Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

5 documenten

Haagse oppositie over de forse bezuinigingen op jeugd, welzijn en zorg

CDA CDA ChristenUnie SGP PvdA Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 18-09-2019 16:48

CDA Den Haag, PvdA, HSP, Partij voor de Dieren, PVV, Islam Democraten, ChristenUnie / SGP, SP, NIDA en Partij van de Eenheid over de forse bezuinigingen op jeugd, welzijn en zorg In de begroting voor 2020 kondigt dit college een forse bezuiniging van ruim 34 miljoen per jaar aan op zorg, welzijn en jeugd. Deze enorme bezuiniging komt bovenop de ook forse bezuiniging op welzijn en beschermd wonen van ca. 30 miljoen die in het coalitieakkoord staat en het stoppen van wijkaanpak en aanpak jeugdwerkloosheid. Waar het vorige college er nog voor koos om bijna 40 miljoen extra te investeren in zorg en ondersteuning, kiest dit college voor onevenredig zware bezuinigingen op jeugd, zorg en welzijn. De oplopende tekorten worden volledig neergelegd bij eenzame ouderen, kwetsbare kinderen en mensen zonder dak boven het hoofd. CDA Den Haag, PvdA, HSP, Partij voor de Dieren, PVV, Islam Democraten, ChristenUnie / SGP, SP, NIDA en Partij van de Eenheid vinden deze bezuiniging onverantwoord en onacceptabel. Het is niet langer verantwoord verder te bezuinigen op de toegang tot zorg en de kwaliteit van de geboden zorg. De rek is eruit, de absolute bodem bereikt. Met deze keuze legt dit college, de rekening voor de tekorten onevenredig hard neer bij de meest kwetsbare inwoners van onze stad die goede zorg nodig hebben. In plaats van de pijn eerlijk te verdelen moet het veen bloeden voor de mooie plannetjes voor het zand. Daarom dient de voltallige oppositie donderdag 19 september as. tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen in de Haagse raad om een ​​beweging in te voeren wij een ultieme poging om dit college op andere gedachten te brengen. Wij roepen het college op deze oneerlijke bezuiniging te heroverwegen voor de behandelde behandeling van november en te komen met een nieuw voorstel. Waarin de bezuiniging op zorg, welzijn en jeugd wordt teruggedraaid en een alternatief wordt voorgesteld waarmee het zoet en het zuur wordt eerlijk verdeeld over de hele stad. Daniëlle Koster CDA Den Haag Martijn Balster PvdAJoris Wijsmuller Haagse Stadspartij Karen Gerbrands PVV Robert Barker Partij voor de Dieren Tahsin Cetinkaya Islam Democraten Pieter Grinwis ChristenUnie / SGP Lesley Arp SP Adeel Mahmood NIDA Arnoud van Doorn Partij van de Eenheid

HSP: “Nieuwe huisvestingsverordening bevordert de tweedeling in Den Haag”

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij VVD Partij voor de Dieren ChristenUnie PvdA 's-Gravenhage 17-06-2019 06:20

Op 13 juni 2019 besprak de Haagse gemeenteraad de nieuwe Huisvestingsverordening van wethouder Revis (VVD). De media (zelfs het NOS Journaal) schonken veel aandacht aan de onorthodoxe maatregelen die wethouder Revis voor de middenhuur had bedacht. Met een vergunningplicht voor de middenhuur (tussen de 720 en 950 euro per maand) voor middeninkomens wil Revis rijkere inkomensgroepen weren. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Deze maatregel is een wassen neus, want de gemeente laat de vergunningverlening over aan de markt en heeft geen capaciteit om te handhaven. Daarnaast gaan de kwetsbaarste woningzoekenden er met allerlei maatregelen op achteruit. Ook komt er een splitsingsverbod voor woningen in de betere wijken, waardoor de segregatie wordt verergerd. Den Haag is al de meest gesegregeerde stad van Nederland.” Wel steunde de gemeenteraad drie moties van Peter Bos. Zo zullen huurders gewezen worden op hun rechten bij nieuwe huurcontracten, zal de gemeente de huisvestingsvergunning voor de particuliere sector gaan handhaven en zullen urgent woningzoekenden begeleid worden bij het aanvragen van de voorrangsverklaring.

Hieronder het betoog van Peter Bos in de raad:

Zo lang er schaarste is op de woningmarkt is een huisvestingsverordening hard nodig. Maar in de eerste plaats zal er vooral veel gebouwd moeten worden en bestaande woningen dienen behouden en betaalbaar te blijven. Gevolg van de huidige schaarste is dat de wachttijden oplopen en de huur- en koopprijzen blijven stijgen.

Het voorstel voor de nieuwe huisvestingsverordening gaat in de ogen van de Haagse Stadspartij weinig opleveren. De rechten worden voor sommige woningzoekenden verbeterd, terwijl andere woningzoekenden worden benadeeld. Per saldo gaat dat weinig opleveren.

De belangrijkste nieuwe maatregel is de verplichte huisvestingsvergunning voor middeldure woningen. De Haagse Stadspartij was in eerste instantie enthousiast over deze maatregel, maar dan moet je het wel goed doen. En daar wringt de schoen. Want hoe krijg je grip op de markt voor middeldure woningen als je de uitvoering overlaat aan de markt, als je als gemeente niet handhaaft en niet goed kan toetsen of de opgegeven huurprijs en het inkomen kloppen? De maatregel dreigt dus een wassen neus te worden. Ik heb daarom een aantal moties en een amendement gemaakt om deze “bugs” uit de verordening te halen.

De eerste motie vraagt het college om de vergunningverlening niet aan de markt over te laten en dat zelf ter hand te nemen. De overheid is immers de marktmeester en moet voorkomen dat er fraude en misbruik plaatsvindt. Er zijn teveel voorbeelden van zelfregulering door de markt die niet werkt. Zeker als het gaat om huisvesting, een mensenrecht dat is verankerd in het Internationale Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Grondwet, moet je dat gewoon niet willen. De motie roept het college op geen gebruik te maken van de mandaatregeling voor de middenhuur, maar de vergunningverlening in handen van de gemeente te houden. (Deze motie werd verworpen).

De tweede motie vraagt het college om huurders te informeren over de regels m.b.t. middenhuur. Ook huurders hebben rechten en zouden goed geïnformeerd moeten worden over hun rechten zodat zij bezwaar kunnen maken tegen een eventueel te hoog vastgestelde huurprijs. Zeker nu de vaststelling van de huurprijs aan de markt wordt overgelaten is het van groot belang dat huurders ook hun recht kunnen halen. (Deze motie werd aangenomen).

