Nieuws van politieke partijen over Groninger Belang inzichtelijk

13 documenten

D66 is voor duurzaam Hoogeveen. ...

D66 D66 CDA PvdA GroenLinks SP Groninger Belang VVD ChristenUnie Hoogeveen 25-01-2018 21:00

D66 is voor duurzaam Hoogeveen. Gebruik van gas is eindig. Daarom willen we nieuwe huizen in Hoogeveen vrij van een gasaansluiting laten bouwen. Verschillende partijen denken daar heel anders over #ervaltwattekiezen Voorstel om gasloos te bouwen aan de Sneeuwbesstraat steunden deze partijen niet: CDA, CU, GB en VVD. Dus deze gasloze tocht van 1000 kilometer begint (nog) niet met een eerste stap. Niet voor het milieu. Niet voor Groningen. Niet voor u. #raad0528 #gasloos #groningen

Op initiatief van D66 sluit ook Hof van Twente sluit zich aan bij het initiatief Statiegeldalliantie!

D66 D66 CDA PvdA SP Groninger Belang VVD Hof van Twente 04-01-2018 16:08

Motie Statiegeldalliantie

De gemeenteraad van Hof van Twente, in vergadering bijeen op dinsdag 19 december 2017,

Constaterende dat: – Zwerfafval een hardnekkig probleem is en dit een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Hof van Twente, maar landelijk en zelfs wereldwijd; – Op 31 augustus 2017 de toenmalige staatssecretaris het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ aan de Tweede Kamer stuurde en dat dit rapport duidelijk maakt dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval; – Op 25 november 2017 een Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/) is gestart, waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld. Het gaat om consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven. Door zich aan te sluiten bij de alliantie vragen zij hun regeringen om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. – De Tweede Kamer in eerste instantie op 13 december jl. het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ zou behandelen in het Algemeen Overleg Circulaire Economie (zie: Commissievergadering Circulaire Economie), deze nu is uitgesteld tot februari 2018.

Overwegende dat: – Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor kleine flessen en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd; – Meer recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrand; – De gemeente Hof van Twente zich kan aansluiten bij de Statiegeldalliantie en daarmee een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer.

Verzoekt het college: – De gemeente Hof van Twente aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie.

en gaat over tot de orde van de dag,

Namens de gehele gemeenteraad van Hof van Twente.

D66 / SP / GB / PvdA / CDA / VVD

 

In oktober steunde de raad de motie ...

VVD VVD Groninger Belang PvdA Medemblik 21-12-2017 15:39

In oktober steunde de raad de motie van VVD, GB, PvdA en PWF om een oplossing te zoeken voor het parkeerprobleem in Medemblik. Nu stelt de wethouder voor om twee ideeën voor parkeergarages in de binnenstad van Medemblik verder te onderzoeken. 1) Bij het busstation. 2) Onder de Dam/Oude Haven. VVD Medemblik gaat het kritisch bekijken en blijft erbij: tegen betaald parkeren en parkeervergunningen. Schrappen van parkeerplekken op de Nieuwstraat op voorhand uitsluiten. Op 9 januari is een info-avond voor inwoners. Op 15 januari vergadert de raadscommissie in Hotel Medemblik, waar u kunt inspreken. Zet het in de agenda!

De gemeente werkt scenario's uit ...

VVD VVD Groninger Belang PvdA Medemblik 04-12-2017 06:33

De gemeente werkt scenario's uit voor oplossing van het parkeerprobleem in de Medemblikker binnenstad. Het lijkt erop dat een garage op de plek van het huidige parkeerterrein aan de Oude Haven niet serieus wordt overwogen. VVD-fractievoorzitter Mark Raat is hier bezorgd over en stelt de wethouder schriftelijke vragen. De aangenomen motie van VVD, GB, PvdA en PWF was toch duidelijk: onderzoek alle opties.

