Nieuws van politieke partijen over Keerpunt 2010 inzichtelijk

503 documenten

Kranenhof wordt in december 2020 opgeleverd.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 06-12-2019 09:16

GraverMaat: Onze fractievoorzitter stelde schriftelijke vragen over eventuele vertraging bij de “bouw” van Sportpark Kranenhof. Gisteren kreeg Ben het volgende antwoord van de griffier:

Beste Ben,

Onderstaand de ontvangen beantwoording op je vraag.

Volgens de meest recente planning zal het sportpark in december 2020 opgeleverd worden.

De verschuiving in de oorspronkelijke planning heeft te maken met alle onderzoeken die moesten worden gedaan en de opstelling van de definitieve tekeningen

De MaasDriehoek: “Voldoende perspectief voor een eigen ambtelijke organisatie Mill.”

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 04-12-2019 19:36

Dat zijn de belangrijkste conclusies van onderzoeksbureau Partners + Pröpper, dat door het Millse college van B en W in de arm was genomen om een goede zienswijze te kunnen indienen op het voorstel van de gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis, die in 2022 samen de gemeente Land van Cuijk gaan vormen. De Millse gemeenteraad, bij een eerdere stemming in minimale meerderheid (8-7) voorstander van een zelfstandig voorbestaan van de gemeente, vergadert donderdag 12 december over de toekomst van de gemeente.

Partners + Pröpper heeft drie scenario’s uitgewerkt, Hierbij is het bureau uitgegaan van de huidige bestuurlijke situatie, een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert. De drie scenario’s zijn het doorzetten van de huidige ambtelijke samenwerking zonder de gemeente Cuijk (werkorganisatie GM samen met de gemeente Grave), een zelfstandige kernorganisatie met inkoop van diensten bij meerdere partijen of een zelfstandige kernorganisatie met volledige inkoop bij één andere gemeente. Het onderzoeksbureau schrijft: “Er is voldoende perspectief voor het opbouwen van een toekomstige ambtelijke organisatie voor de gemeente Mill en Sint Hubert– uitgaande van het uitgangspunt van een zelfstandig bestuur, waarbij deze organisatie richting bewoners en bedrijven voldoende inzet en kwaliteit kan bieden in relatie tot voorliggende beleids- en dienstverleningsopgaven en waarbij dit tegen aanvaardbare kosten kan plaatsvinden.”

Het scenario ‘Doorzetten van de ambtelijke Grave-Mill-samenwerking’ en het scenario ‘Zelfstandige kernorganisatie in combinatie met inkoop bij meerdere partijen’ bieden een goede uitvalsbasis om de toekomstige ambtelijke organisatie te gaan bouwen, om te beginnen met verdere concretisering en verkenning. Essentieel is wél om de ambtelijke organisatie op maat te snijden aansluitend bij het bestuursprofiel dat het college en de raadsfracties wenselijk achten.

Over de bestuurlijke toekomst van Mill & Sint Hubert staat een open debat gepland voor de raadsvergadering van 12 december. Tevens is er een initiatief (van VKP en AB’90) voor een referendum aangekondigd, waarbij inwoners een stem krijgen in het besluit over de toekomst. Wanneer dit referendum wordt gehouden, is nog niet bekend.

Ben Litjens stelt vragen en neemt deel aan Commissievergadering Inwoners en Bestuur.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 04-12-2019 16:36

GraverMaat: Ben stelde schriftelijke vragen over de voorbereiding van de bouw op het Sportpark Kranenhof.

In de commissie vergadering werden verschillende onderwerpen behandeld ter voorbereiding van de raadsvergadering.

Schriftelijke actuele vragen van Ben Litjens aan het college:

Voortgang project sportpark Kranenhof.

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat de voorbereiding van de bouw op het Sportpark Kranenhof in de vertraging is gekomen.

Kan het College nog voor de komende raadsvergadering op 10 december 2019 bevestigen, dat de voorbereiding van de bouw op het sportpark Kranenhof inderdaad stilligt of ernstige vertraging heeft opgelopen en zo ja, wat dit betekent voor het project?

Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 tijdens de Commissie vergadering Inwoners en bestuur op dinsdag 3 december 2019

Agendapunt 6: Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Ik heb met veel interesse kennisgenomen van dit beleidsplan.

Daarbij constateer ik dat niet specifiek is gekeken naar de grote veiligheidsrisico’s, die in de gemeente Grave aan de orde zijn.

