Nieuws van politieke partijen over Keerpunt 2010 inzichtelijk

348 documenten

Graafse Meedenkers: Louis Sparidans; besturen is vooruitzien.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 CDA Grave 20-08-2019 15:54

GraverMaat: Het zomerreces is voorbij. Na Leo de Vreede klimt ook Louis Sparidans inde pen. Zijn artikel staat op de digitale ARENA.

Alle inwoners van Grave horen en lezen het al jaren: Grave wil zogenaamd zelfstandig blijven! Terwijl alle grotere plaatsen in onze regio (Oss, Uden, Boxmeer, Cuijk enzovoort) beseffen dat ten behoeve van een behoorlijke bestuurskracht niet aan een fusie valt te ontkomen, weet Grave het beter: wij doppen gewoon onze eigen boontjes! Althans, zo lijkt het.

Vorig jaar mochten we middels een opiniepeiling nog onze mening geven: zes van de tien mensen in Grave stemden voor een of andere vorm van fusie en slechts vier van de tien waren toen voor een zelfstandig Grave. Duidelijk, zou je zeggen.

Toch besloten de LPG en het CDA om vooralsnog zelfstandig te blijven. Ofschoon het CDA feitelijk al vóór de opiniepeiling, zonder enig voorbehoud, meteen voor één (grote) fusie had gekozen. Maar toen hun voorman (Ben Peters) door de LPG een wethouderszetel kreeg aangeboden waren ze meteen om. Het is toch heerlijk om wethouder te mogen zijn en goed voor zijn pensioen, vond hij kennelijk en dús moet Grave nog maar een paar jaartjes wachten op verandering! En zo gaat het gehannes in Grave nog wel een tijdje door.

De burgemeester, ofschoon hij feitelijk hét voorbeeld van een goede bestuurder zou moeten zijn, houdt zijn mond. Niemand (behalve zijn vrouw) mag weten wat zijn opvattingen zijn aangaande fusie of zelfstandigheid, verklaarde hij onlangs nog. ‘Ze zoeken het maar uit’ denkt hij wellicht.

Intussen vergeet het gehele gemeentebestuur, raadsleden en college van B&W, dat besturen van een gemeente eigenlijk gelijk staat aan vooruitzien. Naar de toekomst kijken dus. Ik heb in mijn arbeidzaam leven ook een tijdlang mee-bestuurd.

Ik weet waarover ik praat.Misschien moeten we het ‘hele boeltje’ (burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden) maar een dag lang de hei op sturen, met de verplichting er gezamenlijk uit te komen.

Anders nog maar een dag erbij. Een heisessie, noemen ze dat. Op kosten van alle inwoners van Grave. Inmiddels heeft een en ander toch al een heleboel tijd, energie, rapporten en dús gemeenschapsgeld gekost, maar het is een kniesoor die daarop let, vindt kennelijk ons gemeentebestuur.

Louis Sparidans

Graafse Meedenkers: Leo de Vreede komt met een participatie spoedidee over “Scheepswerfbouw”

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 18-08-2019 15:43

GraverMaat: Via fractievoorzitter Ben Litjens kreeg ik dit “spoedidee” van de Graafse Meedenker Leo de Vreede.

Ik ben reuze benieuwd wie dit idee van Leo gaat omarmen.

Keerpunt 2010 staat helemaal achter dat idee en omarmt het.

Wie nog meer??

Dat gaan we horen en zien in de commissievergadering.

De agendacommissie kan daar inhoudelijk niet over discussiëren.

Spoedidee

Burgers krijgen op 25 september gelegenheid te proberen ideeën die zij hebben over te brengen aan de raadsleden in de hoop dat die ideeën via een motie realiteit worden. Ik heb al aangegeven met ideeën te komen.

Uit de agenda voor de agendacommissie van 20 augustus staat een voorstel voor een kader stellende nota voor de locatie Scheepswerf. Één van de ideeën die ik wens in te brengen is op dit voorstel van toepassing. Vandaar dat ik dit idee nu alvast aan u voorleg. De kern is dat inbreng vanuit de samenleving, ook wel participatie genoemd, moet plaatsvinden alvorens een besluit door de raad wordt genomen. Dat is nodig om draagvlak voor een besluit te krijgen. Handhaving hoort in een democratie aanvullend te zijn.

Het volgende citaat is uit het ontwerp raadsvoorstel

Communicatie en participatie

Als het kader door de gemeenteraad wordt vastgesteld zal dit op de gebruikelijke wijze openbaar worden gemaakt. Ook zal het ter hand worden gesteld aan partijen die de genoemde locatie willen gaan (her)ontwikkelen.

Op zich is de gebruikelijke wijze al een uitermate magere  wijze van informeren van de inwoners over de gedachten die het gemeentebestuur van Grave heeft over de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Mij grootste bezwaar is dat hier weer eerst wordt besloten en daarna gecommuniceerd. Gedachten die bij inwoners leven worden zo niet meegenomen. Daarbij denk ik zeker aan organisaties als centrummanagement, wijkraad binnenstad en Graeft Voort. Ook individuele burgers kunnen goede ideeën hebben.

In de nota zelf is nog het volgende te lezen.

“In de structuurvisie Grave met een tijdspanne tot 2024 wordt uitgegaan van een toevoeging van 25 woningen op de locatie scheepswerf. Gezien de locatie van de scheepswerf is het voorstelbaar dat hier zeker meer dan 25 woningen gerealiseerd kunnen worden. De ruimte om meer dan 25 woningen toe te voegen hangt af van het tempo van de ontwikkeling van de scheepswerf, maar ook van het tempo van de ontwikkeling van andere woningbouwplannen en de contractuele afspraken die daarmee gemoeid zijn.”

In een kaderstellende nota  dienen alle grenzen die aan een ontwikkeling worden gesteld te worden opgenomen. Als er een contractuele verplichting is (een afspraak die contractueel is vastgelegd is een verplichting) dient die verplichting in de nota te worden opgenomen. Deze alinea is sowieso al vaag. Nu wordt gesuggereerd dat alleen het bouwtempo elders en de verplichtingen die de gemeente ten opzichte van GBB heeft beperkend voor het bouwvolume zijn. En dat is naar ik  hoop niet het geval. Er zullen ook stedenbouwkundige grenzen zijn

De gemeenteraad zelf stelt dat burgerparticipatie belangrijk is en “aan de voorkant moet beginnen”. In de nota is over dit onderwerp niets terug te vinden. Naar mijn mening moet de ontwikkelaar beginnen met het voorleggen aan de gemeenteraad van een communicatieplan. De aanpak die uiteindelijk is gekozen voor de ontwikkeling van het plan voor het Hart van Grave zou een goed voorbeeld zijn.