SP vraag leidt tot extra geld voor zwemlessen

SP SP Groninger Belang PvdA Borne 01-11-2017 13:56

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de bijdrage uit het Activiteitenfonds Armoedebeleid omlaag van € 400 naar € 225,- per persoon per jaar. In 2018 wordt het schoolzwemmen afgeschaft.  Voor zwemlessen voor kinderen kan van deze bijdrage gebruik worden gemaakt. Eén jaar zwemles kost echter € 621,50. Dat betekent een eigen bijdrage van bijna € 400,- per kind.

De SP fractie kreeg een signaal dat het voor ouders van kinderen in de groep statushouders niet mogelijk is een dergelijke hoge eigen bijdrage te betalen. Voor deze groep kinderen is het, zo is uit ongevallen elders in het land al gebleken, extra belangrijk om te leren zwemmen en niet alleen het plezier van water, maar ook het gevaar te leren onderkennen. De zogenoemde natte gymlessen -ongeveer 4 per jaar- kunnen niet de plaats innemen van een lessenreeks om te leren zwemmen. Een aantal kinderen gaan eerst een jaar naar de basisschool Het Palet in Almelo, om daarna met voldoende taalvaardigheid in de Nederlandse taal te kunnen instromen in het Bornse basisonderwijs. In Almelo is het schoolzwemmen al afgeschaft. Die kinderen nemen dus nu ook niet deel aan het schoolzwemmen in Borne. De SP fractie stelde daarom bij de rondvraag tijdens het politiek beraad van dinsdag (31 oktober) aan de orde of het toch niet wenselijk zijn om voor deze groep een aanvullende oplossing te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van een zwemlesvoucher. De PvdA en GB '90 ondersteunden deze vraag en voegden toe om eventueel aanvullend beleid voor alle kinderen te laten gelden, waarvan de ouders een beroep moeten doen op het Sociaal Fonds. Wethouder Kotteman erkende dat hier inderdaad sprake is van een erg hoge eigen bijdrage en erkende ook de noodzaak van zwemonderwijs voor veiligheid van kinderen. Hij zegde toe binnenkort met een voorstel voor aanvullend beleid te komen.

We hebben samen met anderen een ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid Partij voor het Noorden Groninger Belang Groningen 15-10-2017 11:16

We hebben samen met anderen een debat aangevraagd. Herindeling moet door de bevolking gedragen worden!

Impuls voor het wegenonderhoud

SGP SGP ChristenUnie PvdA Groninger Belang VVD CDA Neder-Betuwe 24-07-2017 00:00

Impuls voor het wegenonderhoud

De gemeenteraad is het er unaniem over eens dat het wegenonderhoud van zodanige kwaliteit is, dat een extra impuls nodig is. In de centra moet gewerkt worden aan een hoog niveau, bij de overige wegen volstaat een basisniveau. Door CDA, SGP en VVD wordt via een motie extra aandacht voor het bermonderhoud gevraagd. De PvdA wil echter ook voor de centra in eerste instantie niet meer dan een basisniveau, waarna bezien moet worden wat er nog meer nodig is. Omdat een daarvoor samen met GB ingediend amendement niet wordt aangenomen, stemmen deze twee fracties tegen het wegenbeheerplan. Omdat de meerderheid wel instemt met het wegenbeheerplan, kan er gewerkt worden aan de noodzakelijke verbeteringen.

Toelichting wegenbeheerplan 2018-2021

Het huidige wegenbeheerplan verloopt in 2017. Er is een geactualiseerd wegenbeheerplan 2018-2021 opgesteld.

Het college stelt voor om:

het onderhoudsniveau ‘Basis’ te kiezen; in de kadernota 2018-2021 het aanvullende budget voor het onderhoudsniveau wegen scenario 2 ‘centrum Hoog, overige Basis’ op te nemen; in de kadernota 2018-2021 een budget voor het aanbrengen van bermverhardingen en toekomstige investeringen voor vervanging van wegen (kapitaallasten) op te nemen. Raadsdebat

