Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

25 documenten

Ruimtelijke Economisch Programma

SGP SGP Utrechtse Heuvelrug 02-11-2019 00:00

 

Utrechtse Heuvelrug werkt in U10 verband met 15 andere gemeenten aan een Ruimtelijke Economisch Programma (REP). Het is voor het eerst dat we proberen om samen tot een samenhangende visie te komen op het gebied van wonen, economie, mobiliteit, energie opwekking en natuur, voedselvoorziening en landschap. Het beoordelingskader REP stelt de uitgangspunten vast en de doelstellingen van het REP.

Het beoordelingskader is uitgebreid en bevat een groot aantal toch wel behoorlijk smart geformuleerde doelstellingen. Als we daar zo op hoofdlijnen naar kijken ziet dat er goed uit.

Het college geeft in reactie op deze uitgangspunten aan dat van onze gemeente geen bijdrage zal leveren aan grootschalige ontwikkelprojecten. Wel zetten wij door middel van inbreiding en transformatie in op OV-knooppunt ontwikkeling. Dat kan met elkaar in tegenspraak zijn, gaan er hierbij vanuit dat bedoeld wordt dat we als gemeente wel positief staan t.o.v. bouwen van woningen en/of kantoren rondom station 3B-Zeist. Wat willen we daar als gemeente eigenlijk? Een vraag waar we het met elkaar eens over moeten hebben.

Voorzitter, niet alleen voor dit voorbeeld bouwen rondom station 3B-Zeist, maar breder nog de vraag: is het ook op andere fronten niet beter om nu ons de vraag te stellen wat we waar willen in onze gemeente? En dat het college dan gesterkt door de raad in de regio dit gaat uitdragen?

Daarnaast zouden we graag meer nadruk willen leggen op alternatieve mobiliteitsoplossingen. Scenario’s zijn nu vooral gericht op faciliteren van wonen, werken én mobiliteit in de regio Utrecht.  Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat mensen hun baan gemiddeld 28 kilometer (vrouwen) tot 49 (mannen) van huis zoeken. Echter als we door slim innoveren de reistijd kunnen halveren, dan kun je wonen faciliteren in de krimpregio’s, denk aan gemeente Bronkhorst waar onze raad onlangs was, en werk faciliteer je dan in de regio Utrecht.

Een aantal voorbeelden: proef met trein zonder machinist in Groningen. Eind vorig jaar deed ProRail al een test met een zelfrijden vachttrein op de Betuweroute.  Bedrijven en studenten van de TU Eindhoven die zich richten op de Europese hyperloop als duurzaam alternatief voor vliegverkeer.

Het beoordelingskader geeft ons nog niet het gevoel dat de op te stellen visie echt vernieuwend en innovatief zal zijn. Desondanks is het ook lastig om KPI’s (indicatoren) voor innovatie op te nemen, maar we verwachten wel dat ons college zich hier voluit voor inzet.

We kunnen ons in elk geval vinden in de reactie van het college op het beoordelingskader en zullen daarmee instemmen. We beraden ons op de moties ten aanzien van dit onderwerp.

 

Statenfracties vragen wederom opheldering over Qbuzz

SP SP GroenLinks SGP CDA Partij voor de Vrijheid Zuid-Holland 09-10-2019 19:07

SP, CDA, CU/SGP, GroenLinks en de PVV hebben vragen gesteld aan het provinciebestuur over de te volle bussen en treinen bij Qbuzz. Via reizigers, medewerkers en kranten bereiken deze fracties steeds vaker verontrustende berichten: de treinen en bussen (vooral bus 387) van Qbuzz zijn zo vol dat ze onderweg reizigers op stations achterlaten en zelfs haltes overslaan. Deze reizigers moeten hierna op de eerst volgende reguliere lijndienst wachten, en hopen dat deze niet óók overvol is. De fracties trekken hierover aan de bel, dit kan zo echt niet. 
 
De fracties zijn eensgezind: Qbuzz moet dit gewoon oplossen en het belang van reizigers voorop stellen. Iedere reiziger moet meekunnen met het OV, als de bus keer op keer vol is zijn er dus extra bussen nodig. De fracties zijn teleurgesteld dat deze extra bussen zo lang op zich hebben laten wachten. Zij vragen het provinciebestuur actie te ondernemen richting Qbuzz om te zorgen dat alle reizigers in de toekomst gewoon mee kunnen.