Mijn idee is daarom het voorstel wel in de commissie Ruimte te bespreken; daarna de, eventueel aangepaste, ontwerpnota te publiceren en in een openbare bijeenkomst te presenteren en te bespreken. Bovengenoemde organisaties, en wellicht andere die ik nu over het hoofd zie, zouden bij de organisatie van die presentatie moeten worden betrokken.

Vervolgens kan een definitief ontwerpnota opnieuw via de commissie aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

Ik verzoek u dit idee over te nemen. De motie mag u overslaan.

Met vriendelijke groeten,

Met vriendelijke groeten

Leo de Vreede

Update: Op plek van Graafse werf mogen meer dan 25 huizen gebouwd worden.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 17-08-2019 09:01

GraverMaat: De Gelderlander kopte vandaag boven het artikel over de plek van de scheepswerf deze leus. Er kunnen meer dan de eerder gedachte 25 huizen worden gebouwd.  Journalist Frank Houtappels, eerder journalist van de Gelderlander in de regio Maasland, schreef ook nog dat de afwikkeling van het faillissement zich nog voort sleept. Er loopt nog een rechtszaak tussen de gemeente en de curator/scheepswerf. Meer: in de krant en website.

Bij de onderliggende stukken voor de agendacommissie zaten twee documenten.

Het raadsvoorstel en de Kaderstellende notitie Scheepswerf Grave.

A.s. dinsdag vergadert de agendacommissie over de behandeling van o.a. dit document.

Door op de tag “Toekomst scheepswerf” te klikken kun je meer berichten zien.

O.a. nieuws van Kalliste. Deze projectontwikkelaar, getipt door Gravenaar Huub Linders, is in gesprek met de gemeente Grave.

“De locatie van de scheepswerf in Grave, direct aan de Maas gelegen, zal worden getransformeerd tot een hoogwaardige leefomgeving met duurzame woningbouw. Een toekomstbestendige invulling met respect voor de historie van Grave ontworpen en gerealiseerd.” Het is de tekst op de website van Kalliste Wonoingbouwontwikkeling uit Nieuwegein.

In Muiden is men al enkele stappen verder en schrijft men:

De werf is weer van Muiden. Hierbij een krantenartikel.

Misschien daar eens met de raad/college/initiatiefnemers inspiratie op gaan doen???

Raadsvoorstel Ruimtelijk kader locatie scheepswerf Grave

Commissievergadering: 3 september 2019

Raadsvergadering: 16 september 2019

Samenvatting voorstel

Door de gemeenteraad is een motie aangenomen met het verzoek aan het college om een kaderstellende nota voor de locatie Scheepswerf voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit vooruitlopend op de mogelijke ontwikkelingen die er plaats kunnen gaan vinden als op termijn de huidige industriële en economische functie gaat verdwijnen.

In de kaderstellende nota zijn een aantal kaders benoemd naast de al reeds bestaande wettelijke kaders. Aan de hand van deze kaders kan een planvoorstel voor deze locatie worden getoetst op het moment dat deze bij de gemeente wordt ingediend.

Voorstel besluit

In te stemmen met het ruimtelijk kader locatie Scheepswerf.

Financiële consequenties

Op het moment dat het tot planontwikkeling gaat komen op deze locatie zullen alle gemeentelijke kosten worden verrekend middels een anterieure overeenkomst.

Wettelijk kader en beleidskader

Naast de wettelijke kaders die al gelden op deze locatie zijn een aantal stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke en ruimtelijk functionele kaders toegevoegd.

Communicatie en participatie

Als het kader door de gemeenteraad wordt vastgesteld zal dit op de gebruikelijke wijze openbaar worden gemaakt. Ook zal het ter hand worden gesteld aan partijen die de genoemde locatie willen gaan

Duurzaamheid

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. Verder veranderde de Gaswet per 1 juli 2018. Nieuwe gebouwen krijgen geen gasaansluiting meer door een verandering van de gasaansluitplicht. Hierdoor zal naar duurzame oplossingen worden gezocht voor verwarming en koeling van de nieuw te bouwen woningen.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Het geldende bestemmingsplan “Centrum Grave” staat enkel een scheepswerf toe en biedt dus niet het toetsingskader voor eventuele nieuwe ontwikkelwensen. De Vestingvisie Grave, vastgesteld in 2018, biedt aan de eigenaar te weinig speelruimte om een herontwikkeling te kunnen bekostigen. Het geheel willen blijven vasthouden aan de Vestingvisie leidt ertoe dat de gronden niet worden gebruikt en de bestaande bebouwing blijft bestaan en mogelijk in verval raakt met de eventuele negatieve effecten van dien. Derhalve is opnieuw gekeken naar de (on)mogelijkheden ter plaatse. Als eerste stap naar een kaderstellende nota is er ambtelijk een verkenning gedaan. In de verkenning is er gekeken naar het geldende beleidskader,

informatie over de milieuaspecten en is nader ingegaan op de ruimtelijk-functionele context .

In dit document worden deze zaken samengevat weergegeven.

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen.

Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende kaderstellende nota. Deze nota geeft een richting waarbinnen de herontwikkeling van deze locatie plaats kan vinden. Rekening is hierbij gehouden met de Vestingvisie, de bestaande ruimtelijke kaders zoals de structuurvisie en de ontwikkeling op

Met deze input is ook gekeken naar een ruimtelijk functionele invulling van het gebied. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten op de Vestingvisie.

Uitvoering, risico’s en evaluatie

De kaderstellende nota is een document dat als toets gebruikt gaat worden bij planontwikkeling. Mocht blijken bij de planontwikkeling dat er gemotiveerd van één of meerdere kaders moet worden afgeweken zal de gemeenteraad hierin mee worden genomen.

Uiteindelijk toetst de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan aan de kaders uit de kaderstellende nota en kan dan wel of niet afwijken van eerder gestelde kaders. De kaderstellende nota zal niet periodiek worden geëvalueerd.

Overige politiek relevante informatie

Conclusie

Met deze kaderstellende nota hebben ontwikkelende partijen van de gemeente een volkshuisvestelijk, stedebouwkundig en ruimtelijk functioneel kader meegekregen om hun planproces in te gaan zetten.

Datum: 13 augustus 2019.

Door de gemeenteraad is een motie aangenomen met het verzoek aan het college om een kaderstellende nota voor de locatie Scheepswerf voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit

vooruitlopend op de mogelijke ontwikkelingen die er plaats kunnen gaan vinden als op termijn de huidige industriële en economische functie gaat verdwijnen.

Inleiding:

Het geldende bestemmingsplan “Centrum Grave” staat enkel een scheepswerf toe en biedt dus niet het juiste toetsingskader meer voor eventuele nieuwe ontwikkelwensen.