Mevrouw Elzing (PvdA) geeft aan dat van de geplande uitgaven voor wegenonderhoud een bedrag van €800.000 niet is uitgegeven vanwege uitstel of soms door te late aanbesteding. Het basisniveau is niet op orde. Er is nu een inhaalslag gaande. Ze vraagt van de wethouder een update van de stand van zaken als het basisniveau niet wordt gehaald met daarbij een termijn wanneer dat wel het geval zal zijn. In een amendement Wegenbeheerplan, ook namens GB, stelt ze de raad voor om te besluiten eerst het wegenonderhoud op Basisniveau (scenario 4) te brengen. De wijziging bestaat uit het achterwege laten van onderhoudsniveau Hoog in de centra van de dorpen. Daarna moet bekeken worden of dit voldoende is. Zo niet, dan kan alsnog extra krediet beschikbaar gesteld worden voor de centra. Het PvdA-raadslid stelt ook voor om de inwoners te vragen om problemen te melden. Er liggen claims van € 10.000, vooral als gevolg van schade door defecte bermen. Ze vraagt het college om een goede registratie en evaluatie van de claims en de acties daarbij.

De heer Van der Lugt (CDA) dient mede namens SGP en VVD een motie bermonderhoud in met het verzoek om dit zo spoedig mogelijk structureel aan te pakken i.p.v. incidenteel opvullen van gaten. “De meicirculaire geeft daarvoor financiële ruimte. Vroeger opknappen van de bermen geeft wel meer kapitaalslasten, maar minder kosten aan claims.”

De heer De Vree (SGP) is gelukkig met de positieve financiële ontwikkeling. Hij stemt graag in met het collegevoorstel, ook met de extra gelden voor de centra. Hij is ook voor het eerder beginnen met het bermonderhoud. Per saldo zal dit niet duurder blijken te zijn. Hij geeft aan dat hij voor de centra wel iets meer als Basisniveau wil.

De heer Van Hattum (CU) stelt dat de gemeente geen extra geld moet uitgeven als het niet nodig is. Wel moet er aandacht zijn voor het tijdig opknappen van gebreken. Hij stemt in met het amendement.

Mevrouw Berends (GB) vraagt wat vervroegd bermonderhoud kost.

De heer Van der Lugt antwoordt dat dit €8.000 per jaar is, waarvan de uitgave een jaar naar voren getrokken wordt.

De heer W. Keuken (SGP) vraagt of hij het goed begrijpt, dat het amendement van PvdA en GB een lager kwaliteitsniveau in de centra wil dan het raadsvoorstel aangeeft.

Mevrouw Elzing antwoordt dat eerst het basisniveau gehaald moet worden. Dan moet je kijken of je dan een veilige situatie hebt. “Het moet sober, maar wel goed.”

Mevrouw Berends merkt op dat het amendement is gericht op de voetpaden, niet alleen in de centra, maar ook in de hele bebouwde kommen.

De heer Van Essen (VVD) is blij met het voorstel. “Dit gaat in de richting van integraal beheer van de openbare ruimte. De beleidsplannen versterken elkaar.”

Toelichting van het college

Wethouder Gerritsen zegt toe de raad op de hoogte te stellen van de inspectieresultaten. Er is nu een inhaalslag gaande. Hij verwacht dat bij de inspectie dit najaar het basisniveau nagenoeg bereikt zal zijn. Er komt een analyse van de claims met aandacht voor de oorzaken en de genomen acties. Het amendement vindt hij een politieke zaak; als de raad besluit, voert het college uit. De motie acht hij uitvoerbaar.

Raadsbesluit

Het amendement Wegenbeheerplan wordt verworpen met zeven stemmen voor (PvdA, GB, CU) en twaalf stemmen tegen (SGP, CDA en VVD).Het wegenbeheerplan wordt aangenomen met twaalf stemmen voor (SGP, CDA, VVD en CU) en zeven stemmen tegen (PvdA en GB).De motie Bermonderhoud wordt unaniem aangenomen.

PvdA gaat meewerken aan een visie voor zelfstandigheid van verenigingen

SGP SGP CDA PvdA Groninger Belang VVD ChristenUnie Neder-Betuwe 15-07-2017 00:00

PvdA gaat meewerken aan een visie voor zelfstandigheid van verenigingen

Een flink deel van de behandeling van de kadernota 2018-2021 werd gevuld met een discussie over het voortbestaan van de sportverenigingen. De heer Woldberg (PvdA) heeft forse kritiek op de wijze waarop de sportkoepel omgaat met de bezuinigingen en het feit dat onder andere de ondernemers in Neder-Betuwe meer aandacht krijgen dan deze verenigingen. De heer Waasdorp (SGP) roept hem op samen te werken aan een visie om te komen tot meer zelfstandigheid voor de verenigingen. Die handschoen neemt de heer Woldberg op. Daarnaast kwamen ook nog veel andere onderwerpen aan de orde.

Toelichting kadernota 2018-2021

In de kadernota worden de beleidskeuzes met bijbehorende financiële kaders voor de komende vier jaar beschreven, die vervolgens zijn verwerkt in de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021.

In deze kadernota wordt nieuw beleid voorgesteld. Het college wil investeren in intergemeentelijke en regionale samenwerking, in een goed ondernemersklimaat, in een regionaal energieloket en regionale projecten zoals mobiliteit, groener groen en wonen. Ook het college de logistieke sector stimuleren, uitvoering geven aan een klimaatnota, uitvoering geven aan de ontwikkeling van de veerhaven in Ochten en de herinrichting van de Hoofdstraat in Kesteren in combinatie met het realiseren van een vrij liggend fietspad langs de Broekdijk te Kesteren.

Ook stelt het college voor budget te reserveren voor toezicht en handhaving bewoning campings, het implementeren van de nieuwe omgevingswet en het uitvoeren wegenbeheer. Aan de ene kant wil eht college daarmee het wegenbeheer blijven uitvoeren op het basisniveau en aan de andere kant wil het college budgetten en investeringen beschikbaar hebben voor revitalisatie van wegen en bermverhardingen. Ook wil het college vanaf 2018 uitvoering geven aan de wens uit het coalitieakkoord 2.0 om de lastendruk voor de inwoners te verminderen door de OZB jaarlijks te verlagen met 2 %. 

Raadsdebat

Mevrouw Van Dijkhuizen (CDA): “Een kadernota vaststellen is keuzes maken, uitgangspunten vaststellen om een sluitende begroting te kunnen opstellen. In die begroting is dan ruimte voor nieuw beleid, dat het woonplezier in Neder-Betuwe doet toenemen. Er zijn ook minder populaire maatregelen zoals aanpak van illegaal wonen. Nu de meicirculaire meer financiële ruimte biedt heeft het college intussen verzocht onderwerpen op te nemen in de begroting, die niet in de Kadernota staan.” Daarvoor heeft ze samen met SGP en VVD een motie Meicirculaire opgesteld met het verzoek de onderwerpen alcoholmisbruik, ruimte voor agrariërs, 0,5 fte voor verkeer & vervoer/groen/natuur/cultuur en wegenbeheer op te nemen in de begroting. Nagenoeg alle punten uit het coalitieakkoord zijn uitgevoerd. Ze wenst het college inzicht en ambitie voor het opstellen van de begroting.

De heer Van Wolfswinkel (SGP) geeft aan dat er twee bronnen zijn om het beleid aan te toetsen: 1. Aan de norm van de Bijbel; dit is nodig om Gods zegen te vragen op ons werk. 2. Het coalitieprogramma. “Veel zaken zijn al verwezenlijkt, maar ook een coalitieprogramma is een dynamisch document. Voorbeelden zijn de bouw van Pantarijn op een andere plaats dan eerst bedoeld, daarmee samenhangend het fietspad langs de Broekdijk voor de vele scholieren, herinrichting van het centrum van Kesteren, invoering van de omgevingswet en regionale samenwerking i.v.m. de zelfstandigheid van de gemeente.” In dit verband wijst hij op de gemeente Tiel met zijn vele tekorten. “Het college heeft goed ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.”

De heer Woldberg (PvdA) gaat hier op in en is blij met de geuite noodzaak tot samenwerking. “Als dit leidt tot herindeling, dan zeg ik daar geen nee tegen. Dat heet voortschrijdend inzicht. In de regio zoeken gemeentes elkaar op en wij zitten niet op een eiland.”

De heer Van Wolfswinkel vervolgt dat zijn fractie het college bedankt voor de aangeboden Kadernota 2018 en hij wenst de collegeleden Gods zegen toe voor de uitwerking van de laatste begroting van deze raadsperiode.(klik hier voor de volledige bijdrage van de heer Van Wolfswinkel)

De heer Van Someren (VVD) voegt nog toe dat zijn fractie blij is met de Kadernota en de link naar het coalitieakkoord. Hij wijst er op dat voor het eerst gewerkt is aan een lastenverlichting voor de komende jaren. Over de motie zegt hij dat er een relatie is met het wegenbeheerplan. “De motie is bedoeld om tegenstrijdigheid te voorkomen.”

De heer Woldberg merkt op dat nu een vrij steriele kadernota voorligt. “Waar de coalitiegenoten naar de tuin van de sociale huurwoningen kijkt, vergeten ze achter de voordeur te kijken. De nota legt veel nadruk op economie, stenen en bomen, maar ik mis de warme kijk op leefbaarheid en het welzijn van de inwoners. Aan verenigingen worden onrealistische, demotiverende bezuinigingen opgelegd; u breekt met dit beleid een bloeiend verenigingsleven af. De sportkoepel is alleen bezig met bezuinigingen terwijl het doel was om nieuw elan aan te boren.” Hij stelt dat ook de politie dit onderkent: zij verwachten meer problemen op straat door de bezuinigingen op jongerenwerk. “Voor PvdA is het niet te verkroppen dat de coalitie de ondernemers knuffelt, te weinig oog heeft voor de leefbaarheid en met enorme bedragen strooit om de boomkweeksector te promoten.” Zijn fractie is wel voor het ondersteunen van ondernemers, maar niet ten koste van het wegdrukken van het sociale domein.

De heer Waasdorp (SGP) gaat in op de klacht over de sportkoepel. Het gaat hem om wat destijds is overeengekomen vanuit de raad. “Als u met mij van mening bent dat het in gang gezette traject met de sportkoepel een behoorlijke uitdaging vormt voor de verenigingen, dan daag ik u uit om met ons naar structurele oplossingen te kijken.” Als voorbeeld noemt hij het initiatief van de heer Woldberg voor de fusie van twee Opheusdense sportclubs. “Nu gesuggereerd wordt om eens te kijken naar twee verenigingen, die het erg moeilijk hebben, schreeuwt u moord en brand.” 

De heer Woldberg antwoordt dat hij de sportverenigingen regelmatig bezoekt. Ieder kan bij hem altijd aankloppen voor ideeën. “Maar het is jammer dat de sportkoepel, die is opgezet om te komen met constructieve plannen, alleen maar bezig is geweest met bezuiniging en dat was toch niet de bedoeling.” Hij levert graag een constructieve bijdrage.

De heer Waasdorp (SGP) legt uit dat het ingezette traject met werkgroepen, die de verenigingen voorstellen doen, niet klopt met de voorstellen, die de coalitie destijds heeft gedaan. “De coalitie heeft er naar gekeken om verenigingen, die behoorlijk afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies, een zelfstandig leven te laten leiden. Het zou fijn zijn als u mee kunt doen naar het ontwikkelen van een visie. Ik denk dat we elkaar daar wel in kunnen vinden.”

De heer Woldberg neemt de handschoen graag op. “Met de huidige opzet is niets bereikt.” Aansluitend op een opmerking van mevrouw Berends (GB) vraagt hij zich af of de voorgenomen bezuinigingen nog wel nodig zijn. ”De afbraak van het vrijwilligerswerk, hoe ga je dat aan de verenigingen verkopen, zodat ze gemotiveerd blijven?” Ten slotte dient hij een motie Kinderarmoede in. “Ook in onze gemeente groeien kinderen in armoede op. Hiervoor komt geld beschikbaar van het Rijk. In de motie staat het verzoek aan het college om een plan te ontwikkelen zodat aanvullend op het huidige armoedebeleid ieder kind dat in armoede leeft wordt bereikt en zij gelijke kansen krijgen als iedereen. Daarvoor is samenwerking met fondsen, scholen, kerken en organisaties nodig. De gemeente Lingewaard is een goed voorbeeld.”

