Nieuws van politieke partijen over Lokale Partij Grave inzichtelijk

378 documenten

BOMENSTRIJD LANGS DE N-WEGEN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 24-06-2019 05:13

Karakteristieke bomenrijen langs een N-weg zijn een sieraad voor het landschap. Maar ook een bron

van, vaak dodelijke, ongelukken. Gemeenten en provincies zitten in de spagaat tussen verkeersveiligheid en burgerprotest tegen de kap.

Hommeles in de Achterhoek. De provincie Gelderland wil bij de reconstructie van de N319 tussen Ruurlo en Groenlo de kettingzaag zetten in 343 oude zomereiken, maar dat stuit op weerstand bij de lokale bevolking. ‘Bomen liggen in onze boomrijke provincie redelijk gevoelig’, zegt provinciaal woordvoerster Petra Borsboom met gevoel voor understatement. En dus betrekt de provincie bomenstichtingen, groene clubs zoals de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en groepen bewoners bij de plannenmakerij. ‘In dit geval ook. We hebben daar in 2017 twee werkgroepsessies gehad. Daaruit is het plan gekomen en ook die kap van 343 bomen was duidelijk.’

Zuurstofproductie

Ondanks deze integrale aanpak hangen er spandoeken met protestleuzen aan de zomereiken langs de N319 en heeft Bomenstichting Achterhoek zich vastgebeten in de dreigende kap. ‘Het gaat om 343 bomen, waarvan er slechts 20 in mindere conditie verkeren. De andere (...) zijn dus in gezonde staat en kunnen nog jaren mee’, laat Marjan Houpt van de Bomenstichting  weten. Ze wijst op de zuurstofproductie, de CO2-opname, de cultuurhistorische en natuurwaarden van de zomereiken – ‘zo’n volwassen eik is gastheer voor zo’n 320 soorten insecten’ – en de schaduwwerking tegen hittestress. ‘Een kap van dergelijke omvang is echt niet meer van deze tijd.’ De Bomenstichting was bij de inspraakavonden aanwezig, maar van haar inbreng heeft Houpt ‘bitter weinig kunnen terugvinden’ in de provinciale nota over dit onderwerp.

ALS RIJK WIL BEPALEN, MOET HET OOK BETALEN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 24-06-2019 05:08

ALS RIJK WIL BEPALEN, MOET HET OOK BETALEN

Geschreven door Ben Martini op

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

Als ‘Den Haag’ de gemeentelijke beleidsvrijheid na decentralisaties inperkt door gemeenten minimum- en bestedingseisen op te leggen, dan moet het rijk de financiële risico’s op zich nemen. Bekostiging via het gemeentefonds ligt dan niet voor de hand. De drie afzonderlijke wetten, Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet, moeten niet apart worden geëvalueerd, maar er moet – integraal – worden gekeken naar de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten.

Specifieke uitkering

Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn vandaag verschenen signalement Ondertussen in Den Haag. Over de invloed van de decentralisaties op het functioneren van de rijksoverheid. ‘Bij gedecentraliseerde verantwoordelijkheden hoort dat gemeenten zelf hun afweging moeten maken over de besteding van de middelen', schrijft de ROB. ‘Als het rijk voorschriften stelt over bijvoorbeeld de hoogte van bepaalde tarieven of resultaatverplichtingen, dan moeten ze ook boter bij de vis doen’, verduidelijkt Han Polman, voorzitter van de ROB. ‘Als het rijk iets specifiek voorschrijft dan moet het rijk het ook specifiek regelen. Dan is een specifieke uitkering geen vloekwoord.’ Als extra eisen worden gesteld, wordt het niet ordentelijk geregeld als het geld via het gemeentefonds of een brede doeluitkering bij gemeenten terecht komt, benadrukt Polman.

/index.php/1880-bomenstrijd-langs-de-n-wegen

/index.php/1878-bemoeizucht-den-haag-hindert-decentralisaties

BEMOEIZUCHT DEN HAAG HINDERT DECENTRALISATIES

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 24-06-2019 05:06

Gemeenten ervaren vragen vanuit de ministeries en Tweede Kamer over de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugd, zorg en werk vaak als hinderlijke bemoeizucht. Dat constateert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Signalement ROB over decentralisaties

Herhaalde aandacht door Kamervragen leidt regelmatig tot aanscherping van het rijksbeleid. Dat leidt ‘niet tot meer ruimte voor gemeenten om eigen beleid te voeren en zelf prioriteiten te stellen’, aldus de ROB in zijn signalement ‘Ondertussen in Den Haag’. Bij de Omgevingswet moet en kan dat anders, vindt de Raad.

