Nieuws van politieke partijen over Gemeentebelangen inzichtelijk

1216 documenten

Inbreng fractievoorzitter Ina Mantjes bij de begrotingsbehandeling 2020 op 5 november 2019

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 08-11-2019 11:32

Inbreng fractievoorzitter Ina Mantjes bij de begrotingsbehandeling 2020 op 5 november 2019

Posted on

Allereerst een woord van dank aan de ambtenaren, die ook dit jaar weer de begroting hebben voorbereid. Voor ons ligt programmabegroting 2020, waarin de keuzes die de gemeenteraad eerder heeft gemaakt zijn verwerkt. Ik zal me in deze inbreng beperken tot de highlights, althans de punten die onze fractie het meest bezig houden. Lastenverlichting Zoals in het raadsvoorstel is te lezen zijn de belangrijkste keuzes meer geld voor beheer van het openbaar groen, extra geld voor gemeentelijke handhavers en voor de nieuwe Jan Janssenhal in Nootdorp. Ook moet de raad nog een keuze maken over de nadere invulling van een lastenverlichting, conform de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Zoals Gemeentebelangen al bij de behandeling van de kadernota aangaf, willen we dat alle inwoners hiervan profiteren, en niet alleen een beperkte groep. Bij de Kadernota heeft het college voorgesteld om 200.000 euro in te zetten voor deze lastenverlichting. In de voorliggende begroting is nu nog geen lastenverlichting opgenomen. Sterker nog, de lasten voor onze inwoners stijgen alleen maar. Het zal u allen opgevallen zijn dat de afvalstoffenheffing met maar liefst 20% omhoog gaat. Dit komt neer op een bedrag van tussen de 45 en 62 euro per huishouden. Gemeentebelangen dient een amendement in om deze verhoging van de afvalstoffenheffing ongedaan te maken en deze alleen te verhogen met de correctie vanuit het rijk. We kunnen hiervoor in ieder geval de € 200.000 aan geplande lastenverlichting inzetten. Wij hebben voor dit amendement een aantal redenen: 1 Gemeentebelangen vindt dat verhoging van de afvalstoffenheffing niet past met de beloftes die we onze inwoners hebben gedaan met het aangaan van het Hoofdlijnenakkoord en de invoering van Het Nieuwe Inzamelen, namelijk dat de kosten omlaag zouden gaan. Nu wil het college de afvalstoffenheffing ineens fors verhogen, 2 Kostendekkendheid betekent niet automatisch de tarieven verhogen en zou als principe heroverwogen moeten worden. Het college beroept zich bij het verhogen van de afvalstoffenheffing op het uitgangspunt dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn. In de Nota Heffingen staat dat na het vaststellen van een operationeel plan voor het nieuwe inzamelen onderzocht gaat worden of er een andere vorm van financiering plaats kan vinden. Wat Gemeentebelangen betreft is die tijd nu aangebroken en gaan wij daarover graag met het college in gesprek. Kostendekkendheid kan immers ook worden bereikt door het verminderen van de kosten. Zo horen risico’s die voortkomen uit de bedrijfsvoering van Avalex ook daar opgevangen te worden. 3 Het verhogen van het tarief zal negatief uitwerken op de medewerking van onze inwoners om afval verder te gaan scheiden. De gemeente wil het nieuwe inzamelen nu versneld gaan invoeren, maar de inwoners hebben hiervan financieel nog geen enkel voordeel. Dit, terwijl ze wel meer moeten doen, zoals scheiden van afval en zelf restafval wegbrengen. De bewoners is de worst voorgehouden van belastingverlaging en worden nu geconfronteerd met een verhoging. Naast het gescheiden inzamelen en verwerken van afval om er iets anders van te maken wil Gemeentebelangen meer aandacht voor de circulaire economie. In een circulaire economie gooien we geen spullen meer weg en kan elk onderdeel van een product weer voor hetzelfde doel gebruikt worden. Dat lijkt nu nog een brug te ver maar de markt is hierbij verder dan dat we nu denken. Innovatief denken bij inkoop en bij het ontwerpen van de openbare ruimte is hierbij van belang. Want door het besparen van grondstoffen en het gebruiken van natuurlijke materialen die hun nut blijven houden, werken we pas echt aan CO2-besparing. De bamboeverkeersborden is een leuk voorstel, maar te fragmentarisch. Brede inzet geldt voor ons zwaarder dan de energietransitie waarbij we juist veel materialen produceren en gebruiken om windmolens en zonnepanelen van te maken. Materialen die steeds schaarser worden en ook weer milieuproblemen gaan opleveren bij vervanging en bouw. Dan die energietransitie. Het is onduidelijk hoeveel onze gemeente precies aan duurzaamheid uitgeeft en of dat tot resultaten leidt. Een plan ontbreekt en de financiering eveneens. Tot nu toe zien wij hoge investeringen maar moeten onze inwoners het gasloos maken van hun woning zelf betalen door middel van het ‘mogen’ afsluiten van een goedkope lening. Hoe realistisch is dat, want ook een goedkope lening is gewoon een schuld die terug betaald moet worden. Het is nog maar de vraag of gasloos haalbaar is, gezien alle ontwikkelingen in onze buurlanden, zeker nu biomassa, overigens terecht, onder steeds meer onder vuur komt te liggen. Helaas heeft het college aangegeven de kosten niet apart te noteren waardoor wij als raad onze kerntaak van controleren van het college en de doelstellingen niet kunnen uitvoeren. Wij vinden dat niet juist en we zullen aan de accountant vragen of die wel zicht kan krijgen op de uitgaven inzake duurzaamheid. Dan kunnen we bij de bespreking van de jaarrekening het college bevragen op de behaalde doelstellingen versus het bestede budget. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we alleen beleid kunnen vaststellen als daar heldere doelen en een budget voor zijn vast. Tot op heden hebben we voor de energie transitie nog geen eenduidig concept of plan gezien. Wij zullen dit kritisch blijven volgen. Tenslotte zijn de huidige problemen CO2, stikstof en PFAS veroorzaakt door niet vooruit te kijken, maar door het wensdenken voorop te stellen ipv pragmatische doelen halen. Daarnaast wordt ons nog een aantal financiële keuzes voor gelegd op basis van eerder genomen besluiten na de zomer. – Het betreft extra uitgaven ten behoeve van buitensportvoorzieningen. Gemeentebelangen is blij met de investeringen in de binnensport en buitensport. Deze investeringen mogen echter niet leiden tot een stijging van de huurtarieven voor de verenigingen. – Verhoging van budgetten om de stijgende kosten voor met name jeugdhulp en WMO in de toekomst op te kunnen vangen. Nu, ten tijde van besluitvorming over de begroting, is het nog onbekend hoeveel we moeten ramen voor de inkoop van jeugdhulp, nu de aanbesteding hiervoor mislukt is. Het college geeft aan dat zij verwacht dat dit niet tot financiële consequenties leidt puur omdat de cijfers niet definitief zijn. Hoe realistisch is dat nu? Het belang van het oplossen van de wachtlijsten en passende hulp, hoeven wij niet te benadrukken. Wij verwachten dat het college dit dossier goed blijft oppakken. Ik kom tot een afronding. Voor alle duidelijkheid vindt onze fractie het wenselijk om het onderwerp veiligheid af te bakenen en openbare orde en veiligheid niet te vermengen met riolering en afval. Veiligheid is een breed begrip maar nu wordt alles onterecht op één hoop gegooid. Wij pleiten er voor om crisisbeheerding, brandweer en openbare orde en veiligheid in een apart hoofdstuk aan te reiken. In de misdaadgrafieken wordt een vergelijking gemaakt tussen onze gemeente en Nederland per 10.000 inwoners. Onze fractie vindt dit te vaag en wij zien graag dat wij tevens een overzicht ontvangen van de werkelijke getallen van de meest voorkomende misdrijven in onze gemeente. Het tegengaan van ondermijning, is voor velen nog een wat vaag begrip. Wij vinden het belangrijk om als raad geïnformeerd te worden, in hoeverre ondermijning zich voor doet in onze gemeente en welke feiten het betreft. Uiteraard begrijpen wij dat dergelijke informatie geanonimiseerd of vertrouwelijk moet worden gegeven. Wij staan ervoor om in een gesprek met de inwoners te gaan over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Een eerlijk en open verhaal. Dat is waar het ook in de politiek over moet gaan! Openheid, veiligheid en lage lasten voor onze inwoners, daar staat Gemeentebelangen voor!