De Vestingvisie Grave , vastgesteld in 2018, biedt aan de eigenaar te weinig speelruimte om een herontwikkeling te kunnen bekostigen. Het geheel willen blijven vasthouden aan de Vestingvisie leidt ertoe dat de gronden niet worden gebruikt en de bestaande bebouwing blijft bestaan en mogelijk in verval raakt met de eventuele negatieve effecten van dien.

Derhalve is opnieuw gekeken naar de (on)mogelijkheden ter plaatse.

Als eerste stap naar een kaderstellende nota is er een verkenning gedaan. In de verkenning is er gekeken naar het geldende beleidskader, informatie over de milieuaspecten en nader ingegaan op de ruimtelijk-functionele context.

In dit document worden deze zaken samengevat weergegeven.

Uit deze verkenning komt naar voren dat:

Beleid:

Op Rijksniveau is bepaald dat voldaan moet worden aan de ladder duurzame verstedelijking; voorzien moet worden in een actuele regionale behoefte.

Conform de Beleidslijn Grote Rivieren is overleg met alle waterpartners nodig en is het waterbergend en stroomvoerend vermogen van de Maas daarbij belangrijk. Ontwikkelingen zijn slechts beperkt mogelijk.

Vanwege het Nationaal Waterplan is bovendien dijkverhoging tussen 2025 en 2028 aan de orde. Het advies is om actief in dit overleg deel te nemen om de hieruit voortvloeiende kaders scherp in beeld te krijgen.

Op Provinciaal niveau gelden de voorwaarden uit de verordening Ruimte. Kernbegrippen zijn ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing, bescherming tegen overstroming en risicobeperking.

Bestemmingsplan:

Er gelden meerdere bestemmingsplannen. Hieruit blijkt dat in het plangebied bijvoorbeeld geen seksinrichtingen zijn toegestaan, er sprake is van archeologische dubbelbestemmingen 3 en 5 en dat

voldaan moet worden aan het parkeerbeleid. Tot slot zijn ook het stroomvoerend rivierbed en de waterkering geborgd, wat ook bij evt. herontwikkeling blijft gelden.

Het plangebied zelf behoort niet tot de waterkering, het beschermd dorpsgezicht en bevat evenmin waardevolle bomen of bebouwing.

Voor het aangrenzend Bastion Bekaf is dit allemaal wél van toepassing.

In de Structuurvisie Grave en de Vestingvisie Grave wordt ingezet op het behoud en versterken van de zichtbaarheid van de vestingwerken. Dit biedt toeristische potentie.

Milieu:

Uiteraard zullen voor een herontwikkeling van het plangebied de nodige milieuonderzoeken moeten worden uitgevoerd waaruit de haalbaarheid blijkt. Het verdient aanbeveling deze tijdig uit te voeren

en gelijk daarmee een Aanmeldnotitie besluit mer op te stellen om aan te tonen dat geen sprake is van een benodigde mer-beoordeling of planMER en er geen significant nadelige gevolgen optreden

voor de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura2000gebieden.

Momenteel is de vernietiging van de Programmatische Aanpak Stikstof omkleedt met onzekerheden, maar naar verwachting komt

hiervoor in de nabije toekomst meer duidelijkheid vanoverheidswege.

Afhankelijk van het omgevingstype ‘gemengd’ of ‘rustige woonwijk’ dient 30m resp. 50 m afstand tot de geldende bestemming jachthaven te worden gehanteerd en 0 m resp. 10 m afstand tot de

Voorts dient in overleg met de Veiligheidsregio te worden afgetast welke afstand en of maatregelen benodigd zijn vanwege het Basisnet (vervoer van gevaarlijke stoffen over water).

Benodigde onderzoeken (niet limitatief):

bodemonderzoek, archeologisch verkennend onderzoek,

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, eventueel externe veiligheid, opstellen van een waterplan, ecologisch onderzoek.

Op voorhand lijkt het niet onmogelijk om ter plaatse, al dan niet met

maatregelen, een milieugevoelige bestemming te realiseren.

Tegelijkertijd is het zaak om de ambitie te bepalen op het gebied van duurzaamheid onder meer natuurinclusief bouwen, duurzame energie (bijv. uit water), sociale duurzaamheid en mobiliteit.

Dit isaan alle stakeholders.

Volkshuisvesting:

Op gebied van volkshuisvesting zijn vier beleidsdocumenten van belang :

1. Woningmarktregio Noordoost Brabant en Brabantse agenda wonen (2017);

2. Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 2018;

3. Gemeentelijke programma 2019 gemeente Grave;

Deze beleidsdocumenten bieden basis voor drie punten waarop sturing kan plaatsvinden.

Kwantitatief

Uit cijfers van de provincie blijkt dat de bevolkingsopbouw in Grave slechts licht groeit en op termijn stabiliseert of weer kan afnemen.

Op basis van de match prognose en harde bouwplannen over de periode 2017-2027 zoals opgenomen in de Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 2018, kan geconcludeerd worden dat er tot 2027 ruimte is voor het toevoegen van ca 72 woningen.

In de structuurvisie Grave met een tijdspanne tot 2024 wordt uitgegaan van een toevoeging van 25 woningen op de locatie scheepswerf.

Gezien de locatie van de scheepswerf is het voorstelbaar dat hier zeker meer dan 25 woningen gerealiseerd kunnen worden.

De ruimte om meer dan 25 woningen toe te voegen hangt af van het tempo van de ontwikkeling van de scheepswerf, maar ook van het tempo van de ontwikkeling van andere woningbouwplannen en

de contractuele afspraken die daarmee gemoeid zijn.

Kwalitatief

De kwalitatieve behoefte verschiet van kleur. Zo is op korte termijn tot 2027 in zijn algemeenheid meer behoefte aan grondgebonden woningen voor starters en doorstromers, maar op lange termijn

juist meer behoefte aan gestapelde (huur)woningen. In ieder geval niet aan duurdere grondgebonden woningen.

Vergrijzing, ontgroening en verdunning vragen om aanpassing woningaanbod (m.n. woningen voor 1-2 persoonshuishoudens).

Voor jongeren lijkt de toegang tot de woningmarkt beperkt. De koopmarkt wordt voor jongeren steeds minder toegankelijk.

Het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder zal naar verwachting tot 2040 meer dan verdubbelen.

In de gemeente Grave verwacht de provincie Noord-Brabant een grote toename van het aantal oudere huishoudens van 75 jaar en ouder.

Deze groep neemt dusdanig in omvang toe dat zij in de toekomst een belangrijke factor op de woningmarkt gaan uitmaken. Dit werkt door in de toekomstige kwalitatieve woningbehoefte. Ouderehuishoudens met een verhuiswens zoeken over het algemeen een nultredenwoning.

