Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

29 documenten

Succes: Kabinet moet op zoek naar plek in onderwijs voor elk kind

SP SP GroenLinks D66 PvdA Nederland 03-03-2020 14:33

Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een voorstel van SP-Kamerlid Peter Kwint – dat hij mede namens GroenLinks, PvdA en D66 indiende – om een plek in het onderwijs te zoeken voor elk kind dat nu thuis zit. Ondanks de mooie beloften bij de invoering van het passend onderwijs zitten vele duizenden kinderen thuis, omdat ze niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, maar ook niet in het speciaal onderwijs. Samen met de ouders en het kind moet volgens dit voorstel het dossier van het kind opnieuw bekeken worden, met als doel het vinden van een passende plek voor elk kind.

De Wet passend onderwijs is – ondanks de mooie naam – een molensteen geworden voor zowel docenten, als ouders en kinderen. Leraren in het regulier onderwijs moeten zich door stapels papier, rapportages en aanvraagformulieren werken voor ze een passende plek voor een kind kunnen vormgeven. Ouders voelen zich niet gehoord en worden van het kastje naar de muur gestuurd als ze een goede plek proberen te vinden voor hun kind.

En de resultaten zijn ernaar. De wet die bedoeld was om het aantal thuiszitters – kinderen die gedurende langere tijd geen onderwijs krijgen omdat er geen passende plek voor ze is – tot nul terug te brengen heeft geleid tot juist een toename van deze groep kinderen. Kwint is daarom blij met deze belangrijke stap: 'Te vaak worden kinderen nu afgeschreven. Ze krijgen een vrijstelling van de leerplicht of staan wel ingeschreven, maar komen nooit naar school. We mogen kinderen niet zo in de steek laten. Daarom is het zo belangrijk om nu samen met ouders en scholen die hele dossiers door te gaan kijken, op zoek naar een plek die wel bij een kind past. Want goed onderwijs is geen gunst, maar een recht. Ook voor deze kinderen.'

De SP is een enquête gestart voor docenten, ouders en kinderen in het passend onderwijs. Doe hier mee aan ons onderzoek!

FVD opent onderhandelingen met kabinet over dramatische Stikstofwet

Forum voor Democratie Forum voor Democratie D66 CDA PvdA GroenLinks VVD ChristenUnie Nederland 12-12-2019 18:30

Forum voor Democratie heeft vandaag de onderhandelingen geopend met het kabinet over de dramatische Stikstofwet. Deze spoedwet komt - net als de ‘stikstofcrisis’ zélf - voort uit boekhoudkundig geblunder van het kabinet-Rutte. Zoals wij al vaak hebben toegelicht: er ís geen ‘stikstofprobleem’. Onze uitstoot daalt al jaren en onze normen zijn 140 keer strenger dan de drempelwaarde in Duitsland.

Door achterhaalde rekenmethodes en de angst om in Brussel voor Nederlandse belangen op te komen, is het hele land nu stil komen te liggen. De bouw ligt stil, de boeren zitten klem en de maximumsnelheid wordt verlaagd van 130 naar 100 km per uur.

De wet die nu voorligt lost niets op. Wederom worden de boeren keihard de dupe van het kabinetsbeleid; blijft de rest van het land (waaronder de bouw en de infrastructuur) half op slot en blijft de kern van het probleem - ons onnauwkeurige meetsysteem, onze veel te strenge drempelwaardes en een onzinnig overschot aan ‘Natura2000’-gebieden - voortbestaan. Daarom heeft Forum voor Democratie met volle overtuiging TEGEN deze wet gestemd in de Tweede Kamer.

Stemming in de Eerste KamerKomende dinsdag stemt de Eerste Kamer over de spoedwet. De coalitie heeft daar op dit moment géén meerderheid. Om de spoedwet Stikstof erdoor te krijgen moeten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nog zes extra zetels zien te vinden (zij hebben er nu 32 in de Senaat, terwijl er 38 benodigd zijn voor een meerderheid).

