Nieuws van politieke partijen in Schouwen-Duiveland over VVD inzichtelijk

14 documenten

https://www.nu.nl/politiek/5693165/cd ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD D66 CDA Schouwen-Duiveland 19-01-2019 12:33

https://www.nu.nl/politiek/5693165/cda-sluit-zich-aan-bij-wens-d66-en-cu-voor-versoepeling-kinderpardon.html?redirect=1

Motie ingediend door PvdA en mede ...

PvdA PvdA GroenLinks VVD D66 Schouwen-Duiveland 27-09-2018 19:55

Motie ingediend door PvdA en mede ingediend door D66, SP, VVD, Groen Links en Lijst Jet van Get voor hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day haalt het niet in de gemeenteraad. 8 stemmen voor, 12 stemmen tegen. Onbegrijpelijk en teleurstellend.

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk ...

PvdA PvdA VVD D66 CDA Schouwen-Duiveland 14-09-2018 09:56

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor de samenhang in onze maatschappij. Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde. Vrijwilligers verdienen onze steun. Vanuit die intentie hebben PvdA, SP, D66, CDA en VVD in een amendement aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke uitgangspunten voor het gemeentelijk uitvoeringsprogramma vrijwilligersbeleid. Het amendement is niet aangenomen, 9 stemmen voor, 13 stemmen tegen. Meerderheid vond het amendement ‘vanzelfsprekend’, ‘overbodig’, ‘voegt weinig toe’ en ‘heeft geen meerwaarde’. https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/document/6805193/3/20180913_PvdA_Amendement_Vrijwilligersbeleid

Buurtsuper in centrum Zierikzee ...

PvdA PvdA VVD Schouwen-Duiveland 24-05-2018 05:21

Buurtsuper in centrum Zierikzee belangrijk voor ouderen in verband met de bereikbaarheid, voorkomen sociaal isolement en behoud van de eigen onafhankelijkheid. https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/buurtsuper-is-broodnodig-voor-ouderen-in-centrum-zierikzee~aa17bbb0/

Uitstekend initiatief! We gaan er ...

D66 D66 VVD Schouwen-Duiveland 25-01-2018 21:13

Uitstekend initiatief! We gaan er van uit dat nu ook Schouwen-Duiveland in de versnelling gaat. We rekenen op de VVD om dit ook lokaal op te volgen en niet meer in te stemmen met aansluiting op gas van nieuwbouw.

Ons amendement 'structurele ...

PvdA PvdA VVD ChristenUnie Schouwen-Duiveland 10-11-2017 10:52

Ons amendement 'structurele verhoging toeristenbelasting' mede ingediend door LSD, CU en VVD, is gisteren met grootst mogelijke meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. De verhoging gaat in met ingang van 2019. Met de extra verkregen inkomsten kan (deels) uitvoering worden gegeven aan nieuwe ontwikkelingen in de recreatieve en toeristische sector.

Emotie? Elke week schrijft de ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD Schouwen-Duiveland 14-09-2014 17:38

