VrijwilligerswerkVrijwilligerswerk is in de politiek meestal niet het eerste waar men aan denkt. Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor de samenleving, dat zullen we met elkaar eens zijn. Er zijn talloze vormen van vrijwilligerswerk; voor en door mensen van alle leeftijden. We krijgen en hebben te maken met een vergrijzing op Schouwen-Duiveland. In deze tijd wordt een groter beroep gedaan op vrijwillige inzet om de gevolgen van de vergrijzing, de bezuinigingen en het versoberen van de zorg op te vangen. Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ja, ja, elke politieke partij bestaat bij de gratie van vrijwilligers. En, oké dan, dankzij haar leden en stemmers. Maar in essentie draait een politieke partij niet zonder vrijwilligers en hetzelfde geldt voor de maatschappij in zijn geheel. Heel veel burgers op Schouwen Duiveland spannen zich graag vrijwillig in. Toch is het vreemd dat vrijwilligerswerk vaak moeilijk terug te vinden in de partijprogramma’s. Welke partij kiest voor vrijwilligerswerk? Vlak voor de verkiezingen van september 2012 publiceerde Vakwerk (tijdschrift voor vrijwilligerswerk) een vergelijking van de belangrijkste standpunten van de politieke partijen. Wat ook mij opviel was dat in alle programma’s zelfregie een item is en echte aandacht voor vrijwilligerswerk ver te zoeken is. Hieronder komt een korte beschrijving. ChristenUnie: Heel veel aandacht voor vrijwilligerswerk. De ChristenUnie heeft als enige in het verkiezingsprogramma een hoofdstuk gewijd aan vrijwilligers / vrijwilligerswerk. Onder een terugtrekkende overheid die burgers aanspreekt op eigen verantwoordelijkheid verdient het vrijwilligerswerk een voorname positie. Verder zijn er in het hoofdstuk stimulerende maatregelen voor vrijwilligers opgenomen. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning. De partij vindt het belangrijk dat mensen aandacht en zorg voor elkaar hebben en zich inzetten voor de samenleving. Vrijwilligerswerk is ook een middel voor inburgering en kan een toeleiding zijn naar de betaalde arbeidsmarkt. SGP: Als christelijke partij heeft de SGP veel aandacht voor vrijwilligerswerk. Voor deze partijen is het belangrijk dat mensen aandacht voor elkaar hebben en zich inzetten voor de samenleving. Deze partij ziet in hoe belangrijk vrijwilligerswerk en mantelzorg is. “Mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen zijn goud waard.” Al die mensen vormen het cement van de samenleving. SGP komt met een drietal stimulerende maatregelen in verkiezingsprogramma. CDA: Er is aandacht voor burgerschap en vrijwillige inzet. CDA wil mensen stimuleren en aanmoedigen om zich actief in te zetten voor de samenleving. Ze verdienen het om gewaardeerd te worden. Hoewel duidelijk is opgenomen dat vrijwilligers een streepje voor hebben is niet duidelijk hoe dat wordt vormgegeven. VVD: Deze partij vindt dat te veel mensen aan de kant staan. Men krijgt bijstand maar in ruil daarvoor vraagt de VVD waar mogelijk iets terug te doen. Als mensen zich daarvoor onvoldoende inzetten, de taal niet leren of frauderen, zijn sancties gepast. De VVD koestert wel de brandweervrijwilligers. SP: De socialisten hebben beperkte aandacht voor vrijwilligers in het verkiezingsprogramma. Wel wordt er gesproken over meer ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers maar onduidelijk is welke middelen de partij daarvoor wil inzetten. Opvallend is het voornemen voor een campagne om meer vrijwilligers te werven voor de brandweer. PvdA: In het hoofdstuk “Meedoen” kiest de PvdA voor doelgroepenbeleid in de vorm van armoedebestrijding en heeft ze aandacht voor dak- en thuislozen, vrouwen participatie enzovoorts. Bijzonder is dat de partij schuldhulpverlening noodzakelijk vindt, omdat de problematiek van mensen met schulden ervoor zorgt dat zelfs vrijwilligerswerk een stap te ver is. Vrijwilligers worden nog even genoemd als onderdeel in de zorg op maat en in de sport. Verder is er nauwelijks aandacht voor vrijwilligers. D66: In 2010 profileerde D66 zich nadrukkelijk als de partij met oog voor mensen en hun verbanden: “Geen ik zonder wij”. Aandacht voor het vrijwilligerswerk is nu beperkt tot de wens dat gemeenten een actievere rol spelen bij het opstarten en ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven voor kwetsbaren in de samenleving. “Met mantelzorg en vrijwilligerswerk investeer je in sociale cohesie en kostenbesparingen in de zorg”. GroenLinks: In het verkiezingsprogramma van GroenLinks ligt het zwaartepunt op milieu en duurzaamheid. De aandacht voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk is gekoppeld aan de voorstellen voor de Participatiewet. Tegenover geld van de gemeenschap staat in alle gevallen een plicht tot participatie naar vermogen. Speciale aandacht is er voor succesvolle initiatieven met getrainde (jonge) vrijwilligers die bemiddelen bij overlast en conflicten in de buurt. Om deze initiatieven verder te ontwikkelen wil deze partij middelen reserveren. Partij voor de Dieren: Deze politieke partij geeft nauwelijks aandacht aan vrijwilligers. In een van de laatste hoofdstukken worden de mantelzorgers en vrijwilligers wel genoemd bij het onderwerp “flexibiliseren arbeidsmarkt”. Ze wil kortere werkweken zodat een betaalde baan beter te combineren is met mantelzorg of vrijwilligerswerk. Zoals meerdere partijen vindt deze partij dat mensen die langdurig werkloos zijn gestimuleerd moeten worden om maatschappelijke taken te vervullen. PVV: Bij deze partij is geen standpunt over vrijwilligerswerk gevonden. Christenen en vrijwilligerswerk Uit een onderzoek over vrijwilligerswerk van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat christenen het vaakst onbetaald vrijwilligerswerk doen. In het tijdschrift Vakwerk wordt geconcludeerd: “Versterken en ondersteuning van vrijwilligerswerk behoort nog steeds tot het domein van de christelijke partijen”. Geloven begint bij jezelf en zet je in beweging. Christenen bewaren hun geloof niet alleen voor de kerk of thuis, maar willen de handen uit de mouwen steken. Christenen nemen hun verantwoording. Een christelijke vrijwilliger wordt gemotiveerd door naastenliefde en verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend onderdeel van de christelijke normen en waarden. Geloven zet een christen in beweging om in dienst van onze God te staan op alle plaatsen. We hebben een geweldige God die ons kracht en wijsheid geeft om dat te doen. Hij zal en wil ons helpen, want God regeert. Krijnie Nikolic