In mijn ogen zijn de volgende grote veiligheidsrisico’s in Grave aanwezig: 1.brand in de Graafse binnenstad; 2. bosbranden in het buitengebied; 3.ongevallen op wegen en specifiek op de 2 provinciale wegen (vervoer gevaarlijke stoffen als bijzonder aandachtspunt door de kom van Grave);

Dit alles zijn taken van de kolom Brandweer.

De Veiligheidsregio kiest nu voor behoud en versterking van de vrijwilligers bij de brandweer. Dat steun ik uiteraard maar geef dan ons korps ook de mogelijkheden om hun taken binnen een goed personeelsbeleid en met goed materieel uit te kunnen oefenen.

In de komende periode wordt volgens dit beleidsplan de brandweerkazernes ingedeeld in hoofdvestigingen en nevenvestigingen.

Ik verzoek de gemeenteraad om reeds nu vast te stellen dat de brandweerkazerne Grave een hoofdvestiging blijft inclusief de terugkeer van de ladderwagen.

Voor de veiligheid moet Grave, gezien de veiligheidsrisico’s van Grave, beschikken over een uitstekende brandweermateriaal in hun eigen kazerne.

Welke Graafse politieke partij wil dit in de komende raadsvergadering de motie van Keerpunt 2010 ondersteunen?

De nieuwe gemeente Land van Boxmeer kunnen naar mijn mening ook met één hoofdvestiging volstaan, omdat dit past binnen één bestuurlijke autoriteit voor deze nieuwe gemeente.

Het hele beleidsplan steunt op het begrip “samenwerking” met de medische hulp via de kolom GHOR en de kolom “Bevolkingszorg”.

Dit streven ondersteun ik uiteraard.

Wat mij ook opviel is dat terrorismebestrijding specifiek wordt genoemd in het beleidsplan.

Vraag: “Zijn er aanwijzingen aanwezig dat het noodzakelijk is om ook in ons gebied hieraan specifiek aandacht te gaan besteden?

B-stuk

Agendapunt 7: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Grave 2020.

De gemeente Grave wil de bestaande verordening aanpassen door het maximaal toegestane aantal van 60 uren voor ambtelijke bijstand aan de fracties te wijzigen in een onbeperkt aantal uren. Dit kan uiteraard veel meer geld gaan kosten.

Persoonlijk ben ik voor iets totaal anders namelijk ik ben voor gehele intrekking van de bestaande Verordening en om geen nieuwe verordening meer vast te stellen.

Ambtelijke ondersteuning behoudens de ondersteuning van de griffier voor moties etc. is in Grave al jarenlang een volstrekt overbodige besteding van overheidsgeld.

De coalitiepartijen, die het College ondersteunen, zijn totaal ongevoelig voor argumenten van de oppositie. Ook al zijn deze argumenten met de best mogelijke ambtelijke ondersteuning tot stand gekomen.

Dit zo zijnde is in deze coalitieperiode geen enkel ambtelijk advies zinvol.

Dit College gaat gewoon door met zijn foutenfestival ondanks alle waarschuwingen.

Zo worden contracten gesloten, die op voorhand slecht in elkaar zitten.

Bij het project van de Drie Eenheid in Velp heb ik uitdrukkelijk gevraagd om een onafhankelijk oordeel van derden en na een goede ruggespraak met de gemeenteraad.

Al deze verstandige opmerkingen werden in de wind geslagen en zo zijn er heel wat voorbeelden te noemen.

Ik stem tegen het huidige voorstel.

B-stuk

Agendapunt 8: Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening.

Keerpunt 2010 ondersteunt dit voorstel. Het voorstel bevat nadere regels voor drugsoverlast en andere meer aan deze tijd gebonden vormen van criminaliteit.

Dat de gemeente hiertegen regelend kan optreden  vind ik een goede zaak.

A-stuk

Agendapunt  9: Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023.

Het plan ziet er prima uit maar ik weet werkelijk niet waar wij aan toe zijn.

Nergens wordt de behoefte gedefinieerd.

Er is rijksgeld beschikbaar maar als de hulpvraag toeneemt dan zou er een probleem kunnen gaan ontstaan.

Vragen:

Op welke wijze is gegarandeerd dat dit ambitieuze plan financieel niet kan ontsporen?

Om hoeveel jongeren gaat het?

