Nieuws van politieke partijen over EVB (Echt voor Barendrecht) inzichtelijk

266 documenten

College pakt ouderen: Gratis OV ingeperkt

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 10-10-2019 14:48

In 2014 heeft EVB in de verkiezingen samen met vele ouderen gestreden voor gratis OV voor AOW-gerechtigden in Barendrecht. Met succes! Op 1 januari 2015 is dit ingevoerd. Overwogen werd destijds om dit alleen voor oudere minima in te voeren. Dat is om een aantal redenen niet gebeurd. Ten eerste omdat Barendrecht daarmee meer aan inkomenspolitiek (nivellering) ging doen. Ten tweede omdat de kosten van een systeem alleen voor minima zo hoog waren, dat dat amper scheelde met de invoering van een systeem voor alle ouderen. Ambtenaren moeten dan immers iedere aanvraag jaarlijks controleren, met alle bureaucratie van dien. En ten derde, omdat EVB het gewoon wilde voor ALLE ouderen, ook degene die qua inkomen (net) boven de minimagrens zitten.

Twee jaar na de invoering heeft een evaluatie plaatsgevonden. Die was zéér positief. Dankbaarheid! De auto werd weggedaan of fors minder gebruikt. En het gratis kunnen reizen met het OV ging eenzaamheid tegen. Alle reden om door te gaan! Tot nu toe dan. In een tijd dat pensioenkortingen dreigen, worden ouderen lokaal extra gepakt door dit college van B&W, door het gratis ouderenvervoer fors in te perken. De besparing die het oplevert, is amper de helft van de kosten van de totaal onnodige uitbreiding van het aantal wethouders van 4 naar 6. Dat u even weet wat de prioriteiten zijn. Het is een gotspe.

Echt voor Barendrecht zal hier fel oppositie tegen voeren. Maar dat kunt u zelf ook. Op maandag 28 oktober om 20:00 uur vergaderen we er over in het gemeentehuis en kunt u inspreken. Ouderen, laat van u horen!

Lennart van der Linden

Echt voor Barendrecht bezoekt Meerwede Noord

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 10-10-2019 14:28

Met een bezoek aan het noordelijk deel van Meerwede wordt op zaterdag 12 oktober het drieluik van de afgelopen maanden in de grootste wijk van Barendrecht afgesloten. Tussen 10 en 12 uur bezoeken raadsleden, bestuur en actieve leden van Echt voor Barendrecht het gedeelte tussen de Meerwedesingel en de Voordijk.

Bij een goedwerkende lokale democratie worden inwoners gehoord en betrokken bij de besluitvorming. EVB treedt daarom al jaren in direct contact met inwoners om te weten wat er in de woon- en leefomgeving speelt. Onder het motto “DE WIJKEN IN” wordt maandelijks een (deel van een) wijk in Barendrecht bezocht.

In deze gezellige wijk omgeven door veel groen en brede singels loopt de sneltram, die Carnisselande met Rotterdam verbindt. Het winkelcentrum Carnisse Veste ligt aan de zuidrand van Meerwede. Diverse andere voorzieningen liggen op beperkte afstand, zoals de wekelijkse markt op het Havenhoofd, diverse restaurants en tal van medische voorzieningen en andere faciliteiten (basisschool, sporthal e.d.). Dat maakt Meerwede aantrekkelijk om in te wonen. Maar er is ook altijd wel wat te verbeteren aan de voorzieningen in de omgeving of bijvoorbeeld de veiligheid en het parkeren in de wijk.

Over deze onderwerpen en meer wil EVB met inwoners van Meerwede Noord in gesprek. Aan de deuren dus, maar inwoners kunnen ook de gele bus bezoeken om daar in gesprek te gaan. De bus wordt geparkeerd bij de kruising Avenue Carnisse/Noordersingel.

EVB stelt wederom vragen over afvalbeleid

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 10-10-2019 09:07

Fotobron: www.deschakelbarendrecht.nl

De uitvoering van het in april aangenomen afval beleidsplan is in volle gang. Er zijn inmiddels 4 inloopavonden geweest. Wij realiseren ons dat de uitvoering van dit plan een college bevoegdheid is. Echter de enorme hoeveelheid bewoners die op deze avonden geweest is en het chaotische verloop van deze avonden, maakt dat de fractie van Echt voor Barendrecht de volgende vragen heeft.