Planhorizon

De genoemde beleidsdocumenten hebben een planhorizon tot uiterlijk 2027. Daar waar nu lijkt dat er na 2027 ruimte ontstaat (of juist niet) moet voorzichtigheid worden betracht. Het is niet concreet

te voorzien of die ruimte of behoefte en in welke mate na 2027 nog aanwezig is.

Resume: binnen de geschetste kaders is er manoeuvreerruimte om de genoemde ambitie te accommoderen. Daarvoor kan worden geschoven met:

1. Kwantitatieve invulling tussen verschillende plannen (hard en zacht);

2. Het kwalitatieve programma (differentiatie naar verschillende doelgroepen);

3. De tijdspanne waarover het plan gerealiseerd wordt.

Ruimtelijk-stedenbouwkundig:

Verwezen kan worden naar de uitgangspunten die staan vermeld in de Structuurvisie Grave en de Vestingvisie Grave. Er is een uitgangspuntenkaart opgesteld die in beeld brengt welke indeling van het plangebied bij herontwikkeling zou kunnen krijgen (zie hieronder).

Hoewel de inrichting van het plangebied zelf en de herkenbaarheid van de Vesting (m.n. Bastion Bekaf) enorm verbetert, leidt teveel nieuwe bebouwing of een te grote hoogte af van de

basisprincipes die genoemd staan in de Vestingvisie.

Enige terughoudendheid is wenselijk.

Een nadere studie behoeft de mogelijke wisselwerking tussen ‘Gebiedsvisie Waterlinie’, de Nieuwe Haven, bebouwing in het plangebied en de hoogte van de St. Elisabethkerk. Ook het principe van binnen naar buiten afname in scherpte behoeft nog uitwerking voor het plangebied.

Er zijn uit de voorhanden gegevens en situatie de volgende randvoorwaarden en aandachtspunten gedestilleerd:

Randvoorwaarden:

1. Terugbrengen van het zicht op Bastion Bekaf.

a. Door een ruimte vanaf de hoek van Bastion Bekaf zichtbaar te houden 30m – 50m (nader te bepalen);

b. De te hanteren minimale afstand is nader te onderzoeken en te bepalen. Enerzijds visueel en stedenbouwkundig, anderzijds mogelijk milieuzonering bepalend;

c. Zicht vanaf en op het Bastion op diverse plaatsen mogelijk te maken (het bastion nietverdekken);

d.Niet tegen het Bastion bouwen, minimaal 5 m afstand houden. Het voor voetganger/fietsers en evt. voertuigen verbinden van nieuwe bebouwing met het Bastion is nadrukkelijk wél wenselijk;

e. Tussen de bestaande woningen en evt. nieuwbouw ruimte open laten vanwege de historische zichtrelatie tussen het hoger gelegen bastiondeel, de Maas en de Vesting;

2. Nieuwe bebouwing mag niet hoger zijn dan 4 bouwlagen.

(vanwege ondergeschiktheid aan de kerk);

Geadviseerd wordt de bebouwingsreeks doorgaans aanzienlijk lager te houden (ca. 2 bouwlagen, nader te bepalen ook in relatie tot het (toekomstig) maaiveld) en de beëindiging met een markant gebouw in max. 4 bouwlagen (met daarop evt. een ondergeschikt accent);

3. Bouwmassa sluit aan bij de opzet van historisch Grave.

a. Sluit aan bij de kleinschalige woonomgeving;

4. Afstand tussen bestaande woningen en nieuwe bebouwing i.v.m. historisch zicht hoger deel Bastion (groene lijn).

5. Onderzoek de visuele relatie tussen nieuwe bebouwing en die van Nieuwe Haven, St. Elisabethkerk en de Gebiedsvisie Waterlinie.

6. Hijskraan (of andere markering) bij voorkeur in zichtlijn vanaf de Nieuwe Haven.

7. Functies: Wonen, waterrecreatie (zeilen, roeien, kanoën, waterskiën, paddling, zwemmen, cruisen, jachthaven, enz.), cultuur (museum, theater), verblijfsrecreatie (hotel, B&B) en ondergeschikte horeca.

8. Parkeren; Behoefte en wenselijkheid nader uit te werken;

9. Water(recreatie) en aanlegmogelijkheden vooral bij nieuw water aan de noordzijde van het plangebied, nabij entree Nieuwe Haven;

10. Aanbrengen van een ommetje, wandelverbinding om het Bastion of over het Bastion;

11. Terughoudend omgaan met bouwen vóór de bestaande laagbouwwoningen aan de Maaskade; Nader onderzoeken; Feitelijk leidt elke extra bouwmassa tot een afzwakking van

het ruimtelijk meest belangrijke deel, de vesting.

12. Toepassen van een kap in lijn met historisch karakter van bebouwing, danwel kiezen voor industrieel karakter zonder kap;

13. Rekening houden met overstroombaarheid van het plangebied (overstromingsproof bouwen) voor gebouwen en inrichting openbare ruimte en vluchtroutes;

14. Voorzien in de eigen parkeerbehoefte in het plangebied (ovb WS);

15. Bijbehorende bebouwing (bijgebouwen) integreren in het hoofdgebouw;

16. Alzijdige bebouwing;

17. Beeldkwaliteit nader uitwerken; industrieel, Maas, kleinschalig beschermd stadsgezicht, geleiding.

18. Gevellengte maximaal 50 m (Ruyterstraat) of 20m (voortzetting patroon Maaskade), nader te onderzoeken;

Overige uitgangspunten:

1. Grave als herkenbare vestingstad verduidelijken.

2. Hoogwaardig verblijfsgebied;

3. Hergebruik van bestaande bouwwerken en structuren, zoals kraan, werf, kade, funderingen, evt. delen van de bebouwing;

4. In geval van wonen: diversiteit aan woningtypen toepassen. Niet meer dan 25 tot 2024. Op termijn is programmatisch wellicht meer mogelijk, ruimtelijk gezien moet uit nadere studie nog blijken.

5. Groene inrichting openbaar gebied als onderdeel groene gordel van de vesting.

6. Uitgangspunt is herontwikkeling door eigenaar/ontwikkelaar op eigen terrein.

7. Eigenaar is risico dragend.

8. Eigenaar volledig verantwoordelijk voor overleg met RWS en waterschap (NB: tussenuitspraak gemeente nodig ten aanzien van toekomstige footprint te herontwikkelen grond).

