Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

16 documenten

Een inclusieve en rechtvaardige stad: resultaten van GroenLinks Den Haag sinds het coalitieakkoord | Den Haag

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie CDA SGP PvdA Partij voor de Dieren Den Haag 03-08-2020 00:00

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht en daar komt veel verantwoordelijkheid bij kijken. Wat GroenLinks betreft dragen we als Den Haag bij aan een rechtvaardige wereld, en wordt Den Haag zelf een inclusieve en veilige stad voor al haar bewoners.

Raadsmeerderheid én stadsbestuur voor opvang vluchtelingenkinderen Herdenking koloniaal en slavernijverleden Betere monitoring mogelijk etnisch profileren Staatloze burgers 100% toegankelijk Den Haag Monument Srebrenica Ethische waarborgen bij digitalisering
Een inclusieve en rechtvaardige stad Raadsmeerderheid én stadsbestuur voor opvang vluchtelingenkinderen

Momenteel bevinden zich 19.000 mensen in het overvolle Griekse vluchtelingenkamp Moria, waaronder duizenden vluchtelingenkinderen zonder ouders, terwijl er slechts plek is voor 3.000 mensen. Dit leidt  tot mensonterende situaties voor vluchtelingen en hulpverleners, tegen wie het geweld vanuit de lokale bevolking is toegenomen. Bovendien zou een eventuele corona uitbraak in het kamp rampzalige gevolgen hebben. Dankzij een oproep van raadslid Serpil Ates, die hier ook een meerderheid in de gemeenteraad achter kreeg, was Den Haag één van de eerste gemeenten die de regering oproept 500 kinderen op te vangen en daar ook zelf een deel van op te nemen. Recentelijk bevestigde het stadsbestuur bereid te zijn een deel van deze kinderen op te vangen. Helaas houdt het Kabinet dit tot nu toe tegen. Lees hier meer.

Herdenking koloniaal en slavernijverleden

Ook bij het erkennen van koloniale- en slavernijverleden bevindt Den Haag zich op een keerpunt. Den Haag speelde als administratief centrum een belangrijke rol in het Nederlandse koloniale verleden. Naar aanleiding van een aangenomen motie van raadslid Serpil Ates adviseerde een commissie eind 2019 al dat er een monument, herdenking en lespakketten moeten komen ter herdenking van het Haagse koloniale- en slavernijverleden. Dit advies is overgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. Op 1 juli, tijdens Keti Koti, bood GroenLinks samen met NIDA, Haags Stadspartij, PvdA, CDA, SP, Islam Democraten en Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel aan dat de plannen voor een herdenking en erkenning van dit verleden concreet moet maken. Lees hier meer.

Betere monitoring mogelijk etnisch profileren

Veel Hagenaars (met name jongeren van kleur) hebben regelmatig te maken met etnisch profileren: dat betekent dat ze door de politie staande worden gehouden om niet-objectieve redenen, zoals hun huidskleur. Dit is een vorm van institutioneel racisme dat het veiligheidsgevoel van jongeren direct aantast. Om daar iets aan te doen werden in 2019 al verschillende moties van GroenLinks en NIDA aangenomen om het vertrouwen van Hagenaars in de politie te meten. Dankzij vragen van fractievoorzitter Arjen Kapteijns aan plaatsvervangend burgemeester Remkes gaat de gemeente nu meer op wijkniveau meten, waar ze dat eerder op het niveau van de stadsdelen deed. Daarmee zal er een correcter beeld ontstaan van de situatie en brengen we problemen tussen burgers en politie beter in beeld.

Staatloze burgers

Dankzij de staatloosheidsverdragen hebben staatloze mensen verschillende rechten, zoals bijvoorbeeld het recht om te reizen, trouwen en naturaliseren. Door de manier waarop de gemeente hen vaak registreert (‘nationaliteit onbekend’) kunnen zij daar nu echter vaak geen beroep op doen. Een Hagenaar kan pas de officiële status ‘staatloos’ krijgen als diegene kan aantonen dat geen enkele staat diegene als onderdaan beschouwd. Dat is een onmogelijke opgave, zeker voor kinderen. Daarom wil raadslid Serpil Ates in het gezamenlijke initiatiefvoorstel met NIDA, ChristenUnie-SGP en PvdA dat de gemeente onderzoek doet hoe het makkelijker gemaakt kan worden om de status van staatloos te verkrijgen. Het college zal eind dit jaar op het voorstel reageren. Lees hier meer.   