In Buitenoord komen geen containers omdat het blijkt dat het niet mogelijk is om opstelplaatsen te creëren. Er is nu voor gekozen om bovengrondse cocons voor GFT te plaatsen en extra papiercontainers.

1. Wanneer is bekend geworden dat het huis aan huis uitdelen van containers in de wijk Buitenoord niet mogelijk was?

2. Waren deze containers voor GFT en Papier al wel besteld en betaald?

3. Wat gebeurt er met de nu niet afgenomen containers?

4. Zit de plaatsing van de cocons in de calculatie die ten tijde van het plan gemaakt is of leidt de plaatsing van deze extra faciliteiten tot extra kosten? Zo ja, hoeveel bedragen deze kosten?

5. Heeft deze plaatsing ook gevolgen voor de kosten van ophalen aangezien er nu verschillende systemen gebruikt gaan worden? Zo ja, welke gevolgen zijn dat?

6. Wat is het verwachte effect van het gebruik van GFT cocons en extra papiercontainers op het scheidingspercentage in Buitenoord?

7. Zijn er naast Buitenoord nog meer wijken waar geen minicontainers gebruikt gaan worden omdat het niet realiseerbaar blijkt? Zo ja, welke wijken zijn dat?

8. Om hoeveel huishoudens gaat het nu daadwerkelijk, dus hoeveel huishoudens krijgen nu geen containers waar dat in het oorspronkelijke plan wel de bedoeling was?

9. Krijgen de GFT cocons in Buitenoord ook een pasjessysteem? Zo nee, hoe voorkomt u dan dat bewoners uit andere wijken hun GFT afval in Buitenoord gaan weggooien?

Meerdere bewoners geven aan ook liever GFT cocons in hun wijk te krijgen in plaats van GFT containers. Zo heeft u een brief ontvangen van Buurt Bestuurt Middeldijkerplein met een dergelijk verzoek.

10. Hoe weegt u dit verzoek? Staat u hiervoor open? Zo nee, waarom niet?

Bij bewoners bestaat het idee dat de huidige indeling van opstelplaatsen voor de containers vanachter het bureau is gemaakt.

11. Kunt u aangeven hoe de keuze voor opstelplaatsen gemaakt is?

12. Hoe verhoudt zich dat tov de eerder door het college gedane belofte dat de opstelplaatsen tot op wijkniveau met de bewoners zou worden besproken?

13. Tijdens de informatie avonden zijn heel veel vragen over de opstelplaatsen gesteld en bedenkingen geopperd. Hoe worden deze vragen nu verder opgepakt?

14. Tot wanneer zijn zienswijzen en bezwaarschriften in te dienen?

Tijdens een informatieavond is door een medewerker gezegd dat wanneer er in je brief geen opstelplaats genoemd staat, je de container op de ophaaldag voor je deur mag zetten.

16. Waarom wordt er in sommige wijken gekozen voor gezamenlijke opstelplaatsen en in andere wijken voor het plaatsen van de containers voor de deur?

17. Is er bij deze manier van ophalen ook rekening gehouden dat er langs stoepen veelal geparkeerde auto’s staan waardoor de containers moeilijk geleegd kunnen worden?

18. Wat is de consequentie wanneer een container op de ophaaldag schade veroorzaakt aan een geparkeerde auto. Wie is dan aansprakelijk voor de ontstane schade?

19. Hoe gaat u waarborgen dat stoepen, waar containers op geplaatst zijn toch toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel of met kinderwagens?

De tweewekelijkse ophaalrondes voor tuinafval, de zogenaamde takkenrondes worden stopgezet. De reden die hiervoor gegeven is, is dat het te duur is. Echt voor Barendrecht vindt dat uit milieu oogpunt een slechte keuze. Het beleid van de gemeente is er immers op gericht om bewoners hun tuinen te laten vergroenen, zie Operatie Steenbreek. Om bewoners te stimuleren om hier aan mee te doen moet je het hen makkelijk maken om hun snoeiafval aan te bieden.