Emotie? Elke week schrijft de fractievoorzitter van de VVD een column. Met interesse lees ik deze dan ook. Scherp, humor en vaak met een knipoog. Ik vind het altijd knap dat mensen zulke gaven hebben om elke week een stukje op papier te krijgen. De laatste column van collega Wout heet “ Meisjes van 13”. Omdat ook op onze website regelmatig een column te lezen is heb ik besloten om deze keer wat over de VRZ te gaan schrijven, als een reactie op de column van Wout. Ik wil een paar zaken rechtzetten. In zijn column geeft hij aan dat de ChristenUnie samen met de SGP heeft besproken om de goedkeuring over de verdeelsleutel bijdrage gemeente af te laten hangen van het wel of niet open houden van posten. Beste Wout, hier ga je de mist in. Als je goed heb geluisterd hebben wij dit niet gezegd. Waar gaat het dan wel om bij de ChristenUnie? Verdeelsleutel Vorig jaar is met ruime meerderheid in het bestuur van de VRZ ingestemd met de verdeelsleutel (de bijdragen per gemeente). Voor onze gemeente werd de bijdrage in 2013 €2.300.533,- en vanaf 2021 €2.169.255,-. De gemeenten Middelburg en Vlissingen werden aangemerkt als nadeelgemeente en moesten flink in de buidel tasten. Beide gemeenten hebben bezwaar aangetekend en met succes want door een bemiddelingspoging vanuit de Provincie ligt er nu een nieuw voorstel waarin onze gemeente €39.000,- extra gaat betalen. Rapport Maatwerk brandweer Sinds 2013 is er heel wat gebeurd binnen de VRZ. Een van de zaken die speelt is het rapport “Maatwerk Brandweer”. Dit rapport start op 1 augustus 2013 de 1ste fase. De laatste fase wordt uiterlijk 1 januari 2017 afgerond. Dit is een cruciaal rapport voor de brandweerzorg van Zeeland omdat alle brandweerzorg in heel Zeeland gaat. Het rapport staat tot 26 september onder embargo. De gemeenteraad kan hier dus geen inzage in krijgen. Een vreemde actie vind ik. Ik wil dit rapport onderdeel uit laten maken van onze afweging wel of niet in te stemmen met de nieuw voorgestelde verdeelsleutel. En daar doelden wij op in de commissievergadering. We moeten eerst weten wat we voor die €39.000,- gaan krijgen of misschien wel moeten inleveren. Ik ben dan ook van mening dat je deze twee zaken niet los van elkaar kan zien. Natuurlijk heeft ook de gemeente Schouwen-Duiveland in 2013 ingestemd met de overdracht van de brandweerzorg naar de VRZ en juist daarom willen we een vinger aan de pols houden. Terecht wordt in de column aangehaald dat Den Haag de geldkraan dicht zal draaien als de VRZ hun zaakje niet snel op orde gaat krijgen. Dit kwam echter doordat jaarstukken niet op tijd waren ingeleverd, iets waarvan de directie van VRZ niet op de hoogte was. Hierdoor wordt nu wel het mes op de keel gezet bij de Zeeuwse gemeenteraden om toch maar voor 1 oktober een besluit te nemen omdat anders echt de geldkraan dicht gaat. Natuurlijk is het niet handig een besluit af te laten hangen van emoties, maar net zo min is het handig een besluit af te laten hangen van tijdsdruk. De fractievoorzitter van de VVD heeft ons voorgehouden, zo is te lezen dat we de burgemeester niet zomaar kunnen laten pleiten voor voor het behoud van zijn posten. Andere burgemeesters zouden dan ook voor hun eigen verlanglijstje kunnen gaan. Hiermee zou de slagvaardigheid van de VRZ en de veiligheid ondermijnd worden. Dit is echter wel hoe op het moment al door andere gemeenten gewerkt wordt. Het verbaast me dat ons populisme wordt verweten en dat we onrust zouden creeeren door misschien valse hoop te geven. Zijn wij dan de puberende meisjes van 13? Als hij ons amendement van 25 juni erbij had gepakt dan kan dat toch niet beweerd worden. Met dit amendement, dat ook door de VVD is aangenomen, stellen we voor dat in de begroting 2015 van de VRZ het volgende moet worden opgenomen: Herschikking van brandweerposten (mensen en materiaal) moet vooral plaatsvinden vanuit veiligheidsoverwegingen en niet sec vanuit financiële overwegingen Bij de herschikking moet de “werkvloer” inclusief de vrijwilligers nadrukkelijk betrokken worden. Iedere politieke partij moet een weloverwogen besluit kunnen nemen. Het is niet de politiek die voor onrust zorgt, maar dit is vooral te danken aan de zeer geringe en gebrekkige communicatie vanuit de VRZ. Als de VRZ een gemeenschappelijke regeling is waar de gezamenlijk veiligheid van Zeeland en de slagvaardigheid van de VRZ het gezamenlijke doel moet zijn, dan moet het niet zo zijn dat bestuurlijk Zeeland pas achteraf te zien krijgt wat we nu daadwerkelijk krijgen of moeten inleveren. Ik sluit af met het verhaal van de brugwachter, dit verhaal kreeg ik via de mail binnen van een vrijwillige brandweerman. En ik denk dat hij de spijker op zijn kop slaat. Wim Dorst

Begroting VeiligheidsRegio Zeeland ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD PvdA SGP SP D66 CDA Schouwen-Duiveland 30-06-2014 08:26