100% toegankelijk Den Haag

Vier jaar geleden ging het VN-verdrag voor vluchtelingen officieel in werking. Daarmee zijn Nederlandse gemeenten verplicht de samenleving zo in te richten dat mensen met een handicap volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.  Hier zijn al een aantal stappen voor gezet, maar er moet nog veel gebeuren voordat Den Haag echt toegankelijk wordt. In samenwerking met andere politieke partijen, organisaties én ervaringsdeskundigen maakte raadslid Erlijn Wenink inspiratienota “100% toegankelijk Den Haag”, vol met ideeën vanuit de groep zelf voor een volledig inclusieve stad. Nu is het zaak om van die ideeën werkelijkheid te maken, iets waar raadsleden Erlijn Wenink, Maarten De Vuyst en Mariëlle Vavier kort geleden nog nieuwe schriftelijke vragen over stelden.

Monument Srebrenica

Den Haag krijgt een monument ter herdenking van de genocide in Srebrenica. Dit is niet direct het gevolg van een actie van GroenLinks, maar wat ons betreft is dit een hele belangrijke stap voor heel Den Haag!

Ethische waarborgen bij digitalisering

De samenleving is in een hoog tempo aan het digitaliseren. Steeds meer zaken worden online geregeld en de gemeente werkt met haar nieuwe visie op digitalisering en dienstverlening steeds meer met data en algoritmes. Dat biedt allerlei kansen, maar neemt ook ethische risico’s met zich mee: immers, verschillende partijen hebben verschillende belangen bij digitalisering invulling krijgt. Dankzij twee aangenomen moties van raadslid Mariëlle Vavier houden we beter grip op de risico’s van digitalisering. Zo wordt er dankzij de motie ‘Grip op digitalisering’ beter in beeld gebracht hoe de gemeente met dilemma’s rondom onderwerpen als privacy om zal gaan en worden de betrokken marktpartijen bij grote projecten in beeld gebracht. Dankzij de motie ‘Bewonersbelangen voorop’ wordt er goed in beeld via welke wegen bewoners met eventuele klachten of ideeën naar de gemeente kunnen gaan.

Politiek wil Haagse boa's met wapenstok uitrusten

CDA CDA VVD D66 ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 10-06-2020 09:12