De derde motie gaat over de handhaving van de huisvestingsvergunning. Gebleken is dat de huisvestingsvergunning tot voor kort niet werd gehandhaafd. Met de uitbreiding van de vergunningplicht met een ingewikkelde regeling voor de middenhuur is handhaving essentieel. De middenhuur vindt vooral plaats binnen de particuliere sector en de motie roept op de handhaving van de huisvestingsvergunning in de particuliere sector met kracht ter hand te nemen. (Deze motie werd aangenomen).

Daarnaast heb ik een amendement om te voorkomen dat expats met een hoog inkomen toch een vergunning kunnen krijgen. Door belastingregels hoeven werknemers van internationale organisaties vaak geen belasting te betalen en is hun inkomen nihil. Dat betekent dat zij gewoon een huisvestingsvergunning kunnen krijgen en dat vindt de Haagse Stadspartij onwenselijk en oneerlijk. (De wethouder betoogde dat het amendement sympathiek was, maar in strijd met de Huisvestingswet. Wel zei hij toe dat hij gaat monitoren of expats oneigenlijk gebruik gaan maken van betaalbare woningen. Daarop heb ik het amendement ingetrokken).

De overige maatregelen

De urgentieregeling wordt met de nieuwe verordening verder uitgekleed. Dat vinden we zwaar teleurstellend. Het is nu al erg moeilijk voor mensen die in een noodsituatie zitten om een urgentieverklaring te krijgen. Om een voorbeeld te geven: De bewoners van de woningen die door de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat in één klap hun woning kwijtraakten, kwamen niet in aanmerking voor een urgentieverklaring en hebben via een makelaar in de particuliere sector een woning moeten vinden. Hoe wrang is dat? Om de aanvragers van een urgentieverklaring te helpen door het bureaucratische doolhof te loodsen heb ik een motie gemaakt. (Deze motie werd aangenomen).

Een andere nieuwe maatregel van dit college is het lokale maatwerk voor de onmisbare beroepen zoals o.a. de politieagenten. Dat vinden we een vorm van positieve discriminatie binnen de schaarse woningmarkt die totaal misplaatst is. Want zijn er dan ook misbare beroepen? En waarom zou het ene beroep meer waard zijn dan het andere? We kennen in Nederland meer dan 1.200 verschillende en veel voorkomende beroepen. En dat zijn net zo goed onmisbare beroepen in de ogen van de Haagse Stadspartij.

Verder zullen we een hoop voorstellen van andere partijen vandaag steunen die recht doen aan een socialer en eerlijker woningverdeelsysteem. Zoals het behoud van de woonduur voor gescheiden mensen en voor mensen die door stadsvernieuwing hun woning moeten verlaten.

En tenslotte zullen we de voorstellen steunen om woningen te kunnen splitsen in de duurdere wijken met veel grote woningen. Wat een waanzin om juist deze wijken op slot te zetten. Het is echt niet uit te leggen dat in tijden van woningnood dit wordt verboden en getto’s voor rijkelui worden bevorderd. Tegelijkertijd wordt in overbelaste wijken met kleinere woningen de overbewoning door kamerverhuur niets in de weg gelegd.

Al met al is deze nieuwe Huisvestingsverordening teleurstellend en ook nog in strijd met de Woonvisie van de gemeente. Want daarin is vastgelegd dat de segregatie in deze stad moet worden aangepakt en dat er gemengd gewoond en geleefd moet worden. Daar komt met deze verordening niets van terecht.

(Uiteindelijk werd de Huisvestingsverordening aangenomen door de gemeenteraad. De Haagse Stadspartij en vrijwel de hele oppositie stemden tegen).

Hieronder de moties en het amendement van de Haagse Stadspartij:

Motie: Geen mandaatregeling middenhuur (VERWORPEN)

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

Constaterende, dat:

door burgemeester en wethouders aan eigenaren of beheerders van woonruimte mandaat kan worden verleend m.b.t. de bevoegdheden krachtens de artikelen 15 tot en met 17 van de Huisvestingswet om huisvestingsvergunningen te verlenen.

Overwegende dat:

eigenaren en beheerders van middenhuurwoningen veelal een commercieel belang hebben.

Van mening, dat:

vergunningverlening niet aan de markt moet worden overgelaten, maar een overheidstaak is.

Verzoekt het college:

geen toepassing te geven aan de mandaatregeling bij middenhuur

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos                       Martijn Balster

Motie: Huurders informeren (AANGENOMEN)

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

Constaterende, dat:

het College met de Huisvestingsverordening Den Haag 2019 inzet op communicatie naar huurders en verhuurders zodat Hagenaars op de hoogte zijn van de nieuwe regels (zie mail aan de commissie Ruimte van wethouder SWS d.d. 4 juni 2019);

het College stelt dat er een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de verhuurders om te checken of een (aspirant) huurder in aanmerking komt voor de te verhuren woning;

huurders de wettelijke mogelijkheid hebben om de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie.

Overwegende, dat:

de nieuwe regels voor de middenhuur tamelijk ingewikkeld zijn;

veel huurders niet op de hoogte zijn van hun rechten;

de situatie op de woningmarkt gespannen is, met prijsopdrijving tot gevolg.

Van mening, dat:

het ongewenst is als huurders meer huur betalen dan wettelijk is toegestaan;

huurders de mogelijkheid moeten hebben om hun recht te halen.

Verzoekt het college:

bij de communicatie over de nieuwe regels naar huurders en verhuurders tevens te wijzen op de rechten die huurders hebben om de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie.

Peter Bos                        Hanne Drost    Martijn Balster

Haagse Stadspartij       SP                      PvdA

Motie: Handhaving Huisvestingsvergunning particuliere sector (AANGENOMEN)

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

Constaterende, dat:

in de vigerende verordening een huisvestingsvergunning verplicht is voor woningen tot de huurprijsgrens;

in 2018 in de particuliere voorraad, voor woningen tot de huurprijsgrens, 205 huisvestingsvergunningen zijn afgegeven;

handhaving en communicatie naar huurders en verhuurders m.b.t. de verplichte huisvestingsvergunning de afgelopen jaren niet hebben plaatsgevonden.

Overwegende dat:

veel woningen in de particuliere sector zonder huisvestingsvergunning worden verhuurd en bewoond;

betaalbare woningen ook in de particuliere sector schaars zijn;

de huisvestingsvergunning een middel is om schaarse woningen eerlijk te verdelen.

Van mening, dat:

de woningvoorraad in de particuliere sector een substantiële bijdrage levert aan de betaalbare voorraad.