20. Hoeveel kost het in stand houden van deze takkenrondes per jaar?

21. Wilt u de overweging maken om deze rondes toch in stand te houden, eventueel teruggebracht naar één keer in de maand?

22. Zo nee, op welke wijze komt u de bewoners met groene tuinen dan tegemoet zodat mensen enthousiast blijven over het vergroenen van tuinen?

De weerstand onder de bewoners tegen het nieuwe beleid is ongekend groot. Dit is heel slecht voor de bereidheid om afval te scheiden en daarmee funest voor het doel van het nieuwe afval beleidsplan namelijk het scheidingspercentage verhogen.

23. Blijft u vasthouden aan een onverkorte uitvoering van dit plan ondanks alle kritiek op en weerstand tegen dit plan?

24. Hoe gaat u bewoners (weer) enthousiast krijgen om afval te scheiden?

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Vragen mbt 5G en 5G-zendmasten Jaagpad

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 07-10-2019 17:13

Barendrecht, 07-10-2019

Betreft: 5G en 5G-zendmasten Jaagpad

Geacht college,

Sinds enkele maanden zijn er vele brieven van burgers en organisaties ingezonden over 5G waarin zorgen werden geuit over de uitrol van deze nieuwe technologie. Het is een nieuwe technologie waarover onder deskundigen, de bevolking en belangenorganisaties veel discussie bestaat.

Namens mijn fractie stel ik de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de vele brieven van bezorgde deskundigen, burgers en organisaties m.b.t. 5G? Waarom roept 5G volgens u zoveel reacties op?

2. Wat is de overweging geweest om ingezonden brief nummer 249, gedateerd 16-09-2019 ter afdoening in handen te stellen van het college, terwijl andere brieven over 5G voor kennisgeving worden aangenomen? Op welke wijze wordt of is de afdoening van brief nummer 249 vormgegeven?

3. Heeft het college kennis genomen van het gegeven dat meerdere gemeenten openlijke twijfels hebben geuit over de uitrol van 5G? Heeft het college kennis genomen van de zienswijze die door het Maastrichtse college van B&W is verstuurd naar het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat? Overweegt u als college om namens gemeente Barendrecht enige vorm van documentatie (notitie, zienswijze of bezwaarschrift) op te stellen en te verzenden naar een hoger overheidsniveau?

4. Gelet op het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode, is Barendrecht gereed voor uitrol van 5G? Kunt u als college anders een tijdpad aangeven? Is er tussen gemeente en telecombedrijven contact (geweest)?

5. Hoe wil het college inzake 5G voldoen aan het voorzorgsprincipe?

6. Is het college ermee bekend dat er op een wooncomplex aan het Jaagpad twee vergunningsvrije 5G-zendmasten zijn geïnstalleerd? In hoeverre is het college betrokken geweest bij, ofwel geïnformeerd over deze installatie? Zijn er meer 5G-zendmasten in Barendrechts geïnstalleerd of gepland? Zo ja, waar?

7. Omwonenden van het Jaagpad geven aan niet geïnformeerd te zijn over plaatsing van de 5G-zendmasten, waarom is dit niet gebeurd? Hoe ziet het college de rol van de gemeente bij de communicatie over 5G en installatie van 5G-zendmasten?

8. Wat is uw reactie op de schuldeis welke de Nationale Bond tegen Overheidszaken voorbereidt tegen telecombedrijven en politici wanneer zij doorgaan met het voornemen om 5G uit te rollen?

9. In hoeverre kan het college inzichtelijk maken wat de stralingsdichtheid van Barendrecht is en welke normen hanteert het college bij mogelijke implementatie van het 5G-netwerk?

10. Kunnen Barendrechters een bezwaarprocedure starten tegen 5G? Op welke grond(en) zou dit kunnen?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Richard Carlebur

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

De beantwoording vanuit het college volgt z.s.m.