Het kabinet zoekt daarom steun. Als die steun wordt verkregen bij GroenLinks of PvdA, zijn de boeren nóg slechter af. Zullen er nóg meer klimaatmaatregelen komen en zullen deze partijen mogelijk ook toezeggingen op het gebied van immigratie en asiel loskrijgen. FVD is daarom bereid óók te onderhandelen met het kabinet. Met als inzet VOLLEDIGE STEUN voor de boeren en daarnaast strenger immigratiebeleid en meer inspraak van burgers over miljarden verslindende klimaatplannen.Steun voor de boeren!De agrarische sector wordt hard geraakt door deze wet en bijbehorende maatregelen. Deze schade moet worden beperkt. Forum voor Democratie verlangt van het kabinet:

Invoering generieke nationale drempelwaarde van ten minste 1 mol per hectare (ter vergelijking: de drempelwaarde in Duitsland ligt op 7 mol);

Invoering van een volledig transparant meet- en monitoringsnetwerk van stikstofdeposities in heel Nederland;

Géén afroming emissierechten voor boeren;

Géén vergunningsplicht voor bemesting en begrazing; 

Géén afpak van vergunde depositieruimte; eens vergund blijft vergund;

Volop steun inclusief compensatieregeling voor boeren en bedrijven die buiten hun schuld ná het sneuvelen van de PAS hun vergunning zijn misgelopen;

Géén eerste aankooprecht voor provincies van (boeren)grond zodat de waarde van (boeren)grond behouden blijft;

Kabinetssteun voor de Limburgse (meest ruime) uitleg van provinciale beleidsregels;

En actieve, concrete inspanningen van minister Schouten om met het landbouwcollectief in gesprek te gaan en te blijven voor een lange termijn oplossing op stikstofgebied.

Aanvullende wensen FVDDe hierboven genoemde verbeteringen maken een slechte wet minder slecht. Maar nog altijd zouden we natuurlijk liever TEGEN stemmen in de Eerste Kamer; het gehele stikstofbeleid van het kabinet is immers op onjuiste gronden gebaseerd. Door de boekhoudkundige blunders van Rutte wordt bijvoorbeeld ook de transport- en de bouwsector ongenadig hard getroffen. Als het kabinet onze steun voor deze wet wil, dan zal het ook over de brug moeten komen met concessies op een aantal andere terreinen. Tijdens de onderhandelingen hebben wij de volgende concrete punten genoemd:Immigratie FVD stelt een aantal zeer concrete verbeteringen voor, die snel en eenvoudig kunnen worden ingevoerd:

Verbied de voorrang van asielzoekers op huurwoningen; zodat de tienduizenden nieuwe (huur)woningen die gebouwd moeten worden, voor Nederlanders zijn en niet met voorrang worden toegewezen aan asielzoekers.

Verbied de islamitische gebedsoproep in onze straten;

Stel illegaal verblijf van vreemdelingen strafbaar. Hiermee kunnen illegale vreemdelingen worden opgepakt en uitgezet.  

KlimaatakkoordIedereen zat aan de klimaattafels van Ed Nijpels - iedereen, behalve de Nederlandse belastingbetaler die straks die 1.000 miljard moeten betalen. Daarom willen wij dat de bevolking het laatste woord krijgt over het klimaatakkoord. Dit is een mooie graadmeter om draagvlak te meten. Aangezien er in de Kamer een brede meerderheid is voor het klimaatakkoord, zouden partijen dat referendum met vertrouwen tegemoet moeten zien. En zich vooraf aan de uitslag moeten committeren.

ConclusieFVD is bereid te onderhandelen met het kabinet. We willen niet alleen roepen aan de zijlijn maar ook verantwoordelijkheid dragen. Met als inzet onze volledige steun voor de boeren; inperking van de immigratie en versterking van de democratie. Het kabinet zal linksom óf rechtsom een meerderheid moeten zien te halen voor de wet. De bal ligt nu bij Rutte. 

Debatinbreng Chris Stoffer over de toeslagenaffaire

SGP SGP Nederland 04-12-2019 00:00

Lees hieronder de inbreng van Kamerlid Stoffer aan het debat met staatssecretaris Snel over de toeslagenaffaire bij de belastingdienst.

Er is iets goed misgegaan. Nederlandse burgers zijn keihard geraakt door de overheid en dat leed kunnen we gewoon nooit terugdraaien. De vragen die voor mij vandaag centraal staan, zijn deze:

Hoe wordt recht gedaan aan die ouders en kinderen die zo hard geraakt zijn door de overheid? Hoe krijg je een cultuuromslag bij de Belastingdienst? En hoe heeft de staatssecretaris gehandeld?

Er is inmiddels al heel vaak over de kinderopvangtoeslag gesproken. Er zijn enorm veel stukken, documenten, brieven en vragen langsgekomen. Ik denk dat het terecht is om de heer Omtzigt een compliment te maken, want dat dit zo is gebeurd, komt wel doordat hij hiermee begonnen is en doordat hij ook volgehouden heeft. We moeten niet vergeten dat achter al die letters en cijfers gewoon mensen zitten. Het gaat over gezinnen en over gezinnen met kinderen. Zij zijn degenen die de verschrikkelijke gevolgen van al die problemen ondervinden. We hebben het zojuist al gehoord van alle collega's: er komen steeds meer verhalen naar buiten.