Een nipte meerderheid in de Haagse gemeenteraad wil dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden uitgerust met een korte wapenstok. Dat blijkt uit een inventarisatie door Den Haag FM. De Haagse boa’s moeten een korte wapenstok kunnen krijgen, als de ‘lokale driehoek’ van burgemeester, politie en justitie dat nodig vindt voor hun veiligheid. Minister Ferd Grapperhaus (CDA) wil dat er op korte termijn proeven worden gedaan op verschillende plekken in het land. In de Haagse gemeenteraad zijn Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Toekomst en de Partij van de Eenheid voorstander van een wapenstok voor boa’s. Zij hebben samen 23 van de 45 raadszetels in de gemeenteraad van Den Haag, een krappe meerderheid dus. De kwestie verdeelt niet alleen de raad in twee kampen, maar splijt ook de coalitie in tweeën: VVD en CDA zijn voor, maar coalitiepartners D66, GroenLinks en PvdA tegen. CDA: wat extra gereedschap voor de boa’s De grootste oppositiepartij in de Haagse raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, is voor uitbreiding van de verdedigingsmiddelen voor handhavers. Raadslid Jelle Meinesz: “We hebben altijd al gepleit voor het uitbreiden van de wapenuitrusting, maar daar hoort wel een goede opleiding bij en in goede afstemming met de politie. We willen ook bodycams en een noodknop om snel politie in te kunnen roepen bij escalatie. En natuurlijk moeten er agenten bij, onze stad komt honderden agenten tekort.” Ook de grootste coalitiepartij, de VVD, is voorstander van de wapenstok. VVD-fractieleider Frans de Graaf noemt het “verstandig” dat de gemeente nadenkt om de handhavers uit te rusten met wapenstok. Een andere coalitiepartij, het CDA, vindt het een goed plan als de boa’s worden uitgerust “met wat extra gereedschap”. CDA’er Kavish Partiman: “Zo kunnen ze hun werk naar behoren doen.” De Haagse PVV is het daarmee eens. Partij voor deToekomst: boa’s met stroomstootwapens is overweging waard “Het gewelds monopolie ligt bij de overheid, meer precies bij defensie en politie”, zegt Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. Hij redeneert als volgt: “Boa’s zijn ander opgeleid, maar komen steeds vaker in bedreigende situaties. Je kunt ze dan beter uitrusten of meer politie inzetten. Meer politieagenten zijn komende jaren niet voorhanden en is dus geen oplossing op korte termijn.” Maar brengt het bewapenen van boa’s hun veiligheid en de vrede in stad daadwerkelijk dichterbij? “Over die vrede, dat durf ik niet te zeggen. Feit is dat boa’s zich steeds vaker bedreigd voelen en zeker in relatie tot groepen zijn pepperspray en een bodycam niet genoeg. Bovendien, executieve politievrijwilligers hebben ook een wapenstok en die zijn ook niet zo opgeleid als een beroepsagent. Zij vallen weliswaar onder de politie, maar toch. Alles overwegend zijn wij voorstander van de wapenstok voor boa’s, mits de opleiding voor boa’s met een wapenstok ook meer vergelijkbaar wordt met een politie-surveillant.” De kwestie ligt ook bij de Partij voor de Toekomst (PvdT) genuanceerd, maar is overwegend voorstander. “De wapenstok heeft psychologisch meer effect dan praktisch. Vooral trouwens in de beleving van boa’s zelf, meer dan in de afschrikking van overtreders. Bij kleine opstootjes met maar twee politiedienders wordt hij zelden gebruikt. Dat pakt niet goed uit”, zegt Frans Hoynck van Papendrecht. Boa’s met vuurwapens uitrusten, gaat er niet van komen. Maar op termijn stroomstootwapens wél toestaan, is een overweging waard, vindt Hoynck. Net als de Partij voor de Toekomst vindt de Partij van de Eenheid (PvdE) dat er duidelijke protocollen en een goede training moeten komen voor het gebruik van de wapenstokken. Arnoud van Doorn (PvdE): “Dus dezelfde training hanteren voor geweldsmiddelen als de politieagenten krijgen.” Hij voegt eraan toe: “Deëscalatie blijft uiteraard de beste methode.” D66: probleem is niet tekort aan wapens, maar aan politieagenten Het andere kamp in de Haagse raad kent weliswaar meer partijen, maar samen hebben ze net iets minder zetels. Coalitiepartij D66 is de grootste in het nee-kamp. Fractievoorzitter Hanneke van der Werf legt uit waarom haar partij tegenstander is: “Boa’s doen waardevol werk, maar dat werk is niet het vervangen van politieagenten. Het probleem is niet een tekort aan wapens bij boa’s, maar een tekort aan politieagenten. We kunnen veel winst behalen door boa en agent meer te laten samenwerken en elkaar aan te vullen.” Fractieleider Arjen Kapteijns van GroenLinks is het daarmee eens. Hij noemt het “een onverstandig lapmiddel”. “En er is helemaal niet zo veel gebeurd, zou ik willen zeggen tegen de VVD. Het aantal incidenten met boa’s is niet toegenomen. Risico van escalatie wordt met wapenstok juist groter”, denkt Kapteijns. Zijn collega Mikal Tseggai van de PvdA vindt hij aan zijn zijde. Tseggai: “Het is onnodig. Het is een escalerend wapen voor onze handhavers!” HSP: probleem ontstaan door uitholling va npublieke taken Ook de Haagse Stadspartij (HSP) is “uiteraard” tegen. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller betoogt: “Het geweldsmonopolie ligt nu bij de politie en dat kan al tot veel discussie leiden, getuige de protesten die nu wereldwijd gaande zijn. Boa’s bewapenen gaat weer een stap verder en is een escalatie die principieel de verkeerde kant op gaat. De discussie die hierachter schuil gaat is het capaciteitsprobleem bij de politie en de weeffouten in de politiewet. Ofwel de uitholling van publieke taken onder jarenlang neoliberaal beleid.” “De politie wordt jarenlang opgeleid om waar nodig wapens toe te passen. Boa’s zijn hier niet voor getraind en worden hier niet op aangestuurd”, stelt Robert Barker van de Partij voor de Dieren (PvdD). Het lijkt de PvdD daarom niet verstandig om boa’s opeens wapens te geven. Islam Democraten: kan voor onnodige machtsvertoning zorgen De functieomschrijving en taken van boa’s behoeft geen verdere uitrusting, dus zij moeten niet verdergaan dan toezicht houden, stellen Islam Democraten. Fractievoorzitter Tahsin Cetinkaya beargumenteert: “Hun opleiding is niet voldoende om te reageren op bepaalde situaties, wat gevaarlijke gevolgen kan hebben. Bovendien zien wij nog steeds dat er sprake is van institutionele racisme, waarbij de wapenstok voor onnodige machtsvertoning kan zorgen.” Het geweldsmonopolie ligt niets voor niets bij de politie, vindt de Haagse SP. Lesley Arp: “Wil men boa’s zwaarder gaan uitrusten, dan vergt dit ook training om goed met die uitrusting om te gaan. Ik ben bang dat enkel zwaardere uitrusting verstrekken escalatie juist in de hand werkt. Liever zie ik dat politie en handhavers beter gaan samenwerken.” Ook NIDA sluit zich daarbij aan. Den Haag wil grote verschillen met G4-steden voorkomen Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag heeft de besluitvorming van de minister maandag besproken in de Driehoek (burgemeester, politie en justitie). De Driehoek zoekt afstemming met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht (zogeheten G4-steden) om grote verschillen tussen de grote steden te voorkomen, zegt een woordvoerster van Remkes. De kwestie wordt binnenkort in het wekelijkse overleg van de Driehoek besproken. Haagse ambtenaren zetten de komende tijd op een rij of de korte wapenstok “een nodige of nuttige aanvulling” is. De vraag is ook welke boa’s daar dan voor in aanmerking zouden komen en welke niet. Ook wordt gekeken welke aanvullende opleidingseisen er moeten worden gesteld: een initiële opleiding en een periodieke training? Een andere vraag is hoe het juiste gebruik van de wapenstok wordt getoetst. Als de Driehoek op al deze en andere vragen heeft geformuleerd, zal de burgemeester een voorstel naar de raad sturen. De raad kan dan over het voorstel debatteren en een definitief besluit nemen. Bron / foto: Den Haag FM, Ivar Lingen