Vraag m.b.t. campagne Orange the world

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 02-10-2019 19:05

Barendrecht, 2 oktober 2019

Betreft: Ingekomen brief nr 113775 Orange the world

Geacht college,

Naar aanleiding van de ingekomen brief gericht aan de burgemeester, leden van het college en raadsleden (RIS nr. 113775 op 20 september jl) van UN WomenNederland, Orange the World, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclub met het verzoek om mee te werken aan de campagne Orange the World, een campagne tegen geweld tegen vrouwen in de wereld, vraagt Echt voor Barendrecht om aan deze concrete vraag invulling te geven.

UN WomenNederland, Orange the World, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclub vragen de gemeente Barendrecht om een gebouw of object in Barendrecht op 25 november 2019 oranje te kleuren en om via de sociale media en lokale pers, in de periode van 25 november tot 10 december 2019, aandacht te besteden aan de strijd tegen geweld tegen vrouwen.

Op dit moment zijn er al meer dan 40 gemeenten die toezeggingen gedaan hebben om onder andere een gebouw cq object oranje te kleuren. Sommige gemeente waaronder Rotterdam kleurt al een aantal jaar de Erasmusbrug oranje.

Dit jaar zullen ook de ministers Ingrid van Engelshoven en Sigrid Kaag een bijdrage leveren rond de Orange the World campagne.

Echt voor Barendrecht vraagt namens deze organisatie om aan deze oproep invulling te geven en stil te staan bij de campagne. Helaas is het anno 2019 nog steeds nodig om campagne te voeren tegen geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen gebeurt niet alleen in andere landen maar ook hier in Barendrecht.

Het is belangrijk om geweld tegen vrouwen te bestrijden ook in Barendrecht.

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Cicilia Rijsdijk

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

De beantwoording vanuit het college volgt z.s.m.

Vragen aan college: Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 01-10-2019 18:56

Betreft: Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten

De fractie van Echt Voor Barendrecht reageert via deze tekst op de op 25 september 2019 aan de gemeenteraad gezonden brief nummer 273 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Ollongren.

Namens mijn fractie stel ik de volgende vragen:

1. Hebben leden van het college naar uw inzicht regels omtrent neveninkomsten en nevenfuncties overtreden, of hebben zij deze informatie wel verstrekt en zijn deze ten onrechte niet verwerkt?

2. Kunt u als college verklaren op welke wijze uw informatievoorziening in dezen bijdraagt aan de transparantie en integriteit van het Barendrechtse openbare bestuur?

3. Wat is uw kijk op het advies van de minister om, ik citeer “een regelmatige, bijvoorbeeld jaarlijkse, bespreking in de raad van de nevenfuncties van het college in relatie tot diens taakvervulling” te houden?

4. Wat zijn de vervolgstappen van het college n.a.v. de brief van de minister?

We zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Richard Carlebur

Namens de fractie van Echt Voor Barendrecht

De beantwoording vanuit het college volgt z.s.m.

Vragen m.b.t. Borgstede en het Dienstencentrum

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 30-09-2019 18:38

Barendrecht, 30 september 2019

Betreft: Borgstede en het Dienstencentrum

Geacht college,

Het is alweer enige tijd geleden dat we bijgepraat zijn over de plannen voor Borgstede en het Dienstencentrum.

In aanvulling op de reeds gestelde vragen ter voorbereiding op de behandeling van de begroting 2020 heeft Echt voor Barendrecht de volgende vragen.

1. Kunt u vorderingen melden op het gebied van de (ver)bouw van Borgstede en het Dienstencentrum? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wilt u deze vorderingen met de raad delen door middel van een raadsinformatie brief of een bijpraatsessie?

2. Is er nagedacht over eventuele partners die bij het ontwikkelen van de plannen voor het Dienstencentrum van toegevoegde waarde kunnen zijn?

Echt voor Barendrecht denkt daarbij aan gezondheidszorg (huisarts, fysiotherapie e.d.) en een wijkrestaurant. Maar ook aan een ruimte die mede door de wijk gebruikt kan worden voor ontmoeting en activiteiten. Een apart deel voor kinderopvang zou een optie kunnen zijn, om zo de verbinding tussen jong en oud te leggen.

Echt voor Barendrecht streeft naar een plan, zoals we al meerdere malen hebben benadrukt, dat optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van zowel Borgstede als het Dienstencentrum en wacht uw schriftelijke beantwoording met belangstelling af.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Els Schaap-Holsheimer

De beantwoording vanuit het college volgt z.s.m.