Dit bericht is gepost in Laatste nieuws. Bookmark de link.

Gemeentebelangen accepteert verhoging afvalstoffenheffing voor inwoners niet.

Algemene beschouwingen begroting 2020

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Midden-Drenthe 08-11-2019 08:49

Sociaal en Ondernemend Midden-Drenthe, dat bouwen we met elkaar. De financiën voor 2020 geven een rooskleurig beeld, wij staan er als Gemeente Midden-Drenthe goed voor, met ruimte voor investeringen. In de begroting van 2020 zien we een sociale en ondernemende ontwikkeling voor Midden-Drenthe. Dit zien wij vooral op het gebied van inwonersparticipatie. Hierin zijn afgelopen jaar grote stappen gezet, denk daarbij aan een Duurzaamheidsvisie en Omgevingsvisie, waarbij inwoners, ondernemers en stakeholders gedurende diverse gesprekken op locatie nauw betrokken waren. Wij gaan er van uit dat bij de tot stand komen van bijvoorbeeld het Jeugdakkoord en Sportakkoord deze ingeslagen weg van inwonersparticipatie zijn weg zal vervolgen. Voor wat betreft het Jeugdakkoord moeten jongeren centraal staan!

Ook bij de renovatie van De zes Lanen in Westerbork gaan wij er van uit dat de inwoners in het gehele traject nauw worden betrokken en inspraak hebben. College, wij rekenen op u!

Onderwijs is de basis voor de toekomst. Gemeentebelangen vind een breed en goed aanbod van onderwijs in kleine en grote dorpen van belang en het houd tevens de leefbaarheid van een dorp in stand. Om een goed aanbod van onderwijs in de toekomst betaalbaar te houden, zijn wij voorstander van samenwerking of fusie van bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. Een goed voorbeeld is de nieuwe VO-school in Beilen.

Met de vaststelling van de Beleidsnota Bewegen en Leefstijl zijn wij, als

gemeente Midden-Drenthe een goede weg ingeslagen. Extra stimuleren van

gym en sport op scholen, goed betaalbaar sportbeleid, betaalbare sportvoorzieningen en sportaccommodaties duurzaam en bij de tijd geven wat ons betreft mogelijkheden voor de nabije toekomst. Denk daarbij aan de ontwikkeling van Sportpark Perkenslag en survivalbaan in Westerbork waarbij Gemeentebelangen erop vertrouwd dat deze 2 ontwikkelingen eind 2020 gerealiseerd zijn. De Drenthe-hal in Beilen is wat ons betreft over de houdbaarheidsdatum heen. Wij zouden daarom ook graag zien dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de toekomst van de Drenthe-hal. Wat Gemeentebelangen betreft gaan we voor een nieuwe Drenthe-hal.