Terrastijden verruimen? Praat eerst eens met omwonenden!

SGP SGP Barneveld 10-07-2019 00:00

/r/6ce6ff908b32f6127e6199bad2ab39a6?url=http%3A%2F%2Fwww.barneveld.sgp.nl%2Factueel%2Fterrastijden-verruimen-praat-eerst-eens-met-omwonenden%2F10987&id=957ef5a9592324a1f1aa492806c0dd0681938c9e

Er lag in de raadsvergadering van 10 juli 2019 een motie ter bespreking om de terrastijden te verlengen van 00:00 naar 01:00 uur. Omwonenden zijn ons inziens niet voldoende betrokken bij deze plannen. Daarom stemden wij tegen. Lees de bijdrage van Arend Flier.

Voorzitter,

Voor ons ligt de motie over het verruimen van de terrastijden van de horeca.

En inmiddels is er ook een lijst met handtekeningen gekomen van omwonende die bezwaren hebben tegen verdere verruiming van de terrastijden. Nu lijkt het in de motie dat omwonende betrokken worden bij de pilot maar dat is niet zo. Als je tegen een pilot bent ga je niet participeren in een pilot. We willen de initiatiefnemers oproepen de motie voorlopig in te trekken en eerst het gesprek aan te gaan met de omwonenden al dan niet in samenwerking met KHN Barneveld. Als de uitkomsten er zijn dit vervolgens weer in de commissie te bespreken. Dat is volgens ons de juiste volgorde eerst het gesprek dan eventueel een pilot.

Uitgelicht: Stille(re) spoorbrug

SGP SGP Zaltbommel 06-07-2019 00:00

Passage uit Perspectiefnota over 2020:

Niemand weet waarschijnlijk wat het programma hoog frequent spoor precies qua aantallen treinen inhoudt. Maar dat het er meer worden is zeker. Dat betekent meer (in de zin van ‘vaker’) geluidsoverlast. Met name als spoortreinen de spoorbrug overrijden.

> Is het college bereid om de mogelijkheden tot het aanpassen van de spoorbrug te onderzoeken, zodat de Bommelse spoorbrug ook een ‘stille brug’ wordt?

Echt voor Barendrecht kraakt voorjaarsnota: Afbraakbeleid!

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) D66 CDA PvdA GroenLinks SGP VVD Barendrecht 17-05-2019 21:16

De eerste voorjaarsnota van de coalitie van CDA, VVD, SGP/CU, PvdA, GroenLinks en D66 kan niet op sympathie rekenen van oppositiepartij Echt voor Barendrecht (EVB). Fractievoorzitter Lennart van der Linden kraakt het document dat het college van B&W vandaag publiek maakte onomwonden. Van der Linden: “Het college stelt voor om te bezuinigingen op onderhoud, sport, veiligheid en welzijn. In combinatie met hogere lasten voor burgers en bedrijven. Ongekend. Dit soort afbraakbeleid hebben we de afgelopen jaren in Barendrecht niet gezien.”

Minder buitenruimte, minder veiligheid

Het onderhoud van groen en buitenruimte moet eraan geloven. Minder bomenonderhoud, het onderhoudsniveau van stratenomlaag en minder onderhoud aan straatmeubilair. Ook veiligheid wordt niet ontzien: De gemeente stopt met het ondersteunen van buurtpreventie, die Barendrecht al jaren vrijwillig veiliger maken. Verder stopt de gemeente met actief cameratoezicht bij het NS-station en met het geven van voorlichting over veiligheid in de woonwijken in het voor- en najaar.

Op welzijnsvlak wordt geschrapt in de mantelzorg en schuldhulpverlening. En op welzijn in de wijkteams. Ook op de zorgverzekering voor minima wordt beknibbeld. De extra bijdragen voor arme kinderen, de zogenaamde Klijnsma-gelden, schuift de coalitie wederom voor zich uit. Verder valt op dat het college de betaalbaarheid van zorg in Barendrecht in beslotenheid wil bespreken en daarover in beslotenheid afspraken wil maken. “Daar werkt EVB niet aan mee”, aldus van der Linden. “Discussie prima. Maar wij werken op basis van openbaarheid en transparantie. Zeker bij belangrijke onderwerpen als zorg”.