Begroting VeiligheidsRegio Zeeland Woensdag 25 juni was er een extra raadsvergadering om de begroting 2015 van de VeiligheidsRegio Zeeland te bespreken. De VeiligheidsRegio Zeeland krijgt een gemeentelijke bijdrage (alle 13 Zeeuwse gemeenten bij elkaar) van 23 miljoen euro. Bij de start van de VeiligheidsRegio is er een taakstelling meegegeven om 2% per jaar te bezuinigen. Om diverse reden stelde de VeiligheidsRegio voor om de gemeentelijke bijdrage te verhogen met 1,4% . Dat zagen we niet zitten. Op 23 miljoen euro is dat toch een aardig bedrag voor de gemeenten. Daarnaast hebben wij kritische kanttekeningen gezet bij het handelen binnen de VeiligheidsRegio. De vrijwillige brandweer in onze gemeente zit vanaf 2013 al in onzekerheid, er is nog steeds niet duidelijk hoe, waar, wanneer en welke posten moeten herschikken. De vrijwilligers worden nauwelijks betrokken bij alle besluiten en voorstellen vanuit de VeiligeiheidsRegio. En dat is jammer. Want juist deze vrijwilligers zorgen ervoor dat de VeiligheidsRegio haar werk kan blijven doen. Als ChristenUnie hebben we onze bijdrage geëindigd met de zin “zonder vrijwilligers geen VeilgheidsRegio”. Naast alle kritische opmerkingen hebben wij namens alle partijen in de raad een amendement ingediend waarin we oproepen dat de VeiligheidsRegio de werkvloer inclusief de vrijwilligers moet betrekken bij de voorstellen om materiaal en posten te herschikken. Tevens hebben we de VeiligheidsRegio opgeroepen om niet uit financieel oogpunt materiaal en posten te herschikken maar uit het oogpunt van veiligheid. Hier onder is de tekst te lezen van het amendement: AMENDEMENT: (artikel 147b Gemeentewet en artikel 35 Reglement van Orde) Datum raadsvergadering: 25 juni 2014. Agendapunt: Begrotingsvoorstellen Veiligheidsregio Zeeland Onderwerp: Extra punten bij zienswijze begroting 2015 Amendement Aan beslispunt 2 worden nog de volgende punten toegevoegd: - Herschikking van brandweerposten (mensen en materiaal) moet vooral plaats vinden vanuit veiligheidsoverwegingen en niet sec vanuit financiële overwegingen. - Bij de herschikking moet de ‘werkvloer’, inclusief de vrijwilligers nadrukkelijk betrokken worden. Toelichting: Feiten Burgemeester en wethouders stellen voor een zienswijze bij de begroting 2015 in te brengen. Mening De indienende fracties zijn van mening, dat aan de door burgemeester en wethouders genoemde punten voor de zienswijze bij de begroting 2015 nog extra punten moeten worden toegevoegd. Voorstel Dit amendement voegt een aantal punten aan de zienswijze bij de begroting 2015 toe. Ingediend namens de fracties CU, SGP, LSD, D66, CDA, SP, PvdA, alert! en VVD door W.M. (Wim) Dorst.

formatieproces college van b&w ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD Schouwen-Duiveland 16-04-2014 07:08

formatieproces college van b&w Gisterenanavond hebben de fracties van LSD, VVD en SGP/CU de formatiebesprekingen afgerond en is de definitieve tekst van het Collegeprogramma 2014 - 2018 vastgesteld. Ook is de definitieve portefeuilleverdeling vastgesteld. Het formatieresultaat wordt op 16 april 2014 om 19.30 uur in een openbare bijeenkomst gepresenteerd. De bijeenkomst wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Tijdens de presentatie staat formateur Lievense stil bij het formatieproces en het resultaat van dat proces in de vorm van het collegeprogramma en een voorstel tot benoeming van de wethouders. Het formatieresultaat wordt met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad aangeboden, ter behandeling in de raadsvergadering van 24 april 2014. In die vergadering vindt dan de benoeming van de wethouders plaats.

Formatieproces college van b&w ...

ChristenUnie ChristenUnie D66 PvdA SGP SP VVD CDA Schouwen-Duiveland 28-03-2014 17:23

Formatieproces college van b&w Op uitnodiging van Robbert Lievense, lijsttrekker van Leefbaar Schouwen-Duiveland, zijn op 21 maart 2014 de lijsttrekkers van de partijen LSD, VVD, CDA, SGP, SP, PvdA, D66, CU en alert! bijeen geweest voor een eerste oriënterend overleg. In dat overleg zijn procedurele afspraken gemaakt over het formatieproces. Met instemming van alle aanwezigen is besloten Robbert Lievense als lijsttrekker van de grootste partij aan te wijzen als trekker van dit formatieproces. De opdracht is zo spoedig mogelijk te komen tot een voorstel voor de vorming van een college van burgemeester en wethouders, dat kan rekenen op voldoende en een zo mogelijk breed draagvlak in de gemeenteraad. Als eerste inhoudelijke stap wordt op 24 maart a.s. een oriënterende informatieronde gehouden, waarin met alle partijen afzonderlijk een gesprek wordt gevoerd. Deze gesprekken vinden in beslotenheid plaats. Aan de hand van de bevindingen van de informatieronde worden de gesprekken daarna vervolgd waarbij dan gesproken wordt met de beoogde collegepartijen. Het streven is de verkiezing van de wethouders te laten plaats vinden in de reguliere raadsvergadering van 24 april 2014. Dat kan natuurlijk alleen als voordien overeenstemming is bereikt over de inhoud van het collegeprogramma, de verdeling van de portefeuilles en de kandidatuur van de aan de gemeenteraad voor benoeming voor te gedragen wethouders. Over de vorderingen van het formatieproces worden via persberichten regelmatig mededelingen gedaan. Robbert Lievense treedt tijdens het formatieproces als woordvoerder op.