Gemeentebelangen is zeer verheugt met in de Begroting 2020 genoemde

ontwikkelingen van de wijk Borkerhout in Westerbork. Het Centrumplan Beilen kent inmiddels een lange geschiedenis, wanneer worden de plannen in uitvoering gebracht? Centrumvisie Westerbork staat nu in de voorbereidende fase, wij gaan er van uit dat de samenwerking met inwoners en ondernemers zonder al te veel hobbels zijn vervolg gaat vinden om tot een goed en breed gedragen centrumvisie Westerbork te komen.

De “scheve schaats” rondom Airsoft hebben hopelijk het vertrouwen in de tot stand koming van een Centrumvisie Hooghalen geen schade toegebracht en wij hopen op een goede verstandhouding met het dorp Hooghalen bij de

ontwikkeling hiervan.

Inmiddels is onze gemeente gestart met de pilot vitale vakantieparken.

Zowel het park De Hullen als Hart van Drenthe zijn betrokken bij deze pilot. Gemeentebelangen ziet graag , dat na jaren van onduidelijkheid voor de zomer van 2020 een voor een ieder acceptabele uitkomst van de pilot voor handen is.

Buurt- en dorpshuizen zijn de spil in buurten en dorpen. Wij pleiten ervoor dat het bestaansrecht van deze buurt- en dorpshuizen gewaarborgd blijven.

Uiteraard heeft dit een kostenplaatje, wij zouden daarom graag zien dat in

2020 begonnen gaat worden met een verduurzaamheidstraject voor buurt- en dorpshuizen waarbij de gemeente een faciliterende rol gaat spelen.

Afgelopen jaar zijn er in onze gemeente een aantal zichtbare ontwikkelingen gestart op het gebied van woningen voor starters, doorstromers en ouderen. Gemeentebelangen heeft nog wel de wens om ook levensloopbestendige woningen in alle dorpen te gaan stimuleren.

Midden- Drenthe is een toeristische gemeente met veel veelzijdige fietspaden. Echter stagneren momenteel de aanleg van een 2-tal fietspaden, namelijk; Garmingestukken en Drijber. Gemeentebelangen gaat er van uit dat het College voortvarend te werk gaat om de gronden voor het aanleg van de fietspaden te verwerven.

Eind 2018 werd het ons duidelijk dat er problemen in onze gemeentelijke

organisatie waren. Hierdoor zijn in het afgelopen jaar verbetertrajecten gestart. Gemeentebelangen ziet dat er op aantal punten de goede weg is ingeslagen. Maar we zijn er nog niet, maar wij rekenen erop dat onze nieuwe Gemeentesecretaris het op de rails gaat krijgen.

Tot slot, de communicatie. Wij zien en horen nog steeds dat er in de communicatie vanuit bestuur en organisatie vaak te wensen overlaat.

Wij hopen dat er in 2020 eindelijk een zichtbare en hoorbare verbeterslag zal zijn. Onze inwoners hebben recht op een heldere en duidelijke communicatie.

08-11-2019: behandeling begroting 2020

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Heusden 08-11-2019 08:25

Algemene beschouwing bij begroting 2020

Afgelopen weekend hebben we in onze gemeente 75 jaar bevrijding gevierd. De fractie Gemeentebelangen wil graag haar grote waardering uitspreken voor het college, maar vooral voor de vele vrijwilligers, die gezorgd hebben voor een mooie, gevarieerde en waardige viering. Een zeer geslaagd programma waar veel inwoners ook aan deelgenomen hebben. Kortom een groot succes.

Over naar de orde van deze dag: onze algemene beschouwing op de begroting. Allereerst de lokale lastendruk. De lokale lastendruk neemt in 2020 wederom toe. Voor een gemiddeld huishouden gaan de lasten van 663 euro in 2019 naar 696 euro in 2020, een stijging van bijna 5%. Die stijging komt vooral voor rekening van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De rioolheffing gaat omhoog met 6,4% waarvan 5% als gevolg van het vastgestelde Waterplan en 1,4% inflatie. Over dat laatste een vraag: vorig jaar werd er geen inflatiecorrectie toegepast en op onze vraag waarom niet kregen we toen als antwoord dat de inflatiecorrectie alleen wordt toegepast als de ontwikkeling van kosten en opbrengsten dat ook noodzakelijk maakt. Dit jaar wordt die inflatiecorrectie weer wel toegepast terwijl de opbrengsten toch aanzienlijk hoger zijn dan de kosten. Waarom dan dit jaar wel de inflatiecorrectie toegepast en vorig jaar niet? Graag een toelichting.