Hogere lasten voor burgers en bedrijven

De portemonnee van burgers en bedrijven wordt tenslotte niet ontzien: het college gaat hogere bijdragen vragen voor rijbewijzen, terwijl de openingstijden van de balie minder worden. Horecaondernemers moeten precarioheffing betalen. Een belasting per vierkante meter buitenterras. Bij het NS-station wordt betaald parkeren ingevoerd.

Van der Linden hekelt het beknibbelen op kleine bedragen, terwijl de grote olifant in de kamer niet wordt benoemd. Namelijk deuitbreiding van het aantal wethouders van 4 naar 6. Van der Linden: “Dit kost Barendrecht € 300.000 extra per jaar. In plaats van dat terug te draaien wordt het sportgala afgeschaft á € 8.500 per jaar. En het college ruilt de schapen op de geluidswal in voor een grasmaaier. Dat zou € 12.000 per jaar goedkoper zijn. De Britten hebben hier een mooie term voor: Penny-wise Pound-foolish!”

De voorjaarsnota is momenteel nog slechts een voorstel van het college. De gemeenteraad kan anders besluiten. Komende maand wordt de voorjaarsnota in de gemeenteraad behandeld. EVB gaat daarover graag met de coalitiepartijen in debat.

Na het debacle NS, Qbuzz, stevenen ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid D66 Dordrecht 24-04-2019 10:02

Na het debacle NS, Qbuzz, stevenen we af op volgend project: de #waterbus. Er is veel te beleven op ons eiland alleen kan niemand er straks meer komen. in ieder geval niet met OV. Daarom hebben we nu op initiatief van Rolin den Heijer van de Dordtse VVD raadsbreed art 40 vragen gesteld. Hopelijk zijn we er op tijd bij. Hieronder kunt u de artikel 40 vragen lezen. Antwoorden op deze vragen verwachten wij over ongeveer 6 weken. Betreffende: Artikel 40-vragen Nieuwe aanbesteding waterbus Namens de gemeenteraad van Dordrecht: Beter voor Dordt, Dordtse VVD, CDA, D66, GroenLinks, CU/SGP, PVV, SP, VSP, PvdA en Gewoon Dordt Afgelopen week werd bekend dat bij de nieuwe aanbesteding van de waterbus de frequentie fors omlaag gaat voor wat betreft de routes van Dordrecht naar Rotterdam en vice versa via de andere Drechtsteden. Van een nieuwe exploitant wordt een veel lagere vervoersfrequentie verwacht dan de reizigers nu gewend zijn. Dat is funest voor een evenwichtige modal split waarbij reizigers een prima alternatief grotendeels kwijtraken. Het Drechtstedenbestuur heeft hierover vorige week een kritische brief geschreven aan de verantwoordelijk gedeputeerde, de heer Janssen. Dit leidt bij de gemeenteraad Dordrecht tot de volgende vragen aan het college: 1. Bent u het met ons eens dat in het programma van eisen tenminste het huidige niveau van dienstverlening te vragen aan een nieuwe exploitant? 2. Bent u het met ons eens dat een verlaging van het niveau van de dienstverlening van de waterbus niet strookt met de groei-ambitie van Dordrecht en de Drechtsteden en de multimodale bereikbaarheid van de Drechtsteden in het algemeen en Dordrecht in het bijzonder? Zo neen, waarom niet? 3. Bent u het daarom met ons eens dat het Dordtse eiland ook per waterbus goed verbonden hoort te zijn met de andere Drechtsteden, Kinderdijk en Rotterdam? 4. Wat is de inzet geweest van het Dordtse college bij de aanbesteding van de nieuwe waterbusconcessie zowel richting Drechtsteden als provincie? 5. Wat is de inbreng van het Dordtse college in zowel de Drechtsteden als naar de verantwoordelijk gedeputeerde Janssen geweest? Welke (harde) Dordtse eisen en wensen zijn in dit overleg op tafel gelegd en wanneer was bekend wat de inzet van de provincie zou zijn? 6. Welke stappen gaat het college nemen zowel binnen de Drechtsteden als naar de provincie nemen om te komen tot de best mogelijke dienstverlening en dienstregeling in de nieuwe concessieperiode?