Alle aandacht ging in aanloop naar 1 januari 2015 – de invoeringsdatum van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet – uit naar de voorbereidingen bij gemeenten. Zij moesten worden klaargestoomd om de nieuwe taken te kunnen oppakken. Daardoor raakte de vraag ondergesneeuwd wat de stelselwijziging betekende voor de rol, taakopvatting, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de rijksoverheid. De lessen vanuit de decentralisaties in het sociaal domein moeten worden meegenomen in aanloop naar, maar ook na de invoering van de Omgevingswet, een nieuwe majeure decentralisatie.

GEMEENTEN ZUINIG MET INZET BIBOB

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 24-06-2019 05:04

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

Om te verhinderen dat criminelen misbruik maken van vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties, overheidsopdrachten of aanbestedingen, kunnen gemeenten sinds 2003 de Wet Bibob inzetten. Binnenlands Bestuur onderzocht hoe gemeenten dit bestuurlijk instrument toepassen. ‘Gemeenten moeten hun eigen onderzoeksmogelijkheden beter benutten.’

‘Dit zijn schrikbarend lage percentages’, zegt advocaat Franc Pommer van Hekkelman Advocaten, als hij de cijfers van de enquête onder ogen krijgt van gemeenten die als resultaat van Bibob-onderzoek van Binnenlands Bestuur op vergunningaanvragen ‘ernstig gevaar’ hebben ingevuld. Het waren 7 van de 45 gemeenten: 16 procent. ‘Als ik die percentages relateer aan adviezen uit onderzoeken van het Landelijk Bureau Bibob (LBB), dan concludeer ik dat gemeenten hun eigen onderzoeksmogelijkheden beter moeten benutten,’ aldus Pommer. LBB-onderzoekers signaleren aanzienlijk vaker dat er sprake is van ‘ernstig gevaar’. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft om die reden een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat decentrale overheden meer bevoegdheden voor onderzoek geeft. ‘De cijfers zijn dus tegelijkertijd een bevestiging van de noodzaak van het plan om die mogelijkheden uit te breiden, zodat gemeenten beter kunnen bepalen wanneer ze voor een Bibob-advies naar het LBB gaan.’

/index.php/1878-bemoeizucht-den-haag-hindert-decentralisaties

/index.php/1876-data-verzamelen-voor-dummies

DATA VERZAMELEN VOOR DUMMIES

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 24-06-2019 05:02

Geschreven door Ben Martini op

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

Met het slim verzamelen en combineren van data kan een gemeente het beleid aanpassen. Zo kun je de burger beter van dienst en geld besparen. Maar waar en hoe moet je beginnen?

Gegevens

Bestond het bevolkingsregister van een gemiddelde gemeente een generatie ­geleden nog uit een forse kaartenbak, ­inmiddels worden onze gegevens bewaard in een database. Het zijn data geworden, waar computersystemen statistische analyses op kunnen loslaten. En dat geldt niet ­alleen voor de gegevens die een gemeente bijhoudt van de eigen bevolking. Ook de ­gegevens van maatschappelijke partners

als zorg- en woonorganisaties, de veiligheidsketen en andere overheden kunnen worden gebruikt.

Daar komt de data uit sensoren van nieuwe ‘smart’ objecten als vuilcontainers, parkeersensoren en lantaarnpalen nog eens bij. ­Inzicht uit het combineren en analyseren van data kan een gemeente veel bruikbare informatie opleveren die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor een betere verdeling van parkeerplaatsen, een meer efficiënte vuilinzameling of het zoeken naar slimmere locaties voor stembureaus voor verkiezingen.

/index.php/1877-gemeenten-zuinig-met-inzet-bibob

/index.php/1875-gemeenten-gaan-steeds-meer-lijken-op-bol-com

‘GEMEENTEN GAAN STEEDS MEER LIJKEN OP BOL.COM’

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 24-06-2019 05:00

De gemeentelijke dienstverlening kan door de inzet van kuntsmatige intelligentie slimmer en sneller worden, de handhaving en opsporing ook. ‘Drie kwart van alle taken binnen gemeenten kunnen worden door een AI-toepassing worden afgehandeld.’

Vragen van inwoners beantwoorden met behulp van een chatbot. Camera’s die kunnen ‘zien’ en ‘ruiken’ wanneer bezoekers van een uitgaansstraat niet helemaal in de pas lopen. Of die toeristen aan de hand van een automatisch vertaalsysteem voorzien van actuele informatie. In de eigen taal. Het zijn slechts een paar voorbeelden van wat er kan met kunstmatige intelligentie c.q. artificial intelligence (AI).