Ook de afvalstoffenheffing stijgt aanzienlijk en dan vooral het vastrecht. Inwoners gaan gemiddeld bijna 9% meer betalen. De afvalstoffenheffing zou kostendekkend moeten zijn maar de praktijk leert anders. Volgens de jaarrekeningen over 2017 en 2018 was de opbrengst resp. 600 en 700 duizend euro lager dan begroot. Voor 2019 valt nu al te voorzien dat er geen of nauwelijks geld overblijft om de negatieve egalisatiereserve aan te vullen en toch was daar wel ruim twee ton voor opgenomen. De kosten van de afvalinzameling en -verwerking waren redelijk conform de begroting, maar de opbrengsten dus een stuk lager. Gevolg: we moeten de egalisatiereserve nu aanvullen met ruim 1 miljoen euro om die weer op peil te krijgen. Wij denken met het college dat deze achterstand niet meer in te halen valt via de afvaltarieven. De doelstelling van kostendekkendheid wordt dus bij lange na niet gehaald. Vraag: welke garantie kan het college geven dat de nieuwe tarieven wel kostendekkend zullen zijn?

Het locatieonderzoek voor de brandweer in Drunen: de resultaten van dit onderzoek hebben ons verrast. Verhuizing naar een locatie in Dillenburg zou betekenen dat de aanrijtijden naar Drunen-west niet meer gehaald zouden kunnen worden en dus is men op zoek naar een andere locatie in het centrum van Drunen. Wij willen graag van het college vernemen wat de huidige stand van zaken is.

Het up to date houden van het fiets- en wandelroutenetwerk is een mooie doelstelling uit de begroting, maar heeft in de dagelijkse praktijk kennelijk niet de hoogste prioriteit. De voorbeelden die we genoemd hebben bij de technische vragen (onderhoud fietspad Zeedijk en onderhoud wandelroute) zouden moeten worden meegenomen bij het beheer van de openbare ruimte. Maar wij constateren dat dit bij genoemde voorbeelden niet gebeurt. De informatie bij het kunstwerk op de Zeedijk is niet of nauwelijks terug te vinden op de “halve zolen website”. Bij het kunstwerk staat wel een informatiebord met informatie over de Baardwijkse Overlaat en over de korenmolen; enige extra informatie over het kunstwerk moet toch geen probleem zijn?

Afronding Dillenburg en het recreatiepark. De aansluiting van het nieuwe fietspad op de Lipsstraat is gereed, een mooie en veilige nieuwe verbinding. Maar de situatie op de hoek Dillenburgstraat/Tiny de Munnikstraat roept wat ons betreft om maatregelen. Bij het afzetten en ophalen van leerlingen door ouders ontstaat er regelmatig een verkeerschaos, die ook de nodige onveilige situaties met zich meebrengt. Misschien biedt een stop- en parkeerverbod buiten de parkeervakken een oplossing; wij vinden in ieder geval dat een verkeersdeskundige daar nog eens goed naar moet kijken. Graag een reactie van het college hierop.

Ook bij het recreatiepark zijn er de nodige ontwikkelingen; er loopt een burgerinitiatief om van het park een multifunctioneel sport- en recreatiepark te maken. Wij volgen deze ontwikkeling met grote belangstelling. We willen ook graag aandacht voor de paden in het recreatiepark. De paden worden erg slecht, natuurlijk komt er geen intensief verkeer en in die zin hebben deze paden geen echte topprioriteit maar aan de andere kant moeten ze wel “heel en veilig” zijn en naar ons gevoel voldoen de paden niet overal aan dit criterium. Wij verzoeken uw college om dit aspect bij de verdere ontwikkelingen mee te nemen. Ook zouden wij graag zien dat de wandelbrug weer terugkomt in het park. Ooit toegezegd door een voormalig college, maar de kosten vormden toen een obstakel. Het fietsbruggetje in de Halvezolenlijn aan de Eindstraat wordt bij de aanleg van de SFR overbodig en kan mogelijk een rol spelen. Ook daar graag aandacht voor.

Tot slot, voorzitter. Bij RIB van 3 september jl. is de raad geïnformeerd over het feit dat er geen nieuwe geluidsschermen langs de A59 ter hoogte van de Veilingstraat zullen komen. Het maximaal haalbare met de nieuwe doelmatigheidsnormen is het aanbrengen van tweelaags ZOAB op dit deel van de A59. Voor de bewoners aan de Veilingstraat biedt dat een vermindering van de geluidsoverlast, maar de strook ZOAB reikt slechts tot iets voor het viaduct Wolfshoek. Dat betekent dat bewoners van de Wolfshoek en omgeving hoegenaamd niet profiteren van deze maatregel terwijl daar de overlast niet kleiner is. Wellicht is het mogelijk om met RWS te onderhandelen over het nog 100 à 200 meter doortrekken van de strook ZOAB. De gemeente zou dan de meerkosten voor haar rekening kunnen nemen. Wij willen in een motie het college de opdracht geven om een kosten-baten analyse te maken van een dergelijke maatregel. Want de kosten moeten acceptabel zijn en de maatregel moet ook een significant effect hebben.

