Nieuws van politieke partijen over Partij van de Arbeid/GROENLINKS inzichtelijk

301 documenten

Programmabegroting 2020-2023

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS D66 Zeewolde 14-11-2019 15:56

Zoals ieder jaar stellen wij tegen het eind van het jaar de begroting vast. Waarin opgenomen de financiële middelen om de wettelijke taken en het voorgenomen beleid te kunnen uitvoeren.

Wij zijn behoorlijk kritisch over deze programmabegroting, over zowel het verloop van het proces, als de inhoud. En ja, de begroting is uiteindelijk sluitend gekregen. Dat lijkt mooi en is ook noodzakelijk, alleen moet je niet vragen hoe.

Een herbeoordeling van stelposten, verlagen interne kosten, financiële ruimte uit het subsidieplafond gehaald en dan nog een nog niet gerealiseerde taakstelling door de transformatie binnen het sociaal domein. Een zogenaamd voordeel dat moet oplopen van 2,4 miljoen in 2020 naar 2,9 miljoen in latere jaren.

Met name met betrekking tot de zogenaamde transformatie binnen het sociaal domein hebben wij grote zorgen of hiermee die besparing gehaald gaat worden en of deze wel realistisch is. Maar vooral, wat gaat dat betekenen voor onze inwoners? Heeft dit gevolgen voor de mensen die zorg nodig hebben? Gaat het betekenen dat wij als gemeente minder zorg gaan bieden om die besparing te bewerkstelligen?

Daarom hebben wij aan het college de toezegging gevraagd om op korte termijn te komen met een plan van aanpak. Hoe gaat we dit realiseren en wat zijn vooral de gevolgen? Dit dient op korte termijn inzichtelijk te worden. En welke keuzes gaan we daarbij maken?

Tenslotte hebben wij als raad budgetrecht en deze begroting voldoet volgens ons niet aan dat budgetrecht van de raad. Wij bedoelen daarmee het proces van totstandkoming van deze begroting en de omvang van de vele aannames en risico’s. Dat baart ons grote zorgen.

Duidelijk is dat de begroting sluitend is voor dit moment. Wij zullen onze financiële situatie nauwgezet en kritisch blijven volgen.

Om die reden hebben wij samen met de andere oppositiepartijen: Zeewolde Liberaal, D66 en Burgerbelangen een stemverklaring afgelegd waarin wij op korte termijn een stevige discussie willen over hoe wij in de nabije toekomst met de financiering van het sociaal domein willen omgaan.

Realisatie Zonnepark Groenewoudseweg

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS GroenLinks PvdA Zeewolde 14-11-2019 15:43

Om tot de realisering van het Zonnepark aan de Groenewoudseweg te komen was een verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad. De eerste stap naar de realisering van het zonnepark.

Voor de PvdA/GroenLinks was dit onderwerp een flink dilemma. Met kort gezegd aan de ene kant het belang van onze natuur en aan de andere kant de noodzaak tot het nemen van duurzame maatregelen in Zeewolde. Staatsbosbeheer heeft de afgelopen tijd gezocht naar passende oplossingen voor dit gebied, echter is het niet gelukt geschikte gegadigden te vinden die voldeden aan de voorwaarden.

En nu ligt dit creatief plan tot het realiseren van een Zonnepark voor. Een plan dat, mits wij een verklaring van geen bedenkingen afgeven, past in dit gebied. Wat voor ons van belang is, is dat het plan past binnen de ecologische en recreatieve waarde van dit gebied. Naast het feit dat wij het belangrijk vinden dat inwoners moeten kunnen participeren in het plan. Ook dat zorgt voor draagvlak in Zeewolde.

Want natuurlijk hebben wij oog voor alle media-aandacht van de afgelopen twee weken, de weerstand van vele inwoners, dat een zonnepark gerealiseerd gaat worden in het bos. Echter is op dat stuk grond geen sprake van bos, laat staan van de kap van bomen.

Draagvlak vinden wij belangrijk. Dat moet er zijn en dat kunnen wij ook bereiken. Dit plan draagt bij aan ons vastgestelde beleid om op 70 ha. geen landbouwgrond te voorzien in zonneparken. Wij vinden het belangrijk dat SBB aangeeft dat met de inkomsten bos gegenereerd kan worden, het park in zijn geheel opgeleverd zal worden, inclusief die natuur en recreatieve elementen en de netbeheerder aangeeft de stroom te kunnen transporteren tegen de tijd dat het park gebouwd wordt.

Dat zijn de argumenten waarom wij positief staan in de realisatie van het zonnepark. Het plan is uniek in Nederland voor wat betreft de integratie van doelen op het gebied van natuur, recreatie en energietransitie en wij hopen dat Zeewolde een mooi voorbeeld kan worden in Nederland. Iets waar we uiteindelijk allemaal trots op kunnen zijn.

UITNODIGING: Vrouwen in de politiek

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zeewolde 03-10-2019 11:35

We zijn inmiddels 100 jaar verder en nog steeds zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in politieke functies. Hoe komt dat? Waarom is het belangrijk dat wij vrouwen actief worden? Wij bevelen het van harte aan en hebben daarom een mooie avond georganiseerd. Een leuke avond met een frisse blik op de politiek. Die dialoog willen wij graag met iedereen aangaan! Bent u er ook bij?