Toelichting: De specificaties in dit voorstel hebben betrekking op alle 5 gemeenten in Oost-Brabant. Indelingen volgens het principe Land Van Groot Boxmeer zijn wat mij betreft nu verleden tijd.

Welke garantie heeft Grave dat zij niet moet bijpassen bij andere deelnemende gemeenten?

Toelichting: Enkele jaren geleden heeft Grave ruim € 400.000,- geschonken aan Boxmeer. Zo’n actie moet worden voorkomen. Ons rijksgeld moet ten goede komen aan onze jongeren.

Verder heb ik gelezen dat de huisartsenpraktijk Vos & van Aalen & Meulman meedoen bij een proefproject tot verbetering aan de hulp voor jongeren.

Dit ondersteun ik van harte.

Helaas zie ik ook dat in Cuijk geen enkele huisartsenpraktijk meedoet? Vraag: Kan de wethouder dat nader toelichten?

B-stuk

Agendapunt 10: beleidsnota 2019-2022 peuteraanbod en Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Keerpunt 2010 ondersteunt deze beleidsnota.

Keerpunt is het helemaal eens dat voor peuters en kleuters voorschoolse zorg zeer nuttig is. Laat kinderen met geen achterstand aan de lagere schooltijd beginnen.

Daartoe is ook de steun van de ouders nodig. Vergeet deze niet mee te nemen in het proces.

Het is goed te lezen, dat de beschikbare middelen taakstellend zijn.

Vraag:

Op welke wijze denkt de wethouder binnen het taakstellend budget te blijven met zo’n ambitieuze doelstelling?

Denkt uw College met dit beleid taalachterstand bij de aanvang van de lagere schooltijd geheel te hebben weggewerkt?

A-stuk

Escharen, 3 december 2019

Graafse Meedenker Wil Baaijens: Bestuurlijke loyaliteit.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 04-12-2019 16:24

GraverMaat: Wil Baaijens heeft een onderzoek van Raadslid.Nu over de rol en positie van de gemeenteraad uitgeplozen.

Hieronder zijn interpretatie over de Graafse verhoudingen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Raadslid. NU)  heeft in 2017, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, een onderzoek  laten uitvoeren  om te achterhalen hoe raadsleden over de eigen rol en positie van de gemeenteraad oordelen (google: Raadslid.NU Den Haag, , 30 augustus 2017, Rol en positie van de gemeenteraad).

Uit het onderzoek bleek dat de loyaliteit van raadsleden duidelijk niet bij de gemeenteraad ligt/lag.

Op de vraag “welke van de volgende aspecten vindt u het meest belangrijk in uw functioneren als gemeenteraadslid”, werd door de deelnemers als volgt gereageerd:

• Loyaliteit aan mijn fractie: 45%,

• Loyaliteit aan mijn eigen opvattingen: 41%,

• Loyaliteit aan de gemeenteraad: 9%,

Zo’n uitkomst kan niet tot democratische tevredenheid stemmen dunkt me. Bij een integer politiek bestuur hoort de loyaliteit van raadsleden aan de raad leidinggevend te zijn waarbij de dialoog de basis dient te zijn voor besluitvormende processen. Niet de macht van de helft + één, zoals enkelen in de Graafse raad, college en in lokale media prediken. Binnen een democratie is dat een twijfelachtig en onfris gedachtengoed. Je geeft dan aan dat kadaverdiscipline en een wedstrijdmentaliteit van “Winners en Losers” de gronden zijn om politieke tegenstellingen tussen coalitie en oppositie te banaliseren of niet serieus te nemen.

In het rapport van de  van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) getiteld: “Zoeken naar waarheid”, wordt het begrip ‘integer bestuur’ duidelijk en uitvoerig beschreven. Het rapport is te downloaden (google: ROB-rapport, zoeken naar waarheid).

Mijn advies aan Raads-, commissie- en collegeleden maar ook aan politiek geïnteresseerde burgers is: Lees dat advies eens goed door, want ik heb het vermoeden dat het rapport bij het Graafs politiek bestuur onbekend is.

Projecteren we de cijfers uit het Raadslid.nu – onderzoek op de raad van Grave, dan zou dat betekenen dat slechts 0,09 X 15 = 1,35  raadsleden loyaal zouden zijn aan de raad. Dat kan niet en is natuurlijk niet zo. Maar hoeveel zijn het er dan wel? Persoonlijk schat ik het aantal raadsleden dat het Algemeen belang laat prevaleren boven het partij- of eigenbelang op drie à vier. Moet de Graafse goegemeente daarmee tevreden zijn?