Ingediende motie:

Motie ZOAB op de A59

De gemeenteraad van de gemeente Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van donderdag 7 november 2019,

Kennis genomen hebbende van de raadsinformatiebrief d.d. 3 september inzake het niet plaatsen van geluidsschermen op de A59 ter hoogte van de Veilingstraat in Elshout,

Overwegende dat,

er geen nieuwe geluidsschermen langs de A59 bij de Veilingstraat in Elshout zullen komen, maar dat RWS kiest voor het aanbrengen van tweelaags ZOAB asfalt, echter alleen voor een strook parallel aan de Veilingstraat;

dat bewoners van de Wolfshoek en directe omgeving hier niet of nauwelijks van profiteren terwijl de overlast toch niet minder is;

dat verlenging van de aan te brengen ZOAB-strook met 100 à 200 meter in oostelijke richting wellicht met geringe meerkosten te realiseren valt;

besluit het college opdracht te geven een kosten-baten analyse te maken waarbij duidelijk moet worden hoe groot die meerkosten zijn en wat het effect van een dergelijke maatregel zou zijn op de geluidsbelasting voor de woningen aan de Wolfshoek e.o.,

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

08-11-2019: Begroting 2020

Gemeentebelangen Gemeentebelangen CDA Heusden 08-11-2019 08:16

Begroting unaniem vastgesteld door raad

Gisteren (donderdag 7 november) was de gemeenteraad bijeen voor de jaarlijkse begrotingsvergadering. De vergadering begint traditioneel al om 17:00 uur met het uitspreken van de algemene beschouwingen, een beschouwing op de begroting maar wel met een beperkte spreektijd van 7,5 minuten. Op zich al een beetje vreemd dat je bij de belangrijkste vergaderingen zoals over begroting, voorjaarsnota en jaarrekening) een beperkte spreektijd krijgt, terwijl dat bij andere raadsvergaderingen niet het geval is. Maar dat terzijde. De beschouwing van onze fractie kunt u lezen bij het actuele nieuws op deze site.

Bij de bespreking van de begroting kunnen partijen moties indienen om aandacht te vragen voor bepaalde specifieke zaken of om het college een bepaalde opdracht mee te geven. Het college zal over het algemeen een (bij meerderheid) aangenomen motie ook uitvoeren, maar is dat wettelijk niet verplicht. Het college kan een motie om hem moverende redenen naast zich neer leggen, zoals dat heet, maar dat komt echter maar zelden voor.

In de vergadering gisteren kwamen 12 moties aan de orde. Tijdens de bespreking daarvan werd de helft hiervan alweer ingetrokken. Twee moties (allebei CDA) werden met overgrote meerderheid verworpen (alleen het CDA zelf stemde vóór) en vier moties werden uiteindelijk aangenomen, soms met meerderheid van stemmen, maar meestal unaniem.

Ook onze fractie heeft een motie ingediend en wel over het aanbrengen van ZOAB op de A59 ter hoogte van de Wolfshoek in Elshout. Enkele maanden terug heeft Rijkswaterstaat namelijk besloten om geen nieuwe geluidsschermen bij Elshout te plaatsen zoals jaren terug eigenlijk al was besloten. Maar op grond van nieuwe normen zoals die tegenwoordig gehanteerd worden was dat geen doelmatige oplossing. In onderhandeling met de gemeente is er uiteindelijk gekozen voor een andere oplossing, nl. tweelaags ZOAB-asfalt op de A59, maar dat geldt alleen voor het traject ter hoogte van de Veilingstraat (ten westen van het viaduct Wolfshoek). In een motie vragen wij het college om een kosten-baten analyse te maken van het doortrekken van die strook ZOAB enkele honderden meters naar het oosten zodat ook de bewoners van de Wolfshoek daarvan kunnen profiteren. Of dat ook inderdaad mogelijk is hangt af van de meerkosten en van het effect dat met deze maatregel bereikt zou kunnen worden. De motie werd met algemene stemmen aangenomen en dus gaan we ervan uit dat het college de motie gaat uitvoeren en dat er op korte termijn een kosten-baten analyse beschikbaar zal komen. Op dat moment kan de gemeenteraad een keuze maken over het al dan niet toepassen van deze maatregel.

Alle beschouwingen en moties kunt u nalezen op de website van de gemeente Heusden. En de begroting zelf. Die werd met algemene stemmen goedgekeurd.

Drunen, vrijdag 8 november 2019

Kees Musters

Gemeentebelangen accepteert verhoging afvalstoffenheffing voor inwoners niet.

Gemeentebelangen Gemeentebelangen D66 Pijnacker-Nootdorp 01-11-2019 09:26

Gemeentebelangen accepteert verhoging afvalstoffenheffing voor inwoners niet.

Posted on

De fractie van Gemeentebelangen vindt het onacceptabel dat inwoners moeten betalen voor de hogere kosten van het afvalverwerkingsbedrijf Avalex. Volgens de begroting 2020 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, die de gemeenteraad deze en volgende week behandelt, is er sprake van een verhoging van deze kosten met ongeveer 1 miljoen euro. Een groot deel van deze kosten had Avalex, en dus ook het college, kunnen voorzien. Het College wil deze hogere kosten verhalen op de inwoners, door de afvalstoffenheffing per huishouden in 2020 met 20% te verhogen. In het hoofdlijnenakkoord, dat aan het begin van deze raadsperiode door de politieke partijen en het college is opgesteld, is de afspraak gemaakt dat de lasten voor onze inwoners zouden dalen. Dit is hier dus duidelijk niet het geval. Dat de afvalstoffenheffing iets zou stijgen door inflatie is begrijpelijk, maar een stijging van rond de 60 euro per huishouden is onacceptabel, vindt Gemeentebelangen. Gemeentebelangen vraagt het College van Burgemeester en Wethouders daarom terug te gaan naar Avalex om deze verhoging ongedaan te maken. Avalex zou deze tegenvaller binnen zijn eigen budget moeten oplossen en niet domweg doorschuiven naar de aangesloten gemeenten. De inwoners was nota bene een daling van de belasting beloofd! Gemeentebelangen wil de stijging van de afvalstoffenheffing daarom uit de begroting halen. Mocht dat, om welke reden dan ook, niet lukken dan stemt Gemeentebelangen tegen deze begroting. De rechtsvorm van Avalex is een gemeenschappelijke regeling. Dat houdt in dat de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Delft, Rijswijk, Midden-Delfland en Leidschendam-Voorburg eigenaar zijn van dit bedrijf. Wethouders van die gemeenten vormen samen het bestuur. Namens onze gemeente zit wethouder Hennevanger (D66) in het bestuur.