Fractievoorzitter Kavish Partiman over de muurschildering van Greta Thunberg op het gebouw van de Haagse Hogeschool

CDA CDA GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA 's-Gravenhage 13-05-2020 13:41

De muurschildering op de Haagse Hogeschool leidt tot commotie in de lokale politiek. Het artistieke duo Karski & Beyond hebben onder andere de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg afgebeeld. CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman stookte het vuurtje op, door te stellen: “Iemand die oproept niet naar school te gaan vereeuwigen op een school. Is dit het voorbeeld voor de schoolgaande jeugd? Moet niet gekker worden.”Partiman zegt verder: “Ik hoop niet dat hier een kopere belastingcent naartoe is gegaan!” “Het gaat niet alleen maar om Greta, maar om een muurschildering die wordt neergezet met gebruik van subsidiegeld. Zoiets moet wel gedragen worden door de hele stad”, vertelt CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Ook het feit dat er een schilderij wordt gezet op een gebouw vind ik al vreemd. We hebben regels in deze stad met betrekking tot gevels. Als je bij een gebouw zegt dat het mag: ‘Waar houdt het dan op?’ Straks zitten we nog met een schilderij op het Haagse stadhuis.” PvdA-raadslid Janneke Holman reageert: “Wat is er nu mooier dan ‘schoolgaande jeugd’ (volwassen studenten, joe) te inspireren met mensen die opkomen voor mensenrechten en de aarde?” Ze spreekt de CDA’er aan: “Lijkt het je echt een goed idee dat politici zich gaan bemoeien met kunstuitingen, en waar wel en niet geld heen mag?” Ook gemeenteraadslid Robin Smit van de Partij voor de Dieren mengt zich in de discussie: “Jammer dat je zowel een persoon als een movement wegzet als spijbelaars. Misschien moet je, je verdiepen in de boodschap. Als we zo doorgaan is er simpelweg geen toekomst voor nieuwe generaties en worden scholen overbodig.” Zijn partijgenoot Leonie Gerritsen vult aan: “Ik denk dat je de speeches van Greta er nog eens op na moet kijken, Kavish. Dat is absoluut niet wat ze oproept. Enne… laten we kunstenaars gewoon hun artistieke vrijheid gunnen.” Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) wil weten waar de bewering van Partiman vandaan komt dat Thunberg zou oproepen om niet naar school te gaan. “Ze roept op wetenschap zeer serieus te nemen en heeft fantastische cijfers gehaald op school”, aldus Van Tongeren. Haar partijgenoot Arjen Kapteijns, fractieleider namens GroenLinks in Den Haag, voegt toe: “Iemand die laat zien dat als je ergens voor staat niets onmogelijk is lijkt me een fantastisch voorbeeld voor de ‘schoolgaande jeugd’. En nog meer rolmodellen in dit kunstwerk overigens, zoals Vitali.” Het idee van de muurschildering is ontstaan door een foto-expositie van Justice and Peace, een non-profitorganisatie in Den Haag die zich inzet voor mensenrechten en sociale gerechtigheid. Studenten van de Haagse Hogeschool hebben meegedacht over de invulling van de muurschildering. Op de gigantische muurschildering zijn ook Berta Cáceres (vermoorde Hondurese klimaatactivist) en Vitály Safarov (vermoorde mensenrechtenactivist in Georgië) afgebeeld.Bron: Den Haag FM