Gezinnen moeten duizenden, tienduizenden euro's, mogelijk ten onrechte, terugbetalen. Ouders worden als fraudeurs neergezet.

Kinderen merken de gevolgen, doordat hun ouders geen geld meer hebben voor die dingen die het leven gewoon fijner kunnen maken.

Gezinnen worden jarenlang achternagezeten door de Belastingdienst met allerlei dwanginvorderingen.

Ouders kunnen gewoon soms de huur niet meer betalen. Deze slepende problemen rondom de kinderopvangtoeslag raken mensen keihard. Ik hoop echt van harte dat voor deze mensen zo snel mogelijk goede oplossingen komen.

Mijn vraag aan de staatssecretaris is dan ook: hoe wordt recht gedaan aan deze ouders en kinderen, die zo hard geraakt zijn door de overheid? In maart dit jaar zei de staatssecretaris dat hij geen signalen had dat in andere CAF-zaken eenzelfde manier van handelen is gehanteerd als in de CAF 11-zaak gebeurd is. Maar als ik de evaluatie van die CAF-zaken bekijk, valt mij wel iets op. Want de cijfers in de CAF 11-zaak en het aantal stopzettingen van toeslagen in die CAF 11-zaak, lijken geen uitzonderingen te zijn. Ook bij de andere CAF-zaken worden in de evaluatie hoge percentages genoemd waarbij stopzetting plaatsvindt.

Mijn vraag is: was de staatssecretaris op 21 maart op de hoogte van de evaluaties? En zo ja, waarop baseert de staatssecretaris dan zijn opmerking dat hij geen signalen had van een breder probleem? Concludeert de staatssecretaris op basis van de evaluaties dat er wel signalen zijn dat er ook in andere CAF-zaken gehandeld is zoals in de CAF 11-zaak? Op 14 november bracht de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen een rapport naar buiten. Een dag later, op 15 november, wist de staatssecretaris opeens dat er mogelijk nog 9.000 gevallen zijn waarbij iets mis is. De kans is zelfs groot, volgens de staatssecretaris.

Mijn vraag is: hoe komt de staatssecretaris tot die conclusies, op basis van welke gegevens? Dat kan toch niet alleen zijn op basis van het rapport van de adviescommissie van 14 november? Daarvoor hadden de Raad van State en ook de Ombudsman al forse kritiek op de handelswijze in de CAF 11-zaak. Mijn vraag aan de staatssecretaris is nadrukkelijk: hoe kan het dat er in maart nog geen signalen waren en dat er nu een grote kans is dat er in andere gevallen ook onjuist is gehandeld? Uit het rapport blijkt dat er bij de Belastingdienst sprake is van institutionele vooringenomenheid. Er moet nogal wat gebeuren om te zorgen dat die menselijke maat weer wordt gehanteerd. Hoe gaat de staatssecretaris deze omslag bewerkstelligen? Welke concrete stappen zijn al gezet?

Maar, en dat zeg ik over het hoofd van de staatssecretaris heen ook tegen de ambtenaren, het kan niet alleen gebeuren door de man die hier in vak-K zit. Ik kom zelf uit zo'n ambtelijke dienst en ik snap heel goed hoe het is. Je past regels goed toe en dan denk je dat je het perfect doet. Maar ondertussen creëer je wel een samenleving waarbij mensen gewoon echt onder de wielen komen. Ik zeg tegen die ambtenaren: kijk nu gewoon iedere avond in de spiegel en vraag je af of je de menselijke maat hebt toegepast, of dat je alleen de regels goed hebt toegepast. Welke ambtenaar is gewoon eens op bezoek geweest bij de mensen die hier op de tribune zitten en heeft gehoord wat het gevolg is van de stappen die hij zet? Ik zeg maar zo: iedere ambtenaar kan iedere dag zelf het verschil maken. Ik kom tot een afronding. Ik zei al dat er heel veel documenten naar de Kamer zijn gestuurd, maar ik heb echt wel vragen over de manier waarop dat gebeurde. Soms kwamen die stukken pas na herhaaldelijke vragen van de Kamer of leek het dat stukken naar de Kamer kwamen als reactie op onthullingen in de media. Mijn vraag aan de staatssecretaris is: hoe kijkt u nu terug op die informatievoorziening aan de Kamer? Is de Kamer echt altijd tijdig en volledig geïnformeerd? Op die vragen wil ik een glashelder antwoord van de staatssecretaris krijgen.Geert Wilders steunt slachtoffer mishandeling Gorinchem

PVV PVV Nederland 25-11-2019 15:31

Op bezoek geweest bij een van de slachtoffers vd walgelijke mishandelingen in Gorinchem.