Verzoekt het college:

de handhaving van de huisvestingsvergunning ook in de particuliere sector met kracht ter hand te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos                      Martijn Balster           Robert Barker

Haagse Stadspartij     PvdA                              Partij voor de Dieren

Amendement: Reële inkomenstoets expats (INGETROKKEN NA TOEZEGGING WETHOUDER)

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

Besluit:

In artikel 1:1 de begripsomschrijving huishoudinkomen als volgt te wijzigen:

Huishoudinkomen: huishoudinkomen zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, met dien verstande dat bij de bepaling van het verzamelinkomen de vrijstellingen van Artikel 33 van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 niet van toepassing zijn.

Toelichting

Het arbeidsinkomen van leden van diplomatieke vertegenwoordigingen, leden van consulaire vertegenwoordigingen en functionarissen van internationale organisaties is vrijgesteld van de heffing van inkomstenbelasting. Met dit amendement wordt voorkomen dat mensen met een hoog inkomen, maar met een door vrijstellingen verlaagd verzamelinkomen toch in aanmerking komen voor woningen in de gereguleerde sector (sociaal en middenhuur).

Peter Bos                       Martijn Balster           Pieter Grinwis

Haagse Stadspartij      PvdA                             ChristenUnie-SGP

Motie: Steun urgentiezoekers bij aanvraag (AANGENOMEN)

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

Constaterende, dat:

in 2018 het aanvraagproces voor een urgentieverklaring is gedigitaliseerd;

in eerdere jaren urgentieaanvragen werden aangevraagd bij een case manager;

uit de recente beantwoording van schriftelijke vragen (RIS 302214) blijkt dat er veel urgentieaanvragen worden afgewezen doordat antwoorden foutief worden ingevuld.

Overwegende, dat:

kwetsbare mensen die in een precaire woonsituatie zitten niet altijd beschikken over de juiste vaardigheden om de aanvraagprocedure goed te kunnen doorlopen;

de schrijnendheid van veel situaties niet altijd past binnen de lijntjes van standaardvragen en checklijsten;

mensen die een urgentie nodig hebben niet altijd op de hoogte zijn van alle regeltjes.

Van mening, dat:

iedereen die daar recht op heeft, in aanmerking moet kunnen komen voor een urgentieverklaring en niet mag worden belemmerd door bureaucratische drempels.

Verzoekt het college:

om mensen die dat nodig hebben te helpen bij het formuleren en indienen van een urgentieaanvraag;

ook niet-digitale aanvragen mogelijk te maken;

om het urgentiebeleid zodanig toe te passen dat het menselijke aspect niet uit het oog verloren wordt i.p.v. klakkeloos de regeltjes te volgen;

Peter Bos                       Hanne Drost    Martijn Balster      Adeel Mahmood      Robert Barker

Haagse Stadspartij      SP                        PvdA                       NIDA                          PvdD

Debacle sociale woningen in Spuikwartier roept veel vragen op

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij PvdA Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 07-06-2019 08:55

De Haagse Stadspartij, PvdA en Partij voor de Dieren hebben het Haagse college van b&w om opheldering gevraagd over het schrappen van sociale woningbouw in de hoogbouw van het Spuikwartier. Met maar liefst 61 vragen hierover willen de raadsfracties precies weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zeker nu in de toekomst veel sociale woningen in hoogbouw gerealiseerd moeten worden wordt gevreesd dat deze plannen vaker geschrapt gaan worden.

Het bouwconcern Volker Wessels dat ook het OCC bouwt in het Spuikwartier is onder de bouw van de sociale woningen uit gekomen door te stellen dat de kostprijs was opgelopen tot 280.000 euro per woning. En daarmee haakten ook de corporaties af die de woningen zouden gaan verhuren. De bouw van 88 sociale woningen was onderdeel van het programma voor de drie torens die in het Spuikwartier onder de naam Sonate gebouwd worden. De kwestie werd onlangs besproken in de raadscommissie waar wethouder Revis de gang van zaken verdedigde. De drie partijen nemen hier geen genoegen mee.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Er zou sprake zijn van hoge kosten vanwege de funderingsconstructie en sterk gestegen bouwprijzen, maar daar heb ik grote twijfels over. Laat het college maar aantonen hoe het precies zit, het verhaal van Revis rammelt”.

Martijn Balster (PvdA): “Als projectontwikkelaars zo makkelijk onder afspraken uit kunnen dan wordt er straks geen enkele sociale woning meer gebouwd, terwijl we een enorm tekort hebben”.

Robert Barker (PvdD): “Het klopt dat de bouwprijzen gestegen zijn, maar de bedragen die genoemd worden zijn absurd. Elke keer buigt het college voor projectontwikkelaars in plaats van ze aan hun afspraken te houden”.

Schriftelijke vragen: SonateIndiener: Peter Bos, Martijn Balster, Robert Barker

Datum: 5 juni 2019Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het Spuikwartier is het hart van de stad en moet een levendig en aantrekkelijk gebied worden voor alle Hagenaars. Daarvoor is de keuze om het Spuiplein te behouden van belang en ook de keuze om in het commerciële programma 88 sociale woningen te realiseren. Door dit laatste heeft het college een streep gehaald waardoor de 88 sociale woningen er niet dreigen te komen. Gesteld wordt dat sociale woningen hier niet te realiseren zijn omdat drie Haagse woningcorporaties de 88 woningen niet willen overnemen tegen de aangeboden prijs. Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. In de beantwoording van technische vraag nr. 83 m.b.t. de kwartaalrapportage Q3 van 2017 (RIS 298430) stelde het college het volgende m.b.t. het woningbouwprogramma:

Toren A: De maatvoering van de marktwoningen van toren A is gemiddeld 61 m2 GBO met een gemiddelde huur van € 1.037. Het gaat daarbij om 44% van de woningen. Daarnaast omvat toren A woningen onder de € 711. De kleinste woningen in toren A zijn 52 m2 GBO met een huur van € 884.

Toren B: De maatvoering van de marktwoningen van toren B is gemiddeld 70 m2 GBO met een gemiddelde huur van € 1.190. De kleinste marktwoningen van toren B zijn 48 m2 GBO met een huur van € 816.

Toren C: De maatvoering van de marktwoningen van toren C is gemiddeld 100 m2 GBO met een gemiddelde huur van € 1.700.

Hoe ziet het meest actuele woningbouwprogramma van Sonate er op dit moment per toren uit?

