Nieuws van politieke partijen over Lokale Partij Grave inzichtelijk

804 documenten

Democratie wordt niet beter van tweederangs gemeenten

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 06-12-2019 10:37

Nederland opdelen in A- en B-gemeenten is niet de oplossing voor gebrekkige democratische legitimatie. Er zitten haken en ogen aan die de afstand tot de burger eerder vergroten.

De gebrekkige democratische legitimatie bij gemeenten blijkt uit verschillende onderzoeken onder raadsleden, die een gebrek aan grip ervaren. Dat doet af aan de effectiviteit van het lokale bestuur, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in haar Thorbecke-brief over de toekomst van het openbaar bestuur. Ze erkent echter ook dat samenwerking gewoon noodzakelijk is. Tot zover niets nieuws onder de zon.

Ook de aangedragen oplossingen zijn niet vernieuwend, althans niet in idee. Praktisch worden ze vooralsnog niet of nauwelijks toegepast. Het idee is samengevat: ‘Als gemeenten opgaven of taken niet goed zelf kunnen invullen en een samenwerkingsverband ook niet de oplossing is, zou het overdragen van die opgaven of taken aan provincies of centrumgemeenten dat kunnen zijn.’

Terecht geeft de minister aan dat dit nog enige doordenking vergt op het punt van democratische legitimatie. Ik doe een voorzet voor de discussie.

ERNSTIGE DRUK OP GELDERSE GEMEENTEFINANCIËN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave CDA Grave 06-12-2019 10:32

De financiële positie van Gelderse gemeenten is er slecht aan toe en er is, zoals het er nu voor staat, geen zicht op verbetering. Daarom dringt de Gelderse afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) aan op maatregelen.

Verschraling

De kosten in het sociaal domein in combinatie met de lager dan verwachte investeringen van de rijksoverheid (dat doorwerkt in de inkomsten van gemeenten) zetten druk op de gemeentefinanciën. Gemeenten moeten daarom sommige taken minderen. ‘Inwoners merken een verschraling of beëindiging van taken van hun gemeente voor hen’, schrijft VNG Gelderland.

Ernstige discrepantie

De verschraling ten tijde van financiële welvaart is moeilijk aan inwoners uit te leggen. ‘Het financieel perspectief toont in de huidige situatie geen verbetering, zolang de ernstige discrepantie tussen het gebruik van zorgtaken en de rijksbijdrage aan de bekostiging zo ver uiteen liggen.’ Ook over de gemeente in Zuid-Holland, Drenthe, Overijssel en Gelderland zijn eerder soortgelijke zorgen geuit.

Beschermd Wonen

In het geval van Oost-Nederland wijst VNG Gelderland op de problematiek van Beschermd Wonen. ‘Vanaf 2021 ligt de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang niet meer bij de centrumgemeenten maar bij alle gemeenten waarbij een herverdeling van gelden plaatsvindt. In Oost-Nederland pakt dat echt nadelig uit voor gemeenten, waardoor er nog meer financiële druk ontstaat.’

ENSCHEDE GAAT WET BIBOB RUIMER TOEPASSEN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 06-12-2019 10:29

Het starten van een Bibob-onderzoek gebeurt onder andere als er signalen zijn van criminaliteit en schijnconstructies. Als uit onderzoek blijkt dat er ernstig gevaar is dat een aanvraag zal worden gebruikt voor witwassen of om andere strafbare feiten te plegen, geeft de gemeente de gevraagde vergunning of subsidie niet af, wordt de vastgoedtransactie niet aangegaan of de aanbesteding niet gegund. Ook kan een verleende vergunning of subsidie onder omstandigheden worden ingetrokken.

Verruimde beleidsregel

De gemeente Enschede kon de Wet Bibob op basis van de voorheen geldende beleidsregels beperkt toepassen. Deze beleidsregels zijn vervangen door een nieuwe, verruimde beleidsregel waardoor de gemeente nu op meerdere terreinen onderzoek kan doen. De gemeente gaat aanvragen voor bepaalde evenementen, bouw- en milieuvergunningen, subsidieaanvragen, aanbestedingsprocedures en vastgoedtransacties kritischer beoordelen.