Partiman over de muurschildering van Greta Thunberg op het gebouw van de Haagse Hogeschool

CDA CDA GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA 's-Gravenhage 13-05-2020 13:41

De muurschildering op de Haagse Hogeschool leidt tot commotie in de lokale politiek. Het artistieke duo Karski & Beyond hebben onder andere de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg afgebeeld. CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman stookte het vuurtje op, door te stellen: “Iemand die oproept niet naar school te gaan vereeuwigen op een school. Is dit het voorbeeld voor de schoolgaande jeugd? Moet niet gekker worden.”Partiman zegt verder: “Ik hoop niet dat hier een kopere belastingcent naartoe is gegaan!” “Het gaat niet alleen maar om Greta, maar om een muurschildering die wordt neergezet met gebruik van subsidiegeld. Zoiets moet wel gedragen worden door de hele stad”, vertelt CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Ook het feit dat er een schilderij wordt gezet op een gebouw vind ik al vreemd. We hebben regels in deze stad met betrekking tot gevels. Als je bij een gebouw zegt dat het mag: ‘Waar houdt het dan op?’ Straks zitten we nog met een schilderij op het Haagse stadhuis.” PvdA-raadslid Janneke Holman reageert: “Wat is er nu mooier dan ‘schoolgaande jeugd’ (volwassen studenten, joe) te inspireren met mensen die opkomen voor mensenrechten en de aarde?” Ze spreekt de CDA’er aan: “Lijkt het je echt een goed idee dat politici zich gaan bemoeien met kunstuitingen, en waar wel en niet geld heen mag?” Ook gemeenteraadslid Robin Smit van de Partij voor de Dieren mengt zich in de discussie: “Jammer dat je zowel een persoon als een movement wegzet als spijbelaars. Misschien moet je, je verdiepen in de boodschap. Als we zo doorgaan is er simpelweg geen toekomst voor nieuwe generaties en worden scholen overbodig.” Zijn partijgenoot Leonie Gerritsen vult aan: “Ik denk dat je de speeches van Greta er nog eens op na moet kijken, Kavish. Dat is absoluut niet wat ze oproept. Enne… laten we kunstenaars gewoon hun artistieke vrijheid gunnen.” Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) wil weten waar de bewering van Partiman vandaan komt dat Thunberg zou oproepen om niet naar school te gaan. “Ze roept op wetenschap zeer serieus te nemen en heeft fantastische cijfers gehaald op school”, aldus Van Tongeren. Haar partijgenoot Arjen Kapteijns, fractieleider namens GroenLinks in Den Haag, voegt toe: “Iemand die laat zien dat als je ergens voor staat niets onmogelijk is lijkt me een fantastisch voorbeeld voor de ‘schoolgaande jeugd’. En nog meer rolmodellen in dit kunstwerk overigens, zoals Vitali.” Het idee van de muurschildering is ontstaan door een foto-expositie van Justice and Peace, een non-profitorganisatie in Den Haag die zich inzet voor mensenrechten en sociale gerechtigheid. Studenten van de Haagse Hogeschool hebben meegedacht over de invulling van de muurschildering. Op de gigantische muurschildering zijn ook Berta Cáceres (vermoorde Hondurese klimaatactivist) en Vitály Safarov (vermoorde mensenrechtenactivist in Georgië) afgebeeld.Bron: Den Haag FMFoto:haagsehoogbouw.nl

Open brief aan Remkes: bescherm lokale democratie | Den Haag

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA Den Haag 02-05-2020 00:00

Lees hier de open brief die Arjen Kapteijns (fractievoorzitter GroenLinks Den Haag) samen met andere fractievoorzitters schreef aan burgemeester Remkes.