2. In 2016 is met ontwikkelaar Heijmans overeengekomen dat er 88 sociale woningen zouden komen in het Spuikwartier. Dit was onderdeel van een ontwikkelings- en uitgifteovereenkomst tussen gemeente en Heijmans m.b.t. het Spuikwartier. Als bijlage bij deze overeenkomst zit een bieding van Heijmans. Met welke bedrag voor een sociale woning in het Spuikwartier is in 2016 gerekend door ontwikkelaar Heijmans volgens deze bieding?

3. Tijdens de bespreking van de brief over Sonate (RIS301595) in de commissie Ruimte stelde de wethouder SWS dat de woningen uiteindelijk zijn aangeboden aan de corporaties voor de kostprijs, te weten een bedrag van 280.000,- euro per woning. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

4. Was het aanbieden tegen de kostprijs contractueel overeengekomen met Heijmans en later Volker Wessels? Zo nee, waarom niet?

5. Volker Wessels kan nu over het volledige woningbouwprogramma winst incasseren. Hoe groot is het financiële voordeel voor Volker Wessels door het vervallen van de sociale woningbouw?

6. Heeft het college aan Volker Wessels gevraagd om compensatie te bieden voor het vervallen van de sociale woningen in het Spuikwartier? Zo ja, hoe? En zo nee, waarom niet?

7. Wat is de gemiddelde kostprijs van een nieuwe sociale woning op dit moment?

8. Wat verstaat het college precies onder kostprijs? Zijn dat de bouwkosten of de stichtingskosten, en is dat inclusief of exclusief de grondprijs?

9. Hoe is de kostprijs van 280.000 euro precies berekend, kan het college daar een specificatie van geven? Zo nee, waarom niet?

10. Hoe staat de kostprijs in verhouding tot de verwachte marktwaarde van deze woningen? Vindt het college 280.000 euro een redelijke kostprijs mede gegeven de marktwaarde?

11. Heeft het college een second opinion of een andere onafhankelijke toets gedaan of de kostprijs juist is berekend? Zo ja, hoe? En zo nee, waarom niet?

12. Waarom zijn de 88 sociale woningen niet ook aan andere in Den Haag actieve corporaties (bijv. Arcade en RijswijkWonen) aangeboden of aan corporaties buiten Den Haag?

13. De hoge kostprijs ligt volgens het college aan de complexiteit van de ontwikkeling, door “het maken van een kostbare funderingsconstructie (..) in combinatie met de excessief gestegen bouwprijzen”. Welke ontwikkeling wordt precies bedoeld?

14. Om welke funderingsconstructie gaat het hier precies?

15. Hoe kostbaar is de funderingsconstructie precies?

16. Gaat het hier sec over de funderingsconstructie van de toren waarin de sociale woningen waren voorzien? Zo nee, waarom niet?

17. Hoe zijn of worden alle gebouwen binnen het grondexploitatiegebied Spuikwartier precies gefundeerd en wat zijn de funderingskosten per gebouw?

18. Hoe kostbaar is de funderingsconstructie voor Toren A precies?

19. Hoe kostbaar is de funderingsconstructie voor Toren B precies?

20. Hoe kostbaar is de funderingsconstructie voor Toren C precies?

21. Hoe kostbaar is de funderingsconstructie voor het OCC precies?

22. In eerste instantie zouden de sociale woningen gebouwd worden in Toren C. Later is dat gewijzigd in Toren A. Wat is daarvan de reden?

23. Is het juist dat onder Toren B geen parkeergarage is gesitueerd en daar geen complexe funderingsproblemen spelen? Zo nee, waarom niet?

24. Waarom is niet overwogen om de sociale woningen alsnog in Toren C of eventueel in Toren B te situeren?

25. Zijn de kosten van de funderingsconstructie evenredig verdisconteerd in de kostprijs van alle onderdelen van het bouwprogramma van Sonate? Zo ja, hoe? En zo nee, waarom niet?

26. In het projectdocument voor het OCC (RIS 292663) is bepaald dat er als onderdeel van het OCC een parkeergarage moet worden gerealiseerd van 280 openbare plaatsen. Daartoe wordt de bestaande Spui Centre garage aangepast, alsmede de toeritten naar de parkeergarage. Dit is onderdeel van het DBM-contract van Cadanz. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

27. Wat is de huidige stand van de geraamde kosten en opbrengsten van deze garage en hoe is dat verwerkt in de grondexploitatie Spuikwartier?

28. Hoe verhoudt de actuele raming van de kosten en opbrengsten van deze garage zich tot de oorspronkelijke ramingen en welke verschillen komen voor rekening van de gemeente?

29. Ook de Turfmarktgarage wordt in het kader van de herontwikkeling van het Spuikwartier verbouwd. Welke partijen hebben de opdracht gekregen om deze garage te verbouwen en welke contracten zijn hiervoor afgesloten en met wie?

30. Wat is de huidige stand van de geraamde kosten en opbrengsten van deze garage en hoe is dat verwerkt in de grondexploitatie Spuikwartier?

31. Hoe verhoudt de actuele raming van de kosten en opbrengsten van deze garage zich tot de oorspronkelijke ramingen en welke verschillen komen voor rekening van de gemeente?

32. Volgens de GRIP-rapportage over het Spuikwartier d.d. 8 februari 2016 (bijlage bij RIS292663) waren er toen al wijzigingen in de investeringen “door toevoeging van het versterken van het dak van de Turfmarktgarage”. Om welke wijzigingen gaat het hier, voor welke bedragen en voor wiens rekening kwamen deze investeringen ?

33. In 2016 is tussen de gemeente en Heijmans een 2e allonge gesloten m.b.t. de verdere ontwikkeling van het Spuikwartier. Onderdeel van de allonge was een overeengekomen grondprijs. Als bijlage bij deze overeenkomst zit een bieding van Heijmans. Is de overeengekomen grondprijs conform het grondbod van Heijmans? Zo nee, waarom niet?

34. Heeft Heijmans bij de totstandkoming van het grondbod, danwel de onderhandelingen over de grondprijs aangegeven dat rekening moest worden gehouden met extra bouwkosten i.v.m. de fundering of de constructie van de toren, danwel de parkeergarages? Zo nee, waarom niet? En zo ja, met welke bedragen diende volgens Heijmans rekening te worden gehouden en hoe is dat contractueel vastgelegd?

35. Is het juist dat tijdens de onderhandelingen met Heijmans en de overname van het contract door Volker Wessels al bekend was dat er rekening gehouden moest worden met extra bouwkosten vanwege de fundering en dat dit is verdisconteerd in het grondbod? Zo nee, waarom niet?