Risico-categorie

Onder meer de horecabranche, seksbranche, kamerverhuur, zorgbureaus en verenigingen die verband houden met motorclubs zijn in het nieuwe beleid als risico-categorie vermeld. Vergunningaanvragen en gemeentelijke vastgoedtransacties die in relatie staan tot een risico-categorie worden vanaf nu standaard door de gemeente getoetst aan de Wet Bibob. De gemeente kan ook een Bibob-procedure starten als zij signalen ontvangt over vermeende strafbare feiten of als sprake is van crowdfunding.

STEEKPROEF: OZB STIJGT VOLGEND JAAR

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 06-12-2019 10:27

In Laarbeek (Noord-Brabant) is de ozb-stijging met 32,5 procent het grootst. Andere gemeenten waar de ozb fors is gestegen, zijn Goirle (22 procent), Lisse (20 procent) en Groningen (14,5 procent). Gemiddeld betalen huiseigenaren volgend jaar 4 procent meer onroerendezaakbelasting. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. In Nijmegen betaalt een huiseigenaar gemiddeld drie keer zoveel ozb (568 euro) als in Sliedrecht (189 euro). In 8 van de 113 onderzochte gemeenten daalt de ozb in 2020 licht. De grootste daling is in Noordwijk (3,7 procent).

Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit te voeren. De oplopende kosten, samen met tekorten bij de jeugdzorg, worden vaak genoemd als aanleiding voor een ozb-tariefverhoging. (ANP)

Kick-off Proeftuin CGM

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 05-12-2019 16:55

In de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert slaan verschillende partijen hun handen ineen om inwoners te helpen met wonen, zorg en welzijn. Dit doen zij onder de naam Proeftuin CGM. 14 november kwamen ongeveer 100 enthousiaste medewerkers en vrijwilligers naar de Kick-off bijeenkomst. Samen zetten zij hun handtekening om te gaan werken volgens de Proeftuin-methode

Samenwerken, ideeën bij elkaar brengen en samen handelen

Een zorgvraag van een inwoner kan heel complex zijn: je hebt te maken met verschillende wetten en met verschillende organisaties en zorgverleners. Een goede samenwerking is nodig om de inwoner met de zorgvraag te helpen.

Oplossingen zoeken vanuit de vraag, niet vanuit het aanbod

In de Proeftuin wordt een zorgvraag behandeld vanuit de leefwereld en de behoefte van een inwoner. “We laten ons niet leiden door systemen en structuren die ons belemmeren, maar sluiten zoveel mogelijk aan bij de oplossingen en mogelijkheden die inwoners zelf zien”, legt Berna van Gompel (Programmamanager Proeftuin) uit. Een gesprek vanuit de vraag dus, en niet vanuit het aanbod.

“Als het nodig is buigen we bestaande regelingen of richtlijnen om, zodat we kunnen doen wat nodig is.” De inwoner staat centraal en geeft zelf sturing in het bedenken van oplossingen. “Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we niet óver de inwoner praten, maar mét de inwoner praten en samen zoeken naar een geschikte oplossing.”

In een ‘multidisciplinair overleg’ (MDO) bij de inwoner thuis, geeft de inwoner zelf aan ‘ik wil, ik kan en ik heb nodig’ en komt op deze manier samen met het eigen netwerk en de benodigde professionals tot een oplossing. Dit vraagt om een cultuurverandering, om lef, om loslaten en samen onderzoeken en leren.

Samenwerkende partijen zijn: gemeente Cuijk, gemeente Grave, gemeente Mill en Sint Hubert, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost Brabant, MEE, Mooiland, Sociom, Syntein, Pantein en Unik en vrijwilligers(organisaties) uit de drie gemeenten.