M.v.g. Wil Baaijens.

Graafse Meedenker Leo de Vreede: De gemeenteraad van Grave in actie.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 D66 CDA Grave 04-12-2019 16:05

GraverMaat: Leo de Vreede heeft weer op de van hem bekende wijze de raadsvergadering geduid. Hieronder zijn bevindingen.

Hij eindigde met de slotzin:

Een vergadering met veel leermomenten en weinig besluiten.

Inleiding

Als gevolg van halfslachtige voorbereiding, halfslachtige besluitvorming in voorgaande vergaderingen en een slechte algemene planning was de agenda voor de raadsvergadering zo vol dat een fatsoenlijke behandeling op één avond bij voorbaat was uitgesloten.

Door allerlei acties was de publieke belangstelling ook extra groot. Vervolgens waren er nog 8 insprekers die een laatste poging deden de besluitvorming in hun voordeel te sturen. Dat was al goed voor een half uur vergadertijd. Maar in plaats van de stof bij voorbaat over twee vergaderingen te verdelen werd stug vastgehouden aan de illusie dat alles in 3 uur zou kunnen worden afgewerkt. Maar 22:30 uur als “raadsledenbedtijd” is één van de weinige dingen waar je in de Graafse raad op kunt rekenen. Wel werd de volgorde van de onderwerpen ter wille van het publiek aangepast. Dat was leuk voor geïnteresseerden in het punt dat als eerste werd behandeld. Voor de anderen werd het een geduldoefening. Zeker omdat eigenlijk maar één voor het publiek interessant onderwerp op de eerste avond werd afgewerkt.

En als er nou besluiten zouden zijn genomen waarmee Grave vooruit kan zou je nog wel kunnen denken dat eind goed alles goed maakt. Helaas is dat niet zo.

Het resultaat

Naast een aantal vooral formele zaken waren er vier onderwerpen die veel aandacht van de raadsleden vroegen en ook voor veel publieke belangstelling hadden gezorgd. In volgorde van behandeling waren het:

Zaken rond de gemeentelijke herindeling

Het vaststellen van de begroting. Al of niet een besluit nemen over de randvoorwaarden waarin op het terrein van de huidige scheepswerf een andere ontwikkeling kan plaatsvinden. Het beslissen over de moties die naar aanleiding van de ingebrachte ideeën tijdens de motiemarkt op 25 september zouden worden aangeboden.

Zaken rond de herindeling

Start 56 minuten na begin vergadering

Nadat Grave en Mill afhaakten in het overleg om per 1 januari 2023 tot één gemeente Land van Cuijk te komen zijn Boxmeer, Cuijk en St.Anthonis gaan werken aan een fusie, waarbij de deur voor Grave en Mill open bleef. Die gemeenten hebben nu de formele procedure in werking gezet. Dat brengt met zich mee dat Grave en Mill ieder tot 24 december de gelegenheid hebben aan te geven dat zij alsnog met de fusie meedoen of niet. In deze vergadering zou de raad “heldere afspraken” maken over de wijze waarop de gemeenteraad van Grave zou reageren. Overigens mag iedereen een zienswijze indienen.

LPG en CDA wilden via een motie dat het college een concept-visie zou opstellen, waarin aandacht zou worden gevraagd voor het gezamenlijk ambtelijk apparaat CGM. Aan een beslissing over de fusie zijn die partijen niet toe. Daarvoor moet eerste een opiniepeiling worden gehouden en daarvoor zouden die partijen nog met een initiatiefvoorstel komen. Dus weer uitstel in het kwadraat.

VPGrave, LLvC-Grave en D66 willen die opiniepeiling zo spoedig mogelijk en hadden voor dat idee steun van 1100 inwoners die een petitie hadden ondertekend.

Keerpunt 2010 kwam nog met een motie om een referendum te houden over het opheffen van de gemeente Grave.

Hartroerend was het hoe alle partijen zich verscholen achter het belang van de inbreng vanuit de burgers om tot een verantwoorde beslissing te komen. En dat nadat meer dan 5 jaar die burgers zorgvuldig buiten de deur waren gehouden.

Dat de moties van Keerpunt en van VPGrave D66 en LLvC-Grave zonder veel omhaal werden afgewezen was geen verrassing. Jammer voor de initiatiefnemers en de ondertekenaars van de petitie.

