Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

9 documenten

D66 en ChristenUnie: ‘Dialoog en excuses slavernijverleden’

D66 D66 Nederland 01-07-2020 12:35

D66-fractievoorzitter Rob Jetten: “Slavenhandel en slavernij behoren tot de meest pijnlijke herinneringen in onze geschiedenis. Vandaag, op Keti Koti, herdenken en vieren we de afschaffing daarvan. Toen ik dit jaar op werkbezoek was op Sint Eustatius, werd ik gegrepen door de bloedige slavernijgeschiedenis van het eiland dat in de 17e en 18e eeuw bekend stond als ‘De Gouden Rots’, de meest winstgevende haven van de WIC.

Zo zijn er vele verhalen te vertellen. Van de erbarmelijke tochten van Afrika naar de Amerika’s tot de leider van de Curaçaose slavenopstand, Tula. Het zijn verhalen die ons leren over het gruwelijke van de mens. En de rol van onze Nederlandse voorouders.

Uitingen van spijt, berouw en schaamte zijn op zijn plaats. Maar daarmee nemen we nog geen historische verantwoordelijkheid voor onze geschiedenis. Dat kan alleen als we het leed erkennen van veel mensen en onze excuses aanbieden voor ons eigen handelen.”

Succes SP: verbod op varend lozen van giftige stoffen

SP SP Nederland 17-12-2019 16:56

Het MilieuAlarm Team van de SP kan onder leiding van SP-Kamerlid Cem Lacin een eerste succes op zijn conto schrijven. Het voorstel van de SP om varend ontgassen van giftige stoffen verboden te maken per 1 juli 2020 is dinsdag in de Tweede Kamer aangenomen. Schepen lozen giftige restgassen op de Nederlandse rivieren met alle gevolgen van dien voor mensen en milieu. Lacin: ‘Nu kunnen schepen nog stoffen vrij lozen in het water en in de lucht. Dat is veel goedkoper dan naar een installatie varen waar dat veilig en schoon kan gebeuren. Ook schippers worden hierdoor blootgesteld aan giftige gassen. Doordat deze motie is aangenomen staan straks mensen weer centraal en niet de winsten van rederijen.’

In Gelderland voerde de SP de afgelopen zomer al actie tegen het ontgassen. Omwonenden van rivieren konden meldingen doen bij het SP-MilieuAlarm Team als er smerige stoffen over hun woonwijk trokken. Er kwamen veel meldingen binnen en Lacin is daarom blij dat de motie is aangenomen: ‘Het verbod op het varend ontgassen moet per 1 juli 2020 ingaan. Deze motie moet de minister nu gaan uitvoeren. Er kan nu niet meer gedraaid of uitgesteld worden. Het lozen van giftige stoffen door varend ontgassen moet nu echt stoppen.’

Heeft u een milieumelding? Doe dat gauw bij het SP-MilieuAlarmteam!

Lange Frans bezingt ons land ft. Thierry Baudet

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 06-12-2019 13:00

Nederland is geen provincie van Brussel - wat de eurocraten ook zeggen! Dit is ons land, een land waarop we trots mogen en moeten zijn. Lange Frans, Thierry Baudet en Adrien de Boer bezongen op het FVD-congres ons Nederland!

Voorkom nieuwe scheepsramp, sluit zuidelijke waddenroute

D66 D66 ChristenUnie Nederland 28-11-2019 14:52

Voorkom nieuwe scheepsramp, sluit zuidelijke waddenroute

D66 en ChristenUnie willen dat er  een speciale noodwet komt waardoor grote containerschepen niet meer via de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden mogen varen. Na het ongeluk met het grote containerschip, de MSc  Zoë lag de Nederlandse kust vol met plastic.