Bloemen meegenomen - ook voor zijn moeder - en ze een hart onder de riem gestoken. Dadergroep vooral van Marokkaans/Turkse afkomst.

Gezegd dat Nederland van hun is en niet van dat tuig. pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/3aO0k926mf

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 25, 2019

Gerkens: wereldwijd meer wetgeving nodig tegen online kindermisbruik

SP SP Nederland 28-10-2019 16:08

Veel landen lopen achter in de strijd tegen online seksueel kindermisbruik. Om online kindermisbruik uit te bannen, moeten zij volgens SP-Eerste Kamerlid Arda Gerkens snel met wetgeving komen. Als rapporteur kindermisbruik voor de Interparlementaire Unie (IPU) werkt zij het komende jaar samen met collega-volksvertegenwoordigers uit andere landen aan een resolutie hierover.

Afgelopen week maakte Arda Gerkens onderdeel uit van de Nederlandse delegatie naar de IPU. De IPU is de oudste vereniging van parlementsleden in de wereld en heeft als doel de versterking van de democratie in de vertegenwoordigde landen. Twee keer per jaar bespreekt de IPU  thema’s rondom onder andere mensenrechten, energie, economie en vrede. Gerkens, die deel uit maakt van de vaste commissie voor Democratie en Mensenrechten, bracht namens Nederland het thema ‘passende wetgeving tegen online seksueel kindermisbruik’ in. De bedoeling is dat de IPU hierover een resolutie vaststelt.

Gerkens: 'Het bestrijden van online kindermisbruik is al een lastig thema in ons eigen land, maar er zijn heel veel landen in de wereld waar er geen enkele wet tegen bestaat. Daarmee wordt de strijd tegen online seksueel kindermisbruik bemoeilijkt. Zeker als het internet ook in andere delen van de wereld beter en sneller wordt, zal dit fenomeen alleen maar toenemen. Wetgeving in alle landen van de wereld is hard nodig!'

Onlangs werd ook de conventie van de Rechten van het Kind uitgebreid met een speciale paragraaf over online seksueel kindermisbruik. Het komende jaar is Gerkens rapporteur over het thema en werkt zij aan de resolutie, samen met co-rapporteur Kenya Jacqueline Oduol uit Kenya en een collega uit het parlement van Thailand.

GroenLinks wil verbod op export surveillancesoftware naar China  | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 30-09-2019 00:00

Er moet een verbod komen op de export van Nederlandse surveillancesoftware naar China. Dit stelt GroenLinks maandag in een debat. Afgelopen zomer ontdekte de Correspondent dat twee Nederlandse bedrijven software leveren aan het Chinese veiligheidsministerie. Deze software kan onder meer door de Chinese autoriteiten worden gebruikt om Oeigoerse burgers te bestraffen en belonen voor hun gedrag.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Bram van Ojik: “In China hangen miljoenen camera’s die elke stap van burgers volgen. Bewoners die contact hebben met dissidenten of aanwezig zijn op de verkeerde plek, kunnen direct door het Chinese regime worden bestraft. Dat Nederlandse bedrijven hier een bijdrage aan leveren moet direct worden gestopt. Mensenrechten gaan voor handelsbelangen.”

De bedrijven die software leveren zijn Vicar Vision uit Amsterdam en Noldus uit Wageningen. Zij verkopen hun software ‘Facereader’ aan het Chinese veiligheidsministerie. Deze software kan emoties en gezichtsuitdrukkingen herkennen en de etniciteit en gender van een persoon vaststellen. 

Het kabinet zegt in antwoord op Kamervragen van GroenLinks het onwenselijk te vinden dat mensenrechtenschendingen plaatsvinden met behulp van Nederlandse technologieën. Maar het kabinet wil dit niet nationaal regelen voor er Europese overeenstemming op dit onderwerp is. GroenLinks wil hier niet op wachten. Van Ojik stelt daarom voor door middel van nationale wetgeving een vergunningsplicht in te stellen voor surveillancetechnologie.