De motie van CDA en LPG werd aangenomen, ook met instemming vanuit de oppositie. Het voordeel van die motie is namelijk dat nu het onderwerp in de volgende raadsvergadering weer aan de orde moet komen.

Wordt dus binnenkort vervolgd.

De begroting en de ombuigingen

Start 2:30 uur na begin vergadering

De raad was er net als vorig jaar niet in geslaagd een kadernota vast te stellen die het mogelijk maakte het opstellen van de begroting tot een rekensom te beperken. De politieke behandeling moest dus nu plaats vinden op basis van een lijst mogelijke ombuigingen, waarmee bedoeld werd dat er bezuinigingen en lastenverzwaringen werden aangeboden. Omdat wel de rekensommen maar niet de consequenties voor het maatschappelijk leven werden gepresenteerd leidde dat tot protesten, insprekers en veel publiek.

De protesten hebben de fracties geïnspireerd om een aantal bezuinigingen niet in te voeren, maar te vervangen door een verhoging van de OZB.

Na een hele reeks amendementen en moties werd er uiteindelijk een begroting vastgesteld die in de gemeentelijke informatiepagina leidde tot een triomfantelijke kop dat Grave een sluitende begroting 2020 heeft en in 2023 een structureel sluitende. De werkelijkheid is dat voor het sluitend maken van de begroting 2020 een greep van dik 8 ton moet worden gedaan. (het precieze bedrag weet ik niet want de doorrekening van alle amendementen is nog niet voorhanden) Dat we over vier jaar een structureel sluitende begroting hebben wordt al een reeks van jaren beweerd. Zacht gezegd is de kop in de informatiepagina daarom misleidend.

Er werd heel wat in de rondte gepraat waarbij enkele zaken mij opvielen.

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de consequenties van de beslissing over het sportpark. Volgens de portefeuillehouder kwam dat omdat het ontwerp van de begroting al klaar was voordat het sportparkbesluit genomen werd. Bovendien was het budgettair neutraal dus er was geen invloed. De raad slikte deze verklaring. Maar deze verklaring is verre van afdoende. Bij de vaststelling van het besluit over het sportpark horen de gevolgen van de begroting bekend te zijn en dan is verwerken in de ontwerpbegroting een fluitje van een cent. Bovendien was het besluit helemaal niet budgettair neutraal. Een structureel jaarlijks budget voor onderhoud voor veertig jaar werd omgezet in een uitkering ineens. Het is alsof je de huur van je huis voor een groot aantal jaren in eens gaat betalen zonder eigenaar te worden. Omdat het budget voor iets anders wordt gebruikt dan waarvoor het beschikbaar is gesteld moet volgens de voorschriften die begrotingswijziging alsnog komen.

Tot slot; de voorgestelde bezuiniging op de bibliotheek wilde niemand, ook het publiek niet.. Het amendement van LPG en CDA werd dan ook met grote meerderheid overgenomen. Het gekke is dat er door het amendement aan het besluit niets is veranderd. De voorgestelde bezuiniging voor 2022 is ingeboekt. Dat het college opdracht krijgt over die bezuiniging met de bibliotheek overleg te plegen spreekt vanzelf. Omdat de bezuiniging uiteindelijk pas in 2022 echt in de begroting komt krijgt de raad automatisch de kans de bezuiniging te heroverwegen. Het amendement was ook niet meer dan een motie. Het vonnis is geveld, maar de bereidheid om gratie te verlenen is er.

Leuk was de motie over de grip op de CGM-uitgaven. De raad moet worden geconsulteerd als er bij CGM overschrijding van het urenbudget dreigt. Iedere politieke relevante vraag die schriftelijk mag worden beantwoord is zo’n bedreiging.

De kadernotitie Scheepswerf

Start 5:33 uur na begin vergadering

Er waren al twee amendementen ingediend. Één om een aantal eisen aan te scherpen en één om de bevolking actiever bij het proces te betrekken. Beide amendementen werden verworpen en vervolgens het hoofdvoorstel ook. Uiteindelijk is er dus niets gebeurd. En dat is maar goed ook. Want de eventuele herontwikkeling van het terrein van de scheepswerf vereist een heel andere aanpak. Het is een P(articulier) P(rivaat) S(amenwerking). Belangrijke kenmerken daarvan zijn een fasegewijze aanpak met beslismomenten daartussen en contracten vergelijkbaar met een huwelijkscontract waarvan de belangrijkste bepaling is hoe de scheiding wordt geregeld.

De zaak is dus terug bij het college en daarmee was de voorzitter niet blij.

De motiemarkt-moties

Start 6:20 uur na start vergadering

Geïnspireerd door andere gemeenten nam LPG het initiatief tot dit evenement dat het contact tussen bestuur en bestuurders zou bevorderen. Ik heb mijn mening daarover al eerder gepubliceerd en als deelnemer ook op de juiste plaats gedeponeerd.

De deelnemers, die voor het overgrote deel toch al relaties met de gemeente hebben, moesten heel wat doen om hun ideeën dichter bij uitvoering te brengen. Aan het project is van gemeentewege weinig publiciteit gegeven. Van ideeën is weinig meer dan de titel gepubliceerd. De bespreking van het eindresultaat in de vorm van de ingediende moties was een formaliteit. Zelfs de namen van de indieners werden niet genoemd. Nu moesten de deelnemers 2 vergaderavonden uitzitten om er achter te komen wat er met hun idee gaat gebeuren.

Alle moties zijn unaniem aangenomen, maar daarmee zijn de ideeën terecht gekomen op de plek waar ze ook rechtstreeks hadden kunnen komen en voor een deel zelfs al waren: bij het college en het ambtelijk apparaat.

Er is één uitzondering. Al tijdens de markt constateerde een collegelid dat een idee betrekking had op zijn portefeuille en dat hij er onmiddellijk werk van ging maken. Voor de anderen is het afwachten wat er met de motie gebeurt.

De markt zelf was best een leuke avond. De behandeling in de raad een afknapper. Toch wel een aanzet om te komen tot iets met meer allure.

Mijn Conclusie

Einde vergadering 6:42 uur na begin

Een vergadering met veel leermomenten en weinig besluiten.

Leo de Vreede

Toekomst Wijkraad De Zittert-Rode Dorp in Grave onzeker

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 04-12-2019 13:27

Van Cleef uit zijn zorgen: “Wij hebben de afgelopen zeven jaar, met een te klein wijkraadbestuur, getracht onze wijk een extra impuls te geven, maar met een te klein wijkbestuur gaan we het de komende tijd niet redden. De gemeente moet beseffen dat door het ontbreken van onder meer een gemeenschapshuis naar ratio en overige voorzieningen, de wijkraad en vrijwilligers, die veel hart hebben voor leefbaarheid van onze wijk, zwaar beperkt worden. Dat is een frustrerende gewaarwording, waardoor veel wijkbewoners zich door de lokale politiek in de steek gelaten voelen.”

Dat in korte tijd 364 handtekeningen voor burgerinitiatief ‘Behoud GVV-kantine als gemeenschapshuis’, is een teken dat de wijkbewoners de moed nog niet willen opgeven. Deze gezamenlijke bezorgdheid is door Martijn Tap binnen het spreekrecht in de gemeenteraadsvergadering van 5 november duidelijk verwoord en hopelijk door het college en de raad goed begrepen. Tap: ”Het is een belangrijke zaak voor onze wijk om een gemeenschapshuis als wijkcentrum te hebben. Passende binnen de belofte van een kernendemocratie, zoals dat eensluidend door de Graafse politiek gepredikt wordt. Na woorden wordt het tijd voor daden.”

De eerste stap hierin zou een nieuw te vormen wijkraad zijn, die een breder draagvlak heeft binnen de wijk. Dat draagvlak zal door de bewoners zelf gecreëerd moeten worden door deel te nemen aan de komende wijkraadsvergadering, stelt Van Cleef. “Pas als we een nieuwe en grotere wijkraad hebben kunnen we de gemeente en de raad aan hun verkiezingsbeloften herinneren”, onderstreept hij. “Zonder aanwezigheid van een wijkraad zal de wijk sneller achterstallig worden en verder verpauperen. De wijk verliest hun klankbord en recht op toelages voor de wijkactiviteiten en IDOP-gelden voor wijkprojecten. We hopen dat het niet zo ver komt.”

De wijkraad houdt een openbare vergadering over dit onderwerp op donderdag 12 december vanaf 19.00 uur in de GVV’57-kantine in Grave.

Graafse Meedenker Louis Sparidans: Grave is er uit!!

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 03-12-2019 18:52

De gemeente Grave is er uit.