Aanvraag vergunningen

Rob van den Hoven van Genderen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging AI en Robotrecht, denkt dan ook dat AI zeker van toegevoegde waarde kan zijn voor gemeenten en de gemeenschap. ‘Contacten en informatie-uitwisseling kunnen prima worden ondersteund door goed functionerende chat- en videobots met een selectief zelflerend vermogen. De aanvraag van vergunningen, paspoorten, rijbewijzen of uittreksels kan zonder meer door AI worden afgewikkeld. Maar ook het inspreken bij gemeentelijke commissievergaderingen door inwoners en belanghebbenden via een livestream kan door middel van AI sterk worden vereenvoudigd.’

Toverformule

Van den Hoven van Genderen schat in dat uiteindelijk 75 procent van alle taken binnen gemeenten afgehandeld kunnen worden door een AI-toepassing. Daarbij maakt hij een bruggetje naar de AI-modellen die door partijen als Bol.com, Amazon of Coolblue worden gebruikt. ‘Dergelijke modellen zijn op zich niet slecht, in de zin dat het niet altijd nodig is dat er een natuurlijk persoon tussen zit.’

OVERHEID LEERT HELDER TE SCHRIJVEN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 24-06-2019 04:58

OVERHEID LEERT HELDER TE SCHRIJVEN

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

Helder communiceren, zodat iedereen de gemeente beter begrijpt. Dat is het doel van de Direct Duidelijk-deal, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taalunie. Voor veel mensen is het taalgebruik van de overheid namelijk te moeilijk. De vier grote steden zijn enthousiast en ondertekenden de deal onlangs.

Zij gaan het gebruik van heldere taal in hun organisatie hoog op de agenda zetten en meer samenwerken. Ook spreken ze af dat de medewerkers in hun gemeenten hulp krijgen bij het communiceren in direct duidelijke taal. De vier wethouders willen niet alleen in hun eigen organisatie werk maken van dit thema, maar hopen dat andere gemeenten hun voorbeeld volgen.

Slecht leesbaar

In Putten was men daar al mee begonnen, meldt De Puttenaer, want de gemeente heeft het contract om te meten of de eigen medewerkers wel klinkende taal spreken met een jaar verlengd. 81 procent van de teksten vanuit de gemeente blijkt namelijk slecht leesbaar en dat is zorgelijk, vindt het college. De teksten die de afdeling communicatie krijgt aangeleverd, zijn van wisselend niveau en uitgaande e-mails en brieven voldoen volgens het college ook niet aan de afgesproken schrijfwijze.

De gemeente moet een open, betrokken en uitnodigende houding hebben en dat moet zich uiten in snel en begrijpelijk communiceren. Nieuwe medewerkers krijgen daarom training in ‘klinkende taal’. Kosten: 11.000 euro per jaar. In 2020 bekijkt de gemeente of voortzetting van het project gewenst is.

/index.php/1875-gemeenten-gaan-steeds-meer-lijken-op-bol-com

/index.php/1873-angst-voor-nog-politiekere-rol-burgemeester

ANGST VOOR NOG POLITIEKERE ROL BURGEMEESTER

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 20-06-2019 03:54

ANGST VOOR NOG POLITIEKERE ROL BURGEMEESTER

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

Een gekozen burgemeester die zijn kiezers ter wille moet zijn, kan de ambtelijke organisatie onder druk zetten. De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) beraadt zich op de deconstitutionalisering van de burgemeester. ‘Als we een onafhankelijke rol willen houden, hoe moeten we die dan invullen?’

Positie gemeentesecretaris ongewisser

‘Onze voornaamste zorg is dat als de burgemeester wordt gekozen er een heel politiek bestuur is’, zegt voorzitter Herke Elbers van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). ‘Nu is de burgemeester de voorzitter boven de partijen en onafhankelijk, straks niet meer. Onze positie en die van de organisatie wordt daarmee ongewisser. De angst bestaat dat de rol van de burgemeester nog politieker wordt dan deze nu al is. De functie wordt in één adem genoemd met het college, terwijl er wel een scheiding is. Daardoor wordt de positie van de gemeentesecretarissen ook kwetsbaarder.’

Waar de burgemeester nu boven de partijen staat en de hoeder is van integriteit en goed bestuur, ontstaat er straks een afhankelijkheidsrelatie. Dat leidt voor de gemeentesecretaris tot meer onzekerheid, meer politieke druk om bepaalde dingen te doen, vreest Elbers. ‘Dat moeten we voorkomen met goede checks and balances.’

