Nieuws van politieke partijen over EVB (Echt voor Barendrecht) inzichtelijk

287 documenten

Echt voor Barendrecht bedankt medewerkers Afval Loont

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 30-11-2019 07:55

De medewerkers van Afval Loont werden vrijdag bedankt voor hun inzet voor de Barendrechtse samenleving. Echt voor Barendrecht (EVB) ging bij het filiaal in Carnisselande langs met een kleine attentie.

Geen plastic, metaal of textiel, maar chocola en bloemen vielen de medewerkers van Afval Loont afgelopen vrijdag ten deel. Echt voor Barendrecht (EVB) ging bij het filiaal in Carnisselande langs om de medewerkers van Afval Loont te bedanken. Fractievoorzitter Lennart van der Linden: “Afval Loont heeft in Barendrecht bijna vijf jaar bijgedragen aan het beter scheiden van ons afval. Daar zijn we de medewerkers erg dankbaar voor!”

Het filiaal van Afval Loont in Carnisselande sluit aanstaande zaterdag haar deuren. Op 7 december is het de laatste dag bij Opnieuw & Co aan de Voordijk en het filiaal aan het Achterom is voor het laatste keer open op 14 december. Na 14 december dient afvalscheiding te gebeuren volgens het nieuwe afvalbeleid. Beelden van het bezoek van Echt voor Barendrecht vind u hier:

Schriftelijke vragen openbare orde en veiligheid

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 29-11-2019 16:00

Barendrecht, 29 november 2019

Betreft: Schriftelijke vragen openbare orde en veiligheid

Geacht college,

In het kader van de openbare orde en veiligheid heeft onze fractie een aantal vragen aan het college, die zich richten op diverse onderdelen van het Barendrechtse veiligheidsdomein.

In Barendrecht is enkele maanden geleden de landelijke veiligheidsmonitor verspreid over een aanzienlijk aantal huishoudens. In maart 2020 zal de rapportage gepubliceerd worden.

1. Kan het college de uitslagen voor Barendrecht specifiek per vraag uitsplitsen en presenteren aan de raad? Zo nee, waarom niet?

In juli dit jaar gaf het college aan (antwoordbrief 94875) dat er geen gedetailleerd criminaliteitsoverzicht kan worden overlegd aan de gemeenteraad vanwege privacywetgeving.

2. Kan het college aangeven op basis van welk artikel dit niet mogelijk is, zelfs wanneer er geen persoonsgegevens worden genoemd?

Onlangs werd op BarendrechtNU onder een artikel omtrent een high impact crime (HIC) het volgende door de redacteur geschreven: “Het valt op dat de politie zelf geen melding meer maakt van dergelijke incidenten met een grote impact. BarendrechtNU heeft in het verleden (n.a.v. het regelmatig moeten stellen van vragen over incidenten) de toezegging van de communicatieafdeling van de politie gehad dat ze zelf pro-actief zouden berichten over incidenten met een dergelijke grote impact op slachtoffer(s) en/of de samenleving (Politie quote: “Als het iets bijzonders zou zijn, dan maken wij er wel een bericht van.”). Dit bleek toen en ook nu weer veelvuldig niet (meer) het geval.”

3. Onderschrijft het college bovenstaande bewering? Zo ja, waarom wordt er door de politie niet meer proactief melding gemaakt van de incidenten? Zo nee, wat is dan de visie van het college?

Op 19 november jl. werd op de veiligheidsavond in het politiebureau aan de Maasstraat benoemd dat nog niet het gewenste aantal inwoners gebruik maakt van de app Burgernet. Voor de wervingsacties werd door de gemeente geen gebruik gemaakt van gericht adverteren op social media.

4. Is het college bereid te investeren in gericht adverteren op social media om zo tot de doelstelling van minstens 10% aangesloten inwoners te behalen? Zo nee, waarom niet?

5. EVB hecht veel waarde aan openheid en transparantie en zeker op het gebied van veiligheid. Is het college bereid om de veiligheidsavond vanaf heden te organiseren in een oriënterende commissievergadering, zodat inwoners aanwezig kunnen zijn en/of mee kunnen luisteren?

Wij zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman

De beantwoording vanuit het college volgt z.s.m.

Vragen m.b.t. geldnood bij acute hulp slachtoffers van verkrachting en aanranding

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 26-11-2019 17:00

Bronvermelding foto: https://atria.nl/nieuws-publicaties/geweld/seksueel-misbruik/

Barendrecht, 26-11-2019

Betreft: Geldnood bij acute hulp slachtoffers van verkrachting en aanranding

Geacht college,

Het blijkt dat geldnood voor acute hulp bij slachtoffers van verkrachting en aanranding een reden is waarom de acute hulp voor slachtoffers onder druk staat. Seksueel geweld neemt toe, maar de Rijksoverheid en gemeenten hebben onenigheid over wie deze acute hulp zou moeten betalen.

Namens de fractie stellen we de volgende vragen:

1. Is er bij het college bekend hoeveel slachtoffers van verkrachting en aanranding er jaarlijks zijn in Barendrecht? Wat voor maatregelen worden er getroffen om slachtoffers te helpen, daders te bestraffen en aan preventie te doen?

2. Heeft u als college enige vorm van samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld (CSG) en Slachtofferhulp Nederland?

3. Welke positie neemt u in aangaande de betaling van deze acute hulp? Bent u hierover in gesprek met de Rijksoverheid? Zo ja, wat zijn tot op heden de uitkomsten van deze gesprekken? Zo nee, waarom gaat u het gesprek niet aan?

4. Minister Dekker van Justitie & Veiligheid heeft een aanvraag van 2 miljoen door het CSG afgewezen en vindt dat het aan gemeenten is om te betalen. Wat is uw kijk op deze ontwikkeling en is hier financiële ruimte voor binnen gemeente Barendrecht?

5. Welke mogelijkheden ziet u om de campagne ‘Wat kan mij helpen’ in Barendrecht extra onder de aandacht te brengen?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Cicilia Rijsdijk

Richard Carlebur

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

De beantwoording vanuit het college volgt z.s.m.

Schriftelijke vragen n.a.v. wijkbezoek Meerwede Noord

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 21-11-2019 16:00

Barendrecht, 21 november 2019

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding van wijkbezoek Meerwede Noord EVB op 12 oktober

Geacht college,

EVB bezocht recentelijk de wijk Meerwede Noord. De inwoners van deze wijken gaven over het algemeen aan tevreden over hun wijk te zijn. Ondanks deze tevredenheid gaven bewoners ook een aantal zorgpunten aan.

Naar aanleiding van gesprekken met deze inwoners heeft EVB voor nu een aantal specifieke schriftelijke vragen:

Zebrapaden Avenue Carnisse

Bewoners geven aan dat het aan de Avenue Carnisse, ter hoogte van tramhalte Meerwede voor , met name oudere, voetgangers soms gevaarlijk is om over te steken, omdat auto’s geneigd zijn om door te rijden.

EVB is van mening dat de aanleg van zebrapaden deze oversteekplek veiliger zou maken.

1. Deelt het college deze mening? Zo ja, zijn er mogelijkheden om op deze kruising zebrapaden te realiseren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Afb 1 : Oversteekplaats tramhalte Meerwede

Verkeerssituaties Noordersingel

De Noordersingel heeft een aantal T-splitsingen, zoals te zien is in afb. 2 en 3. De vertakking aan de Noordersingel (afb. 3) is wél voorzien van een voorrangsbord, maar bij de andere T-splitsingen (zoals afb. 2) is dit niet het geval.

Afb.2: T-splitsing Noordersingel / Noordersingel: Wel een voorrangsbord

Afb.3: T-splitsing Elzenwede / Noordersingel: Geen voorrangsbord.