D66-Kamerlid Rutger Schonis: “De ramp met de MSc Zoë is al weer een jaar geleden. Er spoelt nog steeds plastic aan op onze stranden. De vaarroute bij de Waddenzee is bij storm te gevaarlijk voor grote containerschepen. De minister moet niet wachten tot er weer een nieuwe ramp gebeurt, maar de vaarroute sluiten. Het OVV, de kustwacht en de waddengemeenten waarschuwen niet voor niets!”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Kustwacht en de kustgemeenten maken zich al langer zorgen over de vaarroute langs de Waddeneilanden. De Onderzoeksraad concludeerde afgelopen oktober dat  met harde wind containerschepen zoals de MSc Zoë grote risico’s lopen bij het bevaren van de korte zeeroute. Dit is de vaarroute die langs de Nederlandse Waddeneilanden loopt. Iedere dag spoelt er nog plastic aan op de eilanden waardoor stranden, milieu en natuur steeds weer vervuilt worden. Schonis: ‘’Varen over de zuidelijke zeeroute is te risicovol. Wij moeten onze kust beschermen tegen een nieuwe zeeramp waardoor de kans bestaat dat er weer 2.736 ton aan afval de zee in stort. Dat is bijna  273 vuilniswagens vol aan troep dat de zee in spoelt. Daarom moet er een verbod komen om met grote containerschepen te varen over de zuidelijke vaarroute.’’

Minister Van Nieuwenhuizen heeft eerder gezegd dat er geen mogelijkheden zouden zijn voor een verbod. Maar D66 en ChristenUnie zien mogelijkheden om binnen het VN-verdrag over rechten op zee wel ons UNESCO Werelderfgoed te beschermen.  Nederland kan volgens internationale verdragen de korte zeeroute sluiten vanwege de  veiligheid, kustbescherming en milieubehoud. Schonis: ’’De ramp met de MSc Zoë toont aan dat wij geen grote risico’s met containerschepen meer kunnen nemen. Wij moeten onze kust, milieu en gezondheid beschermen.’’

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Wat hebben een boer, een zorgverlener en een leraar gemeen?

SP SP Nederland 07-11-2019 09:28

Wat hebben een boer, een zorgverlener en een leraar gemeen? Dat zij een overheid zien die er niet voor hen is, die niet aan hún kant staat. Zij delen de terechte verontwaardiging dat zij niet een eerlijk deel van de welvaart krijgen, dat zij de prijs betalen. Maar ze hebben meer gemeen: als ze samen opstaan is echte verandering mogelijk. De belangen van mensen moeten weer voorop komen te staan.

Er is een hoop te doen, maar het kan. Er is een alternatief. Vanaf nu dringen we de markt terug en investeren we in dat wat van ons allemaal is: goede zorg, goed onderwijs, betaalbare woningen, betaalbaar openbaar vervoer en duurzame energie. We geven de zeggenschap aan de mensen die het werk doen, aan de leerkrachten voor de klas in plaats van de bestuurders van grote scholenkoepels, aan de thuiszorgmedewerker in de wijk in plaats van de zorgverzekeraar, aan de agent op straat, in plaats van de bureaucratie. En we pakken de zeggenschap terug daar waar het nodig is: over onze energiebedrijven, volkshuisvesting, publieke sector en ons openbaar vervoer.

Wat hebben een boer, een zorgverlener en een leraar gemeen? Ze hebben een prachtig beroep dat wordt uitgehold. Maar ze staan nu op voor de toekomst van dat beroep. En terecht.

Ina Kreuning, zorgverlener

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter SP

Stoffer: houd vaart in de binnenvaart!

SGP SGP Nederland 29-05-2019 00:00

Binnenvaartschippers hebben te maken met veel knelpunten. De Nederlandse staat moet daarom in actie komen, volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Lees hieronder zijn bijdrage aan het overleg in de Tweede Kamer.

Afgelopen jaar is onder binnenvaartschippers gepolst hoe zij aankijken tegen de gang van zaken op het water. Ik wil een paar punten uit deze Belevingsmonitor aanstippen.

