Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

1411 documenten

PvdA Maassluis bezocht het Balkon!

PvdA PvdA Maassluis 14-09-2019 21:00

Vandaag waren we weer op wijkbezoek! Onder een prachtig zonnetje bezochten we het Balkon en spraken veel bewoners.

Bijna alle bewoners geven aan plezierig te wonen in deze nieuwe, mooie wijk. Tegelijkertijd noteerden we ook een aantal verbeterpunten: de speelgelegenheden, verkeerd aanbieden van huisvuil, een doorgang vanuit de wijk voor voetgangers en fietsers naar het metro station Maassluis West en het te hard rijden van auto’s rond de school op het Balkon.

Al 12 jaar gaan wij regelmatig op wijkbezoek in Maassluis om persoonlijk met bijwoners te spreken over de woon- en leefomgeving en andere onderwerpen die leven.

Wilt u dat we ook in uw wijk langskomen? Mail dan naar j.keijzer@maassluis.nl of check de website maassluis.pvda.nl

Het bericht PvdA Maassluis bezocht het Balkon! verscheen eerst op PvdA Maassluis.

Eenzaamheid oplossen met tablets?

ChristenUnie ChristenUnie Delft 11-09-2019 09:18

https://delft.christenunie.nl/k/n6025/news/view/1279393/131785/Oude handen en zorg.jpg

In de commissie SDW van 3 september jl hebben we met de wethouder gedebatteerd over de keuze van het college om 100 tablets aan te schaffen om eenzaamheid te bestrijden. We vragen ons sterk af of dit nu de beste besteding is van het extra geld voor eenzaamheidsbestrijding dat we van het Rijk krijgen.

Delft is een van de 16 gemeenten die van het Rijk extra geld krijgt voor de aanpak van eenzaamheid van 75plussers (Eén tegen eenzaamheid). De reden dat we 150.000 euro krijgen, is omdat in Delft relatief veel ouderen heel eenzaam zijn (56%).  Het doel van dit geld is dat andere gemeenten kunnen leren van de ervaringen van deze 16 gemeenten.

Het college heeft bedacht dat met dit geld, onder andere tablets worden aangeschaft waarmee ouderen makkelijker contact kunnen leggen met hun omgeving. Het gaat om een tablet die elders al succesvol is gebleken. Toch zijn we niet overtuigd. Een aantal redenen:

Het kost veel geld; we krijgen 150.000 euro. De aanschaf van 100 tablets kost (inclusief begeleiding van Delft voor elkaar en een projectleider) 115.000 euro; een hele grote hap uit het budget en omgerekend is het dus ruim 1000 euro per tablet; Slechts een beperkt aantal ouderen kan hiermee werken; niet duidelijk is hoe deze ouderen geselecteerd worden; Delft voor Elkaar moet begeleiding bieden. 100 ouderen in één keer begeleiden lijkt een onmogelijke opgave binnen de organisatie; Ouderen kunnen met een tablet makkelijker contact maken met hun netwerk. Maar ze krijgen er niet een groter netwerk van, of leren hun netwerk te vergroten; We denken niet dat de meest eenzame mensen hiermee bereikt of geholpen worden; Om eenzaamheid aan te pakken heeft de overheid de samenleving nodig: de bakker op de hoek, de supermarkt, de horeca, de bibliotheek, buurthuizen, kerken, moskeeën, etc. Deze partijen moeten betrokken worden, kunnen signaleren en kunnen toegerust worden om eenzaamheid te bestrijden; Door zo’n groot deel van het budget uit te geven aan de aanschaf van tablets en de begeleiding door een professionele partij geeft het college het signaal dat de samenleving niet nodig is, en dat is jammer; Delft krijgt geld om als een van de 16 gemeenten voorloper te worden op de aanpak van eenzaamheid. De inzet van tablets is elders al eens geprobeerd, en levert andere gemeenten dus geen nieuwe informatie op.

We hebben aangedrongen op de snelle inzet van de Rijksgelden voor de aanpak van eenzaamheid; het geld moest niet op de plank blijven liggen. Maar nu lijkt het college voor een te makkelijke weg te kiezen – waarbij een commerciële partij iets te makkelijk inspringt op de budgetten die een aantal gemeenten heeft gekregen.

We pleiten voor een bredere inzet – waar de samenleving intensief bij wordt betrokken. Daar moet het college grote prioriteit aan geven. Want alleen dan wordt Delft een stad waar we echt omzien naar elkaar.Joëlle Gooijer

Vervolg digitale hulp aan ouderen

CDA CDA Amsterdam 11-09-2019 07:13

Het CDA wil graag dat ook oudere Amsterdammers kunnen meekomen in de samenleving. Vaak zijn computers lastig voor hen, zeker ingewikkelde zaken als belastingaangifte doen of DigiD gebruiken. In Amsterdam bestaat sinds enige jaren het project Digimaatjes, waarbij vrijwilligers ouderen helpen met het gebruik van computers, om ze uiteindelijk digitaal zelfredzaam te maken. Het CDA heeft in het najaar van 2018 een motie ingediend om ouderen te helpen bij het aanvragen van toeslagen, en hun digitale vaardigheden te ondersteunen. Deze motie werd breed aangenomen. Inmiddels heeft de wethouder Onderwijs aangegeven dat het Digimaatjes-project wordt uitgebreid naar alle stadsdelen van Amsterdam. Het programma is bewezen succesvol en het CDA is erg blij dat ouderen op deze manier geholpen kunnen worden.

Let’s Quiz

ChristenUnie ChristenUnie Zeewolde 10-09-2019 20:11

https://zeewolde.christenunie.nl/k/n6192/news/view/1279389/43818/Pubquiz.jpg

De projectgroep eenzaamheid van de ChristenUnie nodigt alle dorpsbewoners uit om mee te spelen met een pubquiz op 28 september om 20.00 uur in The Lux!

Als projectgroep willen wij graag wat doen tegen eenzaamheid in het dorp, zowel onder jongeren als ouderen. We willen hierin samen met u structureel iets betekenen. Omdat het 28 september Nationale Burendag is en in de week die volgt de landelijke Week van de Eenzaamheid, willen we daar graag op een ontspannen manier aandacht aan besteden.

We willen je daarom oproepen om na te denken of je misschien iemand in je omgeving kunt uitnodigen die wat minder sociale contacten heeft, maar het wel leuk vindt om mensen te leren kennen. Dit kunnen natuurlijk ook gewoon je eigen buren zijn!

Tim van Oosten draagt ons plan een warm hart toe. Daarom is The Lux deze avond beschikbaar voor ons en wordt aan het winnende team een mooie prijs uitgereikt!

Als je meedoet vinden wij dit uiteraard super leuk! Dit kan je doorgeven aan Gerda Galenkamp door een mail te sturen naar: zeewoldepubquiz@outlook.com. Ook voor vragen kun je daar terecht.

We kijken uit naar jullie komst!

Rotterdam, ouder en wijzer

D66 D66 Rotterdam 09-09-2019 15:08

De komende jaren neemt het aantal 65-plussers in Rotterdam met een derde toe. Deze groeiende groep ouderen kan zich in de derde levensfase in onze stad verder ontplooien. Hun kennis, ervaringen en inzet zijn belangrijk voor Rotterdam. Mensen blijven langer actief en gezond én wonen langer thuis. Mooie ontwikkelingen, met uitdagingen.

Uitvoeringsprogramma

Afgelopen week stond het uitvoeringsprogramma ‘Rotterdam, ouder en wijzer’ op de agenda. In dit programma worden de plannen van het college beschreven.

Er verandert een hoop de komende tijd. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren daalt. Hierbij is er ook sprake van een toename van het aantal gezonde en vitale ouderen, als gevolg van verbeterde leefomstandigheden en gezondheidszorg. Dit vraagt wat van de stad.

Uitdagingen

Door andere wensen ten aanzien van levenskwaliteit en keuzevrijheid willen veel mensen hun leven op hogere leeftijd voortzetten zoals zij dat gewend zijn en thuis blijven wonen. Dat betekent dat zorg en ondersteuning vaker dichtbij of aan huis verleend zal worden. Daarnaast verandert de aard van de zorgvraag als gevolg van de toenemende levensverwachting en bijvoorbeeld innovatie in de zorg.

Hier denkt het college op te kunnen inspelen met het oprichten van ouderenhubs. Het idee hiervan is het samenbrengen van woningen, welzijn- en zorginstellingen in centrale ouderenvoorzieningen. Die ouderenhubs moeten vervolgens leiden tot langere zelfredzaamheid.

Keuzevrijheid voor ouderen

Ingrid wilde, voordat ze kan instemmen met de plannen van de wethouder, weten hoe deze ouderenhubs er precies uit komen te zien. Haar belangrijkste vraag daarbij is: “Blijft de keuzevrijheid van ouderen wel gewaarborgd in zo’n voorziening?”. Het is volgens Ingrid de bedoeling het ouderen makkelijker te maken, maar niet door ze hun keuzevrijheid in bijvoorbeeld zorg af te nemen. Omdat er nog veel onduidelijkheid heerste over de plannen, komen deze later nog een keer terug in de raad.

Belangrijkste voor D66 in deze ontwikkelingen is dat ouderen worden meegenomen en niet dat ouderen dingen wordt opgelegd. Daarom zijn we ook blij met het feit dat ouderen intensief betrokken zijn bij het beleid. Ingrid sprak haar hoop uit dat de wethouder dit met alle verschillende projecten en plannen zal blijven doen: “Ouderen moeten altijd serieus worden genomen en de kans krijgen hun leven zo in te richten zoals zij zelf willen.

Het bericht Rotterdam, ouder en wijzer verscheen eerst op Rotterdam.

Vragen aan College inzake onderhoud openbaar gebied Seringenstraat Monster

Westland Verstandig Westland Verstandig Westland 06-09-2019 13:00

Het College van Burgemeester en Wethouders

6 september 2019

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onderhoud openbaar gebied Seringenstraat Monster

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Seringenstraat –de nummers 79 tot en met 87- in Monster over het zeer slechte trottoir, hetgeen onveilige en gevaarlijke situaties oplevert. Meldingen bij het Meldpunt hebben niet tot enig resultaat geleid. Ook de strook grond direct naast de zes bomen is fors ongelijk en levert problemen op en met name voor de bewoners die minder goed ter been zijn. Onze fractie heeft een en ander bekeken en inderdaad is er sprake van slecht onderhoud en slecht beheer. Hier moet snel wat aan gebeuren.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

Is het College bekend met vorenstaande situatie en waarom wordt niet direct geacteerd als melding daarvan gedaan wordt door bewoners?

Is het College bereid om een en ander op korte termijn op te pakken, een en ander goed te communiceren met de omwonenden en het euvel te verhelpen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Namens de fractie Westland Verstandig,

Ouderenzorg

ChristenUnie ChristenUnie SGP Zwijndrecht 04-09-2019 19:57

https://zwijndrecht.christenunie.nl/k/n6199/news/view/1279285/62926/logozwijndrecht nieuwOp 9 april 2019 stelden wij schriftelijke vragen inzake "Ouderenzorg". Hieronder is de vraag weergegeven en de reactie die door het college van Burgemeester en Wethouders is gegeven.

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie-SGP "Ouderenzorg"
Aan de leden van de raad,
Op 9 april 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de fractie ChristenUnie-SGP inzake "Ouderenzorg".
Vraag “Waardig Ouder worden” Met het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ is de aandacht voor ouderen gegroeid.Inmiddels hebben veel gemeenten en organisaties zich aangesloten bij het Pact voor de Ouderenzorg. Dit pact vraagt gemeenten nu zich te melden als ze werk willen maken van het thema ‘ouderen en voeding.’Is het college op de hoogte van dit Pact voor Ouderenzorg? Zou het college zich ook willen aanmelden bij het Pact voor de Ouderenzorg? En welke concrete acties kunnen we in Zwijndrecht nemen / verwachten?
Hierbij vindt u de beantwoording van de door u gestelde vragen. We gaan in op het thema 'Ouderen en voeding' en hoe daar in Zwijndrecht aandacht aan wordt besteedt. En we geven een toelichting op de lokale invulling van het manifest "Waardig Ouder Worden" en het Pact voor de Ouderenzorg.
Ouderen en voedingRond de zorg voor kwetsbare ouderen in Zwijndrecht werken de Vivera partners aan goede ondersteuning en zorg thuis. Met als doel dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Denk aan het Vivera wijkteam, welzijnswerk, huisartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, woonzorgcentra, etc. Vanuit de gemeente maken we via subsidierelaties het welzijnswerk (o.a. wijkkeuken, buurtrestaurant en maaltijdendienst), het project Gezond in de stad (GIDS), extra inzet van wijkverpleegkundigen en het Vivera wijkteam (o.a. ouderenadviseurs)) mogelijk.
De maaltijdendienst (voorheen SWOZ, nu Diverz) brengt gezonde maaltijden thuis, waar veel ouderen in Zwijndrecht gebruik van maken. De vrijwilligers van de maaltijdendienst geven niet alleen de maaltijden af, maar helpen waar nodig ook met klaarzetten en eventueel bij het nuttigen van de maaltijd. Zo zorgen zij ervoor dat de maaltijden niet ongeopend blijven staan bij ouderen. Tegelijkertijd is het een moment voor een gesprek en sociaal contact en hebben de vrijwilligers een signalerende rol. Op eenzelfde wijze brengen vrijwilligers van de boodschappendienst boodschappen aan huis bij ouderen. Daarnaast stimuleren deze vrijwilligers zoveel mogelijk de ouderen die dat kunnen om (ook) deel te nemen aan maaltijden in de wijk, waar ook gezelligheid en ontmoeting ingrediënten zijn. De Seniorenraad heeft een Maaltijden- en Ontmoetingskaart gepubliceerd, waarop alle seniorenrestaurants in Zwijndrecht staan: http://seniorenraad-zwijndrecht.nl/ontmoeting-met-maaltijd.html 
Met het structureel maken van de extra impuls Vivera wijkteam in de programmabegroting, heeft de gemeenteraad extra uren voor de ouderenadviseurs bij het wijkteam behouden. En door het besluit van de gemeenteraad om de wijkverpleegkundige functie in Zwijndrecht op peil te houden, zijn sinds kort de wijkverpleegkundigen in Zwijndrecht weer op volle sterkte. Deze professionals komen bij veel kwetsbare ouderen achter de voordeur via huisbezoeken. Zij geven informatie en advies o.a. over een gezonde leefstijl. En zij hebben een belangrijke de signaleringsrol rond het welzijn van ouderen. Zij kunnen waar nodig snel schakelen met huisartsen en zorgaanbieders. Via het project Gezond in de Stad (GIDS) en de Vivera Sportcoaches bieden we activiteiten die een gezonde leefstijl stimuleren door bewegen en ontmoeting; zoals een rollator-wandelgroep en Bewegen op recept. Maar ook om mentaal fit te blijven; denk bijvoorbeeld aan cognitieve fitness. In de jaarlijkse Vivera Leefstijlmarkt kan iedereen vanaf 60 jaar kennismaken met dit aanbod.
Aandacht voor het manifest "Waardig Ouder Worden"In het raadsprogramma heeft de raad de ambitie opgenomen om het thema "Waardig ouder worden" een volwaardige plek te geven in het gemeentelijk beleid. De belangrijkste opgaven van de raad zijn in de afgelopen maanden in project startups (PSU’s) uitgerold. Vanuit de PSU's zijn verschillende opdrachten geformuleerd waarin specifiek aandacht zal worden besteed aan de uitwerking van het manifest "Waardig ouder worden": 'Kwetsbare groepen ontvangen hulp en ondersteuning en wonen langer thuis', 'Maak een lokaal plan gezonde leefstijl' en 'Update aanpak Eenzaamheid'. Op deze opdrachten vormen we gelegenheids-coalities waarin externe partners en verschillende afdelingen vanuit de gemeente betrokken zijn. De voorstellen worden opgenomen in de Kadernota.
Pact voor de OuderenzorgHet Pact voor de Ouderenzorg, dat in 2018 is gesloten, is bij het college bekend. Alle gemeenten zijn destijds via de VNG aangesloten bij het pact. Een groot deel van de opgaven die het pact agendeert zijn landelijke opgaven. Lokaal geven we invulling aan de onderwerpen waar gemeenten een rol in hebben. Denk daarbij aan:- Het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid door o.a. huisbezoeken;- Het bestrijden van eenzaamheid zo dicht mogelijk bij het dagelijks leven van mensen door het ondersteunen van een lokaal aanbod aan activiteiten en lokale initiatieven voor ontmoeting;- Het stimuleren van goede netwerkzorg door zorgaanbieders (via de Wmo) en inzet van lichtere vormen van zorg, waarbij het Vivera wijkteam en welzijn een belangrijke rol hebben;- Het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers, o.a. door advies en ondersteuning en het aanbieden van dagopvang en respijtzorg; - Stimuleren van vrijwillige inzet;- En voor deze doelstellingen als lokale partners samen te werken.
 In Zwijndrecht hebben organisaties die zich inzetten voor ouderen de handen ineen geslagen in verschillende samenwerkingsverbanden, zoals: Diensten bij Wonen met Zorg, Gezond in de Stad (GIDS), het overlegplatform Zwijndrecht Bastards en de Seniorenraad speelt een actieve rol. Zij zorgen voor de inzet en activiteiten die in de voorbeelden hiervoor worden genoemd.
Hoogachtend,
De secretaris, De burgemeester,
Bron: gemeente Zwijndrecht

Ouderenzorg

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie Zwijndrecht 04-09-2019 19:57

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie-SGP "Ouderenzorg"

Aan de leden van de raad,

Op 9 april 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de fractie ChristenUnie-SGP inzake "Ouderenzorg".

Met het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ is de aandacht voor ouderen gegroeid.

Inmiddels hebben veel gemeenten en organisaties zich aangesloten bij het Pact voor de Ouderenzorg. Dit pact vraagt gemeenten nu zich te melden als ze werk willen maken van het thema ‘ouderen en voeding.’

Is het college op de hoogte van dit Pact voor Ouderenzorg? Zou het college zich ook willen aanmelden bij het Pact voor de Ouderenzorg? En welke concrete acties kunnen we in Zwijndrecht nemen / verwachten?

Hierbij vindt u de beantwoording van de door u gestelde vragen. We gaan in op het thema 'Ouderen en voeding' en hoe daar in Zwijndrecht aandacht aan wordt besteedt. En we geven een toelichting op de lokale invulling van het manifest "Waardig Ouder Worden" en het Pact voor de Ouderenzorg.

Rond de zorg voor kwetsbare ouderen in Zwijndrecht werken de Vivera partners aan goede ondersteuning en zorg thuis. Met als doel dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Denk aan het Vivera wijkteam, welzijnswerk, huisartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, woonzorgcentra, etc. Vanuit de gemeente maken we via subsidierelaties het welzijnswerk (o.a. wijkkeuken, buurtrestaurant en maaltijdendienst), het project Gezond in de stad (GIDS), extra inzet van wijkverpleegkundigen en het Vivera wijkteam (o.a. ouderenadviseurs)) mogelijk.

De maaltijdendienst (voorheen SWOZ, nu Diverz) brengt gezonde maaltijden thuis, waar veel ouderen in Zwijndrecht gebruik van maken. De vrijwilligers van de maaltijdendienst geven niet alleen de maaltijden af, maar helpen waar nodig ook met klaarzetten en eventueel bij het nuttigen van de maaltijd. Zo zorgen zij ervoor dat de maaltijden niet ongeopend blijven staan bij ouderen. Tegelijkertijd is het een moment voor een gesprek en sociaal contact en hebben de vrijwilligers een signalerende rol. Op eenzelfde wijze brengen vrijwilligers van de boodschappendienst boodschappen aan huis bij ouderen.

Daarnaast stimuleren deze vrijwilligers zoveel mogelijk de ouderen die dat kunnen om (ook) deel te nemen aan maaltijden in de wijk, waar ook gezelligheid en ontmoeting ingrediënten zijn. De Seniorenraad heeft een Maaltijden- en Ontmoetingskaart gepubliceerd, waarop alle seniorenrestaurants in Zwijndrecht staan: http://seniorenraad-zwijndrecht.nl/ontmoeting-met-maaltijd.html

Met het structureel maken van de extra impuls Vivera wijkteam in de programmabegroting, heeft de gemeenteraad extra uren voor de ouderenadviseurs bij het wijkteam behouden. En door het besluit van de gemeenteraad om de wijkverpleegkundige functie in Zwijndrecht op peil te houden, zijn sinds kort de wijkverpleegkundigen in Zwijndrecht weer op volle sterkte. Deze professionals komen bij veel kwetsbare ouderen achter de voordeur via huisbezoeken. Zij geven informatie en advies o.a. over een gezonde leefstijl. En zij hebben een belangrijke de signaleringsrol rond het welzijn van ouderen. Zij kunnen waar nodig snel schakelen met huisartsen en zorgaanbieders. Via het project Gezond in de Stad (GIDS) en de Vivera Sportcoaches bieden we activiteiten die een gezonde leefstijl stimuleren door bewegen en ontmoeting; zoals een rollator-wandelgroep en Bewegen op recept. Maar ook om mentaal fit te blijven; denk bijvoorbeeld aan cognitieve fitness. In de jaarlijkse Vivera Leefstijlmarkt kan iedereen vanaf 60 jaar kennismaken met dit aanbod.

Aandacht voor het manifest "Waardig Ouder Worden"

In het raadsprogramma heeft de raad de ambitie opgenomen om het thema "Waardig ouder worden" een volwaardige plek te geven in het gemeentelijk beleid. De belangrijkste opgaven van de raad zijn in de afgelopen maanden in project startups (PSU’s) uitgerold. Vanuit de PSU's zijn verschillende opdrachten geformuleerd waarin specifiek aandacht zal worden besteed aan de uitwerking van het manifest "Waardig ouder worden": 'Kwetsbare groepen ontvangen hulp en ondersteuning en wonen langer thuis', 'Maak een lokaal plan gezonde leefstijl' en 'Update aanpak Eenzaamheid'. Op deze opdrachten vormen we gelegenheids-coalities waarin externe partners en verschillende afdelingen vanuit de gemeente betrokken zijn. De voorstellen worden opgenomen in de Kadernota.

Het Pact voor de Ouderenzorg, dat in 2018 is gesloten, is bij het college bekend. Alle gemeenten zijn destijds via de VNG aangesloten bij het pact. Een groot deel van de opgaven die het pact agendeert zijn landelijke opgaven. Lokaal geven we invulling aan de onderwerpen waar gemeenten een rol in hebben. Denk daarbij aan:

- Het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid door o.a. huisbezoeken;

- Het bestrijden van eenzaamheid zo dicht mogelijk bij het dagelijks leven van mensen door het ondersteunen van een lokaal aanbod aan activiteiten en lokale initiatieven voor ontmoeting;

- Het stimuleren van goede netwerkzorg door zorgaanbieders (via de Wmo) en inzet van lichtere vormen van zorg, waarbij het Vivera wijkteam en welzijn een belangrijke rol hebben;

- Het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers, o.a. door advies en ondersteuning en het aanbieden van dagopvang en respijtzorg;

- Stimuleren van vrijwillige inzet;

- En voor deze doelstellingen als lokale partners samen te werken.

In Zwijndrecht hebben organisaties die zich inzetten voor ouderen de handen ineen geslagen in verschillende samenwerkingsverbanden, zoals: Diensten bij Wonen met Zorg, Gezond in de Stad (GIDS), het overlegplatform Zwijndrecht Bastards en de Seniorenraad speelt een actieve rol. Zij zorgen voor de inzet en activiteiten die in de voorbeelden hiervoor worden genoemd.

Zowel voor wonen als slapen heeft ...

Lokale Partij Bergeijk Lokale Partij Bergeijk Bergeijk 04-09-2019 14:00

Zowel voor wonen als slapen heeft Haco wonen en slapen een ruim en trendy aanbod. Daarmee is het Haco filiaal aan Woonboulevard Breda XXL zeker het bezoeken waard! Stephanie ging alvast voor je op pad:

College positief over SP initiatief ‘het Zorgbuurthuis’ voor kernen Lingewaard

SP SP Lingewaard 03-09-2019 07:12

Het Lingewaards college heeft positief gereageerd op het verzoek van de SP om ook initiatieven voor Zorgbuurthuizen te stimuleren en te faciliteren. Om snel duidelijkheid te geven aan initiatiefnemers over de haalbaarheid van hun initiatief en de rol van de gemeente in hun plannen wordt nu gewerkt aan een beleidslijn waarin ook de kaders aangaande realisatie van een Zorgbuurthuis geformuleerd staan.

Het Zorgbuurthuis is een door de SP uitgewerkt initiatief. Het betreft een kleinschalige voorziening op de schaal van de buurt dat zoveel mogelijk een gewoon woonhuis is. Een voor iedereen betaalbare voorziening waar ouderen zo lang mogelijk een normaal leven kunnen leiden in een vertrouwde omgeving. Waar ook samengewoond kan worden met een partner, ook al heeft de één zorg nodig en de ander niet. Met vers bereid eten, en zoveel mogelijk aansluiting bij de buurt, bijvoorbeeld door middel van een inloopfunctie. De schaal van de buurt zorgt ervoor dat mensen zoveel mogelijk hun eigen sociale netwerk behouden. En voor degene die zorg nodig heeft zijn er vaste, vertrouwde zorgverleners en is ook zwaardere zorg mogelijk, zodat gedwongen verhuizen op het einde van het leven zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Fractievoorzitter SP Lingewaard Brian Claassen: ‘De meeste ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen, echter zijn er ook ouderen die behoefte hebben aan een beschermde plek om te wonen. Het gaat daarbij om ouderen, meestal met een lichte(re) zorgindicatie, voor wie zelfstandig thuis blijven wonen niet echt veilig meer is. Denk bijvoorbeeld aan ouderen met een lichtere vorm van dementie of met een fysieke beperking waardoor de kans op vallen groter dan anders is. Maar ook aan ouderen die zich zodanig eenzaam voelen dat hun welzijn ernstig aangetast wordt. Voor deze ouderen kan een Zorgbuurthuis een uitkomst zijn. Zorgbuurthuizen bieden niet alleen een veilige, prettige omgeving voor ouderen die daar behoefte aan hebben. Ze dragen daarnaast in positieve zin bij aan het aanpakken van het woningtekort, het beter en efficiënter organiseren van zorg, het tegengaan van ondervoeding en het ontlasten van mantelzorgers. De SP fractie is blij dat het Lingewaards college ook de waarde inziet van een dergelijke woon/zorg combinatie.’

Het realiseren van een Zorgbuurthuis is aan de zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking kunnen komen voor een financiële ondersteuning via de Rijksoverheid. Het betreft een Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken. De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg is ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zorgaanbieders die een Zorgbuurthuis willen opzetten moeten zich melden bij de RVO om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsregeling. Voor vragen over bestemmingsplannen of vergunningen kunnen initiatiefnemers terecht bij het omgevingsloket van de ODRA.