Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

4290 documenten

De kans dat je deze vreemde vogel ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Buren 04-09-2019 14:17

De kans dat je deze vreemde vogel tegenkomt is niet zo groot. Maar de aankomende weken is de kans groter dan in de rest van het jaar. Hoppen worden het meest gezien in de trekperiode, wanneer Zuid- en Midden-Europese vogels wel eens over hun broedgebied heen schieten. De meeste waarnemingen stammen uit september-begin oktober. De Hop was begin twintigste eeuw lokaal een bekende broedvogel. De aantallen namen echter sterk af, met oplevingen in sommige perioden zoals rond 1950. Omstreeks 1973 verdween de soort als jaarlijkse broedvogel. Sindsdien zijn slechts enkele malen zekere broedgevallen geconstateerd, waaronder in 1995 in Noord-Brabant. Omdat de Hop ook elders in West- en Midden-Europa sterk in aantal afneemt, is het verrassend dat het aantal waarnemingen van roepende vogels bij ons recent toeneemt. Het kan deels om ongepaarde en rondzwervende vogels gaan, maar een succesvol broedgeval in 2012 in Noord-Limburg toont aan dat het deels om 'serieuze' broedpogingen gaat. Meer informatie lezen over de Hop: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/hop

Hoe populair een evenement ook is, ...

PvdA PvdA Haarlem 04-09-2019 09:01

Hoe populair een evenement ook is, het beperken van (geluids)overlast en schade aan natuur en milieu moet nadrukkelijk meegewogen worden. Milieuregels zijn er niet voor niets. Onze Gert-Jan Leerink stelde vragen over Circuitpark Zandvoort.

Vindt u iets over de omgevingsvisie ...

Stadspartij Den Helder Stadspartij Den Helder Den Helder 04-09-2019 07:21

Vindt u iets over de omgevingsvisie Julianadorp, laat uw stem dan horen. Julianadorp: Gemeente #denhelder https://www.stadspartijdenhelder.nl/ontwerp-omgevingsvisie-julianadorp/

Bescherming van de Zwolse natuur 🌳🦉 ...

GroenLinks GroenLinks Zwolle 03-09-2019 08:00

Bescherming van de Zwolse natuur 🌳🦉 is hard nodig, en niemand staat boven de wet. Onze motie voor samenwerking in de regio is unaniem aangenomen in de raad! 🤩

Volgende week starten de ...

PvdA PvdA Wijchen 31-08-2019 16:47

Volgende week starten de werkzaamheden in het Oosterpark. Uiteindelijk zorgt de herinrichting voor een versterking van de recreatie- en natuurwaarden. Een win-win situatie waar PvdA Wijchen zich de afgelopen tijd hard voor heeft gemaakt. De herinrichting van het Oosterpark laat zien dat recreatie en natuur samen kunnen gaan wanneer je elkaars belangen respecteert. Wat ons betreft is het Oosterpark na herinrichting af en we hopen dat het struinpad niet meer in beeld komt.

Vandaag was onze fractie aanwezig ...

PvdA PvdA Maassluis 31-08-2019 10:45

Vandaag was onze fractie aanwezig bij de ALV over het coalitieakkoord. We kijken uit naar de uitvoering van ‘Elke dag beter’!

Lekker buiten spelen in de natuur! ...

GroenLinks GroenLinks Leiden 31-08-2019 09:11

Lekker buiten spelen in de natuur! Met dit fabuleuze openingsschot verklaarde wethouder Martine Leewis de Leidse Hooidagen voor geopend. Ook dit jaar kunnen Leidse kinderen weer het hele weekend zelf aan de slag met spel, wetenschap en natuur. Genieten! 🌳🤸‍♀️🏹

Gemeenschapsbelang heeft tijdens de ...

Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel Boekel 31-08-2019 07:40

Gemeenschapsbelang heeft tijdens de informatiebijeenkomst over de mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein aan de toekomstige randweg een aantal kritische vragen gesteld met betrekking tot het feit of het n.a.v. de geuremissie en de uitwerking van de recente PAS- uitspraak - waarover heel Nederland in rep en roer is als het gaat over wat en waar er nog ontwikkelt kan worden- het ook mogelijk is om daar bedrijven te laten vestigen. Gemeenschapsbelang heeft gevraagd of deze zaken meegenomen. Dit bleek niet het geval. Gemeenschapsbelang zit niet te wachten op een enorme grondvoorraad waarmee we niets mogen doen, Daarom willen we voordat het College onomkeerbare besluiten neemt en aankopen doet, de risico's in beeld hebben. https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/boekel-wil-nieuw-bedrijventerrein-aan-de-toekomstige-randweg~aba1ff2c/

Het groene Standaardterrein in het ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Limburg 30-08-2019 21:26

Het groene Standaardterrein in het centrum van Maastricht móet en zal wijken voor twaalf kapitale villa's. Volgens de gemeente is dat geen enkel probleem, want de bijzondere diersoorten die daar ter plaatse leven, hebben daar geen last van. En beschermde dieren, zoals de muurhagedis en de vroedmeesterpad, komen er niet voor. Volgens de gemeente. Buurtbewoners zijn er zelf een kijkje gaan nemen en hebben deze voor Nederland unieke diertjes wel waargenomen. Én op film vastgelegd. Ondertussen gaan de werkzaamheden gewoon door. Zo blijkt maar weer: geld verdienen gaat boven het behoud van kwetsbare beschermde dieren en hun leefgebied. De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor de Wet Natuurbescherming. Daarom hebben wij het provinciebestuur gevraagd of de gemeente Maastricht zich wel aan de Wet Natuurbescherming heeft gehouden.

In 2015 startte het Programma Aanpak ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Limburg 30-08-2019 16:21

In 2015 startte het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om de reeds jarenlange te hoge uitstoot van stikstof terug te dringen vanwege het desastreuze effect op de natuur. In de praktijk bleek de PAS dé manier om vergunningen uit te delen aan stikstofproducerende bedrijven in de buurt van natuurgebieden. De Raad van State heeft op 29 mei jl de PAS dan ook buiten werking gesteld. Per Natura 2000 gebied zijn er bij de PAS gebiedsanalyses gemaakt, waarin de noodzakelijke maatregelen zijn opgenomen in de gebieden (o.a. beheermaatregelen) om ter plekke natuurherstel te bewerkstelligen, en de wettelijk verplichte gunstige staat van instandhouding te realiseren. Hiervoor zijn er tot en met 2021 rijksgelden ter beschikking gesteld. Over de besteding van die rijksgelden heeft de PvdD fractie de volgende vragen: