Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

101 documenten

‘Niet terug naar het oude normaal!’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-09-2020 00:00

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand opgeroepen tot een kanteling van het beleid. In plaats van terug te keren naar het oude normaal, moet de coronacrisis volgens Ouwehand als kans aangepakt worden om een einde te maken aan de eenzijdige focus op economische groei. “We hebben onszelf lang onaantastbaar gewaand en consumeerden alsof het allemaal niet op kon. De aarde kreeg steeds meer te lijden onder de groeiende vraag naar grondstoffen. Maar inmiddels staat er echt iets te veranderen,” legt Ouwehand uit. “Het bewustzijn over onze omgang met de aarde en de nadelen van de focus op geld groeide. En toen kwam de coronacrisis. Een vreselijke ziekte, maar wel een die ons wakker heeft geschud: de belangrijkste dingen in ons leven zijn het contact met onze dierbaren, onze gezondheid en een schone leefomgeving. We kunnen niet meer terug naar het oude normaal.” “Tijden veranderen, we leven in de roaring twenties. Jongeren gaan massaal de straat op om actie te eisen voor hun toekomst, actie tegen de klimaatcrisis. Het tijdperk van het glasharde neoliberalisme, van de verwoestende vrijhandelsverdragen, is ten einde. Keynes zei: de moeilijkheid is niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude reflexen. Zoals de reflex van dit kabinet om altijd maar weer te kiezen voor de belangen van de industrie, voor de belangen van de veevoerindustrie en de intensieve landbouw en de belangen van de luchtvaart. Daar moeten we vanaf. Het is tijd voor fundamenteel andere keuzes.” Nieuwsgierig geworden? Lees hier de volledige bijdrage van Esther Ouwehand aan de Algemene Politieke Beschouwingen van 2020, of bekijk de video:

“Actie van Noord-Brabant voorbarig en zeer oncollegiaal.”

PvdA PvdA D66 CDA ChristenUnie GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Gelderland 05-04-2020 09:39

Afgelopen dagen kwam de provincie Noord-Brabant in het nieuws. De provincie heeft een aantal boerenbedrijven buiten de eigen provinciegrenzen gekocht. Omdat het extern salderen van stikstof nog niet helemaal mogelijk is kan deze stap effect hebben op de gebiedsgerichte plannen die wij in Gelderland aan het opzetten zijn. Om duidelijkheid te krijgen heeft de PvdA samen met bijna alle andere partijen in de Gelderse Provinciale Staten schriftelijke vragen gesteld. Bijna alle andere partijen; de PVV, SP en Partij voor de Dieren doen helaas niet mee.

In de luwte van de coronacrisis gaat het politieke werk gewoon door. Je zou bijna vergeten dat we de afgelopen maanden met een andere crisis bezig waren. De stikstofcrisis zoals deze bekend is geworden. Ik noem het zelf liever de natuurcrisis. Sinds een klein jaar vindt er voortdurend overleg plaats over het reduceren van stikstof, hoeveel mollen depositie er per hexagoon natuurgebied plaats vinden, beheerplannen, herstelmaatregelen, in- en extern salderen, stikstofbanken en meer van dat soort vakjargon waar menig Nederlander weinig van begrijpt.

Ik wil graag nadenken over het doel van de aanpak. Dat is de natuur. Of beter gezegd: natuurherstel. Stel je voor: om de dag moet je je autoruit schoonmaken in de zomer omdat er zo veel insecten op vastgeplakt zitten. Op Teletekstpagina 101 staat met chocoladeletters: GROTE IJSVOGELVLINDER TERUG IN NL. Op de Veluwe moet je goed oppassen voor al het opwaaiende stuifzand, er is balans tussen landbouw en natuur en werken we allemaal samen voor een mooi Gelderland.

“Ik wil graag nadenken over het doel van de aanpak. Dat is de natuur. Of beter gezegd: natuurherstel.”

Om daar te kunnen komen moeten vele systemen veranderen en moeten er discussies gevoerd worden over al die dingen die ik in de eerste alinea genoemd heb. En om resultaten hierop te kunnen halen zullen we hier samen over in gesprek moeten blijven gaan. Het Rijk, provincies, gemeenten, boeren, natuurorganisaties, industrie, bouwers, infra, logistiek en vele anderen. Iedereen moet meedoen en iedereen moet ook gaan beseffen dat het niet meer om alleen het belang van jouw groep gaat, het gaat er om dat iedereen gaat bijdragen aan natuurherstel. Zoals Johan Remkes het in zijn eerste rapport al verwoordde: Niet Alles Kan. En daar waar dingen niet meer kunnen moeten rijk en provincie klaar staan met alternatieven en financiële tegemoetkoming.

