Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

26 documenten

Tata moet verplicht vergroenen

D66 D66 Nederland 31-05-2023 13:39

Tot 2021 weigerde Tata Steel zich in te spannen voor echte verduurzaming. Onder grote druk van milieuorganisaties en FNV wijzigde Tata Steel de koers. Het plan is om op termijn “groen staal” te produceren. Dat is staal gemaakt met behulp van waterstof. Dit komt erop neer dat er in 2035 een hele nieuwe fabriek staat die “waterstof-ready” is. Er is dan niet direct voldoende waterstof beschikbaar. Daarom zal die nieuwe fabriek eerst nog draaien op aardgas. Dat is wel iets beter dan kolen, maar nog steeds niet groen. Klein detail: deze plannen vragen om zo’n €6,5 miljard steun met belastinggeld. Dat is veel, bijvoorbeeld meer dan er beschikbaar is voor de verduurzaming van alle woningen in Nederland (€4 miljard).

Verantwoordelijk minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, predikt vaak: “liever groen hier, dan grijs elders”. Bij Tata Steel is het precies andersom. De ontwikkeling van groenstaalfabrieken gaat in andere landen veel sneller dan bij ons. Het lijkt erop dat we binnenkort kunnen zeggen “liever groen elders, dan grijs hier”. Zo heeft Zweden in 2020 al een groenstaalfabriek geopend en zal daar in 2030 een extra fabriek, die bijna net zo veel kan produceren als Tata Steel, bij komen. Ondertussen wacht de minister rustig af tot Tata overgaat tot uitvoering van de plannen.

D66 en GroenLinks willen Klimaatwet aanscherpen

D66 D66 Nederland 16-09-2020 08:27

“We moeten met vaart bouwen aan een schonere samenleving. En daar liggen ook enorme kansen voor Nederland. Als wij de kar trekken in Europa kunnen we ook als eerste de vruchten plukken van de overgang naar die nieuwe en schone economie. Denk aan de miljarden aan groene Europese subsidies voor het Nederlandse bedrijfsleven en alle nieuwe banen die komen kijken bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Jesse Klaver en ik nodigen alle initiatiefnemers van de eerste Klimaatwet uit om nu ook weer mee te doen. Een schone toekomst maken we samen.”

Groeifonds om te investeren

D66 D66 Nederland 08-09-2020 11:18

Ons land vergrijst, de klimaatcrisis woekert voort. Ook in de toekomst willen we dat onze economie groeit en welvaart van mensen behouden blijft. Met het Groeifonds is er de komende vijf jaar 20 miljard euro beschikbaar voor investeringen in onder andere innovatie, het openbaar vervoer, het tegengaan van klimaatverandering en onderwijs. Dat is heel goed nieuws!

Tekst raadsvergadering 1 juli 2020 | Beverwijk - Wijk aan Zee

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Beverwijk - Wijk aan Zee 01-07-2020 00:00

Vandaag is het een bijzondere vergadering. Traditioneel kijken wij terug naar wat is bereikt en vooruit als aanzet van wat wij willen bereiken in 2021.

De Covid crises schudt onze samenleving door elkaar. Totdat er een vaccin is staat onze samenleving op zijn kop. Met grote gevolgen voor onze inwoners zowel mb.t. hun gezondheid, economische positie als bewegingsvrijheid.

 

2019 was op hooflijnen een rustig en stabiel jaar. Dit geeft het jaarverslag duidelijk weer. Onze dank gaat uit naar de ambtelijke organisatie voor zowel hun werk van het afgelopen jaar als het opleveren van een goed leesbaar jaarverslag.

Ondanks de schijnbare rust waren er wel een aantal flinke grote dossiers:

De discussies rondom het project Sportpark Adrichem met de sport verenigingen. Het is dan ook goed om te kunnen constateren dat e.e.a. goed op schema is blijven lopen. Het bijna omvallen van Kenter, een steun pilaar binnen onze jeugdzorg De grote wachtlijsten en financiële problemen van Veilig Thuis, wat opgelost is door het binnen de VRK te brengen De explosie van geweld incidenten (leidend tot een demonstratie voor het Stadhuis). Iets waar actie op is genomen, samen met de buurt in een combinatie van repressie en sociaal werk. Het Tata steel dossier waarbij er grote zorgen zijn omtrent zowel de milieu effecten, de werkgelegenheid als de financiële ruimte voor Tata om te kunnen investeren in noodzakelijke duurzaamheid maatregelen. Dit dossier zal nog jaren veel aandacht nodig hebben. Tata is en blijft een economische pijler onder onze gemeente. De combinatie van het principe "Gezondheid op 1" en het functioneren van Tata, is en blijft een complexe uitdaging voor alle betrokkenen. De bijeffecten van het aanwijzen van onze gemeente als stekkerdoos voor wind op zee. In dit dossier vinden wij het belangrijk dat de gemeente in staat is de belangen van onze inwoners op een goede wijze in te brengen in de discussies met de experts van zowel TenneT als de Rijksoverheid. Om dat te kunnen is specifieke vakkennis nodig. Vraag is of die voldoende in huis is. Daarom dienen wij mede de motie, over dit onderwerp, van de fractie Vrij in, .