2. Waarom staat er bij sommige T-splitsingen aan de Noordersingel geen voorrangsborden geplaatst?

3. EVB is van mening dat deze situatie onduidelijk is. Deelt het college deze mening? Zo ja, ziet het college mogelijkheden om de verkeerssituatie duidelijker en veiliger te maken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Bewoners geven aan dat aan de Noordersingel, waar een bruggetje voor fietsers / wandelaars en de weg elkaar kruisen, zich veel gevaarlijke situaties voordoen (afb.4). Aan het einde van de autoweg doet zich deze situatie minder voor het beter, vanwege afremmend snelverkeer. Echter, op het weggedeelte bij afb. 4 wordt veel te hard gereden.

4. Ziet het college mogelijkheden ziet het college van B&W om deze oversteek verkeersveiliger te maken? Zo ja, welke? En op welke termijn kunnen aanpassingen worden verwacht? Zo nee, waarom niet?

Afb.4: Bruggetje Noordersingel ter hoogte van Lijsterbeswede

Omdat er in het verleden geklaagd is over te weinig verlichting op de oversteek bij Carnisse Haven / Avenue Carnisse, zijn er extra lantaarnpalen geplaatst. Het geheel ziet er zeer onafgewerkt uit. Met een losse draad van de ene naar de andere paal. Dit is op vier plaatsen het geval (afb.5).

5. EVB is van mening dat deze afwerking geenszins voldoet aan kwalitatief hoogwaardige buitenruimte. Deelt het college deze mening? Zo ja, wat zijn de mogelijkheden om de loshangende bekabeling netjes weg te werken op een kwalitatief hoogwaardige manier? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Afb. 5: Avenue Carnisse / Noordersingel

Bomen Voordijk

Aan de oostelijke kant van de Voordijk zijn recent, vanwege slechte conditie, een aantal bomen gekapt. Bewoners aan de westelijke kant van de Voordijk geven aan dat de bomen aan de westelijke kant ook in slechte conditie verkeren met gevaarlijke situaties, zoals afgebroken takken, tot gevolg.

6. Wanneer zijn de bomen aan de westelijke kant voor het laatst geïnspecteerd en wat was hiervan de conclusie?

7. Is er duidelijkheid wat de onderhoudsplanning is voor deze bomen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris

De beantwoording vanuit het college volgt z.s.m.

Vervolgvragen Orange the World

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 20-11-2019 20:44

Barendrecht, 20 november 2019

Betreft: vervolgvragen Orange the World

Geacht college,

Met verwijzing naar uw brief van 16 oktober 2019 met als onderwerp Orange the World heeft de fractie van Echt voor Barendrecht nog twee vervolgvragen:

1. Kunt u aangeven welk gebouw c.q. gebouwen oranje uitgelicht zullen worden op 25 november 2019?

2. Op het overzicht van de organisatie UN Women nationaal comité Nederland komt Barendrecht (nog) niet voor. Heeft uw organisatie Barendrecht aangemeld als deelnemende plaats?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Cicilia Rijsdijk

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

EVB stelt vragen over veiligheid Borgstede

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 19-11-2019 20:25

Barendrecht 19 november 2019

Betreft: veiligheid Borgstede

Geacht College,

Gisteren werden we opgeschrikt door een steekpartij met dodelijke afloop in een serviceflat in Hoogvliet. De bewoners van de flat wonen daar samen met clienten van Pameijer, een soortgelijke constructie als in Barendrecht in Borgstede.

De Clientenraad van Borgstede heeft herhaaldelijk aan de bel getrokken bij de leiding van Borgstede wanneer ook daar incidenten plaatsvonden.

Er vinden incidenten plaats in de vorm van: ruzie in de gangen waarbij een grimmige sfeer ontstaat, bewoners van Borgstede die achter gesloten deuren van het restaurant moeten blijven om maar niets mee te krijgen van dergelijke voorvallen, wietlucht op de gang, herrie, geen controle op wie er ’s nachts mee naar binnen komen enz.