9. Aandacht voor uitwerking bebouwing met het oog op aanzicht vanaf de Nieuwe Haven en de Gebiedsvisie Waterlinie (wisselwerking bebouwingsaccenten en herkenbaarheid ligging Maas);

Pinautomaten worden vervangen door geldautomaten van Geldmaat.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 CDA Grave 16-08-2019 14:50

Raadslid Roland Eijbersen (CDA) stelde halverwege juli vragen over de ‘plotselinge’ verdwijning van de ABN AMRO geldautomaat in het centrum van Grave. Een paar maanden eerder verdween ook de geldautomaat van de Rabobank op de Markt. De ervaring leerde dat er ruim gebruikt werd gemaakt van deze geldautomaten. De overgebleven geldautomaten, zoals in de AH, bevinden zich in winkels en zijn dikwijls in storing of snel leeg.

Inmiddels heeft het College van B&W van Grave gereageerd op de vragen die het CDA over dit onderwerp stelde. Hieronder is hun reactie weergegeven.

Reactie B&W Grave (15 augustus 2019):

Als eerste merkt het college op dat het plaatsen en verwijderen van pinautomaten (met afstortmogelijkheid) primair een taak is die bij de banken en Geldmaat ligt.

Vanwege de gestelde raadsvragen hebben wethouder Henisch en de burgemeester recent een overleg gehad met Geldmaat, nadat hierover in een eerdere fase al gesproken is met de Rabobank.

Uit dat overleg is naar voren gekomen dat het de insteek van Geldmaat is om de automaten inpandig te plaatsen zodat er dubbele beveiliging is (beveiliging om in de winkel te komen en beveiliging van de automaat). Dat beleid is onverkort van toepassing op Grave.

Dit betekent dat de toekomstige situatie zal zijn dat, met de kennis van nu, er 2 geldautomaten (van Geldmaat) zullen komen bij de Primera en Albert Heijn. Deze beide automaten zijn dan voor alle bankpassen van alle banken te gebruiken.

Deze werkwijze/problematiek is niet uniek voor Grave, maar speelt in het hele land.

Volgens globale cijfers vindt in Grave ruim 95 % van de transacties plaats gedurende de openingstijden van de winkels. De verwachting (ervaring) is dat het voor het overgrote deel van de resterende 5 % een korte tijd vraagt te wennen aan het gegeven dat er slechts gepind kan worden binnen de openingstijden van de winkels. (08.00 – 20.00).

Tot slot kunnen wij u nog berichten dat banken om veiligheidsredenen er steeds meer voor kiezen om gevelautomaten af te sluiten gedurende de tijden dat de winkels gesloten zijn. Oftewel, het hebben van een gevelautomaat biedt geen garantie voor het 24/7 kunnen pinnen.

Schriftelijke vragen van raadslid Roland Eijbersen (CDA) – 12 juli 2019

Na het verdwijnen van de pinautomaat van de Rabobank op de Markt in Grave enkele maanden geleden, is nu ook de pinautomaat van de ABN AMRO in het centrum verwijderd. Het CDA Grave stelde al eerder vragen over het verdwijnen van de Rabobank automaat.

Dit betekent dat onze inwoners alleen nog geld kunnen pinnen in bepaalde winkels, zoals de AH.

Het CDA in onze gemeente vindt dit een verschraling, daar de ervaring leert dat er nog ruim gebruik werd gemaakt van het opnemen van geld bij pinautomaten en bij evenementen. Ook is het niet gastvrij naar onze toeristen toe, er had op zijn minst van tevoren een waarschuwing geplaatst kunnen worden.

Dit betekent dat er buiten winkeltijden om in onze gemeente geen geld kan worden gepind. Daarom heeft het CDA de volgende vragen:

– Was de gemeente op de hoogte van het verwijderen van de pinautomaat van de ABN AMRO? Wat is de reden van het verwijderen? Heeft de gemeente gewezen op de gevolgen van weer het verdwijnen van een pinautomaat?

– Zijn er alternatieven besproken?

– Wanneer kan er in Grave weer gewoon buiten, dus onafhankelijk van winkeltijden, geld opgenomen worden bij een pinautomaat?

– Wanneer kunnen we in onze gemeente een zogenaamde ‘geldmaat’ verwachten? Wat is de stand van zaken?

Graafse Meedenkers: Leo de Vreede pleit om Motiemarkt te annuleren!

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 CDA Grave 16-08-2019 14:35

GraverMaat: Bij de onderliggende stukken van de agendacommissie trof ik deze brief aan van Leo de Vreede.

Hij schrijft een goed doorwrocht stuk om op een andere manier met verschillende partijen en burgers rond de tafel te gaan zitten.

In zijn eerdere kritiek gaf hij nog aan om deel te nemen.

Nu adviseert hij om de Motiemarkt te annuleren.

Keerpunt 2010 merkt ook weinig enthousiasme onder de Graafse inwoners. Misschien kan de griffier dinsdag een tussenstand geven???

Grave 9 juli 2019

Geachte organisatoren van de motiemarkt,

Van de heer Roland Eijbersen, raadslid van het CDA, ontving een viertal regelmatige critici een mail met de vraag de motiemarkt die op 25 september 2019 in het Stadhuis van Grave wordt gehouden te promoten en er aan mee te doen.

Het simpele feit dat een raadslid inbreng vraagt van deze inwoners, die actief willen participeren maar zich nog steeds moeten beperken tot het leveren van kritiek achteraf, is een stap vooruit.

Dat is voor mij genoeg om toch op het verzoek in te gaan ofschoon ook ik met andere critici het organiseren van een motiemarkt geen wezenlijke bijdrage vind aan het verbeteren van de communicatie tussen inwoners en gemeentebestuur.

In mijn eerder kritiek heb ik ook aangegeven dat ik ondanks alle bezwaren toch aan de markt zal deelnemen.

De markt heeft als doel de animo bij inwoners te vergroten om deel te nemen aan het organiseren van het leven in Grave. Dat is dus weer een incidentele aanpak van een structureel probleem.

Tot nu hebben pogingen om er structureel iets aan te doen niets

Na het vaststellen van een nieuwe werkwijze van de raad wordt nu weer gewacht op een visiedocument over kernendemocratie die het college aan de gemeente raad dient voor te leggen.

Bij dit alles is, en wordt, de doelgroep waar het om gaat, de inwoners, niet betrokken. Het is alsof de dokter een diagnose stelt zonder de patiënt te onderzoeken.

Uit informatie over dergelijke markten elders blijkt dat de deelname niet overweldigend is en dat ingediende ideeën prima in een structureel contact gemeentebestuur-inwoners zouden kunnen worden ingebracht en uitgevoerd.

In Beuningen, dat kennelijk voor Grave als voorbeeld heeft gediend, is in de begroting 2019 geen budget voor de markt beschikbaar. Het college heeft gewaarschuwd dat bij de zomernota daarvoor een amendement zou moeten worden ingediend. Dat is volkomen geruisloos niet gebeurd.

Ook bij andere gemeenten wordt getwijfeld aan het nut van een dergelijke motiemarkt.