Juist daarom is de actie van de provincie Noord-Brabant ook zo lastig uit te leggen en nog moeilijker te verdedigen. De provincie heeft buiten haar eigen provinciegrenzen boerenbedrijven aangekocht om de stikstofruimte die daar vrij komt in te kunnen zetten voor de realisatie van een bedrijventerrein. Dit is veel te voorbarig, zeer oncollegiaal en juridisch onmogelijk op dit moment. Om meer duidelijkheid te krijgen over deze actie en de effecten hiervan op Gelderland en het proces in het algemeen hebben we samen met een aantal andere partijen schriftelijke vragen gesteld.

“De actie van de provincie Noord-Brabant is lastig uit te leggen en nog moeilijker te verdedigen.”

De vragen die wij samen met de VVD, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, D66, Forum voor Democratie, 50Plus en de SGP hebben gesteld luiden als volgt:

1. Hoe beoordeelt het College van Gedeputeerde Staten de gang van zaken in Noord-Brabant met betrekking tot het opkopen van boerderijen in andere provincies?2. Welke gevolgen heeft deze kwestie voor de samenwerking en inhoudelijke inbreng van Gedeputeerde Staten met het Rijk en de andere provincies? 3. Welke gevolgen heeft de ‘methode-Brabant’ voor de Gelderse gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek? 4. Op welke manier borgt het College van Gedeputeerde Staten dat de relatie met de verschillende betrokken sectoren in de ontwikkeling van de gebiedsgerichte aanpak hierdoor niet wordt geschaad? 5. Welke uitgangspunten hanteert het College van Gedeputeerde Staten bij het opstellen van voorwaarden met betrekking tot extern salderen met stikstofruimte? 6. Bent u bereid om Provinciale Staten te informeren over de ontwikkelingen rond de totstandkoming van de stikstofregels?

Ik houd jullie op de hoogte wanneer wij een antwoord hebben; wordt vervolgd!

Het bericht “Actie van Noord-Brabant voorbarig en zeer oncollegiaal.” verscheen eerst op PvdA Gelderland.

Partij voor de Dieren voert verzet aan tegen handelsdeal Thailand

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren CDA Nederland 21-11-2019 00:00

Op initiatief van de Partij voor de Dieren heeft een groot deel van de oppositie zich tegen een vrijhandelsverdrag met Thailand gekeerd. Als de Europese Commissie en Thailand tot een akkoord komen, worden de Europese grenzen wagenwijd opengezet voor Thais plofkippenvlees. Thailand is nu al de grootste exporteur van kippenvlees naar de Europese Unie, groter dan Brazilië. Fractievoorzitter Esther Ouwehand is blij met het groeiende verzet tegen de vrijhandelsdeal met Thailand. “Wat bijna niemand weet, is dat Thailand wereldwijd de grootste exporteur van kippenvlees naar de Europese markt is. Thailand exporteert meer kippenvlees dan Brazilië en heel veel meer dan Oekraïne. Het is onbestaanbaar dat Nederland naar kringlooplandbouw toe wil, maar ondertussen de grenzen wagenwijd openzet voor spotgoedkope Thaise plofkippen.” In het debat over een handelsdeal met Thailand botste de Partij voor de Dieren met het CDA. Op de vraag van Ouwehand of het CDA zich zal verzetten tegen het zoveelste vrijhandelsverdrag dat de Europese landbouw verder onder druk zet, antwoordde CDA-woordvoerder Amhaouch dat het CDA het verdrag “op zich af laat komen.” Voor Ouwehand is de opstelling van Amhaouch het zoveelste bewijs dat het CDA in de Kamer iets anders zegt dan daarbuiten. “Het is onbegrijpelijk dat een zelfbenoemde boerenpartij als het CDA opnieuw stilzwijgend dreigt in te stemmen met een nieuw verdrag dat de Europese landbouw ondermijnt. De Partij voor de Dieren zal dit verdrag niet op ons af laten komen en ons hiertegen blijven verzetten.”

Statendebat over stikstof legt coalitieverschillen bloot

D66 D66 CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Overijssel 18-10-2019 12:30

Woensdag 16 oktober is een bijna 5 uur durend debat gevoerd in onze Staten, met 150 boeren op de tribune en veel trekkers buiten. Het ging natuurlijk over stikstof, de toekomst van de landbouw, de bestuurlijke koerswijzigingen en de emoties die hierbij vrij zijn gekomen. Het resultaat? De onduidelijkheid over wat er in een half uur overleg tussen de gedeputeerde en de afvaardiging van de boeren is gebeurd blijft bestaan. Of het college zich zal voegen in nieuwe, landelijk te maken afspraken tussen kabinet en alle provincies? De gedeputeerde zegt geen volmondig ja; hij sprak wel de intentie uit maar ook de optie om zelf Overijsselse regels uit te vaardigen blijft bestaan. Inmiddels is op 17 oktober door de minister duidelijk gemaakt dat er tot 1 december nieuwe afspraken tussen Rijk en Provincies zullen komen.