‘GEDRAGSCODE KAMER BRENGT GEMEENTEN NIETS NIEUWS’

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 05-12-2019 07:21

Tweede Kamerleden moeten voortaan ook de schijn van belangenverstrengeling zien te voorkomen en de voorzitter kan leden bij misdraging schorsen voor de rest van de dag. Biedt de nieuwe gedragscode voor Tweede Kamerleden op het gebied van integriteit nog inspiratie voor gemeenten? Insiders vinden van niet.

Het punt dat Kamerleden bij schending van geheimhouding een maand kunnen worden uitgesloten van een of meer commissievergaderingen heeft voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden niet eerder gezien in gemeenten. Verder biedt de nieuwe gedragscode voor Tweede Kamerleden niet veel nieuws, vindt hij. Daarbij is het zo dat iedere gemeente een eigen reglement van orde heeft. Integriteitsregels in een gedragscode kunnen nooit een-op-een in het hele land worden doorgevoerd, want je hebt te maken met regionale verschillen, aldus Belhaj. ‘Den Helder is anders dan Maastricht. Er zijn nu eenmaal cultuurverschillen.’ Dat geldt ook voor sancties op gedrag. Wel kent de Gemeentewet bepalingen over geheimhouding. ‘Maar de ene gemeente legt unaniem geheimhouding op en de andere doet dat bij meerderheid.’

Nog groot taboe

Ook John Bijl, directeur van het Periklesinstituut, ziet dat veel punten al belegd zijn in bestaande wetgeving, jurisprudentie en reglementen van orde. ‘Ik zie niets nieuws onder de zon. Maar dat hoeft ook niet. Als je het met een platitude wilt zeggen: de reis is belangrijker dan de bestemming.’ Grootste bezwaar van Bijl bij integriteitskwesties is dat volksvertegenwoordigers een mogelijke kwestie niet op tijd inschatten. Er zit ook zo’n groot taboe op dat zij huiverig zijn om elkaar te corrigeren. Het had zeker gescheeld als iemand tijdig had gezegd: heb je ook wel hieraan gedacht? Men is bang om een ander te beschadigen of dat deze boos wordt. Niet onterecht, maar dan suddert het wel door.’

BURGER WIL KEIHARDE AANPAK VUURWERK-ASO’S

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 05-12-2019 07:19

Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Het gros van de Nederlanders (95 procent) kan zich blijkens het onderzoek heel goed vinden in zwaardere straffen bij geweld tegen politie of hulpverleners. Tijdens de jaarwisseling is agressie jegens hen zelfs het belangrijkste onderwerp waarop handhavend moet worden opgetreden. Ruim een kwart van de Nederlanders (28 procent) vindt dat dit prioriteit moet krijgen in de handhaving, nog voor zaken als de handel in illegaal vuurwerk en de handhaving van afsteektijden.

In wijken waar ‘feestvierders’ de boel met oud en nieuw in ernstige mate verzieken (lees: agenten, brandweerlieden en/of ambulancepersoneel belagen), mag wat ruim driekwart van de Nederlanders betreft volgend jaar geen vuurwerk meer worden afgestoken.

Strenger handhaven

Voor iets meer dan de helft van de bewoners zou het vuurwerkverbod in vuurwerkvrije zones strenger mogen worden gehandhaafd. Eenzelfde percentage denkt dat er overlast zal ontstaan op andere plekken wanneer er vuurwerkvrije zones worden aangewezen. Dat is een duidelijke toename ten opzichte van 2018 (43 procent). Als de politie de veiligheid in een gemeente niet kan garanderen, is 72 procent van de Nederlanders het ermee eens dat het afsteken van vuurwerk in deze gemeente wordt verboden.

Knalvuurwerk

Overall is nu 50 procent van de Nederlanders voorstander van een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren, 45 procent is tegen. Na een afname in 2016 is het aandeel voorstanders nu terug op het niveau van 2015 (49 procent). Een lokaal vuurwerkverbod kan op de steun van een iets groter deel van de bevolking (57 procent) rekenen. Dat is niet veranderd ten opzichte van 2018.

Een groeiende meerderheid van de Nederlanders (66 procent) blijkt vóór het verbieden van knalvuurwerk (2018: 63 procent). Over het afsteken van vuurpijlen zijn Nederlanders verdeeld. Het aandeel voorstanders van een dergelijk verbod is niettemin gegroeid van 41 naar 48 procent.