36. In 2016 heeft Volker Wessels het contract van Heijmans overgenomen. Heeft Volker Wessels een bedrag aan Heijmans betaald of een andere tegenprestatie ontvangen m.b.t. de overname van het contract? Zo nee, waarom niet?

37. Is bij de overname van het contract door Volker Wessels een andere grondprijs overeengekomen met de gemeente? Zo nee, waarom niet?

38. Ook in de 3e kwartaalrapportage 2017 d.d. 31 oktober 2017 (RIS298243) over het Spuikwartier staat dat de gemeente al eerder heeft meegewerkt aan het oplossen van de funderingsconstructie: nl. door toe te staan dat het verlies aan parkeerplaatsen elders gecompenseerd mag worden, en door de lagere opbrengsten in de GREX (door het verlies aan parkeerplaatsen) voor haar rekening te nemen. Het bleek volgens Sonate erg lastig om de funderingsconstructie van de toren tussen het OCC en het Wijnhavenkwartier (toren A) door de keldervloer van de Turfmarktgarage te bouwen. Hiervoor heeft Sonate een alternatief constructieprincipe gepresenteerd waarbij op laag -1 een nieuw parkeerveld ontstaat. Het verlies aan parkeerplekken in het deel van de Turfmarktgarage onder toren A wordt hierdoor beperkt tot 30-40. Dit verlies aan parkeerplekken wordt door Sonate gecompenseerd door parkeerplekken in de Turfmarktgarage onder het Wijnhavenkwartier te verwerven en aan het programma toe te voegen. Daarbij wordt gestreefd naar een integrale exploitatie van de parkeergarages. Waarbij de gemeente een inspanning heeft om een integrale exploitatie tot stand te brengen. Dit leidde ook tot een herziening van de GREX, want minder parkeerplaatsen betekent minder grondopbrengsten. Is dit juist? En zo ja, hoeveel minder grondopbrengsten zijn hierdoor ontstaan? Zo nee, waarom niet?

39. In de beantwoording van technische vraag 226 m.b.t. de kwartaalrapportage Q3 van 2017 (RIS 298430) stelde het college dat er aanvullende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de parkeeroplossing onder toren A en de verdeling van de risico’s in de uitvoering en dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt met betrekking tot indexering en fasering. Kan het college exact aangeven welke aanvullende afspraken zijn gemaakt en hoe en welke risico’s in de uitvoering zijn verdeeld en met wie?

40. De hoge vraagprijs van de sociale woningen ligt volgens het college niet alleen aan de kostbare funderingsconstructie, maar ook aan “de excessief gestegen bouwprijzen”. Kan het college aangeven hoe de bouwkosten zijn gestegen sinds de 2e allonge in 2016 met Heijmans is afgesloten?

41. Volgens de “Staat van de volkshuisvesting” van mei 2018 van minister Ollogren zijn in 2018 de prijzen per vierkante meter van gestapelde bouw 22 procent hoger in vergelijking met 2016. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

42. Hoe verhoudt zich de stijging volgens de “Staat van de volkshuisvesting” tot de stijging van de bouwkosten van de Sonatewoningen in de periode 2016 tot 2018?

43. Wat gebeurt er met de 1 miljoen uit het potje voor sociale woningen dat is ingezet voor het Sonateplan?

44. Hoeveel woningen met welke grootte en welke VON-, danwel huurprijs komen er in de plaats van de 88 sociale woningen in het Spuikwartier?

45. Het college stelt dat de sociale woningen elders gecompenseerd kunnen worden. Gaat Sonate cq. VolkerWessels dat doen? Zo nee, waarom niet?

46. De locaties die als alternatief genoemd worden zijn de Zwetstraat en de Van Maanenkade. Deze twee locaties zijn niet in de binnenstad. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

47. Is het juist dat de alternatieve locaties al veel eerder in beeld waren en derhalve niet kunnen gelden als compensatie voor de 88 sociale woningen in het Spuikwartier? Zo nee, waarom niet?

48. Wat kost de bouw van een sociale woning in de Zwetstraat en de van Maanenkade en welke garanties zijn er dat deze woningen ook echt gebouwd gaan worden en sociaal blijven?

49. Vergeleken met de kwartaalrapportage van 31 oktober 2017 zijn er nu 32 minder woningen voorzien in de plannen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is hiervan de reden en wat betekent deze vermindering voor de grondexploitatie?

50. Ook als het gaat om de commerciële ruimte en de parkeerplaatsen lijkt er sprake te zijn van een kleiner programma t.o.v. de kwartaalrapportage van 31 oktober 2017. Is dit juist? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is hiervan de reden en wat betekent deze vermindering voor de grondexploitatie?

51. VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Nederland BV heeft in 2016 het contract overgenomen van Heijmans om de gebiedsontwikkeling van het Spuikwartier uit te voeren. Het college is hiermee destijds akkoord gegaan omdat deze contractovername “zicht biedt op een snellere realisatie van het commerciële programma door een efficiëntere bouwlogistiek”. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

52. Kan het college aangeven welke versnelling er is opgetreden door de contractovername?

53. In de GRIP-rapportage behorend bij het Halfjaarbericht 2018 (RIS300605) valt te lezen dat het saldo van de grondexploitatie is gewijzigd. De wijziging heeft grotendeels betrekking op meerkosten voor het verbouwen van de Turfmarktgarage omdat maatregelen getroffen moeten worden tegen het opdrijven van de bak. Daarnaast is sprake van meerkosten om bouwrijpe grond aan Cadanz te kunnen leveren en tenslotte is er sprake van minder opbrengsten als gevolg van het besluit van de gewijzigde openingstijden van de Stadshuisgarage. Kan het college deze drie zaken nader verantwoorden, zowel inhoudelijk als in geld? Zo nee, waarom niet?

54. Daarnaast is volgens deze GRIP-rapportage een risico opgenomen met betrekking tot genomen uitgangspunten in de overeenkomsten met Cadanz enerzijds en met Sonate anderzijds die aanleiding geven tot discussies. Kan het college dit nader verantwoorden, zowel inhoudelijk als in geld? Zo nee, waarom niet?

55. In de GRIP-rapportage behorend bij de Programmarekening 2018 valt te lezen dat in de risicoanalyse per juni 2018 reeds voor € 2,2 miljoen rekening was gehouden met de vertraging en meerkosten door gelijktijdig bouwen. Is dit hetzelfde risico als in de hierboven gestelde vraag? Zo nee, waarom niet?