De toekomst is ongewis, De bijeffecten van COVID19 zullen sterk bepalend zijn. Gelukkig staan wij, in vergelijking met onze buurgemeenten, er goed voor. Hier zijn geen urgente bezuinigingen nodig. Wij hebben geld voor het opzetten van een Covid steunfonds. Als steun in de rug, aanvullend op de landelijk regelingen voor onze bedrijven, verenigingen en culturele instellingen.

Toch brengt de toekomst veel onzekerheden met zich mee. Daarom is het goed dat het college een pas op de plaats maakt door een beleidsarme voorjaarsnota aan te bieden. Het is goed om deze pas op de plaats te maken om bij de begroting behandeling de ruimte te hebben om keuzes te kunnen maken. Wat is nog mogelijk, wat moeten wij versterken, wat temporiseren en wat even in de ijskast zetten. Dit kan ambities gaan raken, dat lijkt onontkombaar. Keuzes op basis van de juiste informatie. De lopende studies zullen dan de informatie leveren.

De fractie van GroenLinks vindt het belangrijk om raadsbreed gedragen keuzes te maken.De realisatie van ambities reikt verder dan de twee jaar die deze college periode nog duurt. Het is, ons inziens, belangrijk om benodigde externe partners enig vertrouwen te geven dat projecten niet sterk coalitie afhankelijk zijn.

Tot slot:

Twee belangrijke thema's zijn woningbouw en gezondheid. Deze komen samen in het dossier Schiphol. In de recent uitgebracht Rijks Luchtvaart nota staat groei van het aantal start en landingen nog steeds voorop. De, bewezen, negatieve gezondheidseffecten van fijnstof uitstoot en verstoorde nachtrust spelen nauwelijks een rol in de voorgestelde aanpak.

Aanvullend heeft de nieuwe omgevingswet geluidhinder een hogere status. De woningbouw in de wijde omgeving van Schiphol komt daarmee in gevaar door strengere geluidsregels. Doordat vliegverkeer ook wordt toegevoegd, ontstaat er een veel negatiever beeld. Dat betekent niet perse minder woningbouw, maar juist dat we nog meer moeten inzetten op hinderreductie van de luchtvaart. Onze regio vertegenwoordiger in het bestuurlijk overleg Schiphol (BRS) heeft hier aandacht voor. De visie van de BRS kan versterkt worden als de achterliggende gemeenteraden de colleges opdracht geven om op korte termijn een ondersteunende zienswijze in te dienen bij de Rijksoverheid.

De fractie van Groenlinks, samen met de fracties van de PvdA, Vrij en D66, dient een motie in waarbij wij het college vragen de BRS te ondersteunen door het indienen van de gevraagde zienswijze om de Rijksoverheid te vragen om ipv de groei van Schiphol, juist het verminderen van de fijnstof uitstoot, de verstoring van de nachtrust (door het aantal nachtvluchten te verminderen) en het verminderen van de geluidsbelasting in het algemeen (om blokkade woningbouw te voorkomen) voorop te stellen.

 

 

Provincie past strategie naar 100% circulaire economie aan

D66 D66 Noord-Holland 24-06-2020 15:11

Mede op aandringen van D66 is de Provincie Noord-Holland in 2017 begonnen met het stimuleren van meer circulariteit in de economische activiteiten om het opraken van grondstoffen in de toekomst voor te zijn. In een circulaire economie blijven grondstoffen en producten zo lang mogelijk behouden en wordt zorgvuldig omgegaan met natuurlijk kapitaal. De provincie wil in 2050 100% circulair zijn en in 2030 al een reductie van 50% bereikt hebben in het gebruik van primaire grondstoffen. Daartoe is in 2017 gestart met een actieagenda waarvan de resultaten nu bekend zijn.

De Provincie Noord-Holland heeft ingezet op verschillende terreinen en verschillende rollen. Daaruit is nu meer duidelijk wat werkt en wat niet. Tegelijkertijd is de wereld niet meer dezelfde en heeft de nieuwe coalitie verdergaande ambities. Daarom wordt het beleid nu aangepast.

Circulair beleid

Noord-Holland streeft naar versterking van het innovatieklimaat voor circulaire bedrijven met programma’s voor grote en kleine bedrijven. Ook draagt de Provincie bij aan hernieuwbare inzet van grondstoffen en streeft naar het voorkomen van afvalstromen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het creëren van ruimte, aanpassing van regels en samenwerking met andere partijen en overheden. Daarnaast zorgen we voor circulariteit van de eigen organisatie. Juist door het delen van kennis en data kan de Provincie de circulaire economie aanjagen.