 

China investeert miljoenen in surveillancetechnologie. Via een uitgebreid systeem kunnen de 1,4 miljard inwoners constant worden gevolgd - van medische data en online gedrag tot de plaatsen waar zij zich begeven. In de noord-westelijke regio Xinjiang zitten een miljoen Oeigoeren vast in strafkampen. Bewoners van de provincie Xinjiang worden constant gemonitord door de Chinese staat. Ook exporteert China de technologie naar andere totalitaire regimes, zoals dat in Venezuela.

Nederland blijft wegkijken bij nieuwe Europese afspraken over opvang van vluchtelingen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 23-09-2019 00:00

Een aantal Europese ministers van Justitie (Duitsland, Frankrijk, Italië, Malta, en Finland) komen waarschijnlijk tot nieuwe afspraken over de opvang en verdeling van vluchtelingen in de Europese Unie. Het gaat om een tijdelijk programma om de verantwoordelijkheid voor de opname van asielzoekers aan de grenzen van Malta en Italië te verdelen. Hiermee willen de landen een einde maken aan het afweren van asielzoekers bij de havens van Europa, waardoor ze het risico lopen te verdrinken of weken op zee te dobberen. De Nederlandse regering weigert tot nu toe verantwoordelijkheid te nemen door mee te werken aan een oplossing.

Europarlementariër Tineke Strik: “Het is bemoedigend dat enkele landen eindelijk een humane oplossing uitwerken, maar beschamend dat de Nederlandse regering andere landen de kolen uit het vuur laat halen. De Nederlandse regering geeft daarmee het signaal af dat de vluchtelingen in de Middellandse Zee niet haar zorg zijn en neemt hun levensgevaarlijke lot voor lief.”

Nieuwe afspraken

De nieuwe afspraken houden in dat wanneer Franse of Duitse reddingsschepen asielzoekers redden op zee, zij kunnen aanmeren in een Italiaanse of Maltese haven. Daartegenover staat dat de meewerkende landen een groot deel van deze mensen zullen overnemen van Italië en Malta. Zij zullen opvang en een asielprocedure bieden op hun eigen grondgebied.

Tweede Kamerlid Bram van Ojik: “Nederland moet zich snel aansluiten bij deze groep. Om vluchtelingen te redden, om solidariteit te tonen met zuidelijke landen en om weigerende landen geen argument te geven weg te blijven kijken. Een fatsoenlijk en rechtvaardig asielbeleid lukt alleen als landen elkaar ondersteunen.”

GroenLinks wil opheldering van het Nederlandse kabinet. Van Ojik roept daarom de staatssecretaris naar de Tweede Kamer voor mondelinge vragen.

Reddingsschepen

De afgelopen maanden werden reddingsschepen in noodsituaties consequent geweigerd aan de Europese buitengrenzen, omdat de landen aan de zuidgrens van Europa niet langer alleen voor de opvang wilden opdraaien. Zo hanteerde Matteo Salvini, eerder minister van Buitenlandse Zaken in Italië, de afgelopen maanden een extreem harde en onmenselijke lijn door alle Italiaanse havens gesloten te houden. Maar met de nieuwe Italiaanse regering lijkt het tij te keren.

Het is onduidelijk wat er gebeurt met reddingsschepen die varen onder Nederlandse vlag. Tot nu toe neemt de Nederlandse regering voor vluchtelingen op deze schepen geen enkele verantwoordelijkheid, en blijft star wegkijken. Dit, terwijl er in de troonrede van vorige week dinsdag nog werd gesproken van ‘gebrekkige onderlinge solidariteit tussen de EU-lidstaten’ wat zou vragen om ‘nieuwe stappen’. 

Voor altijd trouw aan de PVV‘Voor ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 27-08-2019 14:39

Voor altijd trouw aan de PVV

Vandaag vaart opnieuw een schip van ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 04-08-2019 11:57

Vandaag vaart opnieuw een schip van Artsen Zonder Grenzen uit richting de Middellandse Zee om de #mensensmokkel een handje te helpen. Duizenden migranten probeerden dit jaar vanuit Afrika naar Europa te komen. Ze spekten zo de portemonnee van brute mensensmokkelaars. De #massaimmigratie moet stoppen. Steun daarom #FVD en word nu lid: www.fvd.nl/word-lid

#Hypocrisie of #huichelarij is het ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 03-08-2019 11:35

#Hypocrisie of #huichelarij is het voorwenden van geloof, gevoelens, moraal of deugden zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen en waarden zelf in praktijk te brengen, in het bijzonder bij het bekritiseren van anderen. www.fvd.nl/word-lid