Gedeputeerde @HarryvdMaas vertrok ...

SGP SGP Nederland 07-03-2019 08:45

Gedeputeerde @HarryvdMaas vertrok vanochtend al om 07.41 uur vanuit Zeeland. Hopelijk lukt het hem om rond 11.00 uur op Utrecht CS te zijn voor de OV-actie van de SGP! #vooreenbereikbareprOVincie

PvdA-NOP is verheugd dat de ...

PvdA PvdA SGP CDA Noordoostpolder 05-03-2019 09:02

PvdA-NOP is verheugd dat de raadsbrede motie over lobby voor snel ov/treinverbinding unaniem is aangenomen. In het bijzonder dankzij de inhoudelijke inbreng op de motie van ook Sjoerd de Boer (CU-SGP) en het symposium van het CDA/D66/BAN. Dit laatste was 8 jaar geleden ondenkbaar. Toen de PvdA-NOP in 2010/2011 en 2014 de eerste treinmoties in de raad bracht, was het hard werken om deze geaccepteerd te krijgen. Nu 2019 zonder debat een opdracht voor actieve lobby aan B&W🌹🌹🌹

Antwoord vragen Grote Kolksluis Zwartsluis en treinstation Staphorst

SGP SGP Overijssel 28-02-2019 00:00

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 27 februari 2019 zijn door de SGP-fractie  een tweetal vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS).

Open houden van de Grote Kolksluis in ZwartsluisFractievoorzitter Dirk van Dijk stelde vragen over het open houden van de Grote Kolksluis in Zwartsluis. Daarbij verwees Van Dijk naar de recente handtekeningenactie, waarbij de wens van de veel inwoners is geuit om De Grote Kolksluis in Zwartsluis in werking te laten blijven, inclusief onderhoud en deze sluis zo mogelijk op de monumentenlijst te krijgen. De gedeputeerde, Bert Boerman, heeft aangegeven dat het college van GS het belang van het open houden van de Grote Kolkluis inziet en wil bezien welke mogelijkheden er zijn om deze verbinding open te houden. De gedeputeerde heeft toegezegd dit op korte termijn bij Rijkswaterstaat aan te kaarten.  Treinstation in StaphorstStatenlid Gert Harm ten Bolscher stelde vragen over de mogelijkheid om (nu dankzij de inzet van nieuwe treinen de reistijd per sprinter van Zwolle naar Groningen met 4 minuten wordt gereduceerd) een treinstation in Staphorst te realiseren. Gedeputeerde Bert Boerman heeft in zijn antwoord aangegeven dat het college van GS de wens voor een station in Staphorst bestuurlijk al op de agenda heeft staan. Wel gaf de gedeputeerde te kennen dat er meer speelt dan de vier minuten tijdswinst alleen:  hij benoemde onder andere de aanstaande spoorverdubbeling en de wens tot dertig minuten versnelling van treinverbindingen tussen de randstad en de noordelijke provincies. Ook moet er gekeken worden naar de mogelijkheden binnen de dienstregeling, de bezetting en de investerings- en exploitatiekosten van een station in Staphorst. Concreet heeft de gedeputeerde toegezegd de mogelijkheden van dit station te willen onderzoeken en de vier minuten tijdswinst mee te nemen in de overwegingen.

Verkiezingsavond | Ons voedsel voor morgen

SGP SGP Barneveld 26-02-2019 00:00

/r/1f8187dd7057ad3f925e1bb522ff2c5a?url=http%3A%2F%2Fwww.barneveld.sgp.nl%2Factueel%2Fverkiezingsavond--ons-voedsel-voor-morgen%2F10379&id=3ad197eba5f3fcf491607c4b1ff14c9c06e8e91d

Met de verkiezingen voor de Gelderse Staten in zicht organiseert de SGP ook in Barneveld een verkiezingsavond. Het thema: 'Ons voedsel voor morgen'.

Sprekers:

Bennie Wijnne (Kandidaat statenlid) Henk van de Wind (Lijsttrekker waterschap Vallei en Veluwe) Aart de Kruiff (Wethouder Barneveld) Lennard de Vos (forumleider)

Verdere informatie:

Locatie: Pluimveemuseum, Hessenweg 2a, Barneveld Tijd: Inloop 19.00 uur | Start 19.30 uur