Dit bericht is gepost in Laatste nieuws. Bookmark de link.

Geen steun Gemeentebelangen voor starterslening

Inbreng fractievoorzitter Ina Mantjes bij de begrotingsbehandeling 2020 op 5 november 2019

01-11-2019: Afvalbeleid

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Heusden 01-11-2019 09:19

Vastrecht Afvalstoffenheffing fors omhoog in 2020

Volgende week is de gemeenteraad Heusden weer toe aan de jaarlijkse begrotingsvergadering: de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting worden komende donderdag vastgesteld. Belangrijk onderdeel voor onze inwoners: de lokale lastendruk. De van oudsher belangrijkste gemeentelijke belasting is de onroerende zaakbelasting (OZB) alhoewel die in omvang al bijna wordt ingehaald door zowel afvalstoffenheffing als rioolrecht. Wat de OZB betreft, de tarieven voor 2020 worden zodanig vastgesteld dat de totale opbrengst OZB voor de gemeente alleen wordt verhoogd met de inflatie van 1,4%. Omdat de te betalen OZB ook afhankelijk is van de waarde van de woning kan dat voor individuele inwoners nog wel eens variëren. Maar voor de gemiddelde inwoner blijft die OZB dus in reële zin precies gelijk.

Dat kan niet gezegd worden van de tarieven voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Het tarief voor de rioolheffing gaat van 173 naar 184 euro (stijging met 6,8%). Deze stijging is een direct gevolg van de vaststelling van het Waterplan enkele jaren terug, waarin het beleid voor de komende jaren is vastgesteld. Nieuwe milieumaatregelen in het kader van klimaatbeleid zoals het aanleggen van waterbergingen, aanleggen van gescheiden riolen en het afkoppelen van bestaande woningen vragen enorme investeringen die inwoners via de rioolheffing moeten ophoesten. In principe wordt gestreefd naar een kostendekkende heffing; in Heusden is er echter voor gekozen om een spaarsysteem te hanteren zodat we hele grote stijgingen in de toekomst kunnen voorkomen.

De afvalstoffenheffing is een verhaal apart. Het invoeren van het omgekeerd inzamelen in 2017 heeft geleid tot invoering van nieuwe tarieven, zoals inworptarieven voor de ondergronds containers voor het restafval en met ingang van 2019 ledigingstarieven voor de GFT en voor de PMD-containers. Daarnaast moet per adres nog een vastrecht betaald worden. Veel inwoners hebben de indruk dat er voor de afvalstoffenheffing steeds meer betaald moet worden. Toch durf ik de stelling aan dat inwoners in de afgelopen jaren veel minder betaald hebben dan voorheen. Dat kun je niet zien aan de begrotingscijfers van de afgelopen jaren, maar wel aan de cijfers uit de achtereenvolgende jaarrekeningen. Ik zal u niet vermoeien met al dat cijfermateriaal, maar de kosten van de afvalinzameling en -verwerking zijn in de jaren tot en met 2019 nauweljks gestegen, afgezien van 2017 toen het omgekeerd inzamelen werd ingevoerd. Maar de opbrengsten van de afvalstoffenheffing (dus het bedrag dat door onze inwoners werd betaald) lag in de jaren 2017 en in 2018 veel en veel lager dan begroot. De opbrengst in 2017 lag ruim 6 ton onder de begroting en ook in 2018 kwam de gemeente bijna 7 ton tekort. Oorzaak: de scheiding van GFT en PMD van restafval was veel succesvoller dan verwacht. Inwoners van Heusden leverden zo weinig restafval aan, dat de opbrengst van de inworptarieven veel lager uitviel dan begroot. Op zich natuurlijk goed voor het milieubeleid, maar voor de inkomsten van de gemeente desastreus. Het betekent echter ook dat inwoners in deze jaren veel minder heffing betaalden dan in de begroting was voorzien. Was de opbrengst afvalstoffenheffing in 2016 nog 3,2 miljoen, in 2017 daalde dat bedrag naar 3,1 miljoen en in 2018 naar 2,7 miljoen. Een lastenverlichting dus. Gevolg van een en ander is dat de afvalstoffenheffing al enkele jaren niet meer kostendekkend is en dat er dus veel geld bij moet. Of in begrotingstaal: de egalisatiereserve afvalstoffenheffing is zwaar negatief. De gemeente moet deze reserve vanuit de Algemene Reserve aanvullen met ruim één miljoen euro.