Achterstallig onderhoud Schippers zien een belangrijk knelpunt bij achterstallig onderhoud. Dit is onlangs ook door de Algemene Rekenkamer onderstreept. Rijkswaterstaat heeft onvoldoende budget voor goed beheer en onderhoud van bruggen en sluizen. Het volume uitgesteld en achterstallig onderhoud loopt jaar in jaar uit omhoog. In de praktijk is dit helaas merkbaar. Het aantal stremmingen als gevolg van storingen neemt toe. Alleen al in Zuid Nederland had je in 2019 in een periode van 2,5 maande 140 stremmingen. Het regeerakkoord wil een modal shift. Dit werkt echter averechts. Gaat de minister ervoor zorgen dat het onderhoudstekort terugloopt in plaats van oploopt?

Bediening sluizen Binnenvaartschippers hebben de bediening van sluizen en bruggen zienderogen zien verslechteren door de centralisatie van de bediening. Er kan tegelijkertijd maar één deur geopend worden. Bij verschillende sluizen is geen 24-uurs bediening meer. De wachttijden kunnen zo fors oplopen. De minister trekt eenmalig 5 miljoen euro hiervoor uit. Prima. Maar hoe wil zij met eenmalig budget structureel resultaat boeken?  

Boetes De Inspectie zit binnenvaartschippers op de huid. Verschillende schippers hebben te maken gehad met stevige boetes. Voor elke overtreding staat een vast boetebedrag. Dat frustreert, omdat er grote verschillen zitten tussen bedrijven en gelopen risico’s. Schippers geven ook aan dat wegvervoerders zich veel minder vaak moeten verantwoorden. Onderzoekers adviseren matigingsbeleid. De minister wil dit maar heel beperkt invullen. Dat vindt de SGP geen recht doen aan de werkelijkheid. Wil de minister ook rekening houden met recidive en de mate waarin risico’s zijn ontstaan?

CCR/Vergroening De binnenvaart staat voor een grote opgave. Ik noem de CCR-regels en de emissie-eisen. Zeker voor kleinere binnenvaartschepen is dit nauwelijks te doen. De Kamer heeft gevraagd om souplesse voor kleine binnenvaartschepen, net zoals in Duitsland. Daar wordt bij keuringen verschil gemaakt tussen schepen met en zonder personeel. Als ik het goed heb begrepen, bieden de CCR-regels ontheffingsmogelijkheden. Wil de minister in overleg gaan met sectororganisaties over invulling hiervan?

Omliggende landen, zoals België, subsidiëren vergroening van de vloot, Nederland niet. Hoe staat het met de Green Deal voor vergroening van de binnenvaart? Wordt financiële steun en een gelijkwaardigheidscertificaat voor motoren op basis van periodieke metingen aan de pijp daarin geregeld?

Ook de aangescherpte geluidseisen zijn voor kleine schepen nauwelijks te doen. Ik heb begrepen dat een periodieke evaluatie van de CCR -regels is toegezegd, maar dat dit niet wordt uitgevoerd. Gaat de minister hier werk van maken?

Laten we kleine binnenvaartschepen zoveel mogelijk in de vaart houden. Juist zij kunnen de haarvaten van ons vaarwegennet bedienen. Een belangrijke schakel in de modal shift.

Varend ontgassen De minister werkt toe naar een verbod op varend ontgassen. Een groot knelpunt is de beschikbaarheid van ontgassingsinstallaties. Het is lastig om voor een ontgassingsinstallatie een vergunning te krijgen. Ik heb begrepen dat Nederland de gassen beschouwt als afval, terwijl de internationale scheepsafvalstoffenverordening dat niet doet. Dat brengt, onnodig, extra eisen met zich mee. Ik zag al een innovatieve verwerkingsmethode langskomen met hergebruik van de gassen. Dan helpt het als die gassen niet langer als afvalproduct gezien worden. Gaat de minister op dit punt actie ondernemen?

De boer op met uw verslaggever ...

SGP SGP Nederland 22-05-2019 15:52

De boer op met uw verslaggever Bert-Jan Ruissen Hij is dé SGP-kandidaat voor de Europese verkiezingen. Stem morgen vóór de boer. Stem Bert-Jan Ruissen. (Nr. 2 - lijst 7) #EP2019

Actieplan containerschepen noodzakelijk | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 10-04-2019 00:00

GroenLinks wil middels een vierpuntenplan containerschepen veiliger maken en maatregelen treffen voor als het toch mis gaat. Zodat een nieuwe Waddenramp voorkomen kan worden.