Mevrouw Berends (GB) vindt dat de Kadernota er goed uitziet. Op de meeste punten kan ze meegaan. Op de motie Meicirculaire merkt ze op dat zij niet voor extra (alcohol)controles is, omdat dit al in het huidige beleid zit. “Er is al genoeg geld naar het ABC toe.” De motie Kinderarmoede kan ze steunen zonder de genoemde termijn.

Mevrouw Elzing (PvdA) sluit over de motie Meicirculaire aan bij mevrouw Berends. “Het is onverstandig om dit extra geld direct uit te geven aan deze doelen.” Ze wijst er op dat uit een raadsbrief blijkt dat Neder-Betuwe een structureel tekort op het sociaal domein heeft van € 0,5 miljoen. “Ook daarom is het onverstandig om het geld van de meicirculaire direct uit te geven.” Ze dient samen met GB een motie relatie Wegenbeheerplan in om de besluiten van het wegenbeheerplan voorrang te geven in de verwerking in de gemeentebegroting 2018.

Besluitvorming

De raad stelt de Kadernota unaniem vast.De motie Meicirculaire wordt verworpen met zeven stemmen voor (PvdA, GB en CU) en twaalf stemmen tegen (SGP, CDA, VVD).De motie Relatie Wegenbeheerplan wordt verworpen met zeven stemmen voor (PvdA, GB en CU) en twaalf stemmen tegen (SGP, CDA, VVD).De heer Woldberg (PvdA) trekt de motie Kinderarmoede in na uitleg door de wethouder.

Kerntakendiscussie voorbij?

VVD VVD Groninger Belang CDA PvdA Borger-Odoorn 08-06-2017 08:10

Twee jaar beleidsarm werken, één extern bureau met het daarbij behorend prijskaartje en een aantal discussies verder vindt het college het genoeg. De kerntakendiscussie moet nu maar eens zijn afgelopen. Wat de kerntaken van de gemeente zijn? Daarover wordt niet meer gesproken. De conclusie moet zijn dat we het nog niet zo slecht doen als gemeente en dat burgerparticipatie meer kans moet krijgen. 

De discussie begon met bezuinigen. De wethouder voor financiën vond dat de raad zich maar eens moest uitspreken over wat de kerntaken van de gemeente zijn. Op zich was de VVD hier niet tegen al hebben we daar best duidelijke ideeën over. Wij willen een zo klein mogelijke overheid. Een aantal taken zijn wettelijk en moet je dus uitvoeren. Daarbij kun je hooguit de vraag stellen of je ze zelf uitvoert of laat uitvoeren.

Er werd een extern bureau in de arm genomen die minutieus uitzocht wat de wettelijke taken waren en wat niet maar daarna viel de discussie stil. Het college leek geen idee te hebben wat ze moesten met de uitkomsten van dit onderzoek. Uiteindelijk is de discussie gericht op de vraag: “Wat voor gemeente willen wij zijn?”

Deze discussie spitste zich al snel toe op burgerparticipatie. Uiteindelijk sluit de discussie met een aantal pilots gericht op participatie, burgerbegroting en het overdragen van taken aan burgers en/of organisaties. De hele discussie moet uiteindelijk worden gebruikt bij het opstellen van een nieuwe toekomstvisie maar dat wordt overgelaten aan de nieuwe raad in 2018.

Voor de VVD was dit erg teleurstellend. In onze gemeente wordt al erg veel georganiseerd door betrokken inwoners. Helaas merken zowel inwoners als ondernemers vaak dat de houding van de gemeente in eerste instantie afwijzend is. Pas na lang aandringen wil de gemeente meedenken. Volgens de VVD is een cultuuromslag binnen het gemeentehuis dan ook hard nodig. Als dat de uitkomst van deze discussie is, is het misschien de moeite waard geweest.