Zieltjes winnen

Een ander effect is dat er minder eenduidige sturing is. ‘Omdat er veel verschillende politieke agenda’s en prioriteiten zijn, neemt de druk in de organisatie toe. Nu is er een lijn via de burgemeester die verantwoordelijk is. Als de burgemeester, behalve openbare orde en veiligheid nog meer portefeuilles krijgt, wordt de eenduidige sturing ook minder. Bij een gekozen burgemeester kan het accent verschuiven in zijn rollen. Nu borgt hij de integriteit en rechtmatigheid en kan hij raadsbesluiten voor vernietiging voordragen. Straks moet hij de boer op om zieltjes te winnen. Deels zie je nu al kwetsbare burgemeesters ontstaan die afhankelijk zijn van de raad. Maar als ze worden gekozen, zijn ze afhankelijk van de bevolking en dus nóg meer beïnvloedbaar. Met de huidige mate van ondermijning heeft dat steeds grotere effecten.’

/index.php/1874-overheid-leert-helder-te-schrijven

/index.php/1872-nationale-omgevingsvisie-heeft-grote-blinde-vlek

NATIONALE OMGEVINGSVISIE HEEFT 'GROTE BLINDE VLEK'

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 20-06-2019 03:52

NATIONALE OMGEVINGSVISIE HEEFT 'GROTE BLINDE VLEK'

Geschreven door Ben Martini op

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

De op 20 juni 2019 gepresenteerde Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft een grote blinde vlek. Zij gaat vrijwel geheel voorbij aan de digitale revolutie, terwijl deze juist de hele fysieke leefomgeving op zijn kop kan zetten. Dit vindt Paul Strijp, adviseur nieuwe technologie en data bij de provincie Noord-Holland.

Vierde onzekerheid

Bij belangrijke ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen moeten we rekening houden met onzekerheden. We willen plannen en investeren, maar tegelijkertijd hebben we rekening te houden met demografische, economische en sociaal-culturele factoren die we lang niet altijd nauwkeurig kunnen voorspellen. Aan dit ruitje is echter nog een vierde categorie toe te voegen, meent Paul Strijp: de onzekerheden rond technologische innovaties. Volgens de adviseur nieuwe technologie is de kans groot dat onze leefomgeving onder invloed van technologische innovaties meer veranderingen ondergaat. Strijp denkt aan vernieuwingen op drie terreinen: energie, mobiliteit en economie.

Zo zouden volgens de adviseur nieuwe technologie de energieproductie, -opslag en -kosten weleens substantiële veranderingen kunnen ondergaan als gevolg van doorbraken in de nanotechnologie. Deze technologie werkt immers met deeltjes in de grootte van een miljardste van een meter en leidt tot miniaturisering. Strijp voorziet dat een van de denkbare effecten van deze technologie op de leefomgeving vrijvallende ruimte is. Zo zouden in de land- en tuinbouwproductie grote mondiale verschuivingen kunnen optreden onder invloed van de nanotechnologie. Immers, door dalende kosten in het denkbaar dat energie-slurpende en ruimtevretende teelten zoals die in de glastuinbouw ook in andere delen van de wereld mogelijk worden.

/index.php/1873-angst-voor-nog-politiekere-rol-burgemeester

/index.php/1871-gemeenten-gebruiken-verboden-zwarte-lijst

GEMEENTEN GEBRUIKEN VERBODEN ZWARTE LIJST

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 20-06-2019 03:47

Vier op de vijf gemeenten hebben behoefte aan een landelijk register met daarin dubieuze bedrijven. Een op de drie gemeenten houdt blijkens een onderzoek van Binnenlands Bestuur zelf al een dergelijke lijst bij, terwijl dat wettelijk niet is toegestaan.

Eén op de drie gemeenten hanteert verboden registratie

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) wijst erop dat een zwarte lijst bijhouden door gemeenten niet is toegestaan. ‘In artikel 28 van de Wet Bibob is geheimhouding geregeld. Die is nogal strikt. De bevoegdheid en dus ook informatie mag niet voor ander doel worden gebruikt dan waarvoor het bedoeld is.’

Dat niet meer dan 1 op de 3 gemeenten lijsten van ‘bedrijven’ bijhoudt die als dubieus te boek staan is volgens VNO-NCW/ MKB-Nederland meer dan begrijpelijk. Nederland is volgens de werkgeversorganisatie een ideaal land voor criminelen met een goede fysieke en digitale infrastructuur en privacybescherming. ‘Gevolg daarvan is dat de criminele drugsindustrie bloeit; publieke en private partijen faciliteren die industrie, want ze mogen en kunnen onderling geen informatie delen.’

Kapsalons

Uit de enquête van Binnenlands Bestuur, waaraan 45 gemeenten deelnamen, blijkt verder dat de Wet Bibob – de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur – in 2018 meestal werd ingezet bij vergunningaanvragen. Relatief veel genoemd zijn ook ‘vuurwerk’ en ‘vastgoedtransacties’.