Verschillen

Opvallend waren de verschillen tussen CU ten opzichte van CDA en VVD  enerzijds en anderzijds ook de uitzonderlijke pro-boeren opstelling van PVV en Forum. Die ontkennen volstrekt dat er een probleem is, geheel passend bij hun landelijke koers. Tenslotte viel ook de gehele afwezigheid van de PvdA in het debat op. Het leek erop dat men in de PvdA fractie ook ongelukkig was met hoe het allemaal was verlopen. CU en PvdA leken tegenover de CDA en VVD fracties te staan. En de ooit zo nette SGP fractie trok, sinds ze een gedeputeerde hebben die over landbouw gaat, fel van leer door onbehoorlijke opmerkingen naar D66, SP, de PvdD en GL . De verdeeldheid was groot. De emoties waren voelbaar.

Als fractie hebben we in het debat verschillen bloot gelegd. De bestuurlijke koerswijziging van de SGP gedeputeerde en het voltallige College hebben we publiek verwoord en zo voor iedereen zichtbaar gemaakt. We hebben vastgehouden aan de ambitie de stikstofdepositie fors te beperken en ook de reductie van de veestapel als middel benoemd. En we hebben in onze bijdragen in de Staten een krachtige stem gegeven aan kwetsbare natuur. Onze koers voor de toekomst van de landbouw in Nederland blijft: we willen de staat van de natuur versterken en de landbouw zal haar uitstoot van stikstof (die neerslaat in kwetsbare natuur) fors moeten beperken. Er is geen keus!

Onduidelijkheid blijft

Op het einde van het debat hebben we samen met andere partijen een motie van treurnis ingediend. Die haalde het uiteraard niet. De coalitie sloot de rijen. Maar ik voorzie dat het in de coalitie met dit dossier nog stevig kan botsen. De PvdA lijkt vleugellam. De CU staat achter haar minister van Landbouw en verwacht dan ook een wijziging van het landbouwbeleid in de provincie. De CDA fractie is verdeeld (maar zit gevangen in decennia boerensteun) en de VVD  babbelt mee. En ondertussen ontstaat het beeld dat de SGP alles uit de kast haalt om haar gedeputeerde vooral te steunen. Want die had het zichtbaar moeilijk.

Wij dienen naar aanleiding van de technische sessie en het debat een nieuwe serie schriftelijke vragen in. Er is en blijft nog veel mist bestaan dat het debat niet ten goede komt en geen recht doet aan transparant democratisch bestuur. We zullen als oppositiepartij blijvend opkomen voor de Tuin van Nederland waar het voor iedereen goed recreëren, ondernemen, wonen en werken blijft. Maar dan wel in een Tuin die veel beter in balans is!

Wil je het debat terugkijken? Klik dan hier!

Wybren Bakker,

Fractievoorzitter en woordvoerder natuur & landbouw

Esther Ouwehand, Kamerlid van Partij ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Drenthe 20-07-2019 07:21

Esther Ouwehand, Kamerlid van Partij voor de Dieren, wilde met haar motie bewerkstelligen dat bloementelers zich voortaan aan afstandsnormen moeten houden bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

De Kamer eist onder leiding van ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 05-07-2019 08:00

De Kamer eist onder leiding van Partij voor de Dieren dat omwonenden van bollenvelden worden beschermd tegen bestrijdingsmiddelen door spuitvrije zones in te stellen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde donderdag voor de motie die door Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren (PvdD) werd ingediend. 👍👍👍👍👍

Goed bericht van Esther Ouwehand ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 04-07-2019 15:10

Goed bericht van Esther Ouwehand over bescherming van inwoners tegen #landbouwgif. Ook in oa Beekbergen en Ugchelen zijn er grote zorgen over het gifgebruik bij o.a. de teelt van lelies en gladiolen. Jaaaa! Minister Schouten moet afstandsnormen invoeren voor gifgebruik om omwonenden te beschermen. Motie Partij voor de Dieren zojuist aangenomen door Tweede Kamer 💪🏼 Geweldig blij, hier vechten we al voor sinds 2011. Stoppen met dat landbouwgif! Lees de motie hier 👉🏼 https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-c-s-over-afstandsnormen-voor-gifgebruik https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/minister-moet-omwonenden-bollenvelden-beschermen-met-spuitvrije-zones

Ook uit dit rapport van het PBL ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zeeland 21-06-2019 10:39

Ook uit dit rapport van het PBL blijkt dat de overheid niet doet wat ze beloofd en nog steeds niet adequaat reageert op bedreigingen van natuur en volksgezondheid. Glyfosaat is gif. Voor alle levende wezens. Gif spuiten omdat het 'goedkoper is dan alternatieven' is dan wel een heel vreemd argument.

Bescherm de boeren, burgers en ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD CDA Zuid-Holland 20-06-2019 08:18

Bescherm de boeren, burgers en dieren tegen Mercosur

De Mercosur-deal wordt het grootste ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD CDA Nederland 18-06-2019 16:16

De Mercosur-deal wordt het grootste vrijhandelsverdrag ooit. Met desastreuze gevolgen voor de Nederlandse en Europese landbouw. De deal die niemand wil. De Partij voor de Dieren niet en ook de boeren niet. Maar wat doen CDA en VVD?? 🤷🏻