Onze wethouder van financiën, de heer Rick Joosten,  is een blije man. U kent hem nog wel van zijn uitspraak vorig jaar: ‘we hebben in Grave geld zat’. Maar desondanks gaan de gemeentelijke belastingen in 2020 toch met meer dan 10% omhoog, gemiddeld variërend van 11,2 tot 13,6 procent . Het is maar dat u het weet, dan kunt u er alvast op rekenen en eventueel geld opzij leggen, want de hogere aanslag komt er spoedig na nieuwjaar weer aan.

Het gaat vooral om de onroerendezaakbelasting en om de afvalstoffenheffing. Een zelfstandig Grave mag wat kosten, moet u maar denken. In Cuijk ben je een stuk goedkoper uit. Een eigenaar/bewoner van een huis daar betaalt volgend jaar ‘slechts’ 4,9% meer. Ook Boxmeer staat er financieel stukken beter voor.

Onze LPG (Lokale Partij Grave) is faliekant tegen een referendum, opiniepeiling of wat dan ook om te zien of de inwoners van Grave nog steeds zelfstandig willen blijven. De LPG weet het zeker: zij heeft daarvoor uw stem helemaal niet nodig!

In Mill daarentegen krijgen de inwoners wél de mogelijkheid van een referendum. Wat denkt u dat ze gaan kiezen? Zou u dat ook wel willen? Vergeet het maar!  Daar helpt geen moedertje lief aan.

Onze burgemeester lacht in zijn vuistje. Alleen hijzelf en zijn vrouw weten samen wat het beste zou zijn voor Grave. Maar dat vertelt hij verder aan niemand anders!

Louis Sparidans

Kleinschalig Boetiekhotel in Arsenaal.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 03-12-2019 09:13

Copyright © 2019 Jacques Leurs. Alle rechten voorbehouden.

Website realisatie: Christan Online | No-nonsense webdesign.

Thos bestuurders vragen aan raadsleden om mee te werken aan een oplossing voor urgent probleem.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 02-12-2019 19:09

GraverMaat: Na het lezen van de boze brief van de Thos bestuurders heeft onze fractievoorzitter Ben Litjens contact gezocht met deze bestuurders om zich een beeld van de ontstane situatie te maken.

In het verleden had hij meermaals contact gehad met het bestuur.

Ben nam telefonisch contact op met burgemeester Roolvink.

Onze burgemeester zal deze brief morgen inbrengen in het          B & W overleg.

Hij zal mede zorgdragen voor een voorspoedige oplossing zegde hij Ben Toe.

Eerst plaats ik het recentelijke B & W besluit.

Financieringsaanvraag ter verduurzaming van de accommodatie van tennisvereniging Thos.

Samenvattend ambtelijk advies:

Tennisvereniging Thos wil haar accommodatie verduurzamen.

Enerzijds zal de aanschaf van materialen (zie kostenbeschrijving) verlopen middels een BOSA subsidie van € 29.590,- en anderzijds is men voornemens om een lening van € 55.000,- aan te

vragen bij de Nederlandse Waterschapsbank.

Omdat Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) volledig garant staat voor de 15-jarige lening, hoeft gemeente Grave alleen

achterborgstelling te verlenen (besluit 1). Dit betekent dat de gemeente indirect garant staat en in actie komt zodra Stichting

Waarborgfonds Sport (SWS) niet aan haar verplichtingen m.b.t. de garantstelling kan voldoen.

Besluit college:

1. In te stemmen met het verlenen van achterborgstelling door de gemeente Grave ten behoeve van de financieringsaanvraag die tennisvereniging Thos bij de Nederlandse Waterschapsbank heeft ingediend, waarna deze borgstelling vervolgens door de gemeente wordt doorgelegd naar Stichting Waarborgfonds Sport.

2. Zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te stellen ten behoeve van geldgeefster voor de juiste nakoming van de

verplichting tot betaling van al hetgeen geldgeefster van tennisvereniging Thos danwel haar rechtsop­volgster onder

algemene titel, uit hoofde van de onderhavige overeenkomst van geldlening te vorderen heeft of zal hebben. Indien er

voorwaarden worden gesteld aan de garantie zullen deze geen afbreuk doen aan de garantie die de gemeente Grave aan

de Nederlandse Waterschapsbank afgeeft.

3. Te ondertekenen de onderhavige leningsovereenkomst, waarin een borgtochtverklaring door de gemeente Grave afgelegd

Tussen 9 februari en 13 september 2019 hebben wij van bijna alle fracties schriftelijk en mondeling steun ondervonden bij de duurzaamheidsplannen van Thos.