“Wat voor gemeente willen we zijn” kwam niet terug in het slotdocument en daarom heeft de VVD samen met het CDA, de PvdA en GB een amendement ingediend om dit toe te voegen. Dit amendement werd raadsbreed aangenomen.

Is hiermee de discussie werkelijk gestopt?

“Dat denk ik niet,” zegt fractievoorzitter Erik Huizing. “Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik verwacht dat elke partij juist in de verkiezingsprogramma’s zal aangeven wat volgens hun de kerntaken zijn van de gemeente. Het is uiteindelijk aan de kiezer om te bepalen wat voor gemeente ze willen.”

Raad Renkum wil meer grip en minder bureaucratie in de zorg

VVD VVD CDA PvdA GroenLinks Groninger Belang D66 Renkum 03-06-2017 08:07

Op initiatief van de VVD met brede steun van PvdA, CDA, GB, GroenLinks en D66 werd bij de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend die is overgenomen door het college van burgemeester en wethouders. Een motie overnemen betekent dat het college de opdracht gaat uitvoeren. Doel van de opdracht is dat de gemeenteraad wat meer grip krijgt op de vele ontwikkelingen in het sociale domein (o.a. de zorg), zonder dat het gaat leiden tot meer papierwerk voor zorgverleners of een hogere werkdruk voor ambtenaren.

https://renkum.vvd.nl/nieuws/22504/raad-renkum-wil-meer-grip-en-minder-bureaucratie-in-de-zorg
Betere zorg met minder geld vereist sturing en innovatieWouter Hoge (raadslid VVD): "het sociale domein raakt onze kwetsbaarste mede-inwoners en is ondertussen ongeveer 55% van de begroting sinds al die taken naar de gemeente zijn verplaatst. De ontwikkelingen gaan er heel snel. Dat moet ook als we betere zorg met veel minder geld vanuit het rijk willen organiseren. De raad moet met al deze ontwikkelingen wel gevoel kunnen houden en kunnen helpen met bijsturen en meedenken als dat nodig is. Daarvoor is dan weer de juiste informatie nodig."  

Teveel informatie? Meer papierwerk?Hoge: "Het gevaar van teveel informatie vragen is echter dat ambtenaren druk gaan worden met het maken van rapportages in plaats van het meedenken met de cliënten. De werkdruk is er al erg hoog. Het zou ook een ramp zijn als we vragen aan zorgverleners om nog meer 'lijstjes' in te gaan vullen. Nu al gaat 35% van de tijd van een zorgverlener op aan registratie in sommige sectoren. We willen graag dat zorgverleners kunnen 'vonken' in plaats van 'vinken'. Ze hebben ooit gekozen voor een vak als zorgverlener, anders waren ze wel administratief medewerker geworden. De bureaucratie moet omlaag waar dat kan en we moeten dus waken voor teveel of niet essentiële informatie opvragen."

Een goed evenwicht vereist goede samenwerking

Niet teveel en ook niet te weinig informatie. Dat is een wankel evenwicht. Om die reden vraagt de motie om een bijeenkomst met raad, ambtenaren en college om samen dit evenwicht te gaan zoeken voor de komende jaren. Hoge: "De veranderingen in de zorg zijn juist voor gemeenten een kolossale uitdaging waarbij we als hele raad moeten samenwerken en het niet belangrijk zou moeten zijn of je oppositie dan wel coalitie bent. Het onderwerp leent zich absoluut niet voor 'politieke spelletjes'. Een samenwerking van cliënten, zorgverleners, raad, ambtenaren en college als 'team Renkum' door alle politieke lagen heen zal maken dat we ons door deze storm heen bewegen naar een goed eindresultaat: goede, zinnige en zuinige zorg voor onze inwoners met zo min mogelijk papierwerk en zoveel mogelijk keuzevrijheid. Deze motie is daarin een belangrijke extra stap."