PROVINCIES STEKEN GELD IN ONDERZOEK TEELT HENNEP

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 05-12-2019 07:18

Het onderzoek is een initiatief van de vereniging Vlas en Hennep.nl. Vlas hoort van oudsher bij Zeeland. In 2019 vindt de teelt plaats op ongeveer 2.000 hectare, dat is 90 procent van het landelijk areaal. Ook de verwerkende sector is in Zeeland geconcentreerd. Behalve als basismateriaal voor de productie van linnen, zou het een aantal positieve teeltaspecten hebben die een bijdrage kunnen leveren aan actuele landbouwdoelen zoals klimaat en biodiversiteit. De vereniging heeft ook de provincie Groningen om een bijdrage gevraagd in de kosten van het onderzoek, met name omdat daar al decennia vezelhennep wordt geteeld.

Duurzaam

Het stimuleren van de teelt van vlas en hennep kan een van de manieren zijn om praktisch invulling te geven aan kringkooplandbouw. De teelten zijn met relatief weinig inputs in te passen in de vruchtrotatie in de akkerbouw. Het globale beeld is dat vlas en hennep een beperkte ecologische voetafdruk hebben, en kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen. Het ontbreekt echter aan een goede analyse en onderbouwing van dat beeld.

Onderzoek door het bureau CLM moet daar duidelijkheid in brengen. De resultaten kunnen worden gebruikt in de doorontwikkeling van het Zeeuwse landbouwbeleid. Het Zeeuwse college van Gedeputeerde Staten wil, gezien het belang van de vlassector voor Zeeland, 17.000 euro bijdragen aan het onderzoek. De provincie Groningen deed eerder hetzelfde.

Uitbreiding

GS van Zeeland voert als extra motivering aan dat met het oog op het toekomstig landbouwbeleid, bijvoorbeeld het Europese landbouwbeleid (GLB), het van groot belang is om te weten wat de effecten van teelten zijn. Positieve effecten kunnen worden gestimuleerd middels vergroeningsmaatregelen in het GLB. ‘Hiermee kan de vezelteelt behouden en mogelijk zelfs uitgebreid worden’, aldus het college.

'Voldoende perspectief voor een eigen ambtelijke organisatie Mill'

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 04-12-2019 18:42

'Voldoende perspectief voor een eigen ambtelijke organisatie Mill'

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

MILL | Er is voldoende perspectief voor het opbouwen van een toekomstige ambtelijke organisatie voor een zelfstandig Mill en Sint Hubert. Ook het doorzetten van de ambtelijke samenwerking Grave-Mill is 'een goede uitvalsbasis' voor een ambtelijke organisatie.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van onderzoeksbureau Partners + Pröpper, dat door het Millse college van B en W in de arm was genomen om een goede zienswijze te kunnen indienen op het voorstel van de gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis, die in 2022 samen de gemeente Land van Cuijk gaan vormen. De Millse gemeenteraad, bij een eerdere stemming in minimale meerderheid (8-7) voorstander van een zelfstandig voorbestaan van de gemeente, vergadert donderdag 12 december over de toekomst van de gemeente.

Partners + Pröpper heeft drie scenario's uitgewerkt, Hierbij is het bureau uitgegaan van de huidige bestuurlijke situatie, een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert. De drie scenario's zijn het doorzetten van de huidige ambtelijke samenwerking zonder de gemeente Cuijk (werkorganisatie GM samen met de gemeente Grave), een zelfstandige kernorganisatie met inkoop van diensten bij meerdere partijen of een zelfstandige kernorganisatie met volledige inkoop bij één andere gemeente. Het onderzoeksbureau schrijft: "Er is voldoende perspectief voor het opbouwen van een toekomstige ambtelijke organisatie voor de gemeente Mill en Sint Hubert– uitgaande van het uitgangspunt van een zelfstandig bestuur, waarbij deze organisatie richting bewoners en bedrijven voldoende inzet en kwaliteit kan bieden in relatie tot voorliggende beleids- en dienstverleningsopgaven en waarbij dit tegen aanvaardbare kosten kan plaatsvinden."

Het scenario 'Doorzetten van de ambtelijke Grave-Mill-samenwerking' en het scenario 'Zelfstandige kernorganisatie in combinatie met inkoop bij meerdere partijen' bieden een goede uitvalsbasis om de toekomstige ambtelijke organisatie te gaan bouwen, om te beginnen met verdere concretisering en verkenning. Essentieel is wél om de ambtelijke organisatie op maat te snijden aansluitend bij het bestuursprofiel dat het college en de raadsfracties wenselijk achten.

Over de bestuurlijke toekomst van Mill & Sint Hubert staat een open debat gepland voor de raadsvergadering van 12 december. Tevens is er een initiatief (van VKP en AB'90) voor een referendum aangekondigd, waarbij inwoners een stem krijgen in het besluit over de toekomst. Wanneer dit referendum wordt gehouden, is nog niet bekend.

/index.php/2410-provincies-steken-geld-in-onderzoek-teelt-hennep

/index.php/2408-nou-is-het-de-vraag-of-wim-hillenaar-zijn-poot-stijf-houdt

'Nou is het de vraag of Wim Hillenaar zijn poot stijf houdt'

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 04-12-2019 18:34

We gaan het meemaken: hoe standvastig is Wim Hillenaar? De Cuijkse burgemeester schreef vorige maand mede namens Boxmeer en Sint Anthonis een brief aan Mill waar geen woord Grieks in stond: als Mill (gold trouwens ook voor Grave) niet voor kerst zou laten weten dat het mee wil doen in de fusie, zal het er de eerste vier jaar niet van komen.

Cuijk, Sint Anthonis en Boxmeer gaan per 1 januari 2022 samen en in de eerste vier jaar willen ze geen gesodemieter hebben als Grave en Mill dan nog een keer komen aankakken. Helder!

Maar nou ziet het er naar uit dat de gemeenteraad van Mill volgende week donderdag gaat besluiten om nog maar eens een referendum te organiseren. Dat gaat voor de kerst niet meer lukken.

De discussie over één gemeente Land van Cuijk loopt al een jaar of tien, dus kun je je afvragen of ze in Mill al die tijd onder een steen hebben gelegen. Toch niet, want al zeven jaar geleden vond de gemeenteraad aldaar dat Mill zijn boontjes echt niet meer alleen kon doppen en werd een ambtelijke samenwerking met Cuijk en Grave in elkaar geflanst: een toen al voorspelbaar hopeloos gedrocht.

Nu, anno 2019, zeven jaar later, wordt in dat referendum zo meteen toch nog de vraag gesteld of Mill zelfstandig moet blijven. Hadden ze het in 2012 fout gezien? Of nu pas het licht gezien? Geen van beide, mijnheer, mevrouw, dit is politiek. Politiek is soms vies, onbetrouwbaar, leugenachtig. Politiek betekent voor AB'90 en Vier Kernen Partij (VKP) in Mill dat ze star moeten vasthouden aan een in beton gegoten standpunt: tégen herindeling. Een referendum is het wondermiddel tegen gezichtsverlies.

Ze zijn bang dat in een grotere gemeente slechter naar de burger wordt geluisterd. Maar voor de grote groepen in hun eigen achterban die nu om een gemeente Land van Cuijk smeken, zijn ze stokdoof. Er is maar één stem nodig voor een meerderheid voor herindeling. Die is er gegarandeerd, maar de kadaverdiscipline gebiedt je niet naar de burger maar naar de dictatoriale fractievoorzitter te luisteren.

Dit politieke gekonkel zorgt ervoor dat Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis waarschijnlijk een jaartje moeten wachten. En hoeveel extra kost dit weer? Of lukt het Wim Hillenaar namens de drie zijn poot stijf te houden?

Kom op, Wim, jij hebt toch geen last van knikkende knieën?

Colomn van Koos. Klik Nieuws De Maas Driehoek