In de huidige coronacrisis moet het stadsbestuur snel kunnen handelen en waar nodig handhaven om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij wordt doorgaans niet lichtvaardig gehandeld, maar toch is het belangrijk om juist nu onze grondrechten en de controlerende rol van volksvertegenwoordigers te verdedigen. De Haagse fracties van GroenLinks, PvdA, HSP en de PvdD roepen op tot versterking van de democratische controle door de gemeenteraad, zeker nu de noodverordening nog langere tijd van kracht lijkt te blijven.

Den Haag bevindt zich, net als de rest van de wereld, in een nooit eerder vertoonde crisis. We wensen de zieken sterkte en leven mee met iedereen die een dierbare heeft die nu ziek is of die het leven is verloren aan deze ziekte. Zorgmedewerkers, vitale beroepsgroepen en Haagse hulpverleners zijn hard aan het werk om de zieken te verzorgen, de stad draaiende te houden en kwetsbare groepen de extra zorg te bieden die zij nodig hebben. Tegelijkertijd ligt de belangrijkste verantwoordelijkheid bij ons allemaal om de verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan en ons te houden aan de anderhalve meter afstand.

De overgrote meerderheid van de mensen doen dat ook, maar bij de kleine groep die zich niet aan de afspraken houdt is handhaving vanuit de gemeente soms onvermijdelijk. Toch zijn we niet gerust over de manier waarop die handhaving nu plaatsvindt. Bijvoorbeeld de manier waarop de Haagse politie-eenheid een politie-drone met camera en luidspreker inzette om mensen bij het Kaapseplein en het Zuiderpark weg te krijgen roept veel vragen op. Op onze eerder schriftelijke vragen hierover geeft het gemeentebestuur aan dat inzet van drones een ‘beheerkwestie’ is en dat de keuze om deze in te zetten vooral aan de professionele inschatting van de politie wordt overgelaten. Deze uitleg impliceert dus dat er vooraf noch achteraf democratische toetsing plaatsvindt.

Bovenal zijn wij bezorgd over de beperkte manier waarop de Haagse Raad haar controlerende rol nu uit kan oefenen en überhaupt zicht heeft op de wijze van uitvoering van de noodverordening, waarbij de veiligheidsregio verregaande bevoegdheden heeft om burgervrijheden in te perken. Voor alle besluiten die in de veiligheidsregio worden genomen geldt dat we ook als grootste gemeente(raad) van de regio Haaglanden maar zeer beperkte toetsingsmogelijkheden hebben of de ingezette middelen proportioneel en gepast zijn en sowieso alleen na afloop van de crisis. Dit terwijl de wet op de noodverordening geschreven is voor incidenten of rampen (zoals risicovolle voetbalwedstrijden of overstromingen) met een tijdspanne van enkele uren of dagen en niet voor een crisis die maanden duurt.

Ook wij vinden dat veiligheid en het voorkomen van verdere verspreiding in deze tijd prioriteit nummer één is. Toch is in crisistijd terughoudendheid bij het inzetten op repressieve maatregelen van belang, omdat dit nog lang gevolgen kan hebben voor de vrijheden van onze burgers. Robuustere democratische legitimatie van deze politieke keuzes versterkt het draagvlak en daarmee de effectiviteit van maatregelen, juist ook op de langere termijn.

Daarom roepen wij de burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Johan Remkes op: help ons mee de rechten en vrijheden van burgers zoveel mogelijk te beschermen. Wees duidelijk over de te maken afwegingen bij het uitvoeren van de noodverordening en betrek de lokale volksvertegenwoordiging bij besluiten en afwegingen. Dat kan ook prima binnen de kaders van de huidige regelgeving. Verder verzoeken wij om bij het Kabinet aandacht te vragen voor het versterken van de rol van gemeenteraden bij de uitvoering van de noodverordening.

En laten we, als dit straks allemaal zo’n beetje achter de rug is, samen nadenken hoe we in toekomstige gevallen de positie van de gemeenteraden in samenwerkingsverbanden als de veiligheidsregio kunnen verstevigen.

Juist in crisistijd is democratie onmisbaar. Laten we die samen verdedigen.

Arjen Kapteijns GroenLinks Mikal Tseggai Partij van de Arbeid Joris Wijsmuller Haagse Stadspartij Robert Barker Partij voor de Dieren

GroenLinks bezorgd over inzet politiedrone | Den Haag

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA Den Haag 30-03-2020 00:00

Om opheldering te krijgen over de inzet van een politiedrone op het Kaapseplein stelt GroenLinks (samen met de PvdA, Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren) vragen aan het stadsbestuur. De partijen maken zich zorgen over de gevolgen voor de privacy en grondrechten van burgers.
 