De Clientenraad maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van de kwetsbare bewoners van Borgstede omdat er volgens haar niet adequaat wordt ingegrepen bij dergelijke incidenten.

Enkele weken geleden heeft de CR wéér haar zorgen geuit bij de leiding van Borgstede en Pameijer over incidenten die plaatsvinden in Borgstede en het mogelijk uit de hand lopen daarvan, hetgeen gezien de gebeurtenissen van gisteren in Hoogvliet niet ongegrond lijkt.

Omdat het niet in de lijn der verwachting ligt dat het gedrag van de Pameijer clienten wezenlijk zal veranderen, heeft Echt voor Barendrecht de volgende vragen aan het college:

1. Bent u er wel van op de hoogte dat er incidenten plaatsvinden in Borgstede?

2. Zo niet, waarom wordt u niet doorlopend op de hoogte gehouden, het gaat om de veiligheid van onze meest kwetsbare inwoners.

3. Kunt u, in het licht van het voorgaande, uitleggen waarom het huurcontract met Pameijer onlangs is verlengd met drie maanden en daarmee pas beeindigd wordt in Q4 van 2020?

4. Vindt het college deze situatie verantwoord?

5. Is het college bereid op korte termijn op zoek te gaan naar een andere woonruimte voor de Pameijer clienten? Zo nee, waarom niet?

6. Wilt u voor de nog resterende huurperiode een vorm van bewaking in zetten, zeker ‘s nachts, om escalatie te voorkomen? Zo niet, waarom niet?

De fractie van Echt voor Barendrecht ziet uw gemotiveerde antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Els Schaap-Holsheimer

De beantwoording vanuit het college volgt z.s.m.

Echt voor Barendrecht bezoekt Oranjewijk

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 14-11-2019 19:12

Bij een goedwerkende lokale democratie worden inwoners gehoord en betrokken bij de besluitvorming. Echt voor Barendrecht (EVB) treedt daarom al jaren in direct contact met inwoners om te weten wat er in de woon- en leefomgeving speelt. Bovendien wordt onder het motto “DE WIJKEN IN” door EVB maandelijks een wijk in Barendrecht bezocht. Op zaterdag 16 november tussen 10 en 12 uur bezoeken raadsleden, bestuur en actieve leden de Oranjewijk.

De Oranjewijk – vroeger ook wel aangeduid als Stationswijk of De Uitbreiding – is een van Barendrecht’s oudste wijken. Erg gevarieerd en met veel groen. Er zijn daarnaast een aantal primaire voorzieningen (supermarkt, basisschool, sporthal) binnen de wijk of net daarbuiten aanwezig. En het NS-station ligt op korte afstand. Maar er is ook altijd wel wat te verbeteren aan de voorzieningen in de omgeving of bijvoorbeeld de veiligheid en het parkeren in de wijk.

Over deze onderwerpen en meer wil EVB met de inwoners van de Oranjewijk in gesprek. Om te horen wat zij vinden van hun wijk en hoe het woon- en leefklimaat kan worden verbeterd. Leden van EVB gaan langs de deuren, maar inwoners kunnen ook de bus bezoeken om daar in gesprek te gaan. De bus wordt geparkeerd aan de Marijkesingel.

EVB Motie ‘Meer OV’ unaniem aangenomen

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 13-11-2019 08:04

Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, bijeen in vergadering op 12 november 2019

• Barendrecht op dit moment geen optimaal dekkend Openbaar Vervoer netwerk heeft;

• er geen verbinding is tussen oud-Barendrecht en Carnisselande in de avonden en op zondagen;

• er veel kansen liggen in aansluiting op de omliggende gemeenten en regio’s (Ridderkerk, Hoeksche Waard en Drechtsteden);

• Barendrecht nog niet is aangesloten op het hoogwaardige R-net openbaar vervoersnetwerk;

• de buurtbus de ‘gaten in het netwerk’ niet kan dichten, omdat deze alleen overdag rijdt en niet in de avond en in het weekend.