Remco Vonk, woordvoerder voor D66 Noord-Holland, is heel enthousiast over de weg die het college in wil slaan: “Op basis van een degelijke analyse komt er nu een gerichter en concreter beleid. Hierin sluit de Provincie aan bij zowel  bij ontwikkelingen bij het Rijk en de Europese Commissie als bij ontwikkelingen in de regio. Ook is er aandacht voor monitoring zodat we bij de tussenrapportages weten waar we staan.”

Vonk vroeg in de provinciale commissie op 15 juni wel nog specifiek aandacht voor het betrekken van de burger, ook vanuit de Provincie, en naar het ‘eerlijker’ beprijzen van producten en diensten in het licht van circulariteit. Recent werd duidelijk dat we dan ook ICT en dataverkeer daarbij moeten gaan betrekken. Het college heeft nog niet op alle vragen antwoorden, maar gaat nu aan de slag om een nieuwe actieagenda uit te werken. Op de vraag naar tussentijdse rapportages en meer concrete doelen werd positief gereageerd. Dat zal in de definitieve actieagenda meegenomen worden.

Alleen nog duurzame groei

D66 ziet uit naar de nadere uitwerking van dit beleid. Voor een duurzame toekomst is het essentieel dat we circulair gaan denken en handelen. Met een groeiende wereldbevolking kunnen we niet doorgaan met het uitputten van aardse bronnen. Groei kan alleen nog als het duurzaam is. Het provinciale beleid probeert daar een flinke steen aan bij te dragen.

https://noordholland.d66.nl/2020/06/24/provincie-past-strategie-naar-100-circulaire-economie-aan/

ConnyvS
Boekelermeer

 

Waalwijks vastgoed wordt circulair

GroenLinksaf GroenLinksaf GroenLinks D66 Waalwijk 29-04-2019 19:43

Tijdens de raadsvergadering van 11 april 2019 pleitte Sjors Slaats namens GroenLinksaf om duurzaam met grondstoffen om te gaan bij ons vastgoed. Dat is belangrijk omdat alle grondstoffen eindig zijn en het winnen ervan kostbaar en schadelijk kan zijn. Het voorstel dienden we samen  in met D66 en werd unaniem door de hele raad aangenomen. Wil je weten waarom we dit zo belangrijk vinden? Kijk dan op de website van de gemeenteraad bij agendapunt 12.

Heisessie kernteam D66 Zuidplas. ...

D66 D66 Zuidplas 30-03-2019 13:43

Heisessie kernteam D66 Zuidplas. Samen vooruit. Voor elkaar en met elkaar. Op een mooie, centraal gelegen vergaderlocatie #doublepurpose waarbij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop staat.

Tijd voor onze nummer #7 op de ...

D66 D66 Zeeland 09-03-2019 20:02

Tijd voor onze nummer #7 op de lijst, Atyna Janse uit Vlissingen: 'Als echte Zeeuwse vind ik het belangrijk dat we Zeeland mooi houden en de arbeidsmarkt aantrekkelijk blijft. Dus niet alleen door industrie, maar door ons te onderscheiden in onze eigen kracht, bijvoorbeeld door zeewier te kweken. Het is hier mooi en dat willen we graag zo houden. Dat betekent dat we ook oog moeten hebben voor kunst en cultuur. Daar worden we allemaal blij van!' #d66 #d66zeeland #kiesvoordetoekomst #ps2019 #verkiezingen https://zeeland.d66.nl/mensen/atyna-janse/

Steun voor SP motie doorstart The Young Ones

SP SP SGP VVD D66 PvdA Overijssel 27-02-2019 21:12

De SP heeft woensdag samen met de PvdA een motie ingediend om een doorstart van The Young Ones mogelijk te maken. Alleen VVD, SGP, PVV en 50plus stemden tegen, waardoor de motie is aangenomen. De provinciale subsidie die nog beschikbaar was voor The Young Ones wordt hiermee 2 jaar gereserveerd voor een nieuw initiatief en Gedeputeerde Staten gaan zich inzetten een nieuw initatief te ondersteunen.

 

The Young Ones maakten recent bekend na 10 jaar te moeten stoppen. De SP stelde hier vragen over. De toekomst van het jeugdtheater en de groep jongeren die hier onderdeel van uitmaakt is nu onzeker. Zij willen graag een doorstart maken en een eigen creatieve broedplaats behouden. Nu de provinciale subsidie beschikbaar blijft is een doorstart een stuk kansrijker geworden.

 

Ook in de Zwolse gemeenteraad vroeg de SP al aandacht voor de toekomst van The Young Ones. SP en D66 in de Zwolse gemeenteraad komen11 maart met een motie om ook in Zwolle overgebleven subsidies te reserveren en met een plan van de gemeente voor de toekomst van The Young Ones.