Vragen over aandelenaankoop NV BAR-Afvalbeheer

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 24-09-2019 18:35

Barendrecht, 24 september 2019

Vragen over aandelenaankoop NV BAR-Afvalbeheer

Geacht college,

Op 3 september ontvingen wij uw raadsinformatiebrief met als onderwerp “Verwerking huishoudelijk afval door NV BAR Afvalbeheer in samenwerking met IRADO door OMRIN.” Hierin lezen wij onder andere het volgende:

“Na een marktconsultatie is gebleken dat de meest efficiënte en goedkoopste oplossing is om de opdracht in te besteden bij onze eigen NV BAR Afvalbeheer. De NV draagt vervolgens zorg voor de verwerking en nascheiding van het huishoudelijk afval via IRADO (de afvalinzamelaar van Capelle a/d IJssel, Schiedam en Vlaardingen) bij Omrin. Hiertoe wordt de NV BAR-Afvalbeheer aandeelhouder van IRADO. De aandelenuitgifte wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Het afval kan vervolgens verwerkt worden bij Omrin, waarmee IRADO een gunstig verwerkingscontract heeft en aandeelhouder van is.”

Naar aanleiding hiervan heeft Echt voor Barendrecht de navolgende schriftelijke vraag.

1. U stelt dat de NV BAR-Afvalbeheer aandeelhouder wordt van IRADO wat op haar beurt weer aandeelhouder van OMRIN is. Wat zijn de financiële en juridische consequenties hiervan voor de NV BAR-Afvalbeheer en in afgeleide hiervan, voor de gemeente Barendrecht als aandeelhouder van de NV BAR-Afvalbeheer?

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Met vriendelijke groet,

De beantwoording vanuit het college volgt z.s.m.

Begroting 2020: hogere lasten, minder voorzieningen

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) D66 Barendrecht 24-09-2019 18:20

De Barendrechtse gemeentebegroting voor 2020 is vrijgegeven door het college van B&W. En die geeft weinig reden tot optimisme. Om gaten te dichten stelt het college een aantal nieuwe bezuinigingen voor in combinatie met een flinke lastenverzwaring. Een OZB-verhoging moet € 450.000 in het laatje brengen. Eerder werd al bekend dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing omhoog gaan.

EVB-fractievoorzitter Lennart van der Linden: “Ambities worden getemperd, voorzieningen worden verschraald, lasten worden verhoogd. En ondertussen voert men een omstreden afvalplan uit. Van deze keuzes wordt Barendrecht niet beter.” De oppositieleider vraagt zich af wanneer er eindelijk eens in eigen vlees wordt gesneden. Uitbreiding van het college, dat uit maar liefst 6 wethouders bestaat kost maar liefst € 300.000 per jaar. Van der Linden: “De enige besparing die we daarop terugzien, is schrappen in het representatiebudget met € 25.000. Dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk.”

In 2015 werd op voorspraak van EVB het vrij reizen met het openbaar vervoer voor ouderen ingevoerd. Dat wordt nu grotendeels geschrapt. Van der Linden: “Ongekend dat Christelijke en sociale partijen zich daarvoor lenen. De invoering van vrij reizen heeft eenzaamheid onder ouderen verminderd, hun mobiliteit vergroot en hen in tijden van pensioenkortingen een steuntje in de rug gegeven dat nu wordt afgenomen.”

Ook op andere voorzieningen wordt bezuinigd. Zo verdwijnt Swim2play, de moderne variant van het schoolzwemmen. Ook de sport moet flink bijpassen: de vervanging van diverse sportvelden wordt een aantal jaar uitgesteld. En op (sport)subsidies wordt flink gekort.

Van der Linden is benieuwd naar de begrotingsbehandeling in de raad: “In mei presenteerde wethouder Bults (D66) plannen voor betaald parkeren, besparingen op buurtpreventie en het invoeren van terrasbelasting. Dat liet hij na kritiek van coalitie en oppositie prompt vallen. Ik kan me niet voorstellen dat de plannen die hij nu presenteert tot enthousiasme leiden. Wij staan in ieder geval voor ander beleid en andere keuzes. En daar zullen we voorstellen voor doen in oktober en november.”