Dat Grave blijkbaar niet in staat is tot een structurele aanpak maar dat toch een dergelijke markt wordt georganiseerd kan gerust vluchtgedrag worden genoemd.

Als je het doet doe het dan goed en probeer er iets bruikbaars uit te halen.

Over de aanpak zoals die nu bekend is gemaakt heb ik een aantal opmerkingen.

Om te beginnen is het nodig veel meer dan nu actieve publiciteit te geven aan deze markt. De nu gegeven informatie zal weinig aandacht trekken en is niet stimulerend.

Van activiteit bij politieke partijen en dorps- en wijkraden is nog niets te merken en wij verwachten daar in deze recesperiode, die kennelijk vooral voor rust is bedoeld, ook weinig van.

Het heeft op zijn minst de schijn dat niet wordt gerekend en misschien zelfs niet wordt gehoopt op een respons van enige betekenis.

De wel gegeven informatie roept bij mij een aantal vragen en opmerkingen op die ik als gewone inwoner ook beantwoord zou willen hebben alvorens zelfs maar na te denken over deelname.

Inschrijven kan tot 15 september. De markt wordt gehouden op 25 september en op 6 november zal de raad beslissen. De agendacommissie is op 24 september. Op dat moment moeten de raadsvoorstellen voor 6 november gereed zijn. Nu zouden de ideeën los van elkaar als moties buiten de orde kunnen worden behandeld, maar dat zou onrecht doen aan de opzet. In Beuningen was in 2018 de behandeling in de raad begin november gepland. Uiteindelijk is dat op 4 december gebeurd, nadat de in de vorm van een motie uitgewerkte ideeën inhoudelijk in de commissies waren besproken.

In de raadsvergadering van 6 november zal ook de begroting 2020-2023 worden behandeld. Gezien de situatie zal die begrotingsbehandeling veel voorbereidingstijd van de raad- en commissieleden vragen. De behandeling van de moties behoort dan tot het “bijprogramma”. Het vinden van voldoende tijd om de moties samen met de indieners voor te bereiden zal niet eenvoudig zijn.

De markt wordt gehouden in de hal van het stadhuis. Ik vraag me af hoeveel kraampjes met ruimte voor gesprekken daar kunnen worden geplaatst en hoe die gesprekken uitmondend in een vorm van een contract kunnen worden georganiseerd

zonder elkaar te storen. In Beuningen is in 2018 eerst een algemene presentatie door de indieners gegeven en daarna vonden de gesprekken plaatst. Het geringe aantal deelnemers maakte dat mogelijk.

De beschikbare tijd van 1:30 uur is wel erg beperkt. Waarom is dat?

Gezien het voorgaande vind ik dat organisatoren en deelnemers voordat de markt plaats vindt de regie van de avond met elkaar moeten bespreken. Dat moet dan tussen 15 en 25 september gebeuren en wel met voldoende ruimte tussen gesprek en markt om eventuele voorzieningen te kunnen treffen.

De enige eis die aan ideeën wordt gesteld is dat zij niet in aanmerking mogen komen voor subsidie. Waarom zijn die ideeën niet welkom? Waarschijnlijk omdat voor dergelijke ideeën een structurele mogelijkheid bestaat. Volgens mij zal het moeilijk zijn met een idee te komen waarvoor nog geen mogelijkheid bestaat. Het burgerinitiatief is daarbij het uiterste redmiddel. Als u al beperkingen wil stellen dan ligt aansluiten bij de bepalingen voor een burgerinitiatief meer voor de hand.

Uit informatie afkomstig van andere gemeenten blijkt dat de meeste ideeën betrekkingen hebben op de inrichting van de leefruimte en meestal eenvoudig zijn uit te voeren en ook langs de normale kanalen zouden kunnen zijn ingebracht. Ideeën

over de communicatie tussen bestuur en inwoners zouden ook overbodig moeten zijn maar zijn dat zeker in Grave niet. Als de raad het organiseren van deze markt als een wezenlijke stap ziet in de ontwikkeling van actieve deelname van inwoners zou het indienen van ideeën op dit terrein juist moeten worden bevorderd.

Vooralsnog zie ik geen aanleiding om enthousiast mee te doen aan de markt. De schijn dat een geringe deelname zonder veel nazorg ook de bedoeling is wordt wel gewekt.

De oproep met ideeën naar de markt te komen heeft mij op het idee gebracht u aan te raden alsnog van de markt af te zien en in plaats daarvan gesprek te organiseren tussen leden van het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden en andere maatschappelijke organisaties.

Toevoegen van enkele loslopende mensen met interesse voor het besturen van een gemeente zou best nuttig kunnen zijn.

In deze rustperiode zou ik over de opzet graag eens willen praten.

Voorstel beeldvormende avond fusie voetbalverenigingen en krediet nieuwe sportaccommodatie..

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 16-08-2019 08:47

GraverMaat: A.s. dinsdag vergadert de agendacommissie over de vergaderagenda.

In IBabs staat het volgende over de nieuwe sportaccommodatie.

Op maandag 26 augustus is er een openbare bijeenkomst voor alle raadsleden en commissieleden.

Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

De STAVAZA wordt besproken.

Datum: maandag 26 augustus.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Locatie:Raadszaal Grave

Op 12 februari heeft de raad van Grave een amendement aangenomen, waarin hij een aantal voorwaarden stelt aan de kredietverstrekking voor een nieuwe sportaccommodatie.

In de RIB 2019-21 heeft het college de raad geïnformeerd over de voortgang m.b.t. de vernieuwing sportpark Kranenhof.

Vervolgens is de raad op 11 juni door de wethouder en een vertegenwoordiging van de voetbalverenigingen bijgepraat over de stand van zaken.

Op 16 september (raadsvergadering) staat zowel het krediet als de wensen en bedenkingen geagendeerd.

Het voorstel is om als volgt de avond vorm te geven:

Doel:

Beeldvormende avond voor de raads- en commissieleden, waarin ze uitleg krijgen en de mogelijkheid hebben om vragen te stellen. Vragen kunnen vooraf ook al schriftelijk worden aangekondigd, zodat men zich hierop kan voorbereiden.

Opzet:

Openbare avond, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Fracties (in ieder geval de woordvoerders en mogelijk hun ondersteuning) nemen plaats in de cirkel.

Overige belangstellenden nemen plaats op de publieke tribune.

Avond wordt live (alleen geluid) uitgezonden.

Voorgesteld programma:

19.30 uur Welkomstwoord en inleiding door wethouder Joosten.

19.40 uur Stand van zaken door voetbalverenigingen.

19.55 uur Uitleg (financiële) gevoeligheidsanalyse door Stichting Waarborgfonds Sport + gerichte vragen beantwoorden.