• er in de begroting een post is opgenomen vanaf 2021 voor een betere OV-verbinding tussen oost- en west-Barendrecht;

• deze post alleen gaat over een oost-west verbinding, terwijl het gepresenteerde OV-plan veelomvattender is.

• het OV-plan (bijlage 2) dat is gepresenteerd in mei jl. per deelproject – opgenomen in bijlage 1 – uit te werken, kijkend naar de kosten en de uitvoerbaarheid ervan;

• de resultaten van dat onderzoek te delen met de commissie Ruimte en van daaruit een raadsvoorstel op te stellen;

• de portefeuillehouder Verkeer & Vervoer te verzoeken – nadat het voorstel door de raad is aangenomen – het voorstel te bespreken in de MRDH Bestuurscommissie en aan te dringen op realisatie van (een aantal) maatregelen en na te gaan wat hiervoor nodig is;

• de resultaten voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 aan de gemeenteraad terug te koppelen.

Echt voor Barendrecht, Kevin van Bommel

CDA,  Johan Lengkeek

VVD, Simon Kelder

PvdA, Winnie Hofland

D66, Marcel van Prehn

Gratis openbaar vervoer voor alle ouderen blijft!

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) D66 VVD CDA Barendrecht 12-11-2019 22:02

Bron: https://wiki.ovinnederland.nl/

Na wekenlang onzekerheid ging de kogel vanavond door de kerk: het gratis openbaar vervoer voor alle ouderen in Barendrecht blijft. De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 kozen er uiteindelijk niet voor om dit gratis openbaar vervoer in te perken. Echt voor Barendrecht (EVB), de architect van dit gratis openbaar vervoer, is blij met dit besluit.

Fractievoorzitter Lennart van der Linden: “We hebben de afgelopen weken fel oppositie gevoerd tegen dit voorstel van het college. Mede door onze inzet, maar vooral door de inzet van de ouderen die massaal naar de laatste commissievergadering kwamen en zich lieten horen over het voornemen om het OV voor ouderen te schrappen, is dit voorstel nu van tafel.”

De coalitiepartijen namen overigens nog wel een gezamenlijke motie aan om te onderzoeken of het gratis openbaar vervoer op termijn kan worden afgeschaft. Dit zou dan samenhangen met de komst van Automaatje, een chauffeursdienst voor ouderen die draait op vrijwilligers. EVB is ook blij met dit vrijwilligersinitiatief, maar ziet dit als aanvulling op het gratis openbaar vervoer. Van der Linden: “We vieren vandaag het besluit dat het gratis openbaar vervoer voor ouderen blijft, maar met het onderzoek dat het college nu gaat doen, komt het volgend jaar wellicht weer ter discussie. Wij zijn er in ieder geval duidelijk over: het gratis openbaar vervoer voor ouderen moet blijven.”

Tegenbegroting EVB aangeboden

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 12-11-2019 19:37

Net als vorig jaar heeft Echt voor Barendrecht vanavond een tegenbegroting voor 2020-2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De tegenbegroting is een alternatief voor wat het college van B&W heeft gepresenteerd.

In onze tegenbegroting worden andere keuzes gemaakt. EVB zet in op een kleinere overheid: een inperking van het college van B&W en het besparen op de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. Ook worden veel posten geschrapt waar nog geen plannen voor liggen. Hierdoor worden cruciale bezuinigingen voorkomen en gaat er veel meer geld naar de kwaliteit van de buitenruimte, naar veiligheid, naar de bibliotheek in Carnisselande en naar het verkeersveiliger maken van Barendrecht.

Over de tegenbegroting en de begroting van het college wordt vanavond gestemd. Opvallend is dat ook de coalitiepartijen verschillende voorstellen hebben gedaan om de begroting van het college drastisch te veranderen, hetzelfde gebeurde al bij de Voorjaarsnota.

Schriftelijke vragen aanpak problemen Lekstraat

Gratis openbaar vervoer voor alle ouderen blijft!