Voor 2019 moeten we de analyse van de cijfers nog even afwachten. Eerste conclusie is wel dat de ledigingstarieven voor de GFT en PMD containers ongeveer kostendekkend zijn voor wat de inzamelkosten betreft. Voor volgend jaar is al duidelijk dat de verwerkingskosten sterk zullen stijgen en dat de landelijke bijdrage uit het afvalfonds stevig zal dalen. Om de zaak dan toch in evenwicht te houden moet de opbrengst aanzienlijk stijgen en dat betekent een stijging van het vastrecht. Gemiddeld gaat een huishouden voor het afval in 2020 ruim 200 euro per jaar betalen, d.i. 16 euro per jaar méér dan in 2019. De overige tarieven blijven in 2020 gelijk. Alleen de tarieven voor de milieustraat worden iets verhoogd van 0,14 naar 0,15 euro per kg. Het starttarief op de milieustraat gaat van 2,40 naar 2,50. De totale opbrengst van de afvalstoffenheffing komt volgens de begroting 2020 nu uit op bijna 3,9 miljoen en is daarmee precies kostendekkend. Maar de grote vraag is gelet op ervaringen in de afgelopen jaren of die opbrengst en kosten (en dan met name de opbrengsten) ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.

Drunen, vrijdag 1 november 2019

Kees Musters

30-10-2019: Terugblik Raadsvergadering 29 oktober

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Heusden 30-10-2019 10:50

Plan tegen eenzaamheid unaniem goedgekeurd

Dinsdag 29 oktober is er een raadsvergadering met een beperkte agenda. De beleidsnota Plan tegen eenzaamheid is aan de orde. Het college krijgt een werkbudget van 100.000 euro beschikbaar voor twee jaren om initiatieven voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen, maar vooral ook onder jongeren te faciliteren. De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel. Zo ook met het raadsvoorstel Naar een economische agenda 2020-2023. Hierin wordt beschreven hoe het college naar een nieuwe economische agenda wil toewerken, in overleg met diverse betrokkenen zoals bedrijven, winkelcentra e.d. Vooral over de leegstand in de winkelkern Drunen wordt gesproken.

e

Herziening Exploitatieplan Geerpark is eigenlijk een heel technisch stuk dat elk jaar weer wordt opgemaakt om het kostenverhaal op enkele projectontwikkelaars mogelijk te maken. Maar de discussie gaat eigenlijk alleen maar over de verkeersafwikkeling, met name de ontsluiting op de Tuinbouwweg en op de Abt van Engelenlaan. Een motie om met spoed ene onderzoek te doen naar een veilige ontsluiting wordt bijna unaniem aangenomen. Alleen Heusden Transparant stemde tegen. Met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van scholen in Oudheusden zijn de belangrijkste agendapunten wel genoemd. Een relatief korte vergadering waarbij de burgemeester ook nog ontheffing voor een jaar kreeg om in Heusden te wonen; de burgemeester kan dus verder op zoek naar nieuwe huisvesting.

Dinsdag 29 oktober is er een raadsvergadering met een beperkte agenda. De beleidsnota Plan tegen eenzaamheid is aan de orde. Het college krijgt een werkbudget van 100.000 euro beschikbaar voor twee jaren om initiatieven voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen, maar vooral ook onder jongeren te faciliteren. De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel. Zo ook met het raadsvoorstel Naar een economische agenda 2020-2023. Hierin wordt beschreven hoe het college naar een nieuwe economische agenda wil toewerken, in overleg met diverse betrokkenen zoals bedrijven, winkelcentra e.d. Vooral over de leegstand in de winkelkern Drunen wordt gesproken.

e

Herziening Exploitatieplan Geerpark is eigenlijk een heel technisch stuk dat elk jaar weer wordt opgemaakt om het kostenverhaal op enkele projectontwikkelaars mogelijk te maken. Maar de discussie gaat eigenlijk alleen maar over de verkeersafwikkeling, met name de ontsluiting op de Tuinbouwweg en op de Abt van Engelenlaan. Een motie om met spoed ene onderzoek te doen naar een veilige ontsluiting wordt bijna unaniem aangenomen. Alleen Heusden Transparant stemde tegen. Met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van scholen in Oudheusden zijn de belangrijkste agendapunten wel genoemd. Een relatief korte vergadering waarbij de burgemeester ook nog ontheffing voor een jaar kreeg om in Heusden te wonen; de burgemeester kan dus verder op zoek naar nieuwe huisvesting.

25-10-2019: Milieubeleid

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Heusden 25-10-2019 07:08

Een uitspraak van de Raad van State over de wijze waarop in Nederland wordt omgegaan met stikstofproblematiek heeft vergaande gevolgen. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voldoet volgens de Raad van State niet aan Europese wetgeving. De gevolgen van deze uitspraak zijn ingrijpend: de commissie Remkes heeft in een eerste rapport al aangegeven dat er forse maatregelen nodig zijn in de landbouwsector, bij het verkeer en bij de vergunningverlening in de bouw die inmiddels helemaal stil is komen te liggen.

Daarmee staat de stikstofproblematiek momenteel volop in de belangstelling; dagelijks zijn er wel weer nieuwe berichten. Meest prominent waren de afgelopen week wel de boerendemonstraties. Grote colonnes tractoren trokken de afgelopen weken over de snelwegen en veroorzaakten daarmee kilometerslange files. Opvallend genoeg reageerden veel mensen toch nog positief over de acties van de boeren; wat dat betreft kunnen de boeren wel op enige sympathie rekenen. En terecht want de problemen met de stikstof kunnen dan wel voor het overgrote deel veroorzaakt worden door de landbouwsector, dat wil niet zeggen dat individuele boeren daar de dupe van moeten zijn. Boeren zijn in de afgelopen decennia min of meer gedwongen hun bedrijfsvoering te “moderniseren” maar de nadelige gevolgen daarvan voor natuur (b.v. stikstof) en volksgezondheid (b.v. Q-koorts) zijn te lang genegeerd. Dat ligt niet aan individuele boeren, dat ligt aan het landbouwbeleid in Nederland en als we de gevolgen daarvan willen bestrijden, dan moet dat voor rekening van de gehele samenleving en niet ten koste van individuele boeren. Overigens is de stikstofdepositie in de afgelopen jaren al behoorlijk gedaald (zie bovenstaande grafiek), maar kennelijk nog niet voldoende.