56. In de GRIP-rapportage behorend bij de Programmarekening 2018 valt te lezen dat het saldo van de grondexploitatie is gewijzigd. De wijziging van het saldo heeft o.a. betrekking op de meerkosten om bouwrijpe grond aan Sonate te kunnen leveren, het aanpassen van de tramsporen in verband met de veiligheid en meerkosten voor de verbouwing van de Spui Centre Garage. Kan het college deze drie zaken nader verantwoorden, zowel inhoudelijk als in geld? Zo nee, waarom niet?

57. Wat heeft het college gedaan om er voor te zorgen dat meerkosten m.b.t. de samenloop en coördinatie van de bouw van het OCC en de commerciële ontwikkeling van het Spuikwartier niet voor rekening van de gemeente zouden komen?

58. Welke contractuele afspraken heeft het college gemaakt om de bovengenoemde risico’s met ontwikkelaars uit te sluiten?

59. Hoe kan het dat de extra kosten van gelijktijdig bouwen door een en hetzelfde bouwconcern voor rekening van de gemeente komen?

60. Zoals bekend is VolkerWessels onder de werknaam Sonate verantwoordelijk voor de realisatie van de drie torens. Met Volker Wessels heeft de gemeente een package deal gesloten van 31 miljoen m.b.t. de bouw van het OCC in het Spuikwartier. Waarom kon de bouw van de sociale woningbouw in het Spuikwartier niet veilig gesteld worden in de package deal?

61. Kan het college deze vragen beantwoorden voordat de commissie Ruimte de halfjaarrapportage Nieuwbouw OCC Q4 2018 & Q1 2019 bespreekt?

Peter Bos                               Martijn Balster                  Robert Barker

Haagse Stadspartij              PvdA                                    Partij voor de Dieren

Debacle sociale woningen in Spuikwartier roept veel vragen op

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij Partij voor de Dieren PvdA 's-Gravenhage 07-06-2019 08:55

3. Tijdens de bespreking van de brief over Sonate (RIS301595) in de commissie Ruimte stelde de wethouder SWS dat de woningen uiteindelijk zijn aangeboden aan de corporaties voor de kostprijs, te weten een bedrag van 280.000,- euro per woning. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?4. Was het aanbieden tegen de kostprijs contractueel overeengekomen met Heijmans en later Volker Wessels? Zo nee, waarom niet?

5. Volker Wessels kan nu over het volledige woningbouwprogramma winst incasseren. Hoe groot is het financiële voordeel voor Volker Wessels door het vervallen van de sociale woningbouw?

6. Heeft het college aan Volker Wessels gevraagd om compensatie te bieden voor het vervallen van de sociale woningen in het Spuikwartier? Zo ja, hoe? En zo nee, waarom niet?

7. Wat is de gemiddelde kostprijs van een nieuwe sociale woning op dit moment?

8. Wat verstaat het college precies onder kostprijs? Zijn dat de bouwkosten of de stichtingskosten, en is dat inclusief of exclusief de grondprijs?

9. Hoe is de kostprijs van 280.000 euro precies berekend, kan het college daar een specificatie van geven? Zo nee, waarom niet?

10. Hoe staat de kostprijs in verhouding tot de verwachte marktwaarde van deze woningen? Vindt het college 280.000 euro een redelijke kostprijs mede gegeven de marktwaarde?

11. Heeft het college een second opinion of een andere onafhankelijke toets gedaan of de kostprijs juist is berekend? Zo ja, hoe? En zo nee, waarom niet?

12. Waarom zijn de 88 sociale woningen niet ook aan andere in Den Haag actieve corporaties (bijv. Arcade en RijswijkWonen) aangeboden of aan corporaties buiten Den Haag?

13. De hoge kostprijs ligt volgens het college aan de complexiteit van de ontwikkeling, door “het maken van een kostbare funderingsconstructie (..) in combinatie met de excessief gestegen bouwprijzen”. Welke ontwikkeling wordt precies bedoeld?

14. Om welke funderingsconstructie gaat het hier precies?

15. Hoe kostbaar is de funderingsconstructie precies?

16. Gaat het hier sec over de funderingsconstructie van de toren waarin de sociale woningen waren voorzien? Zo nee, waarom niet?

17. Hoe zijn of worden alle gebouwen binnen het grondexploitatiegebied Spuikwartier precies gefundeerd en wat zijn de funderingskosten per gebouw?

18. Hoe kostbaar is de funderingsconstructie voor Toren A precies?

19. Hoe kostbaar is de funderingsconstructie voor Toren B precies?

20. Hoe kostbaar is de funderingsconstructie voor Toren C precies?

21. Hoe kostbaar is de funderingsconstructie voor het OCC precies?

22. In eerste instantie zouden de sociale woningen gebouwd worden in Toren C. Later is dat gewijzigd in Toren A. Wat is daarvan de reden?

23. Is het juist dat onder Toren B geen parkeergarage is gesitueerd en daar geen complexe funderingsproblemen spelen? Zo nee, waarom niet?

24. Waarom is niet overwogen om de sociale woningen alsnog in Toren C of eventueel in Toren B te situeren?

25. Zijn de kosten van de funderingsconstructie evenredig verdisconteerd in de kostprijs van alle onderdelen van het bouwprogramma van Sonate? Zo ja, hoe? En zo nee, waarom niet?

26. In het projectdocument voor het OCC (RIS 292663) is bepaald dat er als onderdeel van het OCC een parkeergarage moet worden gerealiseerd van 280 openbare plaatsen. Daartoe wordt de bestaande Spui Centre garage aangepast, alsmede de toeritten naar de parkeergarage. Dit is onderdeel van het DBM-contract van Cadanz. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

27. Wat is de huidige stand van de geraamde kosten en opbrengsten van deze garage en hoe is dat verwerkt in de grondexploitatie Spuikwartier?

28. Hoe verhoudt de actuele raming van de kosten en opbrengsten van deze garage zich tot de oorspronkelijke ramingen en welke verschillen komen voor rekening van de gemeente?

29. Ook de Turfmarktgarage wordt in het kader van de herontwikkeling van het Spuikwartier verbouwd. Welke partijen hebben de opdracht gekregen om deze garage te verbouwen en welke contracten zijn hiervoor afgesloten en met wie?

30. Wat is de huidige stand van de geraamde kosten en opbrengsten van deze garage en hoe is dat verwerkt in de grondexploitatie Spuikwartier?

31. Hoe verhoudt de actuele raming van de kosten en opbrengsten van deze garage zich tot de oorspronkelijke ramingen en welke verschillen komen voor rekening van de gemeente?