Raad september 2019

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS GroenLinks PvdA Zeewolde 02-10-2019 10:04

Deze maand zijn we na het zomerreces weer volop aan de slag gegaan met mooie projecten en ideeën. Diverse bijeenkomsten vonden plaats, waarbij we bijgepraat werden over organisatieontwikkeling van de ambtelijke organisatie, sportnota, een geluidswandeling door het centrum, de start van de werkgroep sociaal domein, bezuinigingen en toekomstvisie. De diverse onderwerpen komen later dit jaar weer aan de orde in de commissies en raadsvergaderingen.

26 September 2019 was de eerste vergadering van de raad met de volgende onderwerpen:

We hebben de Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland vastgesteld. Het formele startsein van de provincie waarin opgenomen de doelstelling uiterlijk in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 90% te reduceren. Een fikse opgave, ondanks dat wij een relatief jong dorp zijn met moderne huisvestingsvoorzieningen, windmolens, enz. en dus best een voorsprong hebben. Als PvdA/GroenLinks staan wij positief in deze veranderingen. Waarbij wij wel duidelijk hebben meegegeven wel realistisch te blijven. Inwoners moeten mee kunnen doen, ook mensen met een kleine beurs. Wij moeten dus goed rekening houden met het feit dat ook mensen met minder financiële mogelijkheden mee kunnen doen aan energiebesparingsprojecten, zoals zonnepanelen op huurhuizen, het isoleren van huizen.

Verder is een mooie start gemaakt met een Energieloket, gesitueerd in het Ravelijn. Binnenkort is de opening hiervan. Dat loket moet onze inwoners onafhankelijk gaan inspireren en informeren over het nemen van verduurzamingsmaatregelen in de woning. Daarnaast is een nieuwe Verordening Duurzaamheidslening vastgesteld. Met deze nieuwe verordening is meer ruimte gecreëerd om te komen tot meer energiebesparingen en vooral ook meer zonnepanelen op daken. De regels zijn zodanig verbreed dat nu ook mensen met een nieuwere woning in aanmerking kunnen komen voor een SVN lening (= een lening waarbij u via de gemeente een betaalbare lening voor uw woning kunt afsluiten voor duurzame maatregelen).

Het laatste onderwerp was de vaststelling van de Zomernota 2019. Een financiële tussenstand van ons huishoudboekje, waarin de uitkomsten van de meicirculaire van het Ministerie en overlopende budgetten zijn verwerkt. Naast een stukje financiële compensatie voor de tekorten in het sociaal domein. In totaal hebben we nu voor specifiek het sociaal domein een mooie buffer voor tegenvallers van ruim € 3 miljoen. Voor dit moment in ieder geval goed nieuws, maar het is nog veel te vroeg om te juichen. Daarnaast konden wij constateren dat er nog heel wat plannen op de rol van het college staan om uit te voeren in 2020. En wij gaan ervanuit dat die plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden en volgen dit nauwgezet. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen!

125 jaar geleden werd de SDAP ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS PvdA Zaltbommel 26-08-2019 12:52

125 jaar geleden werd de SDAP opgericht in Zwolle, nu heeft de PvdA twee voorzitters uit Zwolle. Toeval? Nelleke Vedelaar (PvdA) en Jesse Koops (JS) doen hun verhaal in een dubbelinterview 👇

We vieren vandaag 125 jaar ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 26-08-2019 07:36

We vieren vandaag 125 jaar sociaaldemocratie! 🌹 "De behoefte aan bescherming van arbeiders, aan inspraak, die is er nog steeds". Lodewijk Asscher over het ontstaan van de sociaaldemocratie, de geschiedenis van de partij en het komende politieke jaar 👇

"We legden een verbinding tussen ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 22-08-2019 18:00

"We legden een verbinding tussen jonge mensen en de oudere generatie." Wim Meijer deed met Nieuw Links in de jaren '70 hetzelfde als Ugbaad Kilincci tegenwoordig in Emmen: mensen bereiken en verbinden. Bekijk alle portretten ter ere van 125 jaar sociaaldemocratie 👉bit.ly/portretten-125-jaar-socdem

"Het dagelijks leven is zeker ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 22-08-2019 13:19

"Het dagelijks leven is zeker duurder geworden. Energie, huur, de boodschappen door de btw-verhoging." Kom 7 september naar onze Armoede Manifestatie met Gijs van Dijk. Meld je gratis aan 👉 bit.ly/Armoede-Manifestatie

De schoolvakanties zijn bijna ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 20-08-2019 14:10

De schoolvakanties zijn bijna voorbij, maar het lerarentekort nog lang niet. Wij steunen de oproep van de onderwijsvakbond: investeer meer in het onderwijs 🙌🏼

Waarom Hetty Niemeijer een ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 15-08-2019 18:00

Waarom Hetty Niemeijer een abortuskliniek bezette? "Omdat wij vonden dat mensen het recht hadden dat zelf te beslissen." 🙌🏼 De sociaaldemocratie in Nederland bestaat 125 jaar! Daarom gaan we in gesprek met ervaren én nieuwe PvdA’ers. Vandaag PvdA'er van het eerste uur Hetty Niemeijer en haar kleinzoon Martijn van Moock. Bekijk de hele aflevering hier 👉bit.ly/Hetty-en-Martijn