Na 7 maand trekken en duwen hebben beide verantwoordelijke wethouders in de raadsvergadering van 16 september voor het specifieke geval van Thos hun steun toegezegd een oplossing te zoeken voor een duurzaamheidslening op korte termijn.

Een regeling voor alle sportclubs in Grave, de duurzaamheidslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, te verstrekken was nu niet mogelijk!

Vandaag, 2 december om 18.00 uur hebben we nog geen duurzaamheidslening (via de NWB) en moeten concluderen dat het de beide wethouders en de gehele gemeentelijke organisatie kennelijk niet lukt Thos van dienst te zijn, de afspraken na te komen, of de simpele voorwaardentekst van de NWB over te nemen en bij het kruisje te tekenen.

Het is de gemeente die, begin oktober,  de Nederlandse Waterschapsbank ( NWB) als oplossing voor Thos voorstelt, de rente voor deze de duurzaamheidslening bedraagt 0,95 % die in 15 jaar afgelost moet worden.

De specifieke voorwaarden waaronder deze lening wordt gegeven, worden op 7 oktober j.l. aan de gemeente verstrekt.

Thos heeft vooraf een omgevingsvergunning aangevraagd, ( half oktober verleend) en de garantstelling via de Stichting Waarborgfonds aangevraagd.(deze is 7 november verleend).

Dan moet er alleen nog een garantsteling via de gemeente geregeld worden waarvan de voorwaarden immers al op 7 oktober bekend waren.

Hoe moet dat: De gevraagde tekst van de NWB overnemen en als verantwoordelijke bestuurders/ambtenaren tekenen bij het kruisje.

Je geeft dit document aan Thos en wij dragen zorg dat we de lening daadwerkelijk krijgen. (wij kunnen dit als Thos, tot op heden,  met alle voorliggende brieven, telefoontjes, mailverkeer , Appjes en verstrekte bewijsstukken niet regelen)

Wij mogen u, fractievoorzitters,  bijna allemaal om hulp vragen, dat is in het verleden toegezegd.

Wij zijn als Thos ten einde raad, wie van u gaat ons helpen?

Onze deadline ligt op 14 december, dan moet er achtereenvolgens een correcte garantstelling zijn, de te verstrekken leningsovereenkomt door de NWB aangeleverd worden, vervolgens moet deze leningsovereenkomst mede door de gemeente ondertekend worden, de stortingsdatum van de NWB moet overeenkomstig vastgesteld worden en Thos moet op 14 december aan haar betalingsverplichtingen voldoen.

U als gemeenteraad controleert bestuur en ambtenaren!

Kunt u aan een zeer spoedige oplossing van ons bijzonder urgente probleem een bijdrage leveren?

Namens Thos,

Gerard Ophuis, voorzitter   Jan ten Broeke, voorzitter baancommissie

De Gelderlander: Tom Siebers; commandant brandweer Grave, 25 jaar lid!

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 02-12-2019 10:48

GraverMaat: Op de hierboven geplaatste foto is Tom aan het woord na een oefening op het terrein van Ben Litjens.

De Gelderlander schrijft een uitvoerig artikel over de Avond van de Gedecoreerden.

Over de commandant, mijn neef, Tom Siebers schreef de journalist:

Tom Siebers kreeg als commandant ook een lintje. Hij is trots op zijn mannen, ,,Het beste korps van Nederland. Dat zegt natuurlijk iedere commandant, maar ik ben de enige die de waarheid spreekt”, vertelt hij met een glimlach. ,,Bij situaties waar mensen wegrennen, zetten zij juist die stap naar voren. We redden mensen uit een benarde positie.

,,Ik kwam ooit zonder enig idee van wat het eigenlijk inhield bij de vrijwillige brandweer. Het is nooit hetzelfde, de ene keer is er een hoop complexiteit en de andere keer is het wat eenvoudiger. Maar het is altijd gezámenlijk die klus klaren. Je kan erger voorkomen bij een brand, iemand uit een autowrak halen. En achteraf met ze in gesprek gaan en de dankbaarheid krijgen. Dat ze blij zijn dat je toch bent gekomen.”

Stoppen, daar denkt Siebers nog lang niet aan: ,,zolang de jeugd me nog niet voorbij rent, blijf ik nog een aantal jaar doorgaan.”