32. Volgens de GRIP-rapportage over het Spuikwartier d.d. 8 februari 2016 (bijlage bij RIS292663) waren er toen al wijzigingen in de investeringen “door toevoeging van het versterken van het dak van de Turfmarktgarage”. Om welke wijzigingen gaat het hier, voor welke bedragen en voor wiens rekening kwamen deze investeringen ?

33. In 2016 is tussen de gemeente en Heijmans een 2e allonge gesloten m.b.t. de verdere ontwikkeling van het Spuikwartier. Onderdeel van de allonge was een overeengekomen grondprijs. Als bijlage bij deze overeenkomst zit een bieding van Heijmans. Is de overeengekomen grondprijs conform het grondbod van Heijmans? Zo nee, waarom niet?

34. Heeft Heijmans bij de totstandkoming van het grondbod, danwel de onderhandelingen over de grondprijs aangegeven dat rekening moest worden gehouden met extra bouwkosten i.v.m. de fundering of de constructie van de toren, danwel de parkeergarages? Zo nee, waarom niet? En zo ja, met welke bedragen diende volgens Heijmans rekening te worden gehouden en hoe is dat contractueel vastgelegd?

35. Is het juist dat tijdens de onderhandelingen met Heijmans en de overname van het contract door Volker Wessels al bekend was dat er rekening gehouden moest worden met extra bouwkosten vanwege de fundering en dat dit is verdisconteerd in het grondbod? Zo nee, waarom niet?

36. In 2016 heeft Volker Wessels het contract van Heijmans overgenomen. Heeft Volker Wessels een bedrag aan Heijmans betaald of een andere tegenprestatie ontvangen m.b.t. de overname van het contract? Zo nee, waarom niet?

37. Is bij de overname van het contract door Volker Wessels een andere grondprijs overeengekomen met de gemeente? Zo nee, waarom niet?

38. Ook in de 3e kwartaalrapportage 2017 d.d. 31 oktober 2017 (RIS298243) over het Spuikwartier staat dat de gemeente al eerder heeft meegewerkt aan het oplossen van de funderingsconstructie: nl. door toe te staan dat het verlies aan parkeerplaatsen elders gecompenseerd mag worden, en door de lagere opbrengsten in de GREX (door het verlies aan parkeerplaatsen) voor haar rekening te nemen. Het bleek volgens Sonate erg lastig om de funderingsconstructie van de toren tussen het OCC en het Wijnhavenkwartier (toren A) door de keldervloer van de Turfmarktgarage te bouwen. Hiervoor heeft Sonate een alternatief constructieprincipe gepresenteerd waarbij op laag -1 een nieuw parkeerveld ontstaat. Het verlies aan parkeerplekken in het deel van de Turfmarktgarage onder toren A wordt hierdoor beperkt tot 30-40. Dit verlies aan parkeerplekken wordt door Sonate gecompenseerd door parkeerplekken in de Turfmarktgarage onder het Wijnhavenkwartier te verwerven en aan het programma toe te voegen. Daarbij wordt gestreefd naar een integrale exploitatie van de parkeergarages. Waarbij de gemeente een inspanning heeft om een integrale exploitatie tot stand te brengen. Dit leidde ook tot een herziening van de GREX, want minder parkeerplaatsen betekent minder grondopbrengsten. Is dit juist? En zo ja, hoeveel minder grondopbrengsten zijn hierdoor ontstaan? Zo nee, waarom niet?

39. In de beantwoording van technische vraag 226 m.b.t. de kwartaalrapportage Q3 van 2017 (RIS 298430) stelde het college dat er aanvullende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de parkeeroplossing onder toren A en de verdeling van de risico’s in de uitvoering en dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt met betrekking tot indexering en fasering. Kan het college exact aangeven welke aanvullende afspraken zijn gemaakt en hoe en welke risico’s in de uitvoering zijn verdeeld en met wie?

40. De hoge vraagprijs van de sociale woningen ligt volgens het college niet alleen aan de kostbare funderingsconstructie, maar ook aan “de excessief gestegen bouwprijzen”. Kan het college aangeven hoe de bouwkosten zijn gestegen sinds de 2e allonge in 2016 met Heijmans is afgesloten?

41. Volgens de “Staat van de volkshuisvesting” van mei 2018 van minister Ollogren zijn in 2018 de prijzen per vierkante meter van gestapelde bouw 22 procent hoger in vergelijking met 2016. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

42. Hoe verhoudt zich de stijging volgens de “Staat van de volkshuisvesting” tot de stijging van de bouwkosten van de Sonatewoningen in de periode 2016 tot 2018?

43. Wat gebeurt er met de 1 miljoen uit het potje voor sociale woningen dat is ingezet voor het Sonateplan?

44. Hoeveel woningen met welke grootte en welke VON-, danwel huurprijs komen er in de plaats van de 88 sociale woningen in het Spuikwartier?

45. Het college stelt dat de sociale woningen elders gecompenseerd kunnen worden. Gaat Sonate cq. VolkerWessels dat doen? Zo nee, waarom niet?

46. De locaties die als alternatief genoemd worden zijn de Zwetstraat en de Van Maanenkade. Deze twee locaties zijn niet in de binnenstad. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

47. Is het juist dat de alternatieve locaties al veel eerder in beeld waren en derhalve niet kunnen gelden als compensatie voor de 88 sociale woningen in het Spuikwartier? Zo nee, waarom niet?

48. Wat kost de bouw van een sociale woning in de Zwetstraat en de van Maanenkade en welke garanties zijn er dat deze woningen ook echt gebouwd gaan worden en sociaal blijven?

49. Vergeleken met de kwartaalrapportage van 31 oktober 2017 zijn er nu 32 minder woningen voorzien in de plannen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is hiervan de reden en wat betekent deze vermindering voor de grondexploitatie?

50. Ook als het gaat om de commerciële ruimte en de parkeerplaatsen lijkt er sprake te zijn van een kleiner programma t.o.v. de kwartaalrapportage van 31 oktober 2017. Is dit juist? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is hiervan de reden en wat betekent deze vermindering voor de grondexploitatie?

51. VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Nederland BV heeft in 2016 het contract overgenomen van Heijmans om de gebiedsontwikkeling van het Spuikwartier uit te voeren. Het college is hiermee destijds akkoord gegaan omdat deze contractovername “zicht biedt op een snellere realisatie van het commerciële programma door een efficiëntere bouwlogistiek”. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

52. Kan het college aangeven welke versnelling er is opgetreden door de contractovername?

53. In de GRIP-rapportage behorend bij het Halfjaarbericht 2018 (RIS300605) valt te lezen dat het saldo van de grondexploitatie is gewijzigd. De wijziging heeft grotendeels betrekking op meerkosten voor het verbouwen van de Turfmarktgarage omdat maatregelen getroffen moeten worden tegen het opdrijven van de bak. Daarnaast is sprake van meerkosten om bouwrijpe grond aan Cadanz te kunnen leveren en tenslotte is er sprake van minder opbrengsten als gevolg van het besluit van de gewijzigde openingstijden van de Stadshuisgarage. Kan het college deze drie zaken nader verantwoorden, zowel inhoudelijk als in geld? Zo nee, waarom niet?

54. Daarnaast is volgens deze GRIP-rapportage een risico opgenomen met betrekking tot genomen uitgangspunten in de overeenkomsten met Cadanz enerzijds en met Sonate anderzijds die aanleiding geven tot discussies. Kan het college dit nader verantwoorden, zowel inhoudelijk als in geld? Zo nee, waarom niet?

55. In de GRIP-rapportage behorend bij de Programmarekening 2018 valt te lezen dat in de risicoanalyse per juni 2018 reeds voor € 2,2 miljoen rekening was gehouden met de vertraging en meerkosten door gelijktijdig bouwen. Is dit hetzelfde risico als in de hierboven gestelde vraag? Zo nee, waarom niet?

56. In de GRIP-rapportage behorend bij de Programmarekening 2018 valt te lezen dat het saldo van de grondexploitatie is gewijzigd. De wijziging van het saldo heeft o.a. betrekking op de meerkosten om bouwrijpe grond aan Sonate te kunnen leveren, het aanpassen van de tramsporen in verband met de veiligheid en meerkosten voor de verbouwing van de Spui Centre Garage. Kan het college deze drie zaken nader verantwoorden, zowel inhoudelijk als in geld? Zo nee, waarom niet?

57. Wat heeft het college gedaan om er voor te zorgen dat meerkosten m.b.t. de samenloop en coördinatie van de bouw van het OCC en de commerciële ontwikkeling van het Spuikwartier niet voor rekening van de gemeente zouden komen?

58. Welke contractuele afspraken heeft het college gemaakt om de bovengenoemde risico’s met ontwikkelaars uit te sluiten?

59. Hoe kan het dat de extra kosten van gelijktijdig bouwen door een en hetzelfde bouwconcern voor rekening van de gemeente komen?

60. Zoals bekend is VolkerWessels onder de werknaam Sonate verantwoordelijk voor de realisatie van de drie torens. Met Volker Wessels heeft de gemeente een package deal gesloten van 31 miljoen m.b.t. de bouw van het OCC in het Spuikwartier. Waarom kon de bouw van de sociale woningbouw in het Spuikwartier niet veilig gesteld worden in de package deal?

61. Kan het college deze vragen beantwoorden voordat de commissie Ruimte de halfjaarrapportage Nieuwbouw OCC Q4 2018 & Q1 2019 bespreekt?

Peter Bos                               Martijn Balster                  Robert Barker

Haagse Stadspartij              PvdA                                    Partij voor de Dieren

Foto: Woontorens Spuikwartier Den Haag. © Sonate|Delta

'Wat een megablunder!

CDA CDA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren PvdA 's-Gravenhage 08-04-2019 07:18

Haagse raad wil opheldering over miljoenenblunder: 'Tot op de bodem uitzoeken' DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad wil opheldering over de te veel achterstand van een arbeidsproject. De werkloze Hagenaars hadden recht op een premie, maar dat bedrag werd bij vergissing een honderdvoud keer zo hoog. De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil de oplevering in de raadscommissie bestuursraad. Daar is ook verantwoordelijk wethouder Rachid Guernaoui aanwezig. 'Wat een ontzettende blunder', aldus PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. Ook Hart voor Den Haag / Groep de Mos is niet te spreken over de zaak. 'Tot de bodem moet worden uitgezocht hoe deze mega fout heeft kunnen ontstaan. We weten zeker dat onze wethouder alles zal doen om het teveel gestorte geld terug te halen en te onderzoeken hoe deze blunder heeft kunnen gebeuren. ' Daniëlle Koster van het CDA heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over het te veel betekenen geld. Ze vraagt ​​zich af de raad niet ingelicht heeft te gebeuren. 'Wat een megablunder! Hoe kan dit gebeuren? ' Ook zijn ze het vreemd dat er bij de gemeente geen alarmbellen zijn overlopen. 'Bizar' Raadslid Erlijn Wenink van GroenLinks zegt dat het prima is dat terugstortingen volop gaande zijn en wil debatteren over de oorzaak. De partij vraagt ​​zich ook dat ze wel hak wel hebben. 'Sinterklaas is vroeg dit jaar. Hoe kan dit?', vraagt ook D66-gemeenteraadslid Daniël Scheper zich af. Ook de Partij voor de Dieren wil opheldering. 'Bizar! Hoe kan zoiets gebeuren? Het is niet 1 eurootje dat teveel is overgemaakt, maar het gaat om kapitale bedragen. Er moet snel opheldering komen van het stadsbestuur', schrijft gemeenteraadslid Robert Barker op Twitter. 'Een foutje maken kan' Wethouder Boudewijn Revis van de VVD reageerde zaterdag ook op de blunder. 'Een foutje maken kan gebeuren', zei hij in het programma Spuigasten op Den Haag FM. 'Ik vind het heel vervelend voor die mensen. Als je een telefoontje krijgt met: sorry, lever het maar weer in. Dat is voor die mensen heel erg.' Wel gaf hij aan dat er goed uitgezocht moet worden hoe dit heeft kunnen gebeuren. 'Als daar iets zo is misgegaan dat je het systeem of de controlemechanismen moet veranderen, dan weet ik zeker dat dat nu gaat gebeuren. Maar een foutje maken kan gebeuren.' Gemeente betreurt gang van zaken De gemeente bevestigde zaterdag berichtgeving in deTelegraaf dat in totaal 69mensen die werken met behoud van uitkering een te hoog bedrag uitgekeerd kregen. Volgens De Telegraaf hebben die mensen bedragen gekregen tussen 30.000 en 150.000 euro. Een woordvoerder van de gemeente geeft aan de gang van zaken te betreuren. 'Degenen aan wie de foutieve betalingen zijn verricht, zijn immersieaded. Ze worden geïnformeerd over de onjuiste storting en dat het bedrag teruggehaald zal worden. Als het geld retour is, zal met spoed het juiste bedrag worden uitbetaald. Dit wordt per geval vastgesteld en geregeld. ' @Omroep West