Zaterdag ontving de partij berichten over de inzet van een politiedrone op het plein in Transvaal. De drone was uitgerust  met een camera en een luidspreker die mensen in verschillende talen verzocht het plein te verlaten. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns (GroenLinks) vindt dit een heel zorgelijke ontwikkeling: “Natuurlijk is het belangrijk dat mensen zoveel als mogelijk binnenblijven en niet met groepen op straat afspreken, daar moet de politie ook op handhaven. Een drone is echter een verdere uitbreiding van de controlemogelijkheden, zonder dat we weten of de grondrechten geborgd zijn van burgers in Transvaal en elders in de stad.”
 
In schriftelijke vragen aan het stadsbestuur betwijfelen de partijen of de inzet van de drone echt nodig was of dat er alternatieve mogelijkheden voorhanden waren, zoals het mensen persoonlijk aanspreken met oog voor RIVM richtlijnen. Door de inzet van drones wordt de privacy van iedereen rondom het plein aangetast. Ook maken de partijen zich zorgen om de gebrekkige democratische controle. “Ook in crisistijd moeten we als Haagse gemeenteraad de grondrechten van burgers beschermen, maar we zijn als raad hier niet bij betrokken”, aldus Kapteijns. “Zo weten we niet wat voor afwegingen de politie maakt en wat er met de camerabeelden wordt gedaan, terwijl dit belangrijke vragen zijn bij zulke verregaande maatregelen.”

Vragen over politieoptreden bij Extiction Rebellion | Den Haag

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA Den Haag 03-02-2020 00:00

Vrijdag 31 januari hield klimaatbeweging Extinction Rebellion burgelijke ongehoorzaamheidsacties in Den Haag, onder andere bij het hoofdkantoor van Shell. GroenLinks heeft meerdere signalen ontvangen over mogelijk disproportioneel handelen vanuit de politie richting demonstranten. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns vraagt samen met PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en SP om uitleg bij de burgemeester.

Nederland kent een goed gedefinieerd demonstratierecht, waarin duidelijk staat wat wel en niet mag. Zo moet de politie het gebruik van geweld en staandehoudingen vermijden wanneer de demonstranten vreedzaam te werk gaan en mogen opgepakte demonstranten maximaal negen uur worden vastgehouden voor onderzoek. Volgens een woordvoerder van Extinction Rebellion Den Haag heeft de politie zich hier echter niet aan gehouden, terwijl de beweging expliciet geweldloos te werk gaat. Op beelden is te zien hoe de politie met een wapenstok tewerk gaat, onder andere richting een cameraman van RTL.

GroenLinks en de andere partijen vinden het belangrijk dat de politie zich aan haar eigen regels en richtlijnen houdt. Kapteijns: "Dat is ook hetgene waar we duidelijkheid over willen van de burgemeester. Klopt het dat de politie buiten haar eigen boekje is gegaan, hoe kon dit gebeuren en hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen? Het demonstratierecht is een groot goed waar wij in onze stad over moeten waken."

In Den Haag worden jaarlijks meer dan duizend demonstraties gehouden.

Meer­derheid gemeen­teraad wil eco-bekers op evene­menten

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks D66 CDA PvdA 's-Gravenhage 14-10-2019 00:00

Een meerderheid van de Haagse partijen roept onder aanvoering van de Partij voor de Dieren de gemeente op om alleen nog herbruikbare bekers te gebruiken op evenementen. De partijen willen zo het gebruik van zogenaamde single-use plastics verminderen. In de gemeente Leiden is al zo’n regeling van kracht. Op festivals worden grote hoeveelheden plastic bekers gebruikt, waarvan een groot deel op de grond en in het water terechtkomt. In de binnenstad van Den Haag eindigen de bekertjes in grote getalen in de grachten. Ook worden ze nagenoeg niet gerecycled. De Partij voor de Dieren pleit samen met D66, PvdA, GroenLinks, HSP, CDA en SP voor het gebruik van zogenoemde eco-bekers bij evenementen. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Als festivalbekers niet in de natuur verdwijnen worden ze in een afvaloven verbrand. Hierdoor gaan waardevolle grondstoffen verloren. Het is daarom goed als festivalorganisaties overstappen op herbruikbare bekers." Wereldwijd wordt jaarlijks 311 miljoen ton nieuw plastic geproduceerd. Daarvan komt er zo’n 5 miljoen ton in onze oceanen en zeeën terecht, wat leidt tot ernstige verontreiniging. Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks, wil zo snel mogelijk toe naar minder plastic gebruiken. ‘Als stad achter de duinen zien we direct hoeveel troep er in de zee terecht komt. Met deze eco-bekers neemt het zwerfafval bij onze festivals met 85% af.’ Niet alleen gemeenten beginnen het gebruik van herbruikbare bekers in te voeren. Een aantal grote Nederlandse festivals zoals Lowlands en de Vierdaagsefeesten hebben zich al aangesloten bij de ‘Plastic Promise’, waarmee zij hergebruik willen bevorderen en bovendien plastic bekers hoogwaardig recyclen. Janneke Holman, PvdA: ‘Het is niet alleen beter voor het milieu, een biertje uit een eco-beker drinkt ook gewoon lekkerder weg.’