20.30 uur Uitleg overeenkomst door Stichting Vereniging en Recht + gerichte vragen beantwoorden

21.00 uur Uitleg breed verkeerskundig onderzoek door Met Graumans + gerichte vragen beantwoorden (telefonisch gesproken op 5 augustus, heeft aangegeven dat hij op zijn vroegst om 20.30 uur in Grave kan zijn vanwege een afspraak in de kop van Noord-Holland tot 18.00 uur)

21.30 uur Overige vragen

Uiterlijk 22.00 uur: einde

Vervolg

Vervolgens kan in de commissievergadering I&B op 10 september de oordeelsvorming plaatsvinden en op 16 september ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd

STAVAZA “Ambtelijke positionering” CBA-gemeenten, Grave en Mill en Sint Hubert.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 12-08-2019 10:06

GraverMaat: Via eigen bronnen kreeg ik dit openbare verslag van een bestuurlijk overleg van 19 juni 2019 inzake de ambtelijke positionering CBA onder ogen. Dit vermeld ik omdat in e-mails van de griffie aan onze fractievoorzitter altijd de onderstaande opmerking staat:

Mails van de griffie(r) aan de raads- en/of commissieleden zijn niet voor publicatie op openbare websites.

Opmerkelijk was de passage waarin staat dat Grave na de zomer een proces gaat opstarten en een eigenstandig proces gaat doorlopen inzake “ambtelijke positionering”. Ik heb die passage “aangedikt”.

Onder dit verslag van het bestuurlijk overleg heb ik een aanvulling gemaakt uit het document van SeinstraVandeLaar getiteld: Opschalen en Verbinden.

WEERGAVE BESTUURLIJK OVERLEG 19 JUNI 2019 INZAKE ‘AMBTELIJKE POSITIONERING’

DEFINITIEF NAV BESPREKING 2 JULI 2019

R. de Greef geeft technische/juridische toelichting op de drie hoofdvarianten zoals in notitie uitgewerkt en verwoord in brief van CBA-gemeenten aan Grave en Mill en Sint Hubert. R. de Greef zegt toe een bondig memo te maken waarin deze vragen inzake juridische (on)mogelijkheden uitgezet worden. Daarin is aandacht voor bijvoorbeeld het feit dat de Wet Arhi boven de GR-tekst gaat, wordt de provinciale rol volgens de Wet Arhi uiteengezet op net moment partijen niet tot een keuze kunnen komen én hun mogelijk aanwijzing tot ‘een overgang van rechtswege’. Ook zal de memo stilstaan bij de formele opzegtermijn conform de GR en de rol van de Wet Arhi daarin. Met deze memo wordt gestreefd naar een zo uniform als mogelijke informatiepositie en eenduidige uitleg van de juridische status.

Grave geeft aan de keuze van de CBA-gemeenten inzake de ambtelijke positionering graag tegemoet te zien. Grave zal hieromtrent een eigenstandig proces doorlopen. Dit proces zal Grave na de zomer 2019 opstarten. Op verzoek van de CBA-gemeenten zegt de bestuurlijke vertegenwoordiging van Grave aan tafel toe dit standpunt/proces op schrift te zullen stellen.

Het college van B&W van Mill en Sint Hubert heeft een concept brief in voorbereiding ter bespreking in zijn gemeenteraad van 4 juli 2019. De lijn in deze brief wordt nog niet in het overleg van 19 juni gedeeld met de gesprekspartners.

• De CBA-gemeenten geven aan dat variant 3 ‘ambtelijke fusieorganisatie voor de gemeenten Grave, Mill en Sint Hubert én CBA-gemeente’ niet de voorkeur geniet van CBA. Deze variant wordt in zijn organisatievorm (GR: apart bestuurlijk-juridisch construct, met eigen bestuur en eigen p&c-cyclus) als complex beschouwd en kan de CBA-gemeente mogelijk remmen in de realisatie van de in het herindelingsontwerp vast te leggen opgaven en ambities. Deze variant zou enkel een resultante kunnen zijn van een constructief door vijf partijen gezamenlijk in voortvarendheid doorlopen proces, waarbij de stemverhoudingen in het bestuur van deze GR vervolgens recht doen aan de (forse) verschillen in omvang van de participerende gemeenten in deze werkorganisatie. Dit in lijn met de brief zoals door de CBA-gemeenten gezonden aan Grave en Mill en Sint Hubert. Een stemverhouding 1:1:1 of 1:1:2 lijkt daarbij op voorhand uitgesloten vanuit het CBA-perspectief. Voortschrijdend inzicht (na verzending brief aan Mill en Sint Hubert en Grave) geeft het beeld dat in de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis deze variant in de raden naar alle waarschijnlijkheid niet op steun kan rekenen.

Mill en Sint Hubert uit gevoelens van verbazing en verwondering over het standpunt van de CBA-gemeenten. Mill en Sint Hubert (en ook Grave) hebben daarbij het gevoelen dat ‘variant 3’ wel benoemd is, maar geen serieuze variant (meer) betreft in de brief van de stuurgroep CBA. Daar waar deze beide gemeenten het beeld uit de eerste bijeenkomst hebben overgehouden dat variant 3 wél bespreekbaar zou zijn, onder condities van stemverhouding. Een variant dan ook die door deze gemeenten wel is betrokken in het gesprek in de betreffende colleges. Vanuit Boxmeer wordt aangegeven dat sprake is van voortschrijdend inzicht in de haalbaarheid van de drie varianten, door eerste aftasting van de varianten met vertegenwoordigers van deze gemeente in het CBA-beraad. De stuurgroepleden CBA verwijzen naar de passages in de betreffende brief, waaruit een voorkeursvolgorde blijkt en de condities, vanuit CBA-perspectief, onder variant 3 zijn benoemd.

Herindelingsontwerp CBA-gemeenten wordt 28/10 in de drie gemeenteraden vastgesteld. Op moment van vaststelling van dit ontwerp in de betreffende colleges is sprake van openbaarheid. Na vaststelling ervan in de raden op 28/10 treedt de formele zienswijze procedure in werking, waarbij o.a. de buurgemeenten wordt gevraagd om een reactie.

Dinsdagochtend 2/7, 8.00 uur is een vervolgoverleg gepland.

Aanvulling: In het document opschalen en verbinden van het plan van aanpak herindeling van de drie gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis staat het volgende te lezen:

De komende 2,5 jaar staat voor de drie gemeenten in het teken van de voorbereidingen op de bestuurlijke fusie, dat terwijl ‘de winkel open blijft’. Voor medewerkers en gemeentebesturen breekt een belangrijke en spannende periode aan. Met kansen, maar ongetwijfeld ook met onzekerheden. Het slagen van de deze complexe veranderopgave is van vele factoren afhankelijk.

