten we ook luisteren naar de experts en stappen ondernemen.’

 

 

Europese deal om het dumpen van scheepsafval tegen te gaan | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-03-2019 00:00

De nieuwe wetgeving over scheepsafval is een feit. Tijdens een laatste stemming bekrachtigde het Europees Parlement vandaag de voorstellen. Europarlementariër Bas Eickhout was betrokken bij de totstandkoming: “Deze wetgeving zorgt ervoor dat schepen geen financiële prikkeling meer hebben om afval in zee te dumpen. Een fantastische stap in de strijd tegen de plastic soep in onze zeeën.”

Een derde van al het afval dat in zee dobbert, is direct afkomstig van schepen. Het overgrote deel van dit afval bestaat uit plastic. “Dat grote aandeel is eenvoudig te verklaren”, aldus Eickhout. “Als schepen in een haven hun afval willen afgeven, dan moeten ze daarvoor betalen. Helaas kiezen schippers er daarom nogal eens voor om hun afval gewoon onderweg op zee over boord te gooien. Waarom betalen als je er gratis en ongezien vanaf kan komen?”

De nieuwe wetgeving waar nu overeenstemming over is gevonden maakt aan die perverse prikkel een einde. Alle schepen gaan een vast bedrag betalen (afhankelijk van het type schip) zodra ze in een Europese haven komen. De haven mag zelf bepalen hoe hoog dat bedrag is. In ruil voor dat vaste bedrag mag een schip echter al het afval afgeven. Op die manier is er geen economisch voordeel meer te behalen door afval overboord te kieperen.

Havenlobby

Eickhout: "Het was een flink gevecht. De havens, inclusief Rotterdam, lobbyden hard om deze regel te voorkomen, ze willen bemoeienis van bovenaf vermijden. Gelukkig heeft het gezonde verstand gewonnen. Door deze kwestie Europees aan te pakken en alle havens te dwingen dezelfde maatregelen te nemen, voorkomen we oneerlijke concurrentie tussen havens, en doen we tegelijkertijd iets heel goeds voor het milieu.”

Om er voor te zorgen dat schepen een prikkel krijgen om zo min mogelijk afval te creëren, worden er nieuwe Europese criteria voor 'groene schepen' opgesteld. Schepen die aan deze eisen voldoen krijgen korting op het vaste bedrag dat ze moeten betalen. Eickhout: “Zo zorgen we ervoor dat de schepen steeds schoner worden. Al met al durf ik zonder twijfel te stellen dat deze wetgeving een game-changer wordt.”