Er moet strenger toezicht komen, vaarroutes moeten worden aangepast en in elke container moet een tracking device komen.  Experts hebben zich vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer uitgesproken voor onder meer deze maatregelen.

GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger: ‘Er vallen per jaar 10.000 containers in de zee. Dat aantal moet en kan naar beneden. Rampen zoals bij onze kwetsbare Wadden kunnen  we vaak voorkomen.’

Het actieplan van GroenLinks bevat vier aandachtspunten:

Er moet  strenger toezicht komen in havens op de belading van schepen. De capaciteit van de inspectie moet omhoog zodat goed gecontroleerd kan worden op het vastsjorren van de containers. De vaarroutes van zwaarbeladen schepen en schepen met gevaarlijke stoffen aan boord moeten verder weg van onze kwetsbare natuurgebieden lopen. Alle containers krijgen een tracking device . Als ze onverhoopt toch overboord slaan dan kunnen de containers snel getraceerd worden en gaat het opruimen van gevaarlijke stoffen of producten veel sneller. Vrachtbrieven waarin staat welke vracht containerschepen vervoeren moeten altijd beschikbaar zijn voor overheden. Bij de Waddenramp is de vrachtbrief niet openbaar waardoor het opruimen bemoeilijkt wordt.

Kröger: ‘Wij hebben deze hoorzitting georganiseerd om beter inzicht te krijgen in wat er verkeerd gaat. Nu moeten we ook luisteren naar de experts en stappen ondernemen.’

 

 

Europese deal om het dumpen van scheepsafval tegen te gaan | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-03-2019 00:00

De nieuwe wetgeving over scheepsafval is een feit. Tijdens een laatste stemming bekrachtigde het Europees Parlement vandaag de voorstellen. Europarlementariër Bas Eickhout was betrokken bij de totstandkoming: “Deze wetgeving zorgt ervoor dat schepen geen financiële prikkeling meer hebben om afval in zee te dumpen. Een fantastische stap in de strijd tegen de plastic soep in onze zeeën.”

Een derde van al het afval dat in zee dobbert, is direct afkomstig van schepen. Het overgrote deel van dit afval bestaat uit plastic. “Dat grote aandeel is eenvoudig te verklaren”, aldus Eickhout. “Als schepen in een haven hun afval willen afgeven, dan moeten ze daarvoor betalen. Helaas kiezen schippers er daarom nogal eens voor om hun afval gewoon onderweg op zee over boord te gooien. Waarom betalen als je er gratis en ongezien vanaf kan komen?”

De nieuwe wetgeving waar nu overeenstemming over is gevonden maakt aan die perverse prikkel een einde. Alle schepen gaan een vast bedrag betalen (afhankelijk van het type schip) zodra ze in een Europese haven komen. De haven mag zelf bepalen hoe hoog dat bedrag is. In ruil voor dat vaste bedrag mag een schip echter al het afval afgeven. Op die manier is er geen economisch voordeel meer te behalen door afval overboord te kieperen.

Havenlobby

Eickhout: "Het was een flink gevecht. De havens, inclusief Rotterdam, lobbyden hard om deze regel te voorkomen, ze willen bemoeienis van bovenaf vermijden. Gelukkig heeft het gezonde verstand gewonnen. Door deze kwestie Europees aan te pakken en alle havens te dwingen dezelfde maatregelen te nemen, voorkomen we oneerlijke concurrentie tussen havens, en doen we tegelijkertijd iets heel goeds voor het milieu.”

Om er voor te zorgen dat schepen een prikkel krijgen om zo min mogelijk afval te creëren, worden er nieuwe Europese criteria voor 'groene schepen' opgesteld. Schepen die aan deze eisen voldoen krijgen korting op het vaste bedrag dat ze moeten betalen. Eickhout: “Zo zorgen we ervoor dat de schepen steeds schoner worden. Al met al durf ik zonder twijfel te stellen dat deze wetgeving een game-changer wordt.”

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.