Een transparante en periodieke communicatie met alle betrokkenen (raden, colleges, medezeggenschap, leidinggevenden, medewerkers) zien wij daarbij als belangrijke basis onder het proces. Wij geven daarin openheid, zodat maximaal draagvlak en betrokkenheid kan worden gecreëerd bij de veranderingen die worden ingezet.

Wij zijn daarbij ook realistisch in de fase van het herindelingsontwerp. Deze fase kenmerkt zich door hoofdlijnen en kaderstelling. Een fase waarbinnen niet alle leidinggevenden en medewerkers al een actieve rol in de projectorganisatie kunnen vervullen. Een periode ook met een relatief korte doorlooptijd, waarin we met elkaar deels ook nog gaan ontdekken wat dit proces van ons vraagt en wat het proces van ons nodig heeft om ‘soepel’ te blijven verlopen.

Met name in de implementatiefase gaan wij veel aandacht besteden aan betrokkenheid, kennismaking, ontmoeting, inhoudelijke bijdragen leveren van onderop, etc. Zodanig dat de nieuw te vormen gemeente ‘van, voor en door’ alle betrokkenen gaat voelen. In die fase gaan we echt samen bouwen aan iets nieuws.

Tegelijkertijd worden ook in de komende herindelingsontwerpfase al activiteiten ontplooid om te werken aan het onderlinge vertrouwen en de betrokkenheid van inwoners/ondernemers, medewerkers, colleges en raden. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan een bestuurlijke ronde langs inwoners en ondernemers van de 25 kernen, kennismaking van de drie colleges en raden met de CBA-gemeenten en inspiratiemomenten (bustour/avonden voor colleges/raden) vanuit de herindelingsgemeenten.

Ten aanzien van het herindelingsontwerp maken we bovendien gebruik van de bestaande afspraken tussen gemeente en samenleving en aanvullend daarop de uitkomsten van de burgerconsultaties in Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis. Inwoners van de drie gemeenten worden actief betrokken bij het proces tot naamgeving van de nieuwe gemeente. Daarover zal actief gecommuniceerd worden.

Een communicatieadviseur is op afroep beschikbaar voor de stuurgroep en projectgroep en zal een bondig en praktisch communicatieplan opstellen, waarbij oog is voor het inzetten van welke kanalen/communicatiemiddelen (intranet, nieuwsbrief, raadsinformatiebrief, afdelingsoverleg, personeelsbijeenkomsten, collegeontmoetingen, griffie- en raadsontmoetingen, etc. voor welke doelgroepen. Dit met het oog op informeren over inhoud en proces, maar ook met oog voor ontmoeting en kennismaking.

UPDATE: Facebookfotocollage: Mirjam en Pascal en vele vrijwilligers bedankt.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 12-08-2019 07:56

Copyright © 2019 Jacques Leurs. Alle rechten voorbehouden.

Website realisatie: Christan Online | No-nonsense webdesign.

Geld uit de muur halen in Grave is bijna onmogelijk.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 CDA Grave 11-08-2019 15:56

In Grave is dit tussen 21.00 uur en 08.00 uur onmogelijk, want de geldautomaten in de binnenstad zijn verdwenen. ,,We kunnen alleen overdag bij de supermarkten terecht.”

,,De hele stad staat op z’n kop”, vertellen Marjos en Paul Bakers uit Grave. Zij zetten zich in om de geldautomaat weer terug in Grave te krijgen. ,,Veel mensen zijn niet gewend om alles te pinnen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen en toeristen.” Er zijn nog wel geldautomaten bij de Albert Heijn en de Jumbo, deze zijn van 08.00 uur tot 21.00 uur bereikbaar. ,,Maar bij een storing is er dagenlang geen contant geld beschikbaar.”

Ze hebben een medestander in Tom Schouten uit Grave. Hij zit bij de ondernemersvereniging en zag het probleem vorig jaar ontstaan. ,,De drie panden waar de geldautomaten in waren gevestigd, zijn nu woonpanden, voor de veiligheid mag er geen geldautomaat meer onder staan”, zegt Schouten.

Een woordvoerder van de gemeente legt uit dat er meerdere plaatsen de revue passeerden, maar er strenge eisen zijn voor het plaatsen. ,,Uiteindelijk ligt de uitvoering bij Geldmaat en niet de gemeente.”

Geldmaat is een partij die alle geldautomaten van de drie grote banken vervangt. ,,Als individuele bank kunnen wij hierdoor niets aan dit probleem doen”, vertelt directievoorzitter Aernout van der Does van Rabobank Land van Cuijk. ,,Wij krijgen veel klachten binnen en vinden het behoorlijk vervelend.”

Hij heeft contact met Geldmaat, maar zijn invloed blijft beperkt.

De gemeentewoordvoerder laat weten dat deze locatie, in samenspraak met de Rabobank, geschikt wordt geacht. Pandeigenaar Theo Reijnen heeft hier alleen nog niets over gehoord.

Vragen CDA Grave, Dhr. Eijbersen inzake pinautomaten Grave.

Na het verdwijnen van de pinautomaat van de Rabobank op de Markt in Grave enkele

maanden geleden, is nu ook de pinautomaat van de ABN AMRO in het centrum verwijderd.

Het CDA Grave stelde al eerder vragen over het verdwijnen van de Rabobank automaat.

Dit betekent dat onze inwoners alleen nog geld kunnen pinnen in bepaalde winkels, zoals deAH.

Het CDA in onze gemeente vindt dit een verschraling, daar de ervaring leert dat er nog ruim gebruik werd gemaakt van het opnemen van geld bij pinautomaten en bij evenementen. Ook is het niet gastvrij naar onze toeristen toe, er had op zijn minst van tevoren een waarschuwing geplaatst kunnen worden.

Dit betekent dat er buiten winkeltijden om in onze gemeente geen geld kan worden gepind.

Daarom heeft het CDA de volgende vragen:

– Was de gemeente op de hoogte van het verwijderen van de pinautomaat van de ABN

AMRO? Wat is de reden van het verwijderen? Heeft de gemeente gewezen op de gevolgen

van weer het verdwijnen van een pinautomaat?

– Zijn er alternatieven besproken?

– Wanneer kan er in Grave weer gewoon buiten, dus onafhankelijk van winkeltijden, geld

opgenomen worden bij een pinautomaat?

– Wanneer kunnen we in onze gemeente een zogenaamde ‘geldmaat’ verwachten? Wat is

Vanavond, zondagavond, stijgen 35 luchtballonnen de lucht in!

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 11-08-2019 07:51

Copyright © 2019 Jacques Leurs. Alle rechten voorbehouden.

Website realisatie: Christan Online | No-nonsense webdesign.