Laat de klimaatstakers door de stad lopen | Den Haag

GroenLinks GroenLinks PvdA Partij voor de Dieren Den Haag 21-09-2019 00:00

De burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, wil de wereldwijde klimaatstaking van 27 september in Den Haag omleiden. Het zou te veel in de weg lopen van winkelend publiek. In andere steden, waaronder Londen, wordt de klimaatstaking door de burgemeester gesteund. Wij vinden dat de burgemeester hier verkeerde prioriteiten stelt en het demonstratierecht beperkt. Daarom roepen wij, samen met de PvdD, HSP, PvdA en SP, haar op om het door te laten gaan zoals gepland.

Het is belangrijk dat de klimaatstaking door zo veel mogelijk mensen wordt gezien en dat het langs het hart van onze lokale en landelijke democratie gaat—de Tweede Kamer en het Stadhuis.

Een verbod is enkel mogelijk op basis van “bestuurlijke overmacht”, waarbij de politie niet in staat is om de veiligheid van deelnemers te garanderen. Daarvan is sprake wanneer de betoging naar redelijke verwachting gepaard zal gaan met zo ernstige wanordelijkheden, dat er niet voldoende politie kan worden ingezet om de veiligheid van burgers en goederen adequaat te beschermen.  De organisatie van de staking is het niet eens met het besluit van de burgemeester en wij ook niet. Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van Groenlinks vindt de reactie van de burgemeester overtrokken: ‘‘Het gaat hier om een onschuldige optocht van mensen die zich zorgen maken over hun toekomst.’

Ook andere partijen maken zich ernstige zorgen. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij: “Het is niet uit te leggen wanneer uitgerekend Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht de wereldwijde klimaatstaking beperkingen oplegt. Ik neem aan dat de burgemeester terugkomt op deze dwaling, anders hebben we een probleem.” En Robert Barker, fractievoorzitter van de Haagse Partij voor de Dieren: “De burgemeester zou juist moeten meelopen in de demonstratie, in plaats van hem in te perken.”

Haagse partijen: ‘Laat klimaatmars in centrum toe’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks PvdA 's-Gravenhage 20-09-2019 00:00

Burgemeester Krikke is ‘voorlopig van oordeel’ om de wereldwijde klimaatstaking van 27 september in te perken. Ze vindt dat de protestmars niet door Haagse winkelstraten mag lopen. De PvdD, HSP, GroenLinks, PvdA en SP roepen de burgemeester op om het evenement door te laten gaan zoals gepland. Uitzondering Wettelijk gezien is een verbod enkel mogelijk op basis van ‘bestuurlijke overmacht’, waarbij de politie niet in staat is om de veiligheid van deelnemers te garanderen. Omdat demonstreren een grondrecht is, is een dergelijk verbod slechts bij hoge uitzondering gerechtvaardigd. De organisatie van de staking geeft in een brief aan de Haagse gemeenteraad aan dat hier geen onderbouwing voor is. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij: ‘Het is niet uit te leggen wanneer uitgerekend Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht de wereldwijde klimaatstaking beperkingen oplegt. Ik neem aan dat de burgemeester terugkomt op deze dwaling, anders hebben we een probleem.’ Onschuldige optocht De Partij voor de Dieren richt zich samen met de Haagse Stadspartij, GroenLinks, PvdA en de SP tot burgemeester Krikke om de klimaatstakers toch tegemoet te komen. Robert Barker, fractievoorzitter van de Haagse Partij voor de Dieren: ‘De burgemeester zou juist moeten meelopen in de demonstratie, in plaats van hem in te perken.’ Ook Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van Groenlinks vindt de reactie van de burgemeester overtrokken: ‘‘Het gaat hier om een onschuldige optocht van mensen die zich zorgen maken over hun toekomst.’