Net alleen de boeren protesteren, ook de bouwsector komt op voor haar belangen. Want de vergunningverlening voor nieuwe bouwprojecten ligt stil met als gevolg dat veel bouwbedrijven nu al in de problemen komen. Deze week kregen we als gemeenteraad een brandbrief van diverse organisaties in de bouwwereld. Volgens die brief worden nu al 950 projecten direct geraakt waarvan 650 woningbouwprojecten. Het gaat daarbij om ruim 24.000 nieuwbouwwoningen waarvan de bouw is uitgesteld en mogelijk wordt afgesteld. Woningen waaraan, gelet op de spanning op de woningmarkt, grote behoefte is. Daarbij komt ook nog dat er 27.000 banen in de bouw op de tocht staan. En dat allemaal terwijl de bijdrage van de bouw aan de stikstofproblematiek minimaal is, aldus Bouwend Nederland. Als je naar de grafiekjes kijkt die de organisatie in haar brandbrief opneemt, dan kun je inderdaad stellen dat de bouwsector minimaal bijdraagt aan de stikstofproblematiek en dat de genoemde gevolgen buiten elke proportie zijn.

Ook in onze gemeente hebben we met deze problematiek te maken. Bijna dagelijks krijgen we als raadsleden vragen hierover, soms over het al dan niet doorgaan van bouwprojecten zoals de bouw van 40 woningen aan de Von Suppéstraat in Drunen of de woningbouw in het Geerpark. Maar vooral over de voortgang in het GOL-project, want begin 2020 zou toch de uitvoering van de GOL-plannen moeten beginnen en hoe staat het nou daarmee? Deze week kregen we nog een brief van bewoners van de Vijfhoeven in Vlijmen. Welnu, die nieuwbouw van woningen kan volgens de laatste inzichten gewoon doorgaan; wethouder Van Bokhoven gaf in de laatste raadsvergadering aan hier geen problemen te verwachten. Over het GOL-project is nog geen zekerheid te geven. Er wordt momenteel gewerkt aan de aanbestedingsprocedure, maar eerst zullen er toch een paar andere zaken afgewerkt moeten worden. Op de eerste plaats loopt de beroepsprocedure bij de Raad van State; die procedure zou in de loop van dit kwartaal tot een uitspraak moeten leiden. Hoe de Raad van State reageert op de ingediende bezwaren zullen we op zeer korte termijn dus gaan horen en dan is het vervolgens de vraag hoe om te gaan met de stikstofproblematiek. Of gaat de Raad van State de procedure opschorten totdat die stikstofproblemen zijn opgelost. Vooralsnog moeten we rekening houden met een aanzienlijke vertraging bij de verdere uitvoering van het project, te meer omdat er inmiddels nog een extra probleem is bijgekomen, de PFAS-problemen waarbij grondverplaatsing gebonden wordt aan zeer strenge regelgeving.

Drunen, vrijdag 25 oktober 2019

Kees Musters

Geen steun Gemeentebelangen voor starterslening

Gemeentebelangen Gemeentebelangen CDA Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp 18-10-2019 16:19

Geen steun Gemeentebelangen voor starterslening

Posted on

Tijdens de vorige raadsvergadering eindigde een amendement van het CDA om de starterslening te verhoging met een staking van de stemmen, 15 voor en 15 tegen. Tijdens deze raadsvergadering van 17 oktober 2019 moest er opnieuw over dit amendement worden gestemd en was de stemverhouding 14-14. Dat betekende volgens de reglementen dat het amendement was verworpen. Het voorstel over de starterslening werd aangenomen met alleen de stemmen van Gemeentebelangen en de Partij voor de Dieren tegen. Gemeentebelangen is van mening dat de gemeente geen bank is en zich ook niet zo dient te gedragen.

Dit bericht is gepost in Laatste nieuws. Bookmark de link.

Tegen Verordening duurzaamheidslening gestemd

Gemeentebelangen accepteert verhoging afvalstoffenheffing voor inwoners niet.

Tegen Verordening duurzaamheidslening gestemd

Gemeentebelangen Gemeentebelangen VVD Pijnacker-Nootdorp 18-10-2019 16:16

Tegen Verordening duurzaamheidslening gestemd

Posted on

De verordening duurzaamheidslening werd in de raad aangenomen. Alleen Gemeentebelangen en VVD stemden tegen. Ook hier is Gemeentebelangen wederom van mening dat de gemeente geen bank is. Fractielid Bernard Minderhoud gaf een stemverklaring waarbij hij aangaf tegen het voorstel te zijn, we zijn ook tegen een starterslening, de gemeente is geen bank en de fractie vindt dit geen overheidstaak. Tevens merkte hij op dat de gemeente slechtere voorwaarden biedt dan een bank.

Dit bericht is gepost in Laatste nieuws. Bookmark de link.

Kom 29 oktober naar de begrotingsmarkt!

Geen steun Gemeentebelangen voor starterslening