Barendrechts afvalbeleid: hoe dan wel

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) Barendrecht 23-09-2019 13:16

Op 2 april vond in de gemeenteraad de behandeling van het afvalbeleidsplan plaats. Nadat het nauwelijks 4 weken eerder voor het eerst aan gemeenteraad en inwoners van Barendrecht was gepresenteerd op een informatieavond. Veel te snel en zonder de inwoners van Barendrecht goed te betrekken, is dit plan er in de besluitvorming doorheen gejaagd. Het effect hiervan is u allen bekend. Boze inwoners omdat zij geen containers in hun tuin willen, een petitie die ruim 4000 keer getekend is en inwoners die zich niet gehoord voelen door het gemeentebestuur. Jammer. Het doel van het nieuwe beleid, namelijk het bereiken van een betere afvalscheiding in Barendrecht, raakt door deze aanpak en de vele reacties erop al snel uit zicht.

Echt voor Barendrecht had het graag anders gezien en anders aangepakt. Wij hebben dit in de raadsvergadering van 2 april ook toegelicht. Wij noemden 8 redenen waarom wij het nieuwe afvalbeleid onvoldoende vonden:

De inwoners zijn niet serieus bij dit afval beleidsplan betrokken;

Er zijn onvoldoende alternatieven uitgewerkt waardoor er geen afgewogen besluit kan worden genomen;

Er is sprake van hapsnap beleid: het afval aanbiedstation moet, als plek waar grover afval naar toe gebracht wordt, ook meegenomen worden in het beleidsplan. Zeker nu het aan het einde van zijn levensduur zit;

Afval Loont is niet actief betrokken bij dit plan en moet noodgedwongen stoppen;

Bron versus nascheiding. Voor hergebruik van plastic is het beter dit apart in te zamelen. Door het bij elkaar stoppen van restafval en plastic vervuilt het plastic waardoor het minder goed hergebruikt kan worden;

Door plastic samen met het restafval in te zamelen vermindert de bewustwording terwijl bewustwording heel belangrijk is om op termijn circulair te worden;

Er zijn nog veel vragen over de uitvoering;

De kosten zijn nog onvoldoende duidelijk.

Kritiek leveren is makkelijk, maar hoe ziet goed afvalbeleid er volgens EVB dan uit? Wij zien meer in goed en logisch ingerichte milieuparkjes, dicht bij de mensen thuis. Plaatsen waar bewoners hun afval gescheiden kunnen aanleveren. Met ondergrondse containers voor papier, plastic, GFT, glas en textiel. Zodat er geen verrommeling van het straatbeeld plaatsvindt, door containers in voortuinen en langs de straat, met alle overlast die daarmee samenhangt. Dat vinden wij namelijk echt een stap terug in de tijd.

Er ontstaat dan voor bewoners keuzevrijheid. Je kunt het plastic in de container inleveren, maar bijvoorbeeld ook bij Afval Loont. GFT kun je in eigen tuin composteren of je doet het in de ondergrondse GFT container. En doordat alles dicht bij elkaar staat is het zeer overzichtelijk en makkelijk om afval, bij de bron, te scheiden. In combinatie met een goede informatiecampagne zijn op die manier goede resultaten te behalen. Dit is hoe EVB goed afvalbeleid ziet. Maar boven alles geldt: je gaat hierover in gesprek met inwoners. Zij weten tenslotte het beste wat wel of niet werkt in hun wijk.

Kortom: Echt voor Barendrecht vindt goede afvalscheiding heel belangrijk. Op dit moment belanden teveel nog bruikbare grondstoffen in de verbrandingsoven. Daar moeten we echt aan werken. De keuzes die het huidige college gemaakt heeft en het feit dat inwoners hier niet bij betrokken zijn vinden wij echter niet goed. Dit belangrijke onderwerp, dat iedere Barendrechter tot achter de voordeur raakt, moet je met zorg en aandacht behandelen. De coalitie partijen hebben dat niet gedaan. En dat is een gemiste kans.

Echt voor Barendrecht